Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος του 2010.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -

“άδεια διατρητή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 106˙

“άδεια έργου υδροληψίας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (1) του άρθρου 80˙

“άδεια έργου συγκράτησης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 81˙

“άδεια υδροληψίας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 82·

"ακίνητη ιδιοκτησία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

“άλλο έργο υδροληψίας” σημαίνει οποιοδήποτε άλλο έργο, ή φρέαρ, με το οποίο καθίσταται δυνατή η λήψη νερού από οποιαδήποτε πηγή νερού και περιλαμβάνει τη διεύρυνση, εκβάθυνση ή με άλλο τρόπο επέκταση ή τροποποίηση οποιασδήποτε φυσικής πηγής˙

“ανάληψη” και “αναλαμβάνω”, με αναφορά σε υδατικά έργα, περιλαμβάνει και την απόκτηση της ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος χρήσης υδατικού έργου με αγορά, μίσθωση, αναγκαστική απαλλοτρίωση, επίταξη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο˙

“ανακυκλωμένο νερό” σημαίνει το νερό που προέρχεται από σταθμό επεξεργασίας οικιακών ή βιομηχανικών λυμάτων˙

“απόβλητα” σημαίνει τα αστικά ή βιομηχανικά λύματα τα οποία απορρίπτονται σε κυβερνητικό σταθμό επεξεργασίας οικιακών ή βιομηχανικών λυμάτων˙

“αποθέματα νερού” σημαίνει το νερό, που εκάστοτε περιέχεται σε οποιαδήποτε πηγή νερού και περιλαμβάνει και το ανακυκλωμένο νερό˙

“αποστράγγιση γης” σημαίνει την αποστράγγιση εδαφών με την εκτέλεση έργων αποστράγγισης για αποφυγή πλημμυρών, κορεσμού εδαφών από νερό, ή για προστασία από αυτά˙

“αρδευτικά έργα” περιλαμβάνει όλες τις υδατικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την άρδευση και όλα τα έργα για ή σε σχέση με την αποστράγγιση γης ή τον εμπλουτισμό υδροφορέων˙

“Αρδευτική Επιτροπεία” σημαίνει την επιτροπεία όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριά) Νόμου·

“αρδευτικό νερό” σημαίνει το νερό που παρέχεται δυνάμει του παρόντος Νόμου και που δεν αποτελεί νερό ανθρώπινης κατανάλωσης˙

“Αρδευτικό Τμήμα” σημαίνει αρδευτικό τμήμα που ιδρύθηκε δυνάμει του περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριά) Νόμου˙

“Αρδευτικός Σύνδεσμος” σημαίνει αρδευτικό σύνδεσμο που ιδρύθηκε δυνάμει του περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικόν ΄Υδωρ) Νόμου˙

“αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης” σημαίνει Δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο˙

“αστικά λύματα” ή “λύματα” σημαίνει τα οικιακά λύματα ή το μείγμα οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων ή/και όμβριων νερών˙

“βιομηχανικά λύματα” σημαίνει οποιαδήποτε λύματα που απορρίπτονται από κτίρια και χώρους που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια νερά˙

“Δήμος” σημαίνει δήμο που ιδρύθηκε με βάση τον περί Δήμων Νόμο.

«διαθέσιμοι πόροι υπόγειων υδάτων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου.

“Διευθυντής” σημαίνει το διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει οποιοδήποτε υπάλληλο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων κατάλληλα εξουσιοδοτημένο να ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή˙

“δίκτυο αποχέτευσης” σημαίνει το σύστημα αγωγών που συλλέγει και διοχετεύει τα αστικά λύματα˙

“δίκτυο παροχής” σημαίνει το σύστημα αγωγών και των παρεμφερών υδατικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιείται για τη διοχέτευση νερού από πηγή νερού σε καταναλωτή˙

“εγγεγραμμένες αγροτικές οργανώσεις” σημαίνει τις εκάστοτε εγγεγραμμένες αγροτικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου ή του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται˙

“εξουσιοδοτημένος προμηθευτής νερού” σημαίνει Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας που ιδρύθηκε δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικών και Άλλων Περιοχών) Νόμου, Δήμο που προμηθεύει νερό δυνάμει του περί Δήμων Νόμου ή οποιαδήποτε άλλη αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει εξουσία να προμηθεύει νερό σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου˙

“εγκεκριμένος καταναλωτής” σημαίνει πρόσωπο που προμηθεύεται νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19˙

“επιφανειακά νερά” σημαίνει τα χερσαία νερά, εκτός των υπογείων νερών, τα μεταβατικά νερά και τα παράκτια νερά, όσον αφορά όμως τη χημική κατάσταση περιλαμβάνει και τα χωρικά ύδατα˙

“επιφανειακά χερσαία νερά” σημαίνει τα χερσαία νερά, εκτός των υπογείων νερών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποταμό, ρυάκι, ή άλλο υδατόρεμα, λίμνη, λιμνοδεξαμενή ή ταμιευτήρα, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, φυσικό ή τεχνητό, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και οποιαδήποτε αναφορά σε επιφανειακά χερσαία νερά περιλαμβάνει αναφορά στο κανάλι ή στην κοίτη επιφανειακών χερσαίων νερών η οποία είναι ενίοτε ξηρή˙

“έργα αποστράγγισης” περιλαμβάνει έργα για προστασία από το νερό και για αποφυγή πλημμύρων και κορεσμού εδαφών από νερό˙

“έργα συγκράτησης” σημαίνει-

(α) οποιοδήποτε φράγμα, ρυθμιστικό φράγμα ποταμού, θυρίδα ρύθμισης ροής, δεξαμενή, λιμνοδεξαμενή ή άλλο έργο σε επιφανειακά χερσαία νερά με το οποίο δύναται να συγκρατηθεί νερό ή να εμποδιστεί η ροή του, ή

(β) οποιοδήποτε έργο για την εκτροπή της ροής επιφανειακών χερσαίων νερών σε σχέση με την κατασκευή, τροποποίηση ή λειτουργία οποιουδήποτε φράγματος, ρυθμιστικού φράγματος ποταμού, θυρίδας ρύθμισης ροής δεξαμενής, λιμνοδεξαμενής ή άλλου έργου δια του οποίου δύναται να συγκρατηθεί νερό ή να εμποδιστεί η ροή του˙

“εργοδοτώ” με τις γραμματικές παραλλαγές του όρου αυτού, περιλαμβάνει, για τους σκοπούς του Μέρους VII και εργοδότηση δυνάμει συμφωνίας για προσφορά υπηρεσιών˙

«εσωτερικά ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου.

“καθορισμένος” σημαίνει καθορισμένο με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132 και "καθορίζεται" ερμηνεύεται ανάλογα˙

“καταργηθέντες Νόμοι” σημαίνει τους νόμους που καταργούνται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 145˙

“κατάσταση επιφανειακών νερών” σημαίνει τη συνολική έκφραση της κατάστασης ενός επιφανειακού υδατικού συστήματος, που καθορίζεται από τις χαμηλότερες τιμές της οικολογικής και της χημικής του κατάστασης˙

“κατάσταση υπογείων νερών” σημαίνει τη συνολική έκφραση της κατάστασης υπογείου υδατικού συστήματος, που καθορίζεται από τις χαμηλότερες τιμές της ποσοτικής και της χημικής του κατάστασης˙

“Κοινοτικό Συμβούλιο” σημαίνει κοινοτικό συμβούλιο που ιδρύθηκε δυνάμει του περί Κοινοτήτων Νόμου˙

“κοίτη” σημαίνει τη γη μεταξύ των εσχάτων ορίων της ροής νερού που σχηματίζεται από οποιοδήποτε φυσικό υδατόρεμα, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε όχθης ή νησίδας εντός των ορίων αυτών, εκτός εκείνων που αποτελούν ιδιωτική ιδιοκτησία˙

“λήψη νερού” σημαίνει τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης με την οποία νερό που υπάρχει σε οποιαδήποτε πηγή νερού αφαιρείται από αυτή, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, περιλαμβανομένης της αφαίρεσης του για σκοπούς μεταφοράς σε άλλη πηγή νερού ή σε άλλο μέρος της ίδιας πηγής νερού˙

“μεταβατικά νερά” σημαίνει συστήματα επιφανειακών νερών στην περιοχή των στομίων ποταμών, τα οποία είναι εν μέρει αλμυρά σαν αποτέλεσμα της εγγύτητάς τους σε παράκτια νερά, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζονται ουσιωδώς από τη ροή γλυκού νερού˙

“μη οικιακοί σκοποί” σημαίνει, αναφορικά με την προμήθεια νερού σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλη ακίνητη ιδιοκτησία, την προμήθεια νερού για οποιουσδήποτε σκοπούς άλλους από οικιακούς σκοπούς˙

“νερό ανθρώπινης κατανάλωσης” σημαίνει το νερό που παρέχεται δυνάμει του παρόντος Νόμου και διοχετεύεται μέσω των υδατικών εγκαταστάσεων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χονδρική προμήθεια νερού σε εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού˙

“νερό της θάλασσας” σημαίνει τα μεταβατικά νερά, τα παράκτια νερά, τα χωρικά ύδατα και τα λοιπά θαλάσσια νερά˙

“Νομοθεσία” περιλαμβάνει και δευτερογενή νομοθεσία˙

“οικιακά λύματα” σημαίνει τα λύματα από περιοχές κατοικιών και υπηρεσιών που προέρχονται κυρίως από τον ανθρώπινο μεταβολισμό και τις εμπορικές δραστηριότητες˙

“οικιακοί σκοποί” σημαίνει, σε σχέση με την προμήθεια νερού σε οποιοδήποτε υποστατικό, την παροχή νερού για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος, σύμφωνα με τις συνήθεις συνθήκες ζωής, ικανοποιείται σε οποιαδήποτε κατοικία και όταν ολόκληρο ή μέρος του υποστατικού χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, οι σκοποί αυτοί περιλαμβάνουν:

(α) Τους σκοπούς επαγγέλματος το οποίο διεξάγεται εντός εκείνης της κατοικίας, ή όταν εκείνη η κατοικία και ένα άλλο μέρος του υποστατικού χρησιμοποιούνται μαζί και η κατοικία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού χώρου που χρησιμοποιείται ως ανωτέρω, τους σκοπούς επαγγέλματος το οποίο διεξάγεται στο άλλο μέρος του υποστατικού, και

(β) τέτοιους άλλους σκοπούς εκτός κατοικίας, περιλαμβανομένης της πλύσης οχημάτων και του ποτίσματος κήπων, οι οποίοι συνδέονται με τη χρήση της κατοικίας και είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν με την προμήθεια νερού λαμβανόμενου από βρύση εντός της κατοικίας και χωρίς τη χρήση λάστιχου ή άλλου παρόμοιου εξοπλισμού,

αλλά δεν περιλαμβάνουν τη χρήση πισίνας, τους σκοπούς επιχείρησης πλυντηρίου ή τους σκοπούς επιχείρησης παρασκευής τροφίμων ή ποτών για κατανάλωση εκτός του υποστατικού˙

«οικισμοί» σημαίνει τις περιοχές, στις οποίες ο πληθυσμός ή/και οι οικονομικές δραστηριότητες είναι επαρκώς συγκεντρωμένα, ώστε τα αστικά λύματα να μπορούν να συλλέγονται και να διοχετεύονται σε σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή σε τελικό σημείο απόρριψης˙

“όμβρια ύδατα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου˙

“όχθη ή τοίχος", σε σχέση με φυσικό υδατόρεμα, σημαίνει τη γη σε κάθε πλευρά της κοίτης του φυσικού υδατορέματος, σε απόσταση ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστομέτρων (1,80 μ.) από αυτή˙

“παράκτια νερά” σημαίνει τα επιφανειακά νερά που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς μιας νοητής γραμμής, κάθε σημείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός (1) ναυτικού μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης από την οποία μετρώνται τα χωρικά ύδατα και η οποία εκτείνεται, όπου αυτό εφαρμόζεται, μέχρι το απώτερο όριο των μεταβατικών νερών˙

“περιοχή υδροσυλλογής” σημαίνει την περιοχή η οποία περιέχει όλους τους υδάτινους πόρους οι οποίοι τροφοδοτούν την ωφελούμενη περιοχή˙

“πηγή νερού” σημαίνει οποιαδήποτε επιφανειακά χερσαία νερά ή υδροφορέα εντός των οποίων περιέχεται ή δυνατό να περιέχεται νερό καθ΄ οιονδήποτε χρόνο και, για τους σκοπούς του Μέρους VIII, περιλαμβάνει και το νερό της θάλασσας˙

“ποσοτική κατάσταση” σημαίνει την έκφραση του βαθμού στον οποίο ένα σύστημα υπογείων νερών επηρεάζεται από άμεσες και έμμεσες υδροληψίες˙

“ποταμός” σημαίνει σύστημα εσωτερικών υδάτων το οποίο ρέει, κατά το πλείστον, στην επιφάνεια του εδάφους αλλά το οποίο μπορεί, για ένα μέρος της διαδρομής του, να ρέει και υπογείως˙

“πρόσωπο” περιλαμβάνει ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και οποιοδήποτε εκκλησιαστικό ή άλλο θρησκευτικό ίδρυμα˙

“σταθμός επεξεργασίας αστικών λυμάτων” σημαίνει οποιεσδήποτε μηχανικές εγκαταστάσεις και κατασκευές που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία αστικών λυμάτων˙

“Συμβούλιο Αποχετεύσεως” σημαίνει συμβούλιο αποχετεύσεως που ιδρύθηκε δυνάμει του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου˙

“σύστημα αποχέτευσης λυμάτων” έχει την έννοια που αποδίδεται στο όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου˙

“σύστημα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου˙

“σύστημα επιφανειακών νερών” σημαίνει ένα συγκεκριμένο και αξιόλογο στοιχείο επιφανειακών νερών, όπως μία λίμνη, ένας ταμιευτήρας, ένα ρυάκι, ένας ποταμός ή ένα κανάλι ή μέρος ενός ρυακιού, ποταμού ή καναλιού, κάποια μεταβατικά νερά ή μια έκταση παράκτιων νερών˙

“σύστημα υπογείων νερών” σημαίνει ένα συγκεκριμένο όγκο υπογείων νερών εντός ενός ή περισσότερων υδροφόρων οριζόντων˙

“ταμιευτήρας”, “υπερυψωμένος ταμιευτήρας” και “μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας” έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το εδάφιο (1) του άρθρου 56˙

«Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων» σημαίνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

«Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης» σημαίνει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

«Τμήμα Περιβάλλοντος» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

“υδατικά δικαιώματα” σημαίνει δικαιώματα επί οποιασδήποτε λίμνης, ποταμού, ρυακιού ή άλλου φυσικού υδατορέματος τα οποία-

(α) έχουν ασκηθεί αδιάλειπτα για πλήρη περίοδο τριάντα (30) ετών πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ή

(β) έχουν απονεμηθεί με φιρμάνι ή άλλο έγκυρο έγγραφο τίτλο που καταρτίστηκε πριν από την 4η Ιουνίου 1878 και έτυχε εφαρμογής από το χρόνο κατάρτισής του, ή

(γ) ασκούνται δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόμου˙

“υδατικά έργα” ή “υδατικές εγκαταστάσεις” σημαίνει φρέατα, ταμιευτήρες, φράγματα, υδατοδεξαμενές, ρυθμιστικά φράγματα ποταμών, ντεπόζιτα, στέρνες, σήραγγες, φίλτρα, λεκάνες διύλισης, σωληνώσεις, υδραγωγούς, μονάδες επεξεργασίας νερού, σταθμούς αφαλάτωσης νερού, σταθμούς επεξεργασίας οικιακών ή/και βιομηχανικών λυμάτων, αγωγούς, σωλήνες, βρύσες, θυρίδες ρύθμισης ροής, βαλβίδες, αντλίες, κανάλια, μηχανές, μηχανήματα και όλες τις άλλες κατασκευές ή συσκευές που χρησιμοποιούνται ή κατασκευάζονται για τη λήψη, αποθήκευση, διοχέτευση, προμήθεια, διανομή, μέτρηση ή ρύθμιση ή άλλη χρησιμοποίηση νερού ή σε σχέση με εμπλουτισμό υδροφορέα, αποστράγγιση γης, προστασία νερού από μολύνσεις και προστασία γης από πλημμύρες ή διαβρώσεις˙

“υδατικό σύστημα” σημαίνει διακεκριμένο και ομοιογενές στοιχείο επιφανειακών ή υπογείων νερών, όπως είναι ένας υδροφορέας, μια λίμνη, ένας ταμιευτήρας, ένα τμήμα υδατορέματος, οι εκβολές ενός ποταμού ή ένα τμήμα παράκτιων νερών˙

“υδροφορέας” σημαίνει γεωλογικό σχηματισμό, το πορώδες του οποίου τον καθιστά ικανό να αποθηκεύει και να μεταβιβάζει σημαντικές ποσότητες νερού και να επιτρέπει την οικονομικά αποδεκτή εκμετάλλευση του νερού αυτού μέσω μιας ή περισσοτέρων πηγών ή μέσω υδρομαστευτικών έργων˙

“υπόγεια νερά” σημαίνει το σύνολο των νερών που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσμού και σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με το υπέδαφος˙

“Υπουργείο” σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

“φρέαρ” σημαίνει οποιοδήποτε πηγάδι ή γεώτρηση που ανορύσσεται πάνω σε οποιαδήποτε γη προς λήψη υπόγειου νερού και περιλαμβάνει σειρά ή σύστημα φρεάτων˙

“φυσικό υδατόρεμα” σημαίνει οποιοδήποτε ποταμό, ρυάκι, ή άλλη αυλάκωση του εδάφους μέσα στον οποίο ρέει νερό συνεπεία αποφόρτισης υπογείων ή επιφανειακών νερών ή νερών προερχομένων μόνο από βροχόπτωση και το οποίο ανήκει στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου και ο όρος περιλαμβάνει λεκάνη, κοίτη ή αυλάκι τα οποία είναι ενίοτε ξηρά˙

“χερσαία νερά” σημαίνει όλα τα στάσιμα ή ρέοντα νερά στην επιφάνεια της γης και όλα τα υπόγεια νερά που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς σε σχέση με τη γραμμή βάσης από την οποία μετρώνται τα χωρικά ύδατα˙

“χονδρική προμήθεια νερού” σημαίνει προμήθεια νερού για διανομή από εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού ή από Αρδευτικό Τμήμα˙

“ωφελούμενη περιοχή” σημαίνει την περιοχή που ωφελείται από την κατασκευή κάποιου υδατικού έργου.

(2) Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όροι που αναφέρονται αλλά δεν ερμηνεύονται στον παρόντα Νόμο, ερμηνεύονται όμως στον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ΄ αυτούς από τον εν λόγω Νόμο.

ΜΕΡΟΣ Ι ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Σκοπός του παρόντος Νόμου και αποστολή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο η ενιαία διαχείριση των υδάτων ανατίθεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, μέσα στα πλαίσια της καθοριζόμενης από το Υπουργικό Συμβούλιο κυβερνητικής γενικής υδατικής πολιτικής.

(2) Αποστολή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων είναι η ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και η διασφάλιση της αειφορίας των πόρων αυτών μέσα στα πλαίσια της εκάστοτε κυβερνητικής υδατικής πολιτικής και ειδικότερα, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του παρόντος εδαφίου-

(α) η διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των ευλόγων αναγκών σε νερό για οικιακές, γεωργικές, βιομηχανικές και άλλες χρήσεις,

(β) η αντιμετώπιση των σημερινών ή μελλοντικών ανισοζυγίων ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση νερού,

(γ) η διασφάλιση της χρήσης του νερού κατά τρόπο αειφόρο, βασισμένο στη μακροπρόθεσμη προστασία των διαθέσιμων υδάτινων πόρων,

(δ) η διεξαγωγή, είτε σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης είτε μη, δραστηριοτήτων σχετικών με την έρευνα, παρακολούθηση και μελέτη των υδάτινων πόρων της Δημοκρατίας,

(ε) η διεξαγωγή δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων,

(στ) η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών προς τα Συμβούλια Αποχετεύσεως, τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφορικά με θέματα διαχείρισης υδάτων, και

(ζ) η διεξαγωγή προγραμμάτων παρακολούθησης και ελέγχου των νερών, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν επηρεάζουν τις αρμοδιότητες, εξουσίες και ευθύνες που ανατίθενται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στον Υπουργό από τον παρόντα Νόμο, τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο και τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο.

Αρμοδιότητες Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

4. Προς επίτευξη των σκοπών που προνοούνται στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου και επιπρόσθετα ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

Υπεύθυνος εφαρμογής των Νόμων

5. Ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων είναι υπεύθυνος για την πιστή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Αρμοδιότητες και εξουσίες του Διευθυντή

6.-(1) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του άρθρου 3 και του παρόντος Νόμου και των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 του Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως τροποποιήθηκε περαιτέρω από τον περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, Διάταγμα του 2007 και των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής έχει αρμοδιότητα όπως-

(α) ύστερα από οδηγίες του Υπουργού, αναλαμβάνει την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων και σχεδίων και την τήρηση οποιωνδήποτε διαδικασιών που προβλέπονται στον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο,

(β) προβαίνει σε εισηγήσεις προς τον Υπουργό για τη διαμόρφωση της υδατικής πολιτικής, περιλαμβανομένης και της κατανομής των αποθεμάτων νερού κατά χρήση και κατά περιοχή και εισηγείται στον Υπουργό την ανάληψη της μελέτης, ή διαχείρισης εκτέλεσης υδατικών έργων,

(γ) διαθέτει νερό κατάλληλης ποιότητας για οικιακούς και μη οικιακούς σκοπούς,

(δ) ελέγχει οποιαδήποτε ανάπτυξη που δυνατόν να επηρεάσει τις όχθες, τα τοιχώματα ή την κοίτη ποταμών,

(ε) ελέγχει την κατάσταση ασφάλειας των φραγμάτων, των λιμνοδεξαμενών και των ταμιευτήρων τους,

(στ) παρακολουθεί, μελετά, διαχειρίζεται και αναπτύσσει τους υδάτινους πόρους,

(ζ) ελέγχει τη λήψη επιφανειακών και υπόγειων νερών, δια της εκδόσεως αδειών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και ελέγχει την εφαρμογή και τήρηση των όρων των εν λόγω αδειών,

(η) προγραμματίζει, σχεδιάζει, κατασκευάζει, λειτουργεί, συντηρεί, επιδιορθώνει, βελτιώνει και τροποποιεί κυβερνητικά υδατικά έργα,

(θ) προγραμματίζει, σχεδιάζει και κατασκευάζει συστήματα αποχέτευσης λυμάτων και παρακολουθεί τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους V του παρόντος Νόμου,

(ι) παρέχει συμβουλές, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, αρχή, ή οργανισμό και προγραμματίζει, σχεδιάζει, κατασκευάζει, συντηρεί, επιδιορθώνει, βελτιώνει ή τροποποιεί υδατικά ή αρδευτικά έργα ή συστήματα αποχέτευσης λυμάτων, για λογαριασμό οποιουδήποτε προσώπου, αρχής ή οργανισμού, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό,

(ια) συλλέγει, αξιολογεί και διατηρεί στοιχεία και πληροφορίες για τα διαθέσιμα αποθέματα νερού και την ποιότητά τους και παρέχει συμβουλές και πληροφορίες σε σχέση με αυτά,

(ιβ) συμβουλεύει τον Υπουργό αναφορικά με θέματα της αρμοδιότητας του ή με οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη διαχείριση νερού που του παραπέμπει ο Υπουργός για συμβουλή,

(ιγ) κατασκευάζει, διατηρεί και λειτουργεί υδρομετρικά έργα και εργαστήρια ελέγχου ποιότητας και άλλα εργαστήρια και εγκαταστάσεις, αναγκαία για τους σκοπούς του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων,

(ιδ) τηρεί μητρώα και τράπεζες πληροφοριών και διεξάγει και δημοσιεύει έρευνες, προβαίνει σε συστάσεις και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις και ενέργειες που προνοούνται ρητά στον παρόντα Νόμο ή εξυπακούονται από τις διατάξεις αυτού,

(ιε) αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα όπως του ήθελε εκάστοτε αναθέσει ο Υπουργός, είτε με βάση τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο ή κανονισμό.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος και οποιουδήποτε άλλου Νόμου, ο Διευθυντής έχει εξουσία να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια ήθελε κρίνει αναγκαία ή βοηθητική για την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου και ειδικότερα έχει εξουσία όπως-

(α) εξασφαλίζει τις υπηρεσίες ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσωπο, όργανο ή αρχή,

(β) προβαίνει στην αγορά νερού ή απόκτηση ή εξασφάλισή του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από οποιοδήποτε πρόσωπο, όργανο ή αρχή,

(γ) αναθέτει σε άλλο πρόσωπο, όργανο ή αρχή την παροχή στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων οποιωνδήποτε υπηρεσιών,

(δ) επιβάλλει και εισπράττει τέλη, δικαιώματα και άλλα χρηματικά ανταλλάγματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών.

(3) Για σκοπούς αποτελεσματικής διεκπεραίωσης των καθηκόντων του, ο Διευθυντής δύναται να αναθέτει οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές του σε λειτουργούς του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Εξουσίες Υπουργικού Συμβουλίου

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, κατόπιν πρότασης του Υπουργού-

(α) να καθορίζει τη γενική υδατική πολιτική της κυβέρνησης, περιλαμβανομένης-

(i) της πολιτικής για κατανομή των αποθεμάτων νερού κατά χρήση και κατά περιοχή,

(ii) της πολιτικής τιμολόγησης του νερού,

(iii) της πολιτικής χρήσης ανακυκλωμένου νερού·

(β) να αποφασίζει την εκτέλεση από τη Δημοκρατία υδατικών έργων για το σκοπό λήψης, αποθήκευσης, διοχέτευσης, προμήθειας, μέτρησης, ρύθμισης ή άλλης χρησιμοποίησης νερού, εμπλουτισμού υδροφόρου στρώματος, αποστράγγισης γης, προστασίας νερού από μολύνσεις, προστασίας γης από πλημμύρες. και

(γ) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες που προβλέπονται ρητά ή εξυπακούονται από τον παρόντα Νόμο.

Ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων

8.-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων (που στο εξής θα καλείται “Σ.Ε.Δ.Υ.”), η οποία συμβουλεύει τον Υπουργό σε θέματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της γενικής υδατικής πολιτικής της κυβέρνησης.

(2) Η Σ.Ε.Δ.Υ. αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, που διαθέτουν γνώσεις σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων και διορίζονται από τον Υπουργό:

(α) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

(β) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών·

(γ) το Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης ή εκπρόσωπό του·

(δ) το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπό του·

(ε) το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του·

(στ) εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου·

(ζ) εκπρόσωπο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου·

(η) εκπρόσωπο των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας·

(θ) εκπρόσωπο των Συμβουλίων Αποχετεύσεων·

(ι) εκπρόσωπο από καθεμιά εκ των εγγεγραμμένων αγροτικών οργανώσεων·

(ια) εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου·

(ιβ) εκπρόσωπο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου· και

(ιγ) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων.

(3) Ο διορισμός των πρώτων μελών της Σ.Ε.Δ.Υ. πραγματοποιείται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(4) Η θητεία των μελών της Σ.Ε.Δ.Υ. είναι τριετής, επιτρέπεται όμως ο επαναδιορισμός μέλους μετά τη λήξη της θητείας του για δύο (2) ακόμη συνεχείς θητείες.

(5) Ο Υπουργός δύναται, για εύλογη αιτία, σε οποιοδήποτε χρόνο, πριν από τη λήξη της θητείας οποιουδήποτε μέλους της Σ.Ε.Δ.Υ., να τερματίσει το διορισμό του.

(6) Κάθε μέλος της Σ.Ε.Δ.Υ., εκτός αυτών που εκπροσωπούν τα υπουργεία, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Γεωργίας και το Τμήμα Περιβάλλοντος, δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο να υποβάλει την παραίτησή του στον Υπουργό.

(7) Πρόεδρος της Σ.Ε.Δ.Υ. ορίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(8) Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της Σ.Ε.Δ.Υ. στην πρώτη της συνεδρία. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματός του και σε τέτοια περίπτωση έχει όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου.

(9) Η Σ.Ε.Δ.Υ. δύναται να ενεργεί ανεξάρτητα από τη χηρεία οποιασδήποτε θέσης μέλους της, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός των υπολοίπων μελών δεν είναι μικρότερος από αυτόν που απαιτείται για σκοπούς απαρτίας.

(10) Κατά τη διάρκεια προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος μέλους της Σ.Ε.Δ.Υ., ο Υπουργός δύναται να διορίσει άλλο πρόσωπο για περίοδο μέχρι έξι (6) μήνες, για να εκτελεί τα καθήκοντα του μέλους που απουσιάζει ή κωλύεται, και το πρόσωπο που διορίζεται με αυτό τον τρόπο έχει όλες τις εξουσίες του μέλους.

(11) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Σ.Ε.Δ.Υ. δύνανται να παίρνουν αποζημίωση, όπως ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(12) Τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός έχει εξουσία να πληρώνει οποιαδήποτε κενή θέση μέλους της Σ.Ε.Δ.Υ. με διορισμό νέου μέλους, για την υπόλοιπη περίοδο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε.

Συνεδριάσεις της Σ.Ε.Δ.Υ.

9.-(1) Ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Δ.Υ. προεδρεύει των συνεδριάσεών της:

Νοείται ότι, σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, προεδρεύει το πρεσβύτερο παρόν μέλος το οποίο έχει όλες τις εξουσίες του Προέδρου.

(2) Απαρτία στη συνεδρίαση αποτελούν ο προεδρεύων και τουλάχιστον το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών της Σ.Ε.Δ.Υ.

(3) Η Σ.Ε.Δ.Υ. αποφασίζει με πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(4) Ο Υπουργός και ο Διευθυντής δύνανται να παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις της Σ.Ε.Δ.Υ., να λαμβάνουν μέρος στις διεξαγόμενες συζητήσεις και να εκφράζουν τη γνώμη τους, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

(5) Ο Υπουργός ορίζει ένα (1) εκ των υπαλλήλων του Υπουργείου ως Γραμματέα της Σ.Ε.Δ.Υ. και ακόμη ένα (1) ως αντικαταστάτη του, ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις και τηρεί τα πρακτικά.

(6) Ο τρόπος λειτουργίας της Σ.Ε.Δ.Υ., περιλαμβανομένου του τρόπου σύγκλησης των συνεδριάσεων και της ειδοποίησης που απαιτείται για τη σύγκλησή τους, ρυθμίζεται, στο βαθμό που δεν προβλέπεται ρητά από το παρόν άρθρο, με εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Σ.Ε.Δ.Υ.

(7) Ο Υπουργός παρέχει την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη στη Σ.Ε.Δ.Υ.

(8) Η Σ.Ε.Δ.Υ., στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να καλεί σε οποιαδήποτε συνεδρίαση, πρόσωπα με εξειδικευμένη γνώση, τεχνογνωσία και εμπειρία καθώς και εμπειρογνώμονες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει την ικανότητα να συνδράμει στο έργο της και/ ή είναι ικανό να τη συμβουλεύσει.

Αρμοδιότητες της Σ.Ε.Δ.Υ.

10. Η Σ.Ε.Δ.Υ έχει αρμοδιότητα να μελετά και να προβαίνει σε εισηγήσεις προς τον Υπουργό για τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τη γενική υδατική πολιτική της Κυβέρνησης, περιλαμβανομένης -

(i) της πολιτικής για κατανομή των αποθεμάτων νερού κατά χρήση και κατά περιοχή,

(ii) της πολιτικής τιμολόγησης του νερού,

(iii) της πολιτικής χρήσης ανακυκλωμένου νερού˙

(β) την εκτέλεση από τη Δημοκρατία οποιουδήποτε υδατικού έργου νοουμένου ότι η απόφαση λαμβάνεται με τη θετική ψήφο  τουλάχιστον του ήμισυ, πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών της Σ.Ε.Δ.Υ..

(γ) την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών προς τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, τα Συμβούλια Αποχετεύσεως και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφορικά με θέματα διαχείρισης υδάτων.

(δ) οποιαδήποτε άλλα θέματα σχετικά με την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων που της παραπέμπει ο Υπουργός για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων.

Παραπομπή στη Σ.Ε.Δ.Υ.

11.-(1) Πριν το Υπουργικό Συμβούλιο ασκήσει την αρμοδιότητα του για διαμόρφωση της γενικής υδατικής πολιτικής της κυβέρνησης, δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 7, παραπέμπει στη Σ.Ε.Δ.Υ., μέσω του Υπουργού, το όλο θέμα για μελέτη και υποβολή εισήγησης και δεν ασκεί την πιο πάνω αρμοδιότητά του μέχρις ότου υποβληθεί σ' αυτό η εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Υ. ή παρέλθει άπρακτη η δυνάμει του εδαφίου (2) ταχθείσα εύλογη προθεσμία.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την παραπομπή θέματος στη Σ.Ε.Δ.Υ., καθορίζει εύλογα χρονικά πλαίσια εντός των οποίων πρέπει να του υποβληθεί η σχετική εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Υ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Διαχείριση υδάτινων πόρων

12. Όλοι οι υδάτινοι πόροι εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας αποτελούν φυσικό πλούτο, ο οποίος τυγχάνει διαχείρισης και προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου και του παρόντος Νόμου.

Τα εσωτερικά ύδατα ανήκουν στη Δημοκρατία

13.-(1) Επιφυλασσομένων οποιωνδήποτε υφιστάμενων υδατικών δικαιωμάτων, τα εσωτερικά ύδατα και τα ύδατα που προέρχονται από κυβερνητικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, κυβερνητικές μονάδες αφαλάτωσης νερού, κυβερνητικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας οικιακών ή βιομηχανικών λυμάτων και από οποιαδήποτε κυβερνητικά υδατικά έργα, αποτελούν απόλυτη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), υφιστάμενα υδατικά δικαιώματα σημαίνει δικαιώματα επί εσωτερικών υδάτων που υφίσταντο κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου δυνάμει του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

Απαγόρευση λήψης, χρησιμοποίησης, κ.λπ. νερού που αποτελεί ιδιοκτησία της Δημοκρατίας χωρίς άδεια

14.-(1) Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε υφιστάμενων υδατικών δικαιωμάτων, κανένα πρόσωπο δε λαμβάνει, χρησιμοποιεί ή αξιοποιεί νερά που αποτελούν ιδιοκτησία της Δημοκρατίας ή παίρνει μέτρα για τη λήψη, τη χρησιμοποίηση ή την αξιοποίησή τους, εκτός αν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει σχετική γραπτή άδεια από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή κατόπιν γραπτής συγκατάθεσής του.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), πέραν των αδειών έργων υδροληψίας, αδειών υδροληψίας και αδειών συγκράτησης που εκδίδονται από το Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIII , ο Διευθυντής δύναται να συγκατατεθεί στη χρησιμοποίηση νερών για ιχθυοκαλλιέργεια, να εκδώσει άδειες για χρησιμοποίηση νερών για σκοπούς αναψυχής και γενικά να εκδώσει άδειες ή να δώσει συγκαταθέσεις για χρησιμοποίηση ή αξιοποίηση νερών για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, υπό τέτοιους όρους και περιορισμούς όπως ήθελε κρίνει αναγκαίο ή επιθυμητό και που θα ορίζονται στην εν λόγω άδεια ή συγκατάθεση.

(3) Ο Διευθυντής δύναται να τροποποιεί τους όρους ή περιορισμούς που επιβλήθηκαν δυνάμει του εδαφίου (2), περιλαμβανομένης και της προσθήκης νέων, ή να ακυρώσει οποιαδήποτε άδεια ή συγκατάθεση που χορηγήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, αν οι περιστάσεις μεταβλήθηκαν, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η τροποποίηση ή ακύρωσή τους να είναι δικαιολογημένη προς το δημόσιο συμφέρον.

Μέτρα προστασίας των υδάτινων πόρων

15. Χωρίς επηρεασμό του καταρτισμού και της εφαρμογής του προγράμματος μέτρων και του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 19 και 22 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου και μέχρις ότου το εν λόγω πρόγραμμα και σχέδιο καταρτιστούν, ο Διευθυντής έχει καθήκον να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει αναγκαία ή σκόπιμα για σκοπούς προστασίας, διατήρησης, ανακατανομής, αναπλήρωσης, αποκατάστασης και επαύξησης των υδάτινων πόρων και για τη διασφάλιση της ορθολογιστικής χρήσης τους και ειδικότερα -

(α) να λαμβάνει μέτρα για την τεχνητή αναπλήρωση ή αύξηση των υπογείων νερών, είτε με τη χρήση νερού προερχόμενου από επεξεργασία λυμάτων είτε χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε επιφανειακά ή υπόγεια νερά, εφόσον η χρήση του υδατικού συστήματος από το οποίο προέρχονται, λαμβανομένης υπόψη της σκοπούμενης από το Διευθυντή χρήσης του, δε θα είναι ζημιογόνα για το χρησιμοποιούμενο υδατικό σύστημα ή εφόσον η χρήση νερού προερχόμενου από επεξεργασία ή άλλη τεχνητή αναπλήρωση ή αύξηση δε θα είναι ζημιογόνα για το αναπληρωνόμενο ή αυξανόμενο σύστημα υπόγειων νερών ή για τα εξαρτώμενα από αυτό οικοσυστήματα·

(β) να προβαίνει σε ενέργειες για δέσμευση ορισμένης ποσότητας νερού με στόχο την προστασία και τη διατήρηση υδάτινων πόρων˙

(γ) να επιβάλλει περιορισμούς στη χρήση υδάτινων πόρων, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση, αποκατάσταση ή αναπλήρωση των υδάτινων πόρων σε ποιοτικά και ποσοτικά όρια που εξυπηρετούν το κοινό όφελος ή τις προβλεπόμενες ανάγκες˙ και

(δ) να λαμβάνει μέτρα για εξοικονόμηση νερού και επαύξηση των υδάτινων πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, περιλαμβανομένης της διαχείρισης της ζήτησης, της ανακύκλωσης και της αφαλάτωσης.

Συντήρηση υδατικών εγκαταστάσεων της Δημοκρατίας

16.-(1) Ο Διευθυντής-

(α) μεριμνά για τη διατήρηση των υδατικών εγκαταστάσεων της Δημοκρατίας σε καλή κατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται ή αποφεύγεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οποιαδήποτε απώλεια νερού, και

(β) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή επιδιόρθωση βλαβών, ιδιαίτερα όταν αυτές επιφέρουν τέτοιες απώλειες.

(2) Την ίδια υποχρέωση με αυτή που προνοείται στο εδάφιο (1), έχουν, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης Νομοθεσίας, οι εξουσιοδοτημένοι προμηθευτές νερού, τα Αρδευτικά Τμήματα και οι Αρδευτικοί Σύνδεσμοι όσον αφορά τις υδατικές εγκαταστάσεις τις οποίες διαχειρίζονται.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΥΔΡΕΥΣΗ
Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

17. Ο Διευθυντής μεριμνά ώστε να παρέχονται επαρκείς ποσότητες νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για διανομή, τόσο σε εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού όσο και σε εγκεκριμένους καταναλωτές και όπως το νερό αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου.

Περιορισμοί στην προμήθεια νερού για οικιακούς σκοπούς

18. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 17, ο Διευθυντής μπορεί, τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών του Υπουργού, να περιορίζει την προμήθεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού και σε εγκεκριμένους καταναλωτές, όταν αυτό καθίσταται απαραίτητο λόγω ανομβρίας ή μείωσης των αποθεμάτων νερού ή για σκοπούς προστασίας των υδάτινων πόρων.

Εγκεκριμένοι καταναλωτές

19. Ο Διευθυντής μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να προβαίνει σε συμφωνίες για την προμήθεια απευθείας σε εγκεκριμένους καταναλωτές, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τέτοιες συμφωνίες μπορούν να περιλαμβάνουν οποιουσδήποτε όρους οι οποίοι, κατά την κρίση του Διευθυντή, εξυπηρετούν τους σκοπούς του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ο οποίος αφορά την προστασία ή τη διαχείριση του νερού.

Παράδοση και μέτρηση νερού

20. Στις περιπτώσεις όπου παρέχεται νερό από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σε εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19, αυτό παραδίδεται και μετράται σε σημεία και με τρόπο που ορίζει ο Διευθυντής, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο ή Κανονισμό που ρυθμίζει θέματα διαχείρισης ή προστασίας του νερού.

Υποχρεώσεις εξουσιοδοτημένων προμηθευτών νερού

21. Εξουσιοδοτημένος προμηθευτής νερού, στον οποίο παρέχεται νερό δυνάμει του παρόντος Νόμου ή ο οποίος λαμβάνει νερό δυνάμει άδειας υδροληψίας, είναι υπεύθυνος για την προμήθεια του νερού αυτού στους καταναλωτές.

Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων λόγω ανομβρίας, παγετού κ.λπ

22. Ο Διευθυντής δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει του παρόντος Μέρους, όταν αυτή οφείλεται σε ανομβρία, παγετό, πλημμύρα, αναπόφευκτο ατύχημα ή βλάβη ή άλλη αιτία υπεράνω του ελέγχου του ή στην εκτέλεση αναγκαίων έργων.

Παρακολούθηση και έλεγχος του νερού

23. Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών του Υπουργού, ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή οποιωνδήποτε προγραμμάτων παρακολούθησης της κατάστασης των υδατικών συστημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 23 και 24 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου:

Νοείται ότι, μέχρις ότου τα ανωτέρω προγράμματα τεθούν σε εφαρμογή, ο Διευθυντής προβαίνει σε έλεγχο της ποιότητας του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση που παρέχεται σε εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού και σε εγκεκριμένους καταναλωτές δυνάμει του παρόντος Νόμου, για να εξακριβώνει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του δυνάμει του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο έλεγχος μπορεί να γίνεται στους σταθμούς επεξεργασίας ή παραγωγής νερού, στην ίδια την πηγή του νερού, σε οποιαδήποτε σημεία του δικτύου παροχής, εντός των υδατοδεξαμενών εξουσιοδοτημένων προμηθευτών νερού, ή σε οποιαδήποτε άλλα σημεία που δυνατόν να αποφασίσει ο Διευθυντής.

Υδρευτικά έργα δήμων και κοινοτήτων

24. Ο Διευθυντής μπορεί, εφόσον του ζητηθεί αρμοδίως από οποιοδήποτε δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο-

(α) να προβαίνει σε προγραμματισμό και σχεδιασμό υδρευτικών έργων για λογαριασμό και προς όφελος του Δήμου ή του Κοινοτικού Συμβουλίου,

(β) να αναλαμβάνει για λογαριασμό και προς όφελος του Δήμου ή του Κοινοτικού Συμβουλίου οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία κατασκευής, τροποποίησης ή βελτίωσης, καθώς και οποιαδήποτε εξειδικευμένη εργασία συντήρησης ή επιδιόρθωσης υδρευτικών έργων, ή, να μεριμνά ώστε η εκτέλεση αυτών να ανατεθεί από το Δήμο ή το Κοινοτικό Συμβούλιο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως ο Διευθυντής ήθελε κρίνει ενδεδειγμένο υπό τις περιστάσεις, ή

(γ) κατόπιν σχετικής συμφωνίας, να ενεργεί ως τεχνικός σύμβουλος του Δήμου ή του Κοινοτικού Συμβουλίου σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία υδρευτικών έργων.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
Νερό για αρδευτικούς και άλλους σκοπούς

25.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να μεριμνά για την προμήθεια αρδευτικού νερού για αρδευτικούς και άλλους σκοπούς σε Αρδευτικά Τμήματα ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ανάγκη τέτοιου νερού, τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους VI του παρόντος Νόμου, υπό τέτοιους λογικούς όρους και προϋποθέσεις όπως ήθελε κρίνει πρέπον ή, στις περιπτώσεις όπου η παροχή του εν λόγω νερού ρυθμίζεται από Κανονισμούς που αφορούν τη διαχείριση κυβερνητικών υδατικών έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω Κανονισμών.

(2) Το αρδευτικό νερό που παρέχεται για αρδευτικούς ή άλλους σκοπούς σε οποιαδήποτε Αρδευτικά Τμήματα ή άλλα πρόσωπα παραδίδεται και μετράται σε σημεία και με τον τρόπο που ορίζει ο Διευθυντής, εκτός αν υπάρχει σχετική διάταξη σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς που αφορούν τη διαχείριση κυβερνητικών υδατικών έργων, οι οποίοι ρυθμίζουν την παροχή του εν λόγω νερού.

Υποχρεώσεις Αρδευτικών Τμημάτων

26. Αρδευτικό Τμήμα στο οποίο παρέχεται νερό δυνάμει του παρόντος Νόμου ή που λαμβάνει νερό δυνάμει άδειας υδροληψίας είναι υπεύθυνο για την προμήθεια του νερού αυτού στα μέλη του σύμφωνα με τον περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριά) Νόμο.

Έλεγχος νερού για αρδευτικούς σκοπούς

27. Ο Διευθυντής προβαίνει σε έλεγχο της ποιότητας του αρδευτικού νερού που παρέχεται για αρδευτικούς και άλλους σκοπούς δυνάμει του παρόντος Νόμου και ενημερώνει, δια δημοσιεύσεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει, τα Αρδευτικά Τμήματα ή άλλα πρόσωπα στα οποία παρέχεται το εν λόγω νερό για την ποιότητά του. Πέραν της εν λόγω υποχρέωσής του, ο Διευθυντής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που το νερό αυτό χρησιμοποιηθεί για σκοπό για τον οποίο είναι ακατάλληλο ή χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο παράνομο ένεκα της ποιότητάς του.

Προγραμματισμός, σχεδιασμός και κατασκευή αρδευτικών έργων

28.-(1) Ο Διευθυντής προβαίνει σε προγραμματισμό και σχεδιασμό αρδευτικών έργων για Αρδευτικά Τμήματα σε συνεργασία με τον οικείο Έπαρχο.

(2) Τα Αρδευτικά Τμήματα δύνανται να αναθέτουν οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία κατασκευής, τροποποίησης ή βελτίωσης και οποιαδήποτε εξειδικευμένη εργασία συντήρησης ή επιδιόρθωσης αρδευτικών έργων στο Διευθυντή, ο οποίος μεριμνά για την εκτέλεσή τους ή ζητά από το αρμόδιο Αρδευτικό Τμήμα να τις αναθέσει σε άλλο πρόσωπο, όπως ο ίδιος ήθελε κρίνει ενδεδειγμένο υπό τις περιστάσεις.

Συμβουλές σε Αρδευτικά Τμήματα

29. Ο Διευθυντής δύναται, κατόπιν συμφωνίας με Αρδευτικό Τμήμα, να ενεργεί ως τεχνικός σύμβουλος του εν λόγω Αρδευτικού Τμήματος σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία των αρδευτικών του έργων.

ΜΕΡΟΣ V ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
Εγκαθίδρυση συστήματος αποχέτευσης λυμάτων

30.-(1) Ο Διευθυντής προβαίνει στον προγραμματισμό και στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων για την εγκαθίδρυση δικτύων αποχέτευσης και σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων για τους οικισμούς που δε διαθέτουν τέτοιο δίκτυο και σταθμό, θα αποκτήσουν όμως σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου.

(2) Οι μελέτες και τα σχέδια που εκπονούνται με βάση το εδάφιο (1), υποβάλλονται, μέσω του Υπουργού, στον Υπουργό Εσωτερικών μαζί με σχετική εισήγηση του Διευθυντή-

(α) για κήρυξη των οικισμών στους οποίους αφορούν, ως περιοχών που εμπίπτουν στις διατάξεις του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, καθόσον αφορά την εγκαθίδρυση, τη συντήρηση και τη λειτουργία των συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων και την επεξεργασία και τη διάθεσή τους˙ ή

(β) για τη συμπερίληψη οποιουδήποτε από τους οικισμούς αυτούς εντός οποιασδήποτε περιοχής υφιστάμενου Συμβουλίου Αποχετεύσεων, με την επέκταση ή την τροποποίηση των ορίων της εν λόγω περιοχής.

(3) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του με βάση τα εδάφια (1) και (2), ο Διευθυντής μπορεί να προβαίνει και σε μελέτες τεχνοοικονομικής φύσεως, μελέτες για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάθεση λυμάτων ή σε μελέτες οποιασδήποτε άλλης φύσεως, αναγκαίες για τους σκοπούς αυτούς, να ετοιμάζει σχέδια, να εκτελεί επί τόπου εργασίες και άλλες δραστηριότητες για σκοπούς έρευνας, να διαβουλεύεται με αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικά να πράττει οτιδήποτε θεωρεί αναγκαίο ή χρήσιμο για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του.

(4) Εάν, ύστερα από σχετική μελέτη, ο Διευθυντής θεωρεί ότι η εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης και σταθμού επεξεργασίας λυμάτων για οποιοδήποτε οικισμό δε δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις και ότι για τα λύματα του οικισμού μπορεί να κατασκευαστεί μεμονωμένο ή άλλο κατάλληλο σύστημα με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, μπορεί να ετοιμάσει σχετική εισήγηση η οποία υποβάλλεται, μέσω του Υπουργού, στον Υπουργό Εσωτερικών ο οποίος την υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

(5) Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο συμφωνεί με την ανωτέρω εισήγηση, ο Διευθυντής μεριμνά για το σχεδιασμό και την κατασκευή μεμονωμένου ή άλλου κατάλληλου συστήματος αποχέτευσης το οποίο παραδίδει, μετά την αποπεράτωσή του, στην αρχή ή στο πρόσωπο που το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει για τη διαχείρισή του.

(6) Οι δαπάνες για το σχεδιασμό και την κατασκευή του συστήματος που αναφέρεται στο εδάφιο (5), βαρύνουν εξολοκλήρου ή μερικώς, είτε τον κρατικό προϋπολογισμό είτε την αρχή ή το πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η διαχείριση του συστήματος, όπως ήθελε αποφασιστεί για κάθε περίπτωση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Εγκαθίδρυση συστήματος αποχέτευσης όμβριων υδάτων

31. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι, σε οποιαδήποτε περιοχή η οποία έχει κηρυχθεί ή πρόκειται να κηρυχθεί σε περιοχή που εμπίπτει στις διατάξεις του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, καθ΄ όσον αφορά την εγκαθίδρυση, τη συντήρηση και τη λειτουργία αποχετευτικών συστημάτων, ενδείκνυται και η εγκαθίδρυση συστήματος αποχέτευσης όμβριων υδάτων, εισηγείται, μέσω του Υπουργού, στο Υπουργικό Συμβούλιο την κήρυξη της εν λόγω περιοχής σε περιοχή που εμπίπτει στις διατάξεις του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, καθ΄ όσον αφορά την εγκαθίδρυση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τέτοιου συστήματος ή την περίληψη τέτοιας περιοχής εντός οποιασδήποτε περιοχής Συμβουλίου Αποχετεύσεως που διαθέτει τέτοιο σύστημα, με την επέκταση ή τη μεταβολή των ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεως.

Τεχνικός σύμβουλος αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης

32.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, κατόπιν συμφωνίας με οποιαδήποτε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, να ενεργεί ως τεχνικός σύμβουλος της εν λόγω αρχής σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία οποιουδήποτε συστήματος αποχέτευσης για το οποίο αυτή είναι αρμόδια και να παρέχει συμβουλές αναφορικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο λειτουργίας του και για οποιαδήποτε απαιτούμενη τροποποίηση, βελτίωση ή συντήρησή του.

(2) Οποιαδήποτε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να αποταθεί στο Διευθυντή για οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία τροποποίησης ή βελτίωσης και οποιαδήποτε εξειδικευμένη εργασία συντήρησης ή επιδιόρθωσης συστήματος αποχέτευσης λυμάτων και ο Διευθυντής, μεριμνά για την εκτέλεσή της ή ζητά από την εν λόγω αρχή ή Συμβούλιο να την αναθέσει σε άλλο πρόσωπο, όπως ο ίδιος ήθελε κρίνει ενδεδειγμένο υπό τις περιστάσεις.

Τεχνικός σύμβουλος Συμβουλίων Αποχετεύσεως

33.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, κατόπιν συμφωνίας με οποιοδήποτε Συμβούλιο Αποχετεύσεων, να ενεργεί ως τεχνικός σύμβουλος του εν λόγω Συμβουλίου σε θέματα που αφορούν την κατασκευή και τη λειτουργία, εκεί όπου υπάρχει, του συστήματος αποχέτευσης λυμάτων του εν λόγω Συμβουλίου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των ανωτέρω, ο Διευθυντής, δύναται-

(α) να μεριμνά για την ετοιμασία μελετών για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάθεση των λυμάτων σε περιοχές όπου πρόκειται να κατασκευαστεί νέο σύστημα αποχέτευσης λυμάτων˙

(β) να μεριμνά για την ετοιμασία μελετών για επεκτάσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων, ώστε να εξυπηρετούνται τα μεταβληθέντα ή επεκταθέντα όρια περιοχής Συμβουλίου Αποχετεύσεων˙

(γ) να μεριμνά για την υλοποίηση μελετών που ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β), περιλαμβανομένων και του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων ή επεκτάσεων ή τροποποιήσεων σε υφιστάμενα συστήματα αποχέτευσης˙

(δ) να μεριμνά για το σχεδιασμό και την κατασκευή τροποποιήσεων, βελτιώσεων ή εξειδικευμένων εργασιών συντήρησης σε υφιστάμενα συστήματα αποχέτευσης λυμάτων˙

(ε) να ελέγχει τη λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης λυμάτων και να παρέχει συμβουλές αναφορικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο λειτουργίας του και για οποιαδήποτε απαιτούμενη τροποποίηση, βελτίωση ή συντήρηση αυτού.

(3) Οποιαδήποτε εργασία κατασκευής νέου συστήματος αποχέτευσης λυμάτων ή επέκτασης ή τροποποίησης υφιστάμενου συστήματος και οποιαδήποτε εργασία βελτίωσης ή συντήρησης που αναλαμβάνεται με βάση τις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1), μπορεί να εκτελείται από το Διευθυντή ή να ανατίθεται από τον ίδιο σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλο και υπό τους όρους που θα επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, το εκτελεσθέν έργο παραδίδεται από το Διευθυντή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(4) Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που αναφέρεται στο εδάφιο (2), επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του οικείου Συμβουλίου Αποχετεύσεων και εν πάση περιπτώσει δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

(5) Ο Διευθυντής μπορεί να συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες από τα Συμβούλια Αποχετεύσεων σχετικά με την κατασκευή και τη λειτουργία των συστημάτων αποχέτευσης που διαχειρίζονται, με σκοπό να διαβιβάζει τα εν λόγω στοιχεία και πληροφορίες στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύμφωνα με τις σχετικές υποχρεώσεις της Δημοκρατίας.

Πολεοδομική άδεια σε ζώνη προστασίας

34.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, όλες οι αιτήσεις για πολεοδομική άδεια που αφορούν ανάπτυξη σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως ζώνη προστασίας με βάση το εδάφιο (4) του άρθρου 23 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, ή σε περιοχή όπου δε λειτουργεί σύστημα αποχέτευσης λυμάτων, υποβάλλονται από την πολεοδομική αρχή στο Διευθυντή για έγκριση του προτεινόμενου ιδιωτικού συστήματος διάθεσης ή και επεξεργασίας των λυμάτων της οικοδομής.

(2) Η χορήγηση έγκρισης του Διευθυντή, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας.

(3) Ο Διευθυντής μελετά κάθε αίτηση που του αποστέλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), για να κρίνει αν το προτεινόμενο ιδιωτικό σύστημα διάθεσης ή επεξεργασίας λυμάτων είναι κατάλληλο και επαρκές για τη διάθεση των λυμάτων κατά τρόπο που δε θα επηρεάζει αρνητικά οποιοδήποτε υδατικό σύστημα που καθορίστηκε δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 23 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου ή οποιοδήποτε άλλο σημαντικό υδατικό σύστημα περιοχής που έχει καθοριστεί ως ζώνη προστασίας. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής κρίνει οποιοδήποτε προτεινόμενο ιδιωτικό σύστημα διάθεσης ή και επεξεργασίας λυμάτων ως ακατάλληλο ή ανεπαρκές μπορεί είτε να αρνηθεί να το εγκρίνει είτε να το εγκρίνει υπό όρους, η τήρηση των οποίων θα το καθιστά κατάλληλο και επαρκές.

(4) Οποιαδήποτε απόφαση του Διευθυντή για έγκριση ή μη έγκριση του ανωτέρω προτεινόμενου συστήματος, δίνεται εγγράφως στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής στον ίδιο της αίτησης.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «Πολεοδομική Αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Αποχετεύσεις υποστατικών της Δημοκρατίας

35.-(1) Όταν η Δημοκρατία οφείλει, ως ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού, να προβεί σε οποιοδήποτε έργο ή κατασκευή δυνάμει του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη βελτίωση, την τροποποίηση, τη συντήρηση και τη λειτουργία κάθε τέτοιου έργου ή κατασκευής.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, ο Διευθυντής αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή οποιουδήποτε αναγκαίου μεμονωμένου ή άλλου κατάλληλου συστήματος αποχέτευσης λυμάτων σε βιομηχανικές και κτηνοτροφικές περιοχές, συνοικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων, στρατόπεδα της εθνικής φρουράς, νοσοκομεία ή σε άλλη ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη Δημοκρατία ή βρίσκεται στην κατοχή της και η οποία δε βρίσκεται σε περιοχή όπου λειτουργεί δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων, καθώς επίσης τη συντήρηση, την τροποποίηση, τη βελτίωση, την επιδιόρθωση και γενικά τον έλεγχο της λειτουργίας οποιουδήποτε τέτοιου συστήματος.

Διάθεση νερού από επεξεργασία λυμάτων

36. Το νερό, που αποτελεί προϊόν σταθμού επεξεργασίας λυμάτων ο οποίος ανήκει σε Συμβούλιο Αποχετεύσεως, μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με το αρμόδιο Συμβούλιο Αποχετεύσεως, να παραλαμβάνεται από το Διευθυντή και να διατίθεται όπως ο ίδιος αποφασίσει, κατά τρόπο ο οποίος δεν επηρεάζει δυσμενώς οποιοδήποτε υδατικό σύστημα ή το περιβάλλον.

ΜΕΡΟΣ VI ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Πρωτοβουλία για ανάληψη υδατικών έργων

37.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή για σκοπούς εφαρμογής οποιουδήποτε άλλου Νόμου ο οποίος ρυθμίζει θέματα προστασίας ή διαχείρισης των υδάτων και τηρουμένων των οδηγιών του Υπουργού, ο Διευθυντής μπορεί να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες για τη λήψη ή τη χρήση του νερού που ανήκει στη Δημοκρατία, για τον εμπλουτισμό υδροφόρου ορίζοντα, για την αποστράγγιση εδάφους, για την προστασία του εδάφους από πλημμύρες ή διαβρώσεις και γενικότερα για την εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου μέτρου που αφορά την προστασία ή τη διαχείριση του νερού που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του.

(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), ο Διευθυντής μπορεί-

(α) να αποθηκεύει, εκτρέπει, ελέγχει και χειρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο τα νερά που ανήκουν στη Δημοκρατία˙

(β) να υποβάλλει προς τον Υπουργό οποιεσδήποτε εισηγήσεις για την ανάληψη από τη Δημοκρατία της εκτέλεσης ή της διαχείρισης οποιουδήποτε υδατικού έργου.

(γ) να παρέχει άδεια χρήσης οποιουδήποτε υδατικού έργου για σκοπούς ιχθυοκαλλιέργειας ή διεξαγωγής αθλοπαιδιών με πλωτά μέσα, αφού καταβληθούν τα ανάλογα τέλη και υπό όρους που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Εκτέλεση αποφάσεων Υπουργικού Συμβουλίου

38. Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει την ανάληψη από μέρους της Δημοκρατίας οποιουδήποτε υδατικού έργου δυνάμει του άρθρου 7, ο Διευθυντής προγραμματίζει το όλο υδατικό έργο και σε περίπτωση που αυτό θα κατασκευαστεί από τη Δημοκρατία, μεριμνά για την ετοιμασία των αναγκαίων μελετών και σχεδίων καθώς και για την εκτέλεσή του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το υδατικό έργο θα αποκτηθεί με αγορά, μίσθωση, αναγκαστική απαλλοτρίωση, επίταξη ή άλλως πως, μεριμνά για την εκτέλεση της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ανάληψη υφιστάμενων αρδευτικών έργων

39. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την ανάληψη από τη Δημοκρατία, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οποιουδήποτε αρδευτικού έργου που χρησιμοποιείται ή κατασκευάστηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριά) Νόμου, ή του περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικόν ΄Υδωρ) Νόμου και εγκαταλείφθηκε ή δε λειτουργεί ικανοποιητικά. Σε τέτοια περίπτωση, η περαιτέρω διαχείριση και συντήρηση του έργου αυτού αναλαμβάνεται από το Διευθυντή, μαζί με όλες τις υποχρεώσεις, ευθύνες και λοιπές επιβαρύνσεις καθώς και όλα τα δικαιώματα και κάθε είδους ωφελήματα από το έργο.

Καθορισμός κυβερνητικών υδατικών έργων

40.-(1) Τα ακόλουθα υδατικά έργα αποτελούν κυβερνητικά υδατικά έργα:

(α) Υδατικά έργα που έχουν κηρυχθεί ως κυβερνητικά υδατικά έργα δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 145, του καταργηθέντος περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμου˙

(β) υδατικά έργα που έχουν κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Δημοκρατίας ή που έχουν αναληφθεί από τη Δημοκρατία με άλλο τρόπο, δυνάμει του πιο πάνω καταργηθέντος Νόμου, ή που χρησιμοποιούνται ως τέτοια από τη Δημοκρατία κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, χωρίς να έχουν κηρυχθεί ως κυβερνητικά υδατικά έργα·

(γ) υδατικά έργα που κατασκευάζονται από ή για λογαριασμό της Δημοκρατίας ή που αναλαμβάνονται με άλλο τρόπο από τη Δημοκρατία, δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός αυτών που κατασκευάζονται για λογαριασμό εξουσιοδοτημένου προμηθευτή νερού, Αρδευτικού Τμήματος, Αρδευτικού Συνδέσμου, Συμβουλίου Αποχετεύσεως, αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου προσώπου, οργάνου ή αρχής.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να γνωστοποιεί με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το γεγονός ότι συγκεκριμένο υδατικό έργο είναι κυβερνητικό.

Καθορισμός περιοχής υδροσυλλογής και ωφελούμενης περιοχής

41. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, αν το κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει ή να τροποποιήσει περιοχή υδροσυλλογής ή ωφελούμενη περιοχή για οποιοδήποτε κυβερνητικό υδατικό έργο.

Διορισμός Υδατικών Επιτρόπων

42. Όποτε υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες, ή προκύπτει από οποιοδήποτε μητρώο υδατικών δικαιωμάτων που δυνατό να τηρεί ο Διευθυντής, ότι υφιστάμενα υδατικά δικαιώματα θα επηρεασθούν ή ενδέχεται να επηρεασθούν επιζήμια από την εκτέλεση κυβερνητικών υδατικών έργων δυνάμει του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τρία (3) πρόσωπα ως Υδατικούς Επιτρόπους για να πιστοποιήσουν την ύπαρξη και να καταγράψουν τη φύση, την έκταση και την τοποθεσία των δικαιωμάτων αυτών, ως επίσης και τους ιδιοκτήτες τους, κατά τον τρόπο που προνοείται στα επόμενα άρθρα.

Έρευνα από Υδατικούς Επιτρόπους

43.-(1) Οι ανωτέρω Υδατικοί Επίτροποι υποχρεούνται να διεξάγουν έρευνα προς διαπίστωση της ύπαρξης υδατικών δικαιωμάτων και των υπολοίπων στοιχείων που πρέπει να καταγράψουν σύμφωνα με το άρθρο 44.

(2) Οι Υδατικοί Επίτροποι μεριμνούν, ώστε τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας, να γίνει δημοσίευση σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και να αναρτηθεί σχετική ειδοποίηση σε περίοπτο μέρος σε κάθε δήμο ή κοινότητα που ενδέχεται να επηρεαστεί από την έρευνα, η οποία να καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να εμφανιστεί στην έρευνα ενώπιον των Υδατικών Επιτρόπων και να παρουσιάσει τη μαρτυρία στην οποία βασίζεται για να υποστηρίξει την αξίωση του αναφορικά με την ύπαρξη υδατικού δικαιώματός του, το οποίο θα επηρεασθεί ή ενδέχεται να επηρεασθεί από την κατασκευή κυβερνητικού υδατικού έργου δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Για τους σκοπούς της πιο πάνω έρευνας, οι Υδατικοί Επίτροποι δύνανται να απαιτούν δια κλήσεως όπως παραστεί οποιοδήποτε πρόσωπο, του οποίου την παρουσία ή τη μαρτυρία θεωρούν απαραίτητη για τη διερεύνηση ή τη διευθέτηση οποιουδήποτε ζητήματος που εγείρεται κατά τη διάρκεια της έρευνας:

Νοείται ότι, πρόσωπο που αρνείται να παραστεί μετά από τέτοια κλήτευση ή να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με τον σκοπό της έρευνας ή να παρουσιάσει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο που δυνατό να του ζητηθεί να παρουσιάσει, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα ευρώ (€250).

(4) Οι Υδατικοί Επίτροποι δύνανται, για τους σκοπούς της πιο πάνω έρευνας, να λαμβάνουν ένορκη μαρτυρία ή μαρτυρία με διαβεβαίωση:

Νοείται ότι, πρόσωπο που εσκεμμένα δίδει ψευδή μαρτυρία ενόρκως ή με διαβεβαίωση είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται στις ίδιες ποινές ως αν είχε δώσει ψευδή μαρτυρία σε δικαστική διαδικασία.

Μητρώο Επηρεαζόμενων Υδατικών Δικαιωμάτων

44.-(1) Με τη συμπλήρωση της έρευνας που αναφέρεται ανωτέρω, οι Υδατικοί Επίτροποι εξακριβώνουν και καταγράφουν σε βιβλίο, που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «Μητρώο Επηρεαζόμενων Υδατικών Δικαιωμάτων,» ή «Μητρώο» τα ακόλουθα:

(α) Κάθε αγωγό που χρησιμοποιείται, κατά την ημερομηνία της έρευνας, από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την άσκηση υδατικού δικαιώματος το οποίο, κατά τη γνώμη των Υδατικών Επιτρόπων, υπόκειται σε επιζήμια επίδραση όπως προαναφέρθηκε˙

(β) το μέσο όρο της έκτασης της περιοχής η οποία, κατά τα πέντε (5) έτη, τα αμέσως προηγούμενα από την ημερομηνία της έρευνας, αρδευόταν νόμιμα από κάθε τέτοιο αγωγό, ο οποίος μέσος όρος υπολογίζεται με βάση τα τρία (3) έτη κατά τα οποία αρδεύτηκε περιοχή με τη μεγαλύτερη έκταση˙

(γ) το μέσο όρο της συχνότητας με την οποία η περιοχή αυτή αρδευόταν για κάθε έτος κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρθηκε και κατά πόσο οι αρδεύσεις χρησιμοποιήθηκαν για χειμερινή ή θερινή καλλιέργεια˙

(δ) κάθε αγωγό του οποίου η χρήση έχει εγκαταλειφθεί κατά την ημερομηνία της έρευνας και το μέσο όρο της έκτασης της περιοχής που νόμιμα αρδευόταν από τον αγωγό αυτό, και κατά πόσο η γη αρδευόταν για χειμερινή ή θερινή καλλιέργεια, αν αποδειχθεί ότι-

(i) ο αγωγός, σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια των δέκα (10) αμέσως προηγούμενων ετών από την ημερομηνία της έρευνας, έχει χρησιμοποιηθεί κατά την άσκηση υδατικού δικαιώματος, ή

(ii) η εγκατάλειψή του οφειλόταν στο ανήλικο, ή στην πνευματική ή φυσική ανικανότητα ή απουσία από τη Δημοκρατία, ή στην έλλειψη οικονομικών μέσων από μέρους του προσώπου που δικαιούται να τον χρησιμοποιεί, ή

(iii) ο αγωγός πρόκειται να επηρεασθεί από το προτεινόμενο κυβερνητικό υδατικό έργο˙

(ε) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαραίτητα ή βοηθητικά για τον υπολογισμό της ποσότητας του νερού που λαμβάνεται ή επιτρέπεται να λαμβάνεται δυνάμει του εν λόγω υδατικού δικαιώματος, όπως δυνατόν να καθορισθεί˙

(στ) κάθε δικαίωμα λήψης νερού για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε μύλου ή μηχανήματος ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, το οποίο κατά τη γνώμη των Υδατικών Επιτρόπων υπόκειται σε επιζήμια επίδραση, όπως προαναφέρθηκε και τη φύση και την έκταση του δικαιώματος˙ και

(ζ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή δεδομένα που σχετίζονται με τη φύση, την έκταση ή την άσκηση υδατικού δικαιώματος, όπως δυνατό να καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο κατά το διορισμό των Υδατικών Επιτρόπων.

(2) Οι Υδατικοί Επίτροποι μεριμνούν ώστε να ετοιμαστεί και να επισυναφθεί στο Μητρώο σχεδιάγραμμα που δείχνει τη θέση και τη διαδρομή κάθε αγωγού και την τοποθεσία και την έκταση της γης που αρδεύεται από κάθε αγωγό, όπως προαναφέρθηκε.

Κατάθεση και δημοσίευση Μητρώου

45. Οι Υδατικοί Επίτροποι, ή, σε περίπτωση διαφωνίας, τουλάχιστον οι δύο (2) από αυτούς, υπογράφουν το Μητρώο Επηρεαζόμενων Υδατικών Δικαιωμάτων και καταθέτουν ένα (1) αντίγραφο στα γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και ένα (1) άλλο αντίγραφο στα γραφεία της αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης εντός της περιοχής της οποίας έχει εξακριβωθεί η ύπαρξη υδατικού δικαιώματος το οποίο έχει καταγραφεί. Μεριμνούν επίσης ώστε να τοιχοκολληθεί στα εν λόγω γραφεία και να δημοσιευτεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Γνωστοποίηση η οποία να αναφέρει ότι αντίγραφα του εν λόγω Μητρώου έχουν κατατεθεί κατά τα ανωτέρω και ότι όλα τα πρόσωπα που ενίστανται στα δικαιώματα, όπως καταγράφηκαν σε αυτό, μπορούν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ενστάσεις

46.-(1) Ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εκ μέρους της Δημοκρατίας, ή οποιαδήποτε πρόσωπα των οποίων τα δικαιώματα επηρεάζονται από την καταγραφή που περιέχεται στο πιο πάνω Μητρώο, δύνανται, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της ανωτέρω Γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υποβάλουν ένσταση κατά του εν λόγω Μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47.

(2) Εάν ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, διαφωνεί με οποιαδήποτε καταγραφή στο Μητρώο Επηρεαζόμενων Υδατικών Δικαιωμάτων, μπορεί οποτεδήποτε και εφόσον συμφωνεί και το πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα επηρεάζονται από αυτή, να τροποποιήσει κατάλληλα το Μητρώο.

Διαδικασία ένστασης

47.-(1) Κάθε ένσταση που αναφέρεται ανωτέρω, υποβάλλεται με αίτηση που αξιώνει τη διόρθωση του Μητρώου Επηρεαζόμενων Υδατικών Δικαιωμάτων και καταχωρίζεται στο Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία το εν λόγω Μητρώο είναι κατατεθειμένο. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εμφανίζεται στην αίτηση ως ο καθ΄ ου η αίτηση. Η απόφαση του Δικαστηρίου στην εν λόγω αίτηση μπορεί να εφεσιβληθεί κατά τον ίδιο τρόπο και υπό τους ίδιους περιορισμούς, ως εάν επρόκειτο για απόφαση σε αγωγή.

(2) Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να εκδίδει διαδικαστικό κανονισμό βάσει του οποίου να ρυθμίζονται τα θέματα πρακτικής και δικονομίας των δικαστηρίων που αφορούν αιτήσεις που καταχωρίζονται με βάση το παρόν άρθρο:

Νοείται ότι, το Επαρχιακό Δικαστήριο έχει απεριόριστη δικαιοδοσία να ακούει και να αποφασίζει για όλες τις αιτήσεις δυνάμει του άρθρου αυτού.

Δεσμευτικότητα του Μητρώου

48. Με την εκπνοή δύο (2) μηνών από την κατάθεση του Μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 45, και εφόσον δεν υποβλήθηκε ένσταση και ούτε τροποποιήθηκε από το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δυνάμει του άρθρου 46, το περιεχόμενό του καθίσταται δεσμευτικό για όλα τα πρόσωπα και, για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, θεωρείται τελική και αδιαμφισβήτητη μαρτυρία επί όλων των θεμάτων που καταγράφονται σε αυτό.

Ικανοποίηση υδατικών δικαιωμάτων

49.-(1) Προτού αρχίσει η κατασκευή υδατικού έργου σε σχέση με το οποίο έχει καταρτισθεί Μητρώο Επηρεαζόμενων Υδατικών Δικαιωμάτων, ο Διευθυντής μεριμνά ώστε να διευθετηθεί η κατάργηση ή ο περιορισμός των υδατικών δικαιωμάτων που καταγράφηκαν στο εν λόγω Μητρώο.

(2) Η διευθέτηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί είτε κατόπιν συμφωνίας με τους ιδιοκτήτες των υδατικών δικαιωμάτων που καταγράφηκαν στο εν λόγω Μητρώο δυνάμει του άρθρου 119, είτε με την αναγκαστική απαλλοτρίωση των εν λόγω δικαιωμάτων δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 118.

Κατάρτιση Προδιαγραφής από Υδατικούς Επιτρόπους

50.-(1) Το συντομότερο δυνατό μετά από τον καθορισμό ωφελούμενης περιοχής για οποιοδήποτε κυβερνητικό υδατικό έργο, οι Υδατικοί Επίτροποι που διορίστηκαν δυνάμει του άρθρου 42 ή που διορίζονται ειδικά για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, από καιρό σε καιρό, όπως απαιτείται υπό τις περιστάσεις, καταρτίζουν αρχείο που στο Νόμο αυτό αναφέρεται ως “Προδιαγραφή”, στο οποίο καταγράφονται:

(α) Όσον αφορά την προμήθεια αρδευτικού νερού-

(i) οι γαίες, η έκτασή τους και τα ονόματα των ιδιοκτητών ή των κατόχων τους, και

(ii) τα ονόματα των προσώπων, περιλαμβανομένων και των Αρδευτικών Τμημάτων ή των Αρδευτικών Συνδέσμων, που ωφελούνται ή δύνανται να ωφεληθούν από το υδατικό έργο˙ και

(β) όσον αφορά την προμήθεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης-

(i) τα ονόματα των εγκεκριμένων καταναλωτών, και

(ii) τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων προμηθευτών νερού, που ωφελούνται ή δύνανται να ωφεληθούν από το υδατικό έργο.

(2) Οι Υδατικοί Επίτροποι δύνανται, για σκοπούς κατάρτισης της Προδιαγραφής, να λάβουν μαρτυρία με όρκο ή διαβεβαίωση, και πρόσωπο που εσκεμμένα δίδει ψευδή μαρτυρία με τέτοιο όρκο ή διαβεβαίωση είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται στις ίδιες ποινές ως αν είχε δώσει ψευδή μαρτυρία σε δικαστική διαδικασία.

Διατάξεις που εφαρμόζονται στην Προδιαγραφή

51. Μετά τη συμπλήρωση της Προδιαγραφής που αναφέρεται πιο πάνω, οι Υδατικοί Επίτροποι καταθέτουν αντίγραφό της στα γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και μετά την κατάθεση οι διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47 και 48, στην έκταση που μπορούν να καταστούν εφαρμόσιμες, εφαρμόζονται στην Προδιαγραφή.

Διαχείριση κυβερνητικών υδατικών έργων

52.-(1) Η διαχείριση κάθε κυβερνητικού υδατικού έργου αναλαμβάνεται είτε από το Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε σχετικών Κανονισμών, είτε από οποιοδήποτε πρόσωπο ή Επιτροπή σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Οι Κανονισμοί με τους οποίους δυνατό να ανατίθεται, μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, η διαχείριση οποιουδήποτε κυβερνητικού υδατικού έργου σε πρόσωπο ή Επιτροπή, πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες-

(α) ο Διευθυντής θα έχει το δικαίωμα, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, σε οποιοδήποτε χρόνο να αποφασίζει όπως τερματιστεί η διαχείριση από μέρους του εν λόγω προσώπου ή Επιτροπής και όπως αυτή αναληφθεί από το Διευθυντή και όπως, σε τέτοια περίπτωση, το ταμείο του υδατικού έργου να καταργείται και οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο να μεταφέρεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εν λόγω προσώπου ή της Επιτροπής θα αναλαμβάνονται από τη Δημοκρατία˙

(β) ο προϋπολογισμός της διαχείρισης του νερού και του κυβερνητικού υδατικού έργου θα εγκρίνεται από τον Υπουργό προτού υποβληθεί στον Υπουργό Οικονομικών για έγκριση˙ και

(γ) θα απαιτείται και η έγκριση του Υπουργού για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ετοιμασία των σχετικών όρων εργοδότησης και τον καθορισμό της μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχολείται με τη διαχείριση του υδατικού έργου.

(3) Οι διατάξεις των παραγράφων (α) μέχρι (γ) του εδαφίου (2) εφαρμόζονται και επί των δυνάμει του άρθρου 147 διατηρουμένων σε ισχύ Κανονισμών, δυνάμει των οποίων ανατέθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου η διαχείριση κυβερνητικών υδατικών έργων σε πρόσωπο ή Επιτροπή και ως εκ τούτου οι εν λόγω Κανονισμοί θεωρούνται ότι τροποποιούνται ανάλογα.

Έργο διευκόλυνσης

53.-(1) Σε περίπτωση που η κατασκευή κυβερνητικών υδατικών έργων προκαλεί τη διακοπή δικαιώματος διόδου ή δικαιώματος διέλευσης νερού, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται όπως, εφ΄ όσον το κρίνει ενδεδειγμένο υπό τις περιστάσεις, αντί της απαλλοτρίωσης του δικαιώματος, να μεριμνήσει για την κατασκευή και τη διατήρηση των διαβάσεων, γεφυρών, οχετών, υδατορεμάτων ή άλλων περασμάτων που κρίνονται ως απαραίτητα για το σκοπό αναίρεσης της διακοπής και παροχής δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος, όπως και πριν από την κατασκευή των κυβερνητικών υδατικών έργων, κατά το δυνατό.

(2) Προς το σκοπό της παροχής τέτοιας διευκόλυνσης όπως προνοείται στο εδάφιο (1), το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να απαλλοτριώσει ακίνητη ιδιοκτησία ως αν αυτή απαιτείτο για σκοπούς των αρχικών υδατικών έργων.

Είσπραξη δικαιωμάτων ή τελών

54. Τα δικαιώματα, τέλη ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε σχέση με κυβερνητικά υδατικά έργα, καταβάλλονται ως ακολούθως:

(α) Εάν η διαχείριση του κυβερνητικού υδατικού έργου αναλαμβάνεται από το Διευθυντή, τα τέλη ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα ή δικαιώματα που αφορούν το εν λόγω έργο καταβάλλονται στο Διευθυντή˙

(β) εάν η διαχείριση του κυβερνητικού υδατικού έργου αναλαμβάνεται από οποιοδήποτε πρόσωπο ή Επιτροπή του κυβερνητικού υδατικού έργου, τα δικαιώματα, τέλη ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα που αφορούν το εν λόγω έργο καταβάλλονται στο εν λόγω πρόσωπο ή Επιτροπή.

Αδικήματα και ποινές

55.-(1) Πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα προκαλεί ζημιές ή καταστρέφει κυβερνητικά υδατικά έργα ή τμήμα τους, ή εσκεμμένα επεμβαίνει στη ροή ή στη διανομή νερού που συνδέεται με κυβερνητικά υδατικά έργα, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο, με αμελή πράξη ή παράλειψη, προκαλεί ζημιά ή καταστρέφει κυβερνητικά υδατικά έργα ή τμήμα τους, ή επεμβαίνει, ή προκαλεί επέμβαση στη ροή ή στη διανομή νερού που συνδέεται με κυβερνητικά υδατικά έργα, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο το οποίο παράνομα αφαιρεί, ή λαμβάνει, ή μεταφέρει, ή αποσύρει, ή εκτρέπει για δική του χρήση νερό από κυβερνητικά υδατικά έργα ή τμήμα τους, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Το Δικαστήριο που εκδικάζει αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση του παρόντος άρθρου μπορεί, σε περίπτωση καταδίκης, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε ποινή την οποία δικαιούται να επιβάλει δυνάμει του παρόντος Νόμου, να διατάξει-

(α) τη μετακίνηση, την εξαφάνιση ή την καταστροφή, οποιωνδήποτε κατασκευών που έγιναν ή υλικών που τοποθετήθηκαν για απόκτηση ή χρήση νερού κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με έξοδα του καταδικασθέντα, εντός του χρόνου που καθορίζεται στο διάταγμα του Δικαστηρίου, αλλά σε καμιά περίπτωση εντός χρόνου που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εκτός αν στο μεταξύ η γραπτή συγκατάθεση του Διευθυντή ήθελε χορηγηθεί υπό τέτοιους όρους όπως ο Διευθυντής ήθελε κρίνει αναγκαίο ή επιθυμητό˙

(β) την κατάσχεση οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων ή άλλων αντικειμένων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για ή σε σχέση με το αδίκημα που διαπράχθηκε˙

(γ) την καταβολή στο Διευθυντή της αξίας του νερού που αποδεικνύεται ή εύλογα εκτιμάται ότι λήφθηκε ή χρησιμοποιήθηκε παράνομα˙ και

(δ) οτιδήποτε ήθελε ορίσει το Δικαστήριο ως αναγκαίο ή χρήσιμο υπό τις περιστάσεις.

(5) Αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (4), παραλείψει να συμμορφωθεί πλήρως με το διάταγμα αυτό εντός του χρόνου που καθορίζεται σε αυτό, το Δικαστήριο, χωρίς να επηρεάζεται η εξουσία του για επιβολή οποιασδήποτε ποινής για καταφρόνηση του Δικαστηρίου, δύναται να εξουσιοδοτήσει τη λήψη των αναγκαίων για την εκτέλεση του διατάγματος μέτρων και σε τέτοια περίπτωση οι δαπάνες που διενεργήθηκαν για το σκοπό αυτό δύνανται να εισπραχθούν ως χρηματική ποινή από το πρόσωπο που καταδικάστηκε.

ΜΕΡΟΣ VII ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ
Εφαρμογή του Μέρους VII και ερμηνεία

56.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, “ταμιευτήρας” σημαίνει ταμιευτήρα νερού και-

(α) ένας ταμιευτήρας είναι “υπερυψωμένος ταμιευτήρας” αν είναι σχεδιασμένος ή ικανός να αποταμιεύει νερό πάνω από το φυσικό επίπεδο οποιουδήποτε μέρους της γης που συνορεύει με τον ταμιευτήρα περιλαμβανομένης και της κοίτης οποιωνδήποτε επιφανειακών χερσαίων νερών,

(β) ένας υπερυψωμένος ταμιευτήρας είναι “μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας” αν είναι σχεδιασμένος ή ικανός να αποταμιεύει πέραν των είκοσι πέντε χιλιάδων κυβικών μέτρων (25.000 μ3) νερού πάνω από το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) επίπεδο.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με ταμιευτήρες εφαρμόζονται, εκτός στις περιπτώσεις που προνοείται διαφορετικά, για οποιοδήποτε μέρος όπου το νερό συγκρατείται με τεχνητά μέσα ώστε να δημιουργείται λίμνη, ανεξάρτητα του αν γίνεται, ή υπάρχει πρόθεση να γίνει, χρήση του νερού και κάθε αναφορά σε ταμιευτήρα θα ερμηνεύεται ανάλογα.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με μεγάλους υπερυψωμένους ταμιευτήρες εφαρμόζονται είτε οι ταμιευτήρες αυτοί κατασκευάστηκαν δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου είτε όχι.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, ο όρος "διαχειριστές" σε σχέση με οποιοδήποτε ταμιευτήρα, σημαίνει-

(α) στις περιπτώσεις που η διεύθυνση και διαχείριση του ταμιευτήρα γίνεται, ή θα γίνεται όταν αυτός κατασκευαστεί, από εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού, εκείνο τον προμηθευτή νερού, και

(β) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση-

(i) όταν ο ταμιευτήρας χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς οποιασδήποτε δραστηριότητας, τα πρόσωπα που εκάστοτε διεξάγουν εκείνη τη δραστηριότητα, ή

(ii) του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων , ή τον ιδιοκτήτη, ή τον ενοικιαστή του ταμιευτήρα, αναλόγως της περιπτώσεως, όταν δεν εφαρμόζεται η υποπαράγραφος (i).

(5) Ο παρών Νόμος δε θεωρείται ότι παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο δικαίωμα να απαιτήσει αποζημιώσεις αναφορικά με την παράβαση από διαχειριστές των υποχρεώσεών τους δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, ο όρος "νερό" περιλαμβάνει και ανακυκλωμένο νερό, λύματα και υγρά απόβλητα.

Διασφάλιση συμμόρφωσης διαχειριστών

57. Ο Διευθυντής έχει καθήκον να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των διαχειριστών των ταμιευτήρων με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Εφαρμογή του παρόντος Μέρους σε κυβερνητικούς ταμιευτήρες

58. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους που περιέχονται στα άρθρα 62 έως 79 και που αφορούν τους ταμιευτήρες που δε διαχειρίζεται το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, εφαρμόζονται κατ' αναλογία σε σχέση με τους ταμιευτήρες που αποτελούν κυβερνητικά υδατικά έργα και που στο εξής θα καλούνται “κυβερνητικοί ταμιευτήρες” και, στην περίπτωση τέτοιας εφαρμογής τους, αναφορές σε “διαχειριστές” θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο Διευθυντή και αναφορές στο Διευθυντή θα ερμηνεύονται ως αναφορές στον Υπουργό, όπου το κείμενο το απαιτεί.

Αρχείο ταμιευτήρων

59.-(1) Ο Διευθυντής τηρεί αρχείο, που στο εξής θα καλείται “αρχείο ταμιευτήρων”, στο οποίο καταγράφει κάθε μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα και στο οποίο περιέχονται οι καθορισμένες πληροφορίες αναφορικά με κάθε ένα από αυτούς.

(2) Το αρχείο ταμιευτήρων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση από το κοινό σε εύλογες εργάσιμες ώρες που ορίζει ο Διευθυντής.

Εποπτικές εξουσίες Υπουργού

60. Ο Διευθυντής υποβάλλει, σε χρονικά διαστήματα που θα καθορισθούν, έκθεση στον Υπουργό η οποία περιέχει τις πληροφορίες που θα καθορισθούν, αναφορικά με τα μέτρα που έχει λάβει για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των διαχειριστών με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή αναφορικά με τα μέτρα που έχει λάβει για σκοπούς συμμόρφωσης του ιδίου με τις εν λόγω διατάξεις σε σχέση με τους κυβερνητικούς ταμιευτήρες.

Κατάλογος προσοντούχων πολιτικών μηχανικών

61.-(1) Καταρτίζεται κατάλογος πολιτικών μηχανικών για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, που στο εξής θα καλείται “κατάλογος”, ή τέτοιος αριθμός διαφορετικών καταλόγων που θα εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς του παρόντος Νόμου ή διαφορετικές κατηγορίες ταμιευτήρων όπως ο Υπουργός δυνατόν εκάστοτε, κατόπιν διαβουλεύσεων, να ορίζει, και οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε προσοντούχο πολιτικό μηχανικό, αποτελεί αναφορά σε πολιτικό μηχανικό που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο αυτό ή, αν υπάρχουν σε οποιοδήποτε χρόνο πέραν του ενός καταλόγου, στο σχετικό κατάλογο.

(2) Πρόσωπο το οποίο είναι αδειοδοτημένο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου να ασκεί το επάγγελμα ή να παρέχει υπηρεσίες στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής, δύναται να εγγραφεί σε οποιονδήποτε εκ των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) καταλόγων, καταβάλλοντας, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησής του, το καθορισμένο τέλος, εάν ο Υπουργός ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.

(3) Η εγγραφή σε οποιοδήποτε κατάλογο δυνάμει του εδαφίου (2) διαρκεί για περίοδο πέντε (5) ετών, αλλά οποιοσδήποτε πολιτικός μηχανικός του οποίου η εγγραφή έχει εκπνεύσει δύναται να επανεγγραφεί δυνάμει του εδαφίου (2) για περαιτέρω πενταετία.

(4) Οποιαδήποτε εγγραφή σε κατάλογο τερματίζεται με την κατάργηση ή την τροποποίηση του καταλόγου, αλλά-

(α) προτού καταργηθεί ή τροποποιηθεί οποιοσδήποτε κατάλογος, ο Υπουργός δίδει στους πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι είναι κατά το χρόνο εκείνο εγγεγραμμένοι στον κατάλογο αυτό, τέτοια προειδοποίηση που ο ίδιος κρίνει εύλογη για να τους δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή σε οποιοδήποτε άλλο κατάλογο που δημιουργήθηκε ή θα δημιουργηθεί για να εξυπηρετήσει, εν όλω ή εν μέρει, τους ίδιους σκοπούς, και

(β) επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (5), πρόσωπο που διορίζεται για να ενεργεί για οποιοδήποτε σκοπό του παρόντος Νόμου, εκτός ως επιβλέπων μηχανικός, σε χρόνο κατά τον οποίο είναι προσοντούχος πολιτικός μηχανικός για εκείνο τον σκοπό, δύναται όταν παύσει δυνάμει του παρόντος εδαφίου να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό κατάλογο, να συνεχίσει για περίοδο όχι πέραν των τεσσάρων (4) ετών να ενεργεί δυνάμει εκείνου του διορισμού και θα είναι για εκείνο το σκοπό προσοντούχος πολιτικός μηχανικός.

(5) Ο Υπουργός δύναται να διαγράψει πολιτικό μηχανικό απ’ οποιοδήποτε κατάλογο ή να δηλώσει ότι αυτός δε θα είναι πλέον προσοντούχος για να ενεργεί δυνάμει της παραγράφου (β) της επιφύλαξης του εδαφίου (4), αν ο Υπουργός ικανοποιηθεί ότι ο μηχανικός αυτός δε διαθέτει πλέον τα καθορισμένα προσόντα για να παραμείνει εγγεγραμμένος στον κατάλογο ή να ενεργεί δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (4).

(6) Αναφορές στο παρόν άρθρο σε διαβουλεύσεις του Υπουργού αποτελούν αναφορές σε διαβουλεύσεις με το Υπουργικό Συμβούλιο ή, αν το Υπουργικό Συμβούλιο ορίσει επιτροπή για το σχετικό σκοπό, με την επιτροπή εκείνη.

Κατασκευή ή μεγέθυνση ταμιευτήρων

62.-(1) Κανένας μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας δεν κατασκευάζεται είτε ως νέος ταμιευτήρας είτε με τη μετατροπή υφιστάμενου ταμιευτήρα ο οποίος δεν είναι μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας ή μετατρέπεται ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητά του, εκτός αν προσοντούχος πολιτικός μηχανικός, που στο εξής θα καλείται “μηχανικός κατασκευής”, εργοδοτηθεί για να σχεδιάσει και να επιβλέψει την κατασκευή ή τη μετατροπή:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που η χρήση ενός ταμιευτήρα, ως ταμιευτήρα, έχει εγκαταλειφθεί και αυτός θα επαναχρησιμοποιηθεί μετά από μετατροπή του ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητά του, αυτό θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως κατασκευή νέου ταμιευτήρα.

(2) Όταν μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας κατασκευάζεται ως νέος ταμιευτήρας, δε χρησιμοποιείται για την αποθήκευση νερού, ούτε γεμίζεται μερικώς ή ολικώς με νερό, εκτός σύμφωνα με το πιστοποιητικό του μηχανικού κατασκευής που είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του, ή σε περίπτωση οποιασδήποτε μετατροπής του ταμιευτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4).

(3) Όταν μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας κατασκευάζεται με τη μετατροπή υφιστάμενου ταμιευτήρα ο οποίος δε είναι μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας, η προσθήκη στον ταμιευτήρα δεν χρησιμοποιείται για την αποθήκευση νερού, ούτε γεμίζεται μερικώς ή ολικώς με νερό, εκτός σύμφωνα με πιστοποιητικό του μηχανικού κατασκευής που είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του, ή, σε περίπτωση οποιασδήποτε μετατροπής του ταμιευτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4).

(4) Όταν μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας μετατρέπεται ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητά του, αφ’ ης στιγμής ο μηχανικός κατασκευής που είναι υπεύθυνος για τη μετατροπή εκδώσει οποιοδήποτε πιστοποιητικό για τον ταμιευτήρα, ο ταμιευτήρας δε χρησιμοποιείται για την αποθήκευση νερού, ούτε γεμίζεται μερικώς ή ολικώς με νερό, εκτός σύμφωνα με το πιστοποιητικό εκείνου του μηχανικού κατασκευής, ή, σε περίπτωση οποιασδήποτε περαιτέρω μετατροπής στον ταμιευτήρα, σύμφωνα με το παρόν εδάφιο όπως εφαρμόζεται σε τέτοια περαιτέρω τροποποίηση.

(5) Όταν η κατασκευή ή μετατροπή ταμιευτήρα απαιτείται από το παρόν άρθρο όπως επιβλέπεται από μηχανικό κατασκευής, ο ταμιευτήρας τελεί υπό την επίβλεψη του μηχανικού κατασκευής μέχρις ότου αυτός εκδώσει το τελικό του πιστοποιητικό για τον ταμιευτήρα.

(6) Αναφορές στον παρόντα Νόμο σε προσθήκη σε ταμιευτήρα αναφέρονται σε εκείνο το μέρος του ταμιευτήρα το οποίο, ως αποτέλεσμα μετατροπών στον ταμιευτήρα, προσφέρει ή θα προσφέρει επιπρόσθετη χωρητικότητα.

Πιστοποιητικά μηχανικών κατασκευής

63.-(1) Μόλις ο μηχανικός κατασκευής που είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε ταμιευτήρα ή για προσθήκη σε ταμιευτήρα κρίνει ότι η κατασκευή του ταμιευτήρα ή της προσθήκης έχει φθάσει σε σημείο που ο ταμιευτήρας ή η προσθήκη μπορεί δεόντως να γεμίσει πλήρως ή μερικώς με νερό, εκδίδει πιστοποιητικό, που στο εξής θα καλείται “προκαταρκτικό πιστοποιητικό”, που καθορίζει το υψόμετρο μέχρι το οποίο μπορεί να γεμίσει ο ταμιευτήρας ή η προσθήκη και τους όρους, αν υπάρχουν, υπό τους οποίους μπορεί να γεμίσει:

Νοείται ότι, ο μηχανικός κατασκευής δύναται, από καιρό σε καιρό, να αντικαθιστά προκαταρκτικό πιστοποιητικό με την έκδοση περαιτέρω προκαταρκτικού πιστοποιητικού, το οποίο να τροποποιεί το προηγούμενο πιστοποιητικό, είτε σε σχέση με το υψόμετρο του νερού είτε σε σχέση με τους όρους.

(2) Όταν ο μηχανικός κατασκευής που είναι υπεύθυνος για προσθήκη σε μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα κρίνει σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της μετατροπής στον ταμιευτήρα, ότι ο ταμιευτήρας δε θα έπρεπε να γεμίσει με νερό μέχρι το υψόμετρο ή υπό τους όρους που θα ήταν νόμιμο να γεμίσει, αν δεν εφαρμόζονταν οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου, δύναται να εκδώσει πιστοποιητικό, που στο εξής καλείται “ενδιάμεσο πιστοποιητικό”, που να ορίζει το υψόμετρο μέχρι το οποίο μπορεί να γεμίσει μέχρις ότου εκδοθεί προκαταρκτικό πιστοποιητικό, και τους όρους, αν υπάρχουν, υπό τους οποίους μπορεί να γεμίσει:

Νοείται ότι, ο μηχανικός κατασκευής δύναται από καιρό σε καιρό να αντικαθιστά ενδιάμεσο πιστοποιητικό με την έκδοση περαιτέρω ενδιάμεσου πιστοποιητικού, το οποίο να τροποποιεί το προηγούμενο πιστοποιητικό, είτε σε σχέση με το υψόμετρο νερού είτε σε σχέση με τους όρους.

(3) Όταν, κατά την εκπνοή τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου προκαταρκτικού πιστοποιητικού για ταμιευτήρα ή για προσθήκη σε ταμιευτήρα ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, ο μηχανικός κατασκευής ικανοποιηθεί ότι ο ταμιευτήρας ή ο ταμιευτήρας με την προσθήκη, ανάλογα με την περίπτωση, είναι σε καλή και ικανοποιητική κατάσταση και μπορεί με ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση νερού, εκδίδει πιστοποιητικό, που στο εξής θα καλείται “τελικό πιστοποιητικό” και στο οποίο ορίζει το υψόμετρο μέχρι το οποίο μπορεί να αποθηκευθεί νερό και τους όρους, αν υπάρχουν, υπό τους οποίους μπορεί να αποθηκευθεί.

(4) Όταν, κατά την εκπνοή πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου προκαταρκτικού πιστοποιητικού για ταμιευτήρα ή προσθήκη σε ταμιευτήρα, ο μηχανικός κατασκευής δεν έχει εκδώσει το τελικό πιστοποιητικό, δίδει στους διαχειριστές έγγραφη επεξήγηση των λόγων για τους οποίους καθυστέρησε την έκδοση του τελικού πιστοποιητικού.

(5) Ο μηχανικός κατασκευής κατά την έκδοση τελικού πιστοποιητικού για ταμιευτήρα λαμβάνει υπόψη του οποιαδήποτε θέματα που δυνατόν να απαιτούν παρακολούθηση από επιβλέποντα μηχανικό κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν από την επιθεώρηση του ταμιευτήρα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και περιλαμβάνει σε παράρτημα του εν λόγω πιστοποιητικού σημείωση για οποιαδήποτε τέτοια θέματα.

(6) Ο μηχανικός κατασκευής για οποιοδήποτε ταμιευτήρα ή προσθήκη σε ταμιευτήρα, εκδίδει επίσης, μόλις είναι πρακτικά δυνατό και μετά τη συμπλήρωση των εργασιών, αλλά οπωσδήποτε όχι αργότερα από την έκδοση του τελικού πιστοποιητικού, πιστοποιητικό ότι οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί ικανοποιητικά σύμφωνα με τα σχέδια και τις περιγραφές.

(7) Ο πιο πάνω μηχανικός κατασκευής επισυνάπτει στο πιστοποιητικό που εκδίδει δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) λεπτομερή σχέδια και περιγραφές, που δίδουν πλήρεις πληροφορίες για τις εργασίες όπως κατασκευάστηκαν, περιλαμβανομένων των διαστάσεων και των υψομέτρων και τις λεπτομέρειες των γεωλογικών στρωμάτων ή των κοιτασμάτων που εντοπίστηκαν σε δοκιμαστικές διατρήσεις ή εκσκαφές που έγιναν σε σχέση με τις εργασίες.

(8) Αναφορές στον παρόντα Νόμο σε τελικό πιστοποιητικό ή σε πιστοποιητικό δυνάμει του εδαφίου (6) περιλαμβάνουν και το παράρτημά του όταν υπάρχει.

Απαιτήσεις ως προς την κατασκευή ή τη μεγέθυνση ταμιευτήρων

64.-(1) Όταν περιέλθει στην αντίληψη του Διευθυντή ότι-

(α) μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας βρίσκεται υπό κατασκευή είτε ως νέος ταμιευτήρας είτε με τη μετατροπή υφιστάμενου ταμιευτήρα που δεν είναι μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας, ή βρίσκεται υπό μετατροπή έτσι ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητά του, ή

(β) ενώ έχει κατασκευαστεί μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας ή μετατραπεί, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α), δεν έχει ακόμη εκδοθεί τελικό πιστοποιητικό αναφορικά με την εν λόγω κατασκευή ή τροποποίηση του ταμιευτήρα,

και ότι δεν υπάρχει προσοντούχος πολιτικός μηχανικός υπεύθυνος για τον ταμιευτήρα ή την προσθήκη ως μηχανικός κατασκευής, ο Διευθυντής επιδίδει γραπτή ειδοποίηση στους διαχειριστές με την οποία αξιώνει όπως, εντός εικοσιοκτώ (28) ημερών από της επίδοσης της ειδοποίησης, διορίσουν προσοντούχο πολιτικό μηχανικό για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εκτός αν έχει ήδη γίνει τέτοιος διορισμός, και, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, να ειδοποιήσουν το Διευθυντή για το διορισμό αυτό.

(2) Μηχανικός που διορίζεται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, διορίζεται για να επιθεωρήσει τον ταμιευτήρα και να ετοιμάσει έκθεση για την κατασκευή ή τη μετατροπή του και για να επιβλέπει τον ταμιευτήρα μέχρις ότου εκδώσει τελικό πιστοποιητικό για τον ταμιευτήρα δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(3) Μηχανικός που ενεργεί δυνάμει του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνει στην έκθεσή του οποιεσδήποτε συστάσεις κρίνει ότι ενδείκνυται να γίνουν αναφορικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν για λόγους ασφαλείας και, με την επιφύλαξη τυχόν παραπομπής του θέματος σε διαιτησία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, οι διαχειριστές υλοποιούν οποιεσδήποτε τέτοιες συστάσεις.

(4) Εκτός ως προνοείται στα εδάφια (5) και (6), μηχανικός που ενεργεί δυνάμει του παρόντος άρθρου έχει τις ίδιες εξουσίες και υποχρεώσεις σε σχέση με την έκδοση προκαταρκτικών πιστοποιητικών, ενδιάμεσων πιστοποιητικών και τελικών πιστοποιητικών ως αν ήταν ο μηχανικός κατασκευής ο υπεύθυνος για τον ταμιευτήρα ή για την προσθήκη στον ταμιευτήρα, ανάλογα με την περίπτωση και πιστοποιητικά που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος εδαφίου έχουν ισχύ για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως αν ήταν πιστοποιητικά μηχανικού κατασκευής.

(5) Τελικό πιστοποιητικό, δυνάμει του παρόντος άρθρου, μπορεί να εκδοθεί ενωρίτερα των τριών (3) ετών από την έκδοση του πρώτου προκαταρκτικού πιστοποιητικού, ή χωρίς την προηγούμενη έκδοση προκαταρκτικού πιστοποιητικού, αν ο μηχανικός ικανοποιηθεί ότι, για περίοδο τριών (3) ετών ή περισσότερο, ο ταμιευτήρας ή η προσθήκη έχει γεμίσει με νερό μέχρι το ύψος που ορίζεται στο προκαταρκτικό πιστοποιητικό ή, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί προκαταρκτικό πιστοποιητικό, μέχρι το ύψος που ορίζεται στο τελικό πιστοποιητικό και ότι ο ταμιευτήρας ή ο ταμιευτήρας με την προσθήκη, ανάλογα με την περίπτωση, είναι σε καλή και ικανοποιητική κατάσταση και μπορεί με ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση νερού.

(6) Τελικό πιστοποιητικό δυνάμει του παρόντος άρθρου, εκτός τελικού πιστοποιητικού που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (5), δεν απαιτείται να περιέχει δήλωση ότι ο μηχανικός έχει ικανοποιηθεί ότι ο ταμιευτήρας ή ο ταμιευτήρας με την προσθήκη, ανάλογα με την περίπτωση, είναι σε καλή και ικανοποιητική κατάσταση:

Νοείται ότι, αν το εν λόγω πιστοποιητικό δεν περιέχει τέτοια δήλωση και η έκθεση του μηχανικού περιλαμβάνει συστάσεις ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για λόγους ασφαλείας, το πιστοποιητικό πρέπει να δηλώνει ότι οι συστάσεις αυτές έχουν υλοποιηθεί.

(7) Επιπρόσθετα προς τα πιστοποιητικά δυνάμει του εδαφίου (4), μηχανικός που ενεργεί δυνάμει του παρόντος άρθρου, εκδίδει, μόλις είναι πρακτικά δυνατό και μετά τη συμπλήρωση των εργασιών και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από την έκδοση του τελικού πιστοποιητικού, πιστοποιητικό ότι, στο βαθμό που είχε τη δυνατότητα να εξακριβώσει, οι εργασίες έχουν εκτελεστεί ικανοποιητικά σύμφωνα με τα σχέδια και τις περιγραφές που επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό.

(8) Μηχανικός που εκδίδει πιστοποιητικό δυνάμει του εδαφίου (7) επισυνάπτει στο εν λόγω πιστοποιητικό λεπτομερή σχέδια και περιγραφές που δίνουν τόσες πληροφορίες όσες είναι δυνατό για τις εργασίες όπως κατασκευάστηκαν, περιλαμβανομένων των διαστάσεων και των υψομέτρων και λεπτομέρειες των γεωλογικών στρωμάτων ή των κοιτασμάτων που εντοπίστηκαν σε δοκιμαστικές γεωτρήσεις και εκσκαφές που έγιναν σε σχέση με τις εργασίες.

(9) Αναφορές στον παρόντα Νόμο σε τελικό πιστοποιητικό δυνάμει του παρόντος άρθρου ή σε πιστοποιητικό δυνάμει του εδαφίου (7) περιλαμβάνουν και το παράρτημα του πιστοποιητικού, όταν υπάρχει.

Επαναχρησιμο-ποίηση εγκαταλειφθέντος ταμιευτήρα

65.-(1) Όταν η χρήση μεγάλου υπερυψωμένου ταμιευτήρα ως ταμιευτήρα έχει εγκαταλειφθεί, είτε πριν είτε μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο ταμιευτήρας, δε δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί ως ταμιευτήρας εκτός αν προσοντούχος πολιτικός μηχανικός έχει εργοδοτηθεί για να επιθεωρήσει τον ταμιευτήρα και να ετοιμάσει έκθεση γι΄ αυτόν και για να επιβλέπει τον ταμιευτήρα μέχρις ότου εκδώσει τελικό πιστοποιητικό γι΄ αυτόν δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(2) Όταν μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας επαναφέρεται σε χρήση ως ταμιευτήρας μετά την εγκατάλειψη τέτοιας χρήσης, δε δύναται να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση νερού, ή να γεμίσει μερικώς ή ολικώς με νερό, εκτός σύμφωνα με πιστοποιητικό του μηχανικού που ενεργεί δυνάμει του παρόντος άρθρου, εκτός αν, σε μεταγενέστερη μετατροπή του, ισχύει το εδάφιο (4) του άρθρου 62.

(3) Μηχανικός που ενεργεί δυνάμει του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβάνει στην έκθεση του οποιεσδήποτε συστάσεις κρίνει ότι ενδείκνυται να γίνουν αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για λόγους ασφαλείας και, με την επιφύλαξη τυχόν παραπομπής του θέματος σε διαιτησία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ο ταμιευτήρας δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ταμιευτήρας αν δεν έχει υλοποιηθεί κάθε τέτοια σύσταση.

(4) Εκτός ως προνοείται στο εδάφιο (5), μηχανικός που ενεργεί δυνάμει του παρόντος άρθρου έχει τις ίδιες εξουσίες και υποχρεώσεις σε σχέση με την έκδοση προκαταρκτικών πιστοποιητικών και τελικών πιστοποιητικών ως αν ήταν ο μηχανικός κατασκευής ο υπεύθυνος για την κατασκευή του ταμιευτήρα και πιστοποιητικά που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος εδαφίου έχουν ισχύ για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως αν ήταν πιστοποιητικά μηχανικού κατασκευής.

(5) Τελικό πιστοποιητικό, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν απαιτείται να περιέχει δήλωση ότι ο μηχανικός έχει ικανοποιηθεί ότι ο ταμιευτήρας είναι σε καλή και ικανοποιητική κατάσταση:

Νοείται ότι, αν το εν λόγω πιστοποιητικό δεν περιέχει τέτοια δήλωση και η έκθεση του μηχανικού περιλαμβάνει συστάσεις ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για λόγους ασφαλείας, το πιστοποιητικό πρέπει να δηλώνει ότι οι συστάσεις αυτές έχουν εφαρμοστεί.

(6) Καμιά διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με ταμιευτήρα αν, προτού επαναφερθεί σε χρήση-

(α) τροποποιείται κατά τέτοιο τρόπο που να θεωρείται για σκοπούς του παρόντος Νόμου ως κατασκευή νέου ταμιευτήρα, ή

(β) τροποποιείται υπό την επίβλεψη προσοντούχου πολιτικού μηχανικού κατά τρόπο ώστε να μην είναι μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας όταν επαναφερθεί σε χρήση.

(7) Όταν περιέλθει στην αντίληψη του Διευθυντή ότι-

(α) μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας έχει επαναφερθεί σε χρήση ως ταμιευτήρας μετά την εγκατάλειψη τέτοιας χρήσης χωρίς όμως να εξασφαλιστεί έκθεση όπως απαιτείται από το παρόν άρθρο, ή

(β) έκθεση που εξασφαλίσθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου για ταμιευτήρα περιλαμβάνει σύσταση για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για λόγους ασφαλείας η οποία δεν υλοποιήθηκε όπως απαιτείται από το παρόν άρθρο,

ο Διευθυντής δύναται να επιδώσει γραπτή ειδοποίηση στους διαχειριστές με την οποία να τους ζητεί όπως, εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από της επίδοσης της ειδοποίησης, διορίσουν προσοντούχο πολιτικό μηχανικό για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εκτός αν έχει ήδη γίνει τέτοιος διορισμός και, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, να ειδοποιήσουν το Διευθυντή για το διορισμό ή, ανάλογα με την περίπτωση, να τους ζητήσει όπως υλοποιήσουν τη σύσταση εντός χρονικού πλαισίου που ορίζεται στην ειδοποίηση.

(8) Όταν ο Διευθυντής προτίθεται να επιδώσει ειδοποίηση, δυνάμει του εδαφίου (7), με την οποία να ζητεί από τους διαχειριστές να υλοποιήσουν οποιαδήποτε σύσταση, συμβουλεύεται προσοντούχο πολιτικό μηχανικό για σκοπούς επιθεώρησης και επίβλεψης του ταμιευτήρα δυνάμει του παρόντος άρθρου, ως προς το χρονικό πλαίσιο που θα ορίσει στην ειδοποίηση.

Περιοδική επιθεώρηση μεγάλων υπερυψωμένων ταμιευτήρων

66.-(1) Οι διαχειριστές μεριμνούν για την από καιρό σε καιρό επιθεώρηση οποιουδήποτε μεγάλου υπερυψωμένου ταμιευτήρα από ανεξάρτητο προσοντούχο πολιτικό μηχανικό, που στο εξής θα καλείται “επιθεωρών μηχανικός” και λαμβάνουν από αυτόν έκθεση για το αποτέλεσμα της επιθεώρησης.

(2) Εκτός αν βρίσκεται κατ΄ εκείνο τον χρόνο υπό την επίβλεψη μηχανικού κατασκευής, ή μηχανικού που ενεργεί δυνάμει των άρθρων 64 ή 65, κάθε μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας τυγχάνει επιθεώρησης δυνάμει του παρόντος άρθρου-

(α) εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την ημερομηνία οποιουδήποτε τελικού πιστοποιητικού που εκδόθηκε για τον ταμιευτήρα από το μηχανικό κατασκευής που ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή του ή για οποιαδήποτε μετατροπή του˙

(β) το συντομότερο πρακτικά δυνατό μετά την εκτέλεση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων στον ταμιευτήρα που δεν αυξάνουν τη χωρητικότητά του αλλά είναι τέτοιες που δυνατό να επηρεάσουν την ασφάλειά του και οι οποίες δεν έχουν τύχει σχεδιασμού και επίβλεψης από προσοντούχο πολιτικό μηχανικό˙

(γ) οποτεδήποτε συστήσει ο επιβλέπων μηχανικός˙

(δ) εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη από την τελευταία επιθεώρηση ή εντός οποιουδήποτε συντομότερου χρονικού διαστήματος που δυνατό να εισηγήθηκε ο επιθεωρών μηχανικός στην έκθεσή του κατά την τελευταία επιθεώρηση.

(3) Το συντομότερο πρακτικά δυνατό μετά από επιθεώρηση δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο επιθεωρών μηχανικός ετοιμάζει έκθεση του αποτελέσματος της επιθεώρησης, στην οποία περιλαμβάνει οποιαδήποτε σύσταση κρίνει ότι ενδείκνυται να περιλάβει όσον αφορά το χρόνο της επόμενης επιθεώρησης ή όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για λόγους ασφαλείας.

(4) Ο επιθεωρών μηχανικός λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε θέματα δυνατό να χρειάζονται παρακολούθηση από τον επιβλέποντα μηχανικό κατά τη διάρκεια της περιόδου μέχρι την επόμενη επιθεώρηση του ταμιευτήρα δυνάμει του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει στην έκθεση του σημείωση για οποιαδήποτε τέτοια θέματα.

(5) Όταν ο επιθεωρών μηχανικός ετοιμάσει την έκθεσή του, δίδει επίσης πιστοποιητικό στο οποίο δηλώνει κατά πόσο η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις για τη λήψη μέτρων για λόγους ασφαλείας ή όχι και σε περίπτωση που η έκθεση του περιλαμβάνει σύσταση αναφορικά με τον χρόνο της επόμενης επιθεώρησης, δηλώνει την περίοδο εντός της οποίας συστήνει να γίνει η επόμενη επιθεώρηση.

(6) Όταν ο επιθεωρών μηχανικός περιλαμβάνει στην έκθεση του οποιαδήποτε σύσταση σε σχέση με μέτρα που πρέπει να ληφθούν για λόγους ασφαλείας, τότε, υπό την επιφύλαξη τυχόν παραπομπής του θέματος σε διαιτησία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, οι διαχειριστές υλοποιούν τη σύσταση, το συντομότερο πρακτικά δυνατό, υπό την επίβλεψη προσοντούχου πολιτικού μηχανικού ο οποίος δίνει πιστοποιητικό ότι η σύσταση έχει υλοποιηθεί, μόλις ικανοποιηθεί ότι αυτό έχει γίνει.

(7) Στην περίπτωση οποιουδήποτε μεγάλου υπερυψωμένου ταμιευτήρα, όταν περιέλθει στην αντίληψη του Διευθυντή ότι-

(α) δεν έχει γίνει επιθεώρηση και έκθεση για τον ταμιευτήρα όπως απαιτείται από το παρόν άρθρο, ή

(β) η τελευταία έκθεση του επιθεωρούντος μηχανικού περιλαμβάνει σύσταση για τη λήψη μέτρων για λόγους ασφαλείας που δεν έχει υλοποιηθεί όπως απαιτείται από το παρόν άρθρο,

ο Διευθυντής δύναται να επιδώσει γραπτή ειδοποίηση στους διαχειριστές με την οποία να αξιώνει όπως, εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης, διορίσουν προσοντούχο πολιτικό μηχανικό για να διεξάγει επιθεώρηση δυνάμει του παρόντος άρθρου, εκτός αν τέτοιος διορισμός έχει ήδη γίνει και, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, να ειδοποιήσουν το Διευθυντή για το διορισμό ή, ανάλογα με την περίπτωση, να αξιώσει από αυτούς όπως υλοποιήσουν τη σύσταση εντός χρονικού ορίου που ορίζεται στην ειδοποίηση.

(8) Όταν ο Διευθυντής προτίθεται να επιδώσει ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου (7) που να αξιώνει από τους διαχειριστές να υλοποιήσουν κάποια σύσταση, συμβουλεύεται προσοντούχο πολιτικό μηχανικό για σκοπούς επίβλεψης δυνάμει του εδαφίου (6), ως προς το χρονικό πλαίσιο που θα ορίσει στην ειδοποίηση.

(9) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο όρος “ανεξάρτητος” όταν χρησιμοποιείται για πολιτικό μηχανικό σε σχέση με ταμιευτήρα, σημαίνει ότι αυτός-

(α) δεν εργοδοτείται από τους διαχειριστές, εκτός υπό την ιδιότητα συμβούλου και όχι σε σχέση με τον ταμιευτήρα που θα επιθεωρήσει, και

(β) δεν ήταν ο μηχανικός που ήταν υπεύθυνος ως μηχανικός κατασκευής για τον ταμιευτήρα ή για οποιαδήποτε προσθήκη σ΄ αυτόν, περιλαμβανομένου και μηχανικού που ενεργούσε δυνάμει των άρθρων 64 ή 65 ή που είναι ή υπήρξε επιβλέπων μηχανικός του ταμιευτήρα, ούτε έχει σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο μηχανικό ως συνέταιρος, εργοδότης, εργοδοτούμενος ή συνάδελφος του σε γραφείο πολιτικών μηχανικών.

Καταγραφή υψομέτρων και άλλων στοιχείων

67.-(1) Για κάθε μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα, οι διαχειριστές τηρούν αρχείο με τον καθορισμένο τρόπο για τα ακόλουθα:

(α) το υψόμετρο και το βάθος νερού, περιλαμβανομένου του βάθους και της ροής νερού πάνω από τον υπερχειλιστή νερού,

(β) τις διαρροές, τις καθιζήσεις των τοιχωμάτων ή άλλων έργων και τις επιδιορθώσεις,

(γ) οποιαδήποτε άλλα θέματα δυνατό να καθορισθούν,

και εγκαθιστούν και διατηρούν οποιαδήποτε όργανα απαιτούνται για την εξασφάλιση των πληροφοριών που καταγράφονται στο αρχείο.

(2) Το αρχείο που τηρείται για ταμιευτήρες σύμφωνα με το παρόν άρθρο παρέχει τέτοιες πληροφορίες όπως δυνατό να καθορισθεί για οποιοδήποτε από τα θέματα που περιλαμβάνονται στο αρχείο και δίνει αυτές τις πληροφορίες κατά τέτοια διαστήματα και με τέτοιο τρόπο όπως δυνατό να απαιτείται από καιρό σε καιρό με οδηγίες του μηχανικού κατασκευής ή του επιθεωρούντος μηχανικού.

Επίβλεψη μεγάλων υπερυψωμένων ταμιευτήρων

68.-(1) Οποτεδήποτε μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας δε βρίσκεται υπό την επίβλεψη μηχανικού κατασκευής, εργοδοτείται προσοντούχος πολιτικός μηχανικός, που στο εξής καλείται “επιβλέπων μηχανικός”, για να επιβλέπει τον ταμιευτήρα και να ενημερώνει τους διαχειριστές για τη συμπεριφορά του, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που δυνατό να επηρεάσει την ασφάλεια του και για να ελέγχει ότι οι διατάξεις των εδαφίων (2) μέχρι (4) του άρθρου 62 ή του εδαφίου (2) του άρθρου 65 και του άρθρου 67 τηρούνται και υπάρχει συμμόρφωση με αυτές και να επισύρει την προσοχή των διαχειριστών σε οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων αυτών.

(2) Όταν σε παράρτημα του τελικού πιστοποιητικού για ταμιευτήρα ή στο πιο πρόσφατο πιστοποιητικό επιθεωρούντος μηχανικού έχουν σημειωθεί οποιαδήποτε θέματα ως θέματα που χρειάζονται παρακολούθηση από τον επιβλέποντα μηχανικό, ο επιβλέπων μηχανικός έχει καθήκον να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα αυτά και να δίνει στους διαχειριστές, τουλάχιστο μία φορά ετησίως, γραπτή έκθεση των ενεργειών στις οποίες προέβη για το σκοπό αυτό.

(3) Ο επιβλέπων μηχανικός συνιστά στους διαχειριστές όπως γίνει επιθεώρηση του ταμιευτήρα δυνάμει του άρθρου 66, αν καθοιονδήποτε χρόνο κρίνει ότι χρειάζεται τέτοια επιθεώρηση.

(4) Όταν περιέλθει στην αντίληψη του Διευθυντή ότι οποιοσδήποτε μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας δεν τελεί υπό την επίβλεψη μηχανικού κατασκευής ή επιβλέποντος μηχανικού, ο Διευθυντής δύναται να επιδώσει στους διαχειριστές γραπτή ειδοποίηση με την οποία να αξιώνει όπως, εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από της επίδοσης της ειδοποίησης, διορίσουν επιβλέποντα μηχανικό και όπως τον ενημερώσουν σχετικά ή, σε περίπτωση που ο ταμιευτήρας τελεί κατ΄ εκείνο το χρόνο υπό την επίβλεψη μηχανικού κατασκευής ή επιβλέποντος μηχανικού, να τον ενημερώσουν για το γεγονός αυτό.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, μηχανικός κατασκευής περιλαμβάνει μηχανικό που ενεργεί δυνάμει των άρθρων 64 και 65.

Μετατροπή ταμιευτήρα ώστε να μην είναι μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας

69.-(1) Κανένας δε δύναται να προβεί σε μετατροπή μεγάλου υπερυψωμένου ταμιευτήρα ώστε να τον καταστήσει ανίκανο να συγκρατεί πέραν των εικοσιπέντε χιλιάδων κυβικών μέτρων (25.000 μ3) νερού πάνω από το φυσικό επίπεδο οποιουδήποτε μέρους της γης που συνορεύει με τον ταμιευτήρα, περιλαμβανομένης και της κοίτης οποιωνδήποτε επιφανειακών χερσαίων νερών, χωρίς να εργοδοτηθεί προσοντούχος πολιτικός μηχανικός για να σχεδιάσει ή να εγκρίνει και να επιβλέψει τη μετατροπή.

(2) Μηχανικός, που εργοδοτείται για τους σκοπούς του εδαφίου (1), εκδίδει πιστοποιητικό ότι η μετατροπή έχει συμπληρωθεί και έχει εκτελεστεί με ικανοποιητικό τρόπο, μόλις ικανοποιηθεί ο ίδιος σχετικά.

(3) Μόλις ο Διευθυντής παραλάβει πιστοποιητικό που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (2), αφαιρεί τον ταμιευτήρα από το αρχείο ταμιευτήρων:

Νοείται ότι, μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας που έχει μετατραπεί ώστε να μην είναι ικανός να συγκρατεί πέραν των εικοσιπέντε χιλιάδων κυβικών μέτρων (25.000 μ3) νερού πάνω από το φυσικό επίπεδο οποιουδήποτε μέρους της γης που συνορεύει με αυτόν, συνεχίζει, παρά ταύτα, να αποτελεί μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν έχει γίνει μετατροπή του και έχει εκδοθεί πιστοποιητικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Εγκατάλειψη μεγάλων υπερυψωμένων ταμιευτήρων

70.-(1) Όταν πρόκειται να εγκαταλειφθεί η χρήση μεγάλου υπερυψωμένου ταμιευτήρα ως ταμιευτήρα, οι διαχειριστές εξασφαλίζουν από προσοντούχο πολιτικό μηχανικό έκθεση αναφορικά με οποιαδήποτε μέτρα που πρέπει να ληφθούν για λόγους ασφαλείας για να εξασφαλισθεί ότι ο ταμιευτήρας δεν είναι δυνατό να γεμίσει από λάθος ή από φυσική αιτία με νερό πάνω από το φυσικό επίπεδο οποιουδήποτε μέρους της γης που συνορεύει με τον ταμιευτήρα ή ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε βαθμό που δεν εμπερικλείει οποιοδήποτε κίνδυνο.

(2) Όταν η έκθεση μηχανικού, δυνάμει του παρόντος άρθρου, προβαίνει σε συστάσεις αναφορικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν για λόγους ασφαλείας, τότε με την επιφύλαξη της παραπομπής του θέματος σε διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι διαχειριστές που εξασφαλίζουν την έκθεση οφείλουν να υλοποιήσουν τις συστάσεις αυτές προτού εγκαταλείψουν τη χρήση του ταμιευτήρα ως ταμιευτήρα ή το συντομότερο πρακτικά δυνατό μετά την εν λόγω εγκατάλειψη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι εν λόγω συστάσεις συνεπάγονται μετατροπή του ταμιευτήρα, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 69.

(3) Ο μηχανικός που ετοιμάζει την έκθεση δυνάμει του παρόντος άρθρου δίνει ταυτόχρονα πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται κατά πόσο η έκθεση προβαίνει ή όχι σε συστάσεις αναφορικά με τη λήψη μέτρων για λόγους ασφαλείας.

(4) Όταν περιέλθει στην αντίληψη του Διευθυντή ότι, αναφορικά με οποιοδήποτε μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα-

(α) έχει εγκαταλειφθεί η χρήση του ως ταμιευτήρα χωρίς να εξασφαλιστεί έκθεση όπως απαιτείται από το παρόν άρθρο, ή

(β) έχει γίνει σύσταση σε έκθεση που εξασφαλίστηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου αναφορικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν για λόγους ασφαλείας, η οποία δεν υλοποιήθηκε όπως απαιτείται από το παρόν άρθρο,

ο Διευθυντής δύναται να επιδώσει γραπτή ειδοποίηση στους διαχειριστές με την οποία να τους ζητεί όπως, εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης, διορίσουν προσοντούχο πολιτικό μηχανικό για να ετοιμάσει έκθεση δυνάμει του παρόντος άρθρου, εκτός αν έχει ήδη γίνει τέτοιος διορισμός και, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, όπως τον ειδοποιήσουν για το διορισμό ή να αξιώνει από αυτούς όπως υλοποιήσουν τη σύσταση εντός χρονικού πλαισίου που ορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, οποιεσδήποτε αναφορές στο Διευθυντή ή στους διαχειριστές στο παρόν εδάφιο και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου όταν αυτή εφαρμόζεται σε σχέση με το παρόν εδάφιο, θα εφαρμόζονται με αναφορά στο χρόνο που η χρήση του ταμιευτήρα ως ταμιευτήρα εγκαταλείφθηκε.

(5) Όταν ο Διευθυντής προτίθεται να επιδώσει ειδοποίηση, δυνάμει του εδαφίου (4), με την οποία να αξιώνει από τους διαχειριστές να υλοποιήσουν οποιαδήποτε σύσταση, συμβουλεύεται πολιτικό μηχανικό, ο οποίος, σε περίπτωση που η σύσταση συνεπάγεται μετατροπή του ταμιευτήρα, θα είναι προσοντούχος πολιτικός μηχανικός για σκοπούς επίβλεψης της μετατροπής δυνάμει του άρθρου 69, ως προς το χρονικό όριο που θα ορίσει στην ειδοποίηση.

Επιφυλαχθείσες εξουσίες Διευθυντή

71.-(1) Όταν οποιοιδήποτε διαχειριστές καλούνται με ειδοποίηση του Διευθυντή δυνάμει των άρθρων 64, 65, 66, 68 ή 70 να διορίσουν μηχανικό για οποιοδήποτε σκοπό του παρόντος Νόμου και οι διαχειριστές παραλείψουν να προβούν σε τέτοιο διορισμό, ο Διευθυντής δύναται να διορίσει ο ίδιος, για εκείνο τον σκοπό, μηχανικό που είναι πρόσωπο κατάλληλο για διορισμό του από τους διαχειριστές:

Νοείται ότι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπεται διαφορετικά, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται αναφορικά με οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου και με οποιαδήποτε ενέργεια του ως αν είχε διοριστεί δεόντως από τους διαχειριστές.

(2) Όταν οποιοιδήποτε διαχειριστές καλούνται με ειδοποίηση του Διευθυντή δυνάμει των άρθρων 65, 66 ή 70 να υλοποιήσουν οποιαδήποτε σύσταση αναφορικά με τη λήψη μέτρων για σκοπούς ασφαλείας και οι διαχειριστές παραλείψουν να υλοποιήσουν τη σύσταση αυτή, ο Διευθυντής δύναται να μεριμνήσει για την υλοποίηση της σύστασης υπό την επίβλεψη προσοντούχου πολιτικού μηχανικού που διορίζει ο ίδιος, ο οποίος δίνει πιστοποιητικό ότι η σύσταση έχει υλοποιηθεί, μόλις ικανοποιηθεί ότι αυτό έχει συμβεί.

(3) Διορισμός που γίνεται δυνάμει του εδαφίου (1) για οποιοδήποτε σκοπό του παρόντος Νόμου, δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ αν, προτού γίνει, οι διαχειριστές έχουν διορίσει για το σκοπό αυτό μηχανικό κατάλληλο για τέτοιο διορισμό. Διορισμός, δε, επιβλέποντος μηχανικού δυνάμει του ρηθέντος εδαφίου τερματίζεται αυτόματα μόλις τεθεί σε ισχύ διορισμός τέτοιου μηχανικού που έγινε δεόντως από τους διαχειριστές.

(4) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής δεν κατορθώσει, μετά από εύλογη έρευνα, να εξακριβώσει το όνομα και τη διεύθυνση των διαχειριστών οποιουδήποτε μεγάλου υπερυψωμένου ταμιευτήρα, τότε για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε ειδοποίηση που αφορά τον ταμιευτήρα θεωρείται ότι έχει επιδοθεί δεόντως στους διαχειριστές αν παραδοθεί σε πρόσωπο που έχει ή φαίνεται ότι έχει τη διαμονή του ή είναι ή φαίνεται ότι είναι εργοδοτούμενος στον ταμιευτήρα ή αν αφεθεί προσαρτημένη σε περίοπτο μέρος σε οποιοδήποτε κτίριο ή αντικείμενο στον ταμιευτήρα.

(5) Όταν ο Διευθυντής προβεί σε διορισμό δυνάμει του εδαφίου (1) ή ασκήσει εξουσίες δυνάμει του εδαφίου (2), οι διαχειριστές καταβάλλουν σ΄ αυτόν το ποσό των εξόδων που εύλογα υπέστη ως αποτέλεσμα του εν λόγω διορισμού ή της εν λόγω άσκησης εξουσιών.

Έκτακτες εξουσίες Διευθυντή

72.-(1) Όταν ο Διευθυντής κρίνει ότι οποιοσδήποτε μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας είναι επικίνδυνος και ότι απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων για σκοπούς προστασίας ανθρώπων ή περιουσίας έναντι κινδύνου διαρροής νερού από τον ταμιευτήρα, δύναται να λάβει τα κατά την κρίση του ενδεικνυόμενα μέτρα για να εξαλείψει ή να μειώσει τον κίνδυνο ή να μετριάσει τις συνέπειες από τη διαρροή νερού.

(2) Όταν περιέλθει στην αντίληψη του Διευθυντή ότι η χρήση μεγάλου υπερυψωμένου ταμιευτήρα ως ταμιευτήρα έχει εγκαταλειφθεί και κρίνει ότι δυνατό να σημειωθεί εκεί, από καιρό σε καιρό, ανεπίτρεπτη συσσώρευση νερού και ότι απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων για σκοπούς προστασίας προσώπων ή περιουσίας έναντι κινδύνου διαρροής νερού, δύναται να λάβει τα κατά την κρίση του ενδεικνυόμενα μέτρα, για να εξαλείψει ή να μειώσει τον κίνδυνο ή να μετριάσει τις συνέπειες από τη διαρροή νερού.

(3) Όταν ο Διευθυντής προτίθεται να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχονται από το παρόν άρθρο, διορίζει προσοντούχο πολιτικό μηχανικό για να προβεί σε συστάσεις αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά την άσκηση των εξουσιών αυτών και οποιαδήποτε τέτοια μέτρα ληφθούν υλοποιούνται υπό την επίβλεψη προσοντούχου πολιτικού μηχανικού που διορίζεται από το Διευθυντή.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), όταν ο Διευθυντής προτίθεται να ασκήσει, αναφορικά με οποιοδήποτε μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα, τις εξουσίες που του παρέχονται από το παρόν άρθρο, επιδίδει το συντομότερο πρακτικά δυνατό ειδοποίηση στους διαχειριστές δίνοντας πλήρεις πληροφορίες όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται ή που θα ληφθούν κατά την άσκηση των εν λόγω εξουσιών:

Νοείται ότι, αν η ειδοποίηση δεν είναι δυνατό να δοθεί πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Διευθυντής ειδοποιεί τους διαχειριστές το συντομότερο πρακτικά δυνατό για την έναρξη των εργασιών.

(5) Ο Διευθυντής δεν υποχρεούται δυνάμει του εδαφίου (4) να επιδώσει ειδοποίηση στους διαχειριστές μετά την έναρξη των εργασιών στον ταμιευτήρα σε περίπτωση που δε γίνεται κατορθωτό μετά από εύλογη έρευνα να ανακαλύψει το όνομα και διεύθυνση των διαχειριστών.

(6) Αναφορικά με ειδοποιήσεις που επιδίδονται πριν από την έναρξη των εργασιών, εφαρμόζεται το εδάφιο (4) του άρθρου 71 και για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(7) Όταν ο Διευθυντής ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να του καταβάλουν τα έξοδα που εύλογα υπέστη κατά την άσκηση των εξουσιών αυτών.

(8) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), αναφορές στο Διευθυντή και στους διαχειριστές στο παρόν άρθρο και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου όπως αυτή εφαρμόζεται σε σχέση με το ρηθέν άρθρο, θα εφαρμόζονται με αναφορά στο χρόνο κατά τον οποίο εγκαταλείφθηκε η χρήση του ταμιευτήρα ως ταμιευτήρα.

Παραπομπή συστάσεων σε διαιτησία

73. (1) Όταν-

(α) ο επιθεωρών μηχανικός περιλαμβάνει στην έκθεση του συστάσεις για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για λόγους ασφαλείας ή ως προς το χρόνο της επόμενης επιθεώρησης, ή

(β) ο μηχανικός που ενεργεί δυνάμει των άρθρων 64, 65 ή 70 περιλαμβάνει στην έκθεση του συστάσεις για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για λόγους ασφαλείας,

οι διαχειριστές, σε περίπτωση που διαφωνούν με οποιαδήποτε τέτοια σύσταση, δύνανται να παραπέμψουν τη διαφορά σε διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Ο διαιτητής που ενεργεί δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ανεξάρτητος προσοντούχος πολιτικός μηχανικός και διορίζεται εκ συμφώνου από τους διαχειριστές και τον πολιτικό μηχανικό που έκανε τη σύσταση για την οποία υποβλήθηκε παράπονο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διαφωνίας, ο εν λόγω μηχανικός διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Ο διαιτητής, αφού εξετάσει τη διαφορά, έχει εξουσία να προβεί σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει κατάλληλες στην έκθεση που περιέχει τη σύσταση, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της διαφοράς, και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου η έκθεση θα ισχύει όπως θα έχει τροποποιηθεί.

(4) Όταν ο διαιτητής εκδώσει την απόφασή του αναφορικά με την έκθεση, δίνει ταυτόχρονα και πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται κατά πόσο η απόφαση τροποποιεί ή όχι την έκθεση:

Νοείται ότι, το εν λόγω πιστοποιητικό αναθεωρεί, ανάλογα, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δόθηκε από το μηχανικό που ετοίμασε την έκθεση, σε σχέση με την οποία εκδόθηκε η απόφαση του διαιτητή.

(5) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 132 δύνανται να καθορίζουν το χρόνο εντός του οποίου πρέπει να συμφωνείται ο διορισμός του διαιτητή, τον τρόπο με τον οποίο και το χρόνο εντός του οποίου δύναται να υποβληθεί αίτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για διορισμό διαιτητή, τη διαδικασία ενώπιον του διαιτητή και οποιαδήποτε άλλα θέματα που χρήζουν ή είναι επιδεκτικά καθορισμού σε σχέση με τη διαιτησία δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Κοινοποίηση εκθέσεων, πιστοποιητικών και αποφάσεων στο Διευθυντή

74.-(1) Οι εκθέσεις και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από πολιτικούς μηχανικούς που ενεργούν για οποιουσδήποτε σκοπούς του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων και των δυνάμει του άρθρου 73 διοριζομένων διαιτητών, υποβάλλονται ή εκδίδονται στον καθορισμένο τύπο.

(2) Κάθε τέτοιο πιστοποιητικό ή έκθεση, παραδίδεται στους διαχειριστές και στο Διευθυντή και κρατείται από αυτούς.

(3) Όταν εκδοθεί-

(α) οποιαδήποτε απόφαση διαιτητή που τροποποιεί οποιαδήποτε έκθεση, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 73,

(β) οποιοδήποτε έγγραφο που δίνεται από μηχανικό κατασκευής στους διαχειριστές, το οποίο εξηγεί τους λόγους για την αναβολή της έκδοσης τελικού πιστοποιητικού,

(γ) οποιαδήποτε συμβουλή που δίνεται από επιβλέποντα μηχανικό στους διαχειριστές η οποία -

(i) συστήνει την επιθεώρηση ταμιευτήρα δυνάμει του άρθρου 66 ή τη λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων, ή

(ii) επισύρει την προσοχή τους σε παράβαση οποιασδήποτε διάταξης των εδαφίων (2) μέχρι (4) του άρθρου 62 ή του εδαφίου (2) του άρθρου 65 ή του άρθρου 67,

και αφού παραδοθεί από το μηχανικό ή το διαιτητή στους διαχειριστές, ο μηχανικός ή ο διαιτητής, ανάλογα με την περίπτωση, οφείλει όπως αποστείλει αντίγραφό του στο Διευθυντή εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την παράδοσή του στους διαχειριστές.

Υποχρεώσεις διαχειριστών για παροχή πληροφοριών

75.-(1) Όταν οι διαχειριστές προτίθενται-

(α) να κατασκευάσουν μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα, είτε ως νέο ταμιευτήρα είτε δια της μετατροπής υφιστάμενου ταμιευτήρα ο οποίος δεν είναι μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας, ή να μετατρέψουν μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα ώστε να αυξήσουν τη χωρητικότητά του, ή

(β) να επαναφέρουν μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα σε χρήση ως ταμιευτήρα μετά την εγκατάλειψη τέτοιας χρήσης,

επιδίδουν στο Διευθυντή ειδοποίηση για την πρόθεση τους αυτή, παρέχοντας τις καθορισμένες πληροφορίες, τουλάχιστο είκοσι οκτώ (28) ημέρες πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών για την κατασκευή ή τη μετατροπή του ταμιευτήρα ή πριν από την επαναφορά του σε χρήση, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Όταν η χρήση μεγάλου υπερυψωμένου ταμιευτήρα εγκαταλειφθεί, οι διαχειριστές ενημερώνουν γραπτώς το Διευθυντή εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών.

(3) Όταν πραγματοποιηθεί ή τερματιστεί διορισμός επιβλέποντος μηχανικού για μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα, οι διαχειριστές ειδοποιούν γραπτώς το Διευθυντή εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία του εν λόγω διορισμού ή την ημερομηνία τερματισμού του:

Νοείται ότι, στην περίπτωση διορισμού, στην ειδοποίηση αναφέρεται η ημερομηνία από την οποία θα ισχύει ο διορισμός, αν αυτός δεν έχει ήδη τεθεί σε ισχύ.

(4) Όταν διοριστεί επιθεωρών μηχανικός για μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα, οι διαχειριστές ειδοποιούν γραπτώς το Διευθυντή εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία του διορισμού αυτού.

(5) Οι διαχειριστές παρέχουν στον επιβλέποντα μηχανικό και σε κάθε επιθεωρούντα μηχανικό για μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα και σε οποιοδήποτε πολιτικό μηχανικό που εργοδοτείται από αυτούς για τους σκοπούς των άρθρων 64, 65, 66, 68 ή 70 ή που διορίζεται από το Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 71 ή του εδαφίου (3) του άρθρου 72, κάθε λογική διευκόλυνση για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του και του παραδίδουν-

(α) το αρχείο που απαιτείται να τηρείται για τον ταμιευτήρα,

(β) αντίγραφα οποιωνδήποτε πιστοποιητικών που αφορούν τον ταμιευτήρα με τα τυχόν παραρτήματα αυτών,

(γ) αντίγραφα εκθέσεων των επιθεωρούντων μηχανικών που έγιναν σε οποιαδήποτε επιθεώρηση του ταμιευτήρα και

(δ) οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και στοιχεία που δυνατό να ζητήσει.

(6) Αναφορές στις παραγράφους (α) μέχρι (γ) του εδαφίου (5) σε “αρχείο”, “πιστοποιητικά” και “εκθέσεις” αφορούν το αρχείο, τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις που προβλέπονται στο παρόν Μέρος.

Αδικήματα και ποινές

76.- (1) Όταν -

(α) λόγω εσκεμμένης παράλειψης των διαχειριστών δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις-

(i) του άρθρου 62,

(ii) του εδαφίου (3) του άρθρου 64,

(iii) των εδαφίων (1), (2) ή (3) του άρθρου 65,

(iv) των εδαφίων (1) ή (6) του άρθρου 66,

(v) του άρθρου 67,

(vi) του εδαφίου (1) του άρθρου 68,

(vii) του άρθρου 69,

(viii) των εδαφίων (1) ή (2) του άρθρου 70,

αναφορικά με μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα, ή

(β) οι διαχειριστές παραλείψουν να συμμορφωθούν με ειδοποίηση του Διευθυντή δυνάμει οποιουδήποτε από τα άρθρα 64, 65, 66, 68 ή 70,

τότε, οι διαχειριστές είναι ένοχοι αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης τους υπόκεινται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (€5.100) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Όταν, σε σχέση με μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα, οι διαχειριστές παραλείψουν, χωρίς εύλογη αιτία, να δώσουν έγκαιρα οποιαδήποτε απαιτούμενη από τον παρόντα Νόμο προειδοποίηση στο Διευθυντή, είναι ένοχοι αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης τους υπόκεινται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400).

(3) Όταν, σε σχέση με μεγάλο υπερυψωμένο ταμιευτήρα, οι διαχειριστές ή πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτούς, χωρίς εύλογη αιτία αρνηθούν ή εσκεμμένα παραλείψουν να παράσχουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο τις διευκολύνσεις που απαιτούνται από το εδάφιο (5) του άρθρου 75 ή να παράσχουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που απαιτούνται, οι διαχειριστές είναι ένοχοι αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια εφτακόσια ευρώ (€1.700).

(4) Όταν, για τους σκοπούς του εδαφίου (5) του άρθρου 75, οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί οποιοδήποτε έγγραφο, ή παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία που γνωρίζει ότι είναι ουσιωδώς λανθασμένα, ή αμελώς κάνει χρήση οποιουδήποτε εγγράφου, ή παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία που γνωρίζει ότι είναι ουσιωδώς λανθασμένα, το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400).

Ειδοποίηση σχετικά με υφιστάμενους ταμιευτήρες

77.-(1) Όταν μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας έχει κατασκευαστεί πριν, ή βρίσκεται υπό κατασκευή κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι διαχειριστές δίνουν στο Διευθυντή ειδοποίηση για την τοποθεσία του ταμιευτήρα, για το όνομα και τη διεύθυνσή τους εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Διευθυντής λαμβάνει, εντός ενός μηνός από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, τέτοια εύλογα μέτρα, όπως ο ίδιος κρίνει ότι απαιτούνται, για να φέρει σε γνώση των διαχειριστών τις διατάξεις του εδαφίου (1).

Μεγάλοι υπερυψωμένοι ταμιευτήρες υπό κατασκευή ή υπό μετατροπή

78.-(1) Όταν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας βρίσκεται υπό κατασκευή ή υπό μετατροπή για σκοπούς αύξησης της χωρητικότητάς του, το άρθρο 62, εκτός των εδαφίων (1) και (5), το άρθρο 64 και το άρθρο 63 στο βαθμό που εφαρμόζεται δια του άρθρου 64, τυγχάνουν εφαρμογής από την έναρξη της ισχύος αυτού, όπως αυτά εφαρμόζονται στην περίπτωση κατασκευής ή μετατροπής που εκτελείται εξ ολοκλήρου μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Σε κάθε περίπτωση που εμπίπτει στο εδάφιο (1), οι διαχειριστές υποχρεούνται να διορίσουν προσοντούχο πολιτικό μηχανικό για τους σκοπούς του άρθρου 64 χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση εκ μέρους του Διευθυντή.

(3) Αν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου οι διαχειριστές δεν προβούν σε διορισμό προσοντούχου πολιτικού μηχανικού δυνάμει του εδαφίου (2), τo άρθρο 71 και το εδάφιο (1) του άρθρου 76 τυγχάνουν εφαρμογής ως αν είχε επιδοθεί στους διαχειριστές ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 64, με την οποία καλούντο να προβούν σε τέτοιο διορισμό εντός της πιο πάνω περιόδου.

Μεγάλοι υπερυψωμένοι ταμιευτήρες που κατασκευάστηκαν πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

79.-(1) Όταν η κατασκευή μεγάλου υπερυψωμένου ταμιευτήρα, είτε ως καινούριου ταμιευτήρα είτε δια της μετατροπής υφιστάμενου ταμιευτήρα ο οποίος δεν ήταν μεγάλος υπερυψωμένος ταμιευτήρας, συμπληρώθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου-

(α) η πρώτη επιθεώρηση του ταμιευτήρα από επιθεωρούντα μηχανικό δυνάμει του παρόντος Νόμου γίνεται το συντομότερο πρακτικά δυνατό μετά την έναρξη της ισχύος αυτού, εκτός αν εφαρμόζεται το εδάφιο (1) του άρθρου 78 λόγω οποιασδήποτε μετατροπής του ταμιευτήρα που αυξάνει τη χωρητικότητά του, και

(β) κατά την πρώτη επιθεώρηση του ταμιευτήρα δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο επιθεωρών μηχανικός επισυνάπτει στην έκθεσή του σχέδια και περιγραφές που δίνουν, στο βαθμό που είναι δυνατό, τις ίδιες πληροφορίες για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, και οι οποίες δεν αφαιρέθηκαν στα πλαίσια οποιασδήποτε μετατροπής που αύξησε τη χωρητικότητα του ταμιευτήρα, όπως αυτά θα επεσυνάπτοντο σε πιστοποιητικό δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 63.

(2) Στις περιπτώσεις όπου τυγχάνει εφαρμογής το εδάφιο (1), οποιαδήποτε αναφορά στο άρθρο 74 ή στο εδάφιο (5) του άρθρου 75 σε έκθεση επιθεωρούντος μηχανικού περιλαμβάνει και το παράρτημα αυτής, αν υπάρχει.

ΜΕΡΟΣ VIII ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Άδεια έργου υδροληψίας

80.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, αλλά τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως τροποποιήθηκε περαιτέρω από τον περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, Διάταγμα του 2007 κανένα πρόσωπο ή αρχή δεν επιτρέπεται-

(α) να ανορύξει ή να κατασκευάσει φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας ή να αρχίσει τέτοια ανόρυξη ή κατασκευή,

(β) να διευρύνει, να εκβαθύνει ή με άλλο τρόπο να επεκτείνει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε υφιστάμενο φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας ή να αρχίσει τέτοια διεύρυνση, εκβάθυνση, επέκταση ή τροποποίηση, ή

(γ) να προκαλέσει ή να επιτρέψει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β),

εκτός αν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει, για το σκοπό αυτό, άδεια που εκδίδεται από το Διευθυντή, δυνάμει του παρόντος Νόμου και η οποία στο εξής θα καλείται “άδεια έργου υδροληψίας”.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τα ακόλουθα:

(α) Την εκτέλεση έργων υδροληψίας για λήψη νερού της θάλασσας, εκτός για σκοπούς αφαλάτωσης, και

(β) τη διενέργεια γεωτρήσεων για σκοπούς ερευνών από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.

(3) Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξαιρέσει από το εδάφιο (1) και άλλες κατηγορίες έργων υδροληψίας, εφόσον αυτά ανορύσσονται ή κατασκευάζονται για λήψη νερού η οποία εξαιρείται της άδειας σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 82.

Άδεια έργου συγκράτησης

81. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, αλλά τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός τροποποιήθηκε περαιτέρω από τον περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, Διάταγμα του 2007 κανένα πρόσωπο ή αρχή δεν επιτρέπεται-

(α) να κατασκευάσει ή να τροποποιήσει ή να αρχίσει να κατασκευάζει ή να τροποποιεί οποιαδήποτε έργα συγκράτησης σε οποιοδήποτε σημείο ροής επιφανειακών χερσαίων νερών,

(β) να συντηρεί, να λειτουργεί ή να εγκαταλείπει οποιαδήποτε τέτοια έργα, ή

(γ) να προκαλεί ή να επιτρέπει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β),

εκτός αν-

(αα) υπάρχει σε ισχύ άδεια που εκδόθηκε από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου και που στο εξής θα καλείται “άδεια έργου συγκράτησης”, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η εκτροπή, η απόφραξη ή η παρεμπόδιση της ροής των συγκεκριμένων επιφανειακών χερσαίων νερών στο συγκεκριμένο σημείο μέσω έργων συγκράτησης·

(ββ) τα έργα συγκράτησης δεν εκτρέπουν, αποφράσσουν ή παρεμποδίζουν, ή δε θα εκτρέψουν, αποφράξουν ή παρεμποδίσουν τη ροή των εν λόγω χερσαίων νερών, εκτός στο βαθμό και κατά τον τρόπο που επιτρέπεται από την άδεια˙ και

(γγ) έχουν ικανοποιηθεί ή τηρηθεί οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις, όροι ή προϋποθέσεις της εν λόγω άδειας.

Άδεια υδροληψίας

82.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου αλλά τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός τροποποιήθηκε περαιτέρω από τον περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, Διάταγμα του 2007, κανένα πρόσωπο δε λαμβάνει ή προκαλεί ή επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να λάβει νερό από οποιαδήποτε πηγή νερού, εκτός αν ο Διευθυντής έχει εκδώσει άδεια για το σκοπό αυτό δυνάμει του παρόντος Νόμου, που στο εξής θα καλείται “άδεια υδροληψίας” και σύμφωνα με τους όρους της άδειας αυτής.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις λήψης νερού:

(α) Λήψη νερού που δεν υπερβαίνει τα πέντε κυβικά μέτρα (5 μ3) σε ρυθμό που δεν υπερβαίνει τα δύο κυβικά μέτρα (2 μ3) ανά ώρα, νοουμένου ότι τέτοια λήψη είναι περιστασιακή και δεν αποτελεί μέρος συνεχούς λειτουργίας ή σειράς λειτουργιών δια της οποίας ή των οποίων λαμβάνονται συνολικά πέραν των πέντε κυβικών μέτρων (5 μ3) νερού,

(β) λήψη νερού για σκοπούς πυρόσβεσης ή για οποιαδήποτε παρόμοια έκτακτη ανάγκη,

(γ) λήψη νερού της θάλασσας, εκτός για σκοπούς αφαλάτωσης,

(δ) λήψη νερού δυνάμει υδατικού δικαιώματος ή από οποιαδήποτε πηγή νερού που τελεί υπό ιδιωτική κυριότητα, ή

(ε) λήψη νερού για σκοπούς ερευνών από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.

(3) Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξαιρέσει από το εδάφιο (1) και άλλες περιπτώσεις λήψης νερού για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, είτε γενικά είτε με αναφορά σε συγκεκριμένη πηγή νερού.

Αίτηση για άδεια έργου υδροληψίας και δικαιούχοι

83.-(1) Αίτηση για άδεια έργου υδροληψίας υποβάλλεται στο Διευθυντή σύμφωνα με τον τύπο του Πρώτου Πίνακα του παρόντος Νόμου.

(2) Η ανωτέρω αίτηση δύναται να υποβληθεί μόνο από δικαιούχο πρόσωπο ή αρχή, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

(α) Αναφορικά με ανόρυξη ή κατασκευή φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας για λήψη χερσαίων νερών, δικαιούχο πρόσωπο ή αρχή είναι ο ιδιοκτήτης της γης επί της οποίας θα ανορυχθεί ή θα κατασκευαστεί το φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας˙

(β) αναφορικά με κατασκευή έργου υδροληψίας για λήψη νερού της θάλασσας για σκοπούς αφαλάτωσης, δικαιούχο πρόσωπο είναι αυτό που ικανοποιεί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον Υπουργό με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας˙

(γ) αναφορικά με τη διεύρυνση, την εκβάθυνση ή την κατ΄ άλλο τρόπο επέκταση ή τροποποίηση υφιστάμενου φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας, δικαιούχο πρόσωπο είναι ο ιδιοκτήτης του εν λόγω φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας, νοουμένου ότι διαθέτει το απαιτούμενο πιστοποιητικό έγκρισης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 95.

(3) Ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει από τον αιτητή επιπλέον πληροφορίες, μελέτες και κατασκευαστικά σχέδια που αφορούν τις περιβαλλοντικές, υδρολογικές και υδρογεωλογικές επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου.

(4) Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει και άλλες κατηγορίες δικαιούχων προσώπων για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Αίτηση για άδεια έργου συγκράτησης και δικαιούχοι

84.-(1) Αίτηση για άδεια έργου συγκράτησης υποβάλλεται στο Διευθυντή, σύμφωνα με τον τύπο του Δεύτερου Πίνακα του παρόντος Νόμου.

(2) Η ανωτέρω αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη της γης στην οποία θα πραγματοποιηθεί η προτεινόμενη συγκράτηση και όταν πρόκειται για λήψη νερού από επιφανειακά χερσαία νερά, η γη πρέπει εφάπτεται στα συγκεκριμένα επιφανειακά χερσαία νερά στο σημείο ή στη θέση, ή σε όλα τα σημεία ή τις θέσεις, αν υπάρχουν πέραν του ενός, όπου θα πραγματοποιηθεί η προτεινόμενη λήψη νερού˙

(3) Ο Διευθυντής δύναται επιπρόσθετα να ζητήσει από τον αιτητή περιγραφή και σχέδια του έργου συγκράτησης και σχετικές περιβαλλοντικές και υδρολογικές μελέτες, μελέτες πλημμυρών ή και μελέτες διαρρύθμισης/ καθοδήγησης κοίτης, σύμφωνα με το άρθρο 116 του παρόντος Νόμου. Ο Διευθυντής μετά τη μελέτη του θέματος δύναται να ζητήσει αναθεώρηση των σχεδίων του έργου.

(4) Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει και άλλες κατηγορίες δικαιούχων προσώπων για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Αίτηση για άδεια υδροληψίας και δικαιούχοι

85.-(1) Αίτηση για άδεια υδροληψίας υποβάλλεται στο Διευθυντή σύμφωνα με τον τύπο του Τρίτου Πίνακα του παρόντος Νόμου.

(2) Η ανωτέρω αίτηση δύναται να υποβληθεί μόνο από δικαιούχο πρόσωπο, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

(α) αναφορικά με τη λήψη νερού από οποιοδήποτε φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας ή σε σχέση με οποιοδήποτε έργο συγκράτησης, δικαιούχο πρόσωπο ή αρχή είναι ο κάτοχος άδειας έργου υδροληψίας ή άδειας συγκράτησης που αφορά το σχετικό έργο, νοουμένου ότι-

(i) για το σχετικό έργο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης δυνάμει του άρθρου 95, ή

(ii) έχει δοθεί η απαιτούμενη δυνάμει του άρθρου 95 ειδοποίηση σε σχέση με το εν λόγω έργο και εκκρεμεί η έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης·

(β) αναφορικά με τη λήψη νερού από επιφανειακά χερσαία νερά χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης, δικαιούχο πρόσωπο ή αρχή είναι ο ιδιοκτήτης της γης που εφάπτεται στα συγκεκριμένα επιφανειακά χερσαία νερά στο σημείο ή στη θέση, ή σε όλα τα σημεία ή τις θέσεις, αν υπάρχουν πέραν του ενός, όπου θα πραγματοποιηθεί η προτεινόμενη λήψη νερού.

(3) Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει και άλλες κατηγορίες δικαιούχων προσώπων για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Απόφαση Διευθυντή και Ιεραρχική Προσφυγή στον Υπουργό

86.-(1) Ο Διευθυντής λαμβάνει απόφαση αναφορικά με αίτηση για άδεια έργου υδροληψίας, άδεια έργου συγκράτησης ή άδεια υδροληψίας και την κοινοποιεί στον αιτητή, εντός τριών (3) μηνών από τη χρονική στιγμή υποβολής όλων των πληροφοριών που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού Κανονισμών.

(1Α) Στην περίπτωση που η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αφορά άδεια έργου υδροληψίας, ο Διευθυντής ζητά, για σκοπούς λήψης της σχετικής απόφασης, τις απόψεις της οικείας αρχής τοπικής διοίκησης και της αντίστοιχης Αρδευτικής Επιτροπείας:

Νοείται ότι οι πιο πάνω απόψεις τίθενται ενώπιον του Διευθυντή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που ζητούνται και σε περίπτωση μη υποβολής τους εντός του προρρηθέντος χρονικού περιθωρίου ο Διευθυντής δύναται να λάβει απόφαση επί της σχετικής αίτησης.

(2) Κάθε ενδιαφερόμενος που δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Διευθυντή, δύναται, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που κοινοποιείται σε αυτόν η εν λόγω απόφαση, να την προσβάλει με έγγραφη προσφυγή του στον Υπουργό, στην οποία να εκτίθενται οι λόγοι που επέβαλαν την προσβολή της απόφασης αυτής.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει, χωρίς καθυστέρηση, κάθε προσφυγή που έγινε δυνάμει του εδαφίου (2) και, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει σχετικά και κοινοποιεί την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε λειτουργό ή επιτροπή από λειτουργούς του Υπουργείου του την εξέταση ορισμένων θεμάτων που περιλαμβάνει η προσφυγή και να υποβάλλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής πριν από την έκδοση της απόφασής του για την προσφυγή.

Επηρεασμός υδατικών δικαιωμάτων

87.-(1) Ο Διευθυντής δε χορηγεί άδεια υδροληψίας όταν αυτή, κατά την κρίση του, θα έχει ως συνέπεια τον άμεσο ή και δυσμενή επηρεασμό οποιωνδήποτε υδατικών δικαιωμάτων ή της φυσικής ροής νερού από φυσική πηγή ή οποιασδήποτε υδροληψίας η οποία, κατά το χρόνο λήψης απόφασης επί της αίτησης, είναι υφιστάμενη νόμιμη υδροληψία, εκτός αν δοθεί γραπτή συγκατάθεση από τον ιδιοκτήτη των εν λόγω υδατικών δικαιωμάτων ή φυσικής πηγής, ή από τον κάτοχο της σχετικής άδειας υδροληψίας, δεόντως πιστοποιημένη από πιστοποιούντα υπάλληλο.

(2) Ο Διευθυντής δε θεωρείται ότι έχει παραβεί το καθήκον του βάσει του εδαφίου (1), όταν προκαλείται άμεσος ή και δυσμενής επηρεασμός υδατικών δικαιωμάτων ή της φυσικής ροής νερού από πηγή ή νόμιμης υφιστάμενης υδροληψίας, που οφείλεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε εξαιρετικές συνθήκες ανομβρίας ή σε ατύχημα ή σε άλλο συμβάν ή ενέργεια που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί κατά το χρόνο λήψης της απόφασης επί της αίτησης για άδεια υδροληψίας.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “άμεσος επηρεασμός” σημαίνει τον επηρεασμό που είναι πέραν του συνήθους επηρεασμού που αναμένεται ότι θα προκύψει ως αποτέλεσμα της αύξησης των χρηστών συγκεκριμένου συστήματος υπογείων ή επιφανειακών χερσαίων νερών.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου “υφιστάμενη νόμιμη υδροληψία” σημαίνει το δικαίωμα που έχει ο κάτοχος άδειας υδροληψίας για λήψη νερού σε ποσότητα που επιτρέπεται από την άδεια και στα πλαίσια που ορίζονται από αυτή.

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των αιτήσεων

88.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 87 και οποιωνδήποτε άλλων όρων ή απαιτήσεων του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής, κατά την εξέταση αίτησης για άδεια έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης ή άδειας υδροληψίας, λαμβάνει υπόψη την ποιοτική και την ποσοτική κατάσταση του συγκεκριμένου υδατικού συστήματος, την εκάστοτε ισχύουσα κυβερνητική υδατική πολιτική και το δημόσιο συμφέρον γενικά, και τις εύλογες, κατά την κρίση του, ανάγκες του αιτητή.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Διευθυντής δύναται, κατά την εξέταση των πιο πάνω αιτήσεων, να αξιολογεί, να σταθμίζει και να λαμβάνει δεόντως υπόψη του και τους ακόλουθους παράγοντες, ανάλογα με την περίπτωση:

(α) Όταν η αίτηση αφορά τη λήψη νερού από επιφανειακά χερσαία νερά, το χαρακτήρα των συγκεκριμένων νερών και του περιβάλλοντος, τη ροή του νερού που απαιτείται για προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, για την προστασία και τη συντήρηση της συγκεκριμένης πηγής νερού και για την εξυπηρέτηση των υφισταμένων νομίμων χρήσεων των συγκεκριμένων νερών, τόσο από ποιοτικής όσο και από ποσοτικής άποψης, τις ανάγκες για αποστράγγιση γης, το κατά πόσο η αίτηση αφορά λήψη νερού εντός προστατευόμενης περιοχής για την οποία έχει εκδοθεί Διάταγμα με βάση την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου περιοχής υδροσυλλογής ή ωφελούμενης περιοχής και τυχόν περιορισμούς στην έκδοση τέτοιας άδειας εντός των εν λόγω περιοχών, τη γενική υδατική κατάσταση στην περιοχή εντός της οποίας θα γίνει η προτεινόμενη λήψη νερού, τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους του συγκεκριμένου υδατικού συστήματος και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της επί των υδάτινων πόρων ή της υδατοπρομήθειας της εν λόγω περιοχής ή της υδατοπρομήθειας γενικά, τις υποχρεώσεις του Διευθυντή σύμφωνα με οποιοδήποτε πρόγραμμα μέτρων που δυνατό να έχει ετοιμαστεί και να λειτουργεί σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο και τα γενικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις του Διευθυντή δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(β) όταν η αίτηση αφορά τη λήψη νερού της θάλασσας για σκοπούς αφαλάτωσης, τους παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο (α), όσοι είναι δυνατό να σχετίζονται με ή να αφορούν την προτεινόμενη λήψη νερού, ως επίσης και το βαθμό στον οποίο δύναται ο αιτητής να ικανοποιήσει τις ανάγκες του σε νερό από το νερό που προμηθεύεται ή δύναται να προμηθευθεί με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, κατά πόσο είναι δυνατό να επηρεασθούν αρνητικά και σε ποιο βαθμό η επίτευξη του σκοπού, η άσκηση των αρμοδιοτήτων ή οι εργασίες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων από τη χορήγηση τέτοιας άδειας και κατά πόσο η χορήγηση τέτοιας άδειας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους καταναλωτές νερού και στο περιβάλλον˙

(γ) όταν η αίτηση αφορά τη λήψη νερού από υδροφορέα, τους παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) που δυνατό να σχετίζονται ή να αφορούν την προτεινόμενη λήψη νερού, ως επίσης και την ανάγκη να αποτραπεί η επιδείνωση της κατάστασης των υπόγειων νερών, να βελτιωθούν και να αποκατασταθούν τα συστήματα υπόγειων νερών και να εξασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ της υδροληψίας και της αναπλήρωσής τους ώστε να επιτευχθεί καλή κατάσταση σε όλα τα συστήματα υπόγειων νερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου˙

(δ) οποιουσδήποτε άλλους ουσιώδεις για την απόφασή του παράγοντες, περιλαμβανομένων των απόψεων της οικείας αρχής τοπικής διοίκησης και της αντίστοιχης Αρδευτικής Επιτροπείας, εφόσον αυτές υποβληθούν εντός των καθορισμένων από τον παρόντα Νόμο χρονικών περιθωρίων.

Άλλες προϋποθέσεις και παράγοντες κατά την εξέταση αιτήσεων

89.-(1) Ο Διευθυντής χορηγεί άδεια έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης μόνο αν κρίνει ότι είναι καταρχήν δυνατή η έκδοση άδειας υδροληψίας σε σχέση με το προτεινόμενο φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας ή συγκράτησης στις περιπτώσεις που τέτοια άδεια απαιτείται δυνάμει του άρθρου 82.

(2) Μετά την έκδοση άδειας έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης και νοουμένου ότι η σχετική αίτηση για άδεια υδροληψίας υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της ισχύος της άδειας έργου υδροληψίας, ή έργου συγκράτησης, ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας υδροληψίας, μόνο για λόγους που αφορούν δεδομένα που προκύπτουν μετά την ανόρυξη ή την κατασκευή του φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης και ως αποτέλεσμα αυτής.

(3) Σε περίπτωση που η αίτηση για άδεια υδροληψίας υποβληθεί μετά την εκπνοή τριών (3) μηνών από τη λήξη της ισχύος της άδειας έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης, ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας υδροληψίας ένεκα γεγονότων που προέκυψαν μετά τη χορήγηση της άδειας έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης και πριν από την κατασκευή του εν λόγω έργου.

(4) Ο Διευθυντής δε χορηγεί άδεια υδροληψίας σε σχέση με οποιοδήποτε φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας ή έργο συγκράτησης για το οποίο δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό έγκρισης δυνάμει του άρθρου 95.

Άδεια έργου συγκράτησης

90.-(1) Οι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με αιτήσεις για άδεια έργου συγκράτησης, ως αν οποιαδήποτε αναφορά σε λήψη νερού ήταν αναφορά σε κατασκευή έργων συγκράτησης και οποιαδήποτε αναφορά σε φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας ήταν αναφορά σε έργα συγκράτησης.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 89 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με αιτήσεις για άδεια συγκράτησης, στις περιπτώσεις που αυτές αποσκοπούν στη λήψη νερού ως αποτέλεσμα των έργων συγκράτησης, ως αν οποιαδήποτε αναφορά σε άδεια έργου υδροληψίας ήταν αναφορά σε άδεια συγκράτησης και οποιαδήποτε αναφορά σε φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας ήταν αναφορά σε έργο συγκράτησης.

ορήγηση αδειών υπό όρους

91. Τηρουμένων των διατάξεων των προηγουμένων άρθρων και των διατάξεων των άρθρων 92, 93 και 94, ανάλογα με την περίπτωση, ο Διευθυντής δύναται να χορηγήσει άδεια έργου υδροληψίας, άδεια έργου συγκράτησης ή άδεια υδροληψίας επιβάλλοντας τέτοιους όρους και περιορισμούς, όπως ήθελε κρίνει αναγκαίο ή επιθυμητό, ή να αρνηθεί τη χορήγηση οποιασδήποτε τέτοιας άδειας.

Θέματα που ρυθμίζει η άδεια έργου υδροληψίας

92. Εκτός από την αρχή ή το πρόσωπο προς το οποίο εκδίδεται, η άδεια έργου υδροληψίας δύναται να αναφέρεται στα ακόλουθα θέματα:

(α) Στις διαδικασίες και στις συνθήκες διατήρησης, ανασκαφής, κατασκευής, εκτέλεσης, διεύρυνσης, εκβάθυνσης ή κατ΄ άλλο τρόπο επέκτασης ή τροποποίησης του φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας, και στην ακριβή θέση του φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας˙

(β) στην υποχρέωση του ιδιοκτήτη του έργου να υποβάλει στο Διευθυντή, μετά την αποπεράτωση του έργου, έκθεση που θα ετοιμαστεί και υπογραφεί από προσοντούχο γεωλόγο, μέλος του ΕΤΕΚ, με περιγραφή και σχέδια κατασκευής του έργου καθώς και γεωλογική και λιθολογική περιγραφή των στρωμάτων του εδάφους που έχουν διατρηθεί˙

(γ) στην υποχρέωση του ιδιοκτήτη του έργου να προβεί σε μονώσεις και σε τοποθετήσεις φιλτροσωλήνων όπως θα υποδείξει ο Διευθυντής με σκοπό την προστασία του έργου, του υδροφορέα και του κοινού˙

(δ) στις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη του έργου να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας κατά την κατασκευή, την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη συντήρηση και την εγκατάλειψη του έργου˙ και

(ε) σε οποιαδήποτε άλλα θέματα που αφορούν το έργο, τα οποία ήθελε κρίνει ο Διευθυντής ότι χρήζουν ρύθμισης ή τα οποία δυνατό να χρήζουν ρύθμισης δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Θέματα που ρυθμίζει η άδεια έργου συγκράτησης

93. Η άδεια έργου συγκράτησης δύναται να αναφέρεται στα ακόλουθα θέματα:

(α) Στην αρχή ή στο πρόσωπο προς το οποίο εκδίδεται˙

(β) στην κατασκευή ή στην τροποποίηση των έργων συγκράτησης, και την ακριβή θέση τους˙

(γ) στην υποχρέωση του ιδιοκτήτη του έργου να υποβάλει στο Διευθυντή, μετά την αποπεράτωση του έργου, τελικά σχέδια κατασκευής του έργου˙

(δ) στην υποχρέωση του ιδιοκτήτη του έργου να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας κατά την κατασκευή, την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη συγκράτηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εγκατάλειψη του έργου˙ και

(ε) σε οποιαδήποτε άλλα θέματα που αφορούν το έργο, τα οποία ήθελε κρίνει ο Διευθυντής ότι χρήζουν ρύθμισης ή τα οποία δυνατό να χρήζουν ρύθμισης βάσει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Θέματα που ρυθμίζει η άδεια υδροληψίας

94.-(1) Η άδεια υδροληψίας δύναται να αναφέρεται στα ακόλουθα θέματα:

(α) Στην αρχή ή στο πρόσωπο προς το οποίο εκδίδεται˙

(β) στην ποσότητα του νερού που δύναται να λαμβάνεται από την πηγή νερού την οποία αφορά η άδεια, κατά την περίοδο ή τις περιόδους που ορίζονται στην άδεια˙

(γ) στον τρόπο με τον οποίο το νερό δύναται να λαμβάνεται, με αναφορά είτε σε συγκεκριμένα έργα, ή υδατικές εγκαταστάσεις ή σε έργα, ή υδατικές εγκαταστάσεις που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές˙

(δ) στη μέθοδο μέτρησης ή υπολογισμού της επιτρεπομένης ποσότητας νερού, προ ή κατά τη διάρκεια της λήψης του˙

(ε) στη γη επί της οποίας δύναται να χρησιμοποιείται το λαμβανόμενο νερό και τους σκοπούς για τους οποίους αυτό θα χρησιμοποιείται˙

(στ) στον εξοπλισμό που πρέπει να τοποθετηθεί στο έργο για σκοπούς μετρήσεων και λήψης δειγμάτων˙

(ζ) στην υποχρέωση του ιδιοκτήτη να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη συγκράτηση και τη λειτουργία του έργου και τη συντήρηση του έργου και του εξοπλισμού˙ και

(η) σε οποιαδήποτε άλλα θέματα που αφορούν την υδροληψία, τα οποία ήθελε κρίνει ο Διευθυντής ότι χρήζουν ρύθμισης ή τα οποία δυνατό να χρήζουν ρύθμισης βάσει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του άρθρου 89, η άδεια υδροληψίας δύναται να περιλαμβάνει όρους αναφορικά με το χρόνο έναρξης ή το χρόνο λήξης της ισχύος της άδειας, μέτρα εξοικονόμησης τα οποία πρέπει να ληφθούν προς μείωση των συνεπειών που θα έχει η λήψη νερού επί των υδάτινων πόρων, απαιτήσεις ως προς την επιστροφή του νερού σε συγκεκριμένη πηγή νερού και την ποιότητα του μετά τη χρήση του και να ορίζει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ή μια συγκεκριμένη ροή για το νερό της πηγής νερού την οποία αφορά η άδεια, κάτω από τα οποία δε θα επιτρέπεται οποιαδήποτε λήψη νερού.

Πιστοποιητικό έγκρισης

95.-(1) Ο κάτοχος άδειας έργου υδροληψίας ή άδειας έργου συγκράτησης υποχρεούται όπως εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την ημερομηνία ανόρυξης ή κατασκευής του φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης, να ειδοποιήσει γραπτώς το Διευθυντή για την ανόρυξη, την κατασκευή ή την εκτέλεσή τους.

(2) Αν ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι το φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας ή έργο συγκράτησης ανορύχθηκε ή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας, εκδίδει πιστοποιητικό έγκρισης.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στις περιπτώσεις διεύρυνσης, εκβάθυνσης ή με άλλο τρόπο επέκτασης ή τροποποίησης φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης.

Ισχύς της άδειας

96.-(1) Η άδεια έργου υδροληψίας και η άδεια έργου συγκράτησης που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Μέρους είναι έγκυρες για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), αν οι εργασίες οι οποίες εξουσιοδοτούνται δυνάμει οποιασδήποτε από τις πιο πάνω άδειες αρχίσουν αλλά δε συμπληρωθούν εντός της περιόδου του ενός (1) έτους, η σχετική άδεια δύναται να ανανεωθεί για περαιτέρω περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος.

Μεταβίβαση άδειας έργου υδροληψίας και πιστοποιητικού έγκρισης

97.-(1) Όταν κάτοχος άδειας έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης παύσει να είναι ιδιοκτήτης του φρέατος ή άλλου έργου στο οποίο αφορά η εν λόγω άδεια, ο νέος ιδιοκτήτης του έργου καθίσταται αυτοδικαίως κάτοχος της σχετικής άδειας και οποιουδήποτε σχετικού πιστοποιητικού έγκρισης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου άδειας έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης, οι προσωπικοί αντιπρόσωποί του θεωρούνται ως κάτοχοι της εν λόγω άδειας και οποιουδήποτε σχετικού πιστοποιητικού έγκρισης μέχρι το έργο να περιέλθει οριστικά στην ιδιοκτησία άλλου προσώπου.

(3) Όταν ο κάτοχος άδειας έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης δεν είναι ιδιοκτήτης του φρέατος ή άλλου έργου το οποίο αφορά η εν λόγω άδεια, αλλά κατέχει την άδεια αυτή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 146 ή της παραγράφου (α) του άρθρου 147, με την ακύρωση ή τον τερματισμό της σχετικής άδειας υδροληψίας την οποία αυτός κατέχει, ο ιδιοκτήτης του εν λόγω φρέατος ή άλλου έργου καθίσταται αυτοδικαίως κάτοχος της σχετικής άδειας έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης και οποιουδήποτε σχετικού πιστοποιητικού έγκρισης για σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Αυτόματος τερματισμός άδειας υδροληψίας

98. Η άδεια υδροληψίας είναι προσωπική και τερματίζεται αυτόματα μόλις το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε αποβιώσει ή για άλλο λόγο παύσει να είναι κάτοχος της άδειας έργου υδροληψίας, ή της άδειας συγκράτησης που αφορά το φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας ή έργο συγκράτησης μέσω του οποίου ή σε σχέση με το οποίο γίνεται η λήψη νερού, ή παύσει να είναι ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης γης που περιγράφεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) άρθρου 85:

Νοείται ότι, η λήψη νερού από το έργο μπορεί να συνεχιστεί σύμφωνα με τους όρους της άδειας, μέχρις ότου διευθετηθούν οριστικά τα θέματα ιδιοκτησίας της γης.

Εκχώρηση άδειας υδροληψίας

99.-(1) Άδεια υδροληψίας δε δύναται να εκχωρηθεί από τον κάτοχό της, εκτός εάν ο ίδιος δεν είναι κάτοχος-

(α) του φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης στο οποίο αφορά η άδεια, ή

(β) της συγκεκριμένης γης που περιγράφεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 85,

και η εκχώρηση γίνεται μόνο προς τον κάτοχο του εν λόγω φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης ή της εν λόγω συγκεκριμένης γης και υπό όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν και για άλλες περιπτώσεις εκχώρησης της άδειας υδροληψίας καθώς και για τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων και διαδικασιών σχετικά με την εκχώρηση άδειας υδροληψίας.

Υποχρέωση για συμμόρφωση με το Μέρος VII

100. Ουδεμία διάταξη του παρόντος Μέρους μπορεί να θεωρηθεί ότι απαλλάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο προτίθεται να κατασκευάσει ή να τροποποιήσει έργα συγκράτησης νερού σε φυσικό υδατόρεμα, από την υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Μέρους VII.

Εξασφάλιση πρόσθετων αδειών βάσει άλλων Νόμων

101. Η έκδοση οποιασδήποτε άδειας δυνάμει του παρόντος Μέρους, δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από οποιαδήποτε υποχρέωση του για εξασφάλιση άδειας δυνάμει οποιουδήποτε άλλου Νόμου, αναφορικά με την ανόρυξη ή την κατασκευή φρέατος ή άλλου έργου.

Αίτηση για ακύρωση ή τροποποίηση άδειας

102.-(1) Ο κάτοχος άδειας έργου υδροληψίας, άδειας έργου συγκράτησης, άδειας υδροληψίας ή άδειας συγκράτησης δύναται να αποταθεί στο Διευθυντή για την ακύρωσή της και σε τέτοια περίπτωση ο Διευθυντής προβαίνει στη ζητούμενη ακύρωση κάτω από τους όρους που αυτός ήθελε κρίνει αναγκαίους να επιβάλει.

(2) Ο κάτοχος άδειας έργου υδροληψίας, άδειας υδροληψίας ή άδειας συγκράτησης δύναται να υποβάλει αίτηση στο Διευθυντή για την τροποποίησή της.

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση οι διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88 και 91 τυγχάνουν εφαρμογής, με τις ανάλογες προσαρμογές, σε αιτήσεις για τροποποίηση των πιο πάνω αδειών και στις συνεπακόλουθες τροποποιήσεις των αδειών, όπως εφαρμόζονται σε αιτήσεις για έκδοση και στην έκδοση τέτοιων αδειών.

Ακύρωση ή τροποποίηση αδειών από το Διευθυντή

103.-(1) Ο Διευθυντής δύναται αυτεπάγγελτα, αν το κρίνει αναγκαίο ή δικαιολογημένο προς το δημόσιο συμφέρον, να ακυρώσει, ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε άδεια εκδοθείσα δυνάμει του παρόντος Μέρους.

(2) Προτού προχωρήσει στην ακύρωση ή στην τροποποίηση άδειας σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο Διευθυντής οφείλει να δώσει στον κάτοχο της άδειας γραπτή ειδοποίηση για τις προθέσεις του, στην οποία αναφέρει ότι ο κάτοχος της άδειας δικαιούται να υποβάλει γραπτή ένσταση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της πιο πάνω ειδοποίησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση σκοπούμενης ακύρωσης αριθμού αδειών ή ομοιόμορφης τροποποίησής τους, ο Διευθυντής δύναται να πληροφορήσει γραπτώς τους κατόχους των αδειών και να προβεί σε δημοσίευση των προθέσεών του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες για επτά (7) συνεχόμενες ημέρες:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην εν λόγω ειδοποίηση και δημοσίευση θα πρέπει να αναφέρονται επαρκή στοιχεία βάσει των οποίων είναι δυνατό να αντιληφθεί κάθε κάτοχος άδειας, εκδοθείσας δυνάμει του παρόντος Μέρους, κατά πόσο επηρεάζεται, και με ποιο τρόπο, η άδειά του και το ότι ο ίδιος ως κάτοχος της άδειας δικαιούται να υποβάλει γραπτή ένσταση εντός ενός (1) μηνός από την πιο πάνω ειδοποίηση ή δημοσίευση.

(3) Ο Διευθυντής δύναται, μετά την εκπνοή της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (2) και, αφού μελετήσει τυχόν ένσταση-

(α) να ακυρώσει την άδεια, αν αυτή ήταν η κοινοποιηθείσα πρόθεσή του, ή

(β) αν η κοινοποιηθείσα πρόθεσή του αφορούσε συγκεκριμένη τροποποίηση της άδειας, να τροποποιήσει την άδεια σύμφωνα με την ειδοποίηση που απέστειλε στον κάτοχό της ή σύμφωνα με τη δημοσίευση ως ανωτέρω ή με τη συγκατάθεση του κατόχου, να τροποποιήσει την άδεια με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

(4) Στις περιπτώσεις που οι προθέσεις του Διευθυντή έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με τις επιφυλάξεις του εδαφίου (2), ο Διευθυντής δύναται να ενημερώσει τους κατόχους των αδειών, οι οποίες έχουν ακυρωθεί ή τροποποιηθεί ως ανωτέρω, για την εν λόγω ακύρωση ή τροποποίησή τους, με δημοσίευση, όπως προνοείται στην εν λόγω επιφύλαξη.

(5) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Διευθυντής δύναται, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4), να ακυρώσει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε άδεια ή να ζητήσει την κατεδάφιση ή την καταστροφή του έργου υδροληψίας ή του έργου συγκράτησης στο οποίο αφορά λόγω-

(α) σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων των όρων της,

(β) σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων του παρόντος Νόμου από τον κάτοχο της άδειας,

(γ) επανειλημμένης παράλειψης πληρωμής οποιωνδήποτε οφειλόμενων και πληρωτέων τελών σε σχέση με την άδεια,

(δ) μη πραγματοποίησης ουσιαστικής λήψης νερού δυνάμει άδειας υδροληψίας για συνεχόμενη περίοδο πέντε (5) ετών αμέσως πριν την επίδοση της ειδοποίησης περί της προθέσεως του Διευθυντή να ακυρώσει την άδεια, ή

(ε) παράνομης επέμβασης ή ζημιάς στον υδρομετρητή από μέρους του κατόχου της άδειας.

Αποζημίωση για ακύρωση ή τροποποίηση

104.-(1) Όταν οποιαδήποτε άδεια ακυρωθεί ή τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 103 και ο κάτοχος της αποδείξει ότι -

(α) έχει υποστεί έξοδα για την εκτέλεση εργασιών οι οποίες κατέστησαν άχρηστες λόγω της ακύρωσης, ή της τροποποίησης, ή

(β) έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά, η οποία οφείλεται άμεσα στην εν λόγω ακύρωση ή τροποποίηση,

ο Διευθυντής υποχρεούται να του καταβάλει αποζημίωση για τα εν λόγω έξοδα, απώλεια ή ζημιά, εκτός αν η ακύρωση ή η τροποποίηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατόχου της.

(2) Ουδεμία αποζημίωση καθίσταται πληρωτέα-

(α) αναφορικά με οποιαδήποτε εργασία που εκτελέστηκε πριν από τη χορήγηση άδειας η οποία έχει ακυρωθεί ή τροποποιηθεί, ή αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη ζημιά η οποία δυνατό να είχε προκληθεί και η οποία ήταν απόρροια οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης που έλαβε χώρα πριν τη χορήγηση της εν λόγω άδειας,

(β) αναφορικά με οποιαδήποτε εργασία η οποία εκτελέσθηκε μετά την επίδοση της ειδοποίησης ή τη δημοσίευση της πρόθεσης του Διευθυντή να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την άδεια,

(γ) αν δεν ελήφθη οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με την άδεια που έχει ακυρωθεί ή με το μέρος της άδειας που έχει τροποποιηθεί, για περίοδο πέντε (5) ετών αμέσως πριν από την επίδοση της ειδοποίησης ή τη δημοσίευση της πρόθεσης του Διευθυντή να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την άδεια,

(δ) αν η ακύρωση ή η τροποποίηση ήταν αναγκαία λόγω ανομβρίας, ή άλλων λόγων έκτακτης ανάγκης ή για την προστασία ή την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων ή ήταν για άλλους λόγους δικαιολογημένη προς το δημόσιο συμφέρον και οφείλετο σε αλλαγή των συνθηκών, οι οποίες δεν μπορούσαν εύλογα να προβλεφθούν κατά το χρόνο που παραχωρήθηκε η άδεια ή που επιβλήθηκε ή τροποποιήθηκε οποιοσδήποτε όρος της για τελευταία φορά, ή

(ε) αν η ακύρωση ή τροποποίηση οφείλεται σε οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 103.

(3) Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την ευθύνη της Δημοκρατίας για αποζημίωση ή το ύψος της αποζημίωσης αποτελεί αστική διαφορά και αρμόδιο για την εκδίκασή της είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας εντός της οποίας βρίσκεται η γη σε σχέση με την οποία εκδόθηκε η σχετική άδεια.

(4) Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, ο χρόνος ισχύος της άδειας, η ποσότητα, η χρονική διάρκεια και η εποχιακή διαθεσιμότητα του νερού του λαμβανόμενου δυνάμει της σχετικής άδειας και η προσφορά από μέρους του Διευθυντή οποιασδήποτε υποκατάστατης προμήθειας νερού.

Αρχείο αιτήσεων και αδειών

105.-(1) Ο Διευθυντής τηρεί αρχείο αιτήσεων και αδειών έργων υδροληψίας, αδειών υδροληψίας, αδειών έργων συγκράτησης και αδειών συγκράτησης, στο οποίο καταχωρίζονται -

(α) αντίγραφα όλων των αιτήσεων για χορήγηση, ακύρωση ή τροποποίηση αδειών έργων υδροληψίας, αδειών υδροληψίας, αδειών έργων συγκράτησης και αδειών συγκράτησης,

(β) αντίγραφο εκάστης χορηγηθείσας άδειας, οι όροι στους οποίους υπόκεινται και οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους,

(γ) τα στοιχεία του εκάστοτε κατόχου εκάστης άδειας, και

(δ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που ήθελε κρίνει ο Διευθυντής ότι χρήζουν καταχώρισης.

(2) Το αρχείο τηρείται στα γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση από το κοινό σε εύλογες εργάσιμες ώρες που ορίζει ο Διευθυντής.

(3) Το αρχείο διαθέτει ευρετήριο υπό μορφή χάρτη, ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή που αποφασίζει ο Διευθυντής, ώστε να καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός οποιασδήποτε καταχώρισης στο αρχείο.

Μητρώο Εγγραφής Φρεάτων

105Α- (1)  Ο Διευθυντής τηρεί Μητρώο Εγγραφής Φρεάτων, στο οποίο καταγράφονται -

(α) οι χορηγούμενες άδειες, κατά κατηγορία και κατά διάρκεια,

(β) τα στοιχεία της ακίνητης ιδιοκτησίας,

(γ) τα στοιχεία της μίσθωσης και η διάρκειά της,

(δ) τα στοιχεία της ταυτότητας του ιδιοκτήτη και του μισθωτή,

(ε) το βάθος των φρεάτων,

(στ) ο σκοπός χρήσης τους, και

(ζ) αν ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχός τους έχει ως κύρια πηγή εισοδήματος τη γεωργία.

(2) Ο Διευθυντής τηρεί ενημερωμένο το Μητρώο Εγγραφής Φρεάτων και διαγράφει όσες καταχωρίσεις δε συνάδουν με τις πιο πάνω ρυθμίσεις.

(3) Κάθε κάτοχος άδειας, η οποία αφορά φρέαρ καταχωρημένο στο Μητρώο Εγγραφής Φρεάτων δύναται να εξασφαλίζει σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο να βεβαιώνει την καταχώριση αυτή.

Άδεια διατρητή

106.-(1) Κανένα πρόσωπο, με τη βοήθεια διατρητικής μηχανής, ή άλλου διατρητικού μέσου δε διανοίγει ή κατασκευάζει φρέαρ, ή διευρύνει, εκβαθύνει, επεκτείνει, επισκευάζει ή καθαρίζει υφιστάμενο φρέαρ, εκτός αν είναι κάτοχος άδειας που εκδίδεται από το Διευθυντή για το σκοπό αυτό, που στο εξής θα καλείται “άδεια διατρητή”:

Νοείται ότι, οι λειτουργοί του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Κάθε άδεια διατρητή υπόκειται σε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως ο Διευθυντής ήθελε θεωρήσει αναγκαίο να επιβάλει και, εκτός αν έχει ακυρωθεί προηγουμένως, εκπνέει την 1η Μαρτίου του επόμενου έτους εντός του οποίου αυτή εκδίδεται.

(3) Σε σχέση με κάθε άδεια διατρητή καταβάλλεται τέλος εκατό ευρώ (€100) για κάθε έκδοση ή ανανέωση.

(4) Αίτηση για άδεια διατρητή υποβάλλεται στο Διευθυντή σύμφωνα με τον τύπο του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος έχει καθαρό ποινικό μητρώο σε ό,τι αφορά αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, και

(β) αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της διατρητικής μηχανής. Σε περίπτωση που η διατρητική μηχανή είναι μεταφερόμενη, θα πρέπει το/τα όχημα/οχήματα που μεταφέρει/ουν τη διατρητική μηχανή να κατέχει/ουν άδεια κυκλοφορίας.

(5) Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, ο αιτητής εντός επτά ημερών (7) από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, ενημερώνεται σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, καθώς και σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην προβλεπόμενη στο εδάφιο (6) προθεσμία διεκπεραίωσης.

(6) Ο Διευθυντής λαμβάνει και κοινοποιεί στον αιτητή την απόφασή του αναφορικά με αίτηση για άδεια διατρητή, εντός τριών (3) μηνών από τη χρονική στιγμή υποβολής όλων των απαιτούμενων στοιχείων.

(7) Αν ο Διευθυντής δεν κοινοποιήσει στον αιτητή την απόφασή του εντός της περιόδου που καθορίζεται στο εδάφιο (6), ο αιτητής δικαιούται να θεωρήσει την αίτηση ως αποδεκτή, αμέσως μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου.

(8) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί να εκδώσει άδεια διατρητή αν, κατά τη γνώμη του, ο αιτητής δεν είναι ικανός από τεχνικής άποψης να διεκπεραιώσει τη διαδικασία διάτρησης, ανόρυξης ή κατασκευής φρέατος, ή της διεύρυνσης, της εκβάθυνσης, της επέκτασης, της επισκευής ή του καθαρισμού υφισταμένου φρέατος ή δε διαθέτει επαρκείς γνώσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις του διατρητή έναντι της νομοθεσίας, καθώς και σε θέματα προστασίας νερών και γεωλογίας.

(9) Ειδικότερα, προτού εκδοθεί η άδεια διατρητή, ο αιτητής εξετάζεται προφορικά για να διαπιστωθούν οι γνώσεις του σχετικά με:

(α) Τη χρήση της διατρητικής μηχανής από εγγράφως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης,

(β) τις υποχρεώσεις του διατρητή έναντι της νομοθεσίας από εγγράφως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Διευθυντή, και

(γ) θέματα προστασίας νερών και γεωλογίας από εγγράφως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Διευθυντών των Τμημάτων Γεωλογικής Επισκόπησης και Αναπτύξεως Υδάτων:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων παραδείγματα ερωτήσεων που μπορεί να τεθούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

(10) Η προφορική εξέταση πραγματοποιείται σε ημερομηνία και τόπο που συμφωνείται μεταξύ του αιτητή και του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Διευθυντή. Ο αιτητής ενημερώνεται στον τόπο της εξέτασης για το αποτέλεσμα, δηλαδή κατά πόσο έχει επιτύχει στην εξέταση. Ο αιτητής θεωρείται ότι έχει τις ικανότητες και γνώσεις για να του εκδοθεί άδεια διατρητή όταν εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον πέντε (5) μονάδων από το σύνολο των δέκα (10). Σε περίπτωση που ο αιτητής εξασφαλίσει λιγότερο από πέντε (5) μονάδες, τότε η εξέταση επαναλαμβάνεται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της εξέτασης.

(11) Σε περίπτωση που ο αιτητής επιτύχει στην εξέταση, τότε και αφού καταβάλει το καθορισμένο τέλος στο εδάφιο (3), ο Διευθυντής εκδίδει την άδεια διατρητή εντός επτά (7) ημερών από την καταβολή του εν λόγω τέλους.

(12) Ο κάτοχος άδειας διατρητή δύναται να αποτείνεται στο Διευθυντή για την ανανέωση της. Αίτηση για ανανέωση άδειας διατρητή υποβάλλεται στο Διευθυντή σύμφωνα με τον τύπο του Πέμπτου Πίνακα του παρόντος Νόμου και περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4):

Νοείται ότι, στην περίπτωση ανανέωσης της άδειας, ο αιτητής δεν υπόκειται σε προφορική εξέταση.

(13) Εάν η αίτηση ανανέωσης είναι ελλιπής, ο αιτητής εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, ενημερώνεται σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.

(14) Ο Διευθυντής ενημερώνει τον αιτητή εντός επτά (7) ημερών από τη χρονική στιγμή υποβολής όλων των απαιτούμενων στοιχείων, για την ανανέωση ή την απόρριψη της αίτησης.

(15) Σε περίπτωση ειδοποίησης για ανανέωση της άδειας, τότε και αφού καταβληθεί το καθορισμένο δυνάμει του εδαφίου (3) τέλος, η άδεια εκδίδεται εντός επτά (7) ημερών από την καταβολή του εν λόγω τέλους.

(16) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί να ανανεώσει την άδεια διατρητή λόγω σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων των όρων της, ή λόγω σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων του παρόντος Νόμου από τον κάτοχο της άδειας.

(17) Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, ο αιτητής ενημερώνεται για τους λόγους της απόρριψης.

(18) Ο Διευθυντής τηρεί αρχείο αιτήσεων και αδειών διατρητή, στο οποίο καταχωρίζονται αντίγραφα όλων των αιτήσεων για χορήγηση άδειας, αντίγραφο κάθε χορηγηθείσας άδειας, τα στοιχεία του εκάστοτε κατόχου κάθε άδειας και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που ήθελε κρίνει ο Διευθυντής ότι χρήζουν καταχώρισης.

(19) Κάθε κάτοχος άδειας διατρητή δίνει στο Διευθυντή γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον τριών (3) ημερών σχετικά με την πρόθεση του, να διατρήσει, ν’ ανορύξει ή να κατασκευάσει φρέαρ, ή να διευρύνει, να εκβαθύνει, να επεκτείνει, να επισκευάσει ή να καθαρίσει υφιστάμενο φρέαρ.

(20) Κάθε κάτοχος άδειας διατρητή-

(α) τηρεί αρχείο κάθε εργασίας που διεξάγεται από αυτόν κατά τέτοιο τρόπο, όπως ο Διευθυντής ήθελε από καιρό σε καιρό ορίσει,

(β) διαβιβάζει στο Διευθυντή αντίγραφο του εν λόγω αρχείου, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της συμπλήρωσης κάθε εργασίας.

(21) Κάθε κάτοχος άδειας διατρητή, πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία διάτρησης, ανόρυξης ή κατασκευής φρέατος, ή διεύρυνσης, εκβάθυνσης ή επέκτασης υφισταμένου φρέατος, βεβαιώνεται ότι η αρχή ή το πρόσωπο για το οποίο ενεργεί τη διάτρηση, την ανόρυξη ή την κατασκευή φρέατος, ή τη διεύρυνση, την εκβάθυνση ή την επέκταση υφιστάμενου φρέατος, είναι κάτοχος έγκυρης άδειας που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIII του παρόντος Νόμου.

Τέλη

107. Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του παρόντος Μέρους καταβάλλεται το καθορισμένο τέλος.

Μέτρα ασφάλειας και προστασίας φρεάτων κ.λπ

108.-(1) Ο κάτοχος άδειας έργου υδροληψίας η οποία χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου οφείλει-

(α) κατά τη διάρκεια της ανόρυξης ή της κατασκευής του φρέατος, ή άλλου έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης να το διατηρεί επαρκώς καλυμμένο ή περιφραγμένο ώστε να μην αποτελεί δημόσιο κίνδυνο, και

(β) με τη συμπλήρωση της ανόρυξης ή της κατασκευής του φρέατος, ή άλλου έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης, να μεριμνά ώστε αυτό να προστατεύεται επαρκώς με μόνιμη κατασκευή ώστε να μην αποτελεί δημόσιο κίνδυνο.

(2) Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης και κάθε άλλο πρόσωπο που έχει υπό τον έλεγχο του φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας, οποτεδήποτε και αν αυτό ανορύχθηκε ή κατασκευάστηκε, οφείλει να διατηρεί αυτό πάντοτε επαρκώς καλυμμένο ή περιφραγμένο ώστε να μην αποτελεί δημόσιο κίνδυνο.

Οδηγός ορθολογικής μεθόδου κλεισίματος φρέατος

108Α.  Ο Διευθυντής εκδίδει οδηγό ορθολογικής μεθόδου κλεισίματος φρέατος ή υπαγωγής σε καθεστώς εφεδρείας λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις εμπειρογνωμόνων που κατατίθενται σε αυτόν.

Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων καταμέτρησης

109.-(1) Ο κάτοχος άδειας υδροληψίας υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί επί του φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης υδρομετρητή ή άλλο σύστημα καταμέτρησης, όταν αυτό απαιτείται δυνάμει των όρων της άδειας υδροληψίας ή δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και υποχρεούται να διατηρεί πάντοτε τον εν λόγω υδρομετρητή ή το σύστημα σε καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση.

(2) Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας υδροληψίας παραλείψει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€12.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Ο Διευθυντής δύναται, ανεξάρτητα από την ποινική δίωξη ή μη του κατόχου της άδειας υδροληψίας δυνάμει του εδαφίου (2), να προβαίνει ο ίδιος σε επιδιόρθωση ή σε αντικατάσταση οποιουδήποτε υδρομετρητή φρέατος, ή άλλου συστήματος καταμέτρησης έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης τα οποία διαπιστώνονται ότι δεν είναι σε καλή ή και λειτουργήσιμη κατάσταση και να χρεώνει τον κάτοχο της άδειας υδροληψίας με τα σχετικά έξοδα.

Υποχρέωση για καταστροφή έργου υδροληψίας

110. Ο κάτοχος άδειας έργου υδροληψίας υποχρεούται, με δικά του έξοδα και με βάση τις υποδείξεις του Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, να προβεί στην πλήρωση ή κλείσιμο του φρέατος ή να καταστρέψει άλλο έργο υδροληψίας, ή έργο συγκράτησης, κατά τρόπο που να ικανοποιεί το Διευθυντή, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν ο Διευθυντής αρνηθεί τη χορήγηση άδειας υδροληψίας σε σχέση με το συγκεκριμένο φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας˙

(β) όταν ο κάτοχος της άδειας έργου υδροληψίας δεν έχει υποβάλει αίτηση για άδεια υδροληψίας εντός δύο (2) ετών από τη λήξη της άδειας έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης ή εντός δύο (2) ετών αφότου κατέστη ιδιοκτήτης του φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης και ο Διευθυντής ζητήσει την πλήρωση, το κλείσιμο ή την καταστροφή του φρέατος, ή του έργου υδροληψίας, ή του έργου συγκράτησης˙

(γ) όταν η εκδοθείσα άδεια υδροληψίας, ή, σε περίπτωση που υπάρχουν πέραν της μίας, όλες οι εκδοθείσες άδειες υδροληψίας που αφορούν το συγκεκριμένο φρέαρ ή το έργο υδροληψίας, ή το έργο συγκράτησης έχουν ακυρωθεί˙ και

(δ) όταν σε οποιοδήποτε χρόνο μετά τη λήξη της άδειας έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης και ενώ ο κάτοχος της δεν έχει υποβάλει αίτηση για άδεια υδροληψίας, ο Διευθυντής κρίνει ότι το συγκεκριμένο φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας ή έργο συγκράτησης αποτελεί ή δημιουργεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή για οποιουσδήποτε υδάτινους πόρους.

Απαγόρευση λήψης νερού απόπαράνομο φρέαρ κ.λπ.

111. Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται-

(α) να έχει στην ιδιοκτησία ή στην κατοχή του ή να χρησιμοποιεί φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας ή έργο συγκράτησης που ανορύχθηκε ή κατασκευάστηκε ή επεκτάθηκε ή τροποποιήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 80 ή των αντίστοιχων διατάξεων του καταργηθέντος, δυνάμει της παραγράφου (δ) του άρθρου 145, περί Φρεάτων Νόμου ή του καταργηθέντος, δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 145, περί Υδατοπρομήθειας (Ειδικά Μέτρα) Νόμου ή για το οποίο δεν έχει εξασφαλιστεί πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, ή τις αντίστοιχες διατάξεις του καταργηθέντος περί Υδατοπρομήθειας (Ειδικά Μέτρα) Νόμου, ή

(β) να έχει στην ιδιοκτησία ή στην κατοχή του ή να χρησιμοποιεί έργο υδροληψίας ή έργο συγκράτησης που ανορύχθηκε, ή κατασκευάστηκε, ή επεκτάθηκε, ή τροποποιήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 81, ή για το οποίο δεν έχει εξασφαλιστεί πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, ή

(γ) να προκαλέσει ή να επιτρέψει τη διαρροή και σπατάλη νερού από οποιοδήποτε φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας ή έργο συγκράτησης, εκτός αν αυτό γίνεται για σκοπούς δοκιμής της απόδοσης ή της ποιότητας του νερού ή για σκοπούς καθαρισμού, εξέτασης ή επισκευής του φρέατος ή των εν λόγω έργων, ή

(δ) να λάβει νερό από οποιοδήποτε φρέαρ ή άλλο έργο έχει οριστεί ποσότητα στη σχετική άδεια υδροληψίας, πέραν της ποσότητας που αναγράφεται στην εν λόγω άδεια, ή

(ε) να έχει στην ιδιοκτησία ή κατοχή του ή να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας ή έργο συγκράτησης το οποίο διαθέτει υδατικές εγκαταστάσεις δια των οποίων καθίσταται δυνατή η λήψη νερού απ΄ οποιαδήποτε πηγή νερού και των οποίων η εκτέλεση δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους της άδειας έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης ή άδειας υδροληψίας που αφορά το εν λόγω φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας ή έργο συγκράτησης, ή

(στ) να προκαλέσει ή να επιτρέψει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) ή (ε).

Αδικήματα και ποινές

112.-(1) Πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με ή παραβαίνει οποιαδήποτε από τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις των άρθρων 80, 81, 82, 95, 106, 108, 109, 110, 111 ή 114 του παρόντος Νόμου ή οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς που επιβάλλονται σε οποιαδήποτε άδεια η οποία χορηγήθηκε δυνάμει του παρόντος Μέρους, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€12.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση καταδίκης για οποιοδήποτε αδίκημα που αφορά τη λήψη νερού κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άδειας που χορηγήθηκε δυνάμει αυτού, το Δικαστήριο δύναται, επιπλέον των ποινών που προβλέπονται στο εδάφιο (1), να διατάξει την καταβολή στο Διευθυντή της αξίας του νερού που έχει ληφθεί παράνομα, όπως εύλογα εκτιμάται από το Διευθυντή.

(3) Με την καταδίκη προσώπου για αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 80 του παρόντος Νόμου, το Δικαστήριο διατάσσει την πλήρωση (μόλωμα) ή το σφράγισμα ή το κλείσιμο οποιουδήποτε φρέατος, ή την κατεδάφιση ή την καταστροφή άλλου έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης, που ανορύχθηκε ή κατασκευάστηκε χωρίς άδεια ή κατά παρέκκλιση από τους όρους και περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην άδεια, με έξοδα του προσώπου που καταδικάστηκε, εντός τέτοιας προθεσμίας όπως καθορίζεται στη διαταγή του Δικαστηρίου, που να μην υπερβαίνει όμως σε καμιά περίπτωση τους δύο (2) μήνες, εκτός αν στο μεταξύ χορηγηθεί ή ληφθεί η άδεια ή η γραπτή συγκατάθεση του Διευθυντή:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται, κατά τη χορήγηση τέτοιας άδειας, ή κατά την παροχή τέτοιας συγκατάθεσης, να επιβάλει τέτοιους όρους ή προϋποθέσεις όπως ήθελαν φανεί σε αυτόν αναγκαίοι ή επιθυμητοί.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), για οποιοδήποτε αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση του παρόντος Μέρους, το Δικαστήριο δύναται, σε περίπτωση καταδίκης, επιπλέον οποιασδήποτε ποινής την οποία δύναται να επιβάλει, να διατάξει:

(α) Την πλήρωση, το κλείσιμο ή την καταστροφή του φρέατος ή άλλου έργου αναφορικά ή σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, με έξοδα του προσώπου που καταδικάστηκε, εντός τέτοιας περιόδου όπως καθορίζεται στη διαταγή του Δικαστηρίου, που να μην υπερβαίνει όμως σε καμιά περίπτωση τους δύο (2) μήνες, εκτός αν η άδεια ή η γραπτή συγκατάθεση του Διευθυντή χορηγηθεί ή ληφθεί στο μεταξύ, ή να διατάξει οτιδήποτε δυνατό να φανεί στο Δικαστήριο αναγκαίο υπό τις περιστάσεις,

(β) την κατάσχεση της διατρητικής μηχανής ή άλλων οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού σε σχέση με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα, ή

(γ) την αλλαγή, την επισκευή ή την αντικατάσταση των υδατικών εγκαταστάσεων σε σχέση με τις οποίες διαπράχθηκε το αδίκημα, κατά τρόπο ώστε αυτές να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμών, καθώς και των όρων των αδειών που εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα, δυνάμει του εδαφίου (3) ή του εδαφίου (4), παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό, είναι νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή, να εκτελέσει τέτοιο διάταγμα και οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από την εφαρμογή αυτού καταβάλλονται στο Διευθυντή από το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα και τα έξοδα αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν ποινή κατά την έννοια του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, και η καταβολή αυτών εκτελείται ανάλογα.

(6) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (3) ή του εδαφίου (4), και το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(7) Πρόσωπο το οποίο παρακωλύει ή εμποδίζει οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή, όπως προνοείται στο εδάφιο (5), να εκτελέσει οποιοδήποτε διάταγμα που εκδόθηκε από το Δικαστήριο δυνάμει του εδαφίου (3) ή του εδαφίου (4) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια εφτακόσια ευρώ (€1.700) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη για ορισμένα αδικήματα

113.-(1) Σε ποινική δίωξη για παράβαση των άρθρων 80, 81 και 82 και των παραγράφων (α), (β) και (ε) του άρθρου 111, θα τεκμαίρεται, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, ότι η παράνομη πράξη ή ενέργεια για την οποία γίνεται δίωξη, διενεργήθηκε από τον ιδιοκτήτη της γης επί της οποίας αυτή έλαβε χώρα:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος “ιδιοκτήτης” περιλαμβάνει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη της γης καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο κατέχει τη γη με οποιαδήποτε ιδιότητα.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), στις περιπτώσεις όπου έγινε εκχώρηση της άδειας υδροληψίας δυνάμει του άρθρου 99 ή οποιωνδήποτε δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικών Κανονισμών, οι πράξεις ή οι ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) οι οποίες αφορούν παράβαση των όρων της εκχωρηθείσας άδειας θα τεκμαίρεται, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, ότι διενεργήθηκαν από τον κάτοχο της γης ο οποίος είναι εκδοχέας της άδειας υδροληψίας και όχι από τον ιδιοκτήτη της.

Επισκευή ή καθάρισμα φρέατος

114.-(1) Καμιά διάταξη του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την επισκευή ή το καθάρισμα οποιουδήποτε φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας που ανορύχθηκε ή κατασκευάστηκε νόμιμα είτε πριν είτε μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Πρόσωπο το οποίο προτίθεται να διεξάγει οποιαδήποτε αναφερόμενη στο εδάφιο (1) εργασία οφείλει, τουλάχιστο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη της εργασίας να ειδοποιήσει γραπτώς το Διευθυντή ότι η εργασία αυτή θα διεξαχθεί, καθορίζοντας ταυτόχρονα στην ειδοποίηση την ημερομηνία έναρξής της.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ
Γενικός έλεγχος για αποστράγγιση γης μέσω φυσικών υδατορεμάτων

115. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός τροποποιήθηκε περαιτέρω από τον περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, Διάταγμα του 2007 και ειδικότερα το άρθρο 16 αυτού, ο Διευθυντής ασκεί γενικό έλεγχο και εποπτεία επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την αποστράγγιση γης μέσω φυσικών υδατορεμάτων, που στο εξής θα καλούνται "υδατορέματα" και έχει εξουσία -

(α) να καθαρίζει, να συντηρεί, να επιδιορθώνει ή άλλως πως να διατηρεί σε καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση οποιαδήποτε υφιστάμενα έργα επί υδατορεμάτων,

(β) να εκβαθύνει, να διαπλατύνει, να ευθυγραμμίζει ή άλλως πως να βελτιώνει οποιαδήποτε υφιστάμενα έργα επί υδατορεμάτων ή να αφαιρεί ή μετατρέπει φράγματα, ή άλλα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια υδατορεμάτων,

(γ) να εκβαθύνει, να διαπλατύνει, να ευθυγραμμίζει ή άλλως πως να βελτιώνει την κοίτη, τις όχθες ή το ρουν υδατορεμάτων, και

(δ) να κατασκευάζει οποιοδήποτε νέο έργο επί υδατορεμάτων ή να τοποθετεί ή να εγκαθιστά οποιοδήποτε μηχάνημα ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή έργων στο υδατόρεμα.

Άδεια επέμβασης σε υδατορέματα και Ιεραρχική Προσφυγή στον Υπουργό

116.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει σε εκσκαφή ή άλλης μορφής επέμβαση, ή βλάβη, ή καταστροφή σε όχθη, τοίχο ή κοίτη υδατορέματος.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός τροποποιήθηκε περαιτέρω από τον περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, Διάταγμα του 2007, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ) ή (δ) κατωτέρω, εκτός αν προηγουμένως εξασφαλίσει άδεια του Διευθυντή και σύμφωνα με οποιουσδήποτε όρους που αυτός ήθελε επιβάλει, καθώς και σύμφωνα με μελέτες και σχέδια που ήθελε εγκρίνει στις περιπτώσεις που αφορούν ανέγερση, μετατροπή ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε κατασκευής:

(α) Αφαίρεση ή μεταφορά λίθων, χαλίκων, άμμου ή άλλων υλικών από την κοίτη, την όχθη ή τον τοίχο οποιουδήποτε υδατορέματος ή μέρους οποιουδήποτε υδατορέματος˙

(β) απόρριψη οποιωνδήποτε αποβλήτων, αντικειμένων, άχρηστων υλικών ή άλλων σκυβάλων στην κοίτη, στον τοίχο ή στην όχθη οποιουδήποτε υδατορέματος ή μέρους οποιουδήποτε υδατορέματος˙

(γ) τοποθέτηση ή εγκατάσταση οποιουδήποτε οχήματος, μηχανήματος ή άλλου αντικειμένου εντός ή επί της κοίτης, του τοίχου, ή της όχθης οποιουδήποτε υδατορέματος ή μέρους οποιουδήποτε υδατορέματος υπό συνθήκες που δημιουργούν εύλογη υποψία ότι η τοποθέτηση ή εγκατάσταση οποιουδήποτε τέτοιου οχήματος, μηχανήματος ή αντικειμένου έγινε προς το σκοπό μετακίνησης ή μεταφοράς λίθων, χαλίκων, άμμου ή άλλων υλικών από το υδατόρεμα ή μέρος αυτού˙ ή

(δ) ανέγερση, τροποποίηση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε κατασκευής εντός, υπό ή υπεράνω οποιουδήποτε υδατορέματος, εκτός αν αυτή εκτελείται δυνάμει άδειας συγκράτησης που εκδόθηκε δυνάμει του Μέρους VIII του παρόντος Νόμου·

(ε) αποθήκευση οποιωνδήποτε αντικειμένων ή στάθμευση οχημάτων˙

(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εντός του υδατορέματος που επηρεάζει ή δυνατό να επηρεάζει τη ροή του νερού ή δυνατό να προκαλεί ρύπανση ή ζημιά στο υδατόρεμα ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία.

(3) Κάθε αίτηση για άδεια δυνάμει του εδαφίου (2) υποβάλλεται στο Διευθυντή εγγράφως και ο Διευθυντής τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός τροποποιήθηκε περαιτέρω από τον περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, Διάταγμα του 2007, μπορεί να χορηγήσει υπό όρους την άδεια, εκτός αν κρίνει ότι η προτεινόμενη ενέργεια είναι δυνατό να είναι ζημιογόνα για το υδατόρεμα, ή για το περιβάλλον, ή για την περιουσία που συνορεύει ή γειτνιάζει με το υδατόρεμα, ή είναι πιθανό να επηρεάσει τη ροή του νερού εντός του υδατορέματος, ή για οποιαδήποτε άλλη εύλογη αιτία η οποία σχετίζεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Κατά την εξέταση της ανωτέρω αίτησης, ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή όπως του υποβάλει -

(α) υδρολογική μελέτη, μελέτη πλημμυρών ή μελέτη διαρρύθμισης της κοίτης του υδατορέματος˙

(β) μελέτη οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων˙

(γ) υδρολογική ή υδρογεωλογική μελέτη ποσοτικών ή ποιοτικών επιπτώσεων στους υδατικούς πόρους της περιοχής.

(5) Ο Διευθυντής λαμβάνει και κοινοποιεί στον αιτητή την απόφασή του επί της ανωτέρω αίτησης δυνάμει του παρόντος άρθρου εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής όλων των πληροφοριών που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου Κανονισμών.

(6) Κάθε ενδιαφερόμενος που δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Διευθυντή, δύναται, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που κοινοποιείται σε αυτόν η εν λόγω απόφαση, να την προσβάλει με έγγραφη προσφυγή του στον Υπουργό, στην οποία να εκτίθενται οι λόγοι που επέβαλαν την προσβολή της απόφασης αυτής.

(7) Ο Υπουργός εξετάζει, χωρίς καθυστέρηση, κάθε προσφυγή που έγινε δυνάμει του εδαφίου (6) και, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει σχετικά και κοινοποιεί την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε λειτουργό ή επιτροπή από λειτουργούς του Υπουργείου του να εξετάζει ορισμένα θέματα που περιλαμβάνει η προσφυγή και να υποβάλλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής πριν από την έκδοση της απόφασής του για την προσφυγή.

(8) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία κατά παράβαση των παραγράφων (α), (β), (δ) και (ε) του εδαφίου (2), ο Διευθυντής δύναται, αν κρίνει ότι δημιουργείται κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, ή περιουσία, ή το περιβάλλον, να αφαιρέσει, να μετατρέψει ή να κατεδαφίσει την εκτελεσθείσα εργασία, να επαναφέρει το υδατόρεμα στη φυσική του κατάσταση και να απαιτήσει από το πρόσωπο αυτό τα έξοδα στα οποία έχει υποστεί.

(9) Η απαγόρευση των παραγράφων (α), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) δεν ισχύει στην περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας που εκτελέστηκε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά οποιοδήποτε πρόσωπο εκτελεί τέτοια εργασία ενημερώνει εγγράφως το Διευθυντή το συντομότερο πρακτικά δυνατό για την εκτέλεσή της και για τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτή εκτελέστηκε και ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει όπως η εργασία αυτή αποτελέσει αντικείμενο αίτησης για άδεια δυνάμει του παρόντος άρθρου, ή όπως ο χώρος επανέλθει στη φυσική του κατάσταση όταν οι λόγοι έκτακτης ανάγκης εκλείψουν.

Αδικήματα και ποινές

117.-(1) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 116 ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους άδειας που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 116, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για αδίκημα λόγω παράβασης της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 116, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει όπως κατεδαφιστεί ή καταστραφεί οποιαδήποτε κατασκευή που ανεγέρθηκε ή οποιαδήποτε μετατροπή ή επιδιόρθωση σε κατασκευή που έγινε, χωρίς άδεια ή κατά παρέκκλιση από τους όρους ή περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην άδεια και όπως, σε περίπτωση μετατροπής ή επιδιόρθωσης, επαναφερθεί η κατασκευή σε κατάσταση η οποία να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των όρων της άδειας σύμφωνα με την οποία ανεγέρθηκε η κατασκευή ή σε περίπτωση που δεν απαιτείτο τέτοια άδεια κατά το χρόνο ανέγερσης της κατασκευής, όπως επαναφερθεί η κατασκευή στην κατάσταση στην οποία ευρίσκετο πριν από την παράνομη μετατροπή ή επιδιόρθωσή της, με έξοδα του προσώπου που καταδικάστηκε, εντός τέτοιας περιόδου όπως καθορίζεται στη διαταγή του Δικαστηρίου, η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, εκτός αν χορηγηθεί ή ληφθεί στο μεταξύ η άδεια ή η γραπτή συγκατάθεση του Διευθυντή:

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), σε ποινική δίωξη για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση του άρθρου 116, το Δικαστήριο δύναται, σε περίπτωση καταδίκης, επιπλέον οποιασδήποτε ποινής την οποία δύναται να επιβάλει, να διατάξει-

(α) την περισυλλογή των αντικειμένων, αχρήστων υλικών ή άλλων σκυβάλων που τοποθετήθηκαν ή απερρίφθησαν, με έξοδα του προσώπου που καταδικάστηκε,

(β) τη δήμευση οποιουδήποτε οχήματος, μηχανήματος ή άλλου αντικειμένου χρησιμοποιηθέντος για τη διάπραξη του αδικήματος, και

(γ) την καταβολή αποζημιώσεων για οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα του αδικήματος.

(4) Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (2) ή του εδαφίου (3) παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό, το Δικαστήριο μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διευθυντή να εκτελέσει το διάταγμα. Οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από την εκτέλεση του διατάγματος αυτού καταβάλλονται στο Διευθυντή από το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα και τα έξοδα αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν ποινή κατά την έννοια του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου και η καταβολή αυτών εκτελείται ανάλογα.

(5) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (2) ή του εδαφίου (3) και το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό, ανεξάρτητα αν ο Διευθυντής έχει προβεί στην εκτέλεση του διατάγματος αυτού ή όχι, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Πρόσωπο το οποίο παρακωλύει ή εμποδίζει οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή να εκτελέσει οποιοδήποτε διάταγμα που εκδόθηκε από το Δικαστήριο δυνάμει του εδαφίου (2) ή του εδαφίου (3) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια εφτακόσια ευρώ (€1.700) ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ Χ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απαλλοτρίωση και επίταξη

118.-(1) Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι καθίσταται αναγκαία η απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η εν λόγω απαλλοτρίωση γίνεται και ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου.

(2) ΄Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι καθίσταται αναγκαία η επίταξη ακίνητης ιδιοκτησίας ή η επέμβαση σε οποιαδήποτε οικοδομή, κατασκευή ή έργο ή η μετακίνηση οποιουδήποτε εμποδίου για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η εν λόγω επίταξη και οι υπόλοιπες πράξεις και ενέργειες για την εν λόγω επέμβαση ή μετακίνηση γίνονται και ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου.

Κατάργηση υδατικών δικαιωμάτων με ιδιωτική συμφωνία

119. Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι καθίσταται αναγκαία η απαλλοτρίωση υδατικών δικαιωμάτων, δύναται, αντί να προχωρήσει στην απαλλοτρίωσή τους δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 118, να συνάψει ιδιωτική συμφωνία με τον ιδιοκτήτη των εν λόγω υδατικών δικαιωμάτων για την κατάργηση ή τον περιορισμό τους έναντι εξασφάλισης υπαλλακτικής προμήθειας νερού υπό τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε κρίνει εύλογους.

Εξουσιοδότηση λειτουργών για έλεγχο της εφαρμογής του Νόμου

120.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερους λειτουργούς του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή άλλα πρόσωπα για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και των όρων των αδειών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να ενεργεί δυνάμει του εδαφίου (1), πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό εξουσιοδότησής του, το οποίο και οφείλει να επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, κατά την είσοδό του σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία.

(3) Η εξουσιοδότηση οποιουδήποτε προσώπου δυνάμει του εδαφίου (1) γίνεται εγγράφως και δυνατό να είναι γενική ή να περιορίζεται στην ανάθεση εκτέλεσης συγκεκριμένων καθηκόντων και στην άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών, όπως αυτή θα ορίζει.

Εξουσίες Διευθυντή και εξουσιοδοτημένων προσώπων

121.-(1) Ο Διευθυντής ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο δυνάμει του άρθρου 120 πρόσωπο έχει εξουσία, για σκοπούς διεκπεραίωσης των καθηκόντων ή των εξουσιών του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού-

(α) να εισέρχεται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, περιλαμβανομένης και κλειστής αυλής κατοικίας, στην οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι διεξάγεται δραστηριότητα ή διενεργείται ή κατασκευάζεται, ή έχει διενεργηθεί ή κατασκευαστεί, οτιδήποτε που δυνατό να οδηγήσει σε ή να αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης την οποία έχει καθήκον να εφαρμόζει, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο ή σε οποιοδήποτε χρόνο πιστεύει ότι η εν λόγω δραστηριότητα, ενέργεια ή κατασκευή δυνατό να προκαλέσει κίνδυνο σε οποιοδήποτε πρόσωπο:

Νοείται ότι, το εν λόγω εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δε δύναται να εισέρχεται σε κατοικία, εκτός κατόπιν δικαστικού εντάλματος ή κατόπιν συγκατάθεσης του κατόχου αυτής˙

(β) να συνοδεύεται από προσοντούχα ή άλλα πρόσωπα τα οποία το βοηθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων του˙

(γ) να διεξάγει οποιεσδήποτε επιθεωρήσεις, δοκιμές, δειγματοληψίες, καταμετρήσεις ή έρευνες που κρίνει αναγκαίες ή βοηθητικές για την εκτέλεση των καθηκόντων του˙

(δ) να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία οποιωνδήποτε υδατικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην ακίνητη ιδιοκτησία και να προβαίνει σε τέτοιες μετρήσεις και λήψη φωτογραφιών ή άλλου είδους αποτύπωση όπως ήθελε κρίνει αναγκαίο ή βοηθητικό για την εκτέλεση των καθηκόντων του·

(ε) να δίνει οδηγίες όπως η ακίνητη ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε μέρος αυτής ή οποιεσδήποτε υδατικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σ΄ αυτή, παραμείνουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για σκοπούς οποιασδήποτε δοκιμής, δειγματοληψίας, μέτρησης, εξέτασης ή ελέγχου σύμφωνα με τις παραγράφους (γ) ή (δ), νοουμένου ότι η συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές δε συνεπάγεται τη διακοπή οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας˙

(στ) να ζητά την παρουσίαση για επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες σχετιζόμενες με τον σκοπό της έρευνας ή διερεύνησης που διεξάγει˙

(ζ) να ζητά-

(i) από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο της ακίνητης ιδιοκτησίας, ή

(ii) από τον κάτοχο οποιασδήποτε άδειας που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου και αφορά ή σχετίζεται με υδατικές εγκαταστάσεις στην ακίνητη ιδιοκτησία ή αφορά την ίδια την ακίνητη ιδιοκτησία, ή

(iii) από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή, τη διενέργεια ή την κατασκευή που αναφέρεται στην παράγραφο (α), ή

(iv) απ’ οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στην ακίνητη ιδιοκτησία, ή

(v) απ’ οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε σχέση με την εν λόγω διεξαγωγή, διενέργεια ή κατασκευή,

να του παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση και είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας ή διερεύνησης που διεξάγει˙

(η) να παραλαμβάνει και να μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο που δυνατό να απαιτείται για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης ή μαρτυρίας σε ποινική διαδικασία˙

(θ) να ζητά από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο της ακίνητης ιδιοκτησίας, ή από οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας του ηλικίας άνω των δεκαέξι (16) ετών, ή από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή, διενέργεια ή κατασκευή που αναφέρεται στην παράγραφο (α), ή απ΄ οποιοδήποτε από τους αντιπροσώπους ή εργοδοτουμένους των πιο πάνω προσώπων που είναι παρόντες-

(i) να του παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος της ακίνητης ιδιοκτησίας, και

(ii) να θέτει στη διάθεσή του οποιαδήποτε εύλογα διαθέσιμα μέσα για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων, εξετάσεων ή δειγματοληψιών, που κρίνονται αναγκαίες για τους σκοπούς της έρευνας ή της διερεύνησης που διεξάγει˙ και

(ι) να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που είναι εύλογα αναγκαία ή υποβοηθητική στην εκπλήρωση των δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού, αρμοδιοτήτων ή εξουσιών του.

Αδικήματα και ποινές για κώλυση κ.λπ. του Διευθυντή

122.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) παρεμποδίζει το Διευθυντή ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο δυνάμει του άρθρου 120 πρόσωπο στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή στην άσκηση των εξουσιών του˙ ή

(β) παρεμποδίζει οποιοδήποτε αστυνομικό όργανο ή άλλο πρόσωπο που εισήλθε σε υποστατικό μαζί με το Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένο δυνάμει του άρθρου 120 πρόσωπο, δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 121, όταν το πρόσωπο αυτό παρέχει ή πρόκειται να παράσχει νόμιμη βοήθεια στο Διευθυντή ή στο εν λόγω εξουσιοδοτημένο πρόσωπο˙ ή

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με οδηγία που δίδεται νόμιμα σ΄ αυτό δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 121˙ ή

(δ) παραλείπει να παρουσιάσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο που απαιτείται να παρουσιάσει δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 121˙ ή

(ε) ενώ είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις των υποπαραγράφων (i) έως (iv) της παραγράφου (ζ) του άρθρου 121, παραλείπει να δώσει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, πληροφορίες οι οποίες νόμιμα απαιτείται να δοθούν στο Διευθυντή ή σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ενεργεί σύμφωνα με την προαναφερθείσα παράγραφο (ζ) ή δίνει πληροφορίες που γνωρίζει ότι είναι αναληθείς ή λανθασμένες ή μη πλήρεις˙ ή

(στ) ενώ είναι ένα από τα πρόσωπα ή εμπίπτει στις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (θ) του άρθρου 121, παραλείπει, ύστερα από νόμιμη απαίτηση από το Διευθυντή ή από εξουσιοδοτημένο δυνάμει του άρθρου 120, πρόσωπο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, να παράσχει στο Διευθυντή ή στο εν λόγω εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή σ΄ οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εισήλθε στο υποστατικό μαζί του, ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών, ή να θέσει στη διάθεσή τους οποιαδήποτε μέσα για τη διεξαγωγή δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων, νοουμένου ότι έχει εξουσία να πράξει τούτο και τα εν λόγω μέσα είναι ευλόγως διαθέσιμα,

είναι ένοχο αδικήματος, και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (€5.100) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσίες κατά τη διεξαγωγή ερευνών

123.-(1) Για σκοπούς εξακρίβωσης των τεχνοοικονομικών δεδομένων και της σκοπιμότητας της εκτέλεσης οποιουδήποτε υδατικού έργου και για σκοπούς μελέτης ή έρευνας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και γενικά για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής, οι υπάλληλοι, σύμβουλοι ή μηχανικοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί δεόντως από το Διευθυντή για το σκοπό αυτό, δύνανται να προβαίνουν σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο κάτω ενέργειες, είτε προσωπικά είτε δια των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων αυτών:

(α) Να εισέρχονται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία και να χωρογραφούν γη, να χωροσταθμίζουν και να διεξάγουν μέσα ή πάνω σ΄ αυτή τέτοιες έρευνες, δοκιμές, μετρήσεις, δειγματοληψίες ή επιθεωρήσεις με τέτοιο τρόπο και με τέτοια μέσα, όπως ήθελαν κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο, για την εξέταση της ροής οποιωνδήποτε νερών, για την εξακρίβωση και μέτρηση της ποσότητας και της ποιότητας οποιωνδήποτε νερών σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο σημείο ή σημεία, για την διεξαγωγή γεωτεχνικών και εδαφομηχανικών ερευνών και για την εξέταση οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο κρίνουν απαραίτητο ή χρήσιμο να εξεταστεί για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και να ανεγείρουν ή να εγκαθιστούν προσωρινά πάνω στην γη αυτή οποιοδήποτε οικοδόμημα, μηχάνημα, όργανο ή εξοπλισμό για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου˙

(β) να ρυθμίζουν, να ανακόπτουν ή να εκτρέπουν προσωρινά τη ροή οποιωνδήποτε νερών˙

(γ) να παρέχουν δίοδο για οποιαδήποτε υλικά, αντικείμενα και πρόσωπα, όπως ήθελαν κρίνει απαραίτητο ή χρήσιμο για τους πιο πάνω σκοπούς˙

(δ) να ανασκάπτουν το υπέδαφος ή να ενεργούν γεωτρήσεις˙

(ε) να καθαρίζουν την επηρεαζόμενη γη και να θέτουν πάνω σ΄ αυτή οποιαδήποτε σήματα ή οροθετικές γραμμές˙ και

(στ) να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που δυνατό να είναι παρεμπίπτουσα ή απαραίτητη για τους πιο πάνω σκοπούς.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) δε δύναται να εισέρχεται-

(α) σε οποιαδήποτε κατοικία χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα˙

(β) σε οποιαδήποτε οικοδομή που δε συνιστά κατοικία, χωρίς να δώσει προηγουμένως στον κάτοχό της τουλάχιστο οκτώ (8) ημερών γραπτή προειδοποίηση για την πρόθεσή του να εισέλθει σ΄ αυτή˙ ή

(γ) σε οποιαδήποτε άλλη ακίνητη ιδιοκτησία, περιλαμβανομένης και κλειστής αυλής κατοικίας, χωρίς να δώσει στον κάτοχο της τουλάχιστο μιας (1) ημέρας γραπτή προειδοποίηση για την πρόθεση του να εισέλθει σ΄ αυτή,

εκτός αν ο κάτοχος, σε οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές περιπτώσεις, συγκατατίθεται γραπτώς στην είσοδο αυτή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατό να δοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο (γ) ειδοποίηση, αυτή αναρτάται σε περίοπτο μέρος στην εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία και στο δήμο ή στην κοινότητα εντός των ορίων των οποίων βρίσκεται η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία.

Εξουσία εισόδου και αποζημίωση

124.-(1) Για την κατασκευή, τη βελτίωση, τη συντήρηση, την επιδιόρθωση, την αντικατάσταση, την αφαίρεση, τη μετακίνηση, ή την κατεδάφιση οποιωνδήποτε υδατικών ή άλλων εγκαταστάσεων ή έργων για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οι υπάλληλοι, σύμβουλοι μηχανικοί ή εργολάβοι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί δεόντως από το Διευθυντή, δύνανται, είτε προσωπικά είτε δια των αντιπροσώπων, υπαλλήλων ή εργοληπτών τους-

(α) να εισέρχονται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία και να εκτελούν τις εργασίες που τους ανατέθηκαν, είτε σε σχέση με εκείνη την ακίνητη ιδιοκτησία είτε σε σχέση με άλλη.

(β) να αποκόπτουν ή μετακινούν, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, δέντρα, φράκτες, βλάστηση, δόμες και οποιαδήποτε άλλα πράγματα αναγκαία για τους σκοπούς της παραγράφου (α). ή

(γ) να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε από τις ενέργειες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 123.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δε δύναται να εισέρχεται-

(α) σε κατοικία χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα·

(β) σε οποιαδήποτε οικοδομή που δε συνιστά κατοικία, χωρίς να δώσει προηγουμένως στον κάτοχο της τουλάχιστο οκτώ (8) ημερών γραπτή προειδοποίηση για την πρόθεσή του να εισέλθει σ΄ αυτή. ή

(γ) σε οποιαδήποτε άλλη ακίνητη ιδιοκτησία, περιλαμβανομένης και κλειστής αυλής κατοικίας, χωρίς να δώσει στον κάτοχό της τουλάχιστο μιας (1) ημέρας γραπτή προειδοποίηση για την πρόθεση του να εισέλθει σ΄ αυτή,

εκτός αν ο κάτοχος, σε οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές περιπτώσεις, συγκατατίθεται γραπτώς στην είσοδο αυτή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατό να δοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο (γ) ειδοποίηση, αυτή αναρτάται σε περίοπτο μέρος στην εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία και στα υποστατικά των γραφείων του δήμου ή της κοινότητας εντός των ορίων των οποίων βρίσκεται η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία.

(3) Κανένα δέντρο, φράκτης, βλάστηση ή δόμη ή άλλο πράγμα δεν δύναται να αποκοπεί ή να μετακινηθεί δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), εκτός αν δοθεί στον ιδιοκτήτη ή στον κάτοχο του σχετική γραπτή προειδοποίηση τουλάχιστον επτά (7) ημερών.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), όταν η εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) επιβάλλεται να γίνει άμεσα, για την προστασία ανθρώπινων ζωών ή περιουσίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων προβαίνει άμεσα στην εκτέλεση τους, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση όπως δοθεί στον ιδιοκτήτη ή στον κάτοχο οποιαδήποτε προειδοποίηση δυνάμει των εδαφίων (2) και (3):

Νοείται ότι, σε περίπτωση που για τους πιο πάνω σκοπούς απαιτείται είσοδος σε κατοικία αυτή επιτρέπεται μόνο για τον σκοπό διάσωσης θυμάτων οποιασδήποτε καταστροφής.

Αποζημιώσεις από ζημιές κατά τις έρευνες

125.-(1) Πρόσωπο ή αρχή που υφίσταται απώλεια ή ζημιά λόγω εκτέλεσης εργασιών ή άλλων ενεργειών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων με βάση τα άρθρα 123 ή 124, δικαιούται να λάβει επαρκή αποζημίωση η οποία μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ του και του Διευθυντή ή σε περίπτωση διαφωνίας, να υπολογιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(2) Η αποζημίωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν καταβάλλεται εκτός αν η απαίτηση γι΄ αυτήν υποβληθεί γραπτώς στο Διευθυντή μέσα σε δύο (2) μήνες από την ολοκλήρωση των εργασιών ή άλλων ενεργειών, σε σχέση με τις οποίες αξιώνεται η αποζημίωση.

(3) Αν μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απαίτησης για αποζημίωση που υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), αυτός που αξιώνει αποζημίωση δε συμφωνήσει με το Διευθυντή για το ποσό της αποζημίωσης, ο Διευθυντής ή το πρόσωπο που αξιώνει αποζημίωση δύναται να καταχωρίσει αγωγή με την οποία να ζητεί από το Δικαστήριο να προβεί στον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης ή, όταν αυτό ενδείκνυται, στον καταμερισμό του ποσού αυτού μεταξύ των προσώπων που δικαιούνται σε αποζημίωση.

(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, “Δικαστήριο” σημαίνει το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η ιδιοκτησία σε σχέση με την οποία ζητείται η αποζημίωση.

Εξουσία για σκάψιμο οδών και πεζοδρομίων

126.-(1) Σε συνεννόηση με το δήμο ή το κοινοτικό συμβούλιο υπό τον έλεγχο του οποίου τελεί οποιαδήποτε οδός ή πεζοδρόμιο, οποιοδήποτε πρόσωπο, δεόντως εξουσιοδοτημένο γραπτώς από το Διευθυντή για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται, είτε προσωπικά είτε δια των αντιπροσώπων, υπαλλήλων ή εργοληπτών του, να διανοίξει ή να σκάψει οποιαδήποτε οδό ή πεζοδρόμιο.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει σε διάνοιξη ή σκάψιμο με βάσει το εδάφιο (1), οφείλει όπως συμπληρώσει ή μεριμνήσει για τη συμπλήρωση του έργου που του ανατέθηκε το ταχύτερο δυνατό και όπως, με έξοδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, επαναφέρει την εν λόγω οδό ή πεζοδρόμιο στην προτέρα τους κατάσταση και όπως απομακρύνει τα απορρίμματα που προκλήθηκαν από το έργο:

Νοείται ότι, το εν λόγω πρόσωπο οφείλει επίσης όπως, κατά πάντα χρόνο, ενόσω είναι ανασκαμμένη η οδός ή το πεζοδρόμιο, να μεριμνήσει για την περίφραξη ή τη φύλαξη του σημείου που έχει ανασκαφεί και για την τοποθέτηση επαρκούς φωτισμού για την προειδοποίηση οχημάτων και πεζών για κάθε νύκτα κατά τη διάρκεια της οποίας η οδός ή το πεζοδρόμιο θα παραμείνουν στην κατάσταση αυτή.

Τοποθέτηση σωλήνων ή αγωγών κ.λπ

127.-(1) Όταν το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αφορά μόνο την τοποθέτηση σωλήνων ή αγωγών επί οποιασδήποτε γης ή κάτω από αυτή, ή την κατασκευή οποιουδήποτε υπόγειου αύλακα κάτω απ΄ οποιαδήποτε γη, εκτός από γη που καλύπτεται από οικοδομές, ή αφορά την ανανέωση τέτοιων σωλήνων, αγωγών ή αυλάκων, δεν επιβάλλεται η απόκτηση από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων της επηρεαζόμενης γης, ο Διευθυντής όμως οφείλει, προτού προβεί σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, να επιδώσει στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο της γης αυτής ή να αναρτήσει στη γη αυτή πάνω σε πινακίδα, γνωστοποίηση για την πρόθεσή του να προβεί στην ενέργεια αυτή, μαζί με περιγραφή του έργου που θα εκτελεστεί:

Νοείται ότι, αν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επίδοση ή ανάρτηση της εν λόγω γνωστοποίησης, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος δε δώσει τη συγκατάθεσή του ή αν δώσει τη συγκατάθεσή του αλλά υπό όρους κατά των οποίων ενίσταται ο Διευθυντής, ο οικείος Έπαρχος δύναται να δώσει την αναγκαία για την εκτέλεση του εν λόγω έργου συγκατάθεση είτε χωρίς όρους είτε υπό τους κατά την κρίση του δίκαιους όρους:

Νοείται περαιτέρω ότι, η εν λόγω συγκατάθεση του οικείου Έπαρχου συνιστά επαρκή εξουσιοδότηση για την εκτέλεση του σκοπούμενου έργου σύμφωνα με τους όρους που περιλήφθηκαν σ΄ αυτή.

(2) Η τοποθέτηση οποιουδήποτε σωλήνα ή αγωγού ή η κατασκευή οποιουδήποτε αυλακιού σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), θεωρείται ότι δημιουργεί δουλεία προς όφελος της Δημοκρατίας, η οποία παρέχει το δικαίωμα στο Διευθυντή όπως συντηρεί, επιδιορθώνει ή αντικαθιστά τον σωλήνα, αγωγό ή τον αύλακα και όπως διοχετεύει νερό, λύματα ή άλλα παρόμοια υγρά μέσω του εν λόγω σωλήνα, αγωγού ή αύλακα και όπως εμποδίζει την εκτέλεση, χωρίς τη συγκατάθεσή του, οποιασδήποτε κατασκευής ή καλλιέργειας κατά μήκος του σωλήνα, αγωγού ή αύλακα ή εντός εύλογης απόστασης από κάθε του πλευρά κατά τρόπο που να εμποδίζει ή να παρακωλύει την πρόσβαση στον εν λόγω σωλήνα, αγωγό ή αύλακα.

Εξουσία για απαίτηση πληροφοριών

128.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει από εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού, Αρδευτικό Τμήμα, Αρδευτικό Σύνδεσμο ή απ΄ οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή το οποίο λαμβάνει νερό από οποιαδήποτε πηγή νερού, ή είναι κάτοχος άδειας που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή είναι ιδιοκτήτης υδατικού δικαιώματος, ή προμηθεύεται νερό από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ή διανέμει, ή καταναλώνει νερό, να του παρέχει τέτοιες πληροφορίες ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και τη χρήση του νερού ή ως προς τις υδατικές του εγκαταστάσεις και κατά τέτοιο χρόνο και τύπο, όπως ο Διευθυντής ήθελε εύλογα ορίσει στη σχετική απαίτησή του.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείψει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ψευδείς δηλώσεις και επεμβάσεις σε μετρητές

129.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο-

(α) κατά την παροχή των πληροφοριών τις οποίες οφείλει να δώσει δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή

(β) για σκοπούς εξασφάλισης άδειας, συγκατάθεσης ή άλλης εξουσιοδότησης δυνάμει του παρόντος Νόμου,

εν γνώσει του ή αμελώς προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση που είναι ανακριβής ως προς ουσιώδες στοιχείο της, είναι ένοχο αδικήματος.

(2) Οποιαδήποτε άδεια, συγκατάθεση ή άλλη εξουσιοδότηση η οποία εξασφαλίστηκε ως αποτέλεσμα ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ως προς ουσιώδες στοιχείο της, υπόκειται σε ακύρωση ή αναστολή από το Διευθυντή, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

(3) Όταν απαιτείται η χρήση μετρητή, ή άλλης συσκευής, ή εξοπλισμού δυνάμει οποιασδήποτε άδειας, συγκατάθεσης, εξουσιοδότησης ή άλλης νομικής υποχρέωσης η οποία παρέχεται από τον παρόντα Νόμο, οποιοδήποτε πρόσωπο που εσκεμμένα τροποποιεί ή αλλοιώνει, ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στο μετρητή, ή στη συσκευή, ή στον εξοπλισμό ώστε να παρεμποδίσει τη λειτουργία της ή να την εμποδίσει να καταμετρά ορθά ή με ακρίβεια, είναι ένοχο αδικήματος.

(4) Πρόσωπο που κηρύσσεται ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Μέθοδος υπολογισμού τελών, δικαιωμάτων, κ.λπ

130.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύνανται να επιβάλλονται και να εισπράττονται δικαιώματα, τέλη ή οποιαδήποτε άλλα χρηματικά ανταλλάγματα για την παροχή νερού δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή για τη χορήγηση άδειας υδροληψίας, ή για ωφέλεια από νερό που παρέχεται ή λαμβάνεται, ή για οποιαδήποτε άλλη ωφέλεια που προέρχεται από το νερό γενικά ή από οποιοδήποτε κυβερνητικό υδατικό έργο, ή ως αντάλλαγμα για απόρριψη αποβλήτων σε κυβερνητικό σταθμό επεξεργασίας οικιακών ή βιομηχανικών λυμάτων και γενικά ως αντάλλαγμα των υπηρεσιών που προσφέρει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, το είδος και το ύψος των τελών, δικαιωμάτων ή ανταλλαγμάτων καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Τα δικαιώματα, τέλη ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα που αναφέρονται πιο πάνω, δύνανται να καθορίζονται είτε σε συνάρτηση προς τον όγκο του νερού που παρέχεται ή λαμβάνεται ή χρησιμοποιείται, είτε προς τον όγκο και την ποιότητα των αποβλήτων στις περιπτώσεις απόρριψης αποβλήτων σε κυβερνητικό σταθμό επεξεργασίας οικιακών ή βιομηχανικών λυμάτων, είτε σε συνάρτηση προς οποιοδήποτε άλλο παράγοντα λαμβανομένης υπόψη της ωφέλειας που αποκτάται ή της υπηρεσίας που παρέχεται σε κάθε περίπτωση.

(3) (α) Τα δικαιώματα, τέλη ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα που καθορίζονται για ή σε σχέση με την προμήθεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ή αρδευτικού ή ανακυκλωμένου νερού απ΄ οποιοδήποτε υδατικό έργο, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(β) Τα δικαιώματα, τέλη ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα που επιβάλλονται σε εγκεκριμένο καταναλωτή για ή σε σχέση με την προμήθεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται εκτός δικτύου παροχής οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου προμηθευτή, είναι τουλάχιστον ίσα με αυτά που χρεώνονται από τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της περιοχής στην οποία βρίσκεται η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία για τη συγκεκριμένη χρήση νερού:

Νοείται ότι, όταν και για όσο χρόνο στον πιο πάνω εξουσιοδοτημένο προμηθευτή δεν προβλέπεται κατηγορία δικαιωμάτων, τελών ή άλλων χρηματικών ανταλλαγμάτων που να καλύπτει τη συγκεκριμένη χρήση νερού, τότε τα επιβλητέα στον πιο πάνω εγκεκριμένο καταναλωτή τέλη, δικαιώματα ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα θα είναι τουλάχιστον ίσα με αυτά που χρεώνονται από τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της πρωτεύουσας πόλης της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία και για την ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου από το Δήμο Παραλιμνίου.

(γ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «υδατικό έργο» αναφορικά με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ή αρδευτικό νερό, σημαίνει υδατικό έργο που ανήκει στη Δημοκρατία το οποίο κατασκευάστηκε ή χρησιμοποιείται για την προμήθεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ή αρδευτικού νερού, αναλόγως της περιπτώσεως και «υδατικό έργο» αναφορικά με ανακυκλωμένο νερό, σημαίνει υδατικό έργο που ανήκει στη Δημοκρατία και κατασκευάστηκε για την εξ΄υπαρχής ή από ενδιάμεσο στάδιο επεξεργασία οικιακών ή βιομηχανικών αποβλήτων και παραγωγή νερού για άρδευση ή για παραλαβή και διάθεσή του από τρίτους.

Επιπτώσεις από την παράληψη πληρωμής τελών

131.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο οφείλει να καταβάλει τέλη ή δικαιώματα ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και το οποίο αμελεί ή αρνείται να καταβάλει ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό ή μέρος αυτού μέχρι της καθορισμένης στο σχετικό τιμολόγιο ή λογαριασμό τελευταίας ημερομηνίας εξόφλησης, οφείλει, από την εκπνοή της εν λόγω περιόδου, να καταβάλλει χρηματική επιβάρυνση οκτώ τοις εκατόν (8%) κατ’ έτος επί παντός τέτοιου οφειλόμενου ποσού μέχρι την πλήρη εξόφλησή του:

Νοείται ότι, το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου ή του λογαριασμού και της καθοριζομένης σ΄ αυτό τελευταίας ημερομηνίας εξόφλησης δεν πρέπει να είναι μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών.

(2) Ο Υπουργός δύναται να αναπροσαρμόζει την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) χρηματική επιβάρυνση από καιρό σε καιρό με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Ο Διευθυντής ή το πρόσωπο ή η Επιτροπή που διαχειρίζεται κυβερνητικό υδατικό έργο, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί-

(α) να διακόπτει την παροχή νερού και να απαγορεύει τη λήψη νερού από κυβερνητικό υδατικό έργο, ή

(β) να απαγορεύει την απόρριψη οικιακών ή/ και βιομηχανικών λυμάτων σε κυβερνητικό υδατικό έργο,

όταν η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, στο οποίο περιλαμβάνεται και η χρηματική επιβάρυνση καθυστερεί πέραν των εξήντα (60) ημερών από την καθορισμένη στο τιμολόγιο ή στο λογαριασμό τελευταία ημερομηνία εξόφλησης και αφού προηγουμένως λάβει υπόψη τις απόψεις και τις ειδικές συνθήκες του οφειλέτη.

(4) Κάθε πρόσωπο το οποίο οφείλει να καταβάλει δικαιώματα ή τέλη ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε χρηματικής επιβάρυνσης που οφείλεται δυνάμει του εδαφίου (1), και το οποίο εξακολουθεί να αμελεί ή να αρνείται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό ή μέρος αυτού για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών από την καθορισμένη στο σχετικό τιμολόγιο ή λογαριασμό τελευταία ημερομηνία εξόφλησης, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850).

(5) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου δυνάμει του εδαφίου (4), το Δικαστήριο, επιπρόσθετα από τη χρηματική ποινή που δυνατό να επιβάλει, διατάσσει όπως ο καταδικασθείς καταβάλει τα δικαιώματα, τα τέλη ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε χρηματικής επιβάρυνσης που οφείλεται δυνάμει του εδαφίου (1), τα οποία αμέλησε ή αρνήθηκε να καταβάλει.

(6) Ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης για αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (4), ο Διευθυντής ή το πρόσωπο ή η Επιτροπή που διαχειρίζεται κυβερνητικό υδατικό έργο, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να ενάγει και να ανακτά με αστική διαδικασία οποιαδήποτε δικαιώματα, τέλη, άλλα χρηματικά ανταλλάγματα ή χρηματικές επιβαρύνσεις απ΄ οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο παραλείπει να τα καταβάλει.

Κανονισμοί

132.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι επιδεκτικό καθορισμού ή προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ότι δύναται να καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εξουσιών που παρέχονται με το εδάφιο (1), οι Κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Την τοποθέτηση κεντρικών αγωγών ή άλλων υδατικών εγκαταστάσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(β) τον καθορισμό του μεγέθους, της φύσης, των υλικών, της αντοχής, της ποιότητας και της κατασκευής των υδατικών εγκαταστάσεων, καθώς και της διάταξης σύνδεσης, αποσύνδεσης, τροποποίησης και επισκευής τους και του τρόπου ελέγχου και δοκιμής τους,

(γ) τον τρόπο χρήσης του νερού και την παρεμπόδιση της σπατάλης, υπερβολικής κατανάλωσης, κατάχρησης, λανθασμένης μέτρησης ή μόλυνσης του νερού,

(δ) τη συντήρηση των υδατικών έργων ή εγκαταστάσεων εξουσιοδοτημένων προμηθευτών νερού ή Αρδευτικών Τμημάτων ή Αρδευτικών Συνδέσμων,

(ε) την προμήθεια και τη χρήση νερού σε περίπτωση ανομβρίας ή άλλης κατάστασης έκτακτης ανάγκης,

(στ) τον καθορισμό των δικαιωμάτων ή των τελών και οποιωνδήποτε άλλων χρηματικών ανταλλαγμάτων που δύνανται να επιβληθούν ή να εισπραχθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(ζ) την ίδρυση ξεχωριστού ταμείου για κάθε κυβερνητικό υδατικό έργο στο οποίο να κατατίθενται όλα τα δικαιώματα, τέλη και λοιπά χρηματικά ποσά και χρηματικές ποινές, σε σχέση με το συγκεκριμένο κυβερνητικό υδατικό έργο και για τον τρόπο διάθεσης των ποσών αυτών και γενικά για τον τρόπο λειτουργίας και ελέγχου του ταμείου αυτού,

(η) τον καθορισμό των εξουσιών και της διαδικασίας που θα ακολουθείται από τους Υδατικούς Επιτρόπους στον καταρτισμό και στην αναθεώρηση των προδιαγραφών που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(θ) τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων που αφορούν τους όρους εργοδότησης, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στους υπαλλήλους των Επιτρόπων που αναφέρονται στο άρθρο 42,

(ι) τη ρύθμιση της εισόδου σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς έρευνας, εκτέλεσης υδατικών ή άλλων έργων και γενικά για οποιουσδήποτε σκοπούς που προνοούνται στον παρόντα Νόμο,

(ια) τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαχείριση οποιωνδήποτε έργων υδροληψίας και την έκδοση αδειών, στις περιπτώσεις όπου τα θέματα αυτά δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Νόμου,

(ιβ) τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια των ταμιευτήρων, τη συλλογή πληροφοριών, την ετοιμασία μελετών και προγραμμάτων προστασίας των υδάτων και του περιβάλλοντος και τη διαχείριση και τη ρύθμιση υδατικών συστημάτων,

(ιγ) τη μελέτη και την εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων και τη ρύθμιση παρεμφερών θεμάτων σχετικών με την πρόληψη ή την αντιμετώπιση πλημμυρών από όμβρια ύδατα, και

(ιδ) τους όρους αδειοδότησης και καταβολής τελών για τη χρήση οποιουδήποτε υδατικού έργου για σκοπούς ιχθυοκαλλιέργειας ή διεξαγωγής αθλοπαιδιών με πλωτά μέσα.

(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να αναφέρονται και να εφαρμόζονται σε ένα ή περισσότερα υδατικά έργα.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύναται να προβλέπουν ότι η παράβαση τους συνιστά αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με:

(α) Την επιβολή, από το Διευθυντή, διοικητικών ποινών και κυρώσεων μέχρι χίλια εφτακόσια ευρώ (€1.700),

(β) φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(5) Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση:

Νοείται ότι, αν μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν, στο σύνολό τους ή μερικώς, τότε αυτοί, αμέσως μετά από την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησής τους, στο σύνολο τους ή μερικώς, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως τροποποιήθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή ή, ανάλογα με την περίπτωση, από την ημερομηνία που δυνατό να καθορίζεται σ΄ αυτούς:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου Νόμου, Κανονισμοί που καθορίζουν δικαιώματα, τέλη ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα κατ' εφαρμογή της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2), με εξαίρεση τους Κανονισμούς που καθορίζουν τα τέλη απόρριψης που καταβάλλουν οι χρήστες κυβερνητικών σταθμών επεξεργασίας οικιακών ή/ και βιομηχανικών λυμάτων, δεν απαιτείται να κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, αλλά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους ή, ανάλογα με την περίπτωση, από την ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτούς.

(6) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένων των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση την παράγραφο (στ) του εδαφίου (2) δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ.

Παρεμπόδιση υπαλλήλων ή εργατών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή άλλων εξουσιοδοτημένων προσώπων

133. Πρόσωπο το οποίο παρεμποδίζει οποιοδήποτε υπάλληλο ή εργάτη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή άλλα εξουσιοδοτημένα από το Διευθυντή πρόσωπα στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, είναι ένοχος αδικήματος και εκτός αν προβλέπεται διαφορετική ποινή σε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια εφτακόσια ευρώ (€1.700) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Γενικό αδίκημα

134. Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απαγορευτική ή επιτακτική διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, είναι ένοχο αδικήματος και, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική ποινή σε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες εκατό ευρώ (€5.100) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη αξιωματούχων νομικών προσώπων

135. ΄Όταν αδίκημα που διαπράττεται από νομικό πρόσωπο δυνάμει του παρόντος Νόμου, αποδειχθεί ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, ή τη συνεργασία οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, προέδρου, διευθυντή, διοικητικού συμβούλου, γραμματέα, ή άλλου παρόμοιου αξιωματούχου του νομικού προσώπου, ή οποιουδήποτε προσώπου που επαρουσιάζετο ότι ενεργούσε με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, ή ότι η διάπραξή του έχει διευκολυνθεί από μέρους του λόγω αμέλειας, τόσο αυτός όσο και το νομικό πρόσωπο θεωρούνται ένοχοι του εν λόγω αδικήματος και υπόκεινται σε δίωξη και ποινή ανάλογα.

Παρεμπίπτοντα Διατάγματα

136.-(1) Ενόσω εκκρεμεί η εκδίκαση αδικήματος που διαπράχθηκε κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν μονομερούς (ex-parte) αίτησης της κατηγορούσας αρχής, να εκδώσει δικαστικό παρεμπίπτον διάταγμα με το οποίο να υποχρεώνει τον κατηγορούμενο όπως, ενόσω εκκρεμεί η έκδοση τελικής απόφασης επί της υπόθεσης, αναστείλει ή διακόψει κάθε πράξη, επιχείρηση, διάβημα ή μέτρο που έγινε ή λήφθηκε, σύμφωνα με την κατηγορία που αφορά το αδίκημα, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού.

(2) Οι προϋποθέσεις εκδόσεως του ανωτέρω διατάγματος διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις διατάξεις της νομοθεσίας και τη δικαστική πρακτική που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εκδίκασης αστικών διαφορών.

Μη εφαρμογή του άρθρου 88 της ποινικής δικονομίας

137. Οι διατάξεις του άρθρου 88 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου δεν εφαρμόζονται σε κατηγορία που προσάπτεται εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Είσπραξη μη καταβληθέντων τελών και δικαιωμάτων

138.-(1) Σε περίπτωση μη καταβολής οφειλόμενων τελών, δικαιωμάτων ή άλλων χρηματικών ανταλλαγμάτων πληρωτέων δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, ο Διευθυντής δύναται να διαβιβάσει στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων πιστοποιητικό το οποίο φέρει την υπογραφή του και το οποίο αναγράφει τα ονόματα των προσώπων που οφείλουν τα τέλη, τα δικαιώματα ή άλλα χρηματικά ανταλλάγματα τα οποία αναφέρονται ειδικά στο πιστοποιητικό.

(2) Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, μόλις λάβει το εν λόγω πιστοποιητικό, προβαίνει στην είσπραξη και στην αναζήτηση των τελών και των δικαιωμάτων αυτών ως αν επρόκειτο για φόρους οφειλόμενους δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου ο οποίος αφορά την είσπραξη και την αναζήτηση φόρων.

Θεραπεία των επιπτώσεων παράβασης

139.-(1) Ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης, σε περίπτωση παράλειψης οποιουδήποτε προσώπου να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των Μερών V μέχρι ΙΧ, αμφοτέρων περιλαμβανομένων, ή σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης των πιο πάνω Μερών, ο Διευθυντής, δύναται να απαιτήσει από το πρόσωπο που ευθύνεται για τέτοια παράλειψη ή παράβαση να λάβει τέτοια μέτρα τα οποία κρίνονται ως αναγκαία για τη θεραπεία των επιπτώσεων της εν λόγω παράλειψης ή παράβασης, εντός τέτοιας εύλογης περιόδου που θα οριστεί στη σχετική απαίτηση.

(2) Αν το πρόσωπο που ευθύνεται για την εν λόγω παράλειψη ή παράβαση παραλείψει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, ο Διευθυντής δύναται να προβεί στη λήψη των μέτρων αυτών και να ανακτήσει κάθε εύλογη δαπάνη από το εν λόγω πρόσωπο.

Συνεπακόλουθα από ανάκληση ή ακύρωση άδειας

140. Σε περίπτωση ανάκλησης, ακύρωσης ή τερματισμού άδειας, συγκατάθεσης ή άλλης εξουσιοδότησης δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο κάτοχος της σχετικής άδειας, συγκατάθεσης ή άλλης εξουσιοδότησης οφείλει να κατεδαφίσει και να αφαιρέσει όλα τα έργα ή τις υδατικές εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν ή χρησιμοποιούντο σε σχέση με την εν λόγω άδεια, συγκατάθεση ή εξουσιοδότηση και να συμμορφωθεί με όλες τις υποδείξεις του Διευθυντή για την επαναφορά οποιασδήποτε επηρεαζόμενης πηγής νερού στην προηγούμενη της κατάσταση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρξει παράλειψη συμμόρφωσης, ο Διευθυντής δύναται να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες και να απαιτήσει κάθε εύλογη δαπάνη από το πρόσωπο που ευθύνεται για την εν λόγω παράλειψη.

Έλεγχος Επιχειρήσεων Λατομείων

141. Τίποτε το οποίο περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή νέα μίσθωση λατομείου παραχωρηθείσα δυνάμει του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου δεν απαλλάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο από την υποχρέωσή του να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου και οι διατάξεις του παρόντος Νόμου θα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη στα πλαίσια ή σε σχέση με επιχειρήσεις λατομείων όπως εφαρμόζονται γενικά.

Κυβερνητικές επιχορηγήσεις

142. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να επιχορηγεί με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε εκάστοτε κρίνει πρόσφορο, οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή αρχή, αναφορικά με έξοδα που αυτό υπέστη ή πρόκειται να υποστεί σε σχέση με τη διανομή ή τη χρήση νερού για υδρευτικούς, αρδευτικούς ή άλλους σκοπούς.

Εξουσία επίταξης εργασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

143.-(1) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο, ή υδατικό έργο ή ιδιοκτησία γειτονική προς υδατικά έργα απειλούνται από ξαφνικό κίνδυνο, ο Διευθυντής δύναται να καλέσει τους ικανούς κατοίκους γειτονικού προς τα εν λόγω υδατικά έργα δήμου ή κοινότητας για να βοηθήσουν σε εργασία η οποία ήθελε αναληφθεί για να αποτραπεί ο κίνδυνος.

(2) Η ανωτέρω κλήση δύναται να γίνει από ραδιοφώνου, τηλεόρασης, ή με το κτύπημα της καμπάνας της εκκλησίας του δήμου ή της κοινότητας, ή μέσω δημόσιου κήρυκα, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ικανό να δώσει ειδοποίηση στους ικανούς κατοίκους ότι η βοήθειά τους απαιτείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(3) Για την εργασία των προσώπων που απασχολούνται για τον πιο πάνω σκοπό, καταβάλλεται πληρωμή με την τρέχουσα τιμή της αγοράς της επαρχίας όπου παρέχεται.

(4) Ικανός κάτοικος ο οποίος ενώ κλήθηκε κατά τον ανωτέρω τρόπο να προσφέρει βοήθεια παρέλειψε να το πράξει, χωρίς εύλογη αιτία ή δικαιολογία, η απόδειξη της οποίας βαρύνει τον ίδιο, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια εφτακόσια ευρώ (€1.700).

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “ικανός κάτοικος” σημαίνει κάθε πρόσωπο μεταξύ της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) και εξήντα (60) ετών που κατοικεί εντός των προαναφερόμενων δήμων ή κοινοτήτων, το οποίο δεν είναι ανίκανο λόγω πνευματικής ή σωματικής αναπηρίας για χειρονακτική εργασία, εκτός από ιερείς θρησκείας όλων των δογμάτων, δημάρχους, κοινοτάρχες, μέλη του Στρατού και της Αστυνομίας και δημόσιους υπαλλήλους.

Ειδικές διατάξεις για περιοχές υδροσυλλογής και ωφελούμενες περιοχές

144. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, καμιά άδεια δεν εκδίδεται από οποιοδήποτε πρόσωπο, όργανο ή αρχή για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι με οποιοδήποτε τρόπο θα επηρεάσει ή παραβλάψει τα υπόγεια ή τα επιφανειακά χερσαία νερά σε ωφελούμενες περιοχές ή σε περιοχές υδροσυλλογής, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή, η οποία δυνατό να δοθεί υπό όρους.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταργήσεις

145. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι ακόλουθοι Νόμοι καταργούνται:

(α) Ο περί Δημοσίων Ποταμών (Προστασία) Νόμος·

(β) Ο περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμος·

(γ) Ο περί Υδάτων (Ανάπτυξη και Διανομή) Νόμος·

(δ) Ο περί Φρεάτων Νόμος·

(ε) Οι περί Υδατοπρομήθειας (Ειδικά Μέτρα) Νόμος.

Μεταβατική διάταξη σε σχέση με τον περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμο

146. Πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κατέχουν άδεια δυνάμει του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου και για τους σκοπούς της επιχείρησης την οποία διεξάγουν, δυνάμει της εν λόγω άδειας, νόμιμα αφαιρούσαν ή μετέφεραν λίθους, χάλικες, άμμο ή άλλα υλικά από την κοίτη, την όχθη ή τον τοίχο οποιουδήποτε υδατορέματος ή μέρους οποιουδήποτε υδατορέματος, δύνανται να συνεχίσουν τις εν λόγω δραστηριότητες μέχρι τη λήξη της εν λόγω άδειας.

Μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με τον περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμο

147. Ανεξάρτητα από την κατάργηση του περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμου-

(α) οποιοιδήποτε Κανονισμοί, Διατάγματα ή άλλες κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει του πιο πάνω καταργηθέντος Νόμου και που βρίσκονταν σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου εκδόθηκαν δυνάμει αυτού και θα συνεχίσουν να τυγχάνουν εφαρμογής, εκτός στην έκταση που είναι αντίθετοι ή ασυμβίβαστοι με τις διατάξεις αυτού μέχρις ότου τροποποιηθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν από Κανονισμούς ή Διατάγματα ή άλλες κανονιστικές πράξεις που θα εκδοθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(β) χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α), οποιαδήποτε περιοχή η οποία, αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, αποτελούσε ωφελούμενη περιοχή ή περιοχή υδροδότησης που καθορίστηκε δυνάμει του πιο πάνω καταργηθέντος Νόμου, θα συνεχίσει να θεωρείται ως ωφελούμενη περιοχή ή περιοχή υδροσυλλογής, αντίστοιχα, που καθορίστηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(γ) οποιαδήποτε άδεια για λήψη ή για αξιοποίηση νερού που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του πιο πάνω καταργηθέντος Νόμου και η οποία ήταν έγκυρη και σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίσει να είναι έγκυρη και σε ισχύ και θα θεωρείται, δυνάμει των διατάξεων των ακόλουθων υποπαραγράφων (i) και (ii), ως άδεια που χορηγήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, οι δε όροι που επιβλήθηκαν δι΄ αυτής θα συνεχίσουν να ισχύουν με τις ανάλογες προσαρμογές:

(i) Άδεια για λήψη νερού θα θεωρείται ως άδεια υδροληψίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIII του παρόντος Νόμου,

(ii) άδεια για αξιοποίηση νερού θα θεωρείται ως άδεια που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ του παρόντος Νόμου˙

(δ) εάν, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου εκκρεμεί οποιαδήποτε ιεραρχική προσφυγή που καταχωρίστηκε δυνάμει του άρθρου 5Β του πιο πάνω καταργηθέντος Νόμου, αυτή δύναται να συνεχιστεί ως αν ο παρών Νόμος δεν είχε τεθεί σε ισχύ και για σκοπούς ολοκλήρωσης της εξέτασης τέτοιας προσφυγής ή για σκοπούς έκδοσης απόφασης σε οποιαδήποτε τέτοια προσφυγή, η εξέταση της οποίας ολοκληρώθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός ενεργεί σύμφωνα με την εξουσία που είχε αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και εκδίδει τέτοια απόφαση όπως θα μπορούσε να εκδώσει δυνάμει της εξουσίας που είχε κατά τον εν λόγω χρόνο.

Μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με τον περί Φρεάτων Νόμο και σε σχέση με φρέατα που έχουν ανορυχθεί πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

148.-(1) Ανεξάρτητα από την κατάργηση του περί Φρεάτων Νόμου-

(α) οποιαδήποτε άδεια ανόρυξης φρέατος που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του πιο πάνω καταργηθέντος Νόμου και η οποία ήταν έγκυρη και σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, και η οποία αφορά φρέαρ το οποίο δεν είχε ανορυχθεί και κατασκευασθεί μέχρι την εν λόγω έναρξη ή αφορά υφιστάμενο φρέαρ του οποίου η ανόρυξη και η κατασκευή είχε συμπληρωθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, αλλά δεν περιέχει εξουσιοδότηση για τη λήψη νερού, θα συνεχίσει να είναι έγκυρη και σε ισχύ και θα θεωρείται ως άδεια έργου υδροληψίας που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, οι δε όροι που περιέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια άδεια θα συνεχίσουν να ισχύουν με τις ανάλογες προσαρμογές:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο κάτοχος τέτοιας άδειας δεν είναι ο ιδιοκτήτης της γης επί της οποίας θα ανορυχθεί το σχετικό φρέαρ ή ο ιδιοκτήτης του εν λόγω υφιστάμενου φρέατος, αυτός δικαιούται να αποταθεί για πιστοποιητικό έγκρισης και για άδεια υδροληψίας για το εν λόγω φρέαρ δυνάμει των σχετικών διατάξεων του Μέρους VIII ως αν ήταν ιδιοκτήτης της εν λόγω γης ή του εν λόγω φρέατος˙

(β) (i) οποιαδήποτε άδεια ανόρυξης φρέατος που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του πιο πάνω καταργηθέντος Νόμου, η οποία ήταν έγκυρη και σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και που αφορά υφιστάμενο φρέαρ του οποίου η ανόρυξη και κατασκευή είχε συμπληρωθεί μέχρι την εν λόγω έναρξη και περιέχει εξουσιοδότηση για τη λήψη νερού ή που αφορά φρέαρ το οποίο δεν είχε ανορυχθεί ή κατασκευασθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, αλλά περιείχε εξ αρχής εξουσιοδότηση για τη λήψη νερού, θα συνεχίσει να είναι έγκυρη και σε ισχύ και θα θεωρείται ως άδεια έργου υδροληψίας και ταυτόχρονα ως άδεια υδροληψίας που εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(ii) οι όροι που περιέχονται στις άδειες ανόρυξης φρέατος που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) θα θεωρούνται, στο βαθμό που ρυθμίζουν θέματα που εμπίπτουν στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 92 ή άλλα θέματα συναφή με αυτά, ως όροι της άδειας έργου υδροληψίας και, στο βαθμό που ρυθμίζουν θέματα που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις παραγράφους (α) μέχρι (ε) του άρθρου 92 ή άλλα θέματα συναφή με αυτά, ως όροι της άδειας υδροληψίας και θα συνεχίσουν να ισχύουν με τις ανάλογες προσαρμογές˙

(γ) οποιαδήποτε άδεια για τη διεύρυνση, την εκβάθυνση ή με άλλο τρόπο επέκταση φρέατος που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του πιο πάνω καταργηθέντος Νόμου, η οποία ήταν έγκυρη και σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίσει να είναι έγκυρη και σε ισχύ και θα θεωρείται ως άδεια έργου υδροληψίας που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, οι δε όροι που περιέχονται σε αυτή θα συνεχίσουν να ισχύουν με τις ανάλογες προσαρμογές˙

(δ) οποιαδήποτε άδεια διατρητή που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του πιο πάνω καταργηθέντος Νόμου, η οποία ήταν έγκυρη και σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίσει να είναι έγκυρη και σε ισχύ και θα θεωρείται ως άδεια διατρητή που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(ε) όταν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου εκκρεμεί οποιαδήποτε αγωγή που καταχωρίστηκε δυνάμει του άρθρου 8 ή του άρθρου 10 του πιο πάνω καταργηθέντος Νόμου, αυτή δύναται να συνεχιστεί ως αν ο παρών Νόμος δεν είχε τεθεί σε ισχύ και για σκοπούς ολοκλήρωσης της εκδίκασης τέτοιας αγωγής ή για σκοπούς έκδοσης διατάγματος ή απόφασης σε οποιαδήποτε τέτοια αγωγή η εξέταση της οποίας ολοκληρώθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, το αρμόδιο Δικαστήριο ενεργεί σύμφωνα με την εξουσία που είχε αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και εκδίδει τέτοιο διάταγμα ή απόφαση όπως θα μπορούσε να εκδώσει δυνάμει της εξουσίας που είχε κατά τον εν λόγω χρόνο˙

(στ) οποιοδήποτε αγώγιμο δικαίωμα που υφίστατο αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου δυνάμει του άρθρου 8 ή του άρθρου 10 του πιο πάνω καταργηθέντος Νόμου, θα θεωρείται ότι συνεχίζει να υφίσταται για περίοδο ενός (1) μηνός από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ως αν ο παρών Νόμος δεν είχε τεθεί σε ισχύ και οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται εντός της πιο πάνω περιόδου εκδικάζεται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ε).

(2) Τηρουμένων των προνοιών των εδαφίων (3) έως (11), κάτοχοι φρεάτων οι οποίοι έχουν ανορύξει ή κατασκευάσει φρέαρ πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη από τον πιο πάνω καταργηθέντα περί Φρεάτων Νόμο άδεια ανόρυξης ή κατασκευής φρέατος, δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο Διευθυντή, για καταγραφή και αδειοδότηση των εν λόγω φρεάτων μέχρι την την 31η Ιανουαρίου 2014, οπότε τα φρέατα για τα οποία δεν καταβλήθηκε έγκαιρα αίτηση τίθενται σε αχρησία ή καταστρέφονται με έξοδα του ιδιοκτήτη και σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή.:

Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι κάτοχοι των φρεάτων που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο δε διώκονται ποινικά για παράβαση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 80 αυτού, καθόλη τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που λήγει την 31η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με τα πιο πάνω, εντός της οποίας δύνανται να υποβάλουν την εν λόγω αίτηση στο Διευθυντή.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων Κανονισμών, κάτοχος φρέατος, που έχει ως κύρια πηγή εισοδήματος τη γεωργία και το φρέαρ του οποίου βρίσκεται μέσα σε ιδιόκτητη ακίνητη ιδιοκτησία ή σε ακίνητη ιδιοκτησία που μισθώνεται ή σε κρατική δασική γη ή σε κρατική (χαλίτικη) γη ή σε οποιαδήποτε τουρκοκυπριακή γη ή σε οποιαδήποτε άλλη γη υποβάλλει την αίτηση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), στο Διευθυντή μέχρι την 30η Ιουνίου 2014, επισυνάπτοντας τον τίτλο ιδιοκτησίας ή μίσθωσης της ακίνητης ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε τεκμήριο ή μαρτυρία που να αποδεικνύει την κατοχή και χρήση του φρέατος.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων Κανονισμών, κάτοχος φρέατος

(α) που βρίσκεται μέσα σε ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία μισθώνεται ή σε κρατική δασική γη ή σε κρατική (χαλίτικη) γη ή σε οποιαδήποτε τουρκοκυπριακή γη ή σε οποιαδήποτε άλλη γη και/ή

(β) κατέχεται και χρησιμοποιείται αποδεδειγμένα στη βάση οποιουδήποτε τεκμηρίου ή μαρτυρίας που να αποδεικνύει την κατοχή και χρήση αυτού και για το οποίο υπάρχει σε ισχύ μίσθωση με τον ιδιοκτήτη της γης στην οποία βρίσκεται,

υποβάλλει αίτηση με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (3) και ο Διευθυντής εκδίδει προσωρινή άδεια χρήσης του φρέατος  προς όφελος του αιτητή, νοουμένου ότι αυτός έχει ως κύρια πηγή εισοδήματος τη γεωργία, η οποία άδεια ισχύει για όσο χρόνο υπάρχει σε ισχύ μίσθωση και τερματίζεται με τη λήξη της μίσθωσης αυτής, εκτός αν ανανεωθεί έγκαιρα.

(5)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων Κανονισμών, σε περίπτωση αλλαγής συνόρων κατά τις οριοθετήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας εντός των οποίων υφίστανται φρέατα, κάτοχος φρέατος το οποίο επηρεάστηκε από την προαναφερόμενη αλλαγή συνόρων, δύναται να υποβάλει αίτηση για ανόρυξη νέου φρέατος σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη ακίνητη ιδιοκτησία μέχρι την 30η Ιουνίου 2014, νοουμένου ότι αυτός έχει ως κύρια πηγή εισοδήματος τη γεωργία.

(β) οποία υποβάλλεται αίτηση δυνάμει της παραγράφου (α) είναι υπό μίσθωση, η άδεια είναι προσωρινή και διαρκεί για όσο χρόνο ισχύει η μίσθωση, νοουμένου ότι ο μισθωτής εξακολουθεί να έχει ως κύρια πηγή εισοδήματος τη γεωργία.

(6) Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση πριν την 30η Ιουνίου 2014 για φρέαρ που βρίσκεται μέσα σε ζώνη προστασίας της  παραλίας με βάση τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ο Διευθυντής εκδίδει προσωρινή άδεια προς όφελος του αιτητή, στην οποία υποδεικνύεται σημείο σε άλλη ιδιόκτητη ή μισθωμένη ακίνητη ιδιοκτησία όπου δύναται να ανορύξει ή να κατασκευάσει φρέαρ, εκτός εάν υπάρχει άμεση ροή θαλάσσιου υδάτινου πόρου στον υπόγειο υδροφορέα ή το βάθος του φρέατος  είναι τέτοιο που δυνατό να επιταχύνει τη μόλυνση του υδροφορέα.

(7)(α) Σε περίπτωση που πρόσωπο, το οποίο έχει ως κύρια πηγή εισοδήματος τη γεωργία, υποβάλλει αίτηση πριν την 30η Ιουνίου 2014 για υφιστάμενο φρέαρ που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των τριακόσιων μέτρων (300m) από φράγμα, τότε ο Διευθυντής εκδίδει άδεια στον ιδιοκτήτη της ακίνητης ιδιοκτησίας με ποσοτικούς περιορισμούς που ορίζει ο Διευθυντής.

(β) Αν ο αναφερόμενος στην παράγραφο (α) αιτητής είναι μισθωτής ακίνητης ιδιοκτησίας ή χρησιμοποιεί φρέαρ στη βάση οποιουδήποτε τεκμηρίου ή μαρτυρίας που να αποδεικνύει την κατοχή και χρήση του φρέατος-

(i) και δεν υπάρχει ένσταση από τον ιδιοκτήτη της ακίνητης ιδιοκτησίας, ο Διευθυντής εκδίδει προσωρινή άδεια, ή

(ii) σε περίπτωση που υπάρχει ένσταση από τον ιδιοκτήτη της ακίνητης ιδιοκτησίας, ο αιτητής δύναται πριν την 30η Ιουνίου 2014, να αιτηθεί τη μεταφορά του φρέατος σε άλλο ιδιόκτητο τεμάχιο ή σε άλλο σημείο μισθωμένης ακίνητης ιδιοκτησίας, οπότε και του παραχωρείται προσωρινή άδεια χρήσης.

(8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, του περί Δασών Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων Κανονισμών, κάτοχος φρέατος που βρίσκεται και λειτουργεί μέσα σε κρατική ή δασική γη ή σε οποιασδήποτε άλλη ιδιοκτησία δύναται, μέχρι την 30η Ιουνίου 2014, να αιτηθεί προς όφελός του, την έκδοση προσωρινής άδειας χρήσης του φρέατος αυτού, για όσο χρόνο αυτός έχει ως κύρια πηγή εισοδήματος τη γεωργία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αιτητής παύει να έχει ως κύρια πηγή εισοδήματος τη γεωργία, η προσωρινή άδεια τερματίζεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο αιτητής εξασφαλίζει μίσθωση μπορεί να αιτηθεί τη μετατροπή της προσωρινής άδειας χρήσης σε μόνιμη άδεια.

(9) Αίτηση προσώπου, το οποίο έχει ως κύρια πηγή εισοδήματος τη γεωργία, δύναται να αφορά φρέαρ ή ομάδα φρεάτων του ίδιου προσώπου και πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή τέλους ύψους είκοσι ευρώ (€20) για αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2014. Το ποσό αυτό προσεπιβαρύνεται με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι την  30η Ιουνίου 2014.

(10) Ο Διευθυντής εκδίδει τις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο άδειες για κάθε φρέαρ χωριστά και διευκολύνει την έκδοση των αδειών αυτών, εκτός εάν υπάρχει άμεση ροή θαλάσσιου υδάτινου πόρου στον υπόγειο υδροφορέα ή το βάθος του φρέατος  είναι τέτοιο που δυνατό να επιταχύνει τη μόλυνση του υδροφορέα, οπότε κατ’ εξαίρεση και τεκμηριωμένα ο Διευθυντής δεν εγκρίνει την αίτηση.

(11) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (9), κάτοχος φρέατος ο οποίος έχει ως κύρια πηγή εισοδήματος τη γεωργία δύναται να αιτείται από το Διευθυντή το κλείσιμο φρέατος ατελώς ή να το διατηρεί σε εφεδρεία και να το ενεργοποιεί σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων μετά από ειδική έγκριση, ιδιαίτερα αν αυτό είναι επικίνδυνο, και να αιτείται και να διευκολύνεται παράλληλα στο άνοιγμα νέου φρέατος.

(12) Πρόσωπο, το οποίο έχει ως κύρια πηγή εισοδήματος τη γεωργία δύναται, μέχρι την 31η Ιουνίου 2014, να αιτηθεί την έκδοση προς όφελος του προσωρινής άδειας χρήσης φρέατος, για όσο χρόνο έχει ως κύρια πηγή εισοδήματος τη γεωργία, με σκοπό τη μεταφορά του νερού από το φρέαρ για γεωργική χρήση.

(13) Ο Υπουργός δύναται να εξετάσει αίτηση που υποβλήθηκε από πρόσωπο, του οποίου η κύρια πηγή του εισοδήματος είναι η  γεωργία και η βιωσιμότητα της γεωργικής δραστηριότητας του οποίου επηρεάζεται καθοριστικά από τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου και να αποφασίσει, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Διευθυντή, κατ’ εξαίρεση την αναπλήρωση των αρδευτικών ποσοτήτων είτε μέσα από υδατικά έργα είτε επιτρέποντας τη διατήρηση φρεάτων κατ’ εξαίρεση και προσωρινά, τα οποία καταγράφονται σε ειδικό Μητρώο που τηρείται για το σκοπό αυτό ως υποκατηγορία του Μητρώου Εγγραφής Φρεάτων που προβλέπεται στο άρθρο 105Α του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με τον περί Υδατοπρομήθειας (Ειδικά Μέτρα) Νόμο

149. Ανεξάρτητα από την κατάργηση του περί Υδατοπρομήθειας (Ειδικά Μέτρα) Νόμου-

(α) οποιαδήποτε άδεια που εκδόθηκε δυνάμει του πιο πάνω καταργηθέντος Νόμου σχετικά με τη διάτρηση, την ανασκαφή ή την κατασκευή φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας ή τη διεύρυνση, την εκβάθυνση ή τη με άλλο τρόπο επέκταση υφιστάμενου φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας και η οποία ήταν έγκυρη και σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίσει να είναι έγκυρη και σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κατ' αναλογία σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια άδεια οι διατάξεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 148.

(β) οποιαδήποτε άδεια άντλησης νερού που εκδόθηκε δυνάμει του πιο πάνω καταργηθέντος Νόμου σχετικά με υφιστάμενο φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας και η οποία ήταν έγκυρη και σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίσει να είναι έγκυρη και σε ισχύ και θα θεωρείται ως άδεια υδροληψίας που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, οι δε όροι της θα συνεχίσουν να ισχύουν με τις ανάλογες προσαρμογές.

Γενικές μεταβατικές διατάξεις

150.-(1) Οποιοδήποτε μητρώο, προδιαγραφή, τιμολόγιο, λογαριασμός, πιστοποιητικό, αίτηση, ένσταση, συμφωνία, διευθέτηση, ειδοποίηση, ή οποιαδήποτε άλλη πράξη, ενέργεια ή απόφαση, εξαιρουμένων Κανονισμών, Διαταγμάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων, που καταρτίστηκε, υποβλήθηκε, δόθηκε, έγινε ή λήφθηκε, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει οποιουδήποτε από τους καταργηθέντες Νόμους ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών, στην έκταση που θα μπορούσε να είχε καταρτιστεί, υποβληθεί, δοθεί, γίνει ή ληφθεί δυνάμει αντίστοιχης διάταξης του παρόντος Νόμου, δεν καθίσταται άκυρη με την κατάργηση των εν λόγω Νόμων δυνάμει του άρθρου 145, αλλά θα συνεχίσει να ισχύει και να θεωρείται έγκυρη, ως αν είχε καταρτιστεί, υποβληθεί, δοθεί, γίνει ή ληφθεί, ανάλογα με την περίπτωση δυνάμει της εν λόγω αντίστοιχης διάταξης του παρόντος Νόμου.

(2) Αιτήσεις οι οποίες εμπίπτουν στο εδάφιο (1) ανωτέρω τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε αιτητή να του παράσχει οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να είχαν παρασχεθεί αν η αίτηση του είχε υποβληθεί δυνάμει των εν λόγω διατάξεων ή Κανονισμών.

(3) Όταν οποιαδήποτε χρονική προθεσμία που προβλέπεται στους καταργηθέντες Νόμους είχε ενεργοποιηθεί και συνεχίζει να είναι ενεργοποιημένη κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και υπάρχει αντίστοιχη διάταξη στον παρόντα Νόμο, ο παρών Νόμος θα έχει εφαρμογή ως αν η αντίστοιχη αυτή διάταξη είχε τεθεί σε ισχύ κατά τη στιγμή που άρχισε η περίοδος ή η προθεσμία αυτή.

(4) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, η υπηρεσία του Διευθυντή και των λειτουργών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που είχαν αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(5) Κάθε έγγραφο που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντα Νόμου και το οποίο αναφέρεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στο Διευθυντή του ή σε λειτουργούς του, θα ερμηνεύεται ως αναφερόμενο στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στο Διευθυντή ή σε λειτουργούς του με βάση τον παρόντα Νόμο, αντίστοιχα.

(6) Κάθε έγγραφο το οποίο αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάταξη των καταργηθέντων Νόμων θα ερμηνεύεται ως αναφερόμενο στην αντίστοιχη διάταξη του παρόντος Νόμου.

Αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών

151. Ο Διευθυντής δικαιούται να ζητεί από κατόχους αδειών που εκδόθηκαν δυνάμει οποιουδήποτε καταργηθέντος Νόμου πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ δυνάμει των άρθρων 146 μέχρι 149, όπως τις παραδώσουν στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για να αντικατασταθούν με νέες άδειες στον καθορισμένο τύπο.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

152. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πρώτος Πίνακας

Πρώτος Πίνακας

[Άρθρο 83(1)]

 

Ημερομηνία..................

 

Διευθυντή,

Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Λευκωσία

 

Αίτηση για Άδεια Έργου Υδροληψίας

 

Παρακαλώ, όπως μου χορηγηθεί άδεια για την ανόρυξη /κατασκευή /διεύρυνση /εκβάθυνση /επέκταση /τροποποίηση υφιστάμενου φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας (να διαγραφεί ότι δεν ισχύει) στο τεμάχιο ..................... ..................., φύλλο/σχέδιο................., στην τοποθεσία ................... .................. της κοινότητας/του δήμου ...................................

 

1. Όνομα αιτητή / αιτητών:

(α) .................................................Α.Δ.Τ................ .

(β) .................................................Α.Δ.Τ................ .

(γ) ................................................ Α.Δ.Τ................ .

2. Διεύθυνση επικοινωνίας:

....................................................................................................................................................................

.......................................... .

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ...................................... .

3. Σκοπός χρήσης νερού:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

4. Περιγραφή είδους υφιστάμενης / προτιθέμενης φυτείας (να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(να επισυναφθεί βεβαίωση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), εάν υπάρχει).

 

5. Άλλες άδειες έργου υδροληψίας που εκδόθηκαν στον αιτητή στο παρελθόν στο ίδιο τεμάχιο που γίνεται η παρούσα αίτηση:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Τα ακόλουθα απαιτούμενα έγγραφα επισυνάπτονται:

(α) Πιστοποιητικό εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας.

(β) Δύο (2) πρωτότυπα τοπογραφικά σχέδια του κτήματος, πάνω στα οποία σημειώνεται το σημείο ανόρυξης /κατασκευής /διεύρυνσης /εκβάθυνσης /επέκτασης /τροποποίησης υφιστάμενου φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας.

(γ) Βεβαίωση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), εάν υπάρχει.

(δ) Πιστοποιητικό έγκρισης από το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 95 του παρόντος Νόμου (σε περίπτωση διεύρυνσης /εκβάθυνσης /επέκτασης /τροποποίησης υφιστάμενου φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας).\

 

Βεβαιώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή.

 

Όνομα Αιτητή /Αιτητών: Υπογραφή Αιτητή /Αιτητών:
(α) ........................................................................... .............................................................
(β) ........................................................................... ............................................................
(γ)............................................................................ ............................................................

 

Δεύτερος Πίνακας

Δεύτερος Πίνακας

[Άρθρο 84(1)]

 

Ημερομηνία.......................

 

Διευθυντή,

Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Λευκωσία

 

Αίτηση για Άδεια Έργου Συγκράτησης

 

Παρακαλώ όπως μου παραχωρηθεί άδεια έργου συγκράτησης στο τεμάχιο................................., φύλλο/σχέδιο.................

στην τοποθεσία........................................................ της κοινότητας/ του δήμου ............................................. .

 

1. Όνομα αιτητή / αιτητών:

(α) .................................................Α.Δ.Τ................ .

(β) .................................................Α.Δ.Τ................ .

(γ) ................................................ Α.Δ.Τ................ .

 

2. Διεύθυνση επικοινωνίας:

......................................................................................................................................................................

.............................................. .

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ............................... .

 

3. Σκοπός του έργου συγκράτησης (λεπτομερής περιγραφή):

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

4. Ετήσιος όγκος νερού που θα λαμβάνεται με το έργο συγκράτησης:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

5. Τύπος έργου συγκράτησης (να επισυναφθούν προκαταρκτικά σχέδια):

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

Τα ακόλουθα απαιτούμενα έγγραφα επισυνάπτονται:

(α) Πιστοποιητικό εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας.

(β) Προκαταρκτικά σχέδια έργου συγκράτησης.

 

Βεβαιώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή.

 

Όνομα/τα Αιτητή /Αιτητών: Υπογραφή/ες Αιτητή /Αιτητών:
(α) ............................................................. .............................................................
(β) ............................................................. .............................................................
(γ).............................................................. .............................................................

 

Τρίτος Πίνακας

Τρίτος Πίνακας

[Άρθρο 85(1)]

 

Ημερομηνία..................

 

Διευθυντή,

Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Λευκωσία

 

Αίτηση για Άδεια Υδροληψίας

 

Παρακαλώ όπως μου παραχωρηθεί άδεια υδροληψίας για το έργο υδροληψίας /έργο συγκράτησης /λήψη νερού από

επιφανειακά χερσαία νερά χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε έργου υδροληψίας (να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει), στο τεμάχιο

........................................., φύλλο/σχέδιο.........................., στην τοποθεσία ..................................... της κοινότητας/

του δήμου ................................................... .

 

1. Όνομα αιτητή / αιτητών:

(α) .................................................Α.Δ.Τ................ .

(β) .................................................Α.Δ.Τ................ .

(γ) ................................................ Α.Δ.Τ................ .

 

2. Διεύθυνση επικοινωνίας:

......................................................................................................................................................................

................................................ .

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ............................... .

 

3. Σκοπός χρήσης νερού:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

4. Σε περίπτωση άρδευσης φυτείας, αριθμός και είδος των δένδρων εντός του τεμαχίου που απαιτούν νερό:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Πληροφορίες για άδεια υδροληψίας που αφορά μόνο λήψη νερού μέσω ανόρυξης γεώτρησης /φρέατος:

5. Βάθος ανεύρεσης πρώτου υδροστρώματος:

.............................................................................................................................................. .

6. Βάθος ανεύρεσης δεύτερου υδροστρώματος:

.............................................................................................................................................. .

7. Ολικό βάθος γεώτρησης:

.............................................................................................................................................. .

8. Όνομα αδειούχου διατρητή:

.............................................................................................................................................. .

9. Αριθμός άδειας αδειούχου διατρητή:

.............................................................................................................................................. .

Τα ακόλουθα απαιτούμενα έγγραφα επισυνάπτονται ανάλογα με την περίπτωση:

(α) Άδεια έργου υδροληψίας ή άδεια έργου συγκράτησης (ανάλογα με την περίπτωση).

(β) Πιστοποιητικό εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας (σε περίπτωση λήψης νερού από επιφανειακά χερσαία νερά χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε έργου υδροληψίας).

(γ) Απόδειξη πληρωμής για την ανόρυξη γεώτρησης από αδειούχο διατρητή (για περίπτωση ανόρυξης γεώτρησης).

(δ) Πιστοποιητικό έγκρισης από το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 95 του παρόντος Νόμου ή ειδοποίηση εκτέλεσης έργου (αν δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης, σύμφωνα με το Άρθρο 85(2)(α)(ii) του παρόντος Νόμου).

Βεβαιώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή.

Βεβαιώνω, επίσης, ότι η εγκατάσταση των αντλητικών μηχανημάτων από μέρους μου θα είναι αυτή που θα μου υποδειχθεί από το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και θα είναι ανάλογη των ποσοτήτων νερού που θα μου παρέχονται σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης μου.

Όνομα/τα Αιτητή /Αιτητών: Υπογραφή/ές Αιτητή /Αιτητών:
(α)............................................................. .............................................................
(β)............................................................. .............................................................
(γ)............................................................. .............................................................
Τέταρτος Πίνακας

Τέταρτος Πίνακας

[Άρθρο 106(4)]

 

Ημερομηνία..................

 

Διευθυντή,

Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Λευκωσία

 

Αίτηση για παραχώρηση Άδειας Διατρητή

Εγώ, ο υποφαινόμενος .............................................. από τ.................................. οδός ....................................

αρ. ............., Τ.Κ......................., αρ. τηλεφώνου ........................, χειριστής διατρητικής μηχανής με αριθμό εγγραφής

............................ και κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ......................., αιτούμαι την παραχώρηση άδειας διατρητή.

 

Τα ακόλουθα απαιτούμενα έγγραφα επισυνάπτονται:

(α) Βεβαίωση ότι έχω καθαρό ποινικό μητρώο σε ότι αφορά αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική μου διαγωγή.

(β) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της διατρητικής μηχανής ή του/των οχήματος/οχημάτων που μεταφέρει/ουν

τη διατρητική μηχανή.

 

 

 

...........................

Υπογραφή

Πέμπτος Πίνακας

Πέμπτος Πίνακας

[Άρθρο 106(12)]

 

Ημερομηνία..................

 

Διευθυντή,

Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Λευκωσία

 

Αίτηση για ανανέωση Άδειας Διατρητή

 

Εγώ, ο υποφαινόμενος ......................................................................... από τ.........................................................

οδός ...................................................... αρ. ......................, Τ.Κ. .................., αρ. τηλεφώνου .............................. ,

χειριστής διατρητικής μηχανής με αριθμό εγγραφής ........................................ και κάτοχος δελτίου ταυτότητας με

αριθμό ..........................., αιτούμαι την ανανέωση άδειας διατρητή για το 20......... .

 

Τα ακόλουθα απαιτούμενα έγγραφα επισυνάπτονται:

(α) Βεβαίωση ότι έχω καθαρό ποινικό μητρώο σε ότι αφορά αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική μου διαγωγή.

(β) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της διατρητικής μηχανής ή του/των οχήματος/οχημάτων που μεταφέρει/ουν τη

διατρητική μηχανή.

 

.................................

Υπογραφή