Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2013.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“άδεια χρήσης χώρου” σημαίνει την άδεια που παραχωρείται δυνάμει του άρθρου 15·

“αρμόδια αρχή” σημαίνει την κατά τόπους αρμόδια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης·

“αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης” σημαίνει Συμβούλιο Δήμου ή Κοινοτικό Συμβούλιο·

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών·

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

“δήμος” σημαίνει δήμο που συστάθηκε με βάση τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“κοινότητα” σημαίνει κοινότητα που συστάθηκε με βάση τις πρόνοιες του περί Κοινοτήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“μονάδα” σημαίνει τον ελάχιστο χώρο που διατίθεται για πώληση προϊόντων σε Λαϊκή Αγορά·

“παραγωγός” σημαίνει πρόσωπο το οποίο εντός της Λαϊκής Αγοράς πωλεί κατά αποκλειστικότητα ή κατά πλειοψηφία, ανά είδος, προϊόντα ιδίας παραγωγής·

“προϊόντα” σημαίνει τα προϊόντα όπως αυτά καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5·

“πωλητής” σημαίνει πρόσωπο το οποίο πωλεί εντός της Λαϊκής Αγοράς τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος Νόμου και είναι εγγεγραμμένος ως πλανοδιοπώλης στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

“Υπουργείο” σημαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ ΕΓΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε Λαϊκή Αγορά όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4, και βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοκρατίας.

Ορισμός Λαϊκής Αγοράς

4.Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, Λαϊκή Αγορά ορίζεται ως ο ακάλυπτος ή ο καλυμμένος χώρος στον οποίο πραγματοποιείται υπαίθριο, στάσιμο, λιανικό εμπόριο γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων ιδίας παραγωγής από τους παραγωγούς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 5:

Νοείται ότι ως ακάλυπτοι χώροι λογίζονται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή και περίφραξη, τα οποία δεν αποτελούν μόνιμη κατασκευή:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα με τα όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο, εάν η οικεία αρμόδια αρχή διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για σκοπούς χρήσης αυτού ως Λαϊκής Αγοράς δύναται να το χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι απαγορεύεται από την οικεία αρμόδια αρχή να λειτουργεί παράλληλα με την λαϊκή αγορά άλλου είδους αγορά ή/και άλλου είδους παζαράκι, στα οποία να πωλούνται προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5.

Προϊόντα που μπορούν να πωλούνται σε Λαϊκή Αγορά

5. (1) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, εντός της Λαϊκής Αγοράς, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4, μπορεί να διεξάγεται εμπόριο για τα ακόλουθα προϊόντα ιδίας παραγωγής:

(α) Προϊόντα φυτικής παραγωγής κα μανιτάρια, που χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων που συλλέγονται από τη φύση.

(β) Κομμένα άνθη και φυτά γλάστρας.

(γ) Μεταποιημένα προϊόντα.
Τόσο οι βασικές πρώτες ύλες, με εξαίρεση τη ζάχαρη, το ξύδι, το σιτάρι, το αλεύρι και το χοιρινό κρέας (για παρασκευή αλλαντικών) όσο και το ίδιο το μεταποιημένο προϊόν, πρέπει να είναι παραγωγής και παρασκευής του ίδιου του γεωργού που το διαθέτει στην αγορά.

(δ) Σαλιγκάρια άγρια ή εκτροφής.

(ε) Μέλι και άλλα προϊόντα της μέλισσας (πχ. Γύρις, μέλι σε κηρύθρα κ.ά)

(στ) Αυγά.

(ζ) Κρασί τυποποιημένο σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

(η) Φρέσκα ψάρια.

(θ) Μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης ιδίας παραγωγής πχ. γαλακτοκομικά προϊόντα (χαλούμια ή αναρή ή τυρί φλαούνας ή τραχανά).

(ι) Βιολογικά προϊόντα, πρωτογενή ή/και μεταποιημένα, που εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (θ), νοουμένου ότι ο παραγωγός ή ο πωλητής τοποθετεί σε αυτά την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 σήμανση και αναρτά σε περίοπτη θέση το Πιστοποιητικό Βιολογικής Παραγωγής που εκδίδει ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης.

