Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2016.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Αρχή» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμοι του 1973 έως (Αρ. 2) του 2015 ˑ

«μεταβατική περίοδος» σημαίνει τη χρονική περίοδο, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παραχώρησης και η οποία λήγει έξι έως εννιά (6-9) μήνες μετά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παραχώρησηςˑ

«μόνιμοι υπάλληλοι» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 1997 έως 2011∙

«προϊστάμενος τμήματος» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως 2015∙

«σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης» σημαίνει το σχέδιο που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Νόμου∙

«σύμβαση παραχώρησης» σημαίνει τη σύμβαση μεταξύ της Δημοκρατίας και του αναδόχου, για την παραχώρηση της διαχείρισης και λειτουργίας ενός ή περισσότερων εκ των τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων ή πολλαπλής χρήσης και των θαλάσσιων υπηρεσιών στο λιμάνι Λεμεσού, στον ανάδοχοˑ

«υπάλληλοι» σημαίνει τους μόνιμους και τους ωρομίσθιους υπαλλήλους της Αρχής∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργωνˑ

«ωρομίσθιοι υπάλληλοι» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, από τους περί Όρων Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Κανονισμούς.

Νέα οργανωσιακή δομή της Αρχής

3. (1) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, καθορίζεται η νέα οργανωσιακή δομή της Αρχής, μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των υπαλλήλων, με περιγραφή των καθηκόντων, προσόντων, ή/και πείρας για νέα σχέδια υπηρεσίας, περιλαμβανομένων και νέων καθηκόντων, προσόντων ή/και πείρας σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας.

(2) Μετά τον καθορισμό της νέας οργανωσιακής δομής, καθορίζονται οι υπάλληλοι που παραμένουν στην Αρχή.

Υφιστάμενη οργανωσιακή δομή της Αρχής

4. Η υφιστάμενη οργανωσιακή δομή της Αρχής αναπροσαρμόζεται από την Αρχή, μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν αφυπηρετήσεις, παραιτήσεις υπαλλήλων, κατά τρόπο που οι υφιστάμενες προοπτικές ανέλιξης των υπαλλήλων να μην επηρεάζονται δυσμενώς.

Σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης

5. (1) Πριν την έναρξη της μεταβατικής περιόδου, η Αρχή, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ανακοινώνει σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης.

(2) Το σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης, προβλέπει την παροχή αποζημιώσεων σε όσους υπαλλήλους της Αρχής επιλέξουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου όπως αφυπηρετήσουν πρόωρα από την Αρχή, κατά το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

(3) Οι λεπτομέρειες του σχεδίου εθελούσιας αφυπηρέτησης θα ανακοινωθούν από την Αρχή κατά την έναρξη της μεταβατικής περιόδου και η εθελούσια αφυπηρέτηση με βάση το σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης θα επισυμβεί κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Απόσπαση μόνιμων υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία

6. (1) Μόνιμος υπάλληλος ο οποίος θα κριθεί ότι δεν είναι αναγκαίος για τη λειτουργία της Αρχής και ο οποίος δεν έχει επιλέξει το σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης, υπόκειται σε απόσπαση στη δημόσια υπηρεσία με ισχύ από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (Ρύθμισις Θεμάτων Προσωπικού) Νόμου του 1970 καθώς και των διατάξεων των περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου του 1973 έως (Αρ. 2) του 2015, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, μετά από σύσταση του Υπουργού Οικονομικών, έχει εξουσία να αποφασίζει την απόσπαση υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία και η απόσπαση του υπαλλήλου αυτού γίνεται σε καθήκοντα αντίστοιχα με τη μισθολογική κλίμακα του υπαλλήλου, λαμβάνοντας υπόψη την ειδικότητα/εξειδίκευση του προσωπικού, τα ακαδημαϊκά προσόντα, την εργασιακή πείρα, όπως επίσης και τον υφιστάμενο γεωγραφικό τόπο εργασίας και διαμονής, έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανάγκη κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας.

(3) Υπάλληλος της Αρχής που αποσπάται στη δημόσια υπηρεσία, εξακολουθεί να κατέχει την οργανωσιακή θέση από την οποία αποσπάται, υπάγεται όμως στον ιεραρχικό διοικητικό έλεγχο του οικείου προϊσταμένου του τμήματος της δημόσιας υπηρεσίας όπου αποσπάται.

(4) Η αξιολόγηση του υπαλλήλου αυτού γίνεται από το Γενικό Διευθυντή της Αρχής ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο της Αρχής, αφού ληφθούν υπόψη οι γραπτές απόψεις του οικείου προϊσταμένου του τμήματος της δημόσιας υπηρεσίας όπου αποσπάται και σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1997 έως 2011.

(5) Υπάλληλος που αποσπάται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συνεχίζει να απολαμβάνει, τα ωφελήματα και δικαιώματα του στην Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1997 έως 2011, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή/και άλλες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Αρχής και των υπαλλήλων ή/και των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Αρχής, εκτός και αν τροποποιηθούν μέσω γενικών νομοθετικών ή άλλων ρυθμίσεων που επηρεάζουν όλους τους κρατικούς υπαλλήλους και ο χρόνος διάρκειας της απόσπασής του λογίζεται ως υπηρεσία στη θέση αυτή για όλους τους σκοπούς, περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαγωγής διαρκούσης της απόσπασής του, στη βάση της αναθεωρημένης δομής.

(6) Υπάλληλος που αποσπάται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συνεχίζει να λαμβάνει τις απολαβές του από την Αρχή και υπό την εγγύηση της Δημοκρατίας, οι οποίες υπόκεινται στις αποκοπές, μειώσεις και συνεισφορές που ισχύουν στην Αρχή.

(7) Υπάλληλος που αποσπάται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εξακολουθεί να απολαμβάνει όλων των ωφελημάτων που δικαιούται ως υπάλληλος της Αρχής περιλαμβανομένων, των ωφελημάτων που παρέχονται από το ταμείο ευημερίας των υπαλλήλων της Αρχής, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχει η Αρχή στους υπαλλήλους της, των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της Αρχής, και άλλων σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς ή/και Καταστατικό, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανταιː

Νοείται ότι, όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα και καθ’ όσο χρόνο υπάλληλος εργάζεται στην Αρχή ή στη δημόσια υπηρεσία με απόσπαση από την Αρχή, ισχύουν τα ακόλουθα αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα:

(α) Εξακολουθεί να απολαμβάνει όλων των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που θα ελάμβανε εάν συνέχιζε να εργάζεται αδιάκοπα ως υπάλληλος της Αρχής και η δημόσια υπηρεσία θα καταβάλλει στο Ταμείο Συντάξεων των υπαλλήλων της Αρχής, τις συνεισφορές που η Αρχή καταβάλλει στο Ταμείο Συντάξεων για τους υπαλλήλους τηςˑ

(β) η δημόσια υπηρεσία καταβάλλει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις εισφορές που η Αρχή θα κατέβαλλε αναφορικά με τον υπάλληλο, στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον υπάλληλο, εάν δεν είχε αποσπαστεί στη δημόσια υπηρεσία και εξακολουθεί να απασχολείται από την Αρχή, με βάση τις απολαβές που έχει ο υπάλληλος από τη δημόσια υπηρεσία:

Νοείται περαιτέρω ότι, είναι δυνατόν η δημόσια υπηρεσία να καταβάλλει προς την Αρχή ολόκληρο ή μέρος του κόστους εργοδότησης του υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των απολαβών, δικαιωμάτων, ωφελημάτων και εισφορών που η Αρχή θα καταβάλλει για τον υπάλληλο, ως αυτά απορρέουν από τις διατάξεις των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1973 έως 2011, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και άλλες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Αρχής και των υπαλλήλων ή/και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, με διαδικασία που καθορίζεται μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και της Αρχής.

Πειθαρχικά αδικήματα μόνιμων υπαλλήλων σε απόσπαση

7. (1) Σε περίπτωση που υπάρχει καταγγελία ή υποψία ότι μόνιμος υπάλληλος δυνατόν να έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ενόσω διαρκεί η απόσπασή του στη δημόσια υπηρεσία, για τα θέματα που αφορούν την πειθαρχική διαδικασία που ακολουθείται για διερεύνηση και εκδίκαση του πειθαρχικού αδικήματος και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πειθαρχική ευθύνη του εν λόγω υπαλλήλου εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1973 έως 2011:

Νοείται ότι, εάν σε οποιαδήποτε υπόθεση, η αρμόδια με βάση τις διατάξεις των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1973 έως 2011, αρχή, θεωρεί ότι δεν είναι δυνατό, πρακτικό ή εφαρμόσιμο να διορίσει ερευνώντα λειτουργό, παραπέμπει το ζήτημα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζει κατάλληλο λειτουργό για να διεξάγει την έρευνα.

(2) Αν διαταχθεί έρευνα πειθαρχικού παραπτώματος, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), εναντίον μόνιμου υπαλλήλου ή με την έναρξη αστυνομικής έρευνας με σκοπό την ποινική δίωξη εναντίον του μόνιμου υπαλλήλου, ο εν λόγω υπάλληλος δύναται να τεθεί σε διαθεσιμότητα, δυνάμει των διατάξεων των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1973 έως 2011.

Τερματισμός απόσπασης μόνιμου υπαλλήλου

8. (1) Κατόπιν αιτήματος της Αρχής που υποβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής στον Υπουργό, με απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, μετά από σύσταση του Υπουργού, η απόσπαση μόνιμου υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία μπορεί να τερματίζεται και ο υπάλληλος αυτός να επανέρχεται ως εργαζόμενος στην Αρχή.

(2) Εάν υπάρχει διαφορά ή σύγκρουση μεταξύ των όρων υπηρεσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στη δημόσια υπηρεσία, που αφορούν το ωράριο ή το σύστημα εργασίας ή τον τρόπο αποζημίωσης ή/και με άλλους ειδικούς όρους υπηρεσίας, με τους αντίστοιχους όρους υπηρεσίας των δημοσίων υπάλληλων που υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία/τμήμα της δημόσιας υπηρεσίας, τότε υπερισχύουν οι όροι υπηρεσίας που ισχύουν αναφορικά με τους δημόσιους υπαλλήλους.

Ωρομίσθιοι υπάλληλοι

9. Ωρομίσθιος υπάλληλος, ο οποίος θα κριθεί ότι δεν είναι αναγκαίος για τη λειτουργία της Αρχής, και ο οποίος δεν έχει επιλέξει το σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης, μεταφέρεται μόνιμα στη δημόσια υπηρεσία, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.