ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
Στήριξη των θυμάτων

45.(1) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για να συνδράμουν και στηρίξουν τα παιδιά που είναι θύματα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στο πλαίσιο της σωματικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασής τους, μετά από ατομική εκτίμηση της προσωπικής κατάστασης του παιδιού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την άποψή του, ανάλογα με την ηλικία την ψυχική και νοητική του κατάσταση, τις ανάγκες του και τις ανησυχίες του με σκοπό την εξεύρεση μόνιμων λύσεων για το παιδί.

(2) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες διασφαλίζουν, η κάθε μια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, την άμεση πρόσβαση κάθε θύματος στα δικαιώματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(3) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στηρίζουν το παιδί και την οικογένεια ασκώντας, μεταξύ άλλων, διασυνδετικό ρόλο με άλλες υπηρεσίες, με στόχο τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διαπιστώσουν ότι οι δικαιούχοι της γονικής μέριμνας θύματος δεν διασφαλίζουν το συμφέρον του παιδιού και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να το εκπροσωπούν λόγω σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αυτών και του θύματος, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να διοριστεί επίτροπος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου.

(4) Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, κατόπιν παραπομπής από αρμόδια Υπηρεσία, παρέχουν έκτακτη ψυχολογική στήριξη στο θύμα και την οικογένειά του.

(5) Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, αρμόδια αρχή για το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Ίδρυση Ταμείου Στήριξης Θυμάτων

46.(1) Ιδρύεται Ταμείο Στήριξης Ανήλικων Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης, που τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο κατατίθενται όλα τα έσοδα που προέρχονται από την εφαρμογή του άρθρου 16, καθώς από χορηγίες, εισφορές, δωρεές και κληροδοτήματα.

(2) Η διαχείριση του Ταμείου καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 57 του παρόντος Νόμου.

(3) Όλες οι εισφορές οποιασδήποτε μορφής στο Ταμείο θα θεωρούνται ότι γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

(4) Το Ταμείο Στήριξης Θυμάτων διαθέτει τους πόρους του για -

(α) την παροχή αποζημιώσεων στα θύματα που για οποιοδήποτε λόγο δεν δύνανται να αποζημιωθούν μέσα από μέτρα εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης για αποζημίωση από τους δράστες των αδικημάτων που διαπράχθηκαν εναντίον τους·

(β) την επιχορήγηση προγραμμάτων παροχής συνδρομής, στήριξης και νομικής αρωγής στα θύματα· και

(γ) την επιχορήγηση προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης αναφορικά με την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών.