Στήριξη των θυμάτων

45.(1) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για να συνδράμουν και στηρίξουν τα παιδιά που είναι θύματα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στο πλαίσιο της σωματικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασής τους, μετά από ατομική εκτίμηση της προσωπικής κατάστασης του παιδιού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την άποψή του, ανάλογα με την ηλικία την ψυχική και νοητική του κατάσταση, τις ανάγκες του και τις ανησυχίες του με σκοπό την εξεύρεση μόνιμων λύσεων για το παιδί.

(2) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες διασφαλίζουν, η κάθε μια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, την άμεση πρόσβαση κάθε θύματος στα δικαιώματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(3) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στηρίζουν το παιδί και την οικογένεια ασκώντας, μεταξύ άλλων, διασυνδετικό ρόλο με άλλες υπηρεσίες, με στόχο τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διαπιστώσουν ότι οι δικαιούχοι της γονικής μέριμνας θύματος δεν διασφαλίζουν το συμφέρον του παιδιού και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να το εκπροσωπούν λόγω σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αυτών και του θύματος, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να διοριστεί επίτροπος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου.

(4) Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, κατόπιν παραπομπής από αρμόδια Υπηρεσία, παρέχουν έκτακτη ψυχολογική στήριξη στο θύμα και την οικογένειά του.

(5) Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, αρμόδια αρχή για το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.