Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, το επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προνοεί ότι στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης που θα εισαγάγει κατάλληλες διαδικασίες αφερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ άλλων, θα ρυθμιστεί το επάγγελμα και η αδειοδότηση του Συμβούλου Αφερεγγυότητας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ενέκρινε το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας, το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει και για την αδειοδότηση και ρύθμιση του επαγγέλματος των Συμβούλων Αφερεγγυότητας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η Βουλή των Αντιπροσώπων με Απόφασή της υιοθέτησε τις πρόνοιες του εν λόγω Πλαισίου Αφερεγγυότητας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των νομοθεσιών, οι οποίες θα διέπουν τις διαδικασίες αφερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, για το σκοπό αυτό, επιβάλλεται η εισαγωγή, η θεσμοθέτηση και η ρύθμιση του επαγγέλματος των Συμβούλων Αφερεγγυότητας,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015.

ΜΕΡΟΣ I ΜΕΡΟΣ I – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια συμβούλου αφερεγγυότητας» ή, κατά ταυτόσημη έννοια, «άδεια» σημαίνει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του συμβούλου αφερεγγυότητας, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και κάθε αναγνωρισμένο επαγγελματικό σώμα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4·

«εταιρεία» σημαίνει εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου·

«Ευρωπαϊκός Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, της 29ης Μαΐου 2000, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας·

«επαγγελματική πείρα σε θέματα αφερεγγυότητας» σημαίνει απασχόληση προσώπου σε εργασία σχετική με τη διαχείριση διαδικασιών αφερεγγυότητας ως ακολούθως:

(α) Eργαζόμενος σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι σύμβουλος αφερεγγυότητας·

(β) εργαζόμενος σε οίκο, εταιρεία ή οργανισμό, του οποίου οι αξιωματούχοι, οι συνέταιροι, τα μέλη ή οι εργαζόμενοι περιλαμβάνουν συμβούλους αφερεγγυότητας·

(γ) λειτουργός ή εξεταστής στον Επίσημο Παραλήπτη ή/και στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας·

(δ) σε σχέση με εταιρεία, ως εκκαθαριστής, προσωρινός εκκαθαριστής, παραλήπτης, διαχειριστής ή σύμβουλος αναδιάρθρωσης δανείων·

(ε) σε σχέση με φυσικό πρόσωπο, ως διαχειριστής

πτώχευσης, προσωρινός παραλήπτης της ιδιοκτησίας του ή ειδικός διαχειριστής της περιουσίας ή της επιχείρησής του ή ως σύμβουλος αναδιάρθρωσης δανείων· ή

(στ) επαγγελματίας σύμβουλος οποιουδήποτε από τα οριζόμενα στις παραγράφους (δ) ή (ε)·

«Επίσημος Παραλήπτης» σημαίνει το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«κείμενη νομοθεσία» σημαίνει-

(α) τον περί Εταιρειών Νόμο,

(β) τον περί Πτώχευσης Νόμο· και

(γ) οποιοδήποτε άλλο νόμο, ο οποίος καθορίζει οποιαδήποτε ενέργεια ή ιδιότητα στην οποία δύναται να προβεί ή με την οποία δύναται να ενεργήσει, αντίστοιχα, ο σύμβουλος αφερεγγυότητας.

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβαλλόμενο μέρος για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«μητρώο» σημαίνει το δημόσιο μητρώο συμβούλων αφερεγγυότητας, που τηρείται από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο·

«Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος» έχει την έννοια που δίδεται στον όρο αυτόν από τον περί Δικηγόρων Νόμο·

«σύμβουλος αφερεγγυότητας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να ασκεί το επάγγελμα του Συμβούλου Αφερεγγυότητας, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«Υπηρεσία Αφερεγγυότητας» σημαίνει τον Επίσημο Παραλήπτη ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που ορίζεται από τον Υπουργό να εκτελεί τα καθήκοντα που αναθέτονται από την κείμενη νομοθεσία στην Υπηρεσία αυτή·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

(2) Στον παρόντα Νόμο, πρόσωπο θεωρείται ότι ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας, εάν -

(α) σε σχέση με εταιρεία, ενεργεί ως εκκαθαριστής, προσωρινός εκκαθαριστής, παραλήπτης, διαχειριστής ή εξεταστής·

(β) σε σχέση με φυσικό πρόσωπο, ενεργεί ως διαχειριστής πτώχευσης, προσωρινός παραλήπτης της ιδιοκτησίας του ή ειδικός διαχειριστής της περιουσίας ή της επιχείρησής του ή ως σύμβουλος σχεδίων αποπληρωμής·

(γ) προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή ενεργεί με οποιαδήποτε ιδιότητα, η οποία, σύμφωνα με οποιαδήποτε κείμενη νομοθεσία, ορίζεται ως ενέργεια ή ιδιότητα, στην οποία δύναται αποκλειστικά να προβεί ή, με την οποία δύναται αποκλειστικά να ενεργήσει, αντίστοιχα, ο σύμβουλος αφερεγγυότητας:

Νοείται ότι, πρόσωπο δεν θεωρείται ότι ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας εάν ενεργεί ως παραλήπτης δυνάμει δικαστικού διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου.

Πεδίο εφαρμογής

3. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται αναφορικά με την αδειοδότηση και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους συμβούλους αφερεγγυότητας.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη που διενεργείται, είτε στη Δημοκρατία, είτε οπουδήποτε αλλού, σε σχέση με διαδικασίες αφερεγγυότητας σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, δυνάμει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

ΜΕΡΟΣ II ΜΕΡΟΣ II – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Αναγνωρισμένα επαγγελματικά σώματα

4. (1) Ο Υπουργός δύναται, με Απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αναγνωρίσει σώμα ως αναγνωρισμένο επαγγελματικό σώμα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εάν ικανοποιηθεί ότι το εν λόγω σώμα-

(α) αποτελεί σύνδεσμο, ένωση ή σώμα προσώπων, ανεξαρτήτως της νομικής του μορφής, του οποίου οι σκοποί σχετίζονται με θέματα αφερεγγυότητας·

(β) είναι σε θέση να εφαρμόζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά σώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(γ) διασφαλίζει ότι τα μέλη του τηρούν αποδεκτά επίπεδα επαγγελματικής δεοντολογίας, ανεξαρτησίας, εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου· και

(δ) εφαρμόζει αποδεδειγμένα, κώδικα συμπεριφοράς, κανόνες πρακτικής και πειθαρχικής διαδικασίας.

(2) Με την αναγνώριση ενός σώματος ως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σώματος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το σώμα αυτό καθίσταται αρμόδια αρχή για τη χορήγηση αδειών συμβούλων αφερεγγυότητας.

Χορήγηση αναγνώρισης σε επαγγελματικά σώματα

5. (1) Επαγγελματικό σώμα, το οποίο επιδιώκει να τύχει αναγνώρισης από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 4, υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον Υπουργό.

(2) Η αίτηση υποβάλλεται κατά τον τρόπο και συνοδεύεται από τέτοια στοιχεία και πληροφορίες, όπως καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Εντός εύλογου χρόνου από τη λήψη της αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και προτού λάβει Απόφαση κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, ο Υπουργός δύναται να απαιτήσει την προσκόμιση επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών.

(4) Οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες προσκομίζονται στον Υπουργό δυνάμει του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται γραπτώς.

(5) Κάθε αίτηση συνοδεύεται από πιστό αντίγραφο των εσωτερικών κανονισμών του σώματος, στο οποίο αφορά η αίτηση.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, ο Υπουργός δύναται, είτε να εγκρίνει αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, αναγνωρίζοντας το αιτούμενο σώμα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, είτε να απορρίψει την αίτηση, κοινοποιώντας γραπτώς στο αιτούμενο σώμα την απόφαση του αυτή, ενώ σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο Υπουργός παραθέτει τους λόγους της απόρριψής της.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τα ακόλουθα σώματα απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής αίτησης για αναγνώριση και, ο Υπουργός, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκδίδει Απόφαση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας τα ως αναγνωρισμένα επαγγελματικά σώματα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου -

(α) ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος·

(β) κάθε σώμα, το οποίο, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, είναι αναγνωρισμένο σώμα λογιστών, δυνάμει του άρθρου 6 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εμποδίζουν τον Υπουργό από του να προβεί σε ανάκληση αναγνώρισης των προαναφερθέντων σωμάτων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7.

