Κέντρα Θεραπείας

8.-(1) Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου καθορίζει τα Κέντρα Θεραπείας τα οποία παρέχουν θεραπεία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου σε κατηγορούμενους ή ουσιοεξαρτημένους, για τους οποίους έχει εκδοθεί από το Δικαστήριο διάταγμα θεραπείας:

Νοείται ότι τα Κέντρα Θεραπείας τα οποία καθορίζονται από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου για να παραπέμπονται σε αυτά ανήλικοι διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση για το χειρισμό ανηλίκων.

(2) Τα Κέντρα Θεραπείας διαθέτουν το κατάλληλο επιστημονικό και άλλο προσωπικό, καθώς και τους κατάλληλους χώρους και εξοπλισμό.

(3) Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου καταρτίζει μητρώο Κέντρων Θεραπείας.