ΜΕΡΟΣ VIA ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ
Ερμηνεία

14Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-

«αίτηση» σημαίνει τη γραπτή υποβολή, από χρεώστη στον Επίτροπο, αιτήματος για διορισμό διαμεσολαβητή σε σχέση με διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων∙

«επαγγελματική στέγη» σημαίνει ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος στέγασης και διεξαγωγής των επιχειρηματικών ή/και εμπορικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του χρεώστη και το οποίο είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της λειτουργίας αυτής·

«Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών» σημαίνει την επιτροπή που διορίζεται από το ΑΠΙ, η οποία έχει την ευθύνη σύμφωνα με την Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για εξέταση παραπόνων από χρεώστη, σε σχέση με απόφαση που έχει ληφθεί από το ΑΠΙ ή παράλειψη ή άρνηση λήψης απόφασης του ΑΠΙ, σε σχέση με την αναδιάρθρωση πιστωτικών διευκολύνσεων του χρεώστη∙

«κύρια κατοικία» σημαίνει την κατοικία που χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδιοκτήτη της ή την υπό ανέγερση κατοικία που θα χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδιοκτήτη της ή σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, του αντισυμβαλλομένου στη σύμβαση, μισθωτή της, για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών κατ’ έτος∙

«Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων» σημαίνει την περί Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2013 και 2014, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 9η Σεπτεμβρίου 2013, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«πιστωτική διευκόλυνση» σημαίνει-

(α) δάνειο ή όριο υπεραναλήψεως ή όριο πιστωτικής κάρτας συνολικής συμβατικής υποχρέωσης μέχρι του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000), το οποίο παρέχεται από ΑΠΙ σε χρεώστη και το οποίο εξασφαλίζεται με υποθήκη ή με σύμβαση εκχώρησης  εξασφάλισης που κατατέθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας επί ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία· ή

(β) χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή ως επαγγελματική στέγη, συνολικής συμβατικής υποχρέωσης μέχρι του ποσού των τρακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000)·

«σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο.

«χρεώστης» σημαίνει καταναλωτή, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, του οποίου οι πιστωτικές διευκολύνσεις προς ΑΠΙ που έχει την έδρα του ή δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία, παρουσιάζουν καθυστερήσεις ή υπερβάσεις και ως εκ τούτου χρήζουν αναδιάρθρωσης, νοουμένου ότι ο καταναλωτής δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης, ανάλογα με την περίπτωση.

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

14Β.(1) Στις περιπτώσεις διαδικασιών αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων χρεωστών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14Α και στην Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Μέρους:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος Μέρους αποτελούν πρόσθετη αρμοδιότητα του Φορέα, από τα οριζόμενα στο άρθρο 4, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαμεσολάβησης αναφορικά με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων χρεωστών μέχρι των ορίων που προβλέπονται στον ορισμό του όρου «πιστωτική διευκόλυνση» του άρθρου 14Α και που εξασφαλίζονται με υποθήκη ή με σύμβαση εκχώρησης  εξασφάλισης που κατατέθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας επί ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, για τους οποίους κρίνεται πρόσφορη η υιοθέτηση διαδικασίας διαμεσολάβησης με βάση τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(2) (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε εν ισχύι Νόμου, ΑΠΙ δε δύναται να κινήσει δικαστική διαδικασία ή τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 52 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου ή τη διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου με πλειστηριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου ή τη διαδικασία λήψης της κατοχής ή πώλησης ακινήτου που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης, εναντίον χρεώστη, για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από πιστωτική διευκόλυνση, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν Μέρος και στην Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων, εκτός εάν ο χρεώστης δεν ασκήσει οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δικαιώματά του, εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.

(β) Η περίοδος, κατά την οποία εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν Μέρος και στην Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο ολοκληρώνονται, αποτελεί χρόνο που δεν προσμετράται για σκοπούς παραγραφής, κατά τα προβλεπόμενα στον περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμο.

(γ) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζονται επί πιστωτικών διευκολύνσεων, σε σχέση με τις οποίες, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, έχει εκδοθεί απόφαση από δικαστήριο της Δημοκρατίας ή βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία ή διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου με πλειστηριασμό ή διαδικασία λήψης της κατοχής ή εκποίησης ακινήτου που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης, με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Υποβολή αίτησης από χρεώστη και διαμεσολάβηση

14Γ. (1) Χρεώστης δύναται, για σκοπούς διαδικασίας αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων, να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο προκειμένου αυτός να διορίσει διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαμεσολαβητών που προβλέπεται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α) του άρθρου 7 του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου και ο οποίος επιπρόσθετα έχει τύχει επιμόρφωσης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε θέματα αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων και έχει επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις των οποίων το περιεχόμενο, ο τρόπος διεξαγωγής, η συχνότητα, η εξεταστέα ύλη, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει ή είναι επιδεκτικό καθορισμού, εξειδίκευσης ή διευκρίνισης, καθορίζεται, εξειδικεύεται ή διευκρινίζεται με Οδηγίες που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21:

Νοείται ότι, πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαμεσολαβητών, το οποίο προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του άρθρου 7 του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου, θα πρέπει να έχει τύχει κατάρτισης για θέματα διαμεσολάβησης από αναγνωρισμένους οίκους και να έχει λάβει πιστοποιητικό μετά από Ειδικές εξετάσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι, η υποχρέωση επιτυχίας σε γραπτές εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν εφαρμόζεται πριν τη διεξαγωγή των πρώτων εξετάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αποτυχίας υποψηφίου στις πρώτες εξετάσεις, αυτός δύναται να διεκπεραιώσει οποιεσδήποτε ανειλημμένες κατά το χρόνο της αποτυχίας, υποθέσεις διαμεσολάβησης:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, για σκοπούς επιμόρφωσης των διαμεσολαβητών σε θέματα πιστωτικών διευκολύνσεων, η Κεντρική Τράπεζα διοργανώνει τα εν λόγω σεμινάρια σε τακτή βάση, εν πάση δε περιπτώσει το διάστημα το οποίο απέχει μεταξύ δύο σεμιναρίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

(2) Χρεώστης δύναται να υποβάλει την, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), αίτηση, εντός χρονικού πλαισίου δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υποβολή κατάστασης σχετικών οικονομικών στοιχείων προς το ΑΠΙ, τα οποία καθορίζονται εκάστοτε στην Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων και, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση για διορισμό διαμεσολαβητή εντός της προαναφερόμενης περιόδου, εντός χρονικού πλαισίου τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή πρότασης αναδιάρθρωσης πιστωτικής διευκόλυνσης από το ΑΠΙ:

Νοείται ότι, ο χρεώστης περιλαμβάνει στην αίτησή του -

(α) την ημερομηνία κατά την οποία υπήρξε η πρώτη επαφή μεταξύ χρεώστη και ΑΠΙ·

(β) το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία αναδιάρθρωσης των πιστωτικών διευκολύνσεων·

(γ) τους λόγους για τους οποίους κρίνει απαραίτητο το διορισμό διαμεσολαβητή· και

(δ) στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν την πιστωτική διευκόλυνση, τις καθυστερήσεις ή υπερβάσεις, την πρόταση αναδιάρθρωσης πιστωτικής διευκόλυνσης του ΑΠΙ, σε περίπτωση που τέτοια πρόταση υποβλήθηκε, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για σκοπούς της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.

(3) Ο Επίτροπος διορίζει διαμεσολαβητή εντός τριών (3) ημερών και ενημερώνει άμεσα γραπτώς το ΑΠΙ και το χρεώστη επί τούτου, ζητώντας από τα δύο μέρη και το διαμεσολαβητή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου τα δύο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία, ως προς την αναδιάρθρωση των πιστωτικών διευκολύνσεων:

Νοείται ότι το ΑΠΙ οφείλει να συμμετάσχει στη διαδικασία διαμεσολάβησης.

(4) Το ΑΠΙ οφείλει να διευθετήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία ενημέρωσής του από τον Επίτροπο, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3), συνάντηση με το χρεώστη, παρουσία του διαμεσολαβητή, ο οποίος προεδρεύει των οποιωνδήποτε συναντήσεων.

(5) Το κόστος για τη χρήση των υπηρεσιών του διαμεσολαβητή δε δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) και κατανέμεται κατά είκοσι τοις εκατόν (20%) στο χρεώστη και κατά ογδόντα τοις εκατόν (80%) στο ΑΠΙ:

Νοείται ότι, ο Επίτροπος δύναται με ερμηνευτική εγκύκλιό του, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (12), να καθορίσει τον τρόπο υπολογισμού του κόστους για τη χρήση των υπηρεσιών του διαμεσολαβητή.