(8) Τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά σώματα εποπτεύονται από τον Υπουργό σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22.

Διοικητικό πρόστιμο

6. (1) Ο Υπουργός δύναται με Απόφασή του, να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σε αναγνωρισμένο επαγγελματικό σώμα, που δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10,000) οποτεδήποτε ήθελε διαπιστώσει ότι τέτοιο επαγγελματικό σώμα δεν ικανοποιεί οποιεσδήποτε από τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4.

(2) Ο Υπουργός πριν από τη λήψη της Απόφασής του για επιβολή του διοικητικού προστίμου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), δίδει γραπτώς ειδοποίηση στο επηρεαζόμενο σώμα σχετικά με την πρόθεσή του να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, μαζί με τους λόγους, από τους οποίους προκύπτει η ενέργεια του αυτή και τυχόν σχετικές συστάσεις.

(3) Το επαγγελματικό σώμα, στο οποίο δίδεται ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου (2), δύναται, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της ειδοποίησης, να συμμορφωθεί με τις συστάσεις κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) ή να προβεί σε γραπτές παραστάσεις προς τον Υπουργό, οι οποίες λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τη λήψη της σχετικής Απόφασης.

(4) Απόφαση του Υπουργού για επιβολή διοικητικού προστίμου–

(α) κοινοποιείται στο εν λόγω σώμα· και

(β) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

7. Ανάκληση αναγνώρισης επαγγελματικών σωμάτων

(1) Ο Υπουργός δύναται με Απόφασή του, να ανακαλέσει αναγνώριση επαγγελματικού σώματος οποτεδήποτε ήθελε διαπιστώσει ότι τέτοιο επαγγελματικό σώμα, παρά την επιβολή του διοικητικού προστίμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6, συνεχίζει να μην ικανοποιεί οποιεσδήποτε από τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4.

(2) Ο Υπουργός, πριν από τη λήψη της Απόφασης για ανάκληση αναγνώρισης επαγγελματικού σώματος -

(α) δίδει γραπτώς ειδοποίηση στο επηρεαζόμενο σώμα σχετικά με την πρόθεσή του αυτή· και

(β) λαμβάνει τέτοια μέτρα, τα οποία ήθελε κρίνει ευλόγως επαρκή για να φέρει την εν λόγω πρόθεσή του σε γνώση όλων των προσώπων που, κατά τη γνώμη του, ενδέχεται να επηρεαστούν από τη λήψη της εν λόγω Απόφασης.

(3) Στην ειδοποίηση που δίδεται δυνάμει του εδαφίου (2), αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους ο Υπουργός προτίθεται να εξετάσει το θέμα ανάκλησης της αναγνώρισης του επαγγελματικού σώματος.

(4) Το επαγγελματικό σώμα, στο οποίο δίδεται ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου (2) ή οποιοδήποτε επηρεαζόμενο πρόσωπο, δύναται, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της ειδοποίησης, να προβεί σε γραπτές παραστάσεις προς τον Υπουργό, οι οποίες λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τη λήψη σχετικής Απόφασης.

(5) Απόφαση του Υπουργού για ανάκληση αναγνώρισης επαγγελματικού σώματος –

(α) κοινοποιείται στο εν λόγω σώμα·

(β) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· και

(γ) δύναται να περιέχει τέτοιες μεταβατικές πρόνοιες, όπως ο Υπουργός θεωρεί απαραίτητες.

ΜΕΡΟΣ III ΜΕΡΟΣ III – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Πρόσωπα που δύναται να ενεργούν ως σύμβουλοι αφερεγγυότητας

8. (1) Πρόσωπο δύναται να ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας καθ’ οποιοδήποτε χρόνο, εάν, κατά τον εν λόγω χρόνο, κατέχει ισχύουσα άδεια συμβούλου αφερεγγυότητας, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Νομικό πρόσωπο δεν δύναται να ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας.