(2) Απαγορεύεται στα πρόσωπα που συμμετέχουν σε Λαϊκή Αγορά να διαθέτουν προς πώληση προϊόντα που φέρουν εμπορική σήμανση η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην αγορά.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΚΟΠΟΣ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής

6.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθιδρύει Συμβουλευτική Επιτροπή, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, και στην οποία συμμετέχουν ως μέλη οι ακόλουθοι:

(α) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή),

(β) δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκ των οποίων ο ένας να προέρχεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες,

(γ) ένας εκπρόσωπος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,

(δ) ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών,

(ε) ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κύπρου,

(στ) ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου,

(ζ) ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου,

(η) ένας εκπρόσωπος κάθε αγροτικής οργάνωσης˙ και

(θ) ένας εκπρόσωπος κάθε οργάνωσης καταναλωτών.

(2) Τις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής συγκαλεί ο Γενικός Διευθυντής σε χρόνο και τόπο που αυτός ήθελε επιλέξει, σε συνεννόηση και με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής:

Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Διευθυντής συγκαλεί συνεδρία τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Γενικός Διευθυντής συγκαλεί συνεδρία όποτε το ζητήσουν γραπτώς τουλάχιστον δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(3) Η θητεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής ανανεώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια.

Σκοπός, ρόλος και αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής

7.-(1) Σκοπός της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας, να συντάσσει ετήσια έκθεση η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό, κοινοποιείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και περιλαμβάνει εισηγήσεις για τα ακόλουθα:

(α) τον αριθμό και τις τοποθεσίες στις οποίες θα πρέπει να λειτουργούν Λαϊκές Αγορές εντός των ορίων της Δημοκρατίας,

(β) την ανάγκη για μετακίνηση ή/και κατάργηση συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς,

(γ) μέτρα τα οποία βοηθούν στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών,

(δ) την τροποποίηση ή/και τη βελτίωση του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου,

(ε) την έκδοση κανονισμών δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άδεια λειτουργίας και οριοθέτηση Λαϊκής Αγοράς

8.(1) Η οικεία αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίζει για την ίδρυση και λειτουργία Λαϊκής Αγοράς.

(2) Η απόφαση της οικείας αρμόδιας αρχής δημοσιεύεται, με γνωστοποίηση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην επίσημη ιστοσελίδα της οικείας αρμόδιας αρχής στο διαδίκτυο και σε αυτήν καθορίζονται πόσες Λαϊκές Αγορές και σε ποιούς χώρους θα λειτουργήσουν.

(3) Η οικεία αρμόδια αρχή διασφαλίζει τις αναγκαίες συνθήκες υγιεινής.

Διαχείριση λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς

9.(1) Η διαχείριση της Λαϊκής Αγοράς γίνεται από την οικεία αρμόδια αρχή, μέσω του διορισμού ή της ανάθεσης καθηκόντων σε υπεύθυνο διαχειριστή.

(2) Στον υπεύθυνο διαχειριστή εξασφαλίζεται χώρος για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή υπάρχει σε περίοπτη θέση στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς πληροφόρηση όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας με αυτόν.

Συμπλεγματοποίηση Λαϊκών Αγορών

10. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, κάθε αρμόδια αρχή από μόνη της ή σε συνεργασία με αριθμό άλλων αρμόδιων αρχών δύναται να λειτουργήσει Λαϊκή Αγορά.

Προσδιορισμός θέσεων εντός της Λαϊκής Αγοράς

11.-(1) Οι θέσεις που καταλαμβάνουν όσοι κατέχουν άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά καθορίζονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η Λαϊκή Αγορά, χωρίς να επηρεάζεται ο ανταγωνισμός, αυτές βρίσκονται σε εύλογη απόσταση μεταξύ τους, όπου αυτό είναι δυνατό, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των αδειών που έχουν παραχωρηθεί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 15, τις κατηγορίες των προϊόντων, τα είδη των πωλούμενων προϊόντων και την ποσότητα αυτών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο χώρος της Λαϊκής Αγοράς οργανώνεται σε ευκρινώς επισημασμένα τμήματα ως ακολούθως:

(α) Παραγωγοί βιολογικών προϊόντων,

(β) Παραγωγοί συμβατικών προϊόντων,

(γ) Πωλητές.

Διαφάνεια

12.-(1) Για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσματικότερου ελέγχου των προϊόντων που διακινούνται εντός της Λαϊκής Αγοράς, όσοι κατέχουν άδεια χρήσης χώρου σε αυτήν υποχρεούνται να αναγράφουν σε ειδικές καρτέλες σήμανσης, το όνομά τους, το είδος, την τιμή, τα συστατικά, το βάρος, την ποιότητα και τον τόπο παραγωγής του πωλούμενου προϊόντος, τον αριθμό άδειας χρήσης χώρου στη συγκεκριμένη Λαϊκή Αγορά, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ένδειξη απαιτείται βάσει οποιουδήποτε άλλου νόμου αφορά τη σήμανση και παρουσίαση τροφίμων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά μπορεί να κατέχει:

(α) Παραγωγός ή συγγενής αυτού εξ αίματος μέχρι δευτέρου βαθμού, ή συγγενής αυτού εξ αγχιστείας μέχρι πρώτου βαθμού νοουμένου ότι κατέχει γραπτή εξουσιοδότηση που έλαβε από τον παραγωγό·

(β) πωλητής ο οποίος έχει προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι κατείχε άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Είναι εγγεγραμμένος και καταθέτει εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως πλανοδιοπώλης τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(ii) η άδεια που του είχε εκδοθεί δεν κληρονομείται και δε μεταβιβάζεται σε κανένα άλλο πρόσωπο και έχει ισχύ μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησής του·

(iii) είναι ο ίδιος πωλητής και δεν απασχολεί άλλους αλλοδαπούς ή ημεδαπούς πωλητές·

(iv) πωλεί προϊόντα που προμηθεύεται μόνο από παραγωγούς οι οποίοι δύνανται να κατέχουν άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά κατόπιν βεβαίωσης του Τμήματος Γεωργίας ή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή των Υγειονομικών Υπηρεσιών ή του Τμήματος Αλιείας·

(v) δεν είναι ιδιοκτήτης φρουταρίας ή μεσιτέμπορoς·

(vi) πωλεί τα προϊόντα του μόνο στις Λαϊκές Αγορές για τις οποίες είχε άδεια χρήσης χώρου τουλάχιστον εννέα (9) μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(3)(α) Η αρμόδια αρχή διενεργεί ελέγχους πριν από την έναρξη και καθ’ όλη τη διάρκεια της Λαϊκής Αγοράς για να διαπιστώσει ότι ο παραγωγός ή ο πωλητής κατέχει άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά και στην περίπτωση πωλητή ή παραγωγού ο οποίος πωλεί προϊόντα άλλου παραγωγού, να διαπιστώσει ότι κατέχει απόδειξη αγοράς των εν λόγω προϊόντων, καθώς και γραπτή εκχώρηση δικαιώματος πώλησής τους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου ή στο εδάφιο (1Α) του άρθρου 15, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Αλιείας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών, δύναται να διενεργούν οποιουσδήποτε περαιτέρω αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε Λαϊκή Αγορά για εξακρίβωση του τόπου προέλευσης ή/και παραγωγής ή/και παρασκευής των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση και τα οποία αναγράφονται στην άδεια χρήσης χώρου στην Λαϊκή Αγορά:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο μέγιστος χώρος που δύναται να χρησιμοποιεί πωλητής που κατέχει την δυνάμει του άρθρου 17 άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκές Αγορές δεν μπορεί να ξεπερνά τις δύο (2) μονάδες.

(β) Παραγωγοί που έχουν εξασφαλίσει τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1Α) του άρθρου 15 βεβαιώσεις έχουν το δικαίωμα εκχώρησης του δικαιώματος πώλησης των προϊόντων τους σε άλλο παραγωγό που επίσης έχει εξασφαλίσει τις πιο πάνω βεβαιώσεις για προώθηση των δικών του προϊόντων, εφόσον η εκχώρηση αυτή γίνει γραπτώς και κοινοποιηθεί στην οικεία αρμόδια αρχή και νοουμένου ότι τα προϊόντα που διαθέτει ο κάθε παραγωγός προς πώληση αποτελούν κατά πλειοψηφία, ανά είδος, προϊόντα ιδίας παραγωγής.

Μέρα και ώρα λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς

13.- (1) Κάθε Λαϊκή Αγορά δεν ανοίγει ενωρίτερον από τις 5:00 π.μ. και για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου μέχρι την 31η Μαρτίου δεν κλείνει ενωρίτερον από τις 3:00 μ.μ., ενώ για την περίοδο από την 1η Απριλίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου δεν κλείνει ενωρίτερον από τις 6:00 μ.μ..

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η επιλογή της ημέρας και του συγκεκριμένου ωραρίου λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς αποφασίζεται από την οικεία αρμόδια αρχή.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Ανώτατος αριθμός αδειών χρήσης χώρου σε Λαϊκές Αγορές

14. Μετά από την έκδοση της γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 , καθορίζεται με απόφαση της οικείας αρμόδιας αρχής, ο ανώτατος αριθμός των αδειών χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά, που προγραμματίζεται να χορηγηθούν για το επόμενο έτος και δημοσιεύεται στον εγχώριο τύπο.

Υποβολή αίτησης για εξασφάλιση άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά

15.-(1) Κάθε ενδιαφερόμενος για εξασφάλιση άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά υποβάλλει μετά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου, αίτηση για άδεια χρήσης χώρου προς την οικεία αρμόδια αρχή, στο έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(1Α) Ο παραγωγός μαζί με την αίτησή του, αναλόγως των προς πώληση προϊόντων, προσκομίζει τα ακόλουθα:

(α) Για προϊόντα όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), (ε), (στ), (ζ), (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, βεβαίωση του Τμήματος Γεωργίας με εξαίρεση τα αυτοφυή άγρια φυτά, τα άγρια μανιτάρια, και τα άγρια σαλιγκάρια.

(β) για προϊόντα όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας.

(γ) για προϊόντα όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, βεβαίωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

(δ) για προϊόντα όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, βεβαίωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών:

Νοείται ότι στην περίπτωση παραγωγού ο οποίος πωλεί, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 12, προϊόντα άλλων παραγωγών, οι τελευταίοι διαβιβάζουν τις πιο πάνω βεβαιώσεις, τις οποίες έχουν εξασφαλίσει οι ίδιοι, στον παραγωγό που θα πωλήσει τα προϊόντα τους, ο οποίος τις προσκομίζει στην αρμόδια αρχή μαζί με τη γραπτή εκχώρηση δικαιώματος πώλησής τους από τους εν λόγω παραγωγούς:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από πωλητή, αυτός προσκομίζει τις βεβαιώσεις που έχει εξασφαλίσει ο παραγωγός του οποίου τα προϊόντα διαθέτει προς πώληση, μαζί με τη γραπτή εκχώρηση δικαιώματος πώλησής τους από τους εν λόγω παραγωγούς:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που το είδος προϊόντος που τίθεται προς πώληση διαφέρει από το είδος προϊόντος που δηλώθηκε στο αρχικό έντυπο υποβολής αίτησης, ο παραγωγός ή ο πωλητής ενημερώνει άμεσα γραπτώς την αρμόδια αρχή υποβάλλοντας νέο έντυπο αίτησης και τις αντίστοιχες επιπρόσθετες βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις.

(2) Οι αιτήσεις εξετάζονται από την οικεία αρμόδια αρχή, η οποία εντός επτά (7) ημερών τις εξετάζει και συντάσσει κατάλογο στον οποίο αναγράφονται, σύμφωνα με το είδος και την κατηγορία των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι αιτήσεις συγκέντρωσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και εγκρίθηκαν.

(2Α) Στην άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά, όπως αυτή εκδίδεται από την οικεία αρμόδια αρχή, αναγράφονται όλα τα προϊόντα για τα οποία έχει εξασφαλιστεί έγκριση.

