ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ
Διαμεσολάβηση

5.-(1) Διαμεσολάβηση δυνατόν να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε, καθώς και στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας και διενεργείται μόνο από πρόσωπο το οποίο-

(α) σε περίπτωση που η εν λόγω διαμεσολάβηση αφορά εμπορική διαφορά, είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαμεσολαβητών δυνάμει των υποπαραγράφων (i) ή (ii) της παραγράφου (α) του άρθρου 7 και

(β) σε περίπτωση που η εν λόγω διαμεσολάβηση αφορά αστική διαφορά άλλη από εμπορική είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαμεσολαβητών δυνάμει της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του άρθρου 7 και υποβάλει στον Υπουργό βεβαίωση ότι έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής καθώς και βεβαίωση της συνέχισης της επαγγελματικής του κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.

(2) Για σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου πρόσωπο θεωρείται κατάλληλα καταρτισμένο αν υποβάλλει στον υπουργό βεβαίωση ότι έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής, καθώς και βεβαίωση της συνέχισης της επαγγελματικής του κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.

(3) Διαμεσολάβηση δυνατό να διενεργείται για μέρος ή για το σύνολο της διαφοράς.

Μητρώο Διαμεσολαβητών

6.-(1) Ο Υπουργός τηρεί ειδικό μητρώο στο οποίο εγγράφονται από αυτόν, μετά από αίτησή τους και καταβολή του καθοριζόμενου δυνάμει του άρθρου 9 τέλους, πρόσωπα που επιθυμούν να διενεργούν διαμεσολάβηση ως διαμεσολαβητές και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7.

(2) Το Μητρώο Διαμεσολαβητών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:

Νοείται ότι, το πρώτο Μητρώο Διαμεσολαβητών που καταρτίζεται δυνάμει του παρόντος Νόμου δημοσιεύεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών

7. Στο Μητρώο Διαμεσολαβητών δύναται να εγγραφεί οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α)(i) είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα και είναι κάτοχος ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο και, αν επιθυμεί να αναλάβει τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, είναι κατάλληλα καταρτισμένο, όπως καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο· ή

(ii) είναι μέλος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, είναι κάτοχος αναγνωρισμένου τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής διάρκειας σαράντα (40) ωρών, το οποίο διοργανώνεται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ή αντίστοιχο πρόγραμμα·

(β) δεν κατέχει δημόσια θέση είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση στη δημόσια υπηρεσία·

(γ) δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα· και

(δ) δεν βρίσκεται υπό επιτροπεία ή κηδεμονία και δεν έχει στερηθεί της δικαιοπρακτικής του ικανότητας.

Διαγραφή διαμεσολαβητή από το Μητρώο Διαμεσολαβητών

8. Διαγραφή διαμεσολαβητή από το Μητρώο Διαμεσολαβητών- διενεργείται από τον Υπουργό έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του οικείου επαγγελματικού συλλόγου ή του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιονδήποτε από τους πιο κάτω λόγους:

(α) Αν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7, παύουν να πληρούνται μετά την εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών ή αν διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχαν κατά το χρόνο της εγγραφής·

(β) θάνατος του διαμεσολαβητή·

(γ) αν ο ίδιος υποβάλει αίτημα για τη διαγραφή του από το Μητρώο Διαμεσολαβητών·

(δ) αν, κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους, κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκδοθεί κατ’αυτού διάταγμα διορισμού συνδίκου ή έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του·

(ε) αν καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(στ) αν δεν ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 10, παρά την απόκτηση οικονομικού ή άλλου συμφέροντος που δυνατό να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του·

(ζ) κατάχρηση της θέσης του κατά τρόπο ώστε τυχόν συνέχιση διεξαγωγής διαμεσολάβησης από αυτόν να αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον·

(η) διαγραφή από το Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα ή από μέλος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, ανάλογα με την περίπτωση·

(θ) αν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών δυνάμει της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του άρθρου 7 και δεν προσκομίσει προς τον Υπουργό βεβαίωση της συνέχισης της επαγγελματικής του κατάρτισης σε θέματα διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 ή το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ·

(ι) αν ο οικείος επαγγελματικός σύλλογος ή το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ανάλογα με την περίπτωση, εισηγηθεί τη διαγραφή του, μετά από εξέταση παραπόνου ή αυτεπάγγελτη εξέταση σε σχέση με παραβίαση του παρόντος Νόμου ή του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές.

