Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμος του 2017.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο·

«Αρχή» σημαίνει την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, η οποία ιδρύεται και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 και αποτελεί το εθνικό συντονιστικό σώμα·

«Δικαστήριο» σημαίνει δικαστήριο το οποίο ασκεί ποινική δικαιοδοσία·

«Εθνική Επιτροπή» σημαίνει την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 Επιτροπή·

«Εθνική Στρατηγική για την Aντιμετώπιση των Eξαρτήσεων» ή «Στρατηγική» σημαίνει τη γενική πολιτική και το σχεδιασμό του κράτους για την αντιμετώπιση της εξάρτησης, περιλαμβανομένης της ρύθμισης της μείωσης της προσφοράς και της μείωσης της ζήτησης·

«εξάρτηση» σημαίνει κάθε επίμονη και επαναλαμβανόμενη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά που αφορά στη χρήση νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών και στην παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια και η οποία λαμβάνει τη μορφή μιας σχεδόν τελετουργικής, αυτοματοποιημένης συνήθειας, την οποία το άτομο, αν και αναγνωρίζει ότι έχει επιβλαβείς και/ή αρνητικές επιπτώσεις, όπως η εγκατάλειψη ή η μείωση κοινωνικών, επαγγελματικών ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, αδυνατεί να ελέγξει και να τερματίσει εξαιτίας ισχυρότατων φυσιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων·

«εξαρτησιογόνος ουσία» σημαίνει κάθε ουσία η οποία προκαλεί εξάρτηση είτε σωματική είτε ψυχολογική.

«Ευρωπαϊκό Κέντρο» σημαίνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)·

«θεραπεία» σημαίνει οποιεσδήποτε παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ψυχολογικής, σωματικής ή κοινωνικής κατάστασης προσώπου που επηρεάζεται από τη χρήση νόμιμων ή παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και προσώπου που επηρεάζεται από την παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια·

«κινητή περιουσία» περιλαμβάνει κάθε είδος περιουσίας η οποία δεν είναι ακίνητη·

«μείωση της ζήτησης» σημαίνει οποιαδήποτε μέτρα στοχεύουν στην πρόληψη της χρήσης νόμιμων ή παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, στη θεραπεία των χρηστών των εν λόγω ουσιών και των εξαρτημένων από την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια προσώπων, στη μείωση των σχετικών με τη χρήση ή εξάρτηση επιβλαβών συνεπειών, καθώς και στην κοινωνική επανένταξη των προσώπων αυτών, όπως τα μέτρα αυτά καθορίζονται εκάστοτε στη Στρατηγική·

«μείωση της προσφοράς» σημαίνει οποιαδήποτε μέτρα στοχεύουν στη μείωση της διαθεσιμότητας παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, στην πρόληψη και στην αποτροπή της διάπραξης αδικήματος συνδεόμενου με τις εξαρτησιογόνες ουσίες, καθώς και του οργανωμένου εγκλήματος μέσω της ανάπτυξης συνεργασίας ανάμεσα στις δικαστικές αρχές, στις αρχές επιβολής του νόμου και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως τα μέτρα αυτά εκάστοτε καθορίζονται στη Στρατηγική·

«μέτρα» σημαίνει τις δράσεις, τα προγράμματα ή τις παρεμβάσεις που αφορούν τη χρήση νόμιμων ή παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών ή την εξάρτηση από αυτές ή από την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια·

«ναρκωτικά» σημαίνει κάθε ελεγχόμενο φάρμακο, όπως αυτό καθορίζεται στον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο.

