ΜΕΡΟΣ V ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ορισμός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

14.-(1) Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ορίζεται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 37 του Κανονισμού.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να καταρτίζει και να δημοσιοποιεί κατάλογο πράξεων επεξεργασίας και περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται ο ορισμός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, πρόσθετα από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (1) του άρθρου 37 του Κανονισμού πράξεις.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του γραφείου του, κατάλογο υπεύθυνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία που έχουν ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και τα στοιχεία επαφής τους, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία επιθυμούν να περιληφθούν στον κατάλογο αυτό.

Υποχρέωση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων για τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας

15.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ρυθμίζει θέματα επαγγελματικού απορρήτου ή εμπιστευτικότητας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεσμεύεται από την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας.

(2) Η τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, δεν επηρεάζει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (1) του άρθρου 58 του Κανονισμού και στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 25 του παρόντος Νόμου εξουσίες ελέγχου του Επιτρόπου.