Ίδρυση Ταμείου Στήριξης Θυμάτων

46.(1) Ιδρύεται Ταμείο Στήριξης Ανήλικων Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης, που τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο κατατίθενται όλα τα έσοδα που προέρχονται από την εφαρμογή του άρθρου 16, καθώς από χορηγίες, εισφορές, δωρεές και κληροδοτήματα.

(2) Η διαχείριση του Ταμείου καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 57 του παρόντος Νόμου.

(3) Όλες οι εισφορές οποιασδήποτε μορφής στο Ταμείο θα θεωρούνται ότι γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

(4) Το Ταμείο Στήριξης Θυμάτων διαθέτει τους πόρους του για -

(α) την παροχή αποζημιώσεων στα θύματα που για οποιοδήποτε λόγο δεν δύνανται να αποζημιωθούν μέσα από μέτρα εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης για αποζημίωση από τους δράστες των αδικημάτων που διαπράχθηκαν εναντίον τους·

(β) την επιχορήγηση προγραμμάτων παροχής συνδρομής, στήριξης και νομικής αρωγής στα θύματα· και

(γ) την επιχορήγηση προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης αναφορικά με την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών.