Ερμηνεία

14Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-

«αίτηση» σημαίνει τη γραπτή υποβολή, από χρεώστη στον Επίτροπο, αιτήματος για διορισμό διαμεσολαβητή σε σχέση με διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων∙

«επαγγελματική στέγη» σημαίνει ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος στέγασης και διεξαγωγής των επιχειρηματικών ή/και εμπορικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του χρεώστη και το οποίο είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της λειτουργίας αυτής·

«Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών» σημαίνει την επιτροπή που διορίζεται από το ΑΠΙ, η οποία έχει την ευθύνη σύμφωνα με την Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για εξέταση παραπόνων από χρεώστη, σε σχέση με απόφαση που έχει ληφθεί από το ΑΠΙ ή παράλειψη ή άρνηση λήψης απόφασης του ΑΠΙ, σε σχέση με την αναδιάρθρωση πιστωτικών διευκολύνσεων του χρεώστη∙

«κύρια κατοικία» σημαίνει την κατοικία που χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδιοκτήτη της ή την υπό ανέγερση κατοικία που θα χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδιοκτήτη της ή σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, του αντισυμβαλλομένου στη σύμβαση, μισθωτή της, για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών κατ’ έτος∙

«Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων» σημαίνει την περί Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2013 και 2014, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 9η Σεπτεμβρίου 2013, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«πιστωτική διευκόλυνση» σημαίνει-

(α) δάνειο ή όριο υπεραναλήψεως ή όριο πιστωτικής κάρτας συνολικής συμβατικής υποχρέωσης μέχρι του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000), το οποίο παρέχεται από ΑΠΙ σε χρεώστη και το οποίο εξασφαλίζεται με υποθήκη ή με σύμβαση εκχώρησης  εξασφάλισης που κατατέθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας επί ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία· ή

(β) χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή ως επαγγελματική στέγη, συνολικής συμβατικής υποχρέωσης μέχρι του ποσού των τρακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000)·

«σύμβαση εκχώρησης εξασφάλισης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο.

«χρεώστης» σημαίνει καταναλωτή, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, του οποίου οι πιστωτικές διευκολύνσεις προς ΑΠΙ που έχει την έδρα του ή δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία, παρουσιάζουν καθυστερήσεις ή υπερβάσεις και ως εκ τούτου χρήζουν αναδιάρθρωσης, νοουμένου ότι ο καταναλωτής δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης, ανάλογα με την περίπτωση.