(3) Πρόσωπο δεν δύναται να ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας καθ’ οποιονδήποτε χρόνο εάν, κατά τον εν λόγω χρόνο, -

(α) έχει κηρυχθεί πτωχεύσας κατά τις διατάξεις του περί Πτωχεύσεως Νόμου και δεν έχει αποκατασταθεί·

(β) υπόκειται σε διάταγμα βάσει του άρθρου 180 του περί Εταιρειών Νόμου·

(γ) κατέχει δημόσιο αξίωμα, μόνιμο ή προσωρινό, στη δημόσια υπηρεσία·

(δ) έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα, το οποίο περιλαμβάνει έλλειψη εντιμότητας ή αισχρότητα και, σε περίπτωση τέτοιας καταδίκης, δεν έχει αποκατασταθεί, βάσει των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· ή

(ε) δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου ή διατάγματος δικαστηρίου.

Αίτηση για άδεια συμβούλου αφερεγγυότητας

9. (1) Για τη χορήγηση άδειας συμβούλου αφερεγγυότητας, υποβάλλεται αίτηση σε αρμόδια αρχή και ο τύπος της αίτησης, οι πληροφορίες που περιλαμβάνει, τυχόν πιστοποιητικά που τη συνοδεύουν, καθώς και το τέλος, στο οποίο υπόκειται, καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Καθ’ οποιονδήποτε χρόνο από τη λήψη της αίτησης και πριν τη λήψη της απόφασής της, η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει από τον αιτητή να προσκομίσει επιπρόσθετες πληροφορίες.

(3) Κάθε αίτηση δύναται να αποσυρθεί πριν αυτή απορριφθεί ή πριν χορηγηθεί η σχετική άδεια, χωρίς επιστροφή του καταβαλλόμενου τέλους που ορίζεται στο εδάφιο (1).

Χορήγηση άδειας

10. (1) Η αρμόδια αρχή δύναται, σχετικά με αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9, και μετά την προσκόμιση όλων των πληροφοριών που δύναται να απαιτήσει δυνάμει του εν λόγω άρθρου, να εγκρίνει την αίτηση και να χορηγήσει άδεια συμβούλου αφερεγγυότητας ή να απορρίψει την αίτηση.

(2) Η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια μόνο εάν προκύπτει από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον αιτητή και έχοντας υπόψη τέτοιες άλλες πληροφορίες, που μπορεί να έχει στη διάθεσή της, ότι ο αιτητής πληροί τουλάχιστον τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 14.

(3) Άδεια που χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου, εάν δεν έχει προηγουμένως ανακληθεί, υπόκειται σε καθορισμένο τέλος κατά τα οριζόμενα σε Κανονισμούς σύμφωνα με το άρθρο 22, και ισχύει για ένα (1) έτος.

(4) Με την πληρωμή του προβλεπόμενου τέλους από τον σύμβουλο αφερεγγυότητας και χωρίς περαιτέρω αίτηση, η αρμόδια αρχή ανανεώνει την άδεια, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη άδειας που εκδόθηκε σύμφωνα με το παρόν άρθρο, και η νέα άδεια τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τη λήξη της προηγούμενης άδειας.

Ανάκληση άδειας

11. (1) Άδεια που χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να ανακληθεί από την αρμόδια αρχή, εάν αυτή κρίνει ότι ο κάτοχος άδειας-

(α) δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 8·

(β) δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 14·

(γ) με την επιφύλαξη των παραγράφων (α) και (β)-

(i) δεν έχει συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε κείμενης νομοθεσίας ή οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών, ή

(ii) έχει παράσχει στην αρμόδια αρχή ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

(2) Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας, το εδάφιο (4) του άρθρου 10 δεν τυγχάνει εφαρμογής.

Ειδοποίηση

12. (1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή χορηγήσει άδεια δυνάμει του άρθρου 10, ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή, προσδιορίζοντας την ημερομηνία, κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η άδεια αυτή.

(2) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή προτίθεται να απορρίψει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 10 ή να ανακαλέσει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 11, επιδίδει στον αιτητή ή στον κάτοχο της άδειας, ανάλογα με την περίπτωση, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή της αυτή, καθορίζοντας τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται.

(3) Στην περίπτωση προτεινόμενης ανάκλησης άδειας, η ειδοποίηση αναφέρει την ημερομηνία κατά την οποία προτείνεται να τεθεί σε ισχύ η ανάκληση.

(4) Ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου (2), παρέχει στοιχεία για το δικαίωμα για παραστάσεις, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13, από πρόσωπο, το οποίο λαμβάνει την ειδοποίηση.

