ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Επιλέξιμοι πλοιοκτήτες

6.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οι ακόλουθοι θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες οι οποίοι υπόκεινται σε ετήσιο φόρο καλούμενο ως φόρο χωρητικότητας:

(α) ο πλοιοκτήτης κυπριακού πλοίου, νοουμένου ότι το πλοίο είναι επιλέξιμο πλοίο το οποίο απασχολείται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα·

(β) ο πλοιοκτήτης κοινοτικού πλοίου ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 7, νοουμένου ότι ο εν λόγω πλοιοκτήτης είναι φορολογικός κάτοικος και το πλοίο είναι επιλέξιμο πλοίο το οποίο απασχολείται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα·

(γ) ο πλοιοκτήτης στόλου, που αποτελείται από κοινοτικά και μη κοινοτικά πλοία, ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 7, νοουμένου ότι ο εν λόγω πλοιοκτήτης είναι φορολογικός κάτοικος και τα εν λόγω πλοία είναι επιλέξιμα πλοία τα οποία απασχολούνται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, και περαιτέρω νοουμένου ότι πληρούται το άρθρο 15·

(δ) για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, πλοιοκτήτης ο οποίος επωφελείται του συστήματος φόρου χωρητικότητας από την 1η Ιανουαρίου 2020 θεωρείται επιλέξιμος πλοιοκτήτης σε περίπτωση που επιλέξιμο πλοίο του έχει εκναυλωθεί υπό όρους ναύλωσης «γυμνού» πλοίου (bareboat charter), εάν:

(i) το πλοίο έχει εκναυλωθεί γυμνό σε ναυλωτή που αποτελεί μέρος του ιδίου ομίλου εταιρειών του πλοιοκτήτη (συναλλαγή εντός ομίλου- intra-group transaction)· ή

(ii) ο πλοιοκτήτης αποδεικνύει, προς ικανοποίηση του Γενικού Διευθυντή, ότι το πλοίο εκναυλώθηκε γυμνό λόγω προσωρινής πλεονάζουσας μεταφορικής ικανότητας και η εκναύλωσή του δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (ii) τουλάχιστον πενήντα τοις εκατόν (50%) της χωρητικότητας του φορολογούμενου με φόρο χωρητικότητας στόλου, κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την εκμετάλλευση του πλοιοκτήτη:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (ii), ο όρος «προσωρινή πλεονάζουσα μεταφορική ικανότητα» αναφέρεται αποκλειστικά σε πλοία που απέκτησε ο πλοιοκτήτης, μέσω αγοράς ή ναύλωσης, για σκοπούς διεξαγωγής των δικών του δραστηριοτήτων θαλάσσιας μεταφοράς και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πλοία που απέκτησε, μέσω αγοράς ή ναύλωσης, ειδικά για σκοπούς εκναύλωσης γυμνού πλοίου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για υφιστάμενα ναυλοσύμφωνα ναύλωσης «γυμνού» πλοίου μέχρι την ημερομηνία λήξης τους ή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες επέλθει πρώτη.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους και ιδίως του άρθρου 15-

(α) «στόλος» σημαίνει 2 ή περισσότερα πλοία, τα οποία ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή σε εταιρείες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα ανήκουν σε τέτοιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή σε εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο·

(β) «όμιλος» σημαίνει 2 ή περισσότερες εταιρείες οι οποίες έχουν άμεσα ή έμμεσα μητρική/ θυγατρική σχέση ή οι οποίες είναι άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές εταιρείες της ίδιας μητρικής εταιρείας·

(γ) «εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Εταιρειών Νόμος∙

(δ) «μητρική» και «θυγατρική» έχουν την έννοια που τους αποδίδει το άρθρο 1 της Έβδομης Οδηγίας 83/349 ΕΟΚ.

(3) Οι πλοιοκτήτες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1) κατά τη περίπτωση υπόκεινται στην καταβολή φόρου με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου:

Νοείται ότι τα πλοία που ανήκουν σε πλοιοκτήτη αλλοδαπού πλοίου, ο οποίος δεν έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμα πλοία.

Δικαίωμα επιλογής του φόρου χωρητικότητας από πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων

7.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 6(1)(β) ή (γ), έχουν το δικαίωμα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο φορολογικό έτος να επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Οι πλοιοκτήτες που επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, πρέπει να παραμείνουν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας για τουλάχιστον 10 έτη.

(2) Το δικαίωμα επιλογής που παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (1) μπορεί να ασκηθεί με γραπτή αίτηση προς το Γενικό Διευθυντή με αντίγραφο προς τον Έφορο Φορολογίας, τουλάχιστο 30 ημέρες πριν από τη 1η Ιανουαρίου του σχετικού έτους. Ο Γενικός Διευθυντής εξετάζει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα και αποφασίζει εντός 30 ημερών κατά πόσο ο αιτητής είναι επιλέξιμος, και γνωστοποιεί την απόφασή του στον αιτητή και στον Έφορο Φορολογίας. Σε περίπτωση που το δικαίωμα επιλογής εγκριθεί, αυτό θα έχει ισχύ από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και θα παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη αυτού ή μέχρι να αποσυρθεί από τον πλοιοκτήτη με τον ίδιο τρόπο. Ειδοποίηση απόσυρσης που δίνεται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους λαμβάνει ισχύ την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.

(3) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), σε περίπτωση που πλοιοκτήτης αλλοδαπού πλοίου, ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστημα φόρου χωρητικότητας πριν από τη λήξη της περιόδου των 10 ετών, για λόγο άλλο από τη διάθεση του πλοίου, ο εν λόγω πλοιοκτήτης υπόκειται στη καταβολή της διαφοράς μεταξύ του φόρου που θα έπρεπε να καταβάλει αν είχαν εφαρμογή οι διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 και του ποσού που θα έπρεπε να καταβάλει για την περίοδο που παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας. Δεν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό, σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί κατά τη περίοδο που ο πλοιοκτήτης παρέμεινε στο σύστημα φόρου χωρητικότητας είναι λιγότερος από τον αντίστοιχο φόρο χωρητικότητας.

(4) Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης αλλοδαπού πλοίου ο οποίος είχε επιλέξει να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστημα φόρου χωρητικότητας, ο εν λόγω πλοιοκτήτης δεν έχει δικαίωμα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος να ασκήσει το δικαίωμα επιλογής να φορολογείται στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, μέχρι να εκπνεύσει ολόκληρη η περίοδος που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

παλλαγή από το φόρο εισοδήματος επιλέξιμων πλοιοκτητών

8. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται οποιοσδήποτε φόρος, εκτός όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο -

(α) στο εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευση επιλέξιμου πλοίου σε οποιαδήποτε σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα από επιλέξιμο πλοιοκτήτη·

(β) στο μέρισμα μετόχων ή μελών επιλέξιμου πλοιοκτήτη , από κέρδη πραγματοποιηθέντα από την εκμετάλλευση του πλοίου σε οποιαδήποτε σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα ή που προκύπτουν από τη πώληση οποιουδήποτε επιλέξιμου πλοίου ή/και οποιουδήποτε μεριδίου, δικαιώματος ή/και συμφέροντος σε αυτό, ή/και στο μέρισμα μετόχων ή/και μελών επιλέξιμου πλοιοκτήτη από το μερίδιο αυτού σε κέρδη πραγματοποιηθέντα από σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, ή/και που προκύπτουν από τη πώληση οποιουδήποτε επιλέξιμου πλοίου ή οποιουδήποτε μεριδίου, δικαιώματος ή συμφέροντος σε αυτό∙

(γ) στο μέρισμα μετόχου ή μέλους οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου ο οποίος είναι αποδέκτης τέτοιου μερίσματος, και που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από τα κέρδη επιλέξιμου πλοιοκτήτη από την εκμετάλλευση επιλέξιμου πλοίου σε σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα, ή που προκύπτουν από τη πώληση οποιουδήποτε επιλέξιμου πλοίου ή οποιουδήποτε μεριδίου, δικαιώματος ή/και συμφέροντος σε αυτό∙

(δ) εκτός από τόκους πάνω σε κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για επένδυση, σε οποιοδήποτε τόκο σε κεφάλαιο κίνησης ή/και σε εισόδημα που αποκτά επιλέξιμος πλοιοκτήτης από σχετική επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εάν τέτοιο κεφάλαιο κίνησης ή εισόδημα χρησιμοποιείται για σκοπούς χρηματοδοτικούς ή/και για την εκμετάλλευση ή/και την συντήρηση του πλοίου·

(ε) σε οποιοδήποτε εισόδημα, μέρισμα ή/και κέρδη οποιουδήποτε επιλέξιμου πλοιοκτήτη που προέρχεται από την πώληση επιλέξιμου πλοίου ή/και οποιουδήποτε μεριδίου, δικαιώματος ή/και συμφέροντος σε αυτό, ή/και που προέρχεται από την πώληση οποιωνδήποτε μετοχών της πλοιοκτήτριας εταιρείας (επιλέξιμου πλοιοκτήτη ).