«παρέμβαση» σημαίνει τα συστηματικά και δομημένα μέτρα μακράς διάρκειας με συγκεκριμένους στόχους που σχετίζονται με τις νόμιμες και παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες, καθώς και με την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια·

«περιουσία» περιλαμβάνει κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία·

«πρόεδρος» σημαίνει τον πρόεδρο της Αρχής·

«πρόληψη» σημαίνει οποιεσδήποτε παρεμβάσεις που αποσκοπούν στον εντοπισμό, τον περιορισμό και την εξάλειψη όλων εκείνων των αιτιών που συμβάλλουν στη γένεση της χρήσης και της εξάρτησης·

«πρόσωπο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ερμηνείας Νόμο·

«ρύθμιση της προσφοράς» σημαίνει τα μέτρα που στοχεύουν στον έλεγχο της προσφοράς νόμιμων εξαρτησιογόνων ουσιών, η οποία οδηγεί σε εξαρτητικές συμπεριφορές·

«Σχέδιο Δράσης» σημαίνει την εφαρμογή των επιμέρους μέτρων που εντάσσονται στη Στρατηγική·

«τυχερά παιχνίδια» σημαίνει το χρηματικό στοίχημα σε τυχερά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με κάποιο στοιχείο δεξιότητας, όπως λαχεία, παιχνίδια καζίνο, παιχνίδια πόκερ και πράξεις στοιχηματισμού, που προσφέρονται σε συγκεκριμένο χώρο ή με οποιοδήποτε μέσο εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα ή με κάθε άλλη τεχνολογία διευκόλυνσης της επικοινωνίας και ύστερα από ατομικό αίτημα του αποδέκτη των υπηρεσιών.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.

Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων

3.-(1) Η Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων διαμορφώνεται από την Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη όλων των αρμόδιων αρχών, οργανισμών και υπηρεσιών της Δημοκρατίας και υποβάλλεται μέσω του Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

(2) Η Στρατηγική εξαγγέλλεται από την Εθνική Επιτροπή η οποία προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και απαρτίζεται από τους Υπουργούς Υγείας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Παιδείας και Πολιτισμού, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Άμυνας και Οικονομικών και στις συνεδριάσεις της οποίας συμμετέχει η Αρχή.

(3) Η Εθνική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο και προεδρεύεται από αυτόν· σε περίπτωση απουσίας αυτού, της επιτροπής προεδρεύει ο Υπουργός Υγείας.

(4) Η Στρατηγική διαμορφώνεται με βάση τα επιστημονικά δεδομένα της επικρατούσας κατάστασης στη Δημοκρατία, είναι ευθυγραμμισμένη με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Ναρκωτικά και βασίζεται στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Μετονομασία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

4.-(1) Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, που ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόμου, ο οποίος με τον παρόντα Νόμο καταργείται, συνεχίζει να λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και μετονομάζεται σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, η οποία το διαδέχεται όσον αφορά τον κύκλο των δραστηριοτήτων του, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

(2) Η Αρχή συντονίζει και ελέγχει όλα τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

(3)(α) Η Αρχή συγκροτείται από τον πρόεδρο, ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον αντιπρόεδρο και επτά μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(β)(i) Πρόεδρος της Αρχής διορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου ήθους και κύρους, το οποίο αποτελεί τον εθνικό συντονιστή.

(ii) Αντιπρόεδρος της Αρχής διορίζεται ο πρόεδρος ή εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

(iii) Τα μέλη της Αρχής επιλέγονται από κατάλογο προσώπων που καταρτίζεται από τον Υπουργό, στον οποίο περιλαμβάνονται και εισηγήσεις του προέδρου και είναι πρόσωπα με ειδικές επιστημονικές γνώσεις και αναγνωρισμένη εμπειρία στα θέματα των εξαρτήσεων.

(γ) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής λαμβάνουν επίδομα ή/και ωφελήματα, όπως εκάστοτε ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), η θητεία του προέδρου είναι πενταετής και του αντιπροέδρου και των μελών της Αρχής τριετής.

(β) Ο πρόεδρος εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως.

(5) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να τερματίσει το διορισμό του προέδρου και το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τερματίσει το διορισμό του αντιπροέδρου ή μέλους της Αρχής, λόγω-

(α) Καταδίκης τους για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ή

(β) κήρυξής τους σε πτώχευση, ή

(γ) κακοδιαχείρισης των εσόδων της Αρχής, όπως ήθελε προκύψει από τον έλεγχο των λογαριασμών της Αρχής από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(6) Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της Αρχής δύναται οποτεδήποτε να υποβάλουν γραπτώς την παραίτησή τους απευθυνόμενοι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση. η παραίτηση ισχύει τέσσερις (4) εβδομάδες μετά την ημερομηνία υποβολής της ή προηγουμένως σε περίπτωση διορισμού νέου μέλους, από την ημερομηνία του διορισμού αυτού.

