ΜΕΡΟΣ VII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

41.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον καθορισμό των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 11∙

(β) τον καθορισμό των διαδικασιών της Επιτροπής Υπόδειξης·

(γ) τη ρύθμιση των αποθεμάτων του Οργανισμού· και

(δ) τη ρύθμιση του δανεισμού και των προνοιών για εγγυήσεις από τον Οργανισμό δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27.

(3) Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν ότι πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε εκ των διατάξεων τους, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο ποινές.