Δικαίωμα για παραστάσεις

13. (1) Πρόσωπο, το οποίο λαμβάνει ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 12, δύναται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της λήψης της σχετικής ειδοποίησης, να προβεί σε γραπτές παραστάσεις προς την αρμόδια αρχή.

(2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παραστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), κατά τη λήψη της απόφασής της είτε για απόρριψη της αίτησης, είτε για ανάκληση της άδειας, ανάλογα με την περίπτωση.

Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες αρχές

14. (1) Πρόσωπο δύναται να εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας, μόνον εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις -

(α) είναι μέλος της αρμόδιας αρχής που χορηγεί την άδεια, στην οποία η αρμόδια αρχή δεν είναι η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας∙

(β) κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή ισοδύναμο προσόν∙

(γ) έχει απασχοληθεί για ελάχιστη περίοδο τριών (3) ετών που προηγείται της αίτησης, υπό μια τουλάχιστο από τις ιδιότητες του δικηγόρου, νομικού, εγκεκριμένου λογιστή, εγγεγραμμένου ελεγκτή, αναλογιστή, λειτουργού ή εξεταστή στον Επίσημο Παραλήπτη ή/και στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας ή του επαγγελματία στο χρηματοοικονομικό τομέα∙

(δ) έχει αποκτήσει την καθορισμένη επαγγελματική πείρα σύμφωνα με το εδάφιο (2)∙

(ε) έχει επιτύχει σε εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας, οι οποίες έχουν οργανωθεί ή αναγνωρισθεί από τη Δημοκρατία∙ και

(στ) διατηρεί σε ισχύ, ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η οποία περιέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), επαγγελματική πείρα σημαίνει αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα σε θέματα αφερεγγυότητας, η οποία προηγείται της αίτησης, για περίοδο δύο (2) ετών ή για εξακόσιες (600) ώρες εντός περιόδου δύο (2) ετών ή πείρα σε δέκα (10) υποθέσεις εκ των οποίων οι μισές τουλάχιστον να μην αφορούν σε εκούσιες εκκαθαρίσεις, εντός περιόδου δύο (2) ετών.

(3) (α) Οι εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) διασφαλίζουν το επίπεδο των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων που είναι σχετικές με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και την ικανότητα της πρακτικής εφαρμογής τους.

(β) Οι εξετάσεις καλύπτουν τέτοια θέματα, όπως αυτά δύναται να καθορισθούν με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22.

(4) Πρόσωπο στο οποίο χορηγείται άδεια σύμβουλου αφερεγγυότητας συμμετέχει σε κατάλληλα προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης για τη διατήρηση επαρκών θεωρητικών γνώσεων, επαγγελματικών προσόντων και αξιών υψηλού επιπέδου.

(5) Η μη συμμόρφωση με την απαίτηση συνεχούς εκπαίδευσης κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (4) δύναται να επισύρει κυρώσεις που καθορίζονται σε Κανονισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22.

(6) Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, σε σχέση με υπηκόους κράτους μέλους που έχουν αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα εκτός της Δημοκρατίας και επιθυμούν να ενεργήσουν ως σύμβουλοι αφερεγγυότητας στη Δημοκρατία, και σε υπηκόους τρίτων χωρών, ο οποίοι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχουν τα ίδια δικαιώματα σχετικά με την αναγνώριση πιστοποιητικών, διπλωμάτων ή άλλων επαγγελματικών προσόντων με υπηκόους της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ IV ΜΕΡΟΣ IV – ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Αμοιβή συμβούλων αφερεγγυότητας

15. Οι σύμβουλοι αφερεγγυότητας λαμβάνουν τέτοια αμοιβή όπως δύναται να καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22.

Επαγγελματική δεοντολογία

16. Κάθε σύμβουλος αφερεγγυότητας υπόκειται σε κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, οι οποίοι καλύπτουν τουλάχιστον την ιδιότητά του ως προστάτη του δημοσίου συμφέροντος, την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητά του, καθώς και την επαγγελματική του ικανότητα και δέουσα επιμέλεια.

Μη εξουσιοδοτημένες πράξεις

17. Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, πρόσωπο που ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας καθ’ οποιονδήποτε χρόνο ενώ δεν είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και στις δυο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ V ΜΕΡΟΣ V – ΜΗΤΡΩΟ
Μητρώο

18. (1) Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας τηρεί μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι σύμβουλοι αφερεγγυότητας:

Νοείται ότι, πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μητρώο και είναι χρήσιμες για το κοινό για σκοπούς της κείμενης νομοθεσίας κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο, θα αναρτούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας.

(2) Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας μεριμνά ώστε σε κάθε σύμβουλο αφερεγγυότητας να αντιστοιχεί ένας ατομικός αριθμός στο μητρώο. Οι απαιτούμενες για την εγγραφή στο μητρώο πληροφορίες αποθηκεύονται σε αυτό ηλεκτρονικά.

(3) Το μητρώο περιέχει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών που χορηγούν άδειες δυνάμει του άρθρου 9.

Εγγραφή των συμβούλων αφερεγγυότητας στο μητρώο

19. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18, το μητρώο περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για έκαστο σύμβουλο αφερεγγυότητας -

(α) το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον αριθμό εγγραφής που δίδεται από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 18, τον αριθμό αναφοράς που δίδεται από την αρμόδια αρχή, εάν υπάρχει, και την αρμόδια αρχή που έχει χορηγήσει την άδεια∙

(β) εάν εφαρμόζεται, το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση δικτυακού τόπου και τον αριθμό εγγραφής του οίκου ή εταιρείας, στην οποία απασχολείται ο σύμβουλος αφερεγγυότητας ή, με την οποία αυτός είναι συνδεδεμένος ως εταίρος, σύμβουλος, μέτοχος ή με άλλο τρόπο∙

(γ) κάθε άλλη εγγραφή συμβούλου αφερεγγυότητας από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών ή τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος τέτοιας αρμόδιας αρχής και, εφόσον υπάρχει, του αριθμού εγγραφής∙

(δ) την ιδιότητα ή τις ιδιότητες του Συμβούλου Αφερεγγυότητας, ως καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 2, βάσει των οποίων επιθυμεί να ενεργεί.

Κοινοποίηση στην Υπηρεσία Αφερεγγυό-τητας

20. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21, κάθε αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 19 σε σχέση με έκαστο σύμβουλο αφερεγγυότητας, στον οποίο εκδίδει άδεια εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία εκδίδεται η άδεια συμβούλου αφερεγγυότητας .

(2) Κάθε αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας κάθε μεταβολή των πληροφοριών που περιέχονται στο μητρώο.

(3) Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας ενημερώνει το μητρώο μόλις λάβει γνώση για κάθε μεταβολή σε πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο.

Γλώσσα

21. (1) Οι πληροφορίες στο μητρώο καταχωρίζονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα που ο Υπουργός με Aπόφασή του ήθελε επιτρέψει.

(2) Σε περίπτωση όπου επιτρέπεται, σύμφωνα με το εδάφιο (1), να καταχωρίζονται πληροφορίες σε οποιαδήποτε γλώσσα άλλη από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, η μετάφραση της πληροφορίας αυτής, καθώς και η πιστοποίησή της, επιβαρύνει τον αιτητή.

ΜΕΡΟΣ VI ΜΕΡΟΣ VI – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

22. (1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί δύναται να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα -

(α) Οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την αναγνώριση επαγγελματικών σωμάτων, την ακολουθούμενη διαδικασία και την ανάκληση αναγνώρισης κατά τα οριζόμενα στο Μέρος ΙΙ∙

(β) οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη χορήγηση και ανάκληση άδειας σύμβουλων αφερεγγυότητας, δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ∙

(γ) οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την εξέταση και την επαγγελματική πείρα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14∙

(δ) οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τον πειθαρχικό έλεγχο και την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε συμβούλους αφερεγγυότητας από τις αρμόδιες αρχές∙

(ε) οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την αμοιβή των συμβούλων αφερεγγυότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15∙ και

(στ) οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την τήρηση μητρώου, εγγραφή σε αυτό, παροχή πληροφοριών στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος V.

Μεταβατικές διατάξεις

23. (1)(α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πρόσωπα, τα οποία πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ενεργούσαν -

(i) σε σχέση με εταιρεία, ως εκκαθαριστές, προσωρινοί εκκαθαριστές, παραλήπτες, διαχειριστές· ή

(ii) σε σχέση με φυσικό πρόσωπο, ως διαχειριστές πτώχευσης, προσωρινοί παραλήπτες της ιδιοκτησίας του ή ειδικοί διαχειριστές της περιουσίας ή της επιχείρησής του,

δύναται να συνεχίσουν να ενεργούν υπό την ιδιότητά τους αυτή σε σχέση με την εν λόγω εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν ως σύμβουλοι αφερεγγυότητας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μέχρι την τελική περάτωση των υποθέσεων αυτών ή μέχρι την απαλλαγή τους δεόντως από τα καθήκοντά τους στις υποθέσεις αυτές, ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α), τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α), συμμορφώνονται με τα όσα ορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 8, διατηρούν κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 και υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 16.

(2)(α) Ο Υπουργός δύναται με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αναστείλει τις απαιτήσεις των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 για μέγιστη περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(β) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας δυνάμει οποιασδήποτε αναστολής έχει αποφασισθεί από τον Υπουργό σύμφωνα με την παράγραφο (α) εντός περιόδου πέντε (5) μηνών από την αδειοδότησή του, συμμετέχει σε ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας τουλάχιστον σαράντα (40) ωρών που διοργανώνεται ή εγκρίνεται από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, παρακάθεται με επιτυχία σε εξέταση επί της ύλης και προσκομίζει, προς την αρμόδια αρχή, σχετικό πιστοποιητικό.

(3) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και για τέτοιο χρόνο όπως ο Υπουργός δύναται να ορίσει με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο αιτητής πρέπει να πληροί, αντί των απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 14, τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Έχει απασχοληθεί για ελάχιστη περίοδο οκτώ (8) ετών η οποία προηγείται της αίτησης, υπό μια τουλάχιστο από τις ιδιότητες δικηγόρου, νομικού, εγκεκριμένου λογιστή, εγγεγραμμένου ελεγκτή, αναλογιστή, λειτουργού ή/και εξεταστή στον Επίσημο Παραλήπτη ή/και στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, επαγγελματία στο χρηματοοικονομικό τομέα∙ και

(β) έχει αποκτήσει την καθορισμένη επαγγελματική πείρα σύμφωνα με το εδάφιο (4).

(4) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (3), επαγγελματική πείρα σημαίνει αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα σε θέματα αφερεγγυότητας, η οποία προηγείται της αίτησης για περίοδο πέντε (5) ετών ή για χίλιες οχτακόσιες (1800) ώρες εντός περιόδου πέντε (5) ετών ή πείρα σε είκοσι (20) υποθέσεις εκ των οποίων οι μισές τουλάχιστον να μην αφορούν σε εκούσιες εκκαθαρίσεις, εντός περιόδου πέντε (5) ετών.

Ειδική διάταξη

24.(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 14 και 23, πρόσωπο εξουσιοδοτηθέν να ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 ή δυνάμει οποιασδήποτε απόφασης του Υπουργού, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το οποίο ασκεί το επάγγελμα δικηγόρου, νομικού, εγκεκριμένου λογιστή, εγγεγραμμένου ελεγκτή, αναλογιστή, λειτουργού ή/και εξεταστή στον Επίσημο Παραλήπτη ή/και στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας ή  επαγγελματία στο χρηματοοικονομικό τομέα, δεν υπόκειται στην υποχρέωση επιτυχίας σε εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας για σκοπούς εξουσιοδότησης του να ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας, για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015:

Νοείται ότι, πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στις επαγγελματικές κατηγορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δύνανται να παρακάθονται σε εξετάσεις που διοργανώνονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 23.

(2) Μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015, όλα τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις επαγγελματικές κατηγορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1), οφείλουν υποχρεωτικά, για σκοπούς εξουσιοδότησής τους να ενεργούν ως σύμβουλοι αφερεγγυότητας, να έχουν παρακαθίσει με επιτυχία στις εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας και να έχουν προσκομίσει προς την αρμόδια αρχή σχετικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (2), χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν ως σύμβουλοι αφερεγγυότητας, συνεχίζουν να χειρίζονται τις υποθέσεις που ανέλαβαν μέχρι την τελική περάτωση αυτών ή μέχρι την απαλλαγή τους δεόντως από τα καθήκοντά τους στις υποθέσεις αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα ανάληψης οποιασδήποτε νέας υπόθεσης.