ΜΕΡΟΣ VΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

16. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι μπορούν να ρυθμίζουν οποιοδήποτε θέμα για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και για ο,τιδήποτε πρέπει ή είναι δεκτικό καθορισμού στον παρόντα Νόμο.

Κατάργηση

17. Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος, το περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καθορισμός Κατηγοριών Εγγράφων) Διάταγμα του 2007, το περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καθορισμός Κατηγοριών Εγγράφων) Διάταγμα του 2010 και το περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καθορισμός Κατηγοριών Εγγράφων) Διάταγμα του 2015 που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, οτιδήποτε έγινε με βάση το Νόμο και τα διατάγματα που καταργούνται δεν επηρεάζεται εφόσον έγινε νόμιμα, θα διέπεται όμως, στο μέτρο που τούτο προσήκει στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.