Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου»,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

«γενεαλογική καταβολή» σημαίνει την καταγωγή προσώπων ή ομάδων προσώπων από πρόσωπα τα οποία δυνατό να προσδιορισθούν βάσει ορισμένων χαρακτηριστικών τους, όπως φυλή ή χρώμα, χωρίς αυτό να σημαίνει υποχρεωτικά ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά εξακολουθούν να υπάρχουν·

«δημόσια διάδοση» σημαίνει τη διάδοση με διανομή φυλλαδίων ή γραπτού υλικού ή εικόνων ή με αναπαράσταση ιδεών ή θεωριών ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, συμπεριλαμβανομένου συστήματος πληροφορικής το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονικά δεδομένα·

«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο δικαστήριο στη Δημοκρατία·

«ηλεκτρονικά δεδομένα» σημαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία από σύστημα πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος που παρέχει τη δυνατότητα στο σύστημα πληροφορικής να εκτελέσει μια λειτουργία·

«θρησκεία» σημαίνει τη θρησκευτική πίστη ή πεποιθήσεις προσώπων που προσδιορίζονται βάσει αυτής·

«Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου» σημαίνει το καταστατικό το οποίο κυρώθηκε με τον περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικό) Νόμο·

«Καταστατικό του Διεθνούς Στρατοδικείου» σημαίνει το Καταστατικό που προσαρτάται στη Συμφωνία του Λονδίνου της 8ης Αυγούστου 1945 αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της και το οποίο καθιδρύει το Διεθνές Στρατοδικείο για τη δίωξη και τιμωρία των κυριότερων εγκλημάτων πολέμου του Ευρωπαϊκού Άξονα·

«μίσος» σημαίνει το μίσος που βασίζεται στη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή·

«νομικό πρόσωπο» σημαίνει κάθε οντότητα με νομική προσωπικότητα η οποία αναγνωρίζεται ως τέτοια δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας της Δημοκρατίας αλλά δεν περιλαμβάνει τα κράτη ή άλλους φορείς δημοσίου δικαίου κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και τους διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

«σύστημα πληροφορικής» σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή ή ομάδα διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων μια ή περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, αυτόματη επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και τα ηλεκτρονικά δεδομένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από τους υπολογιστές με σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη συντήρησή τους.

Αδικήματα και ποινές

3. (1) Πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως είτε δημόσια είτε με δημόσια διάδοση, υποκινεί βία ή μίσος που στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας προσώπων που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, κατά τρόπο που διαταράσσει τη δημόσια τάξη ή που έχει απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως και κατά τρόπο που διαταράσσει τη δημόσια τάξη ή που έχει απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα με οποιοδήποτε τρόπο-

(α) δημόσια επιδοκιμάζει ή αρνείται ή κατάφωρα υποβαθμίζει τα εγκλήματα γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, και στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας προσώπων που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής και η συμπεριφορά του αυτή εκδηλώνεται κατά τρόπο που είναι πιθανόν να υποκινήσει βία ή μίσος κατά μιας τέτοιας ομάδας ή μέλους της ή

(β) δημόσια επιδοκιμάζει ή αρνείται ή κατάφωρα υποβαθμίζει τα εγκλήματα τα οποία ορίζονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού του Διεθνούς Στρατοδικείου, του οποίου άρθρου το κείμενο στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και η ελληνική μετάφραση στο Μέρος ΙΙ του Πίνακα, και στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους τέτοιας ομάδας που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής και η συμπεριφορά του αυτή εκδηλώνεται κατά τρόπο που είναι πιθανόν να υποκινήσει βία ή μίσος κατά μιας τέτοιας ομάδας ή μέλους της,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια (5) ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες Ευρώ (€10 000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Η άρνηση ή κατάφωρη υποβάθμιση των εγκλημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (2) μόνο αν τα εγκλήματα στα οποία αναφέρεται έχουν αναγνωριστεί με αμετάκλητη απόφαση διεθνούς δικαστηρίου ή με ομόφωνη απόφαση ή με ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(4) Άνευ επηρεασμού των εδαφίων (1) και (2), αναφορά στη θρησκεία καλύπτει και συμπεριφορά η οποία συνιστά πρόσχημα για να κατευθύνονται οι πράξεις κατά ομάδας προσώπων ή μέλους τέτοιας ομάδας που προσδιορίζεται βάσει φυλής, χρώματος, γενεαλογικών καταβολών, ή εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής.