(3) Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου η αίτηση δεν έχει εγκριθεί και το όνομά του δεν αναγράφεται στον πιο πάνω κατάλογο, μπορεί να υποβάλει ένσταση ενώπιον της οικείας αρμόδιας αρχής, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταλόγου που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(4) Επί της πιο πάνω ενστάσεως αποφαίνεται, κατά περίπτωση, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο της οικείας αρμόδιας αρχής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της και αν γίνει αποδεκτή, το όνομα του ενδιαφερόμενου αιτητή προστίθεται στον πιο πάνω αναφερόμενο κατάλογο:

Νοείται ότι η παραχώρηση του χώρου σε καμία περίπτωση δε δίνει δικαίωμα στο χρήστη επαναλαμβανόμενης ή/και μόνιμης χρήσης του ίδιου χώρου:

Νοείται περαιτέρω ότι η αρχική κατανομή των θέσεων δε δεσμεύει την αρμόδια αρχή.

(5) Ο ανώτατος αριθμός θέσεων καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.

Όροι και προϋποθέσεις παροχής άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά

16. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.

Ισχύς και επανέκδοση άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά

17. Η άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά είναι ημερήσια και ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη Λαϊκή Αγορά για την οποία εκδίδεται:

Νοείται ότι η πιο πάνω άδεια μπορεί να επανεκδοθεί, όταν αυτό ζητηθεί:

Νοείται περαιτέρω ότι το έντυπο υποβολής αίτησης για άδεια χρήσης χώρου, καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα όπως αυτά καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 15 υποβάλλονται στην οικεία αρμόδια αρχή μόνο δύο φορές το χρόνο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, σε περιπτώσεις νέων γεωργών ή για λόγους εποχικότητας προϊόντων, θα διασφαλίζονται άδειες χρήσης χώρων για λόγους εποχικότητας προϊόντων ή/και για περιπτώσεις νέων γεωργών.

Τέλη χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά

18. Τα τέλη για την έκδοση άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά καθορίζονται από την οικεία αρμόδια αρχή, αφού συμφωνηθούν με αυτούς που κατέχουν άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Αρμοδιότητα ελέγχου Λαϊκής Αγοράς

19.(1) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες άλλων νόμων και κανονισμών, τα κατά τόπους δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια είναι αρμόδια για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, την οποία εξασκούν μέσω των εξουσιοδοτημένων λειτουργών τους ή των υπεύθυνων διαχειριστών τους.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, η αρμόδια αρχή ορίζει επιτροπή ελέγχου της τήρησης/εφαρμογής του νόμου και της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.

(3) Η οριζόμενη δυνάμει του εδαφίου (2) επιτροπή ελέγχου απαρτίζεται από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την αρμόδια αρχή η οποία ορίζει έναν εξ’ αυτών ως πρόεδρο της επιτροπής.

(4) Ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου συγκαλεί τις συνεδρίες της επιτροπής σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον (2) φορές ετησίως στις οποίες καλούνται να παραστούν και να εκφέρουν απόψεις οι κάτοχοι άδειας χρήσης χώρου στην οικεία Λαϊκή Αγορά ή εκπρόσωποί τους.

(5) Η επιτροπή ελέγχου καταγράφει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, υποβάλλει εισηγήσεις προς την αρμόδια αρχή για λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και συντάσσει ετησίως σχετική έκθεση την οποία κοινοποιεί στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(6) Οι κάτοχοι άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκές Αγορές δύνανται να απευθύνονται στην επιτροπή έλεγχου και να υποβάλλουν σ’ αυτήν οποιεσδήποτε καταγγελίες σε σχέση με την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, καθώς και εισηγήσεις για την βελτίωση της λειτουργίας τους:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι κάτοχοι άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκές Αγορές απευθυνθούν στην επιτροπή έλεγχου και κρίνουν ως μη ικανοποιητική την ανταπόκριση εκ μέρους της επιτροπής ελέγχου ή της αρμόδιας αρχής, δύνανται να υποβάλουν τις οποιεσδήποτε καταγγελίες ή εισηγήσεις τους σε σχέση με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, κατευθείαν στο Γενικό Διευθυντή.

Ευθύνη και έλεγχος Λαϊκών Αγορών

20. Ευθύνη και έργο των οικείων αρμόδιων αρχών είναι ο έλεγχος για τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και ειδικότερα των ακόλουθων:

(α) Των όρων, των προϋποθέσεων έκδοσης, της κατοχής άδειας χρήσης χώρου και της πώλησης μόνο όσων προϊόντων αναγράφονται στην άδεια του συγκεκριμένου παραγωγού ή πωλητή˙

(β) της αυθαίρετης αλλαγής χώρου άσκησης της δραστηριότητας˙

(γ) της τήρησης του ωραρίου˙

(δ) της αυτοπρόσωπης προσέλευσης˙

(ε) της τήρησης των όρων καθαριότητας˙ και

(στ) της τοποθέτησης πινακίδων με τις ενδείξεις όσον αφορά τις τιμές πώλησης, της ποιότητας του προϊόντος, του τόπου παραγωγής και της αναγραφής του αριθμού τους άδειας και του κατόχου τους.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Διοικητικό πρόστιμο

21.-(1) Σε περίπτωση παράβασης των προνοιών του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Γενικός Διευθυντής δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) στο διαχειριστή Λαϊκής Αγοράς.

(2) Επιπρόσθετα με την πιο πάνω ποινή, ο Υπουργός δύναται να επιβάλει ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς.

(3) Κάθε πρόσωπο που συμμετέχει σε Λαϊκή Αγορά και το οποίο παραβαίνει τους διατάξεις του παρόντος Νόμου υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από την οικεία αρμόδια αρχή και το οποίο δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

(4) Επιπρόσθετα με την πιο πάνω ποινή, η οικεία αρμόδια αρχή δύναται να αρνηθεί την επανέκδοση της άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά.

(5) Αν διαπραχθούν περισσότερες από τρείς (3) επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, το διοικητικό πρόστιμο διπλασιάζεται και η οικεία αρμόδια αρχή δύναται να αρνηθεί οριστικά την επανέκδοση της άδειας χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

22.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Υπουργός εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα τους Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος, το οποίο χρήζει καθορισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για την καλύτερη εφαρμογή αυτών.

(2) Κάθε αρμόδια αρχή, με την έγκριση του Υπουργού, δύναται να εκδίδει, να τροποποιεί και να ανακαλεί εκάστοτε κανονισμούς, που δεν αντίκεινται προς τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που ισχύει εκάστοτε για όλους ή για οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή:

(α) Τη χωροθέτηση των συμμετεχόντων σε Λαϊκή Αγορά και το διάκοσμο.

(β) Τον έλεγχο των Λαϊκών Αγορών.

(γ) Τη χορήγηση αδειών.

(δ) Την είσπραξη τελών.

(ε)Το λεπτομερή καθορισμό των αδικημάτων και των ανάλογων διοικητικών ποινών:

Νοείται ότι δεν απαιτείται η έγκριση του Υπουργού για την έκδοση κανονισμών, που προνοούν για τον καθορισμό τελών.

(3) Μέχρι την έκδοση νέων κανονισμών οι υφιστάμενοι κανονισμοί παραμένουν σε ισχύ.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

23. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 15 (1))

Έντυπο υποβολής αίτησης

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΊΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ


P.sdfootnote-western { margin-bottom: 0in; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt; }P.sdfootnote-cjk { margin-bottom: 0in; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10pt; }P.sdfootnote-ctl { margin-bottom: 0in; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }A.sdfootnoteanc { font-size: 57%; }

Προς Δήμο/Κοινότητα……………………………………………………………………………….

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια χρήσης χώρου σε Λαϊκή Αγορά/Αγορές ……………………………………………………………………………….

Παρέχω τα εξής στοιχεία: …………………………………………………………………….

1.

Πλήρες ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………….

2.

Διεύθυνση:…………………………………………………………………………………..

3.

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:………………………………………………………………….

4.

Ημερομηνία Γεννήσεως:………………………………………………………………….

5.

Αρ. Δελτίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων:………………………………………………..

6.

Είδος προϊόντων:………………………………………………………………………….

7.

1Τόπος παραγωγής των προϊόντων:………………. (Φύλλο/Σχέδιο)………………

 

8.

Όχημα μεταφοράς προϊόντων:………………………………………………………….

 

 

Επισυνάπτω δύο φωτογραφίες διαστάσεων 6Χ9 εκατοστών.

 

 

 

 

Ημερομηνία

 

Υπογραφή

1 (Στην περίπτωση αλιευτικών προϊόντων ο αριθμός άδειας αλιείας και ο αριθμός εγγραφής σκάφους)