ΜΕΡΟΣ VI ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Αδικήματα και ποινές

22. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη ή σε ποινή προστίμου μέχρι τριάντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (34.000) ή και στις δύο ποινές μαζί.