Ειδική διάταξη σε σχέση με την εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών

45. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου, πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 δύναται να εγγραφεί σε αυτό, νοουμένου ότι είναι σε θέση να αποδείξει ότι-

(α) Κατέχει απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο αποκτήθηκε, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης ή το ισοδύναμο αυτού αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, απαιτείται η προσκόμιση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετικής βεβαίωσης εκδιδόμενης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας ή την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας, η οποία να πιστοποιεί ότι η οικεία σχολή μέσης εκπαίδευσης της τρίτης χώρας είναι αναγνωρισμένη στη χώρα αυτή. και

(β) μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, έχει αποκτήσει στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος συνολική πενταετή πείρα σε σχέση με την κτηματομεσιτική εργασία:

Νοείται ότι, η κατοχή πενταετούς πείρας πιστοποιείται με την προσκόμιση από το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών βεβαίωσης για την καταβολή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων σε σχέση με την εν λόγω εργοδότηση για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.