Ηθικοί αυτουργοί και συναυτουργοί

4. (1) Πρόσωπο το οποίο συμβουλεύει, προάγει ή παρακινεί άλλο να συμμετέχει στη διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 3 είναι ένοχο ποινικού αδικήματος του ίδιου είδους και υπόκειται στην ίδια ποινή, όπως αν είχε διενεργήσει ο ίδιος τέτοια πράξη, δύναται δε να διωχτεί, όπως αν είχε διενεργήσει ο ίδιος τέτοια πράξη.

(2) Αν δύο ή περισσότερα πρόσωπα διαμορφώσουν από κοινού πρόθεση για τη διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 3 είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος του ίδιου είδους και υπόκεινται στην ίδια ποινή, όπως αν είχαν διενεργήσει οι ίδιοι τέτοια πράξη.

Ευθύνη νομικών προσώπων

5. (1) Νομικό πρόσωπο είναι ένοχο για τη διάπραξη αδικήματος που προβλέπεται στο άρθρο 3, όταν αυτό διαπράττεται προς όφελός του από πρόσωπο το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει στο νομικό αυτό πρόσωπο διευθυντική θέση, βάσει-

(α)εξουσίας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ή

(β)εξουσίας λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου ή

(γ)εξουσίας άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.

(2) Νομικό πρόσωπο είναι ένοχο για τη διάπραξη αδικήματος που προβλέπεται στο άρθρο 3, όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπο που καθορίζεται στο εδάφιο (1) έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη του εν λόγω αδικήματος προς όφελος του νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του προσώπου που καθορίζεται στο εδάφιο (1).

(3) Άνευ επηρεασμού των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο, η ευθύνη του νομικού προσώπου δεν αποκλείει την άσκηση ποινικής δίωξης των φυσικών προσώπων που διαπράττουν τα αδικήματα και ή των προσώπων που συμμετέχουν στη διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

(4) Άνευ επηρεασμού των εδαφίων (1) και (2), πρόσωπο το οποίο συμβουλεύει, προάγει ή παρακινεί άλλο να συμμετέχει στη διάπραξη αδικήματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 είναι ένοχο ποινικού αδικήματος του ίδιου είδους και υπόκειται στην ίδια ποινή, όπως αν είχε διενεργήσει ο ίδιος τέτοια πράξη, δύναται δε να διωχτεί, όπως αν είχε διενεργήσει ο ίδιος τέτοια πράξη.

Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων

6. (1) Νομικό πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες Ευρώ (€10 000) και το δικαστήριο δύναται να διατάξει -

(α)τον προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις,

(β)την προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση άσκησης εμπορικής δραστηριότητας,

(γ)τη διάλυση του νομικού προσώπου,

(δ)τη δήμευση οποιουδήποτε αντικειμένου ή μέσου το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(2) Νομικό πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 5, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες Ευρώ (€10 000).

Επέκταση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου

7. (1) Τα Δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν τα αδικήματα του παρόντος Νόμου, στις περιπτώσεις που τα αδικήματα έχουν διαπραχθεί -

(α)εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος της Δημοκρατίας,

(β)από πολίτη της Δημοκρατίας, ή

(γ)προς όφελος νομικού προσώπου το οποίο έχει την έδρα του στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(2) Η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου να εκδικάζει αδικήματα του παρόντος Νόμου δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) καλύπτει και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πράξεις τελούνται μέσω συστήματος πληροφορικής, και εάν-

(α)το πρόσωπο που τελεί την πράξη είναι σωματικά παρόν στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το εάν η πράξη περιλαμβάνει υλικό που φιλοξενείται σε σύστημα πληροφορικής στη Δημοκρατία,

(β)η πράξη περιλαμβάνει υλικό που φιλοξενείται σε σύστημα πληροφορικής που βρίσκεται στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το εάν ο δράστης τελεί την πράξη, ενόσω είναι σωματικά παρόν στη Δημοκρατία.

(3) Το άρθρο 6 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζεται.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το άρθρο 6 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζεται, ως εάν η φράση «δυνάμει του άρθρου 5», η οποία παρατίθεται στο εδάφιο (1) του εν λόγω άρθρου, είχε αντικατασταθεί από τη φράση «δυνάμει του άρθρου 6 του περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμου του 2011».

Ρατσιστικά και ξενοφοβικά κίνητρα

8. [Διαγράφηκε]
Έναρξη έρευνας

9. Η διερεύνηση των ποινικών αδικημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου δεν εξαρτάται από προηγούμενη καταγγελία ή παράπονο του θύματος.

Άσκηση δίωξης

10. Ποινική δίωξη για ποινικό αδίκημα δυνάμει οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος Νόμου δεν ασκείται παρά μόνον από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με την έγκρισή του.

Υποχρέωση σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων

11. (1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν περιορίζουν την υποχρέωση σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεμελιωδών νομικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, όπως κατοχυρώνονται στο Άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν περιορίζει την υποχρέωση σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεμελιωδών νομικών αρχών, σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία της έκφρασης, ιδίως την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα μέσα ενημέρωσης, όπως αυτές κατοχυρώνονται στο Άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3)

 

ΜΕΡΟΣ Ι

 

Article 6 of the Charter of the International Military Tribunal:

 

The Tribunal established by the Agreement referred to in Article 1 hereof for the trial and punishment of the major war criminals of the European Axis countries shall have the power to try and punish persons who, acting in the interests of the European Axis countries, whether as individuals or as members of organizations, committed any of the following crimes.

 

The following acts, or any of them, are crimes coming within the jurisdiction of the Tribunal for which there

shall be individual responsibility:

 

(a) Crimes against peace: namely, planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing;

 

(b) War crimes: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to Wave labour or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity;

 

(c) Crimes against humanity: namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war, or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.

 

Leaders, organizers, instigators and accomplices participating in the formulation or execution of a common plan or conspiracy to commit any of the foregoing crimes are responsible for all acts performed by any persons in execution of such plan.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

 

Άρθρο 6 του Καταστατικού του Διεθνούς Στρατοδικείου:

 

Το Δικαστήριο που καθιδρύθηκε από τη Συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος για τη δίκη και τιμωρία των μεγαλύτερων εγκλημάτων πολέμου των χωρών του Ευρωπαϊκού Άξονα, έχει την εξουσία να δικάσει και να τιμωρήσει άτομα τα οποία, ενεργώντας προς το συμφέρον των χωρών του Ευρωπαϊκού Άξονα, είτε ατομικά είτε ως μέλη οργανισμών, διέπραξαν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα εγκλήματα.

 

Οι ακόλουθες πράξεις ή οποιαδήποτε από αυτές, θεωρούνται εγκλήματα τα οποία εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου για τα οποία υπάρχει ατομική ευθύνη:

 

(α) εγκλήματα κατά της ειρήνης, όπως σχεδιασμός, προετοιμασία, έναρξη ή διεξαγωγή ενός επιθετικού πολέμου ή πολέμου κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών, συμφωνιών ή διαβεβαιώσεων ή συμμετοχή σε ένα κοινό σχέδιο ή συνωμοσία για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

 

(β) εγκλήματα πολέμου, όπως παραβιάσεις των νόμων ή των εθίμων του πολέμου. Τέτοιες παραβιάσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, εις την ανθρωποκτονία, την κακομεταχείριση ή την απέλαση με σκοπό τη μαζική μεταφορά για καταναγκαστική εργασία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο του άμαχου πληθυσμού κατεχόμενου εδάφους, την ανθρωποκτονία ή την κακομεταχείριση αιχμαλώτων πολέμου ή ανθρώπων στις θάλασσες, τη θανάτωση των ομήρων, τη λεηλασία της δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, την κακόβουλη/αδικαιολόγητη καταστροφή πόλεων, κωμοπόλεων ή χωριών ή τις καταστροφές που δεν δικαιολογούνται από στρατιωτική αναγκαιότητα.

 

(γ) εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως δολοφονία, εξόντωση, υποδούλωση, απέλαση και άλλες απάνθρωπες πράξεις που διαπράττονται εις βάρος του άμαχου πληθυσμού, πριν ή κατά τη διάρκεια του πολέμου ή διωγμούς για πολιτικούς, φυλετικούς ή θρησκευτικούς λόγους για την εκτέλεση ή σε σχέση με οποιοδήποτε έγκλημα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, ακόμα κι αν δεν θεωρείται αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το νόμο της χώρας όπου αυτό διαπράχθηκε.

 

Οι ηγέτες, οι διοργανωτές, οι υποκινητές και οι συνεργοί που συμμετέχουν στη διαμόρφωση ή την εκτέλεση ενός κοινού σχεδίου ή συνωμοσίας για τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα εγκλήματα είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που τελέσθηκαν από οποιαδήποτε πρόσωπα για την εκτέλεση του εν λόγω σχεδίου.