Τέλη εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών

9. Για την εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών, οι διαμεσολαβητές καταβάλλουν τέλος εγγραφής στον Υπουργό, το ύψος του οποίου καθορίζεται ή αναθεωρείται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Καθήκοντα διαμεσολαβητή

10.-(1) Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαμεσολάβησης ο διαμεσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του με επιμέλεια, ανεξαρτησία και αμεροληψία, κατά τρόπο κατάλληλο και αποτελεσματικό, ανεξαρτήτως της ιδιότητας ή του επαγγέλματος του στη Δημοκρατία και ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να διεξαγάγει την εν λόγω διαμεσολάβηση και δεν υπόκειται στον έλεγχο ούτε ακολουθεί τις οδηγίες οποιουδήποτε προσώπου ή αρχής.

(2) Διαμεσολαβητής, στον οποίο προτείνεται να αναλάβει, ή ο οποίος έχει ήδη αναλάβει, τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οφείλει έγκαιρα και πριν αποδεχτεί το διορισμό του ή αμέσως μόλις διαφανεί η σύγκρουση συμφέροντος ή το άλλο συμφέρον, να δηλώνει εγγράφως οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος ή οποιοδήποτε περιστατικό ή οικονομικό ή άλλο συμφέρον το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει ή να δώσει την εντύπωση ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία του και αρνείται το διορισμό του ή παραιτείται από διαμεσολαβητής, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν ρητά ότι είναι σε θέση να διεξαγάγει τη διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1):

Νοείται ότι, οι περιστάσεις που αναφέρονται πιο πάνω περιλαμβάνουν -

(α) κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση του διαμεσολαβητή με ένα από τα μέρη στη διαμεσολάβηση,

(β) οποιοδήποτε, άμεσο ή έμμεσο, οικονομικό ή άλλο συμφέρον του διαμεσολαβητή, από την έκβαση της διαμεσολάβησης,

(γ) οποιαδήποτε ενέργεια στο παρελθόν του ίδιου του διαμεσολαβητή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που εργοδοτείται ή κατέχει οποιαδήποτε θέση στο νομικό πρόσωπο στο οποίο εργοδοτείται ή κατέχει οποιαδήποτε θέση ο διαμεσολαβητής, υπό άλλη ιδιότητα πλην του διαμεσολαβητή για κάποιο από τα μέρη.

(3) Πριν την έναρξη της διαδικασίας διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής βεβαιώνεται ότι τα μέρη αντιλαμβάνονται τη φύση της διαδικασίας διαμεσολάβησης και το ρόλο του διαμεσολαβητή και των μερών.

(4) Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής διασφαλίζει ότι τα μέρη έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στη διαδικασία.

(5) Ο διαμεσολαβητής, εφόσον του ζητηθεί, παρέχει στα μέρη πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό του υπόβαθρο, την εκπαίδευση και την εμπειρία του στον τομέα της διαμεσολάβησης.

(6) Ο διαμεσολαβητής δεν επιβάλλει συγκεκριμένη επίλυση της διαφοράς, δύναται όμως, κατά την κρίση του και με σκοπό να διευκολύνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, να υποβάλλει εισηγήσεις οι οποίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

(7) Οι διαμεσολαβητές καθοδηγούνται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές.

Άσκηση επαγγέλματος από διαμεσολαβητή

11. Ο διαμεσολαβητής δεν αποκλείεται από την άσκηση του επαγγέλματός του.

Συνέχιση επαγγελματικής κατάρτισης διαμεσολαβητή

12. Πρόσωπο το οποίο -

(α) έχει εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών δυνάμει της υποπαραγράφου (i) ή (iii) της παραγράφου (α) του άρθρου 7 και επιθυμεί να διεξάγει, ως διαμεσολαβητής, διαδικασία διαμεσολάβησης δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5· ή

(β) έχει εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών δυνάμει της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του άρθρου 7·

οφείλει να συνεχίζει την κατάρτισή του σε θέματα διαμεσολάβησης, ολοκληρώνοντας παρακολούθηση τουλάχιστο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εκπαίδευσης ανά τριετία, της πρώτης τριετίας αρχομένης από την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο Διαμεσολαβητών, και να υποβάλλει σχετική βεβαίωση στον Υπουργό:

Νοείται ότι, για πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του παρόντος άρθρου, η συνέχιση της κατάρτισης διενεργείται μέσω προγράμματος κατάρτισης που διοργανώνεται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ή αντίστοιχου προγράμματος.

Ενημέρωση του κοινού

13.-(1) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μεριμνά με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως μέσω του διαδικτύου να παρέχεται πληροφόρηση στο ευρύ κοινό σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε διαμεσολαβητές.

(2) Οι δικηγόροι ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τη δυνατότητα προσφυγής σε διαμεσολάβηση, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού.