ΜΕΡΟΣ IV ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Κέντρα Θεραπείας

8.-(1) Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου καθορίζει τα Κέντρα Θεραπείας τα οποία παρέχουν θεραπεία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου σε κατηγορούμενους ή ουσιοεξαρτημένους, για τους οποίους έχει εκδοθεί από το Δικαστήριο διάταγμα θεραπείας:

Νοείται ότι τα Κέντρα Θεραπείας τα οποία καθορίζονται από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου για να παραπέμπονται σε αυτά ανήλικοι διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση για το χειρισμό ανηλίκων.

(2) Τα Κέντρα Θεραπείας διαθέτουν το κατάλληλο επιστημονικό και άλλο προσωπικό, καθώς και τους κατάλληλους χώρους και εξοπλισμό.

(3) Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου καταρτίζει μητρώο Κέντρων Θεραπείας.

Αρμοδιότητες Κέντρων Θεραπείας

9. Το Κέντρο Θεραπείας στο οποίο παραπέμπεται για θεραπεία κατηγορούμενος χρήστης ή ουσιοεξαρτημένος, δυνάμει διατάγματος θεραπείας, έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

(α) Εκδίδει θεραπευτικό συμβόλαιο για την εφαρμογή του διατάγματος θεραπείας στο οποίο περιέχονται:

(ι) Οι όροι του διατάγματος θεραπείας,

(ιι) οι κανονισμοί λειτουργίας του προγράμματος και οι υποχρεώσεις των προσώπων που λαμβάνουν θεραπεία,

(ιιι) το εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας και οι απορρέουσες υποχρεώσεις του κατηγορούμενου χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου·

(β) παρέχει εντατική θεραπεία·

(γ) διασφαλίζει την εφαρμογή δομημένου πλαισίου λειτουργίας που αφορά το θεραπευτικό συμβόλαιο·

(δ) υποβάλλει την αιτιολογημένη έκθεση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή και τις εισηγήσεις του προς αυτήν για οποιοδήποτε θέμα, όταν αυτό του ζητηθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζει η Συμβουλευτική Επιτροπή·

(ε) υποδέχεται τον κατηγορούμενο χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο στο Κέντρο Θεραπείας εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, από την έκδοση του διατάγματος θεραπείας·

(στ) υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή για παράταση της θεραπείας στο Κέντρο Θεραπείας·

(ζ) εκδίδει και υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις στη Συμβουλευτική Επιτροπή αναφορικά με την θεραπευτική πορεία του κατηγορούμενου χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου·

(η) ενημερώνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή σε περίπτωση που το θεραπευτικό συμβόλαιο έχει παραβιασθεί παρά τις συστάσεις του Κέντρου Θεραπείας προς τον κατηγορούμενο χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο για συμμόρφωση·

(ι) τηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον κατηγορούμενο χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο.