Υποβολή αίτησης από χρεώστη και διαμεσολάβηση

14Γ. (1) Χρεώστης δύναται, για σκοπούς διαδικασίας αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων, να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο προκειμένου αυτός να διορίσει διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαμεσολαβητών που προβλέπεται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α) του άρθρου 7 του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου και ο οποίος επιπρόσθετα έχει τύχει επιμόρφωσης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε θέματα αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων και έχει επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις των οποίων το περιεχόμενο, ο τρόπος διεξαγωγής, η συχνότητα, η εξεταστέα ύλη, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει ή είναι επιδεκτικό καθορισμού, εξειδίκευσης ή διευκρίνισης, καθορίζεται, εξειδικεύεται ή διευκρινίζεται με Οδηγίες που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21:

Νοείται ότι, πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαμεσολαβητών, το οποίο προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του άρθρου 7 του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου, θα πρέπει να έχει τύχει κατάρτισης για θέματα διαμεσολάβησης από αναγνωρισμένους οίκους και να έχει λάβει πιστοποιητικό μετά από Ειδικές εξετάσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι, η υποχρέωση επιτυχίας σε γραπτές εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν εφαρμόζεται πριν τη διεξαγωγή των πρώτων εξετάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αποτυχίας υποψηφίου στις πρώτες εξετάσεις, αυτός δύναται να διεκπεραιώσει οποιεσδήποτε ανειλημμένες κατά το χρόνο της αποτυχίας, υποθέσεις διαμεσολάβησης.

(2) Χρεώστης δύναται να υποβάλει την, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), αίτηση, εντός χρονικού πλαισίου δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υποβολή κατάστασης σχετικών οικονομικών στοιχείων προς το ΑΠΙ, τα οποία καθορίζονται εκάστοτε στην Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων και, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση για διορισμό διαμεσολαβητή εντός της προαναφερόμενης περιόδου, εντός χρονικού πλαισίου τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή πρότασης αναδιάρθρωσης πιστωτικής διευκόλυνσης από το ΑΠΙ:

Νοείται ότι, ο χρεώστης περιλαμβάνει στην αίτησή του -

(α) την ημερομηνία κατά την οποία υπήρξε η πρώτη επαφή μεταξύ χρεώστη και ΑΠΙ·

(β) το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία αναδιάρθρωσης των πιστωτικών διευκολύνσεων·

(γ) τους λόγους για τους οποίους κρίνει απαραίτητο το διορισμό διαμεσολαβητή· και

(δ) στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν την πιστωτική διευκόλυνση, τις καθυστερήσεις ή υπερβάσεις, την πρόταση αναδιάρθρωσης πιστωτικής διευκόλυνσης του ΑΠΙ, σε περίπτωση που τέτοια πρόταση υποβλήθηκε, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για σκοπούς της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.

(3) Ο Επίτροπος διορίζει διαμεσολαβητή εντός τριών (3) ημερών και ενημερώνει άμεσα γραπτώς το ΑΠΙ και το χρεώστη επί τούτου, ζητώντας από τα δύο μέρη και το διαμεσολαβητή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου τα δύο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία, ως προς την αναδιάρθρωση των πιστωτικών διευκολύνσεων:

Νοείται ότι το ΑΠΙ οφείλει να συμμετάσχει στη διαδικασία διαμεσολάβησης.

(4) Το ΑΠΙ οφείλει να διευθετήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία ενημέρωσής του από τον Επίτροπο, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3), συνάντηση με το χρεώστη, παρουσία του διαμεσολαβητή, ο οποίος προεδρεύει των οποιωνδήποτε συναντήσεων.

(5) Το κόστος για τη χρήση των υπηρεσιών του διαμεσολαβητή δε δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) και κατανέμεται κατά είκοσι τοις εκατόν (20%) στο χρεώστη και κατά ογδόντα τοις εκατόν (80%) στο ΑΠΙ:

Νοείται ότι, ο Επίτροπος δύναται με ερμηνευτική εγκύκλιό του, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (12), να καθορίσει τον τρόπο υπολογισμού του κόστους για τη χρήση των υπηρεσιών του διαμεσολαβητή.

(6) Ο χρεώστης με την υποβολή της αίτησης καταβάλλει τέλος ύψους είκοσι ευρώ (€20) προς τον Επίτροπο.

(7) Ο χρεώστης δύναται, σε οποιοδήποτε χρόνο, να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο για διακοπή της διαδικασίας διαμεσολάβησης, οπότε σε τέτοια περίπτωση επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με το κόστος για τη χρήση των υπηρεσιών του διαμεσολαβητή.

(8) Ο Επίτροπος τηρεί Ειδικό Μητρώο Διαμεσολαβητών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών που προβλέπεται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α) του άρθρου 7 του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου και οι οποίοι επιπρόσθετα έχουν τύχει επιμόρφωσης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε θέματα αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων και έχουν επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(9) Ο διαμεσολαβητής μετά το πέρας της διαμεσολάβησης υποβάλλει στον Επίτροπο έκθεση επί της διενεργηθείσας διαμεσολάβησης, η οποία καταχωρείται σε αρχείο που τηρεί ο Επίτροπος ειδικά για το σκοπό αυτό και στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

(α) Ότι τα δύο μέρη έχουν παρουσιαστεί∙

(β) ότι τα δύο μέρη έχουν διαβουλευθεί καλή τη πίστει και έχουν συμπληρώσει ειδικό έντυπο ελέγχου διαδικασίας διαμεσολάβησης στη βάση ειδικού τύπου, το οποίο περιέχεται σε ερμηνευτικές εγκυκλίους που ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Μέρους∙

(γ) κατά πόσο έχει επιτευχθεί ή όχι συμφωνία· σε περίπτωση που έχει επιτευχθεί συμφωνία, αυτή επισυνάπτεται στην έκθεση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία και η διαμεσολάβηση κηρυχθεί άκαρπη, ο Επίτροπος οφείλει να εξετάσει κατά πόσο εφαρμόστηκαν ικανοποιητικά οι πρόνοιες του κώδικα από το ΑΠΙ:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Επίτροπος αποφαίνεται ότι υπάρχει παράβαση των προνοιών του κώδικα από το ΑΠΙ, ενημερώνει αμέσως και γραπτώς το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με σχετική έκθεση στην οποία αιτιολογεί πλήρως και κατά τρόπο εμπεριστατωμένο τα συμπεράσματά του.

(δ) [Διαγράφηκε].

(10) Η διαδικασία-

(α) του διορισμού διαμεσολαβητή·

(β) της διαμεσολάβησης·και

(γ) της υποβολής πρότασης από το ΑΠΙ προς το χρεώστη, όπως αυτή προκύπτει μετά την αποπεράτωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης,

δε δύναται να υπερβαίνει συνολικά το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός:

Νοείται ότι, ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας  δύναται να παραταθεί, αν κατά την κρίση του Επιτρόπου, συντρέχει σοβαρός λόγος για ακόμη ένα μήνα.

(11) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (10), για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου.

(12) Τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τυγχάνει εφαρμογής, ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους για την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (11) και γενικότερα των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(13) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο χρεώστης διατηρεί το δικαίωμα όπως, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτόν της πρότασης του ΑΠΙ, όπως αυτή προκύπτει μετά την αποπεράτωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης, απευθυνθεί στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών:

Νοείται ότι, ο χρεώστης δε δύναται να αποταθεί εκ νέου στον Επίτροπο για διορισμό διαμεσολαβητή.