ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Χρήση ποδηλάτου

3. Η χρήση ποδηλάτου σε οποιοδήποτε δρόμο, ποδηλατόδρομο, ποδηλατοδιάδρομο ή σε οποιαδήποτε ποδηλατολωρίδα επιτρέπεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Απαγόρευση χρήσης ποδηλάτου σε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας

4.-(1) Απαγορεύεται η χρήση ποδηλάτου σε οποιοδήποτε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως τέτοιος με σήμανση όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται η χρήση ποδηλάτου σε περίπτωση οργανωμένης εκδήλωσης ή αγώνα ποδηλασίας, έπειτα από εξασφάλιση, εκ μέρους των διοργανωτών, άδειας από τον Αρχηγό Αστυνομίας, στην οποία καθορίζεται ο ακριβής χρόνος και η μέγιστη χρονική διάρκεια παρουσίας ποδηλατών στον αυτοκινητόδρομο ή το δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και τα ακριβή σημεία εισόδου και εξόδου τους από αυτόν.