(6) Ο χρεώστης με την υποβολή της αίτησης καταβάλλει τέλος ύψους είκοσι ευρώ (€20) προς τον Επίτροπο.

(7) Ο χρεώστης δύναται, σε οποιοδήποτε χρόνο, να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο για διακοπή της διαδικασίας διαμεσολάβησης, οπότε σε τέτοια περίπτωση επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με το κόστος για τη χρήση των υπηρεσιών του διαμεσολαβητή.

(8) Ο Επίτροπος τηρεί Ειδικό Μητρώο Διαμεσολαβητών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών που προβλέπεται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α) του άρθρου 7 του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου και οι οποίοι επιπρόσθετα έχουν τύχει επιμόρφωσης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε θέματα αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων και έχουν επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(9) Ο διαμεσολαβητής μετά το πέρας της διαμεσολάβησης υποβάλλει στον Επίτροπο έκθεση επί της διενεργηθείσας διαμεσολάβησης, η οποία καταχωρείται σε αρχείο που τηρεί ο Επίτροπος ειδικά για το σκοπό αυτό και στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

(α) Ότι τα δύο μέρη έχουν παρουσιαστεί∙

(β) ότι τα δύο μέρη έχουν διαβουλευθεί καλή τη πίστει και έχουν συμπληρώσει ειδικό έντυπο ελέγχου διαδικασίας διαμεσολάβησης στη βάση ειδικού τύπου, το οποίο περιέχεται σε ερμηνευτικές εγκυκλίους που ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Μέρους∙

(γ) κατά πόσο έχει επιτευχθεί ή όχι συμφωνία· σε περίπτωση που έχει επιτευχθεί συμφωνία, αυτή επισυνάπτεται στην έκθεση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία και η διαμεσολάβηση κηρυχθεί άκαρπη, ο Επίτροπος οφείλει να εξετάσει κατά πόσο εφαρμόστηκαν ικανοποιητικά οι πρόνοιες του κώδικα από το ΑΠΙ:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Επίτροπος αποφαίνεται ότι υπάρχει παράβαση των προνοιών του κώδικα από το ΑΠΙ, ενημερώνει αμέσως και γραπτώς το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με σχετική έκθεση στην οποία αιτιολογεί πλήρως και κατά τρόπο εμπεριστατωμένο τα συμπεράσματά του.

(δ) [Διαγράφηκε].

(10) Η διαδικασία-

(α) του διορισμού διαμεσολαβητή·

(β) της διαμεσολάβησης·και

(γ) της υποβολής πρότασης από το ΑΠΙ προς το χρεώστη, όπως αυτή προκύπτει μετά την αποπεράτωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης,

δε δύναται να υπερβαίνει συνολικά το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός:

Νοείται ότι, ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας  δύναται να παραταθεί, αν κατά την κρίση του Επιτρόπου, συντρέχει σοβαρός λόγος για ακόμη ένα μήνα.

(11) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (10), για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου.

(12) Τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τυγχάνει εφαρμογής, ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους για την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (11) και γενικότερα των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(13) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο χρεώστης διατηρεί το δικαίωμα όπως, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτόν της πρότασης του ΑΠΙ, όπως αυτή προκύπτει μετά την αποπεράτωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης, απευθυνθεί στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών:

Νοείται ότι, ο χρεώστης δε δύναται να αποταθεί εκ νέου στον Επίτροπο για διορισμό διαμεσολαβητή.

Μη συμμόρφωση ΑΠΙ προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου

14Δ. Σε περίπτωση υποβολής παραπόνου από καταναλωτή εναντίον αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος, για το οποίο ο Επίτροπος έχει διορίσει διαμεσολαβητή και έχει ενημερώσει γραπτώς το εν λόγω ίδρυμα, αλλά αυτό είτε αμελεί είτε αρνείται να προσέλθει σε διαβούλευση για κατάληξη σε συμφωνία με τον χρεώστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το ίδρυμα αναφορικά με εγερθείσα δικαστική διαδικασία, χάνει το δικαίωμά του να διεκδικήσει δικηγορικά έξοδα και τόκους επί των εξόδων σε σχέση με την εν λόγω δικαστική διαδικασία, εναντίον του χρεώστη.