(7) Θέσεις που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο πληρούνται με το διορισμό νέων μελών για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε.

(8) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή των εργασιών της Αρχής δεν επηρεάζονται από την ύπαρξη κενών θέσεων σε αυτή, νοουμένου ότι υπάρχει η προβλεπόμενη στο εδάφιο (10) απαρτία.

(9) Η Αρχή καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς για την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών της, οι οποίοι κατατίθενται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και ρυθμίζουν τη λειτουργία μόνιμων ή ad hoc επιστημονικών επιτροπών ή ομάδας εμπειρογνωμόνων, που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9.

(10) Πέντε (5) μέλη της Αρχής, περιλαμβανομένου του προεδρεύοντος, αποτελούν απαρτία. οι αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(11) Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του αντιπροέδρου τα καθήκοντα αυτού ασκεί μέλος της Αρχής το οποίο εκλέγεται από τα μέλη.

(12) Σε περίπτωση που μέλος έχει άμεσο ή έμμεσο προσωπικό συμφέρον σε σχέση με θέμα που εξετάζει η Αρχή δηλώνει το συμφέρον του και αποχωρεί από τη συνεδρία.

(13) Σε περίπτωση που μέλος της Αρχής απουσιάζει από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδρίες της Αρχής ή/και σε περίπτωση αδυναμίας μέλους να εκτελέσει τα καθήκοντά του, ο πρόεδρός της δύναται να ζητήσει την αντικατάστασή του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αρμοδιότητες της Αρχής

5. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(1) Εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία και αναπτύσσει συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με θέματα των αρμοδιοτήτων της, χωρίς να επηρεάζονται οι αρμοδιότητες άλλων κρατικών υπηρεσιών.

(2) Αναλαμβάνει-

(α) Το σχεδιασμό της Στρατηγικής και των σχετικών με αυτή σχεδίων δράσης, καθώς και τον καθορισμό προτεραιοτήτων, ανάλογα με την επικρατούσα στην Κύπρο και διεθνώς κατάσταση·

(β) το συντονισμό, την προώθηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής, των παρεμβάσεων και των μέτρων που εφαρμόζονται από τις κρατικές υπηρεσίες ή/και φορείς του ιδιωτικού ή/και του εθελοντικού τομέα·

(γ) την προώθηση νομοθετικών και άλλων μέτρων εναρμονισμένων με τις ευρωπαϊκές ή/και τις διεθνείς πολιτικές ή/και στρατηγικές ή/και με τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών·

(δ) την προώθηση έγκαιρης και επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης, ενημέρωσης και διαφώτισης για τα προβλήματα των εξαρτήσεων·

(ε) το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των μέτρων και παρεμβάσεων, τα οποία εξασφαλίζουν άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(στ) την οικονομική επιχορήγηση αδειοδοτημένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, προγραμμάτων μη κερδοσκοπικών οργανισμών·

(ζ) την ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχα ευρωπαϊκά σώματα, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων της·

(η) τη συνεχή παρακολούθηση για εντοπισμό τυχόν άμεσης ή έμμεσης προβολής ή διαφήμισης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για την παραπλανητική παρουσίαση γεγονότων και δεδομένων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο· για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7, η Αρχή προβαίνει σε αυτεπάγγελτη έρευνα.

(θ) την αδειοδότηση οποιωνδήποτε μέτρων, προγραμμάτων και παρεμβάσεων τα οποία απευθύνονται στο κοινό και αφορούν την πρόληψη της εξάρτησης, τη θεραπεία της, τη μείωση της βλάβης και την κοινωνική επανένταξη:

Νοείται ότι η άδεια δύναται να συνοδεύεται από όρους τους οποίους η Αρχή κρίνει σκόπιμους.

(3) Σχεδιάζει, αναθέτει ή προσκαλεί σε διαγωνισμό για ανάθεση υλοποίησης παρεμβάσεων ή προγραμμάτων και υλοποιεί παρεμβάσεις ή προγράμματα, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.

(4) Συλλέγει, επεξεργάζεται, μελετά και αξιολογεί πληροφορίες, στοιχεία και δεδομένα σε σχέση με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στη Δημοκρατία.

(5) Δημιουργεί, οργανώνει και λειτουργεί ηλεκτρονικό δίκτυο πληροφοριών σε σχέση με τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τα τυχερά παιχνίδια στη Δημοκρατία.

(6) Συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κέντρο και με άλλα κέντρα ή/και ιδρύματα με σκοπό την εναρμόνιση των μεθόδων συλλογής πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων με τις μεθόδους των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (6), η Αρχή-

(α) Μεριμνά για τη λειτουργία εθνικού δικτύου πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων για τις εξαρτήσεις, για την αξιοποίησή του από την ίδια και από συνεργαζόμενους με αυτή φορείς.

(β) μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση και αναπροσαρμογή του αναφερόμενου στην παράγραφο (α) δικτύου πληροφοριών, με στόχο την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμισή του, τη λειτουργία του σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και την απευθείας δικτύωσή του με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία REITOX.

(γ) αξιολογεί τις δραστηριότητές της σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους.

(δ) συμμετέχει στα προγράμματα που προωθούνται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο και από άλλα ιδρύματα και όπου δύναται, συμβάλλει στην εφαρμογή και την προώθησή τους.

(ε) μεριμνά για την ευρεία κυκλοφορία στη Δημοκρατία οποιωνδήποτε εκθέσεων, μελετών, εκδόσεων ή άλλων εντύπων της Αρχής και του Ευρωπαϊκού Κέντρου ή άλλων σχετικών με τις αρμοδιότητές της οργανισμών·

(στ) συλλέγει, αναλύει, επεξεργάζεται, μελετά και αξιολογεί πληροφορίες, στοιχεία και δεδομένα και συντάσσει σχετικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων και την ετήσια αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο ή άλλων σχετικών με τις αρμοδιότητές της οργανισμών·

(ζ) ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου και ιδρυμάτων και μεταξύ κέντρων πληροφόρησης στη Δημοκρατία για την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά κατευθυντήριες γραμμές, μεθόδους και τεχνογνωσία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων αυτών.

Άδεια της Αρχής για εφαρμογή μέτρου ή παρέμβασης

6.-(1) Κανένα πρόσωπο ή φορέας του κρατικού, ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα δεν εφαρμόζει οποιοδήποτε μέτρο ή παρέμβαση, χωρίς την εξασφάλιση σχετικής άδειας από την Αρχή.

(2) Για την εξασφάλιση της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) άδειας, το πρόσωπο ή ο φορέας του κρατικού, ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα υποβάλλει στην Αρχή τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Το όνομα με το οποίο το πρόσωπο ή ο φορέας θα ενεργεί·

(β) τη διεύθυνση του προσώπου ή του φορέα·

(γ) την επωνυμία αυτού, σε περίπτωση νομικού προσώπου·

(δ) το εμπίστευμα οποιασδήποτε μορφής και τα ονόματα των διαχειριστών ή των επιτρόπων αυτού·

(ε) τους πόρους, αν υπάρχουν·

(στ) τα ονόματα των μελών, όπου αυτό εφαρμόζεται·

(ζ) τους σκοπούς και το πεδίο ενεργειών·

(η) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ζητηθεί από την Αρχή.

(3) Σε περίπτωση παραβίασης των όρων που καθορίζονται στην άδεια, η Αρχή δύναται να την ανακαλέσει.

(4) Από την υποχρέωση εξασφάλισης της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) άδειας, εξαιρούνται η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, η οποία διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Στοιχημάτων Νόμου και η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου, η οποία συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου, εφόσον δεν εφαρμόζουν οποιοδήποτε μέτρο θεραπείας ή και παρέμβαση θεραπείας που σχετίζεται με την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.

(5) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Τερματισμός ή αναστολή συγκεκριμένης ενέργειας

7. Η Αρχή, σε περίπτωση που έχει εύλογη υποψία ότι οποιαδήποτε ενέργεια σχετική με τις εξαρτήσεις ή οποιοδήποτε μέτρο ή παρέμβαση είναι αντίθετα με τη Στρατηγική, δύναται να ζητήσει γραπτώς από το πρόσωπο που προβαίνει στις εν λόγω ενέργειες τον τερματισμό ή την αναστολή τους.

Δικαστικό διάταγμα

8.-(1) Το Δικαστήριο, μετά την έναρξη ποινικής διαδικασίας δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 6, δύναται να εκδίδει οποιοδήποτε απαγορευτικό διάταγμα ή διάταγμα κατάσχεσης αντικειμένων ή εντύπων που σχετίζονται με την παράβαση.

(2) Η αίτηση για την έκδοση διατάγματος, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, γίνεται με μονομερή αίτηση (ex parte) από ή εκ μέρους της Αρχής·το Δικαστήριο, προτού εκδώσει οριστικά το διάταγμα, παρέχει στον κατηγορούμενο την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις του και να παρουσιάσει τους λόγους για τους οποίους το διάταγμα δεν πρέπει να καταστεί οριστικό.

Επιστημονικές επιτροπές και ομάδα εμπειρογνωμόνων

9. Η Αρχή δύναται να προβαίνει στη σύσταση μόνιμων ή ad hoc επιστημονικών επιτροπών ή ομάδας εμπειρογνωμόνων, με σκοπό την παροχή επιστημονικής στήριξης σε αυτή.

Γραφείο και προσωπικό της Αρχής

10.-(1) Η Αρχή διαθέτει το δικό της γραφείο και τις υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την προώθηση των σκοπών της και διορίζει το δικό της προσωπικό.

(2) Η Αρχή καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος αφορά το διορισμό και τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού της.

Έσοδα της Αρχής

11.-(1) Τα έσοδα της Αρχής προέρχονται από σχετικό κονδύλι, το οποίο προβλέπεται ειδικά στον κρατικό προϋπολογισμό.

(2) Για το σκοπό αυτό, η Αρχή καταρτίζει προϋπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(3) Η Αρχή δύναται με δραστηριότητες ή/και με πράξεις της να εξασφαλίσει επιπλέον έσοδα από κάθε νόμιμη πηγή, περιλαμβανομένου δανείου υπό μορφή πίστωσης ή με άλλο τρόπο και τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει σκόπιμο να επιβάλει.

(4) Επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, η Αρχή δε δύναται να δανείζεται, να εκδίδει ομόλογα ή άλλα αξιόγραφα ή να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους ή προκαταβολές, χωρίς την προηγουμένη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Διάθεση κεφαλαίων

12. Η Αρχή διαθέτει τα έσοδά της για οποιοδήποτε σκοπό συναρτάται με την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και για την κάλυψη οποιωνδήποτε λειτουργικών ή άλλων δαπανών συναρτώνται με αυτή.

Λογαριασμοί και έλεγχος

13.-(1) Η Αρχή μεριμνά για την ετοιμασία ετήσιας κατάστασης λογαριασμών, όπου περιέχονται με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία σε σχέση με τις δαπάνες που έγιναν κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η εν λόγω κατάσταση.

(2) Οι λογαριασμοί της Αρχής ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(3) Η Αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση αναφορικά με την οικονομική της διαχείριση για το έτος στο οποίο αναφέρεται και ανά διετία έκθεση πεπραγμένων αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των δραστηριοτήτων της για την εν λόγω διετία.

Αγορά υπηρεσιών

14. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, η Αρχή, για την προώθηση των σκοπών του παρόντος Νόμου και στα πλαίσια της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων της, δύναται να συνάπτει συμβάσεις εκμίσθωσης ή αγοράς υπηρεσιών.

Αρμοδιότητες άλλου οργάνου

15. Οι δραστηριότητες ή οι αρμοδιότητες οποιουδήποτε οργάνου όσον αφορά τη δίωξη του εγκλήματος ουδόλως επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά. (ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου)

16. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου) αποτελεί το Τμήμα Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ της Αρχής και εφαρμόζει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου, με βάση τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου και της Αρχής.

Σύσταση επιστημονικής επιτροπής

17.-(1) Η Αρχή συστήνει εξαμελή επιστημονική επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να καθοδηγεί και να εποπτεύει επιστημονικά το έργο του Τμήματος Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ με στόχο τη διασφάλιση της επιστημονικής ανεξαρτησίας και της επιστημονικής εγκυρότητάς του.

(2) Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται από-

(α) Τον πρόεδρο ή εκπρόσωπό του ή ένα μέλος της Αρχής ως εκπρόσωπό του. και

(β) πέντε (5) μέλη τα οποία προέρχονται από την επιστημονική κοινότητα με εμπειρία στην έρευνα.

(3) Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της Αρχής ή εκπρόσωπός του.

Έκδοση Κανονισμών

18.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σε αυτό Κανονισμοί δύναται να ρυθμίζουν-

(α)Οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το διορισμό και τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού της Αρχής. και

(β)οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει την έκδοση Κανονισμών.

(3) Κανονισμοί, εκδιδόμενοι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αν εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τους τροποποιήσει ή τους ακυρώσει, εν όλω ή εν μέρει, αυτοί, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

(4) Σε περίπτωση τροποποίησης των δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδόμενων Κανονισμών, εν όλω ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία  δημοσίευσής τους.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

19.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόμοι του 2000 έως 2016 καταργούνται.

(2) Όλες οι πράξεις, αποφάσεις και ενέργειες της Αρχής και των υπηρεσιών της που λήφθηκαν με βάση τους καταργηθέντες περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών με τον παρόντα Νόμο Νόμους λογίζεται ότι λήφθηκαν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Όλες οι εργασίες που έγιναν από το Συμβούλιο και την Εκτελεστική Γραμματεία της Αρχής και όλες οι αποφάσεις που λήφθηκαν με βάση τους καταργηθέντες περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών με τον παρόντα Νόμο Νόμους εξακολουθούν να ισχύουν και λογίζεται ότι έγιναν ή λήφθηκαν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Όλα τα προγράμματα κατάρτισης, σχέδια κατάρτισης, χορηγήματα, επιδόματα, υποτροφίες ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την κατάρτιση τα οποία άρχισαν ή αποφασίστηκαν ή παραχωρήθηκαν με βάση τις διατάξεις των καταργηθέντων περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών με τον παρόντα Νόμο Νόμων δεν επηρεάζονται και μπορούν να συνεχίζουν και να ολοκληρώνονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Περιουσία και έσοδα της Αρχής που αποκτήθηκαν ή υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των καταργηθέντων περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών με τον παρόντα Νόμο Νόμων συνεχίζουν να αποτελούν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις της Αρχής και λογίζεται ότι αποκτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(6) Τα έσοδα τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου βρίσκονται στο Ταμείο του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργούσε με βάση τις διατάξεις των καταργηθέντων περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών με τον παρόντα Νόμο Νόμων λογίζεται ότι αποκτήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(7) Οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου οι οποίοι πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπηρετούσαν στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργούσε με βάση τις διατάξεις των καταργηθέντων περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών με τον παρόντα Νόμο Νόμων εξακολουθούν να εργοδοτούνται στην Αρχή και η υπηρεσία τους λογίζεται ότι συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με το ίδιο εργασιακό καθεστώς και με τα ίδια ωφελήματα, δικαιώματα και υποχρεώσεις που είχαν δυνάμει των διατάξεων των καταργηθέντων περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών με τον παρόντα Νόμο Νόμων.

(8) Όλοι οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν με βάση τις διατάξεις των καταργηθέντων περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών με τον παρόντα Νόμο Νόμων λογίζεται ότι εκδόθηκαν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν, ως εάν είχαν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές διατάξεις

20. Πρόσωπα τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατέχουν άδεια σε ισχύ από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και εφαρμόζουν παρεμβάσεις ή μέτρα, δύναται να συνεχίσουν την εφαρμογή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

21.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 5 και οι διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.