ΜΕΡΟΣ VII ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ειδικές υποχρεώσεις του πωλητή σε περίπτωση που ο διοργανωτής είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης

21. Εφόσον ο διοργανωτής είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης, ο πωλητής που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος υπάγεται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους διοργανωτές στις διατάξεις των Μερών IV και V, εκτός εάν ο πωλητής παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο διοργανωτής συμμορφώνεται με τις εν λόγω διατάξεις.

Ευθύνη για σφάλματα κρατήσεων

22. Ο έμπορος ευθύνεται:

(α)Για τυχόν σφάλματα που οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα του συστήματος κρατήσεων που καταλογίζονται σε αυτόν και,

(β) σε περίπτωση που ο έμπορος έχει συμφωνήσει να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου ή ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αποτελούν μέρος συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών, για τα σφάλματα κατά τη διαδικασία κράτησης,

αλλά δεν ευθύνεται για τα σφάλματα κρατήσεων τα οποία καταλογίζονται στον ταξιδιώτη ή προκαλούνται από αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

Δικαίωμα αποζημίωσης

23. Σε περίπτωση που διοργανωτής καταβάλλει αποζημίωση, παράσχει μείωση των τιμών ή εκπληρώνει τις λοιπές υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο, διατηρεί το δικαίωμά του για οποιαδήποτε αποζημίωση από τυχόν τρίτους που συνέβαλαν στο συμβάν από το οποίο προέκυψε η ανάγκη αποζημίωσης, μείωσης των τιμών ή άλλες υποχρεώσεις.

Αναγκαστικός χαρακτήρας του παρόντος Νόμου

24.-(1) Δήλωση του διοργανωτή πακέτου ή εμπόρου που διευκολύνει συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό ότι ενεργεί αποκλειστικά ως πάροχος ταξιδιωτικής υπηρεσίας, ως μεσάζων ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή ότι ένα πακέτο ή ένας συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός δεν συνιστά πακέτο ή συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό, δεν απαλλάσσει τον εν λόγω διοργανωτή ή έμπορο από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτούς βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι ταξιδιώτες δεν μπορούν να παραιτηθούν των δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζει ο παρών Νόμος.

(3) Οποιαδήποτε συμβατική ρύθμιση ή δήλωση του ταξιδιώτη με την οποία, άμεσα ή έμμεσα, παραιτείται των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει στους ταξιδιώτες ή περιορίζονται τα δικαιώματα που του παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή η οποία έχει ως στόχο την καταστρατήγηση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν είναι δεσμευτική για τον ταξιδιώτη.