Αρμοδιότητες Κέντρων Θεραπείας

9. Το Κέντρο Θεραπείας στο οποίο παραπέμπεται για θεραπεία κατηγορούμενος χρήστης ή ουσιοεξαρτημένος, δυνάμει διατάγματος θεραπείας, έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

(α) Εκδίδει θεραπευτικό συμβόλαιο για την εφαρμογή του διατάγματος θεραπείας στο οποίο περιέχονται:

(ι) Οι όροι του διατάγματος θεραπείας,

(ιι) οι κανονισμοί λειτουργίας του προγράμματος και οι υποχρεώσεις των προσώπων που λαμβάνουν θεραπεία,

(ιιι) το εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας και οι απορρέουσες υποχρεώσεις του κατηγορούμενου χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου·

(β) παρέχει εντατική θεραπεία·

(γ) διασφαλίζει την εφαρμογή δομημένου πλαισίου λειτουργίας που αφορά το θεραπευτικό συμβόλαιο·

(δ) υποβάλλει την αιτιολογημένη έκθεση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή και τις εισηγήσεις του προς αυτήν για οποιοδήποτε θέμα, όταν αυτό του ζητηθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζει η Συμβουλευτική Επιτροπή·

(ε) υποδέχεται τον κατηγορούμενο χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο στο Κέντρο Θεραπείας εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, από την έκδοση του διατάγματος θεραπείας·

(στ) υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή για παράταση της θεραπείας στο Κέντρο Θεραπείας·

(ζ) εκδίδει και υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις στη Συμβουλευτική Επιτροπή αναφορικά με την θεραπευτική πορεία του κατηγορούμενου χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου·

(η) ενημερώνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή σε περίπτωση που το θεραπευτικό συμβόλαιο έχει παραβιασθεί παρά τις συστάσεις του Κέντρου Θεραπείας προς τον κατηγορούμενο χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο για συμμόρφωση·

(ι) τηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον κατηγορούμενο χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο.