Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο –

«Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«αναθέτοντες φορείς» σημαίνει τους φορείς, των οποίων ενδεικτικός κατάλογος παρατίθεται στο Παράρτημα I, οι οποίοι:

(α) Είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 13 έως 19, ή

(β) σε περίπτωση που δεν είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις, ασκούν, μεταξύ των δραστηριοτήτων τους, κάποια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 13 έως 19 ή συνδιασμό τέτοιων δραστηριοτήτων και λειτουργούν επί τη βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο εδάφιο (2), τα οποία εκχωρεί αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας·

«αναθέτουσες αρχές» σημαίνει το κράτος, τις περιφερειακές αρχές ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και τις ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

«απαίτηση ή απαιτήσεις σήματος» σημαίνει τις απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρεί ένα συγκεκριμένο έργο, προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία, προκειμένου να λάβει το σχετικό σήμα·

«Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» σημαίνει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας·

«αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει όλες τις αρχές των διοικητικών μονάδων που εμπίπτουν στο επίπεδο NUTS 3, καθώς και μικρότερες διοικητικές μονάδες, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων∙

«γραπτώς» ή «εγγράφως» σημαίνει κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών, το οποίο μπορεί να διαβάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα·

«διαδικασία σύναψης σύμβασης ή σύμβαση» σημαίνει την απόκτηση, μέσω σύμβασης έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών από έναν ή περισσότερους αναθέτοντες φορείς, έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς που επιλέγονται από τους εν λόγω αναθέτοντες φορείς, εφόσον τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες προορίζονται για την εκτέλεση μιας εκ των δραστηριοτήτων που αναφέροντια στα άρθρα 13 έως 19˙

«δημόσια επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση στην οποία οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, δεσπόζουσα επιρροή λόγω κυριότητας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η δεσπόζουσα επιρροή εκ μέρους των αναθετουσών αρχών τεκμαίρεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, στις οποίες οι εν λόγω αρχές, άμεσα ή έμμεσα:

(α) Κατέχουν την πλειοψηφία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της επιχείρησης∙ ή

(β) ελέγχουν την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τις μετοχές που εκδίδει η επιχείρηση∙ ή

(γ) μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης·

«διαγωνισμοί μελετών» σημαίνει τις διαδικασίες που παρέχουν τη δυνατότητα στον αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής και των έργων πολιτικού μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων·

«έγγραφο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης» σημαίνει κάθε έγγραφο, το οποίο εκπονεί ή στο οποίο παραπέμπει ο αναθέτων φορέας, με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή των γνωστοποιήσεων για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων·

«επικουρικές δραστηριότητες αγορών» σημαίνει τις δραστηριότητες, οι οποίες συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις ακόλουθες μορφές:

(α) Τεχνική υποδομή που επιτρέπει στους αναθέτοντες φορείς να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες - πλαίσιο για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες·

(β) συμβουλές σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης συμβάσεων·

(γ) προετοιμασία και διαχείριση διαδικασιών σύναψης συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου αναθέτοντος φορέα·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«έργο» σημαίνει το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού, το οποίο επαρκεί καθεαυτό για την επιτέλεση μιας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας·

«ηλεκτρονικό μέσο» σημαίνει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και την αποθήκευση δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται, διακινούνται ή λαμβάνονται με τη χρήση ενσύρματου, ασύρματου, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου·

«καινοτομία» σημαίνει την υλοποίηση νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας, που περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται στις διαδικασίες παραγωγής, οικοδομής ή κατασκευής, νέας μεθόδου εμπορίας ή νέας μεθόδου οργάνωσης στις επιχειρηματικές πρακτικές, την οργάνωση του χώρου εργασίας ή τις εξωτερικές σχέσεις, μεταξύ άλλων, με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων ή την υποστήριξη της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

«κεντρικές δραστηριότητες αγορών» σημαίνει τις δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση, με μία από τις ακόλουθες μορφές:

(α) Απόκτηση προμηθειών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτοντες φορείς˙

(β) ανάθεση συμβάσεων ή σύναψη συμφωνιών - πλαίσιο για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτοντες φορείς·

«κεντρική αρχή αγορών» σημαίνει τον αναθέτοντα φορέα, ή την αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια που αποδίδει στον όρο το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016, η οποία παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και ενδεχομένως επικουρικές δραστηριότητες αγορών:

Νοείται ότι, οι συμβάσεις που εκτελούνται από κεντρική αρχή αγορών προκειμένου να πραγματοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που αναφέρεται στα άρθρα 13 έως 19:

Νοείται περαιτέρω ότι, το άρθρο 20 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που εκτελούνται από κεντρική αρχή αγορών με σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κύκλος ζωής» σημαίνει όλα τα διαδοχικά ή/και διασυνδεδεμένα στάδια, συμπεριλαμβανομένων της έρευνας και της ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθούν, της παραγωγής, της εμπορίας και των όρων της, της μεταφοράς, της χρήσης και της συντήρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας υπηρεσίας, από την απόκτηση των πρώτων υλών ή την παραγωγή των πόρων μέχρι την απόρριψη, την εκκαθάριση και το τέλος της υπηρεσίας ή χρήσης·

«Οδηγία 2014/25/ΕΕ» σημαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται·

«οικονομικό έτος» σημαίνει την περίοδο για την οποία καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τον αναθέτοντα φορέα, ανεξαρτήτως εάν αυτή αφορά περίοδο δώδεκα μηνών ή όχι·

«οικονομικός φορέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αναθέτοντα φορέα ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσωρινής σύμπραξης επιχειρήσεων, που προσφέρει την εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά·

«οργανισμοί δημοσίου δικαίου» σημαίνει τους οργανισμούς, οι οποίοι έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(α) Έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα·

(β) έχουν νομική προσωπικότητα· και

(γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από το κράτος, τις περιφερειακές αρχές ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή υπόκειται σε διαχειριστική εποπτεία από τις αρχές ή οργανισμούς αυτούς ή που έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου πέρα από τα μισά μέλη διορίζονται από το κράτος, τις περιφερειακές αρχές ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

«πάροχος υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων» σημαίνει το δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που προσφέρει επικουρικές δραστηριότητες αγορών στην αγορά·

«περιφερειακές αρχές» σημαίνει όλες τις αρχές των διοικητικών μονάδων που απαριθμούνται ενδεικτικώς στα επίπεδα NUTS 1 και 2 του καταλόγου που περιέχεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2008, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων·

«προσφέρων» σημαίνει τον οικονομικό φορέα, ο οποίος έχει υποβάλει προσφορά·

«ΣΔΣ» σημαίνει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

«σήμα» σημαίνει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που επιβεβαιώνει ότι ένα συγκεκριμένο έργο, προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία πληρεί ορισμένες απαιτήσεις·

«ΣΛΕΕ» σημαίνει τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» σημαίνει τις συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων από τους αναθέτοντες φορείς και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών·

«συμβάσεις έργων» σημαίνει τις συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο:

(α) Την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ·

(β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου·

(γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα, ο οποίος ασκεί καθοριστική επιρροή στο είδος ή τη μελέτη του έργου·

«συμβάσεις προμηθειών» σημαίνει τις συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση – αγορά, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης·

«συμβάσεις υπηρεσιών» σημαίνει τις συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, εκτός από αυτές που αναφέρονται στον ορισμό της σύμβασης έργου·

«συμφωνία-πλαίσιο» σημαίνει τη συμφωνία, μεταξύ ενός ή περισσότερων αναθέτοντων φορέων και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που θα διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και ενδεχομένως τις προβλεπόμενες ποσότητες˙

«Συνθήκες» σημαίνει τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«υποψήφιος» σημαίνει τον οικονομικό φορέα που έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή έχει λάβει πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία, σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύμπραξη καινοτομίας.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, «ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» σημαίνει τα δικαιώματα που εκχωρούνται από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας μέσω οιασδήποτε νομοθετικής, κανονιστικής, ή διοικητικής διάταξης, που έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζει την άσκηση των δραστηριοτήτων, οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 13 έως 19 σ’ έναν ή περισσότερους φορείς και η οποία επηρεάζει ουσιωδώς την ικανότητα άλλων φορέων να ασκούν τέτοιου είδους δραστηριότητα:

Νοείται ότι, δεν συνιστούν «ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί μέσω διαδικασίας στην οποία έχει διασφαλιστεί επαρκής δημοσιότητα και στην περίπτωση που η εκχώρηση των εν λόγω δικαιωμάτων βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν:

(i) Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

(ii) διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και την αντίστοιχη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης∙

(iii) διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(iv) διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο∙

(v) διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙII, και/ή της αντίστοιχης ισχύουσας εναρμονιστικής νομοθεσίας οι οποίες διασφαλίζουν ικανοποιητική εκ των προτέρων διαφάνεια για τη χορήγηση αδειών, με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

Σε περίπτωση τροποποίησης από την Επιτροπή του καταλόγου των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης που περιέχεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με διάταγμά της, δυνάμει του άρθρου 108, τροποποιεί το Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Νόμου και ενημερώνει σχετικά τους αναθέτοντες φορείς.

(3) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση κανόνων για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που πραγματοποιούνται από αναθέτοντες φορείς, για συμβάσεις και για διαγωνισμούς μελετών των οποίων η αξία εκτιμάται ότι δεν είναι μικρότερη των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 10, καθώς και η θέσπιση κανόνων, οι οποίοι καθορίζονται στο Μέρος V, για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των οποίων η αξία εκτιμάται ότι είναι μικρότερη των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 10.

(2) Η εφαρμογή του παρόντος Νόμου υπόκειται στο Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ.

(3) Ο παρών Νόμος δεν θίγει -

(α) Το δικαίωμα της Δημοκρατίας να ορίζει, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ποιες υπηρεσίες θεωρεί γενικού οικονομικού συμφέροντος, πώς πρέπει να οργανώνονται και να χρηματοδοτούνται οι εν λόγω υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και σε ποιες ειδικές υποχρεώσεις θα πρέπει να υπόκεινται˙

(β) το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να αποφασίζουν για το κατά πόσο, τον τρόπο και σε ποιο βαθμό επιθυμούν να ασκούν δημόσιες λειτουργίες οι ίδιες, σύμφωνα με το Άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το Πρωτόκολλο αριθμός 26.

(4) Ο παρών Νόμος δεν θίγει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοκρατία οργανώνει τα συστήματά της στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

(5) Οι μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

Αρχές που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

4.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφανή και αναλογικό τρόπο.

(2) Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν επιτρέπεται να γίνεται με σκοπό τον αποκλεισμό τους από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν η διαδικασία σύναψης σύμβασης σχεδιάζεται με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων.

(3)(α) Οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζουν ότι, κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις ισχύουσες υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, της νομοθεσίας που ισχύει στη Δημοκρατία, των συλλογικών συμβάσεων ή διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV.

(β) Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της παραγράφου (α), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων σε συνεργασία με τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, δύναται να εκδίδουν από κοινού σχετική εγκύκλιο.

Εχεμύθεια

5.-(1) Εκτός αν προβλέπεται άλλως στον παρόντα Νόμο ή στη σχετική νομοθεσία στην οποία υπόκειται ο αναθέτων φορέας, ιδίως δε στη νομοθεσία αναφορικά με την πρόσβαση στην ενημέρωση, και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση των ανατιθέμενων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 66 και 71, ο αναθέτων φορέας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς δύναται να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, οι οποίες αποβλέπουν στην προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτοντες φορείς καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιμες σε σχέση με τη λειτουργία ενός συστήματος προεπιλογής, ανεξαρτήτως αν αυτό έχει αποτελέσει ή όχι αντικείμενο γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού.

Συγκρούσεις συμφερόντων

6.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων:

Νοείται ότι, η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων καλύπτει, τουλάχιστον, οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, ενεργούντος εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, τα οποία συμμετέχουν στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή δύνανται να επηρεάσουν την έκβασή της έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, που θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 107, Κανονισμούς για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρεί, κατ’ αποκλειστικότητα, το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς, που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, ή να προβλέπει την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης, εφόσον τουλάχιστον το 30% των εργαζομένων στα εργαστήρια, τους οικονομικούς φορείς ή τα προγράμματα αυτά είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι:

Νοείται ότι, η προκήρυξη του διαγωνισμού πρέπει να παραπέμπει στο παρόν άρθρο.

Μικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα

8.-(1)(α) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) εφαρμόζονται σε μικτές συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο διαφορετικά είδη συμβάσεων, το σύνολο των οποίων καλύπτεται από τον παρόντα Νόμο.

(β) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (6) εφαρμόζονται σε μικτές συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο συμβάσεις που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο και συμβάσεις που καλύπτονται από άλλα νομικά καθεστώτα.

(2) Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων (έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες), συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβασης:

Νοείται ότι, στην περίπτωση μικτών συμβάσεων που αποτελούνται, εν μέρει, από υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 1, και εν μέρει από άλλες υπηρεσίες ή μικτών συμβάσεων που αποτελούνται, εν μέρει, από υπηρεσίες και εν μέρει από προμήθειες, το κύριο αντικείμενο προσδιορίζεται σύμφωνα με το ποια από τις εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή προμηθειών είναι η υψηλότερη.

(3)(α) Όταν τα διαφορετικά μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (4) ή (5), ανάλογα με την περίπτωση. Όταν τα διαφορετικά μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (6).

(β) Όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, εφαρμόζεται το άρθρο 27 του παρόντος Νόμου.

(4)(α) Στην περίπτωση συμβάσεων με αντικείμενα που καλύπτονται και αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους μέρη ή την ανάθεση ενιαίας σύμβασης.

(β) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους μέρη, η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε καθεμιά από τις χωριστές αυτές συμβάσεις, λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου μέρους.

(γ) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27, όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση ενιαίας σύμβασης, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται, στην προκύπτουσα μικτή σύμβαση, ανεξαρτήτως της αξίας των μερών που διαφορετικά θα ενέπιπταν σε άλλο νομικό καθεστώς και ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος από το οποίο θα διέποντο σε διαφορετική περίπτωση τα μέρη αυτά.

(5) Στην περίπτωση μικτών συμβάσεων που περιέχουν στοιχεία συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και συμβάσεων παραχώρησης, η μικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, υπό τον όρο ότι, η εκτιμώμενη αξία του μέρους της σύμβασης που συνιστά σύμβαση καλυπτόμενη από τον παρόντα Νόμο, ως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11, είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 10.

(6) Όταν τα διαφορετικά μέρη συγκεκριμένης σύμβασης είναι αντικειμενικά αδύνατον να διαχωριστούν, το ισχύον νομικό καθεστώς καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης.

Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες

9.-(1)(α) Στην περίπτωση συμβάσεων που προορίζονται να καλύψουν πολλαπλές δραστηριότητες, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για κάθε δραστηριότητα ή την ανάθεση ενιαίας σύμβασης.

(β) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων, η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε καθεμιά από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών κάθε επιμέρους δραστηριότητας.

(2) Παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8, όταν οι αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να αναθέσουν ενιαία σύμβαση, ισχύουν οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι, όταν μία από τις σχετικές δραστηριότητες καλύπτεται από το Άρθρο 346 ΣΛΕΕ ή τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εφαρμόζεται το άρθρο 28 του παρόντος Νόμου.

(3) Η επιλογή ανάμεσα στην ανάθεση ενιαίας σύμβασης ή στην ανάθεση πολλών ξεχωριστών συμβάσεων δεν δύναται να αποφασισθεί με σκοπό την εξαίρεση της σύμβασης ή των συμβάσεων από το πεδίο εφαρμογής είτε του παρόντος Νόμου είτε, κατά περίπτωση, του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

(4) Μια σύμβαση που προορίζεται να καλύψει πολλαπλές δραστηριότητες υπόκειται στους κανόνες που ισχύουν για την κύρια δραστηριότητα για την οποία προορίζεται.

(5) Στην περίπτωση συμβάσεων για τις οποίες είναι αντικειμενικά αδύνατον να προσδιοριστεί η κύρια δραστηριότητα για την οποία προορίζονται, οι ισχύοντες κανόνες καθορίζονται ως ακολούθως:

(α) Η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τoν περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, εάν μία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στον παρόντα Νόμο και η άλλη στον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016·

(β) η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, εάν μία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στον παρόντα Νόμο και η άλλη στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης·

(γ) η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, εάν μία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στον παρόντα Νόμο και η άλλη δεν υπάγεται ούτε στον παρόντα Νόμο, ούτε στον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 ούτε στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Κατώτατα όρια

10.-(1) Το παρόν Μέρος και τα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στις συμβάσεις, εκτός αυτών που εξαιρούνται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 20 έως 25 και 35, των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση με ή ανώτερη από τα κατωτέρω κατώτατα όρια, όπως αυτά εκάστοτε αναθεωρούνται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ:

(α) 418.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και για τους διαγωνισμούς μελετών·

(β) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων·

(γ) 1.000.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XVΙΙ.

(2) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει, με εγκύκλιό της, τους αναθέτοντες φορείς για τις εκάστοτε αναθεωρήσεις των κατώτατων ορίων που διενεργούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων

11.-(1) Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από τον αναθέτοντα φορέα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων προαιρέσεως και τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αναθέτων φορέας προβλέπει απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών για τους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει υπόψη του τα ποσά αυτά κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

(2) Όταν o αναθέτων φορέας αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι ανεξάρτητα υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένες κατηγορίες αυτών, η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.

(3) Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν επιτρέπεται να γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή της από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Η σύμβαση δεν πρέπει να κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να μην εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός εάν υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι.

(4) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης πρέπει να ισχύει κατά την αποστολή της προκήρυξης διαγωνισμού, ή, στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης από τον αναθέτοντα φορέα, ιδίως, όπου εφαρμόζεται, κατά την επαφή με οικονομικούς φορείς για τους σκοπούς της σύναψης της σύμβασης, όπου χρειάζεται.

(5) Για τις συμφωνίες - πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών.

(6) Για τις συμπράξεις καινοτομίας, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που θα λάβουν χώρα σε όλα τα στάδια της προβλεπόμενης σύμπραξης, καθώς και των προμηθειών, των υπηρεσιών ή των έργων που θα αναπτυχθούν και θα παρασχεθούν κατά τη λήξη της προβλεπόμενης σύμπραξης.

(7) Για τους σκοπούς του άρθρου 10, οι αναθέτοντες φορείς περιλαμβάνουν στην εκτιμώμενη αξία μιας σύμβασης έργων το κόστος των έργων, καθώς και τη συνολική εκτιμώμενη αξία τυχόν προμηθειών ή υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από τους αναθέτοντες φορείς, εφόσον είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων.

(8) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (10), όταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 10, το παρόν Μέρος και τα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στην ανάθεση κάθε τμήματος.

(9) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (10), όταν μια πρόταση απόκτησης παρεμφερών προμηθειών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 10, η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 10, το παρόν Μέρος και τα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στην ανάθεση κάθε τμήματος.

(10) Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στα εδάφια (8) και (9), οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, εφόσον η εκτιμώμενη αξία του εν λόγω τμήματος, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα, νοουμένου ότι η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, χωρίς την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων, στα οποία έχει κατατμηθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση παρεμφερών προμηθειών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών.

(11) Για τις συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης βασίζεται:

(α) Είτε στη συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, όταν είναι δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους, κατά τους δώδεκα μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης·

(β) είτε στην εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνάπτονται κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

(12) Για τις συμβάσεις προμηθειών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση - αγορά προϊόντων, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι:

(α) Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από δώδεκα μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης στην οποία περιλαμβάνεται η εκτιμώμενη υπολειπόμενη αξία·

(β) στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί σαράντα οκτώ.

(13) Για τις συμβάσεις υπηρεσιών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι:

(α) Στην περίπτωση ασφαλιστικών υπηρεσιών: το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

(β) στην περίπτωση τραπεζικών και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

(γ) στην περίπτωση συμβάσεων μελετών: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και οι άλλοι τρόποι αμοιβής.

(14) Για τις συμβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιμή, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι:

(α) Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από σαράντα οκτώ μήνες: Η συνολική αξία για όλη τη διάρκειά τους·

(β) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των σαράντα οκτώ μηνών: Η μηνιαία αξία πολλαπλασιασμένη επί σαράντα οκτώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κοινές διατάξεις

12. Για τους σκοπούς των άρθρων 13, 14 και 15, ο όρος «τροφοδότηση» περιλαμβάνει την παραγωγή, τη χονδρική πώληση και τη λιανική πώληση:

Νοείται ότι, η παραγωγή φυσικού αερίου με τη μορφή εξόρυξης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19.

Φυσικό αέριο και θερμότητα

13.-(1) Όσον αφορά το φυσικό αέριο και τη θερμότητα, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

(α) Την παροχή ή λειτουργία σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής φυσικού αερίου ή θερμότητας·

(β) την τροφοδότηση των δικτύων αυτών με φυσικό αέριο ή θερμότητα.

(2) Η τροφοδότηση από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή, με φυσικό αέριο ή θερμότητα, σταθερών δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, δεν θεωρείται σχετική δραστηριότητα κατά την έννοια του εδαφίου (1), όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η παραγωγή φυσικού αερίου ή θερμότητας από τον εν λόγω αναθέτοντα φορέα αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης δραστηριότητας άλλης από αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ή στα άρθρα 14 έως 16· και

(β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην οικονομική εκμετάλλευση της παραγωγής αυτής και αντιστοιχεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) του κύκλου εργασιών του αναθέτοντος φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.

Ηλεκτρισμός

14.-(1) Όσον αφορά τον ηλεκτρισμό, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

(α) Την παροχή ή λειτουργία σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής ηλεκτρισμού,

(β) την τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με ηλεκτρισμό.

(2) Η τροφοδότηση από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή, με ηλεκτρισμό, σταθερών δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, δεν θεωρείται σχετική δραστηριότητα κατά την έννοια του εδαφίου (1), όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον αναθέτοντα φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας άλλης από αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ή στα άρθρα 13, 15 και 16· και

(β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνο από την ιδία κατανάλωση του αναθέτοντος φορέα και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατόν (30%) της συνολικής παραγωγής ενέργειας του εν λόγω αναθέτοντος φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.

Ύδωρ

15.-(1) Όσον αφορά το νερό, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

(α) Την παροχή ή λειτουργία σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής πόσιμου ύδατος·

(β) την τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με πόσιμο ύδωρ.

(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται ή στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα οριζόμενη στο εδάφιο (1), και που συνδέονται με ένα από τα ακόλουθα:

(α) Έργα υδραυλικής μηχανικής, άρδευσης ή αποστράγγισης, εφόσον ο όγκος του ύδατος που προορίζεται για την τροφοδότηση με πόσιμο ύδωρ υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) του συνολικού όγκου ύδατος που παράγεται από τέτοια έργα ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή αποστράγγισης·

(β) την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυμάτων.

(3) Η τροφοδότηση από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή με πόσιμο ύδωρ σταθερών δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό δεν θεωρείται σχετική δραστηριότητα κατά την έννοια του εδαφίου (1), όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η παραγωγή πόσιμου ύδατος από τον αναθέτοντα φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας άλλης από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 13 έως 16· και

(β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνο από την ίδια κατανάλωση του αναθέτοντος φορέα και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατόν (30%) της συνολικής παραγωγής πόσιμου ύδατος του εν λόγω φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών προηγούμενων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.

Υπηρεσίες μεταφορών

16.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ή τη λειτουργία δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, στους τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο.

(2) Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών, θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία παρέχεται με όρους που ορίζονται από αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία, όπως όροι που αφορούν τα δρομολόγια, τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα παροχής της υπηρεσίας.

Λιμένες και αερολιμένες

17. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που αφορούν την εκμετάλλευση μιας γεωγραφικής περιοχής, με σκοπό τη διάθεση αερολιμένων, θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών σταθμών, σε φορείς που πραγματοποιούν αεροπορικές, θαλάσσιες ή εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

18.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή:

(α) Ταχυδρομικών υπηρεσιών·

(β) άλλων υπηρεσιών πλην των ταχυδρομικών, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορέα ο οποίος παρέχει επίσης ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 35, όσον αφορά τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

(α) «Ταχυδρομικό αντικείμενο» σημαίνει αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή, ανεξάρτητα από το βάρος του· πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν, ιδίως βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν αντικείμενα, με ή χωρίς εμπορική αξία, ανεξάρτητα από το βάρος τους·

(β) «ταχυδρομικές υπηρεσίες» σημαίνει υπηρεσίες που συνίστανται στη συλλογή, διαλογή, μεταφορά και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων. Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι υπηρεσίες που εμπίπτουν, όσο και αυτές που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο της καθολικής υπηρεσίας που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(γ) «άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών» σημαίνει υπηρεσίες παρεχόμενες στους εξής τομείς:

(i) Υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας, τόσο προγενέστερες όσο και μεταγενέστερες της αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών «mailroom management services»·

(ii) υπηρεσίες συνδεόμενες με ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο (α), όπως το διαφημιστικό ταχυδρομείο χωρίς συγκεκριμένο παραλήπτη.

Εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου και αερίου και αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων

19. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις δραστηριότητες εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό:

(α) Την εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου∙

(β) την αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Συμβάσεις που ανατίθενται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους

20.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους, στις περιπτώσεις που ο αναθέτων φορέας δεν απολαύει κανενός ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος πώλησης ή μίσθωσης του αντικειμένου αυτών των συμβάσεων και νοουμένου ότι οι άλλοι φορείς δικαιούνται να προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω πώληση ή μίσθωση με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον αναθέτοντα φορέα.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όλες τις κατηγορίες προϊόντων ή δραστηριοτήτων που θεωρούν ότι εξαιρούνται δυνάμει του εδαφίου (1) κατόπιν αιτήσεώς της, η οποία τις κοινοποιεί στην Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί.

Συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται με σκοπούς άλλους από την άσκηση μιας από τις οριζόμενες δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα

21.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που αναθέτουν ή στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνουν οι αναθέτοντες φορείς με σκοπούς άλλους από την άσκηση των δραστηριοτήτων που ορίζονται στα άρθρα 13 έως 19 ή για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν προϋποθέτουν την υλική εκμετάλλευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής στη Δημοκρατία.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ότι εξαιρείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) κατόπιν αιτήσεώς της, η οποία τις κοινοποιεί στην Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί.

Συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων

22.-(1)(α) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις ή στους διαγωνισμούς μελετών που ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει, σύμφωνα με διαδικασίες σύναψης συμβάσεων διαφορετικές από αυτές του παρόντος Νόμου και οι οποίες καθορίζονται:

(i) Είτε βάσει νομικού μέσου που δημιουργεί διεθνείς νομικές υποχρεώσεις, όπως διεθνή συμφωνία που συνάπτεται σύμφωνα με τις Συνθήκες, μεταξύ κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα συμβαλλόμενα μέρη της,

(ii) είτε από διεθνή οργανισμό.

(β) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κοινοποιεί στην Επιτροπή όλα τα νομικά μέσα που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α).

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που αναθέτει ή διοργανώνει ο αναθέτων φορέας, σύμφωνα με τους κανόνες περί σύναψης συμβάσεων που θεσπίζονται από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, εφόσον οι σχετικές συμβάσεις ή οι σχετικοί διαγωνισμοί μελετών χρηματοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισμό ή ίδρυμα· στην περίπτωση συμβάσεων ή διαγωνισμών μελετών που συγχρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί των εφαρμοστέων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 29, τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται επί των συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που αφορούν θέματα άμυνας και ασφάλειας, τα οποία ανατίθενται ή διοργανώνονται σύμφωνα με διεθνείς κανόνες.

Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών

23.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν:

(α) Την απόκτηση ή μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων, ή σε σχέση με δικαιώματα επ’ αυτών˙

(β) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού˙

(γ) οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές υπηρεσίες:

(i) Nομική εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 2 και 14A του περί Δικηγόρων Νόμου σε:

(iα) διαιτησία ή συμβιβασμό που διεξάγεται σε κράτος μέλος, τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς οργάνου διαιτησίας ή συμβιβασμού, ή

(iβ) δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή δημοσίων αρχών κράτους μέλους, τρίτης χώρας ή διεθνών δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ή θεσμικών οργάνων,

(ii) νομικές συμβουλές για την προετοιμασία οποιασδήποτε από τις διαδικασίες της υποπαραγράφου (i) της παρούσας παραγράφου ή εάν υπάρχει απτή ένδειξη και μεγάλη πιθανότητα το ζήτημα που αφορούν οι συμβουλές να αποτελέσει αντικείμενο τέτοιων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμβουλές παρέχονται από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 2 και 14A του περί Δικηγόρων Νόμου,

(iii) υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συμβολαιογράφους,

(iv) νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από εμπιστευματοδόχους (trustees) ή διορισμένους επιτρόπους ή άλλες νομικές υπηρεσίες, των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από αρμόδιο δικαστήριο ή δικαιοδοτικό όργανο στη Δημοκρατία ή διορίζονται βάσει του δικαίου για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων,

(iv) λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας·

(δ) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(ε) δάνεια, είτε συνδέονται είτε όχι με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων˙

(στ) συμβάσεις απασχόλησης˙

(ζ) δημόσιες επιβατικές μεταφορές με σιδηρόδρομο ή μετρό˙

(η) υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, πολιτικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων που παρέχονται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και καλύπτονται από τους ακόλουθους κωδικούς του CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 και 85143000-3 πλην των υπηρεσιών ασθενοφόρων για τη διακομιδή ασθενών˙

(θ) συμβάσεις που αφορούν το χρόνο μετάδοσης ή την παροχή προγράμματος που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος «πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου του 1998, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Το «πρόγραμμα» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του ίδιου Νόμου, αλλά περιλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράμματα και υλικό ραδιοφωνικών προγραμμάτων:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το «υλικό προγραμμάτων» έχει την ίδια έννοια με το «πρόγραμμα».

Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

24. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες ανατίθενται σε φορέα ο οποίος είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή ή σε ένωση αναθετουσών αρχών, βάσει αποκλειστικού δικαιώματος, του οποίου απολαύουν δυνάμει δημοσιευμένων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σύμφωνων προς τη ΣΛΕΕ.

Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας

25. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται:

(α) Στις συμβάσεις για την αγορά ύδατος, εφόσον συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν μία ή και τις δύο δραστηριότητες που σχετίζονται με πόσιμο ύδωρ και ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 15·

(β) στις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς που δραστηριοποιούνται οι ίδιοι στον τομέα της ενέργειας μέσω της άσκησης μιας δραστηριότητας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 13, στο εδάφιο (1) του άρθρου 14 ή στο άρθρο 19 για την τροφοδότηση:

(i)Με ενέργεια,

(ii) με καύσιμα που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας

26.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στη σύναψη συμβάσεων και σε διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων των κατωτέρω συμβάσεων:

(α) Συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2011·

(β) συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο ως άνω Νόμος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 13 και 14 του εν λόγω Νόμου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να αποφασίζει ότι ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται:

(α) Στις συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται διαφορετικά σύμφωνα με το εδάφιο (1), στο μέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της Δημοκρατίας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως, επιβάλλοντας απαιτήσεις για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή καθιστά διαθέσιμες σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

(β) στις συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται διαφορετικά σύμφωνα με το εδάφιο (1), στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος Νόμου θα υποχρέωνε τη Δημοκρατία να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη με τα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειάς της, σύμφωνα με το Άρθρο 346, παράγραφος (1), στοιχείο (α) της ΣΛΕΕ.

(3) Όταν η διαδικασία σύναψης σύμβασης και η εκτέλεση της σύμβασης ή του διαγωνισμού μελετών κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με τις σχετικές νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στη Δημοκρατία, ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα της Δημοκρατίας δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2).

Μικτές συμβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα και αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια

27.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις μικτές συμβάσεις που έχουν αντικείμενα που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο, καθώς και από το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011.

(2) Στην περίπτωση που τα διάφορα μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συμβάσεις για τα ξεχωριστά μέρη ή να αναθέσουν ενιαία σύμβαση.

(3) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συμβάσεις για χωριστά μέρη, η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε καθεμιά από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών έκαστου μέρους.

(4) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να αναθέσουν ενιαία σύμβαση, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια για τον καθορισμό του εφαρμοστέου νομικού καθεστώτος:

(α) Όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται χωρίς εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύμβασης βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους ∙

(β) όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύμβασης βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους, χωρίς επηρεασμό των κατωτάτων ορίων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον εν λόγω Νόμο:

Νοείται ότι, η απόφαση ανάθεσης ενιαίας σύμβασης δεν μπορεί να λαμβάνεται με σκοπό την εξαίρεση των συμβάσεων από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή του ως άνω αναφερθέντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η παράγραφος (α) εφαρμόζεται στις μικτές συμβάσεις για τις οποίες θα μπορούσαν άλλως να ισχύουν τόσο η παράγραφος (α) όσο και η παράγραφος (β).

(5) Όταν τα διάφορα μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται χωρίς να εφαρμόζεται ο παρών Νόμος, όταν περιλαμβάνει στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ· διαφορετικά, μπορεί να ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2011.

Συμβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες και αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια

28.-(1) Στην περίπτωση συμβάσεων που προορίζονται να καλύψουν πολλαπλές δραστηριότητες, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέγουν είτε την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για κάθε επιμέρους δραστηριότητα ή την ανάθεση ενιαίας σύμβασης.

(2)(α) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους μέρη, η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε καθεμιά από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών κάθε συγκεκριμένης δραστηριότητας.

(β) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση ενιαίας σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (3). Η επιλογή ανάμεσα στην ανάθεση ενιαίας σύμβασης και στην ανάθεση πολλών χωριστών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να γίνεται με σκοπό την εξαίρεση της σύμβασης ή των συμβάσεων από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2011.

(3) Στην περίπτωση συμβάσεων που προορίζονται να καλύψουν δραστηριότητα η οποία υπόκειται στον παρόντα Νόμο και άλλη δραστηριότητα η οποία -

(α) Υπόκειται στον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011∙ ή

(β) καλύπτεται από το Άρθρο 346 ΣΛΕΕ,

χωρίς επηρεασμό των κατωτάτων ορίων και εξαιρέσεων που προβλέπει ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2011, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου στις περιπτώσεις της παραγράφου (α) και χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου στις περιπτώσεις της παραγράφου (β).

(4) Οι συμβάσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) και οι οποίες περιλαμβάνουν επιπλέον συμβάσεις ή άλλα στοιχεία που καλύπτονται από το Άρθρο 346 ΣΛΕΕ μπορούν να ανατίθενται χωρίς την εφαρμογή του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο, καθώς και οι διατάξεις του εδαφίου (3), εφαρμόζονται με την προϋπόθεση η ανάθεση της ενιαίας σύμβασης να δικαιολογείται για αντικειμενικούς λόγους και η απόφαση για την ανάθεση ενιαίας σύμβασης να μην λαμβάνεται με σκοπό την εξαίρεση της σύμβασης από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται σύμφωνα με διεθνείς κανόνες

29.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια, που ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει σύμφωνα με διαδικασίες σύναψης συμβάσεων διαφορετικές από αυτές του παρόντος Νόμου και οι οποίες καθορίζονται σε οποιοδήποτε από τα εξής:

(α) Είτε από διεθνή συμφωνία ή ρύθμιση που συνάπτεται σύμφωνα με τις Συνθήκες μεταξύ κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτουν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα συμβαλλόμενα μέρη τους∙

(β) είτε από διεθνείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί για τη στάθμευση στρατευμάτων και αφορούν επιχειρήσεις κράτους μέλους ή τρίτης χώρας∙

(γ) είτε από διεθνή οργανισμό.

(2) Όλες οι συμφωνίες ή οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) κοινοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία τις κοινοποιεί στην Επιτροπή.

(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια και ανατίθενται από αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με τους κανόνες διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι οποίοι προβλέπονται από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, εφόσον οι σχετικές συμβάσεις και οι διαγωνισμοί μελετών χρηματοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισμό ή ίδρυμα· στην περίπτωση συμβάσεων ή διαγωνισμών μελετών που συγχρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί των εφαρμοστέων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.

Συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών

30.-(1) Σύμβαση που ανατίθεται από αναθέτουσα αρχή σε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

(α) Η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών˙

(β) περισσότερο από το ογδόντα τοις εκατόν (80%) των δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο εδάφιο (5), διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή˙ και

(γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων, χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας, ως απαιτούνται από σχετική νομοθεσία σύμφωνη με τις Συνθήκες και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο:

Νοείται ότι, μια αναθέτουσα αρχή ασκεί έλεγχο επί νομικού προσώπου ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της κατά την έννοια της παραγράφου (α), όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή, τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Ο έλεγχος μπορεί, επίσης, να ασκείται από άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.

(2) Το εδάφιο (1) εφαρμόζεται σε περίπτωση που ένα ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει σύμβαση στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το ελέγχει ή σε άλλο νομικό πρόσωπο, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η σύμβαση, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από σχετική νομοθεσία σύμφωνη με τις Συνθήκες και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

(3) Μια αναθέτουσα αρχή που δεν ασκεί έλεγχο κατά την έννοια του εδαφίου (1) σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου δύναται να αναθέσει δημόσια σύμβαση στο εν λόγω νομικό πρόσωπο, χωρίς να εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

(α) Η αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχο επί του εν λόγω νομικού προσώπου ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές θεωρείται ότι ασκούν από κοινού έλεγχο επί νομικού προσώπου, όταν πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

(i) Τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόμενου νομικού προσώπου απαρτίζονται από αντιπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν· ένας αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές,

(ii) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από κοινού αποφασιστική επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου, και

(iii) το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συμφέροντα αντίθετα από αυτά των αναθετουσών αρχών που το ελέγχουν∙

(β) περισσότερο από το ογδόντα τοις εκατόν (80%) των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού προσώπου, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο εδάφιο (5), διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές· και

(γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από σχετική νομοθεσία σύμφωνη με τις Συνθήκες, και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

(4)Μια σύμβαση, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, όταν πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) Η σύμβαση θεσπίζει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών, η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να εκτελούν οι εν λόγω αρχές, παρέχονται για την επιδίωξη των κοινών τους στόχων·

(β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής λαμβάνει αποκλειστικά υπόψη το δημόσιο συμφέρον· και

(γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ανοικτή αγορά λιγότερο από το είκοσι τοις εκατόν (20%) των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο εδάφιο (5).

(5) Για τον προσδιορισμό του ποσοστού των δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών ή άλλο ενδεδειγμένο μέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος που βαρύνει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, όσον αφορά τις υπηρεσίες, τις προμήθειες και τα έργα, κατά την τριετία που προηγείται της ανάθεσης της σύμβασης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που λόγω της ημερομηνίας κατά την οποία συστάθηκε ή άρχισε τις εμπορικές δραστηριότητές του το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, ή λόγω αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του, ο κύκλος εργασιών ή άλλο μέτρο βάσει των δραστηριοτήτων, όπως το κόστος, δεν είναι διαθέσιμο για την τελευταία τριετία ή δεν είναι πλέον ενδεδειγμένο, αρκεί να αποδειχθεί ότι η μέτρηση της δραστηριότητας είναι αξιόπιστη, ιδίως μέσω προβολών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση

31.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συνδεδεμένη επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση της οποίας οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν ενοποιηθεί με τους λογαριασμούς του αναθέτοντος φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που μεταφέρει στην εσωτερική έννομη τάξη τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών.

(2) Στην περίπτωση φορέων που δεν εμπίπτουν στη νομοθεσία που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ως «συνδεδεμένη επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση η οποία:

(α) Μπορεί να υπόκειται, άμεσα ή έμμεσα, σε δεσπόζουσα επιρροή του αναθέτοντος φορέα·

(β) μπορεί να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή επί του αναθέτοντος φορέα· ή

(γ) υπόκειται, από κοινού με τον αναθέτοντα φορέα, στη δεσπόζουσα επιρροή άλλης επιχείρησης λόγω κυριότητας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος της «δεσπόζουσας επιρροής» έχει την ίδια έννοια με αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 2, στον ορισμό «δημόσια επιχείρηση».

(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 30 και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται:

(α) Από αναθέτοντα φορέα σε συνδεδεμένη επιχείρηση· ή

(β) από κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από διάφορους αναθέτοντες φορείς με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 13 έως 19, σε επιχείρηση συνδεδεμένη μ’ έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς.

(4) Το εδάφιο (3) εφαρμόζεται σε:

(α) Συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το ογδόντα τοις εκατόν (80%) τουλάχιστον του μέσου συνολικού κύκλου εργασιών της συνδεδεμένης επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υπηρεσίες που παρείχε η εν λόγω επιχείρηση, προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών στον αναθέτοντα φορέα ή σ’ άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται·

(β) συμβάσεις προμηθειών, εφόσον το ογδόντα τοις εκατόν (80%) τουλάχιστον του μέσου συνολικού κύκλου εργασιών της συνδεδεμένης επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προμήθειες που παρείχε η εν λόγω επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, προέρχεται από την παροχή προμηθειών στον αναθέτοντα φορέα ή σ’ άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται·

(γ) στις συμβάσεις έργων, εφόσον το ογδόντα τοις εκατόν (80%) τουλάχιστον του μέσου συνολικού κύκλου εργασιών της συνδεδεμένης επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έργα που παρείχε η εν λόγω επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, προέρχεται από την παροχή έργων στον αναθέτοντα φορέα ή σ’ άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται.

(5) Όταν, λόγω της ημερομηνίας σύστασης της συνδεδεμένης επιχείρησης ή της ημερομηνίας έναρξης των δραστηριοτήτων της, δεν είναι διαθέσιμος ο κύκλος εργασιών της για την τελευταία τριετία, η επιχείρηση αρκεί να αποδεικνύει ότι ο κύκλος εργασιών που αναφέρεται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) του εδαφίου (4) είναι αξιόπιστος, ιδίως με προβολές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

(6) Όταν περισσότερες από μία επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον αναθέτοντα φορέα με τον οποίο συγκροτούν οικονομικό όμιλο, παρέχουν τις ίδιες ή παρεμφερείς υπηρεσίες ή προμήθειες ή τα ίδια ή παρεμφερή έργα, για τον υπολογισμό των προαναφερόμενων στο εδάφιο (4) ποσοστών λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών που προκύπτει αντιστοίχως από την παροχή υπηρεσιών, προμηθειών ή έργων εκ μέρους των εν λόγω συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Συμβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία

32. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 30 και υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοπραξία έχει συσταθεί με σκοπό την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας επί περίοδο τουλάχιστον τριών ετών και η συστατική πράξη της κοινοπραξίας ορίζει ότι οι αναθέτοντες φορείς που τη συγκροτούν συμμετέχουν σ’ αυτήν τουλάχιστον για την εν λόγω περίοδο, ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται:

(α) Στις συμβάσεις που αναθέτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από ορισμένους αναθέτοντες φορείς με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 13 έως 19, σ’ έναν από τους εν λόγω αναθέτοντες φορείς· ή

(β) στις συμβάσεις που αναθέτει αναθέτων φορέας σε τέτοιου είδους κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει.

Κοινοποίηση πληροφοριών

33.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, κατόπιν αιτήσεώς της, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 31 και του άρθρου 32:

(α) Τις επωνυμίες των επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών για τις οποίες πρόκειται·

(β) τη φύση και την αξία των σχετικών συμβάσεων·

(γ) τα στοιχεία που η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κρίνει απαραίτητα για να αποδείξουν ότι οι σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας στην οποία ανατίθενται οι συμβάσεις και του αναθέτοντος φορέα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των άρθρων 31 ή 32.

(2) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), εφόσον ζητηθεί.

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης

34. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις υπηρεσιών για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης καλυπτόμενες από τους κωδικούς CPV 73000000-2 έως 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 και 73430000-5, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) Τα αποτελέσματα ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του∙ και

(β) η παροχή της υπηρεσίας αμείβεται εξολοκλήρου από τον αναθέτοντα φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δραστηριότητες άμεσα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό

35.-(1) Οι συμβάσεις που προορίζονται να επιτρέψουν την άσκηση δραστηριότητας οριζόμενης στα άρθρα 13 έως 19 δεν υπάγονται στον παρόντα Νόμο, εάν η Δημοκρατία ή οι αναθέτοντες φορείς που υπέβαλαν αίτημα δυνάμει του άρθρου 36 μπορούν να καταδείξουν ότι η δραστηριότητα, που ασκείται στη Δημοκρατία, είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη. Η αναφερόμενη στο παρόν άρθρο αξιολόγηση του ανταγωνισμού, η οποία διενεργείται με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Επιτροπή και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δεν θίγει την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού:

Νοείται ότι, η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την αγορά για τις εν λόγω δραστηριότητες και τη γεωγραφική αγορά αναφοράς κατά την έννοια του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ούτε οι διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται για την πραγματοποίηση μιας τέτοιου είδους δραστηριότητας στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή υπάγονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αποτελεί μέρος ευρύτερου τομέα ή να ασκείται μόνο σε ορισμένα τμήματα της Δημοκρατίας.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, το κατά πόσο μια δραστηριότητα είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό καθορίζεται με βάση κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού της ΣΛΕΕ. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται:

(α) Τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών∙

(β) η ύπαρξη εναλλακτικών προϊόντων ή υπηρεσιών που θεωρούνται ότι μπορούν να τα υποκαταστήσουν τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς∙

(γ) οι τιμές∙

(δ) η πραγματική ή δυνητική παρουσία περισσότερων του ενός παρόχων των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών.

(3) Η γεωγραφική αγορά αναφοράς, με βάση την οποία αξιολογείται η έκθεση στον ανταγωνισμό, νοείται η περιοχή όπου οι σχετικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προσφορά και τη ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, όπου οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από τις γειτονικές περιοχές επειδή, ιδίως, οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι αισθητά διαφορετικές. Η εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνει ιδίως υπόψη τη φύση και τα χαρακτηριστικά των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, την ύπαρξη εμποδίων για την είσοδο στην αγορά ή ενδεχόμενων προτιμήσεων των καταναλωτών, τις αισθητές διαφορές στα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων μεταξύ της εν λόγω περιοχής και των γειτονικών περιοχών ή τις αισθητές διαφορές στις τιμές.

(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η πρόσβαση σε μια αγορά θεωρείται ότι δεν περιορίζεται εάν το κράτος μέλος έχει ενσωματώσει και εφαρμόσει τη νομοθεσία της Ένωσης που αναφέρεται στο Παράρτημα IV.

(5) Όταν η ελεύθερη πρόσβαση σε συγκεκριμένη αγορά δεν τεκμαίρεται βάσει του εδαφίου (4), πρέπει να καταδεικνύεται ότι η εν λόγω πρόσβαση είναι ελεύθερη εκ του νόμου και εκ των πραγμάτων.

Διαδικασία για τη βεβαίωση της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 35

36.-(1) Όταν η Δημοκρατία ή ένας αναθέτων φορέας θεωρεί ότι, με βάση τα κριτήρια των εδαφίων (2) έως (5) του άρθρου 35, μια δεδομένη δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό, σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη, μπορεί να υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή προκειμένου να βεβαιώσει ότι η Οδηγία 2014/25/ΕΕ δεν εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων ή στη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας.

(2) Το αίτημα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) υποβάλλεται από τη Δημοκρατία ή τον ενδιαφερόμενο φορέα ακολουθώντας τις πρόνοιες του άρθρου 35 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ και τυχόν εκτελεστικής πράξης που εκδίδει η Επιτροπή για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 35 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

(3) Οι συμβάσεις που προορίζονται να καταστήσουν δυνατή την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας και οι διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται για την πραγματοποίηση μιας τέτοιου είδους δραστηριότητας για την οποία υποβλήθηκε αίτημα που προβλέπεται στο εδάφιο (1) παύουν να υπόκεινται στον παρόντα Νόμο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Η Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστική πράξη σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 34 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο Παράρτημα IV της εν λόγω Οδηγίας∙

(β) η Επιτροπή δεν εξέδωσε την εκτελεστική πράξη εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

(4) Σε περίπτωση έκδοσης της εκτελεστικής πράξης της Επιτροπής που αναφέρεται στο εδάφιο (2), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει με εγκύκλιό της τους αναθέτοντες φορείς.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και άλλες διεθνείς συμφωνίες

37. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 3, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και από τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου (2) του παρόντος Νόμου, επιφυλάσσουν για τα έργα, τις προμήθειες, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες, μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τις προμήθειες, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιλογή των διαδικασιών

38.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 41, εφόσον έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν κατά την ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών τις διαδικασίες προσαρμοσμένες ούτως ώστε να συμμορφώνονται με τον παρόντα Νόμο, και συγκεκριμένα εφαρμόζουν:

(α) Ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες ή διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 39, 40 και 41˙

(β) ανταγωνιστικούς διαλόγους και συμπράξεις καινοτομίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 42 και 43.

(2) Η προκήρυξη διαγωνισμού δύναται να πραγματοποιείται μ’ ένα από τα ακόλουθα μέσα:

(α) Mέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 63 σε περίπτωση που η σύμβαση ανατίθεται μέσω κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας με διαπραγμάτευση:

Νοείται ότι, οι οικονομικοί φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μετά τη δημοσίευση της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης προσκαλούνται στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς μέσω πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 70∙

(β) μέσω γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής σύμφωνα με το άρθρο 64 σε περίπτωση που η σύμβαση ανατίθεται μέσω κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας με διαπραγμάτευση ή με ανταγωνιστικό διάλογο ή σύμπραξη καινοτομίας·

(γ) μέσω προκήρυξης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 65.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), στις ειδικές περιπτώσεις και υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 44, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Η διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 44.

Ανοικτή διαδικασία

39.-(1) Στην ανοικτή διαδικασία, μπορεί να υποβάλλει προσφορά, στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας.

(2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (3), (4) και (5), η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι τριάντα πέντε (35) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

(3) Σε περίπτωση που οι αναθέτοντες φορείς έχουν δημοσιεύσει περιοδική ενδεικτική προκήρυξη που δεν χρησιμοποιήθηκε η ίδια ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, δύνανται να περιορίζουν την ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών, όπως ορίζεται στο εδάφιο (2), σε δεκαπέντε (15) ημέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη περιέλαβε όλες τις πληροφορίες που οφείλει να περιλαμβάνει η προκήρυξη σύμβασης σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ, Μέρος Α, εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιμες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης·

(β) η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη απεστάλη προς δημοσίευση, εντός διαστήματος τριάντα πέντε (35) ημερών έως δώδεκα (12) μηνών, πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης.

(4) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως τεκμηριωμένη από τους αναθέτοντες φορείς, καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (2), οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης.

(5) Σε περίπτωση που οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα εδάφια (1), (7) και (8) του άρθρου 72, δύναται να συντομεύουν κατά πέντε (5) ημέρες την προθεσμία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στο εδάφιο (2).

(6) Η προσφορά συνοδεύεται από τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή, οι οποίες ζητούνται από τους αναθέτοντες φορείς.

Κλειστή διαδικασία

40.-(1) Στην κλειστή διαδικασία μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, παρέχοντας τις πληροφορίες σε σχέση με την ποιοτική επιλογή, οι οποίες ζητούνται από τον αναθέτοντα φορέα.

(2) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται σε τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης, ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.

(3) Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από τον αναθέτοντα φορέα κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 75.

(4) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μπορεί να ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους:

Νοείται ότι, ελλείψει συμφωνίας σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού

41.-(1) Στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας παρέχοντας τις πληροφορίες σε σχέση με την ποιοτική επιλογή, οι οποίες ζητούνται από τον αναθέτοντα φορέα.

(2) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται σε τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες.

(3) Στις διαπραγματεύσεις, μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από τον αναθέτοντα φορέα, κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 75.

(4) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μπορεί να ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους:

Νοείται ότι, ελλείψει συμφωνίας σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Ανταγωνιστικός διάλογος

42.-(1) Στον ανταγωνιστικό διάλογο, μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 38, παρέχοντας τις πληροφορίες σε σχέση με την ποιοτική επιλογή, οι οποίες ζητούνται από τον αναθέτοντα φορέα.

(2) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται σε τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες.

(3) Στον ανταγωνιστικό διάλογο δύνανται να συμμετέχουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από τον αναθέτοντα φορέα, κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 75.

(4) Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 79.

(5) Στην προκήρυξη του διαγωνισμού και/ή σε περιγραφικό έγγραφο οι αναθέτοντες φορείς:

(α) Παρουσιάζουν και προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και απαιτήσεις τους˙

(β) παρουσιάζουν και προσδιορίζουν τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης˙ και

(γ) ορίζουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

(6)(α) Οι αναθέτοντες φορείς προβαίνουν σε διάλογο με τους συμμετέχοντες που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 έως 78. Ο διάλογος αποσκοπεί στη διερεύνηση και στον προσδιορισμό των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των αναθετόντων φορέων. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συζητούν με τους επιλεγέντες συμμετέχοντες όλες τις πτυχές της σύμβασης.

(β) Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων. Για το σκοπό αυτό, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους συμμετέχοντες έναντι των υπολοίπων.

(γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, οι αναθέτοντες φορείς δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συμμετέχει στο διάλογο χωρίς τη συγκατάθεσή του:

Nοείται ότι, η συγκατάθεση του υποψηφίου ή προσφέροντος δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά αφορά ειδικά στην προτιθέμενη γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών.

(7) Ο ανταγωνιστικός διάλογος μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου, με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που προσδιορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και/ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού και/ή στο περιγραφικό έγγραφο, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν κατά πόσο θα κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής.

(8) Οι αναθέτοντες φορείς συνεχίζουν το διάλογο έως ότου μπορέσουν να προσδιορίσουν την ή τις λύσεις, οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.

(9)(α) Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσουν σχετικά τους εναπομείναντες συμμετέχοντες, οι αναθέτοντες φορείς τους καλούν να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που παρουσιάστηκαν και προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η οποία πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την υλοποίηση του σχεδίου.

(β) Εφόσον ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα, οι ως άνω προσφορές δύνανται να αποσαφηνίζονται, να εξειδικεύονται και να βελτιστοποιούνται:

Νοείται ότι, η αποσαφήνιση, η εξειδίκευση, η βελτιστοποίηση ή οι πρόσθετες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να συνεπάγονται μεταβολές των ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς ή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και/ή στο περιγραφικό έγγραφο, όταν μεταβολές των στοιχείων, των αναγκών και των απαιτήσεων αυτών ενδέχεται να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού ή διακρίσεις.

(10) Οι αναθέτοντες φορείς αξιολογούν τις προσφορές, τις οποίες λαμβάνουν, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και/ή στο περιγραφικό έγγραφο.

(11) Εφόσον ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα, είναι δυνατόν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με τον προσφέροντα που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την προσφορά που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 79, για την επιβεβαίωση των οικονομικών δεσμεύσεων ή άλλων όρων που περιέχονται στην προσφορά, οριστικοποιώντας τους όρους της σύμβασης, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται την ουσιώδη τροποποίηση βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και/ή στο περιγραφικό έγγραφο, και δεν συνεπάγεται κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή εισαγωγής διακρίσεων.

(12) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προβλέπουν απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών στους συμμετέχοντες στο διάλογο. Σε τέτοια περίπτωση αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη της σύμβασης και/ή στο περιγραφικό έγγραφο.

Σύμπραξη καινοτομίας

43.-(1) Στη σύμπραξη καινοτομίας, μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 38, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, παρέχοντας τις πληροφορίες σε σχέση με την ποιοτική επιλογή, οι οποίες ζητούνται από τον αναθέτοντα φορέα.

(2)(α) Στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας προσδιορίζει την ανάγκη καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων που διατίθενται ήδη στην αγορά και αναφέρει ποια στοιχεία της περιγραφής ορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές.

(β) Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκώς ακριβείς, ώστε να μπορούν οι οικονομικοί φορείς να αντιλαμβάνονται τη φύση και το αντικείμενο της απαιτούμενης λύσης και να αποφασίζουν αν θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποφασίσουν να προχωρήσουν σε σύμπραξη καινοτομίας μ’ έναν εταίρο ή με περισσότερους εταίρους που εκτελούν χωριστές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

(4) Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από τον αναθέτοντα φορέα, κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 75.

(5) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται γενικά σε τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες.

(6) Οι συμβάσεις ανατίθενται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 79.

(7)(α) Η σύμπραξη καινοτομίας στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου και στην επακόλουθη αγορά των προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν, υπό την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται στα συμπεφωνημένα, μεταξύ αναθετόντων φορέων και συμμετεχόντων, επίπεδα επιδόσεων και μέγιστου κόστους.

(β) Η σύμπραξη καινοτομίας είναι οργανωμένη σε διαδοχικές φάσεις, σύμφωνα με τα διαδοχικά βήματα της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την παρασκευή προϊόντων, την παροχή των υπηρεσιών ή την ολοκλήρωση των έργων. Η σύμπραξη καινοτομίας ορίζει ενδιάμεσους στόχους προς επίτευξη από τους εταίρους και προβλέπει την καταβολή της αμοιβής σε κατάλληλες δόσεις.

(γ) Με βάση τους ανωτέρω στόχους, ο αναθέτων φορέας δύναται να αποφασίσει μετά από κάθε φάση να λύσει τη σύμπραξη καινοτομίας ή, σε περίπτωση σύμπραξης καινοτομίας με περισσότερους από έναν εταίρους, να περιορίσει τον αριθμό των εταίρων καταγγέλλοντας επιμέρους συμβάσεις, εφόσον ο αναθέτων φορέας έχει αναφέρει στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης τις δυνατότητες αυτές και τις προϋποθέσεις χρήσης τους.

(8)(α) Εκτός εάν το παρόν άρθρο ορίζει άλλως, οι αναθέτοντες φορείς διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες τις αρχικές και όλες τις επακόλουθες προσφορές που υποβάλλουν, εξαιρουμένης της τελικής προσφοράς με σκοπό τη βελτίωση του περιεχομένου τους:

Νοείται ότι, οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν υπόκεινται σε διαπραγμάτευση.

(β) Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Για το σκοπό αυτό, δεν παρέχουν κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες έναντι των υπολοίπων. Ενημερώνουν όλους τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί γραπτώς για τυχόν αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, πέραν εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Μετά την ενημέρωση ως προς τις αλλαγές αυτές, οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν επαρκές χρονικό διάστημα στους προσφέροντες, ώστε να τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ νέου τροποποιημένες προσφορές, κατά περίπτωση.

(γ) Σύμφωνα με το άρθρο 5, οι αναθέτοντες φορείς δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

Νοείται ότι, η συγκατάθεση του υποψήφιου ή προσφέροντος δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά αφορά ειδικά στην προτιθέμενη γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών.

(δ) Οι διαπραγματεύσεις κατά τις διαδικασίες σύμπραξης καινοτομίας μπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Ο αναθέτων φορέας αναφέρει αν θα κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στην προκήρυξη της σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

(9) Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν, ιδίως, τα κριτήρια που σχετίζονται με την ικανότητα των υποψηφίων στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και την ικανότητά τους όσον αφορά την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων.

(10) Μόνο οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από τον αναθέτοντα φορέα, κατόπιν της αξιολόγησης των ζητούμενων πληροφοριών, μπορούν να υποβάλλουν σχέδια έρευνας και καινοτομίας για την κάλυψη των αναγκών που έχουν προσδιοριστεί από τον αναθέτοντα φορέα και δεν μπορούν να καλυφθούν από τις υφιστάμενες λύσεις.

(11) Στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας ορίζει τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση σύμπραξης καινοτομίας με περισσότερους του ενός εταίρους, ο αναθέτων φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 5, δεν αποκαλύπτει στους λοιπούς εταίρους, λύσεις που προτείνονται από εταίρο ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που διαβιβάζονται από αυτόν στο πλαίσιο της σύμπραξης χωρίς τη συγκατάθεσή του:

Νοείται ότι, η συγκατάθεση δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά αφορά ειδικά στην προτιθέμενη γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών.

(12) Ο αναθέτων φορέας εξασφαλίζει ότι η δομή της σύμπραξης και, ιδίως, η διάρκεια και η αξία των διαφόρων φάσεων, λαμβάνει υπόψη το βαθμό καινοτομίας της προτεινόμενης λύσης και τη σειρά των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου λύσης που δεν διατίθεται ακόμη στην αγορά. Η εκτιμώμενη αξία των προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που αγοράζονται δεν είναι δυσανάλογη σε σχέση με την επένδυση που απαιτείται για την ανάπτυξή τους.

Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού

44. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση που ύστερα από διαδικασία με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, είτε οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν δεν είναι κατάλληλες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης:

Νοείται ότι, δεν θεωρείται κατάλληλη μια προσφορά, η οποία είναι άσχετη με τη σύμβαση και προδήλως δεν είναι σε θέση, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του αναθέτοντος φορέα, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Νοείται περαιτέρω ότι, μια αίτηση συμμετοχής δεν θεωρείται κατάλληλη εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας πρόκειται ή μπορεί να αποκλειστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 75 ή του εδαφίου (1) του άρθρου 77 ή δεν πληρεί τα κριτήρια επιλογής που ορίζει ο αναθέτων φορέας σύμφωνα με τα άρθρα 75 ή 77·

(β) όταν η σύμβαση έχει αποκλειστικά ως στόχο έρευνα, δοκιμές, μελέτη ή ανάπτυξη και όχι την εξασφάλιση κέρδους ή την ανάκτηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και στο βαθμό που η ανάθεση μιας τέτοιας σύμβασης δεν θίγει την προκήρυξη διαγωνισμού για τις επόμενες συμβάσεις που θα επιδιώκουν, ιδίως, αυτούς τους στόχους·

(γ) όταν τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιδήποτε από τους πιο κάτω λόγους:

(i) Στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή η απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,

(ii) δεν υφίσταται ανταγωνισμός για τεχνικούς λόγους,

(iii) υφίστανται λόγοι προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας:

Νοείται ότι, οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπαραγράφους (ii) και (iii) εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης·

(δ) στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα τα οποία ο αναθέτων φορέας δεν θα μπορούσε να προβλέψει, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιστάσεις τις οποίες επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς για τη δικαιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης, σε καμία περίπτωση, δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη.

(ε) στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται, είτε για τη μερική αντικατάσταση προμηθειών ή εγκαταστάσεων, είτε για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να αποκτά προμήθειες με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα προκαλούσαν ασυμβατότητα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη χρήση και τη συντήρηση·

(στ) για νέα έργα ή υπηρεσίες, που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί παλαιότερη σύμβαση από τους ίδιους αναθέτοντες φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έργα ή υπηρεσίες είναι σύμφωνα με βασικό σχέδιο για το οποίο ανατέθηκε η αρχική σύμβαση σύμφωνα με διαδικασία προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) του άρθρου 38:

Νοείται ότι, στο βασικό σχέδιο επισημαίνεται η έκταση πιθανών συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα ανατεθούν και νοουμένου ότι η ενδεχόμενη χρήση της εν λόγω διαδικασίας επισημαίνεται ήδη κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό των επακόλουθων εργασιών ή υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη από τους αναθέτοντες φορείς κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 και 11.

(ζ) για προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων·

(η) για τις αγορές ευκαιρίας, όταν, με την αξιοποίηση μιας ιδιαίτερα ευνοϊκής ευκαιρίας που παρουσιάζεται για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούν να αποκτηθούν προμήθειες σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτές που επικρατούν στην αγορά·

(θ) για την αγορά προμηθειών ή υπηρεσιών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες, είτε από τον εκκαθαριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας, δικαστικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται στις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις·

(ι) όταν η σχετική σύμβαση έπεται διαγωνισμού μελετών που έχει διοργανωθεί σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και πρέπει, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο διαγωνισμό μελετών, να ανατεθεί στο νικητή ή σ’ έναν από τους νικητές του διαγωνισμού μελετών· στη δεύτερη περίπτωση, στις διαπραγματεύσεις καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι νικητές του διαγωνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Συμφωνίες-πλαίσιο

45.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, oι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες – πλαίσιο.

(2) Η διάρκεια μιας συμφωνίας - πλαίσιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που αιτιολογούνται δεόντως, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας - πλαίσιο.

(3) Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία - πλαίσιο ανατίθενται βάσει αντικειμενικών κανόνων και κριτηρίων που διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας.

(4) Οι εν λόγω κανόνες και τα κριτήρια προσδιορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία – πλαίσιο, και μπορεί να περιλαμβάνουν την εκ νέου διεξαγωγή του διαγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς που είναι μέρη της συμφωνίας – πλαίσιο, όπως συνάφθηκε. Εφόσον περιλαμβάνεται διεξαγωγή νέου διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή προσφορών για κάθε συγκεκριμένη προς υπογραφή σύμβαση και οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν κάθε σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία – πλαίσιο.

(5) Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να προσφεύγουν σε συμφωνίες – πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Δυναμικά συστήματα αγορών

46.-(1) Για αγορές τρέχουσας χρήσης των οποίων τα χαρακτηριστικά, όπως είναι γενικώς διαθέσιμα στην αγορά, ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αναθετόντων φορέων, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν δυναμικό σύστημα αγορών. Το δυναμικό σύστημα αγορών λειτουργεί ως μια εξολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία και είναι ανοικτό καθόλη την περίοδο της ισχύος του σε κάθε οικονομικό φορέα που πληρεί τα κριτήρια επιλογής.

(2) Το δυναμικό σύστημα αγορών μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών που ορίζονται αντικειμενικά με βάση τα χαρακτηριστικά της σύμβασης που πρέπει να εκτελεστεί στο πλαίσιο της εκάστοτε κατηγορίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αναφορά στο μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος των επακόλουθων ειδικών συμβάσεων ή σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία θα εκτελεστούν επακόλουθες ειδικές συμβάσεις:

Νοείται ότι, όταν οι αναθέτοντες φορείς χωρίζουν το σύστημα σε κατηγορίες προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων, καθορίζουν τα εφαρμοστέα κριτήρια επιλογής για κάθε κατηγορία.

(3) Για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτοντες φορείς ακολουθούν τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5).

(4) Όλοι οι υποψήφιοι που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής γίνονται δεκτοί στο σύστημα. Ο αριθμός των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο σύστημα δεν περιορίζεται.

(5) Παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40, εφαρμόζονται οι ακόλουθες προθεσμίες:

(α) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Άπαξ και αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρώτη συγκεκριμένη σύμβαση στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, δεν εφαρμόζονται άλλες προθεσμίες για την παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής∙

(β) η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Κατά περίπτωση, εφαρμόζεται το εδάφιο (4) του άρθρου 40.

(6) Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών πραγματοποιούνται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα εδάφια (1), (5), (7) και (8) του άρθρου 72.

(7) Για τους σκοπούς της ανάθεσης συμβάσεων βάσει ενός δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτοντες φορείς:

(α) Δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, στην οποία καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών·

(β) διευκρινίζουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τουλάχιστον τη φύση και την εκτιμώμενη ποσότητα των προβλεπόμενων αγορών, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου λειτουργίας του, το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές ρυθμίσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης·

(γ) αναφέρουν κάθε διαίρεση σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους˙

(δ) για όσο διάστημα είναι σε ισχύ το σύστημα, προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 69.

(8) Οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν, καθόλη την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να ζητήσει να συμμετάσχει στο σύστημα, βάσει των όρων που αναφέρονται στα εδάφια (3) έως (5).

(9) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (10), οι αναθέτοντες φορείς ολοκληρώνουν την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν αυτό δικαιολογείται, ιδίως, λόγω της ανάγκης να εξεταστούν συμπληρωματικά έγγραφα ή να επαληθευθεί διαφορετικά αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής.

(10) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (9) και εφόσον δεν έχει αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρώτη συγκεκριμένη σύμβαση στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προσφορών κατά την παραταθείσα περίοδο αξιολόγησης. Η διάρκεια της παράτασης που προτίθενται να εφαρμόσουν οι αναθέτοντες φορείς επισημαίνεται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(11) Οι αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατό το σχετικό οικονομικό φορέα, αν έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο δυναμικό σύστημα αγορών ή όχι.

(12) Οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν όλους τους επιλεχθέντες συμμετέχοντες να υποβάλουν προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 70. Όταν το δυναμικό σύστημα αγορών χωρίζεται σε κατηγορίες έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς καλούν όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν επιλεγεί για την κατηγορία που αντιστοιχεί στη σχετική συγκεκριμένη σύμβαση να υποβάλουν προσφορά.

(13) Οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφέροντα που υποβάλλει την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης για το δυναμικό σύστημα αγορών, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού έχει χρησιμοποιηθεί γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς. Τα κριτήρια αυτά μπορούν, κατά περίπτωση, να προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

(14)(α) Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 77 εφαρμόζουν τους λόγους αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, δύνανται, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών, να απαιτούν από τους επιλεχθέντες συμμετέχοντες να υποβάλουν ανανεωμένη και επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 59 του εν λόγω Νόμου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης του αιτήματος.

(β) Τα εδάφια (2)(δ), (2)(ε) και (4) του άρθρου 59 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 εφαρμόζονται καθόλη την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών.

(15) Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών στην προκήρυξη του διαγωνισμού και ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε μεταβολή της περιόδου ισχύος, μέσω των κατωτέρω τυποποιημένων εντύπων:

(α) Εάν η περίοδος ισχύος μεταβάλλεται χωρίς να παύει η λειτουργία του συστήματος, μέσω του εντύπου που χρησιμοποιείται αρχικά για την προκήρυξη διαγωνισμού για το δυναμικό σύστημα αγορών·

(β) εάν παύει η λειτουργία του συστήματος, μέσω της γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 66.

(16) Στους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται ή συμμετέχουν στο δυναμικό σύστημα αγορών δεν επιβάλλεται καμία χρέωση πριν ή κατά την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών.

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

47.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στους οποίους παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών. Για το σκοπό αυτό, οι αναθέτοντες φορείς διοργανώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τη μορφή επαναλαμβανόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, διεξαγόμενης έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, η οποία επιτρέπει την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης:

Νοείται ότι, δεδομένου ότι ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών και συμβάσεις έργων που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να ταξινομηθούν με βάση αυτόματη μέθοδο αξιολόγησης, οι συμβάσεις αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

(2) Στις ανοικτές, κλειστές ή διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποφασίζουν την ανάθεση σύμβασης κατόπιν ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν το περιεχόμενο των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές δύνανται να διατυπωθούν με ακρίβεια. Υπό τους ιδίους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συμφωνίας - πλαίσιο, όπως προβλέπεται στα εδάφια (3) έως (5) του άρθρου 45, καθώς και κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46.

(3) Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός βασίζεται σ’ ένα από τα ακόλουθα στοιχεία των προσφορών:

(α) Μόνο στις τιμές όταν η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει της τιμής˙

(β) στις τιμές ή/και στις νέες αξίες των χαρακτηριστικών των προσφορών που επισημαίνονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 79 ή βάσει της προσφοράς με το χαμηλότερο κόστος σύμφωνα με μια προσέγγιση βασιζόμενη στη σχέση αποδοτικότητας - κόστους.

(4) Οι αναθέτοντες φορείς που αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού το επισημαίνουν στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε περίπτωση που χρησιμοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. Τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VIΙ. Παράρτημα VIΙ.

(5)(α) Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι αναθέτοντες φορείς διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το ή τα κριτήρια ανάθεσης και με τη στάθμισή τους, όπως έχει καθοριστεί.

(β) Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί από προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 75 ή το εδάφιο (1) του άρθρου 77 και πληρεί τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 75 και 77 και του οποίου η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να είναι μη κανονική ή απαράδεκτη ή ακατάλληλη. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου:

(i) Μη κανονικές θεωρούνται οι προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, και/ή παρελήφθησαν καθυστερημένα, και/ή για τις οποίες υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμπαιγνίας ή διαφθοράς ή κρίνονται από τον αναθέτοντα φορέα ασυνήθιστα χαμηλές,

(ii) απαράδεκτες θεωρούνται οι προσφορές που υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προσφέροντες των οποίων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του αναθέτοντος φορέα, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,

(iii) ακατάλληλη θεωρείται μια προσφορά άσχετη με τη σύμβαση και προδήλως ανίκανη, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του αναθέτοντος φορέα, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Μια αίτηση συμμετοχής θεωρείται ακατάλληλη εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας πρόκειται ή μπορεί να αποκλειστεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 75 ή το εδάφιο (1) του άρθρου 77 ή δεν πληρεί τα κριτήρια επιλογής που ορίζει ο αναθέτων φορέας σύμφωνα με τα άρθρα 75 ή/και 77.

(γ) Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει αποδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα και με ηλεκτρονικά μέσα να συμμετάσχουν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, χρησιμοποιώντας, κατά την προσδιορισμένη ημερομηνία και ώρα, τα στοιχεία σύνδεσης σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην πρόσκληση. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων.

(6)(α) Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της σχετικής προσφοράς, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 79.

(β) Στην πρόσκληση αναφέρεται ο μαθηματικός τύπος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, για την αυτόματη ανακατάταξη των προσφορών, βάσει των νέων τιμών ή/και των νέων αξιών που υποβάλλονται. Ο μαθηματικός αυτός τύπος περιλαμβάνει τους συντελεστές στάθμισης όλων των κριτηρίων που έχουν οριστεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού ή σε άλλα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Προς τούτο, όμως, τυχόν περιθώρια διακύμανσης περιορίζονται εκ των προτέρων σε συγκεκριμένη τιμή.

(γ) Σε περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.

(7) Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες τουλάχιστον που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγμή, την αντίστοιχη κατάταξή τους. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται, εάν έχει επισημανθεί εκ των προτέρων, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται και να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη φάση του πλειστηριασμού:

Νοείται ότι, σε καμία περίπτωση, οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

(8)(α) Οι αναθέτοντες φορείς περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό μ’ έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

(i) Κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα,

(ii) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις, εφόσον έχουν ορίσει προηγουμένως το διάστημα που θα επιτρέψουν να παρέλθει από την παραλαβή της τελευταίας υποβολής πριν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, ή

(iii) αφού ολοκληρωθεί ο προκαθορισμένος αριθμός φάσεων του πλειστηριασμού.

(β) Εάν οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α), ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον τρόπο που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ii) της ίδιας παραγράφου, η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό θα πρέπει να αναφέρει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.

(9) Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 79, με βάση τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι

48.-(1)(α) Όταν απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να ορίζουν ότι οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο.

(β) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με Διάταγμά της να καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων για ορισμένα είδη συμβάσεων.

(2) Οι προσφορές που παρουσιάζονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου μπορούν να συνοδεύονται από άλλα έγγραφα, που συμπληρώνουν την προσφορά.

(3) Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες, με σκοπό τη συμμετοχή τους σε μια συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και το μορφότυπο που έχει καθοριστεί από τον αναθέτοντα φορέα.

(4) Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως και με τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με το άρθρο 72.

(5) Εάν η παρουσίαση προσφορών υπό τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων είναι αποδεκτή ή υποχρεωτική, οι αναθέτοντες φορείς:

(α) Το αναφέρουν στην προκήρυξη σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, ή σε περίπτωση που ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού έχει χρησιμοποιηθεί γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στη διαπραγμάτευση·

(β) επισημαίνουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σύμφωνα με το εδάφιο (8) του άρθρου 72, όσον αφορά το μορφότυπο, το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές ρυθμίσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης για τον κατάλογο.

(6) Εάν έχει συναφθεί συμφωνία - πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς έπειτα από την υποβολή προσφορών υπό τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να ορίζουν ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού για συγκεκριμένες συμβάσεις λαμβάνει χώρα βάσει ενημερωμένων καταλόγων. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

(α) Καλούν τους προσφέροντες να υποβάλουν εκ νέου τους ηλεκτρονικούς καταλόγους τους, προσαρμοσμένους στις απαιτήσεις της εν λόγω σύμβασης· ή

(β) ενημερώνουν τους προσφέροντες ότι σκοπεύουν να συλλέξουν από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που έχουν ήδη υποβληθεί τις πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να καταρτίσουν προσφορές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση της εν λόγω μεθόδου έχει επισημανθεί στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία - πλαίσιο.

(7)(α) Εάν οι αναθέτοντες φορείς προκηρύσσουν νέο διαγωνισμό για συγκεκριμένες συμβάσεις σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (6), ενημερώνουν τους προσφέροντες για την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία σκοπεύουν να συλλέξουν τις πληροφορίες που απαιτούνται, ούτως ώστε να καταρτίσουν προσφορές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εν λόγω συγκεκριμένης σύμβασης και παρέχουν στους προσφέροντες τη δυνατότητα να αρνηθούν την εν λόγω συλλογή πληροφοριών.

(β) Οι αναθέτοντες φορείς προβλέπουν επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ της κοινοποίησης και της συλλογής των πληροφοριών.

(γ) Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, οι αναθέτοντες φορείς παρουσιάζουν τις συλλεγείσες πληροφορίες στον ενδιαφερόμενο προσφέροντα, δίνοντάς του την ευκαιρία να αμφισβητήσει ή να επιβεβαιώσει ότι η προσφορά που προέκυψε με αυτόν τον τρόπο δεν περιέχει ουσιώδη σφάλματα.

(8)(α) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αναθέτουν συμβάσεις, βάσει δυναμικού συστήματος αγορών, απαιτώντας οι προσφορές για μια συγκεκριμένη σύμβαση να υποβάλλονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου.

(β) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται επίσης να αναθέτουν συμβάσεις, βάσει δυναμικού συστήματος αγορών, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (6) και το εδάφιο (7), υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση συμμετοχής στο δυναμικό σύστημα αγορών συνοδεύεται από ηλεκτρονικό κατάλογο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον μορφότυπο που ορίζεται από τον αναθέτοντα φορέα. Στη συνέχεια, ο εν λόγω κατάλογος συμπληρώνεται από τους υποψηφίους, αφού ενημερωθούν για την πρόθεση του αναθέτοντος φορέα να καταρτίσει προσφορές μέσω της διαδικασίας της παραγράφου (β) του εδαφίου (6).

Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών

49.-(1)(α) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και υπηρεσίες από κεντρική αρχή αγορών που προσφέρει κεντρικές δραστηριότητες αγορών.

(β) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποκτούν έργα, προμήθειες και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από κεντρική αρχή αγορών, χρησιμοποιώντας δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται κεντρική αρχή αγορών, ή χρησιμοποιώντας συμφωνία – πλαίσιο, η οποία συνάπτεται από κεντρική αρχή αγορών προσφέρουσα κεντρικές δραστηριότητες αγορών. Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών, το οποίο χειρίζεται μια κεντρική αρχή αγορών, μπορεί να χρησιμοποιείται από λοιπούς αναθέτοντες φορείς, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το δυναμικό σύστημα αγορών.

(γ) Σε σχέση με τις παραγράφους (α) και (β), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προβλέπει ότι ορισμένες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων πραγματοποιούνται με προσφυγή σε κεντρικές αρχές αγορών ή σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες κεντρικές αρχές αγορών.

(2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), ένας αναθέτων φορέας εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος Νόμου όταν:

(α) Αποκτά προμήθειες ή υπηρεσίες από κεντρική αρχή αγορών, η οποία προσφέρει κεντρικές δραστηριότητες αγορών∙ ή

(β) αποκτά έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την κεντρική αρχή αγορών, χρησιμοποιώντας δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η κεντρική αρχή αγορών, ή χρησιμοποιώντας συμφωνία - πλαίσιο που συνάπτεται από κεντρική αρχή αγορών.

(3) Ο αναθέτων φορέας είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, δυνάμει του παρόντος Νόμου, για τα μέρη που διεξάγονται από τον ίδιο, ιδίως:

(α) Την ανάθεση σύμβασης, στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών, το οποίο διαχειρίζεται κεντρική αρχή αγορών,

(β) τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού, βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο, η οποία έχει συναφθεί από κεντρική αρχή αγορών.

(4) Όλες οι διαδικασίες σύναψης σύμβασης που διεξάγονται από κεντρική αρχή αγορών εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 72.

(5) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Νόμου, να αναθέτουν σύμβαση υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε κεντρική αρχή αγορών. Αυτές οι συμβάσεις υπηρεσιών μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.

Από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

50.-(1) Δύο ή περισσότεροι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συμφωνούν να εκτελούν συγκεκριμένες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από κοινού.

(2) Στις περιπτώσεις όπου μια διαδικασία σύναψης σύμβασης εκτελείται εξολοκλήρου από κοινού εξ ονόματος και για λογαριασμό όλων των αναθετόντων φορέων, αυτοί οι αναθέτοντες φορείς έχουν ευθύνη, αλληλέγγυα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο. Τούτο ισχύει και σε περιπτώσεις όπου τη διαδικασία διαχειρίζεται ένας μόνο αναθέτων φορέας, ενεργώντας τόσο για δικό του λογαριασμό όσο και για λογαριασμό των υπολοίπων αναθετόντων φορέων.

(3) Στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν εκτελείται εξ ολοκλήρου εξ ονόματος και για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων αναθετόντων φορέων, οι φορείς έχουν, αλληλέγγυα, ευθύνη μόνο για τα μέρη εκείνα που εκτελούνται από κοινού. Κάθε αναθέτων φορέας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, για τα μέρη που αναλαμβάνει ιδίω ονόματι και για δικό του λογαριασμό.

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που αφορούν αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά κράτη μέλη

51.-(1) Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 30 έως 33, αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά κράτη μέλη δύνανται να ενεργούν από κοινού για την ανάθεση συμβάσεων, χρησιμοποιώντας ένα από τα μέσα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο:

Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα μέσα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής αναγκαστικών διατάξεων του δημοσίου δικαίου, σύμφωνων με το ενωσιακό δίκαιο, στις οποίες υπόκεινται στη Δημοκρατία.

(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (3), οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών προσφερόμενες από κεντρική αρχή αγορών εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να προσδιορίζει ότι, όσον αφορά κεντρικές δραστηριότητες αγορών που προσφέρονται από κεντρικές αρχές αγορών εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν μόνο τις «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» ως ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2.

(4)(α) Η παροχή των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από κεντρική αρχή αγορών εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη η κεντρική αρχή αγορών.

(β) Οι εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη η κεντρική αρχή αγορών εφαρμόζονται επίσης στα ακόλουθα:

(i) Στην ανάθεση σύμβασης στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών,

(ii) στη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού στο πλαίσιο συμφωνίας – πλαίσιο.

(5)(α) Αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά κράτη μέλη δύνανται, από κοινού, να αναθέτουν δημόσια σύμβαση, να συνάπτουν συμφωνία - πλαίσιο ή να λειτουργούν δυναμικό σύστημα αγορών. Δύνανται επίσης να αναθέτουν συμβάσεις βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών. Εκτός αν τα αναγκαία στοιχεία ρυθμίζονται από διεθνή συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών, οι συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς συνάπτουν συμφωνία όπου προσδιορίζονται τα εξής:

(i) Οι ευθύνες των μερών και οι σχετικές εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις,

(ii) η εσωτερική οργάνωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της διαδικασίας, της κατανομής των έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που πρόκειται να αποκτηθούν και της σύναψης των συμβάσεων.

(β) Ένας συμμετέχων αναθέτων φορέας εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, δυνάμει του παρόντος Νόμου, όταν αγοράζει έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες από τον αναθέτοντα φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον προσδιορισμό των ευθυνών και του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α), οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποφασίζουν να κατανείμουν συγκεκριμένες ευθύνες μεταξύ τους και να ορίσουν τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις των εθνικών δικαίων οποιουδήποτε κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος τουλάχιστον ένας από τους συμμετέχοντες φορείς. Η κατανομή ευθυνών και το σχετικό εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο αναφέρονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τις από κοινού ανατιθέμενες συμβάσεις.

(6)(α) Σε περίπτωση που αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά κράτη μέλη έχουν συστήσει κοινό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας, ή άλλων φορέων που ιδρύονται δυνάμει της νομοθεσίας της Ένωσης, οι συμμετέχοντες αναθέτοντες φορείς συμφωνούν, μέσω απόφασης του αρμόδιου οργάνου του κοινού φορέα, επί των εφαρμοστέων εθνικών κανόνων περί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ενός από τα ακόλουθα κράτη μέλη:

(i) Των εθνικών διατάξεων του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα του ο κοινός φορέας,

(ii) των εθνικών διατάξεων του κράτους μέλους όπου διεξάγει τις δραστηριότητές του ο κοινός φορέας.

(β) Η συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο (α) μπορεί, είτε να εφαρμόζεται για αόριστο χρονικό διάστημα, όταν καθορίζεται στη συστατική πράξη του κοινού φορέα, είτε να περιορίζεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε ορισμένα είδη συμβάσεων ή σε μία ή περισσότερες μεμονωμένες αναθέσεις συμβάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς

52.-(1) Πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά, προκειμένου να προετοιμάσουν τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και να ενημερώσουν τους οικονομικούς φορείς για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

(2) Για το σκοπό που αναφέρεται στο εδάφιο (1), οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, ιδίως, να ζητούν ή να δέχονται τις συμβουλές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ή αρχών ή συμμετεχόντων της αγοράς. Οι εν λόγω συμβουλές δύνανται να χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, εφόσον δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και την παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της αποφυγής των διακρίσεων.

Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων

53.-(1) Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή μια επιχείρηση, η οποία σχετίζεται με υποψήφιο ή προσφέροντα, έχει παράσχει συμβουλές στον αναθέτοντα φορέα, είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου του άρθρου 52, ή έχει εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο αναθέτων φορέας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού, λόγω της συμμετοχής του εν λόγω υποψηφίου ή προσφέροντος.

(2) Τα μέτρα που λαμβάνει ο αναθέτων φορέας σύμφωνα με το εδάφιο (1), περιλαμβάνουν τη γνωστοποίηση στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες σχετικών πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέροντος στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και τον προσδιορισμό επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή των προσφορών.

(3) Ο υποψήφιος ή ο προσφέρων που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αποκλείεται από τη διαδικασία, μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης:

Νοείται ότι, πριν από οποιοδήποτε τέτοιο αποκλεισμό, παρέχεται η ευκαιρία στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι η συμμετοχή τους στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού.

(4) Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το εδάφιο (1), τεκμηριώνονται στη χωριστή έκθεση που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 97.

Τεχνικές προδιαγραφές

54.-(1)(α) Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα VIIΙ, σημείο (1) καθορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν τα έργα, οι υπηρεσίες ή οι προμήθειες:

Νοείται ότι, τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στην ειδική διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και βρίσκονται σε αναλογία με την αξία και τους στόχους της:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι τεχνικές προδιαγραφές δύνανται να προσδιορίζουν αν θα απαιτηθεί μεταβίβαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

(β) Για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό, είτε για το προσωπικό του αναθέτοντος φορέα, οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή το σχεδιασμό για όλους τους χρήστες:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που έχουν εγκριθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιμότητας, βάσει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή το σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται με παραπομπή στις εν λόγω απαιτήσεις.

(2) Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα της σύμβασης στον ανταγωνισμό.

(3) Υπό την επιφύλαξη της νομοθεσίας που ισχύει στη Δημοκρατία αναφορικά με υποχρεωτικούς τεχνικούς κανόνες και νοουμένου ότι η νομοθεσία αυτή είναι σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται μ’ έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι τιθέμενοι παράμετροι είναι επαρκώς ακριβείς, ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στους αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν τη σύμβαση·

(β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που μεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις, κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν υπάρχουν - σε κυπριακά πρότυπα, κυπριακές τεχνικές εγκρίσεις ή κυπριακές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των προμηθειών. Κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο»·

(γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α), με παραπομπή, ως τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο (β)·

(δ) με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο (β) για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) για άλλα χαρακτηριστικά.

(4) Εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής, που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπου ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (3), υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο».

(5) Όταν ο αναθέτων φορέας χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3), δεν απορρίπτει προσφορά με την αιτιολογία ότι τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

(6)(α) Όταν ο αναθέτων φορέας χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών, με αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που πληρούν εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, κοινή τεχνική προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει καταρτιστεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει.

(β) Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι το έργο, η προμήθεια ή η υπηρεσία που πληρεί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, τις οποίες έχει ορίσει ο αναθέτων φορέας.

Σήματα

55.-(1) Όταν οι αναθέτοντες φορείς σκοπεύουν να προβούν σε αγορά έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με ειδικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά, μπορούν, στις τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσης ή στις προϋποθέσεις εκτέλεσης της σύμβασης, να απαιτούν συγκεκριμένο σήμα ως αποδεικτικό της συμμόρφωσης των έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών προς τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Oι απαιτήσεις σήματος αφορούν αποκλειστικά τα κριτήρια που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και που είναι κατάλληλα για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης·

(β) οι απαιτήσεις σήματος βασίζονται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν με αντικειμενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις·

(γ) τα σήματα καθιερώνονται μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών οργανισμών, των καταναλωτών, των κοινωνικών εταίρων, των κατασκευαστών, των διανομέων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων·

(δ) τα σήματα είναι προσιτά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

(ε) οι απαιτήσεις σήματος καθορίζονται από τρίτο μέρος επί του οποίου ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει αίτηση για το σήμα δεν μπορεί να ασκήσει αποφασιστική επιρροή.

(2) Όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν τα έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες να πληρούν όλες τις απαιτήσεις σήματος, αναφέρουν περί ποίων απαιτήσεων σήματος πρόκειται.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς που απαιτούν συγκεκριμένο σήμα, αποδέχονται όλα τα σήματα που επιβεβαιώνουν ότι τα έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες πληρούν τις ισοδύναμες απαιτήσεις σήματος.

(4) Όταν ένας οικονομικός φορέας δεν είχε τεκμηριωμένα τη δυνατότητα να αποκτήσει το ειδικό σήμα που έχει υποδείξει ο αναθέτων φορέας ή ισοδύναμο σήμα, εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, ο αναθέτων φορέας αποδέχεται άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως, ιδίως, τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις του ειδικού σήματος ή τις ειδικές απαιτήσεις που έχει υποδείξει ο αναθέτων φορέας.

(5) Εάν ένα σήμα πληρεί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1), αλλά ορίζει επιπλέον απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης, οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν το καθαυτό σήμα, αλλά δύνανται να ορίζουν την τεχνική προδιαγραφή με παραπομπή στις λεπτομερείς προδιαγραφές του εν λόγω σήματος, ή, εάν είναι αναγκαίο, σε τμήματα των σχετικών προδιαγραφών που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι κατάλληλα για τον ορισμό των χαρακτηριστικών του εν λόγω αντικειμένου.

Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα

56.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίζουν έκθεση δοκιμών από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισμό, ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσης ή στους όρους εκτέλεσης της σύμβασης.

(2) Σε περίπτωση που οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών που εκδίδονται από συγκεκριμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους ισοδύναμους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης σημαίνει τον οργανισμό, ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης και ο οποίος είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.

(4) Οι αναθέτοντες φορείς δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) ή δεν είχε τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, νοουμένου ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και νοουμένου ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσης ή στους όρους εκτέλεσης σύμβασης.

(5) Εφόσον ζητηθεί, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θέτει, σύμφωνα με το άρθρο 99, στη διάθεση άλλων κρατών μελών οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 54, το άρθρο 55 και τα εδάφια (1) έως (4) του παρόντος άρθρου. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ή οι αναθέτοντες φορείς, ανάλογα με την περίπτωση, δύνανται να αποτείνονται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του οικονομικού φορέα και να λαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες.

Ανακοίνωση τεχνικών προδιαγραφών

57.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς διαθέτουν στους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάληψη σύμβασης, κατόπιν αιτήσεώς τους, τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται συστηματικά στις συμβάσεις προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών τις οποίες αναθέτουν ή τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες προτίθενται να παραπέμψουν για τις συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης.

(2) Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) καθίστανται διαθέσιμες με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ελεύθερης, άμεσης και πλήρους πρόσβασης, χωρίς χρέωση:

Νοείται ότι, οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές διαβιβάζονται και με άλλα μέσα πλην των ηλεκτρονικών μέσων όταν η ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση χωρίς χρέωση με ηλεκτρονικά μέσα σε ορισμένα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν είναι δυνατή, για κάποιον από τους λόγους που εκτίθενται στο εδάφιο (2) του άρθρου 72 ή όταν η ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση χωρίς χρέωση με ηλεκτρονικά μέσα σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης δεν είναι δυνατή διότι οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 5.

(3) Όταν οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στα έγγραφα που τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ελεύθερης, άμεσης και πλήρους πρόσβασης, χωρίς χρέωση, αρκεί η παραπομπή στα εν λόγω έγγραφα.

Εναλλακτικές προσφορές

58.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να επιτρέπουν ή να απαιτούν από τους προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές, οι οποίες πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες καθορίζουν οι αναθέτοντες φορείς.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, αν επιτρέπουν ή όχι ή απαιτούν ή όχι την υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

(3) Σε περίπτωση που επιτρέπουν ή απαιτούν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των προσφορών, ιδίως, αν οι εναλλακτικές αυτές προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μόνο στις περιπτώσεις που έχει επίσης υποβληθεί προσφορά που δεν συνιστά εναλλακτική προσφορά.

(4) Σε περίπτωση που επιτρέπουν ή απαιτούν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών οι αναθέτοντες φορείς διασφαλίζουν ότι τα τιθέμενα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να εφαρμοστούν σε εναλλακτικές προσφορές που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, καθώς και σε συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι εναλλακτικές.

(5) Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς που έχουν επιτρέψει ή απαιτήσει εναλλακτικές προσφορές δεν απορρίπτουν μια εναλλακτική προσφορά επί τη βάσει και μόνο της αιτιολογίας ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών αντί σύμβασης προμηθειών, είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών αντί σύμβασης υπηρεσιών.

Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα

59.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποφασίζουν την ανάθεση μιας σύμβασης υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και δύνανται να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών.

(2) Ο αναθέτων φορέας έχει καθήκον να εξετάζει την ορθότητα της διαίρεσης των συμβάσεων σε τμήματα και είναι ελεύθερος να αποφασίζει αυτόνομα, βάσει οποιουδήποτε σκεπτικού κρίνει πρόσφορο.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν, στην προκήρυξη της σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε περίπτωση που χρησιμοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε διαπραγμάτευση, αν οι προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα:

Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται, ακόμη και εάν οι προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται για πολλά ή για όλα τα τμήματα, να περιορίζουν τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σ’ έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων ανά προσφέροντα ορίζεται στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης. Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες που προτίθενται να εφαρμόσουν για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αναθέτουν συμβάσεις συνδυάζοντας πολλά ή όλα τα τμήματα, εφόσον έχουν αναφέρει στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος, υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ότι διατηρούν το δικαίωμα να το πράξουν και αναφέρουν τα τμήματα ή τις ομάδες τμημάτων που μπορούν να συνδυαστούν.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθιστά υποχρεωτική την ανάθεση συμβάσεων με τη μορφή χωριστών τμημάτων, υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 107. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται επίσης το εδάφιο (3).

Καθορισμός προθεσμιών

60.-(1) Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, υπό την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στα άρθρα 39 έως 43.

(2) Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνο έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες πρέπει να είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 39 έως 43, ορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση των προσφορών.

(3)(α) Όπου εφαρμόζεται, καθίσταται υποχρεωτική η παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών από τους αναθέτοντες φορείς, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, οι πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα σε εύθετο χρόνο, δεν παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 39, η προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες,

(ii) όταν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

(β) Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

(γ) Δεν απαιτείται από τους αναθέτοντες φορείς να παρατείνουν την προθεσμία όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί σε εύθετο χρόνο ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών.

(4) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, σε κάθε περίπτωση που το κρίνουν αναγκαίο.

Οικονομικοί φορείς

61.-(1) Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας που ισχύει στη Δημοκρατία, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

(2) Στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών και έργων, καθώς και των συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν να απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των μελών του προσωπικού που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης.

(3)(α) Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής.

(β) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται, όταν το κρίνουν αναγκαίο, να διευκρινίζουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα και την ποιοτική επιλογή, κατά τα άρθρα 74 έως 78, εφόσον αυτό δικαιολογείται αντικειμενικά και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με σχετική εγκύκλιο να θέσει τυποποιημένους όρους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα ικανοποιούν την απαίτηση αυτή.

(γ) Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης από τις ενώσεις οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από εκείνους που επιβάλλονται σε μεμονωμένους συμμετέχοντες, πρέπει να δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους και να είναι αναλογικοί.

(4) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (3), οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να απαιτήσουν από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, αφού τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η σχετική μεταβολή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Ονοματολογίες

62.-(1) Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, γίνονται με τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)», όπως αυτό εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).

(2) Σε περίπτωση προσαρμογής από την Επιτροπή των κωδικών CPV που αναφέρονται στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ, οι οποίοι συμπίπτουν με τους κωδικούς που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο και που δεν συνεπάγονται τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει τους αναθέτοντες φορείς με σχετική εγκύκλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις

63.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για σχεδιαζόμενες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσιεύοντας περιοδική ενδεικτική προκήρυξη. H περιοδική ενδεικτική προκήρυξη περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα VΙ, Μέρος Α, Τμήμα I. Όταν η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη δημοσιεύεται από τους αναθέτοντες φορείς στο «προφίλ αγοραστή» τους, σύμφωνα με το σημείο (2)(β) του Παραρτήματος ΙΧ, οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση δημοσίευσης της προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή» τους, σύμφωνα με το σημείο (3) του Παραρτήματος ΙΧ. Οι εν λόγω προκηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα VI, Μέρος B.

(2)(α) Για τις κλειστές και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Αναφέρει κατά τρόπο συγκεκριμένο τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί,

(ii) επισημαίνει ότι η σύμβαση θα ανατεθεί μέσω κλειστής ή διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς μεταγενέστερη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,

(iii) περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ, Μέρος Α,

(iv) αποστέλλεται για δημοσίευση μεταξύ τριάντα πέντε (35) ημερών και δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

(β) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν δημοσιεύονται σε «προφίλ αγοραστή»:

Νοείται ότι, η τυχόν πρόσθετη δημοσίευση στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 68, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε «προφίλ αγοραστή».

(γ) Η περίοδος που καλύπτεται από την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία αποστολής της προς δημοσίευση:

Νοείται ότι, στην περίπτωση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 89, μπορεί να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών.

Γνωστοποιήσεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής

64.-(1) Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να εφαρμόσουν σύστημα προεπιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74, για το σύστημα προεπιλογής συντάσσεται γνωστοποίηση, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Χ, η οποία αναφέρει το σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί το σύστημα προεπιλογής και τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται πρόσβαση στους κανόνες που το διέπουν.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στη γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, την περίοδο ισχύος του συστήματος προεπιλογής και ενημερώνουν την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οποιαδήποτε αλλαγή στην περίοδο ισχύος, μέσω των κατάλληλων τυποποιημένων εντύπων ως ακολούθως:

(α) Εάν η περίοδος ισχύος μεταβληθεί χωρίς να διακοπεί το σύστημα, μέσω του εντύπου για τη γνωστοποίηση της ύπαρξης συστήματος προεπιλογής·

(β) εάν παύει η λειτουργία του συστήματος, μέσω της γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 66.

Προκηρύξεις σύμβασης

65. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 38 και του άρθρου 44, οι προκηρύξεις σύμβασης οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες, περιέχουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σχετικό Μέρος του Παραρτήματος ΧΙ και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 67.

Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων

66.-(1) Το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία σύναψης σύμβασης ή συμφωνίας - πλαίσιο, κατόπιν απόφασης για την ανάθεση ή τη σύναψή της, οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΧΙΙ και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 67.

(2) Στην περίπτωση που η προκήρυξη διαγωνισμού για τη σχετική σύμβαση έγινε υπό τη μορφή περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης και ο αναθέτων φορέας αποφασίσει να μην αναθέσει περαιτέρω συμβάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, η γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης περιέχει σχετική επισήμανση.

(3) Στην περίπτωση συμφωνιών - πλαίσιο που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45, οι αναθέτοντες φορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για κάθε σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία - πλαίσιο:

Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς συγκεντρώνουν σε τριμηνιαία βάση τις γνωστοποιήσεις των αποτελεσμάτων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για συμβάσεις που βασίζονται στη συμφωνία – πλαίσιο, και τις αποστέλλουν στην Επιτροπή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

(4) Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης, που βασίζεται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά την ανάθεση κάθε σύμβασης:

Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συγκεντρώνουν τις ως άνω γνωστοποιήσεις σε τριμηνιαία βάση και να τις αποστέλλουν στην Επιτροπή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη έκαστου τριμήνου.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το Παράρτημα XII και προορίζονται να δημοσιευθούν, δημοσιεύονται σύμφωνα με το Παράρτημα IX. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιο μπορούν να μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη, καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων.

(6) Στην περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, οι πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την ποσότητα των υπηρεσιών μπορούν να περιοριστούν:

(α) Στην ένδειξη «υπηρεσίες Ε&Α» σε περίπτωση που η σύμβαση έχει ανατεθεί με διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 44·

(β) σε πληροφορίες, τουλάχιστον, τόσο αναλυτικές όσο αναφέρονται στη προκήρυξη που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για την προκήρυξη του διαγωνισμού.

(7) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το Παράρτημα XII και δηλώνονται ως μη δημοσιεύσιμες, δημοσιεύονται μόνο σε απλουστευμένη μορφή και σύμφωνα με το Παράρτημα IX για στατιστικούς λόγους.

Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και των γνωστοποιήσεων

67.-(1) Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 63 έως 66 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα VΙ, Μέρη Α και Β, και τα Παραρτήματα Χ, ΧΙ και ΧΙΙ, ανάλογα με την περίπτωση, υπό τη μορφή τυποποιημένων εντύπων, συμπεριλαμβανομένων και των τυποποιημένων εντύπων για τα διορθωτικά, ως αυτά καταρτίζονται από την Επιτροπή και δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να δημοσιεύουν προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στην προβλεπόμενη στον παρόντα Νόμο υποχρέωση δημοσίευσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ηλεκτρονικά μέσα, με το μορφότυπο και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο Παράρτημα IΧ.

Δημοσίευση στη Δημοκρατία

68.-(1) Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 63 έως 66, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτές δεν δημοσιεύονται στη Δημοκρατία πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης σύμφωνα με το άρθρο 67:

Νοείται ότι, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση στη Δημοκρατία, όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη δημοσίευση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επιβεβαίωση της παραλαβής της προκήρυξης ή της γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 67.

(2) Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στη Δημοκρατία δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» και αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή/και της γνωστοποίησης στην Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».

(3) Οι περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή και αναφέρουν την ημερομηνία της αποστολής.

Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

69.-(1)(α) Οι αναθέτοντες φορείς προσφέρουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης προκήρυξης/γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 67 ή την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

(β) Σε περίπτωση που το μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού είναι η γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, η εν λόγω πρόσβαση παρέχεται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο κατά την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Το κείμενο της προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των προσκλήσεων διευκρινίζει τη διεύθυνση διαδικτύου απ’ όπου μπορεί να ληφθούν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(γ) Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 72, οι αναθέτοντες φορείς δύναται να αναφέρουν στην προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι τα σχετικά έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα διαβιβαστούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών, σύμφωνα με το εδάφιο (2). Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε (5) ημέρες, εκτός από τις περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 39, και όταν η προθεσμία ορίζεται με αμοιβαία συμφωνία δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 40 ή του εδαφίου (4) του άρθρου 41.

(δ) Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, διότι οι αναθέτοντες φορείς έχουν σκοπό να εφαρμόσουν το εδάφιο (2) του άρθρου 5, αναφέρουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε περίπτωση που το μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού είναι η γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, που απαιτούν και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε (5) ημέρες, εκτός από τις περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 39, και όταν η προθεσμία ορίζεται με κοινή συμφωνία δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 40 και του εδαφίου (4) του άρθρου 41.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, σχετικά με τις προδιαγραφές και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης ανοικτής διαδικασίας, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 39, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες.

Προσκλήσεις προς υποψηφίους

70.-(1)(α) Στις κλειστές διαδικασίες, τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου, τις συμπράξεις καινοτομίας και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους, να συμμετάσχουν στο διάλογο ή στη διαπραγμάτευση.

(β) Στις περιπτώσεις που ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού χρησιμοποιείται η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 38, οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους οικονομικούς φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, να επιβεβαιώσουν ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται.

(2)(α) Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν:

(i) Παραπομπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθενται απευθείας με ηλεκτρονικά μέσα τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και

(ii) τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ.

(β) Σε περίπτωση που τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν καθίστανται αντικείμενο ελεύθερης, άμεσης, πλήρους και δωρεάν πρόσβασης για τους λόγους που εκτίθενται στις παράγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 69 και δεν διατίθενται ήδη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι προσκλήσεις συνοδευονται από τα εν λόγω έγγραφα.

Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων

71.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατό, όλους τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο, την ανάθεση σύμβασης ή την αποδοχή σ’ ένα δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μην συνάψουν συμφωνία - πλαίσιο, να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός, να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να μην θέσουν σε εφαρμογή δυναμικό σύστημα αγορών.

(2) Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων υποψηφίων ή προσφερόντων, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης:

(α) Σε τυχόν απορριφθέντες υποψηφίους, τους λόγους για την απόρριψη της αίτησης συμμετοχής τους˙

(β) σε τυχόν απορριφθέντες προσφέροντες, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς τους, συμπεριλαμβανομένων, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 54, τους λόγους για την απόφασή τους περί μη ισοδυναμίας ή περί μη εκπλήρωσης των απαιτήσεων απόδοσης ή λειτουργίας από τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες˙

(γ) σε προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και την επωνυμία του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας - πλαίσιο˙

(δ) σε προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου με τους προσφέροντες.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να μην γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών - πλαίσιο ή την αποδοχή σ’ ένα δυναμικό σύστημα αγορών, εφόσον η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη, καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων.

(4) Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής, ενημερώνουν τους αιτούντες ως προς την απόφαση που λαμβάνουν σχετικά με την προεπιλογή εντός έξι (6) μηνών:

Νοείται ότι, εάν για την απόφαση σχετικά με την προεπιλογή, απαιτείται διάστημα άνω του τετραμήνου από την κατάθεση της αίτησης προεπιλογής, ο αναθέτων φορέας γνωστοποιεί στον αιτούντα, μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατάθεση αυτή, τους λόγους που δικαιολογούν την παράταση της προθεσμίας και την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η αίτησή του.

(5) Οι αιτούντες, η αίτηση προεπιλογής των οποίων απορρίπτεται, πρέπει να ενημερώνονται, το συντομότερο δυνατόν, και εντός δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της απορριπτικής απόφασης, ως προς την απορριπτική απόφαση και ως προς τους λόγους της απόφασης αυτής. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να βασίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που ορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 74.

(6) Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής μπορούν να περατώνουν τη διαδικασία προεπιλογής ενός οικονομικού φορέα μόνο για λόγους που στηρίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 74. Η πρόθεση περάτωσης της διαδικασίας προεπιλογής κοινοποιείται γραπτώς στον οικονομικό φορέα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται για την περάτωση της διαδικασίας προεπιλογής, με μνεία του λόγου ή των λόγων που οδήγησαν σ’ αυτήν.

Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

72.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4), όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών δυνάμει του Μέρους ΙΙ και του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόμου, ιδιαίτερα η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δημιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς προσιτά και διαλειτουργικά με τις γενικά χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διαδικασία υποβολής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν λόγω του ειδικού χαρακτήρα της σύμβασης, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε συγκεκριμένα εργαλεία, συσκευές ή μορφότυπους αρχείων που δεν διατίθενται γενικά ή δεν υποστηρίζονται από γενικά διαθέσιμες εφαρμογές∙

(β) όταν οι εφαρμογές που υποστηρίζουν μορφότυπους αρχείων κατάλληλους για την περιγραφή των προσφορών χρησιμοποιούν μορφότυπους αρχείων που δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία από οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή ή γενικά διαθέσιμη εφαρμογή ή υπόκεινται σε σύστημα αποκλειστικών αδειών εκμετάλλευσης και δεν μπορούν να διατεθούν για μεταφόρτωση ή εξ αποστάσεως χρήση από τον αναθέτοντα φορέα∙

(γ) όταν η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε ειδικό γραφειακό εξοπλισμό, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά στους αναθέτοντες φορείς∙

(δ) όταν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης απαιτούν την υποβολή υλικών ή υπό κλίμακα μοντέλων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαβιβασθούν με ηλεκτρονικά μέσα:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, η επικοινωνία γίνεται με το ταχυδρομείο ή με άλλο κατάλληλο μέσο ή με συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων κατάλληλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων.

(3)(α) Οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διαδικασία υποβολής, στο μέτρο που απαιτείται η χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών, είτε λόγω παραβίασης της ασφάλειας των εν λόγω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, είτε για την προστασία του ιδιαιτέρως ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών που απαιτεί ένα τόσο υψηλό επίπεδο προστασίας, το οποίο δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κατάλληλα με τη χρήση ηλεκτρονικων μέσων και συσκευών που διατίθενται γενικά σε οικονομικούς φορείς ή δύνανται να διατεθούν σε αυτούς με εναλλακτικά μέσα πρόσβασης, κατά την έννοια του εδαφίου (7).

(β) Εναπόκειται στους αναθέτοντες φορείς που απαιτούν άλλα μέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 97 τους σχετικούς λόγους. Εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.

(4) Παρά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), μπορεί να χρησιμοποιείται προφορική επικοινωνία σε σχέση με άλλες επικοινωνίες πλην των βασικών στοιχείων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενο της προφορικής επικοινωνίας τεκμηριώνεται επαρκώς. Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης περιλαμβάνουν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τις αιτήσεις συμμετοχής, τις επιβεβαιώσεις ενδιαφέροντος και τις προσφορές. Ειδικότερα, οι προφορικές επικοινωνίες με τους προσφέροντες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιεχόμενο και την αξιολόγηση των προσφορών τεκμηριώνονται επαρκώς και με τα ενδεδειγμένα μέσα, όπως με γραπτές ή ηχητικές καταγραφές ή συνόψεις των βασικών στοιχείων της επικοινωνίας.

(5) Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι αναθέτοντες φορείς μεριμνούν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων και του απορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής. Εξετάζουν το περιεχόμενο των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

(6) Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τους διαγωνισμούς μελετών, είναι δυνατόν να απαιτείται η χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων μοντελοποίησης κτηριοδομικών πληροφοριών ή παρόμοιων εργαλείων. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν εναλλακτικά μέσα πρόσβασης, σύμφωνα με το εδάφιο (7) έως ότου τα εργαλεία αυτά να γίνουν γενικώς προσιτά κατά την έννοια του εδαφίου (1).

(7) Εάν είναι απαραίτητο, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να απαιτούν τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν εναλλακτικά μέσα πρόσβασης. Οι αναθέτοντες φορείς θεωρείται ότι προσφέρουν κατάλληλα εναλλακτικά μέσα πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν προσφέρουν απεριόριστη, άμεση, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ ή από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος· το κείμενο της προκήρυξης ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος διευκρινίζει τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθενται τα εργαλεία και οι συσκευές αυτές·

(β) όταν διασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες που δεν έχουν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές ή δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν εντός των σχετικών προθεσμιών, εφόσον για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ίδιος ο προσφέρων, δύνανται να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία σύναψης σύμβασης χρησιμοποιώντας προσωρινά διακριτικά πρόσβασης διαθέσιμα δωρεάν στο διαδίκτυο· ή

(γ) όταν υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

(8) Επιπρόσθετα από τις απαιτήσεις του Παραρτήματος V, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς και για την ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής:

(α) Είναι προσιτές στους ενδιαφερομένους οι πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης και της χρονοσήμανσης·

(β) οι αναθέτοντες φορείς, ενεργώντας εντός του γενικού πλαισίου που ισχύει στη Δημοκρατία, προσδιορίζουν το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν στα διάφορα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας σύναψης σύμβασης· το επίπεδο αυτό είναι ανάλογο προς τους κινδύνους. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται να ενημερώνει τους αναθέτοντες φορείς με σχετική εγκύκλιο∙

(γ) στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτοντες φορείς, ενεργώντας εντός του γενικού πλαισίου που ισχύει στη Δημοκρατία, συμπεραίνουν ότι το επίπεδο των κινδύνων, αξιολογούμενο σύμφωνα με την παράγραφο (β), είναι τέτοιο ώστε να απαιτούνται προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τις προηγμένες υπογραφές που υποστηρίζονται από αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη αν αυτά τα πιστοποιητικά χορηγούνται από ένα πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην Απόφαση 2009/767/EΚ της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν τη χρήση διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των «ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης» όπως ορίζονται στον περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμο του 2010, ανεξάρτητα από το αν έχουν δημιουργηθεί με ή χωρίς ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφών, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να καθορίζουν τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων υπογραφών, βάσει των μορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί με την Απόφαση 2011/130/EΕ της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011, περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου του 2010, και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω μορφότυπους· όταν χρησιμοποιείται διαφορετικός μορφότυπος ηλεκτρονικής υπογραφής, η ηλεκτρονική υπογραφή ή ο φορέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες δυνατότητες επικύρωσης, υπό την ευθύνη της Δημοκρατίας. Οι δυνατότητες επικύρωσης επιτρέπουν στον αναθέτοντα φορέα να επικυρώνει, με επιγραμμικά μέσα, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για μη φυσικούς ομιλητές, την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει παραληφθεί, ως προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόμενη από αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο των υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή,

(ii) σε περίπτωση προσφορών που υπογράφονται με την υποστήριξη αναγνωρισμένου πιστοποιητικού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης, οι αναθέτοντες φορείς δεν πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να εμποδίσουν τη χρήση των εν λόγω υπογραφών από τους προσφέροντες∙

(δ) για τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης και υπογράφονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή άλλο φορέα έκδοσης, η αρμόδια αρχή ή ο φορέας έκδοσης μπορεί να καθορίζει τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων υπογραφών σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος (2) της απόφασης 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011, περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου του 2010. Οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τεχνικά τους μορφότυπους αυτούς, συμπεριλαμβάνοντας στο σχετικό έγγραφο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της υπογραφής. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν στην ηλεκτρονική υπογραφή ή στον φορέα του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες επικύρωσης που επιτρέπουν την επικύρωση της παραλαμβανόμενης ηλεκτρονικής υπογραφής με επιγραμμικά μέσα, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για τους μη φυσικούς ομιλητές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Γενικές αρχές

73.-(1) Για τους σκοπούς της επιλογής των συμμετεχόντων στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

(α) Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν θεσπίσει κανόνες και κριτήρια αποκλεισμού των προσφερόντων ή των υποψηφίων σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 75 ή με το εδάφιο (1) του άρθρου 77, αποκλείουν τους οικονομικούς φορείς που προσδιορίζονται σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες και πληρούν τα εν λόγω κριτήρια·

(β) επιλέγουν τους προσφέροντες και τους υποψηφίους σύμφωνα με τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 75 και 77·

(γ) στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προκήρυξη διαγωνισμού, στους ανταγωνιστικούς διαλόγους και στις συμπράξεις καινοτομίας, περιορίζουν, ενδεχομένως, τον αριθμό των επιλεγέντων υποψηφίων δυνάμει των παραγράφων (α) και (β), σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 75.

(2) Όταν η έναρξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται με γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής και ενόψει της επιλογής των συμμετεχόντων σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις ειδικές συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς:

(α) Επιλέγουν τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το άρθρο 74·

(β) εφαρμόζουν τις διατάξεις του εδαφίου (1) που αφορούν τις κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, τους ανταγωνιστικούς διαλόγους ή τις συμπράξεις καινοτομίας στους εν λόγω οικονομικούς φορείς.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται, όταν επιλέγουν τους συμμετέχοντες σε μια διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε μια σύμπραξη καινοτομίας, όταν λαμβάνουν την απόφασή τους για την προεπιλογή ή όταν αναπροσαρμόζουν τα κριτήρια και τους κανόνες προεπιλογής:

(α) Να επιβάλλουν διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους σε ορισμένους οικονομικούς φορείς, εφόσον δεν θα τους επέβαλλαν σε άλλους·

(β) να απαιτούν δοκιμές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέματα ως προς τα οποία υπάρχουν ήδη αντικειμενικές αποδείξεις.

(4) Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά εντός εύλογης προθεσμίας υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

(5) Οι αναθέτοντες φορείς ελέγχουν τη συμβατότητα των προσφορών που έχουν υποβάλει οι επιλεγμένοι προσφέροντες προς τους κανόνες και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις προσφορές και αναθέτουν τη σύμβαση βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 79 και 81, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 58.

(6) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασίζουν να μην αναθέσουν σύμβαση στον προσφέροντα ο οποίος υποβάλλει την καλύτερη προσφορά, όταν διαπιστώνουν ότι η προσφορά δεν πληρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 4.

(7)(α) Στις ανοικτές διαδικασίες, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να αποφασίζουν να εξετάσουν τις προσφορές πριν από την επαλήθευση της καταλληλότητας των προσφερόντων, εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 74 έως 81, συμπεριλαμβανομένου του κανόνα ότι η σύμβαση δεν θα ανατεθεί σε προσφέροντα που θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 77 ή που δεν πληρεί τα κριτήρια επιλογής που ορίζει ο αναθέτων φορέας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 75 και του άρθρου 77.

(β) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με Διάταγμά της να αποκλείει τη χρήση της διαδικασίας της παραγράφου (α) ή να την περιορίζει σε ορισμένα είδη συμβάσεων ή σε ειδικές περιπτώσεις.

(8) Σε περίπτωση τροποποίησης από την Επιτροπή του καταλόγου του Παραρτήματος XIV της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με Διάταγμά της, δυνάμει του άρθρου 108, τροποποιεί το Παράρτημα ΧIV του παρόντος Νόμου και ενημερώνει σχετικά τους αναθέτοντες φορείς.

Συστήματα προεπιλογής

74.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να θεσπίζουν και να διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής των οικονομικών φορέων.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι θεσπίζουν ή διαχειρίζονται ένα σύστημα προεπιλογής εξασφαλίζουν τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να υποβάλλουν, ανά πάσα στιγμή, αίτηση για προεπιλογή. Το σύστημα είναι δυνατόν να περιλαμβάνει διάφορα στάδια προεπιλογής.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή οικονομικών φορέων που υποβάλουν αίτηση για προεπιλογή, καθώς και αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια για τη λειτουργία του συστήματος προεπιλογής, που καλύπτουν θέματα όπως η εγγραφή στο σύστημα, η περιοδική επικαιροποίηση των προεπιλογών, αν υπάρχουν, και η διάρκεια του συστήματος:

Νοείται ότι, όταν τα εν λόγω κριτήρια και οι κανόνες περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές, εφαρμόζονται τα άρθρα 54 έως 56. Τα κριτήρια και οι κανόνες είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται, εάν παρίσταται ανάγκη.

(4) Τα κριτήρια και οι κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) παρέχονται, κατ’ αίτηση, στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Η αναπροσαρμογή αυτών των κριτηρίων και κανόνων ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς:

Νοείται ότι, εάν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστημα προεπιλογής ορισμένων τρίτων φορέων ή οργανισμών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τις επωνυμίες των εν λόγω τρίτων φορέων ή οργανισμών.

(5) Οι αναθέτοντες φορείς τηρούν μητρώο των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων· το μητρώο αυτό μπορεί να χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με τα είδη των συμβάσεων για τις οποίες ισχύει η προεπιλογή.

(6) Όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού γίνεται με γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, οι συγκεκριμένες συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που καλύπτονται από το σύστημα προεπιλογής, ανατίθενται με κλειστές διαδικασίες ή διαδικασίες με διαπραγμάτευση, όπου όλοι οι προσφέροντες ή οι συμμετέχοντες επιλέγονται μεταξύ των υποψηφίων που έχουν ήδη προεπιλεγεί βάσει ενός τέτοιου συστήματος.

(7) Οποιαδήποτε τέλη χρεώνονται σε σχέση με τις αιτήσεις προεπιλογής ή με την επικαιροποίηση ή τη διατήρηση ήδη χορηγηθείσας προεπιλογής σύμφωνα με το σύστημα προεπιλογής, είναι ανάλογες του παραγόμενου κόστους.

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

75.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεσπίζουν αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής των προσφερόντων ή των υποψηφίων· οι εν λόγω κανόνες και τα κριτήρια είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

(2) Εάν οι αναθέτοντες φορείς χρειάζεται να εξασφαλίσουν μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και των πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεσή της, μπορούν, σε κλειστές διαδικασίες ή σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικούς διαλόγους ή σε συμπράξεις καινοτομίας, να θεσπίσουν αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που αντανακλούν την ανάγκη αυτή και να επιτρέψουν στον αναθέτοντα φορέα να μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορές ή να συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση:

Νοείται ότι, ο αριθμός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού.

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων

76.-(1)(α) Εάν οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των οικονομικών φορέων που υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστημα προεπιλογής περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα του οικονομικού φορέα, ή με τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητές του, ο οικονομικός φορέας μπορεί, οσάκις απαιτείται, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με τους εν λόγω φορείς:

Νοείται ότι, όσον αφορά τα κριτήρια αναφορικά με τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή της οικείας επαγγελματικής πείρας, οι οικονομικοί φορείς δύνανται να στηρίζονται μόνο στις ικανότητες άλλων φορέων εφόσον οι τελευταίοι εκτελούν τα έργα ή παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι εν λόγω ικανότητες:

Νοείται περαιτέρω ότι, όταν ένας οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα μέσα αυτά καθ' όλη την περίοδο ισχύος του συστήματος προεπιλογής, ιδίως με την παρουσίαση δέσμευσης εκ μέρους των εν λόγω φορέων.

(β) Εφόσον, δυνάμει του άρθρου 77 του παρόντος Νόμου, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρονται στα κριτήρια εξαίρεσης ή επιλογής που προβλέπονται από τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, οι αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 77 του παρόντος Νόμου εάν οι άλλοι φορείς στην ικανότητα των οποίων ο οικονομικός φορέας προτίθεται να στηρίζεται πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής ή εάν υφίστανται λόγοι αποκλεισμού, στους οποίους αναφέρονται οι αναθέτοντες φορείς δυνάμει του άρθρου 57 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016.

(γ) Ο αναθέτων φορέας απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει φορέα στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού, τους οποίους ανέφερε ο αναθέτων φορέας. Ο αναθέτων φορέας δύναται να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει φορέα στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν μη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού, τους οποίους ανέφερε ο αναθέτων φορέας.

(δ) Όταν οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο αναθέτων φορέας δύναται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα και τους φορείς αυτούς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

(ε) Υπό τους ιδίους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (δ), μια ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 61, δύναται να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

(2)(α) Εάν οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των υποψηφίων και των προσφερόντων σε ανοικτές διαδικασίες, σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικούς διαλόγους ή σε συμπράξεις καινοτομίας, περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα του οικονομικού φορέα, ή με τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητές του, ο οικονομικός φορέας μπορεί, οσάκις απαιτείται και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με τους εν λόγω φορείς:

Νοείται ότι, όσον αφορά τα κριτήρια αναφορικά με τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή της οικείας επαγγελματικής πείρας, οι οικονομικοί φορείς δύνανται να στηρίζονται μόνο στις ικανότητες άλλων φορέων, εφόσον οι τελευταίοι εκτελούν τα έργα ή παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι εν λόγω ικανότητες:

Νοείται περαιτέρω ότι, όταν ένας οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, ιδίως με την παρουσίαση σχετικής δέσμευσης εκ μέρους των εν λόγω φορέων.

(β) Εφόσον, δυνάμει του άρθρου 77 του παρόντος Νόμου, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρονται στους λόγους αποκλεισμού και/ή στα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται από τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, οι αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 77 του παρόντος Νόμου κατά πόσο οι άλλοι φορείς, στην ικανότητα των οποίων ο οικονομικός φορέας προτίθεται να στηρίζεται, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής ή κατά πόσο υφίστανται λόγοι αποκλεισμού τους, στους οποίους αναφέρονται οι αναθέτοντες φορείς δυνάμει του 57 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016.

(γ) Ο αναθέτων φορέας απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει φορέα που δεν πληρεί σχετικό κριτήριο επιλογής ή στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού, τους οποίους ανέφερε ο αναθέτων φορέας. Ο αναθέτων φορέας δύναται να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει φορέα στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν μη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού, τους οποίους ανέφερε ο αναθέτων φορέας.

(δ) Όταν οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα και τους φορείς αυτούς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

(ε) Υπό τους ιδίους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (δ), μια ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 61, δύναται να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

(3) Στην περίπτωση συμβάσεων έργων, συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης προμηθειών, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 61, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

Λόγοι αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής

77.-(1) Οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των οικονομικών φορέων που υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σ’ ένα σύστημα προεπιλογής, καθώς και οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των υποψηφίων και των προσφερόντων σε ανοικτές διαδικασίες, σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικούς διαλόγους ή σε συμπράξεις καινοτομίας, μπορούν να περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 57 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτόν.

(2) Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, τα εν λόγω κριτήρια και οι κανόνες πρέπει να περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που απαριθμούνται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 57 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

(3) Τα κριτήρια και οι κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνουν επιπλέον τους λόγους αποκλεισμού που απαριθμούνται στο εδάφιο (4) του άρθρου 57 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

(4) Τα κριτήρια και οι κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια επιλογής που παρατίθενται στο άρθρο 58 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτόν, ιδιαίτερα όσον αφορά τα όρια για τις απαιτήσεις που αφορούν τους ετήσιους κύκλους εργασιών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του εν λόγω άρθρου.

(5) Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (4) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως 61 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

78.-(1) Στις περιπτώσεις που οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επιπρόσθετα, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

(2)(α) Στις περιπτώσεις που οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑΣ) και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.

(β) Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, ο αναθέτων φορέας αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.

(3) Εφόσον ζητηθεί, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 99, κάθε πληροφορία σχετικά με τα έγγραφα που προσκομίζονται ως στοιχεία αποδεικτικά της συμμόρφωσης με ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

79.-(1) Με την επιφύλαξη τυχόν νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά με την τιμή ορισμένων προμηθειών ή την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς βασίζουν την ανάθεση των συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

(2) H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τη γνώμη του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζεται βάσει της τιμής, ή του κόστους, με χρήση προσέγγισης αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής σύμφωνα με το άρθρο 80 και μπορεί να περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών πτυχών που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, κατά την έννοια του εδαφίου (4). Στα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται ιδίως:

(α) Η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά, η εμπορία και οι σχετικοί όροι της∙

(β) η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση που η ποιότητα του απασχολούμενου προσωπικού μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης∙

(γ) η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη, οι όροι παράδοσης, όπως η ημερομηνία παράδοσης, η διαδικασία και η περίοδος παράδοσης ή εκτέλεσης, οι δεσμεύσεις όσο αφορά τα εξαρτήματα και η ασφάλεια του εφοδιασμού:

Νοείται ότι, το στοιχείο του κόστους, δύναται να λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής ή κόστους, βάσει του οποίου οι οικονομικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

(3) Οι αναθέτοντες φορείς δεν δύνανται να χρησιμοποιούν την τιμή ή το κόστος ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, εκτός αν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι τους οποίους λαμβάνει υπόψη ο αναθέτων φορέας για την κατάρτιση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

(4) Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης εφόσον συνδέονται με τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή της και σε οποιοδήποτε από τα στάδια του κύκλου ζωής της, περιλαμβανομένων και των παραγόντων που εμπλέκονται:

(α) Στη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης ή εμπορίας των εν λόγω έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών∙ ή

(β) στη συγκεκριμένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής της,

έστω και αν οι εν λόγω παράγοντες δεν αποτελούν μέρος της υλικής υπόστασής της.

(5) Τα κριτήρια ανάθεσης δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στον αναθέτοντα φορέα.

(6) Τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και να συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες.

(7) Ο αναθέτων φορέας διευκρινίζει στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τη σχετική στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται μόνο βάσει της τιμής:

Νοείται ότι, η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη περιθωρίου διακύμανσης με το κατάλληλο μέγιστο εύρος:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η στάθμιση για αντικειμενικούς λόγους, ο αναθέτων φορέας επισημαίνει τα κριτήρια με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.

Κοστολόγηση κύκλου ζωής

80.-(1) Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στο βαθμό που εφαρμόζεται, ένα μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός έργου:

(α) Κόστος που βαρύνει τον αναθέτοντα φορέα ή άλλους χρήστες, όπως:

(i) Το κόστος που σχετίζεται με την απόκτηση,

(ii) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων,

(iii) το κόστος συντήρησης,

(iv) το κόστος που αφορά το τέλος του κύκλου ζωής, όπως το κόστος της συλλογής και της ανακύκλωσης·

(β) το κόστος που οφείλεται σε περιβαλλοντικές εξωτερικές παρενέργειες που συνδέονται με το προϊόν, την υπηρεσία ή τα έργα στη διάρκεια του κύκλου ζωής, εφόσον η χρηματική αξία του μπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί. Στο κόστος αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών ρύπων, καθώς και το κόστος για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

(2)(α) Όταν ένας αναθέτων φορέας αξιολογεί το κόστος χρησιμοποιώντας προσέγγιση κοστολόγησης του κύκλου ζωής, αναφέρει στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τα δεδομένα που πρέπει να υποβάλουν οι προσφέροντες και τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει για την κοστολόγηση του κύκλου ζωής, βάσει των εν λόγω δεδομένων.

(β) Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του κόστους που οφείλεται σε περιβαλλοντικές εξωτερικές παρενέργειες οφείλει να πληρεί το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:

(i) Να βασίζεται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν με αντικειμενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις. Συγκεκριμένα, όταν η μέθοδος δεν έχει εκπονηθεί για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, δεν πρέπει να οδηγεί σε αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων,

(ii) να είναι προσιτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,

(iii) τα απαιτούμενα δεδομένα να μπορούν να παρασχεθούν με εύλογες προσπάθειες από οικονομικούς φορείς που επιδεικνύουν τη μέση δυνατή επιμέλεια, περιλαμβανομένων των φορέων τρίτων χωρών που είναι μέρη της ΣΔΣ ή άλλων διεθνών συμφωνιών από τις οποίες δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3)(α) Στις περιπτώσεις όπου με νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταστεί υποχρεωτική μια κοινή μέθοδος υπολογισμού του κόστους του κύκλου ζωής, η εν λόγω κοινή μέθοδος εφαρμόζεται για την αξιολόγηση του κόστους του κύκλου ζωής.

(β) Κατάλογος των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης που αναφέρονται στην παράγραφο (α) περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XV.

(γ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή επικαιροποιήσει τον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XV της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με Διάταγμά της δυνάμει του άρθρου 108 τροποποιεί αναλόγως το Παράρτημα XV του παρόντος Νόμου και ενημερώνει σχετικά τους αναθέτοντες φορείς.

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

81.-(1) Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά.

(2) Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μπορούν να αφορούν ιδίως:

(α) Tα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών·

(β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών ή για την εκτέλεση του έργου·

(γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα·

(δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4·

(ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 85·

(στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

(3)(α) Ο αναθέτων φορέας αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα.

(β) Ο αναθέτων φορέας δύναται να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(γ) Ο αναθέτων φορέας απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4.

(4) Εάν ο αναθέτων φορέας διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά γι’ αυτό το λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός εύλογης προθεσμίας την οποία ορίζει o αναθέτων φορέας, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του Άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση όπου ο αναθέτων φορέας απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικώς την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία ενημερώνει την Επιτροπή.

Προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών

82.-(1) Το παρόν άρθρο ισχύει για τις προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών με τις οποίες η Ένωση δεν έχει συνάψει, σε πολυμερή ή διμερή πλαίσια, συμφωνία που να εξασφαλίζει αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των ενωσιακών επιχειρήσεων στις αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών:

Νοείται ότι, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Ένωσης και των κρατών μελών της έναντι τρίτων χωρών, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (4).

(2)(α) Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών δύναται να απορρίπτεται όταν το μέρος των προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν (50%) της συνολικής αξίας των προϊόντων που συνιστούν την εν λόγω προσφορά.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό των δικτύων τηλεπικοινωνιών θεωρούνται ως προϊόντα.

(3)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφορών που είναι ισοδύναμες σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 79, προτιμάται η προσφορά που δεν μπορεί να απορριφθεί κατ' εφαρμογήν του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι, το ύψος των προσφορών αυτών θεωρείται ισοδύναμο, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των τιμών δεν υπερβαίνει ποσοστό που ανέρχεται στο τρία τοις εκατόν (3%).

(β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου (α), δεν προτιμάται προσφορά έναντι άλλης, όταν η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει εξοπλισμό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από εκείνα του ήδη υφισταμένου εξοπλισμού, πράγμα που θα οδηγούσε σε ασυμβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατά τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε δυσανάλογες δαπάνες.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκειμένου να καθορισθεί η αναλογία προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2), δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες στις οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτημα της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το εδάφιο (1).

Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

83. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει την Επιτροπή:

(α) Για τις τυχόν γενικού χαρακτήρα δυσχέρειες που συναντούν και αναφέρουν οι επιχειρήσεις της Δημοκρατίας, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες·

(β) για τις τυχόν δυσχέρειες που συναντούν και αναφέρουν οι επιχειρήσεις της Δημοκρατίας, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, και οι οποίες οφείλονται στη μη τήρηση των διεθνών διατάξεων εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση συμβάσεων σε τρίτες χώρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

84. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης κατά την έννοια του εδαφίου (4) του άρθρου 79 και επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση.

Υπεργολαβία

85.-(1) Η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του εδαφίου (3) του άρθρου 4 από υπεργολάβους εξασφαλίζεται, μέσω ενδεδειγμένης δράσης, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, οι οποίες ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

(2) Στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, o αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει, υπό μορφή υπεργολαβίας, σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.

(3) Κατόπιν αιτήσεως του υπεργολάβου και όταν το επιτρέπει η φύση της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας δύναται να μεταφέρει τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον οικονομικό φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν κατάλληλους μηχανισμούς που επιτρέπουν στον οικονομικό φορέα, στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής ορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(4) Τα εδάφια (1) έως (3) δεν αίρουν την ευθύνη του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση.

(5)(α) Στις περιπτώσεις των συμβάσεων έργων και όσον αφορά υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε εγκαταστάσεις, υπό την άμεση εποπτεία του αναθέτοντος φορέα, μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση αναφέρει στον αναθέτοντα φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, κοινοποιεί στον αναθέτοντα φορέα οποιαδήποτε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τυχόν νέους υπεργολάβους, τους οποίους χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες.

(β) Όταν απαιτείται για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (6), οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις των υπεργολάβων, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 77. Τα εφαρμοστικά μέτρα βάσει του εδαφίου (7), μπορούν να προβλέπουν ότι οι υπεργολάβοι, οι οποίοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης.

(γ) Η παράγραφος (α) δεν ισχύει για τους προμηθευτές.

(δ) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να επεκτείνουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου (α), ιδίως:

(i) Στις συμβάσεις προμηθειών, στις συμβάσεις υπηρεσιών, πλην όσων αφορούν υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις υπό την άμεση εποπτεία του αναθέτοντος φορέα ή στους προμηθευτές που συμμετέχουν σε συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών,

(ii) στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση και ούτω καθ' εξής στην αλυσίδα υπεργολαβίας.

(6) Προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, όπως:

(α) Όταν η σύμβαση προβλέπει μηχανισμό από κοινού ευθύνης μεταξύ των υπεργολάβων και του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, οι σχετικοί κανόνες εφαρμοζονται σύμφωνα με τους όρους του εδαφίου (3) του άρθρου 4∙

(β) oι αναθέτουσες αρχές δύνανται, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 77, να επαληθεύσουν αν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθρο 57 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν μη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του.

(7) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων (3), (5) και (6), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται να ρυθμίζει περαιτέρω με Διάταγμα τα εν λόγω μέτρα, να περιορίζει την εφαρμογή τους ιδίως, όσον αφορά ορισμένα είδη συμβάσεων, ορισμένες κατηγορίες αναθετόντων φορέων ή οικονομικών φορέων ή ορισμένα ποσά.

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

86.-(1) Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες - πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται στα έγγραφα της αρχικής σύμβασης με τη μορφή σαφών, ακριβών και ρητών ρητρών αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, ρητρών αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων. Οι εν λόγω ρήτρες ορίζουν το πεδίο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

Νοείται ότι, οι ως άνω τροποποιήσεις ή προαιρέσεις απαγορεύεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιo∙

(β) για συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες από τον ανάδοχο στον οποίο αρχικά ανατέθηκε η σύμβαση, ανεξαρτήτως της αξίας τους, τα οποία έχουν καταστεί απαραίτητα και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:

(i) Δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, ιδίως, για απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, το λογισμικό, τις υπηρεσίες ή τις εγκαταστάσεις που αποκτήθηκαν με την αρχική σύμβαση, και

(ii) θα συνεπαγόταν σημαντική αναστάτωση ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για τον αναθέτοντα φορέα·

(γ) όταν πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

(i) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από ένα επιμελή αναθέτοντα φορέα,

(ii) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης·

(δ) όταν νέος ανάδοχος αντικαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα, συνεπεία:

(i) Ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνα με την παράγραφο (α), ή

(ii) μερικής ή ολικής διαδοχής του αναδόχου στον οποίο αρχικά ανατέθηκε η σύμβαση, κατόπιν εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της ανάληψης δραστηριοτήτων, της συγχώνευσης, της εξαγοράς και της αφερεγγυότητας, από άλλο οικονομικό φορέα ο οποίος πληρεί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ή

(iii) όταν ο ίδιος ο αναθέτων φορέας αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του αναδόχου στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση έναντι των υπεργολάβων του, σύμφωνα με το άρθρο 85∙

(ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια του εδαφίου (4):

Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς που τροποποιούν σύμβαση στις περιπτώσεις των παραγράφων (β) και (γ) δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω γνωστοποίηση περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧVΙ και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 67.

(2) Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων (α) έως (δ) του εδαφίου (4), οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, όταν η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

(α) Των κατώτατων ορίων του άρθρου 10∙ και

(β) του δέκα τοις εκατόν (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης όσον αφορά τις συμβάσεις έργων:

Νοείται ότι, η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Όταν επέρχονται διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής αθροιστικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

(3) Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στο εδάφιο (2), η προσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών.

(4) Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας - πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), όταν καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία - πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς το χαρακτήρα, από εκείνη η οποία συνήφθη αρχικώς. Εν πάση περιπτώσει, με την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2), η τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληρούται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν αποτελούσαν μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν οδηγήσει στη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν επιπλέον συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης˙

(β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία - πλαίσιο˙

(γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιο˙

(δ) όταν νέος ανάδοχος αντικαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1).

(5) Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο για τροποποιήσεις των διατάξεων σύμβασης έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή συμφωνίας - πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους, διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στα εδάφια (1) και (2).

Τερματισμός συμβάσεων

87. Οι αναθέτοντες φορείς έχουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει o περί Συμβάσεων Νόμος, να προβλέπουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τη δυνατότητα τερματισμού μιας σύμβασης έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον αποδειχθεί ότι:

(α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύβασης, η οποία απαιτήθηκε δυνάμει του άρθρου 86˙

(β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 57 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα εδάφια (1) έως (3) του άρθρου 77˙

(γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων από τις Συνθήκες και τον παρόντα Νόμο, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του Άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές διατάξεις

88. Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα XVΙΙ, ανατίθενται σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, εφόσον η αξία των συμβάσεων κοινωνικές και ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άλλες ειδικές άρθρου 10.

Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

89.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς που προτίθενται να αναθέσουν δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 88 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Μέσω προκήρυξης σύμβασης, ή

(β) μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, η οποία παραμένει δημοσιευμένη σε διαρκή βάση. Η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη αναφέρει ρητώς τα είδη των υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των προς ανάθεση συμβάσεων, το γεγονός ότι οι συμβάσεις θα ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δημοσίευση και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους, ή

(γ) μέσω γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, η οποία παραμένει δημοσιευμένη σε διαρκή βάση:

Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς που ανέθεσαν σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 88 γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης:

Νοείται ότι, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις συγκεντρωμένες γνωστοποιήσεις το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧVIIΙ Μέρη A, Β, Γ ή Δ, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 67.

Αρχές της ανάθεσης των συμβάσεων

90.-(1) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αναθέτοντες φορείς τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, η ανάθεση συμβάσεων δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται με βάση την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Ο αναθέτων φορέας καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, στα οποία αναφέρονται τουλάχιστον οι παράμετροι που αναφέρονται στο εδάφιο (2)· εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν του εδαφίου (5) του άρθρου 57 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016˙

(β) τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δυνατόν να περιλαμβάνουν, ιδίως, τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία ή άλλες σχετικές πληροφορίες κρίνει σκόπιμες ο αναθέτων φορέας˙

(γ) αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στα εν λόγω έγγραφα.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας πρόσβασης, του οικονομικά προσιτού χαρακτήρα, της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων και των ευάλωτων ομάδων, τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των χρηστών και την καινοτομία.

(3)(α) Η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής/ποιότητας σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 79, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων ποιότητας και βιωσιμότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες, εκτός αν συντρέχουν αιτιολογημένοι λόγοι για χρήση του κριτηρίου ανάθεσης της τιμής ή του κόστους, τους οποίους λαμβάνει υπόψη ο αναθέτων φορέας για την κατάρτιση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(β) H Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με εγκύκλιο να καθορίζει τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες για το παρόν άρθρο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των σχετικών υπηρεσιών.

Συμβάσεις υπηρεσιών ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα

91.-(1) Με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παραχωρούν σε συγκεκριμένους οργανισμούς το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, δυνάμει προκήρυξης που παραπέμπει στο παρόν άρθρο, αποκλειστικά και μόνο στις αναφερόμενες στο άρθρο 88 υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, από 85000000-9 έως 85323000-9, 925000006, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

(2) Ο αναφερόμενος στο εδάφιο (1) οργανισμός πρέπει να πληρεί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Να έχει ως στόχο την επιδίωξη αποστολής δημόσιας υπηρεσίας που συνδέεται με την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) παροχή υπηρεσιών∙

(β) τα κέρδη να επενδύονται εκ νέου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του οργανισμού. Η διανομή ή αναδιανομή κερδών θα πρέπει να γίνεται σε συμμετοχική βάση∙

(γ) οι δομές διοίκησης ή ιδιοκτησίας του οργανισμού που εκτελεί τη σύμβαση να βασίζονται στην ιδιοκτησία των υπαλλήλων ή σε αρχές συμμετοχικότητας ή να απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων, των χρηστών ή των ενδιαφερομένων∙ και

(δ) να μην έχει ανατεθεί στον οργανισμό από τη συγκεκριμένη αναθέτουσα αρχή σύμβαση για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο κατά την τελευταία τριετία.

(3) Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης που συνάπτεται με οργανισμούς δυνάμει του εδαφίου (1) δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Πεδίο εφαρμογής

92.- Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται:

(α) Στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπηρεσιών, νοουμένου ότι η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων απονεμόμενων βραβείων ή καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών στους συμμετέχοντες, είναι ίση προς ή ανώτερη από το όριο που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 10·

(β) σε όλους τους διαγωνισμούς μελετών όπου το συνολικό ποσό των βραβείων διαγωνισμού και της καταβολής ποσών στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της σύμβασης υπηρεσιών που θα μπορούσε να συναφθεί στη συνέχεια, δυνάμει της παραγράφου (ι) του άρθρου 44, είναι ίσο προς ή ανώτερο από το όριο που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 10, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν αποκλείει στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών την ανάθεση τέτοιου είδους σύμβασης.

Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις

93.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς που σκοπεύουν να διοργανώσουν διαγωνισμό μελετών γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή μέσω προκήρυξης διαγωνισμού μελετών, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙΧ. Εφόσον σκοπεύουν να αναθέσουν επακόλουθη σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει της παραγράφου (ι) του άρθρου 44, αναφέρουν την πρόθεσή τους αυτή στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών.

(2) Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν διοργανώσει διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΧ.

(3) Η γνωστοποίηση αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών αποστέλλεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού μελετών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εμποδίζει την εφαρμογή νόμου, είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή βλάπτει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα ενός συγκεκριμένου οικονομικού φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή θα μπορούσε να θίξει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων, είναι δυνατόν να μη δημοσιεύονται.

(4) Τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 67 εφαρμόζονται και στους διαγωνισμούς μελετών.

Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, την επιλογή συμμετεχόντων και την κριτική επιτροπή

94.-(1) Για τη διοργάνωση των διαγωνισμών μελετών, οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν διαδικασίες προσαρμοσμένες στις διατάξεις του Μέρους Ι και του παρόντος Κεφαλαίου.

(2) Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν περιορίζεται:

(α) Με αναφορά στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους·

(β) από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να είναι, δυνάμει της νομοθεσίας της Δημοκρατίας είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα.

(3) Σε περίπτωση που για έναν διαγωνισμό μελετών προβλέπεται περιορισμός του αριθμού των συμμετεχόντων, οι αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν σαφή και χωρίς διακρίσεις κριτήρια επιλογής, και σε κάθε περίπτωση ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός.

(4) Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να διαθέτουν συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της κριτικής επιτροπής διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν.

Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

95.-(1) Η κριτική επιτροπή είναι ανεξάρτητη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά τις γνωμοδοτήσεις της.

(2) Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλονται από τους υποψηφίους με τρόπο ανώνυμο και βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια που επισημαίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών.

(3) Η κριτική επιτροπή καταχωρεί σε πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της την κατάταξη των μελετών, στην οποία καταλήγει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κάθε μελέτης, καθώς και τις παρατηρήσεις της και κάθε σημείο που μπορεί να χρειάζεται αποσαφήνιση.

(4) Τηρείται ανωνυμία μέχρι τη γνωμοδότηση ή τη λήψη απόφασης από την κριτική επιτροπή.

(5) Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται από τον αναθέτοντα φορέα, εάν χρειάζεται, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει καταχωρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου των μελετών.

(6) Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.

ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Επιβολή

96.-(1) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και των λοιπών κανόνων και πρακτικών που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων είναι επιφορτισμένη με τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) Παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων περί διαδικασιών σύναψης συμβάσεων∙

(β) όταν εντοπίζει, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν λήψης πληροφοριών, συγκεκριμένες παραβιάσεις ή συστημικά προβλήματα, έχει την εξουσία να προβαίνει σε σχετικές διορθωτικές συστάσεις ή/και υποδείξεις προς τον αναθέτοντα φορέα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναθέτοντος φορέα με τις εν λόγω συστάσεις ή υποδείξεις, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο:

(i) Να παραπέμπει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών συγκεκριμένες παραβιάσεις του άρθρου 44, για έκδοση σχετικής απόφασης, της οποίας δυνατόν να προηγείται η λήψη προσωρινών μέτρων, όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε οργανωμένα είτε όχι, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς δεν είχαν πρόσβαση στις διαδικασίες προσφυγής σύμφωνα με τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο,

(ii) να παραπέμπει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συγκεκριμένες παραβιάσεις των νομοθετικών κανόνων περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων από αναθέτοντα φορέα, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), για τη χορήγηση σχετικής γνωμοδότησης, όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε οργανωμένα είτε όχι, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς δεν είχαν πρόσβαση στις διαδικασίες προσφυγής, σύμφωνα με τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο,

(iii) να παραπέμπει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω σχετικής πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, συστημικά ή άλλα προβλήματα για λήψη κατάλληλων μέτρων σε αναθέτοντες φορείς, τα οποία προτείνονται, κατόπιν διαβούλευσης με την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις των ενδιαφερόμενων αναθετόντων φορέων∙

(γ) παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των στρατηγικών πολιτικών της Δημοκρατίας στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της∙

(δ) δύναται να ενσωματώνει τα στοιχεία που συλλέγει σε σχετική ετήσια έκθεση, την οποία δημοσιεύει μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους∙

(ε) μεριμνά για τη δωρεάν παροχή ενημέρωσης και καθοδήγησης σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, ώστε να βοηθούνται οι αναθέτοντες φορείς και οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην ορθή εφαρμογή των σχετικών κανόνων∙ και

(στ) παρέχει υποστήριξη στους αναθέτοντες φορείς όσον αφορά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης σύμβασης.

(2) Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης σύμφωνα με το εδάφιο (1) τίθενται στη διάθεση του κοινού με τα κατάλληλα μέσα πληροφόρησης.

(3)(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ορίζεται ως το σημείο αναφοράς για τη συνεργασία της Δημοκρατίας με την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.

(β) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή μέχρι την 18η Απριλίου 2017 και στη συνέχεια ανά τριετία έκθεση παρακολούθησης η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση:

(i)Πληροφορίες σχετικά με τις συχνότερες αιτίες πλημμελούς εφαρμογής ή έλλειψης ασφάλειας δικαίου, περιλαμβανομένων ενδεχόμενων διαρθρωτικών ή επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην εφαρμογή των κανόνων,

(ii)το επίπεδο της συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, καθώς και

(iii)την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δέουσα αναφορά περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων ανάλογων σοβαρών παρατυπιών στον τομέα των συμβάσεων.

(4)(α) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε οδηγιών προς τμηματικούς λειτουργούς αρχείων κατά την έννοια του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν αντίγραφα όλων των συμβάσεων που συνάπτονται και των οποίων η αξία ισούται ή είναι μεγαλύτερη από:

(i) 1.000.000 ευρώ, όταν πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών ή συμβάσεις υπηρεσιών·

(ii) 10.000.000 ευρώ, όταν πρόκειται για συμβάσεις έργων.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν πρόσβαση στις εν λόγω συμβάσεις:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αρνούνται την πρόσβαση σε συγκεκριμένα έγγραφα ή στοιχεία, στον βαθμό και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και την προστασία των δεδομένων, και στην ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα.

Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων

97.-(1) Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν τις κατάλληλες πληροφορίες για κάθε σύμβαση ή συμφωνία - πλαίσιο που καλύπτεται από τον παρόντα Νόμο και κάθε υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών. Οι εν λόγω πληροφορίες τους επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με:

(α) Την προεπιλογή και την επιλογή των οικονομικών φορέων και την ανάθεση των συμβάσεων·

(β) την εφαρμογή των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 44·

(γ) τη μη εφαρμογή των Κεφαλαίων 2 έως 7 του Μέρους ΙΙ δυνάμει των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στα Κεφάλαια 2 και 3 του Μέρους Ι·

(δ) εφόσον απαιτείται, τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν για την ηλεκτρονική υποβολή άλλα μέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών:

Νοείται ότι, εφόσον η γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 66 ή το άρθρο 89 εδάφιο (2) περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην παρούσα παράγραφο, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να παραπέμπουν στη γνωστοποίηση αυτή.

(2)Οι αναθέτοντες φορείς τεκμηριώνουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, είτε πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι. Προς το σκοπό αυτό, μεριμνούν για τη διατήρηση επαρκούς τεκμηρίωσης, ώστε να δύνανται να αιτιολογούν τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, όπως, ιδίως, τεκμηρίωσης για τις επικοινωνίες με οικονομικούς φορείς και τις εσωτερικές συζητήσεις, την προετοιμασία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, το διάλογο ή τη διαπραγμάτευση, εφόσον διεξήχθη, την επιλογή και την ανάθεση της σύμβασης.

(3)Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε οδηγιών προς τμηματικούς λειτουργούς αρχείου κατά την έννοια του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών προκειμένου για αναθέτουσες αρχές, η τεκμηρίωση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) διατηρείται από τους αναθέτοντες φορείς τουλάχιστον για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης.

(4) Οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση, ή τα κύρια στοιχεία τους γνωστοποιούνται από τους αναθέτοντες φορείς στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει την πληροφόρηση στην Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς της. Η εν λόγω πληροφόρηση γνωστοποιείται επίσης και στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, εφόσον ζητηθεί.

Στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών

98.-(1)(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αξιολογεί την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων που μπορούν να εξαχθούν από τις αναφερόμενες στα άρθρα 63 έως 67, 89 και 93 προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ.

(β) Σε περίπτωση που η ποιότητα και η πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 63, στο εδάφιο (1) του άρθρου 64, στο άρθρο 65, στο εδάφιο (1) του άρθρου 66, στο εδάφιο (2) του άρθρου 89 και στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 93, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες από τους αναθέτοντες φορείς.

(2)(α) Μέχρι τις 18 Απριλίου 2017, και στη συνέχεια ανά τριετία η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή στατιστική έκθεση σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που θα καλύπτονταν από τον παρόντα Νόμο, εάν η αξία τους υπερέβαινε το σχετικό κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 10, μαζί με εκτίμηση της συγκεντρωτικής συνολικής αξίας των εν λόγω συμβάσεων εντός της καλυπτόμενης περιόδου.

(β) Η έκθεση αυτή μπορεί να ενσωματώνεται στην έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 96.

Διοικητική συνεργασία

99.-(1) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προσφέρει αμοιβαία υποστήριξη στα κράτη μέλη και λαμβάνει μέτρα για την αποτελεσματική συνεργασία μαζί τους, προκειμένου να διασφαλίσει την ανταλλαγή των πληροφοριών σχετικά με ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 56, 78 και 81.

(2) Σε σχέση με το εδάφιο (1), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, και κάθε σχετικό με την πρόσβαση σε έγγραφα νόμο.

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των κατωτάτων ορίων που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές

100.-(1) Στις συμβάσεις οι οποίες δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, δυνάμει των άρθρων 20 έως 25 και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη των κατωτάτων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 10, αλλά υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 103, οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές που ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 13 έως 19, εφαρμόζουν κατ’ αναλογίαν, τα Μέρη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, με εξαίρεση τις ακόλουθες διατάξεις:

(α) Άρθρο 39 εδάφια (2) έως (5), άρθρο 40 εδάφιο (2), άρθρο 41 εδάφιο (2), άρθρο 42 εδάφιο (2) και άρθρο 43 εδάφιο (5) (προθεσμίες)·

(β) άρθρο 60 εδάφιο (3)(α)(i) (προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών)·

(γ) άρθρο 63 (περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις)·

(δ) άρθρο 64 (γνωστοποιήσεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής)·

(ε) άρθρο 65 (προκηρύξεις σύμβασης)·

(στ) άρθρο 66 (γνωστοποιήσεις συναφθείσας σύμβασης)·

(ζ) άρθρο 67 (σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και των γνωστοποιήσεων)·

(η) άρθρο 68 (δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο κατόπιν δημοσίευσης από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)·

(θ) άρθρο 69 εδάφιο (1) παράγραφοι (γ) δεύτερη πρόταση και (δ) δεύτερη πρόταση και εδάφιο (2) (προθεσμίες παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών)·

(ι) άρθρο 74 (συστήματα προεπιλογής)·

(ια) άρθρο 79 εδάφιο (3) (υποχρέωση αιτιολόγησης της χρήσης των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης βάσει τιμής ή κόστους)·

(ιβ) επιφύλαξη του άρθρου 86 εδάφιο (1) (δημοσίευση γνωστοποίησης για τροποποίηση σύμβασης)·

(ιγ) Μέρος ΙΙΙ Κεφάλαιο 1 (κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες), εκτός του άρθρου 90 εδάφιο (1), όπου κρίνεται από τον αναθέτοντα φορέα ότι μπορεί να τύχει εφαρμογής·

(ιδ) άρθρο 93 (προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για διαγωνισμούς μελετών):

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου και των άρθρων 101 έως 104 και 107 του παρόντος Νόμου, οι «κεντρικές κυβερνητικές αρχές» έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016.

(2) Tο κριτήριο ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 67, εφαρμόζεται, από τις αναθέτουσες αρχές, στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μηχανικής επιστήμης με κωδικούς CPV από 71000000-8 έως 71900000-7 (εκτός 71550000-8) που εμπίπτουν στο παρόν Μέρος και των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

Προκήρυξη σύμβασης

101. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 103, για συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο παρόν Μέρος, οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές δημοσιεύουν προκήρυξη σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΧΧΙ, δύνανται δε να τις δημοσιεύουν και στον εγχώριο τύπο.

Προθεσμίες

102.-(1)(α) Στην ανοικτή διαδικασία, η προθεσμία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 101.

(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α), οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές δύνανται να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(γ) Η προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται εμπρόθεσμα από την κεντρική κυβερνητική αρχή, είναι τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και τρείς (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο (β), ανάλογα με την περίπτωση.

(2)(α) Στην κλειστή διαδικασία, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 101. Για την ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών εφαρμόζεται το εδάφιο (4) του άρθρου 40.

(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο (α), οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές δύνανται να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής που δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης και προθεσμία παραλαβής των προσφορών που δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

(γ) Η προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται εμπρόθεσμα από την κεντρική κυβερνητική αρχή, ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και σε τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο (β), ανάλογα με την περίπτωση.

(3)(α) Στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού η ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τους αναθέτοντες φορείς δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 101. Για την ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών εφαρμόζεται το εδάφιο (4) του άρθρου 41.

(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο (α), εφαρμόζονται οι παράγραφοι (β) και (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε σχέση με τις αιτήσεις συμμετοχής και τις αρχικές προσφορές.

(4) Στους ανταγωνιστικούς διαλόγους, στις συμπράξεις καινοτομίας και στα δυναμικά συστήματα αγορών η ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 101.

Συνοπτικές διαδικασίες

103.-(1) Για συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α, δεν υπερβαίνει:

(α) Τις 2.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 5.000 ευρώ για υπηρεσίες, η κεντρική κυβερνητική αρχή δύναται να αναθέτει απευθείας τη σύμβαση χωρίς να προηγηθεί η προβλεπόμενη στο παρόν Μέρος διαδικασία σύναψης σύμβασης·

(β) τις 15.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 25.000 ευρώ για υπηρεσίες, η κεντρική κυβερνητική αρχή δύναται να ζητά την υποβολή γραπτών ή προφορικών προσφορών από περιορισμένο, κατά την κρίση της, αριθμό οικονομικών φορέων·

(γ) τις 50.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 80.000 ευρώ για υπηρεσίες, ή, χωρίς επηρεασμό των παραγράφων (α) και (β) όταν πρόκειται για συμβάσεις που προορίζονται να καλύψουν ανάγκες εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας τα κατώτατα όρια, όπως ορίζονται στο άρθρο 10, για προμήθειες και υπηρεσίες και τις 850.000 ευρώ για έργα, η κεντρική κυβερνητική αρχή δύναται να αναθέτει τη σύμβαση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με βάση την ακόλουθη διαδικασία:

(i) Η κεντρική κυβερνητική αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τα οποία αποστέλλει, σε τουλάχιστον τέσσερις (4) οικονομικούς φορείς της αιτιολογημένης επιλογής της, όταν από τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς, κατ’ αναλογίαν του εδαφίου (1) του άρθρου 52, προκύπτει εύλογα ότι ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά:

Νοείται ότι, η αποστολή των εγγράφων του διαγωνισμού σε λιγότερους από τέσσερις (4) οικονομικούς φορείς πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς,

(ii) η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν δύναται να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης,

(iii) οι προσφορές υποβάλλονται στη διεύθυνση της κεντρικής κυβερνητικής αρχής μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών.

(2) Οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε κατάτμηση των συμβάσεων με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(3) Οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές υποβάλλουν ανά τρίμηνο, στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατάλογο όλων των συμβάσεων που συνήφθησαν βάσει του παρόντος άρθρου, για ποσά πέραν των 2.000 ευρώ.

Συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των κατωτάτων ορίων που ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς που δεν είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές

104. Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους, δυνατόν να ρυθμίζονται από τους αναθέτοντες φορείς που δεν είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές με εσωτερικούς κανόνες ή / και με κανονισμούς που οι ίδιοι εκδίδουν δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές τους, ή / και με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ VI ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Αδικήματα

105.-(1) Πρόσωπο που παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε πληροφορία, γραπτή ή προφορική, που έχει περιέλθει εις γνώση του κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του ή εκτέλεσης των εξουσιών που του παρέχονται, δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος, εκτός αν η αποκάλυψη αυτή γίνεται:

(α) Σε σχέση με την ορθή άσκηση των καθηκόντων, είτε αυτού, είτε άλλου προσώπου, δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών με βάση ρητή οδηγία από αρμόδια αρχή·

(β) σε σχέση με διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος ή για σκοπούς οποιασδήποτε διαδικασίας ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου.

(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (1) πρόσωπο, το οποίο χωρίς νόμιμη εξουσία παρέχει ή λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με διαδικασία ανάθεσης μιας σύμβασης, είναι ένοχο αδικήματος.

(3) Ένοχο αδικήματος είναι κάθε πρόσωπο, το οποίο χωρίς νόμιμη εξουσία, είτε το ίδιο προσωπικά, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, είτε εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου, επιδιώκει ή προσπαθεί:

(α) Να λάβει ή εκμαιεύσει από οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόμενο στο εδάφιο (1) οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δεν πρέπει να αποκαλυφθεί ή παρασχεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού· ή

(β) να επηρεάσει την κρίση ή την απόφαση, τελική ή μη, οποιασδήποτε αρχής, σώματος ή επιτροπής ή οποιουδήποτε μέλους αυτών, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή αξιωματούχο, κατά την άσκηση των καθηκόντων ή εξουσιών που τους παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία, εξέταση, διευκρίνιση, αξιολόγηση, εκτίμηση ή οτιδήποτε έγινε σχετικό με διαδικασία ανάθεσης σύμβασης.

(3Α) Πρόσωπο το οποίο  υποβάλλει ψευδή δήλωση σε έγγραφο, στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, είναι ένοχο αδικήματος:

Νοείται ότι, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «ψευδής δήλωση» είναι η παράσταση γεγονότος παρελθόντος ή παρόντος η οποία στην πραγματικότητα είναι ψευδής και για την οποία το πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε τέτοια δήλωση γνωρίζει ότι είναι ψευδής ή δεν πιστεύει ότι είναι αληθής.

(4) Πρόσωπο που είναι ένοχο αδικήματος, δυνάμει οποιασδήποτε από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (3Α) υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ ή και τις δύο αυτές ποινές.

(5) Ουδεμία ποινική δίωξη για αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου ασκείται, παρά μόνο με την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσίες Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

106. Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών που της παραχωρούνται από τον παρόντα Νόμο, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει εξουσία:

(α) Να διενεργεί ελέγχους στους αναθέτοντες φορείς με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙

(β) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε συστάσεις ή υποδείξεις στους αναθέτοντες φορείς, για τη ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ιδίως για τους σκοπούς του άρθρου 96∙

(γ) να ζητά και λαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει σκόπιμες σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μέσα σε τακτή από την ίδια προθεσμία, ιδίως τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 98∙

(δ) να εκδίδει εγκυκλίους για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙

(ε) να κοινοποιεί στους αναθέτοντες φορείς τις αποφάσεις της Επιτροπής∙

(στ) να συγκεντρώνει και να υποβάλλει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία στην Επιτροπή, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

Κανονισμοί

107.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί δύναται να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τη σύσταση και λειτουργία αρμοδίων οργάνων χειρισμού των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

(β) τις διοικητικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

(γ) τη ρύθμιση ειδικών διαδικασιών που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 2 του Μέρους ΙΙ του παρόντος Νόμου.

(3) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία για έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών παρέλθει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

(4) Μέχρι την έκδοση Κανονισμών δυνάμει του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς, εφαρμόζουν, κατ’ αναλογίαν, τους περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμούς:

Νοείται ότι, οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές, εφαρμόζουν, κατ’ αναλογίαν, τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικούς) Κανονισμούς.

Διατάγματα

108. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου, καθώς και το Παράρτημα που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 110 και να καθορίζει τα θέματα που της παρέχεται εξουσία να καθορίζει δυνάμει των άρθρων 47, 73 και 85.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

109.-(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου -

(α) H εφαρμογή του άρθρου 72 εδάφιο (1) αναβάλλεται μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2018, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 46, 47 ή 48, το άρθρο 49 εδάφιο (4), το άρθρο 67 εδάφιο (1) ή το άρθρο 69,

(β) για τις κεντρικές αρχές αγορών, η εφαρμογή του εδαφίου (1) του άρθρου 72 αναβάλλεται μέχρι την 18η Απριλίου 2017,

(γ) κατά την περίοδο αναβολής της εφαρμογής του άρθρου 72 εδάφιο (1) σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β), οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να επιλέξουν μεταξύ των ακόλουθων μέσων επικοινωνίας για κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών:

(i) Ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 72,

(ii) ταχυδρομείο, ή άλλο κατάλληλο μέσο,

(iii) τηλεομοιοτυπία,

(iv) συνδυασμό αυτών των μέσων.

Κατάργηση

110. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2006 έως 2011 καταργούνται.

Μεταβατικές διατάξεις

111.-(1) Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών, οι οποίες έγιναν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμούσες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες άρχισαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα παραπεμφθούν και διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η εφαρμογή του παρόντος Νόμου σε εκκρεμούσες διαδικασίες δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή την αφαίρεση από αυτόν οποιουδήποτε δικαιώματος, το οποίο απέκτησε ή θα αποκτούσε κατ’ εφαρμογή του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Μέχρι την έκδοση Κανονισμών δυνάμει του παρόντος Νόμου, τυγχάνουν εφαρμογής, ανάλογα με την περίπτωση και στο βαθμό που δε συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι Κανονισμοί που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
[άρθρο 2, εδάφιο (1)]
Α. Φυσικό Αέριο και Θερμότητα:
1. Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου
Β. Ηλεκτρισμός:
1. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
2. Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς
3. Αιολικά πάρκα
Γ. Ύδωρ:
Συμβούλια Υδατοπρομήθειας
Δ. Υπηρεσίες Μεταφορών:
Οργανισμοί Συγκοινωνιών
Ε. Λιμένες και Αερολιμένες:
Αρχή Λιμένων Κύπρου
Στ. Ταχυδρομικές Υπηρεσίες:
Κυπριακά Ταχυδρομεία
Ζ. Εξόρυξη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου:
Εταιρεία Υδρογονανθράκων Kύπρου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2(2)
Τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί μέσω διαδικασίας στην οποία έχει διασφαλιστεί επαρκής δημοσιότητα και εφόσον η εκχώρηση βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια δεν συνιστούν «ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» κατά την έννοια του άρθρου 2(2) του παρόντος Νόμου. Ακολουθεί ένας κατάλογος με διαδικασίες που διασφαλίζουν ικανοποιητική εκ των προτέρων διαφάνεια για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων με βάση άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που δεν συνιστούν «ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» κατά την έννοια του άρθρου 2(2) του παρόντος Νόμου:
(α) Χορήγηση εξουσιοδότησης για την εκμετάλλευση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ·
(β) εξουσιοδότηση ή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία 2009/72/ΕΚ·
(γ) χορήγηση εξουσιοδότησης σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 97/67/EΚ για τις εξουσιοδοτήσεις που αφορούν ταχυδρομικές υπηρεσίες που δεν ανατίθενται ή δεν πρόκειται να ανατεθούν κατ’ αποκλειστικότητα·
(δ) διαδικασία για τη χορήγηση εξουσιοδότησης για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιλαμβάνει την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σύμφωνα με την οδηγία 94/22/EΚ·
(ε) δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών κατά την έννοια του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1370/2007 για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών με λεωφορείο, τραμ, σιδηρόδρομο ή μετρό, οι οποίες έχουν ανατεθεί βάσει διαδικασίας διαγωνισμού σύμφωνα προς το άρθρο 5 παράγραφος 3 αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι η χρονική του διάρκεια συνάδει με το άρθρο 4 παράγραφος 3 ή 4 του ανωτέρω κανονισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 35(4)
Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Οδηγία 2009/73/ΕΚ
Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οδηγία 2009/72/ΕΚ
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
[Καμία]
Δ. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
Οδηγία 2012/34/ΕΚ
Εθνικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
[Καμία]
Ε. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΤΡΑΜ, ΤΡΟΛΕΪ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
[Καμία]
ΣΤ. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οδηγία 97/67/ΕΚ
Ζ. ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Οδηγία 94/22/ΕΚ
Η. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
[Καμία]
Θ. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΛΙΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
[Καμία]
Ι. ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
[Καμία]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
[άρθρο 72 εδάφιο (8)]
Τα εργαλεία και τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής, καθώς και σχεδίων και μελετών πρέπει κατ’ ελάχιστο όριο να διασφαλίζουν, με τεχνικά μέσα και κατάλληλες διαδικασίες, ότι:
α) Μπορεί να καθορίζεται με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία της παραλαβής των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής, αιτήσεων προεπιλογής, καθώς και σχεδίων και μελετών·
β) μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων·
γ) μόνον τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παραληφθεισών πληροφοριών·
δ) στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας προεπιλογής, της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ή ανάθεσης του διαγωνισμού, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών είναι δυνατή μόνον από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα·
ε) η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία·
στ) στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση·
ζ) σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των όρων πρόσβασης που αναφέρονται στις παραγράφους β) έως στ), μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι σαφώς ανιχνεύσιμες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
ΜΕΡΟΣ Α
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
[άρθρα 39, 63 και 67 εδάφιο (1)]
I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.
3. α)Για τις συμβάσεις προμηθειών: είδος και ποσότητα ή αξία των παροχών ή των προς προμήθεια ειδών (κωδικοί CPV).
β)Για τις συμβάσεις έργων: φύση και έκταση των παροχών, βασικά χαρακτηριστικά του έργου ή των τμημάτων που το απαρτίζουν (κωδικοί CPV).
γ)Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: υπολογιζόμενο συνολικό ποσό των αγορών σε καθεμία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες υπηρεσιών (κωδικοί CPV).
4. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή».
5. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες
II. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ XΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (άρθρο 63 εδάφιο 2)
6. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να εκδηλώνουν στον φορέα το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμβάσεις.
7. Ηλεκτρονική ή διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο άρθρο 69 εδάφιο (1) παράγραφοι (β) και (γ), παρατίθενται στοιχεία για τον τρόπο αξιολόγησης των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
8. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης.
9. Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης.
10. Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων ή γενικά χαρακτηριστικά του έργου ή κατηγορία της υπηρεσίας και περιγραφή. Αναφέρατε, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο. Να αναφέρονται επίσης οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού. Αναφέρατε κατά πόσον πρόκειται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ή και για συνδυασμό αυτών.
11. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.
12. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης.
13. Διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς
14. Τελική ημερομηνία παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος
15. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι υποψηφιότητες ή προσφορές.
16. Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα και οικονομικές και τεχνικές εγγυήσεις που πρέπει να πληρεί εκείνος στον οποίον ανατίθεται η σύμβαση.
17. α)Προσωρινή ημερομηνία, εφόσον είναι γνωστή, της έναρξης της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ή των συμβάσεων.
β)Είδος της διαδικασίας ανάθεσης (κλειστές διαδικασίες, με χρήση ή μη δυναμικού συστήματος αγορών, ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση).
18. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.
19. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του αν:
α)Απαιτείται/γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής·
β)θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες·
γ)θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική τιμολόγηση·
δ)θα γίνουν δεκτές ηλεκτρονικές πληρωμές.
20. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.
21. Εάν είναι γνωστά, τα κριτήρια τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης. Πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βρίσκεται μόνο κριτήριο την τιμή· τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές ή δεν περιλαμβάνονται ούτε στην πρόσκληση για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος που αναφέρεται στο άρθρο 63 εδάφιο (2) παράγραφος (α)(ii), ούτε στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή για διαπραγμάτευση.
ΜΕΡΟΣ Β
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ "ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ" ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
[άρθρα 63 εδάφιο (1) και 67 εδάφιο (1)]
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.
3. Κωδικοί CPV.
4. Διεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο Διαδίκτυο (URL).
5. Ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευση της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
[άρθρο 47 εδάφιο (4)]
Εάν οι αναθέτοντες φορείς έχουν αποφασίσει να διεξαγάγουν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία στα έγγραφα για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
α) Τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων θα αποτελέσουν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς κατά τρόπον ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά·
β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης·
γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων στη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και, ενδεχομένως, τη χρονική στιγμή που τίθενται στη διάθεσή τους,
δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,
ε) τους όρους υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις οι οποίες, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών·
στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και για τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
[άρθρο 54 εδάφιο (1)]
Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, νοείται ως,
(1) «τεχνική προδιαγραφή» ένα από τα ακόλουθα:
α)Όταν πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών: Η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες), και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής της προμήθειας ή της υπηρεσίας, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης·
β)όταν πρόκειται για συμβάσεις έργων: Όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό αυτών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα· τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, τον σχεδιασμό για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες) και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες χρήσης, καθώς και τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των έργων· τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες μελέτης και υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων, καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που ο αναθέτων φορέας είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά·
(2) «πρότυπο»: Η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή διαρκή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και η οποία εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α)«διεθνές πρότυπο»: πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού·
β)«ευρωπαϊκό πρότυπο»: Πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού·
γ)«εθνικό πρότυπο»: Πρότυπο που έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού·
(3) «ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση»: Η τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων ενός δομικού προϊόντος, σε συνάρτηση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύμφωνα προς το αντίστοιχο έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο σημείο 12 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1,
(4) «κοινή τεχνική προδιαγραφή»: Η τεχνική προδιαγραφή στον τομέα ΤΠΕ που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012.
(5) «τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε παραδοτέο το οποίο εκπονείται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των ευρωπαϊκών προτύπων, σύμφωνα με διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς.
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων και εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ.5).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
[άρθρα 63 εδάφιο (1), 66 εδάφιο (5) και εδάφιο (7), 67 εδάφιο (3), 72 εδάφιο (7) και 98
εδάφιο (1)]
1. Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων:Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 63, 64, 65, 66, 89 και 93 πρέπει να αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημοσιεύονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
α) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 63, 64, 65, 66, 89 και 93 δημοσιεύονται μέσω της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τους αναθέτοντες φορείς στην περίπτωση περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων που δημοσιεύονται για το «προφίλ αγοραστή», σύμφωνα με το άρθρο 63 εδάφιο (1).
Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται επιπλέον να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του διαδικτύου στο σημείο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 υποπαράγραφος (β) κατωτέρω.
β) Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί στον αναθέτοντα φορέα τη βεβαίωση της δημοσίευσης.
2. Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών:
α) Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στο άρθρο 69(1) παράγραφοι (γ) και (δ), οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το πλήρες κείμενο των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
β) Το προφίλ αγοραστή μπορεί να περιλαμβάνει στις περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο 63 εδάφιο (1), πληροφορίες για τις τρέχουσες προκηρύξεις, τις προγραμματιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως αρμόδιο επικοινωνίας, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση. Το «προφίλ αγοραστή» μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περιοδικές ενδεικτικές γνωστοποιήσεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, και δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 68.
3.

