Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

10. (1) Όλα τα στοιχεία που τηρούνται στο Κέντρο Θεραπείας και αφορούν τους κατηγορούμενους χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους είναι εμπιστευτικής φύσης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, λειτουργός ή υπάλληλος του Κέντρου Θεραπείας υπόκειται σε καθήκον εχεμύθειας για τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από το Κέντρο Θεραπείας, καθήκον το οποίο υφίσταται και μετά τη με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή του από το Κέντρο Θεραπείας.

(3) Στοιχεία που αφορούν κατηγορούμενους χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους δύναται να αποκαλυφθούν από τον υπεύθυνο του Κέντρου Θεραπείας μόνο κατόπιν γραπτής αίτησης ή με τη συγκατάθεση του χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου ή του εκπροσώπου του ή με αιτιολογημένο διάταγμα του Δικαστηρίου:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με τις τριμηνιαίες εκθέσεις που ετοιμάζει το Κέντρο Θεραπείας και αποστέλλει στη Συμβουλευτική Επιτροπή αναφορικά με την θεραπευτική πορεία του χρήστη ή του ουσιοεξαρτημένου.