ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταργήσεις και επιφυλάξεις

43.-(1) Οι περί Κτηματομεσιτών Νόμοι του 2004 και 2007 καταργούνται.

(2) Ανεξάρτητα από την κατάργηση των περί Κτηματομεσιτών Νόμων του 2004 και 2007 (στο εξής αναφερόμενοι ως οι καταργηθέντες νόμοι)-

(α) οποιοιδήποτε κανονισμοί, διατάγματα ή άλλες κανονιστικές πράξεις, που έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να ισχύουν, εκτός στην έκταση που αντιφάσκουν με τον παρόντα Νόμο, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν·

(β) οποιαδήποτε εγγραφή κτηματομεσίτη, πιστοποιητικό εγγραφής ή ετήσια άδεια που έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ήταν έγκυρη και ισχυρή αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα θεωρείται ότι έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει των αντίστοιχων διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσει να είναι έγκυρη και ισχυρή, εκτός αν και μέχρις ότου ακυρωθεί, ανασταλεί ή λήξει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) το δυνάμει των καταργηθέντων νόμων υφιστάμενο αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, θα συνεχίσει να λειτουργεί και να ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, τα δε υφιστάμενα μέλη του θα συνεχίσουν να κατέχουν τη θέση τους ως αν είχαν οριστεί ή εκλεγεί από ή δυνάμει του παρόντος Νόμου μέχρι να λήξει η θητεία τους για την οποία είχαν οριστεί ή εκλεγεί.

Μεταβατικές διατάξεις

44.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, το δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυόμενο Συμβούλιο καθίσταται αυτοδικαίως ο νόμιμος ιδιοκτήτης, δικαιούχος ή οφειλέτης, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε περιουσιακού στοιχείου, δικαιώματος, απαίτησης, οφειλής ή υποχρέωσης που αποκτήθηκε ή δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της ισχύος των καταργηθέντων νόμων.

(2) Το Μητρώο Κτηματομεσιτών, το οποίο ετηρείτο δυνάμει των καταργηθέντων νόμων, θα λογίζεται ότι αποτελεί μέρος του Μητρώου που θα τηρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Κάθε έγγραφο, το οποίο αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάταξη των καταργηθέντων νόμων, θα ερμηνεύεται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη, αν υπάρχει, διάταξη του παρόντος Νόμου.

(4) Όλοι οι δυνάμει των καταργηθέντων νόμων διορισμοί υπαλλήλων ή εντεταλμένων επιθεωρητών, οι οποίοι έγιναν και ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα θεωρούνται ότι έγιναν δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να έχουν ανάλογη ισχύ.

(5) Όλες οι δυνάμει των καταργηθέντων νόμων εγγραφές προσώπων στο τηρούμενο δυνάμει των καταργηθέντων νόμων Μητρώο Κτηματομεσιτών, οι οποίες έγιναν και ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα θεωρούνται ότι έγιναν δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να έχουν ισχύ, τα δε πρόσωπα που ήταν με τον τρόπο αυτό εγγεγραμμένα δεν είναι δυνατόν να διαγραφούν από το Μητρώο για το λόγο και μόνο ότι δεν κατέχουν το προσόν που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου.

(6) Αιτήσεις προς το Συμβούλιο, των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, πρόσωπα που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, είχαν αποφοιτήσει από αναγνωρισμένη στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος σχολή μέσης εκπαίδευσης και είχαν, κατά την εν λόγω ημερομηνία έναρξης ισχύος, ή για οποιαδήποτε περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών εντός των πέντε χρόνων που προηγήθηκαν της εν λόγω ημερομηνίας, ως κύρια απασχόλησή τους στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος τη κτηματομεσιτική εργασία, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Κτηματομεσιτών εφόσον αποδείξουν ότι έχουν αποκτήσει στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος πενταετή πείρα σε σχέση με τη κτηματομεσιτική εργασία.

(7) Όταν οποιαδήποτε χρονική προθεσμία που προβλέπεται στους καταργηθέντες νόμους είχε ενεργοποιηθεί και συνεχίζει να τρέχει κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και υπάρχει αντίστοιχη διάταξη στον παρόντα Νόμο, ο παρών Νόμος θα έχει εφαρμογή ως αν η αντίστοιχη αυτή διάταξη είχε τεθεί σε ισχύ κατά τη στιγμή που άρχισε να τρέχει η περίοδος ή η προθεσμία αυτή.

Ειδική διάταξη σε σχέση με την εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών

45. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου, πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 δύναται να εγγραφεί σε αυτό, νοουμένου ότι είναι σε θέση να αποδείξει ότι-

(α) Κατέχει απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο αποκτήθηκε, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης ή το ισοδύναμο αυτού αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, απαιτείται η προσκόμιση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετικής βεβαίωσης εκδιδόμενης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας ή την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, η οποία να πιστοποιεί ότι η οικεία σχολή μέσης εκπαίδευσης της τρίτης χώρας είναι αναγνωρισμένη στη χώρα αυτή. και

(β) μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, έχει αποκτήσει στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος συνολική πενταετή πείρα σε σχέση με την κτηματομεσιτική εργασία:

Νοείται ότι, η κατοχή πενταετούς πείρας πιστοποιείται με την προσκόμιση από το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών βεβαίωσης για την καταβολή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων σε σχέση με την εν λόγω εργοδότηση για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.