Μορφή και λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης προκηρύξεων/γνωστοποιήσεων:

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων και των γνωστοποιήσεων με ηλεκτρονικά μέσα που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου «http://simap.eu.int».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
[άρθρα 38 εδάφιο 2(β), 64 εδάφιο (1) και 67 εδάφιο (1)]
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.
3. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης.
4. Σκοπός του συστήματος προεπιλογής (περιγραφή των προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων ή κατηγοριών αυτών, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων μέσω του συστήματος – κωδικοί CPV). Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.
5. Όροι που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για την προεπιλογή τους βάσει του συστήματος και μέθοδοι σύμφωνα με τις οποίες ελέγχεται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών. Στις περιπτώσεις όπου η περιγραφή των εν λόγω όρων και μεθόδων ελέγχου είναι εκτενής και βασίζεται σε έγγραφα, στα οποία έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, αρκεί περιληπτική αναφορά των κυριότερων προϋποθέσεων και μεθόδων καθώς και παραπομπή στα σχετικά έγγραφα.
6. Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το σύστημα προεπιλογής και διατυπώσεις για την ανανέωσή του.
7. Μνεία του γεγονότος ότι η γνωστοποίηση χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού.
8. Διεύθυνση όπου μπορούν να ζητούνται περαιτέρω πληροφορίες και τεκμηρίωση σχετικά με το σύστημα προεπιλογής (αν είναι διαφορετική από αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1).
9. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.
10. Εάν είναι γνωστά, τα κριτήρια τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βρίσκεται μόνο με βάση την τιμή, τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές ή δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή για διαπραγμάτευση.
11. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του αν:
α) Απαιτείται/γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής·
β) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες·
γ) θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική τιμολόγηση·
δ) θα γίνουν δεκτές ηλεκτρονικές πληρωμές.
12. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
[άρθρα 65 και 67 εδάφιο (1)]
Α. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.
3. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης.
4. Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες· να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο ή για δυναμικό σύστημα αγορών), περιγραφή (κωδικοί CPV). Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ή για συνδυασμό αυτών.
5. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.
6. Για τις προμήθειες και τα έργα:
α) Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (κωδικοί CPV). Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως, καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (κωδικοί CPV).
β) Αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για μερική και/ή για όλα τα ζητούμενα προϊόντα.
Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.
γ) Για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.
7. Για τις υπηρεσίες:
α) Είδος και ποσότητα των προϊόντων που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως, καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες.
β) Διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας παραχωρείται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.
γ) Μνεία των σχετικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.
δ) Διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση της υπηρεσίας.
ε) Διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.
8. Εάν είναι γνωστό, διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών) προσφοράς(-ών) επιτρέπεται ή όχι.
9. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης.
10. Ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο άρθρο 69 εδάφιο (1) παράγραφοι (γ) και (δ), παρατίθενται στοιχεία για τον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
11. α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ή των ενδεικτικών προσφορών στην περίπτωση εισαγωγής δυναμικού συστήματος αγοράς.
β) Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες συντάσσονται.
12. α) Κατά περίπτωση, πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών.
β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.
13. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις.
14. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής και/ή παραπομπές στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.
15. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.
16. Ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρεί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση.
17. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του.
18. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.
19. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 79, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βρίσκεται μόνο με βάση την τιμή, τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών επισημαίνονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές.
20. Κατά περίπτωση, ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπή ή παραπομπές στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή» στην οποία αναφέρεται η σύμβαση.
21. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος από το οποίο δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.
22. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.
23. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.
Β. ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.
3. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης.
4. Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες· αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο), περιγραφή (κωδικοί CPV). Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ή για συνδυασμό αυτών.
5. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.
6. Για τις προμήθειες και τα έργα:
α) Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (κωδικοί CPV). Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως, καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (κωδικοί CPV).
β) Αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για μερικά και/ή για όλα τα ζητούμενα προϊόντα.
Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.
γ)Πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.
7. Για τις υπηρεσίες:
α) Είδος και ποσότητα των προϊόντων που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως, καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες.
β) Διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας παραχωρείται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.
γ) Μνεία των σχετικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.
δ) Διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση της υπηρεσίας.
ε) Διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.
8. Εάν είναι γνωστό, διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών) προσφοράς(-ών) επιτρέπεται ή όχι.
9. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης.
10. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.
11. α) Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.
β) Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες συντάσσονται.
12. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των προσκλήσεων υποβολής των προσφορών.
13. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις.
14. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής και/ή παραπομπές στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.
15. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οικονομικού φορέα και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει αυτός να πληρεί.
16. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 79, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βρίσκεται μόνο με βάση την τιμή, τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών επισημαίνονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές ή δεν επισημαίνονται στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών.
17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.
18. Κατά περίπτωση, ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπή ή παραπομπές στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή» στην οποία αναφέρεται η σύμβαση.
19. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.
20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τους αναθέτοντες φορείς.
21. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.
3. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης.
4. Φύση της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες· αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο), περιγραφή (κωδικοί CPV). Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσον η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ή για συνδυασμό αυτών.
5. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.
6. Για τις προμήθειες και τα έργα:
α) Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων (κωδικοί CPV). Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία, η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως, καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρονται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (κωδικοί CPV).
β) Αναφορά της δυνατότητας ή μη των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για μερικά και/ή για όλα τα ζητούμενα προϊόντα.
Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.
γ) Για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών.
7. Για τις υπηρεσίες:
α) Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Να αναφέρονται ιδίως οποιαδήποτε δικαιώματα προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, η προσωρινή προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως, καθώς και ο αριθμός των τυχόν παρατάσεων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες.
β) Διευκρινίζεται κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας παραχωρείται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.
γ) Μνεία των σχετικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.
δ) Διευκρινίζεται αν τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση της υπηρεσίας.
ε) Διευκρινίζεται κατά πόσον οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.
8. Εάν είναι γνωστό, διευκρινίζεται το αν η υποβολή της εναλλακτικής(-ών) προσφοράς(-ών) επιτρέπεται ή όχι.
9. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης.
10. Κατά περίπτωση, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.
11. α) Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.
β) Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες συντάσσονται.
12. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις.
13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής και/ή παραπομπές στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.
14. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οικονομικού φορέα και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει αυτός να πληρεί.
15. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 79, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βρίσκεται μόνο με κριτήριο την τιμή, τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών ή, ενδεχομένως, η σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών επισημαίνονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές ή δεν επισημαίνονται στην πρόσκληση για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση.
16. Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί από τον αναθέτοντα φορέα.
17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.
18. Κατά περίπτωση, ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπή ή παραπομπές στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης ή της αποστολής της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης για το «προφίλ αγοραστή» στην οποία αναφέρεται η σύμβαση.
19. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.
20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτοντα φορέα.
21. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
[άρθρα 66 και 67 εδάφιο (1)]
I. Πληροφορίες για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.
3. Είδος της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες και κωδικοί CPV· αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο).
4. Συνοπτική τουλάχιστον περιγραφή του είδους και της ποσότητας των προϊόντων, έργων ή των παρεχομένων υπηρεσιών.
5. α) Μορφή της προκήρυξης διαγωνισμού (προκήρυξη για την ύπαρξη διαδικασίας προεπιλογής, περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, πρόσκληση υποβολής προσφορών).
β) Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπή ή παραπομπές στη δημοσίευση της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Εάν πρόκειται για συμβάσεις που συνάπτονται χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, μνεία της σχετικής διάταξης του άρθρου 44.
6. Διαδικασία σύναψης συμβάσεων (ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση).
7. Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών, όπου καθορίζεται:
α) Ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από οικονομικούς φορείς που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις·
β) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από το εξωτερικό·
γ) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν ηλεκτρονικά.
Σε περίπτωση πολλαπλών αναθέσεων (τμήματα, πολλαπλές συμφωνίες-πλαίσιο), οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται για κάθε ανάθεση.
8. Ημερομηνία της σύναψης της σύμβασης ή των συμβάσεων ή της συμφωνίας ή συμφωνιών- πλαίσιο κατόπιν αποφάσεως για την ανάθεση ή την σύναψή τους
9. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας σύμφωνα με το άρθρο 44(η).
10. Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναδόχου ή των αναδόχων, συμπεριλαμβανομένων:
α) Πληροφοριών σχετικά με το εάν ο ανάδοχος είναι μικρομεσαία επιχείρηση·
β) πληροφοριών σχετικά με το εάν η σύμβαση ανατέθηκε σε κοινοπραξία.
11. Αναφέρατε, κατά περίπτωση, εάν η σύμβαση αποτέλεσε ή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο υπεργολαβίας.
12. Αντίτιμο που καταβλήθηκε ή αντίτιμο της υψηλότερης και της χαμηλότερης προσφοράς που ελήφθη υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης.
13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.
14. Προαιρετικές πληροφορίες:
⦁ Αξία και τμήμα της σύμβασης το οποίο μπορεί να ανατίθεται με υπεργολαβία σε τρίτους,
⦁ κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.
II. Πληροφορίες που δεν προορίζονται για δημοσίευση
15. Αριθμός ανατεθεισών συμβάσεων (σε περίπτωση που μια ανάθεση έχει γίνει σε περισσότερους του ενός προμηθευτές).
16. Αξία κάθε ανατεθείσας σύμβασης.
17. Χώρα καταγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας (κοινοτική ή εκτός Κοινότητας και, στη δεύτερη περίπτωση, κατάταξη ανά τρίτη χώρα).
18. Κριτήριο ανάθεσης που χρησιμοποιείται.
19. Η σύμβαση ανατέθηκε σε προσφέροντα που είχε υποβάλει εναλλακτική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 58 εδάφιο (1).
20. Υπήρξαν προσφορές που δεν επελέγησαν διότι ήταν ασυνήθιστα χαμηλές σύμφωνα με το άρθρο 81.
21. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης από τον αναθέτοντα φορέα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ
ΔΙΑΛΟΓΟ, ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
[άρθρο 70 εδάφιο (2)]
1. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών, συμμετοχής σε διάλογο ή διαπραγμάτευσης δυνάμει του άρθρου 70 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν:
Νοείται ότι, στην περίπτωση συμβάσεων που συνάπτονται μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, οι εν λόγω πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση αλλά επισημαίνονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών·
β) στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ημερομηνία που έχει καθοριστεί και τη διεύθυνση για την έναρξη της φάσης των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν·
γ) παραπομπή σε οποιαδήποτε δημοσιευθείσα προκήρυξη διαγωνισμού·
δ) τα στοιχεία κάθε προκήρυξης διαγωνισμού που έχει δημοσιευθεί ήδη·
ε) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης όταν δεν περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής που χρησιμεύει ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού·
στ) τη σχετική στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή, ενδεχομένως, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στην ανακοίνωση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής ή στις προδιαγραφές.
2. Όταν η έναρξη διαγωνισμού πραγματοποιείται με περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, οι αναθέτοντες φορείς καλούν εκ των υστέρων όλους τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους βάσει λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, πριν να αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των συμμετεχόντων σε διαπραγμάτευση.
Η πρόσκληση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Φύση και ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές συμβάσεις και, ει δυνατόν, την εκτιμώμενη προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως· εάν πρόκειται για επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, φύση και ποσότητα, και, ει δυνατόν, την κατά προσέγγιση προθεσμία δημοσίευσης μεταγενέστερων προκηρύξεων διαγωνισμών για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προκηρύσσονται·
β) είδος της διαδικασίας: κλειστή ή με διαπραγμάτευση·
γ) ενδεχομένως, ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προμηθειών, της εκτέλεσης των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών·
δ) όταν δεν μπορεί να παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση, διεύθυνση και ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να λάβουν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, καθώς και γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται·
ε) διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα ·
στ) όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα, χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και πληροφορίες που απαιτούνται από τους οικονομικούς φορείς·
ζ) είδος της σύμβασης που αποτελεί αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ή συνδυασμός των ανωτέρω συμβάσεων· και
η) κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και στάθμιση αυτών ή, ενδεχομένως, τα κριτήρια αυτά κατά σειρά σπουδαιότητας, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στην περιοδική ενδεικτική προκήρυξη ή στις προδιαγραφές ή στην πρόσκληση προς υποβολή προσφορών ή προς διαπραγμάτευση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4(3)
[άρθρα 73 εδάφιο (8) και 83]
- Σύμβαση ΔOΕ 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος
- Σύμβαση ΔOΕ 98 περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών διαπραγματεύσεων
- Σύμβαση ΔOΕ 29 σχετικά με την αναγκαστική εργασία
- Σύμβαση ΔOΕ 105 σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας
- Σύμβαση ΔOΕ 138 για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης
- Σύμβαση ΔOΕ 111 για την εισαγωγή διακρίσεων (εργασία και απασχόληση)
- Σύμβαση ΔOΕ 100 σχετικά με την ίση αμοιβή
- Σύμβαση ΔOΕ 182 σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας
- Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
- Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους (Σύμβαση της Βασιλείας)
- Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ)
- Σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (UNEP/FAO) (Σύμβαση ΣΜΕ), Ρότερνταμ, 10/09/1998 και τα τρία σχετικά περιφερειακά πρωτόκολλα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕNΩΣHΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 80(3)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
[άρθρο 86 εδάφιο (1)]
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.
3. Κωδικοί CPV.
4. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.
5. Περιγραφή της σύμβασης πριν και μετά την τροποποίηση: Φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών.
6. Εάν συντρέχει περίπτωση, αύξηση της τιμής που προκλήθηκε από την τροποποίηση.
7. Περιγραφή των περιστάσεων που κατέστησαν αναγκαία την τροποποίηση.
8. Ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης.
9. Εάν συντρέχει περίπτωση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του νέου οικονομικού φορέα ή των νέων οικονομικών φορέων.
10. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο και/ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ένωσης.
11. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΙΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 88
(άρθρο 10)
Κωδικός CPV Περιγραφή
75200000‑8· 75231200‑6· 75231240‑8·
79611000‑0· 79622000‑0 [Υπηρεσίες
διάθεσης προσωπικού οικιακών βοηθών]·
79624000‑4 [Υπηρεσίες διάθεσης
νοσηλευτικού προσωπικού] και
79625000‑1 [Υπηρεσίες διάθεσης ιατρικού προσωπικού]
από 85000000‑9 έως 85323000‑9·
98133100‑5, 98133000‑4· 98200000‑5
και· 98500000‑8 [Νοικοκυριά που
απασχολούν οικιακό βοηθητικό
προσωπικό] και 98513000‑2 έως
98514000‑9 [Υπηρεσίες ανθρώπινου
δυναμικού για οικιακές εργασίες,
Υπηρεσίες πρακτορείων διάθεσης
εργατικού δυναμικού για οικιακές
εργασίες, υπηρεσίες υπαλληλικού
προσωπικού γραφείων για οικιακές
εργασίες, Προσωρινό προσωπικό
για οικιακές εργασίες, Υπηρεσίες οικιακής
βοήθειας και Οικιακές υπηρεσίες]
Υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες και
συναφείς προς αυτές υπηρεσίες
85321000‑5 και 85322000‑2, 75000000‑6
[Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας
και κοινωνικής ασφάλισης], 75121000‑0,
75122000‑7, 75124000‑1· από
79995000‑5 έως 79995200‑7· από
80000000‑4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης έως 80660000‑8· από
92000000‑1 έως 92700000‑8 
79950000‑8 [Υπηρεσίες διοργάνωσης
εκθέσεων και συνεδρίων], 79951000‑5
[Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων],
79952000‑2 [Υπηρεσίες εκδηλώσεων],
79952100‑3 [Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων],
79953000‑9 [Υπηρεσίες οργάνωσης φεστιβάλ],
79954000‑6 [Υπηρεσίες οργάνωσης πάρτι],
79955000‑3 [Υπηρεσίες οργάνωσης επιδείξεων μόδας],
79956000‑0 [Υπηρεσίες οργάνωσης
εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων]
Διοικητικές κοινωνικές, εκπαιδευτικές,
υγειονομικές και πολιτιστικές υπηρεσίες
75300000‑9 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης3
75310000‑2, 75311000‑9, 75312000‑6,
75313000‑3, 75313100‑4, 75314000‑0,
75320000‑5, 75330000‑8, 75340000‑1
Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων
98000000‑3· 98120000‑0· 98132000‑7·
98133110 ‑8 και 98130000 ‑3
Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και
ατομικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων
υπηρεσιών παρεχόμενων από
συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικές
οργανώσεις, ενώσεις νέων και λοιπές
υπηρεσίες συλλογικών οργανώσεων
98131000‑0 Θρησκευτικές υπηρεσίες

55100000‑1 έως 55410000‑7·

55521000‑8 έως 55521200‑0
[55521000‑8 Υπηρεσίες τροφοδοσίας ιδιωτικών οικιών με έτοιμα φαγητά,
55521100‑9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων κατ’ οίκον από την κοινωνική πρόνοια,
55521200‑0 Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων]
55520000‑1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας,
55522000‑5 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εταιρειών μεταφορών με έτοιμα γεύματα,
55523000‑2 Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα,
55524000‑9 Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα 
55510000‑8 Υπηρεσίες καντίνας,
55511000‑5 Υπηρεσίες καντίνας και άλλες υπηρεσίες καφετέριας περιορισμένης πελατείας,
55512000‑2 Υπηρεσίες διαχείρισης καντίνας,
55523100‑3 Υπηρεσίες σχολικών γευμάτων

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων
79100000‑5 έως 79140000‑7·
75231100‑5·
Νομικές υπηρεσίες στον βαθμό που δεν εξαιρούνται βάσει του άρθρου 23(1)(γ)
75100000‑7 έως 75120000‑3·
75123000‑4·
75125000‑8 έως 75131000‑3
Λοιπές διοικητικές και κρατικές υπηρεσίες
75200000‑8 έως 75231000‑4 Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο
75231210‑9 έως 75231230‑5·
75240000‑0 έως 75252000‑7·
794300000‑7· 98113100‑9
Υπηρεσίες φυλακών, δημόσιας ασφάλειας και διάσωσης, στο βαθμό που δεν αποκλείονται, βάσει του άρθρου 23(1)(η)
79700000‑1 έως 79721000‑4 [Υπηρεσίες
ερευνών και ασφάλειας, Υπηρεσίες
ασφάλειας, Υπηρεσίες παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού, Υπηρεσίες φύλαξης,
Υπηρεσίες επιτήρησης, Υπηρεσίες συστήματος ανίχνευσης,
Υπηρεσίες ανεύρεσης φυγόδικων,
Υπηρεσίες περιπόλου, Υπηρεσίες παράδοσης υπηρεσιακού διακριτικού σήματος,
Ανακριτικές υπηρεσίες και Υπηρεσίες γραφείου ιδιωτικής αστυνομίας]
79722000‑1[Υπηρεσίες γραφολογίας],
79723000‑8 [Υπηρεσίες ανάλυσης απορριμμάτων]
Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας
98900000‑2 [Παροχή υπηρεσιών από οργανισμούς και φορείς εκτός επικράτειας] και
98910000‑5 [Παροχή ειδικών υπηρεσιών προς διεθνείς οργανισμούς και φορείς]
Διεθνείς υπηρεσίες
64000000‑6 [Υπηρεσίες ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών],
64100000‑7 [Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών ταχυδρομείων],
64110000‑0 [Ταχυδρομικές υπηρεσίες],
64111000‑7 [Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά],
64112000‑4 Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές],
64113000‑1 [Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν δέματα],
64114000‑8 [Ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγής με το κοινό],
64115000‑5 [Υπηρεσίες ενοικίασης ταχυδρομικών θυρίδων], 64116000‑2 [Υπηρεσίες ποστ ρεστάντ],
64122000‑7 [Υπηρεσίες ενδοϋπηρεσιακής αλληλογραφίας και ταχυδρόμησης]
Ταχυδρομικές υπηρεσίες
50116510‑9 [Υπηρεσίες αναγόμωσης ελαστικών], 71550000‑8 [Υπηρεσίες σιδηρουργού] Διάφορες υπηρεσίες
3 Οι υπηρεσίες αυτές δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο εάν παρέχονται ως μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. η Δημοκρατία είναι ελεύθερη να οργανώνει την παροχή υποχρεωτικών κοινωνικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών είτε ως υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος είτε ως μη οικονομικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
[άρθρο 89 εδάφιο (3)]
Μέρος A Προκήρυξη διαγωνισμού
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.
3. Περιγραφή των υπηρεσιών ή κατηγοριών αυτών και, όπου κρίνεται κατάλληλο, των συναφών έργων και προμηθειών, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στις σχετικές ποσότητες ή τιμές, κωδικοί CPV.
4. Κωδικός NUTS για το κύριο τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών.
5. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης.
6. Κύριοι όροι που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για τη συμμετοχή τους, ή, κατά περίπτωση, ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία μπορούν να ληφθούν λεπτομερείς πληροφορίες.
7. Προθεσμία επικοινωνίας με τον αναθέτοντα φορέα σχετικά με τη συμμετοχή.
8. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.
Μέρος Β Περίοδος ενδεικτικής προκήρυξης
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα.
2. Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένων των αριθμών αναφοράς των κωδικών CPV.
3. Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστοί:
ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών·
το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών και η διάρκεια της σύμβασης·
οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται:εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας,εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία·
σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας ανάθεσης.
4. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να εκδηλώνουν στον αναθέτοντα φορέα το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμβάσεις και της τελικής ημερομηνίας παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.
Μέρος Γ Γνωστοποιήσεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα.
2. Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένων των αριθμών αναφοράς των κωδικών CPV.
3. Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστοί:
Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών,
το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών και η διάρκεια της σύμβασης,
οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονταιεάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας,εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία·
σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας ανάθεσης.
4. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να εκδηλώνουν στον αναθέτοντα φορέα το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμβάσεις και της τελικής ημερομηνίας παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.
5. Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το σύστημα προεπιλογής και διατυπώσεις για την ανανέωσή του.
Μέρος Δ Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.
3. Συνοπτική τουλάχιστον περιγραφή του είδους και της ποσότητας των υπηρεσιών και, όπου κρίνεται κατάλληλο, των παρεμπιπτόντων έργων και των παρεχομένων προμηθειών.
4. Παραπομπή στη δημοσίευση της προκήρυξης/γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν.
6. Όνομα και διεύθυνση του ή των επιλεγμένων οικονομικών φορέων.
7. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ
ΧΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
[άρθρο 93 εδάφιο (1)]
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.
3. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης (κωδικοί CPV).
4. Είδος της διαδικασίας του διαγωνισμού: ανοικτή ή κλειστή.
5. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας: τελική προθεσμία υποβολής των μελετών
6. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας:
α) Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων ή ψαλίδα·
β) ενδεχομένως, επωνυμία των ήδη επιλεγέντων συμμετεχόντων·
γ) κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων·
δ) καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.
7. Διευκρινίζεται, ενδεχομένως, εάν η συμμετοχή παραχωρείται μόνο σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.
8. Κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των μελετών.
9. Ενδεχομένως, ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής.
10. Διευκρινίζεται εάν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για τον αναθέτοντα φορέα.
11. Ενδεχομένως, αριθμός και ύψος των προς απονομή βραβείων.
12. Διευκρινίζεται, ενδεχομένως, εάν οι πληρωμές πρέπει να καταβληθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.
13. Διευκρινίζεται εάν οι τυχόν συμβάσεις που ακολουθούν μετά τον διαγωνισμό, θα ανατεθούν στο βραβευόμενο ή στους βραβευόμενους.
14. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.
15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης και άλλες σχετικές πληροφορίες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
[άρθρο 93 εδάφιο (2)]
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.
3. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης (κωδικοί CPV).
4. Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων.
5. Αριθμός αλλοδαπών συμμετεχόντων
6. Νικητής ή νικητές του διαγωνισμού.
7. Ενδεχομένως, απονεμηθέν βραβείο/απονεμηθέντα βραβεία.
8. Άλλες σχετικές πληροφορίες.
9. Αναφορά των στοιχείων της προκήρυξης του διαγωνισμού μελετών.
10. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.
11. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
(άρθρο 101)
1. Το όνομα της αναθέτουσας αρχής, επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής.
2. Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένων των κωδικών CPV.
3. Τη διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να απευθύνονται για πρόσθετες πληροφορίες και για διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού.
4. Τη διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλονται ή θα κατατίθενται οι προσφορές.
5. Την προθεσμία υποβολής των προσφορών.
6. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.
Σημείωση
3 του Ν. 73(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 73(Ι)/2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 73(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών προς Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμου.