Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγικές Διατάξεις
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμος του 2009.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αγοραστής μεταχειρισμένων αντικειμένων» σημαίνει πρόσωπο που επιδίδεται στην αγορά, εμπορία και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή μεταχειρισμένων αντικείμενων και/ή κραμάτων πολυτίμων μετάλλων σε οποιαδήποτε μορφή, το οποίο κράμα προέκυψε από λιώσιμο μεταχειρισμένων αντικειμένων˙

«αντικείμενο» σημαίνει αντικείμενο από πολύτιμο μέταλλο˙

«αρχαία σφραγίδα» σημαίνει σφραγίδα που τοποθετήθηκε σε αντικείμενο από επίσημο οργανισμό σήμανσης αντικειμένων άλλης χώρας πριν από το 1900˙

«βαθμός καθαρότητας» σε σχέση με πολύτιμο μέταλλο σημαίνει τον αριθμό των μερών κατά βάρος καθαρού πολύτιμου μετάλλου που υπάρχει σε κάθε χίλια (1000) μέρη κράματος˙

«βιβλίο καταγραφής αγορών μεταχειρισμένων αντικειμένων» σημαίνει βιβλίο στο οποίο αγοραστής μεταχειρισμένων αντικειμένων που απασχολείται σε υποστατικό, ή εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο, υποχρεούται να καταχωρεί σ’ αυτό οποιαδήποτε αγορά μεταχειρισμένων αντικειμένων και/ή κραμάτων πολυτίμων μετάλλων σε οποιαδήποτε μορφή, το οποίο κράμα προέκυψε από λιώσιμο μεταχειρισμένων αντικειμένων˙

«γνωστοποίηση» σημαίνει γνωστοποίηση του Οργανισμού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας˙

«Διάταγμα» σημαίνει Διάταγμα που εκδίδεται με βάση τον παρόντα Νόμο και που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας˙

«διαφήμιση» είναι η ενέργεια προσώπου να διαφημίζει, με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ή να προβάλλεται ως κατασκευαστής, κοσμηματοπώλης ή αγοραστής μεταχειρισμένων αντικειμένων˙

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Οργανισμού, που διορίζεται με βάση την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου˙

«εγκεκριμένο εργαστήριο» σημαίνει εργαστηριακή μονάδα που μετά από διαπίστευση εγκρίνεται από τον Οργανισμό με βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου˙

«ελάχιστος επιτρεπτός βαθμός καθαρότητας» σε σχέση με πολύτιμο μέταλλο σημαίνει τον κατώτερο πρότυπο βαθμό καθαρότητας, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος Νόμου, δηλαδή ο βαθμός 375 για το χρυσό και ο βαθμός 800 για το ασήμι

«έμβλημα εργαστηρίου» σημαίνει έμβλημα που καθορίζεται με γνωστοποίηση

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει πρόσωπο που εξουσιοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 31 του παρόντος Νόμου

«επίσημη σφραγίδα» σημαίνει σφραγίδα που καθορίζεται με σχετική γνωστοποίηση του Οργανισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και προσδιορίζει το είδος του πολύτιμου μετάλλου˙

«εσωτερικοί κανονισμοί» σημαίνει τους κανονισμούς που εκδίδονται από το Συμβούλιο με έγκριση του Υπουργού

«Εργαστήριο» σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, είτε τον Διευθυντή ή μέλος του προσωπικού είτε τον τόπο όπου διεξάγονται εργασίες του Οργανισμού

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τον παρόντα Νόμο˙

«κατασκευαστής» σημαίνει πρόσωπο που επιδίδεται στην κατασκευή, και/ή παραγωγή αντικειμένων˙

«κοσμηματοπώλης» σημαίνει πρόσωπο που επιδίδεται στην εισαγωγή, πώληση, εμπορία ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή επί αντικειμένων˙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται, και την Ελβετία˙

«μεταχειρισμένο αντικείμενο» είναι οποιοδήποτε αντικείμενο από πολύτιμο μέταλλο που πωλήθηκε λιανικώς˙

«Νόμοι του 1987» σημαίνει τους περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμους του 1987 ή οποιοδήποτε άλλο νόμο που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά˙

«Οργανισμός» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, που καθιδρύεται ως νομικό πρόσωπο με βάση το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου˙

«πλατίνα» σημαίνει πλατίνα ή κράματα αυτής με βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από 850˙

«πολύτιμο μέταλλο» σε σχέση με οποιοδήποτε αντικείμενο σημαίνει χρυσό, ασήμι ή κράματα αυτών, όπως αυτά καθορίζονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος Νόμου˙

«πρόσωπο» περιλαμβάνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε είδος συνεταιρισμού, όπως καθορίζεται στον περί Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμών Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο˙

«Πρότυπο» σημαίνει το Κυπριακό Πρότυπο CYS 75˙

«πρότυπος βαθμός καθαρότητας» σημαίνει οποιοδήποτε από τους πρότυπους βαθμούς καθαρότητας που καθορίζονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος Νόμου και χρήση του όρου αυτού για περιγραφή αντικειμένου έχει την έννοια ότι όλα τα μέρη του αντικειμένου εκείνου έχουν βαθμό καθαρότητας τουλάχιστον ίσο με το συγκεκριμένο εκείνο πρότυπο βαθμό˙

«πωλώ και πώληση» με τις γραμματικές τους παραλλαγές περιλαμβάνει την έκθεση προς πώληση, την προσφορά, τη σύμβαση ή την πρόθεση πώλησης και κάθε διευθέτηση για πώληση που γίνεται άμεσα ή έμμεσα, όπως επίσης και την ανταλλαγή˙

«Σύμβαση» σημαίνει την Σύμβαση για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα του 1972 και 1999 που κυρώθηκε με τους περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Κυρωτικούς) Νόμους του 2006 και 2008˙

«Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου˙

«σφραγίδα βαθμού καθαρότητας» σημαίνει τη σφραγίδα που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Οργανισμού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και περιέχει τον πρότυπο βαθμό καθαρότητας στον οποίο έχει καταταχθεί συγκεκριμένο αντικείμενο˙

«σφραγίδα Οργανισμού» σημαίνει τη σφραγίδα που τοποθετείται σε επίσημα έγγραφα του Οργανισμού, σύμφωνα με την παράγραφο (ια) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου˙

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος˙

«Υποστατικά» περιλαμβάνει-

(α) Τόπο στον οποίο διεξάγεται επιχείρηση, βιομηχανία, παραγωγή ή εμπόριο αντικειμένων, ή

(β) τόπο στον οποίο αποθηκεύονται, φυλάσσονται ή εκτίθενται αντικείμενα, ή

(γ) κατοικία, εφόσον οποιοδήποτε μέρος της χρησιμοποιείται για σκοπούς διεξαγωγής επιχείρησης, βιομηχανίας, παραγωγής ή εμπορίου αντικειμένων, ή

(δ) τόπο στον οποίο φυλάσσονται λογιστικά βιβλία ή άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή επιχείρησης, βιομηχανίας, παραγωγής ή εμπορίου αντικειμένων,

και για τους σκοπούς του όρου αυτού «τόπος» περιλαμβάνει και οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο˙ και

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας˙

«φωτογραφικό υλικό» είναι η φωτογραφία και οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο στο οποίο βρίσκεται αυτή αποθηκευμένη.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθίδρυση Οργανισμού

3. Με τον παρόντα Νόμο καθιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με το όνομα «Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα», ο οποίος από τούδε και στο εξής θα καλείται Οργανισμός.

Σκοποί του Οργανισμού

4. Σκοπός του Οργανισμού είναι η ανάπτυξη και προαγωγή του θεσμού της σήμανσης αντικειμένων, ιδιαίτερα-

(α) Με τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία Εργαστηρίων ή την εξασφάλιση άλλων διευκολύνσεων για την εξέταση, τον έλεγχο και τη σήμανση αντικειμένων,

(β) με το συντονισμό σ’ ολόκληρη τη Δημοκρατία όλων των συναφών προς τους σκοπούς του Οργανισμού δραστηριοτήτων και τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς τομείς δραστηριότητας ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη και ενιαία προσέγγιση για θέματα που αφορούν αντικείμενα,

(γ) με την εξασφάλιση της αναγνώρισης του Οργανισμού σε οποιαδήποτε ξένη χώρα ή διεθνή οργανισμό και τη σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης,

(δ) με την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της σήμανσης αντικειμένων και την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε διεθνείς συσκέψεις για συναφή θέματα,

(ε) με την καθιέρωση της εμπιστοσύνης στο επάγγελμα και στην τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας στην Κύπρο και στο εξωτερικό,

(στ) με την προαγωγή της εμπιστοσύνης του κοινού στο θεσμό της σήμανσης,

(ζ) με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του καταναλωτή, την προαγωγή της εντιμότητας των εμπορικών συναλλαγών και γενικότερα του δημόσιου συμφέροντος και,

(η) με τη λήψη οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέτρου που ο Οργανισμός θεωρεί ότι είναι αναγκαίο ή ότι συμβάλλει στην επίτευξη οποιουδήποτε από τους σκοπούς του.

Αρμοδιότητες του Οργανισμού

5.-(1) Ο Οργανισμός έχει την ευθύνη να προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Οργανισμός μπορεί, με την έγκριση του Υπουργού, να γίνει μέλος οποιουδήποτε σώματος ή οργανισμού του οποίου οι σκοποί ή οι δραστηριότητες είναι συναφείς με αυτούς του Οργανισμού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Διοικητικό Συμβούλιο

6.-(1) Του Οργανισμού προΐσταται Συμβούλιο, το οποίο διοικεί τον Οργανισμό και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει εννεαμελές Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από -

(α) Tον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσωπο ανεξάρτητο από το επάγγελμα της αργυροχρυσοχοΐας·

(β) έξι πολίτες της Δημοκρατίας, από τους οποίους  δύο προέρχονται από το Σύνδεσμο Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου ή είναι κατασκευαστές, ένας εκπροσωπεί το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ένας εκπροσωπεί το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ένας εκπροσωπεί τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών και ένας εκπροσωπεί την Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής· και

(γ) δύο μέλη της δημόσιας υπηρεσίας, εκ των οποίων ο ένας εκπροσωπεί το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και ο άλλος το Υπουργείο Οικονομικών.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ως Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου ένα από τα δύο μέλη που προέρχονται από το Σύνδεσμο Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου ή τους κατασκευαστές.

(4) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. Το Υπουργικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί οποτεδήποτε να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της θητείας του, να υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο μπορεί νόμιμα να ενεργεί ανεξάρτητα από χηρεία στη σύνθεσή του, εφόσον τα μέλη που εναπομένουν, αποτελούν απαρτία.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση κενώσεως θέσεως στο Συμβούλιο, αυτή συμπληρώνεται μέσα σε ένα μήνα, η θητεία όμως του νέου μέλους λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου.

(6) Την απαιτούμενη για την έγκυρη διεξαγωγή των εργασιών του Συμβουλίου απαρτία αποτελούν πέντε μέλη.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

(8) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος ασκεί όλες τις εξουσίες που παρέχονται στον Πρόεδρο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(9) Η διεξαγωγή των εργασιών του Συμβουλίου ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς.

(10) Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή ή επίδομα ή και τα δύο, όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

7.- (1) Για επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού, το Συμβούλιο επιπρόσθετα με οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες που παρέχονται σ’ αυτό με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

(α) Αποφασίζει, με έγκριση του Υπουργού, σχετικά με τη δημιουργία ή το κλείσιμο Εργαστηρίων στα οποία θα διεξάγεται έλεγχος και/ή σήμανση αντικειμένων. Το Συμβούλιο θα αποφασίζει με βάση κριτήρια που θα καθοριστούν με Κανονισμούς·

(β) καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς όσον αφορά την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού·

(γ) καταρτίζει Κανονισμούς όσο αφορά τα σχέδια υπηρεσίας, τους γενικούς όρους υπηρεσίας του Διευθυντή και του προσωπικού, τις διαδικασίες για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επί αυτών και την ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων·

(δ) διορίζει τον Διευθυντή και το προσωπικό και ασκεί πειθαρχική εξουσία επί αυτών·

(ε) καταρτίζει και εγκρίνει εσωτερικές τεχνικές διαδικασίες·

(στ) αποφασίζει για την οικονομική διαχείριση του Οργανισμού·

(ζ) καταρτίζει και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού·

(η) καταρτίζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους έκθεση πεπραγμένων του Οργανισμού·

(θ) καθορίζει, με εσωτερικούς κανονισμούς, τα τέλη για-

(i) Τον έλεγχο και τη σήμανση αντικειμένων,

(ii) την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών,  Κοσμηματοπωλών και Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων,

(iii) την προμήθεια αγγελιών ή άλλων εντύπων, και

(iv) υπηρεσίες ή άλλες διευκολύνσεις που δυνατό να προσφέρει ο Οργανισμός,

(ι) αποφασίζει για τη σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών,

(ια) μεριμνά για τη σφραγίδα του Οργανισμού και την ασφαλή φύλαξη της˙ η σφραγίδα του Οργανισμού τίθεται μόνο σε έγγραφα που εγκρίνει ο Οργανισμός και χρησιμοποιείται μόνο από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Πρόεδρο,

(ιβ) καταρτίζει και προτείνει Κανονισμούς,

(ιγ) καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς όσο αφορά τους   όρους και τα κριτήρια για εγγραφή στα μητρώα του Οργανισμού και το αντίστοιχο έντυπο αίτησης εγγραφής,

(ιδ) συστήνει Ειδική Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη του Συμβουλίου, ένα εκπρόσωπο του Συνδέσμου Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου, ένα μέλος από την δημόσια υπηρεσία και έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,

(ιε) εισηγείται στον Υπουργό τα ποσά για την εξώδικη ρύθμιση των αδικημάτων για έκδοση σχετικού Διατάγματος, και

(ιστ) αποφασίζει για όλα τα άλλα θέματα που έχουν σχέση με τη διοίκηση και τη διαχείριση του Οργανισμού τις αρμοδιότητές του για τα θέματα αυτά μπορεί να τις εκχωρεί στο Διευθυντή.

(2) Σε περίπτωση αδιεξόδου κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικών με την οικονομική διαχείριση, τα τέλη, τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού, και γενικά την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού, το Συμβούλιο παραπέμπει το θέμα σε διαιτησία στον Υπουργό του οποίου η απόφαση θα είναι η τελική.

Διευθυντής

8.-(1) Ο Διευθυντής, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Συμβουλίου, προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού, ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα τα οποία ανατίθενται σ’ αυτόν με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς.

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Είναι ο Γραμματέας του Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του οποίου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου·

(β) εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου·

(γ) έχει την ευθύνη της από μέρα σε μέρα αποδοτικής λειτουργίας του Οργανισμού, όσον αφορά :-

(i) Τη χωρίς χρονοτριβή δειγματοληψία, τον έλεγχο και τη σήμανση αντικειμένων·

(ii) τη διασφάλιση ομοιομορφίας στις διαδικασίες δειγματοληψίας, ελέγχου και σήμανσης αντικειμένων·

(δ) εκδίδει οδηγίες για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου·

(ε) ετοιμάζει εκθέσεις προς το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του Εργαστηρίου·

(στ) συμβουλεύει το Συμβούλιο για την αναγκαιότητα έκδοσης Κανονισμών ή εσωτερικών κανονισμών·

(ζ) συμβουλεύει το Συμβούλιο για αναθεώρηση των τελών που προβλέπονται στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου·

(η) συμβουλεύει το Συμβούλιο για θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου· και

(θ) είναι ο γραμματέας οποιωνδήποτε συμβουλευτικών επιτροπών τις οποίες συστήνει το Συμβούλιο.

(3) Ο Διευθυντής ασκεί τις πιο πάνω αρμοδιότητες βοηθούμενος από τους λειτουργούς του Οργανισμού.

ΜΕΡΟΣ IV ΜΗΤΡΩΑ
Μητρώο Κατασκευαστών, Κοσμηματοπωλών και Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων

9. Ο Οργανισμός τηρεί «Μητρώο Κατασκευαστών», «Μητρώο Κοσμηματοπωλών» και «Μητρώο Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων».

Διαδικασία για εγγραφή στα Μητρώα

9Α-(1) Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να εξασκήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή ή/και κοσμηματοπώλη ή/και αγοραστή μεταχειρισμένων αντικειμένων πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό για εγγραφή του στο αντίστοιχο Μητρώο.

(2) Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται στον Οργανισμό, θα εξετάζονται από την Ειδική Τριμελή Επιτροπή, η οποία:

(α) εξετάζει την κάθε αίτηση κατά πόσο πληρεί τους αντίστοιχους όρους και τα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται στην παράγραφο (ιγ), του εδαφίου (1) του άρθρου 7, και

(β) έχει την εξουσία να εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση:

Νοείται ότι καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή, εκτός εάν είναι πλήρως και δεόντως συμπληρωμένη.

(3) Σε περίπτωση απόρριψης της σχετικής αίτησης, ο Οργανισμός οφείλει να πληροφορήσει τεκμηριωμένα τον αιτητή για τους λόγους απόρριψης.

(4) Σε περίπτωση έγκρισης της σχετικής αίτησης, ο Οργανισμός ενημερώνει τον αιτητή ανάλογα και εκδίδει το πιστοποιητικό εγγραφής του στο Μητρώο:

Νοείται ότι το πιστοποιητικό εγγραφής αναρτάται σε περίοπτο σημείο των υποστατικών του κατασκευαστή, του κοσμηματοπώλη ή του αγοραστή μεταχειρισμένων αντικείμενων, όπου αυτός συνήθως συναλλάσσεται.

(5) Ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον κάθε αιτητή για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής του, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της.

(6) Εάν ο Οργανισμός δεν απαντήσει στον αιτητή εντός της καθορισμένης στο εδάφιο (5) περιόδου, τότε ο αιτητής δύναται να λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου δοθεί η τελική απάντηση.

(7) Ο αιτητής του οποίου η αίτηση έχει απορριφθεί, δύναται να υποβάλει ένσταση προς το Συμβούλιο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης από τον Οργανισμό.

(8) Το Συμβούλιο εξετάζει την ένσταση, που υποβάλλεται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (7),  χωρίς υπαίτια βραδύτητα και κοινοποιεί το ταχύτερο την απόφασή του στο πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση, αφού προηγουμένως, αν το κρίνει σκόπιμο, ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους βασίζεται η ένσταση. Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να απορρίψει ή να κάνει αποδεκτή την ένσταση δίνοντας προς τούτο ειδική και πλήρη αιτιολογία για τους λόγους της απόφασής του.

Υποχρεώσεις προσώπων εγγεγραμμένων στα Μητρώα

9Β.-(1) Κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο σε Μητρώο του Οργανισμού έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται σε συνεχή βάση με τους αντίστοιχους εσωτερικούς κανονισμούς, που καθορίζουν τους όρους και τα κριτήρια για εγγραφή στα αντίστοιχα Μητρώα.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται:

(α) να πωλεί αντικείμενα τα οποία κατασκευάζει ή παράγει, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Κατασκευαστών,

(β) να πωλεί αντικείμενα, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Κοσμηματοπωλών:

Νοείται ότι, η πιο πάνω υποχρέωση δεν ισχύει στις περιπτώσεις που φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να πωλήσει δικής του ιδιοκτησίας προσωπικό ή οικογενειακό του αντικείμενο από πολύτιμο μέταλλο,

(γ) να αγοράζει μεταχειρισμένα αντικείμενα ή κράματα πολύτιμων μετάλλων οποιασδήποτε μορφής, που προέρχονται από λιώσιμο μεταχειρισμένων αντικειμένων, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγοραστών Μεταχειρισμένων Αντικειμένων.

(3) Κάθε αγοραστής μεταχειρισμένων αντικειμένων και κάθε υπάλληλός του ή εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο, υποχρεούται όπως:

(α) διατηρεί βιβλίο καταγραφής αγορών μεταχειρισμένων αντικειμένων στο οποίο να προβαίνει σε λεπτομερή περιγραφή, περιλαμβανομένου του αριθμού τεμαχίων και το βάρος των μεταχειρισμένων αντικειμένων ή κραμάτων πολυτίμων μετάλλων που προέρχονται από λιώσιμο μεταχειρισμένων αντικειμένων που αγόρασε, καθώς επίσης και τα ακόλουθα στοιχεία του πωλητή: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή αριθμός διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας,

(β) διατηρεί τα μεταχειρισμένα αντικείμενα που αγοράζει αναλλοίωτα και υπό τη φύλαξή του για χρονική περίοδο τουλάχιστο δέκα (10) ημερών,

(γ) φωτογραφίζει τα μεταχειρισμένα αντικείμενα που αγοράζει και διατηρεί το φωτογραφικό υλικό για χρονική περίοδο τουλάχιστον ενός έτους:

Νοείται ότι οι διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αγοράς ή εμπορίας κραμάτων πολυτίμων μετάλλων σε οποιαδήποτε μορφή που προέκυψε από λιώσιμο μεταχειρισμένων αντικειμένων,

(4)Πρόσωπο που παραβιάζει τις πιο πάνω διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3)  είναι ένοχο αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) ή σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή και στις δύο ποινές:

Νοείται ότι στην περίπτωση παραβίασης των εδαφίων (1), (2) και (3) το Συμβούλιο αναστέλλει την ισχύ του τυχόν εκδοθέντος πιστοποιητικού εγγραφής.

(5)Ανεξαρτήτως των προνοιών του εδαφίου (4), το Συμβούλιο έχει εξουσία να αναστείλει την ισχύ του πιστοποιητικού εγγραφής υπό τους όρους και τα κριτήρια που καθορίζονται σε εσωτερικούς κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ V ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
Εγκεκριμένη σφραγίδα

10. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«εγκεκριμένη σφραγίδα» σημαίνει-

(α) Σφραγίδα που αποτελείται από-

(i) την επίσημη σφραγίδα, και

(ii) τη σφραγίδα βαθμού καθαρότητας, ή

(β) σφραγίδα που τέθηκε σε αντικείμενο από επίσημη αρχή σήμανσης αντικειμένων άλλης χώρας με την οποία ο Οργανισμός έχει συμφωνία, ή

(γ) την Κοινή Σφραγίδα Ελέγχου (Common Control Mark) που προβλέπει η Σύμβαση για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα του 1972 και 1999, που κυρώθηκε με τους περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Κυρωτικούς) Νόμους του 2006 και 2008, ή

(δ) σφραγίδα που τέθηκε σε αντικείμενο από επίσημη αρχή σήμανσης αντικειμένων από άλλο κράτος μέλος ή από κράτος με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τελωνειακή ένωση, νοουμένου ότι αυτό το κράτος εφαρμόζει σύστημα ή πρότυπα αντίστοιχα με αυτά που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

Σφραγίδα κατασκευαστή

11.- (1) Κάθε σφραγίδα κατασκευαστή που εγγράφεται με βάση το παρόν άρθρο, πρέπει να περιέχει τα αρχικά γράμματα του ονόματος του κατασκευαστή και να έχει τέτοια μορφή, ώστε να είναι στο σύνολό της αποδεκτή από τον Οργανισμό, εφαρμοζομένων των σχετικών εσωτερικών κανονισμών.

(2) Η αίτηση για εγγραφή ή για ανανέωση της σφραγίδας κατασκευαστή στο Μητρώο Κατασκευαστών πρέπει να συνοδεύεται με τα στοιχεία του κατασκευαστή, δείγματα της σφραγίδας και τα τέλη εγγραφής ή ανανέωσης και να υποβάλλεται προς τον Οργανισμό.

(3) Η ισχύς της σφραγίδας κατασκευαστή διαρκεί για δέκα χρόνια, ο κατασκευαστής έχει δικαίωμα ανανέωσής της οποτεδήποτε μέχρι και έξη μήνες μετά τη λήξη των δέκα χρόνων, σε ενάντια περίπτωση η σφραγίδα αυτή ακυρώνεται.

(4) Ο Οργανισμός τηρεί «Μήτρα Σφραγίδων Κατασκευαστών» στην οποία επιτίθεται κάθε σφραγίδα εγγεγραμμένη με βάση το παρόν άρθρο.

Σφραγίδα Εργαστηρίου

12.-(1) Ο Οργανισμός μπορεί να εγγράψει δικές του σφραγίδες, καλούμενες «σφραγίδες Εργαστηρίου». Οι σφραγίδες αυτές τίθενται, κατά την κρίση του Εργαστηρίου, σε αντικείμενο αντί της σφραγίδας κατασκευαστή, σε περιπτώσεις που το αντικείμενο υποβάλλεται για σήμανση από πρόσωπο που δεν έχει κατασκευάσει εγγεγραμμένη επ’ ονόματί του σφραγίδα κατασκευαστή.

(2) Εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, οι διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 19 του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και για τη σφραγίδα Εργαστηρίου.

ΜΕΡΟΣ VI ΣΗΜΑΝΣΗ
Σήμανση αντικειμένων

13.-(1) Προτού ένα αντικείμενο παραδοθεί στο Εργαστήριο για επίθεση της εγκεκριμένης σφραγίδας πρέπει να φέρει τη σφραγίδα κατασκευαστή, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει κάμει ειδικές διευθετήσεις για επίθεση της σφραγίδας κατασκευαστή από το Εργαστήριο ταυτόχρονα με την εγκεκριμένη σφραγίδα.

(2) Αντικείμενο που υποβάλλεται για σήμανση και του οποίου διαπιστώνεται ότι όλα τα μέρη, μετά από έλεγχο, έχουν βαθμό καθαρότητας τουλάχιστον ίσο με τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας του συγκεκριμένου πολύτιμου μετάλλου, σφραγίζεται ως ακολούθως:

(α) Αν αποτελείται από ένα μόνο πολύτιμο μέταλλο, με την εγκεκριμένη σφραγίδα,

(β) αν αποτελείται από δύο ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα και πληρεί τις προϋποθέσεις του Μέρους Ι του Παραρτήματος ΙΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους αυτού, και

(γ) αν αποτελείται από ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα και άλλα υλικά και πληρεί τις προϋποθέσεις του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους αυτού.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αντικείμενο σφραγίζεται με τη σφραγίδα βαθμού καθαρότητας ως ακολούθως-

(α) Αν ο βαθμός καθαρότητάς του συμπίπτει με ένα από τους πρότυπους βαθμούς καθαρότητας που καθορίζονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ, με εκείνη τη σφραγίδα βαθμού καθαρότητας που αντιστοιχεί με το συγκεκριμένο πρότυπο βαθμό, ή

(β) αν ο βαθμός καθαρότητάς του εμπίπτει μεταξύ δύο πρότυπων βαθμών καθαρότητας που καθορίζονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ, με τη σφραγίδα βαθμού καθαρότητας του κατώτερου, μεταξύ των δύο, πρότυπου βαθμού καθαρότητας.

(4) Αντικείμενο στο οποίο χρησιμοποιείται οποιοδήποτε υλικό συγκόλλησης σφραγίζεται με την εγκεκριμένη σφραγίδα μόνο-

(α) Αν το Εργαστήριο είναι της γνώμης ότι το υλικό συγκόλλησης δεν χρησιμοποιείται σε υπερβολικό βαθμό,

(β) αν, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που το Εργαστήριο αποφασίσει διαφορετικά, το μεταλλικό υλικό συγκόλλησης που χρησιμοποιείται σε αντικείμενο από χρυσό ή ασήμι πληροί τις προϋποθέσεις του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, και

(γ) αν στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μεταλλικό υλικό συγκόλλησης με βαθμό καθαρότητας χαμηλότερο από τον πρότυπο βαθμό καθαρότητας στον οποίο έχει καταταχθεί το αντικείμενο ή συνθετικό υλικό συγκόλλησης, χρησιμοποιείται στην ποσότητα που είναι απαραίτητη για τη συνένωση των μερών του αντικειμένου και δε χρησιμοποιείται για ενδυνάμωση, αύξηση του βάρους, γέμισμα ή άλλως πως.

(5) Αντικείμενο του οποίου ο βαθμός καθαρότητας είναι χαμηλότερος από τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας, παραμορφώνεται σε βαθμό που το καθιστά κατάλληλο μόνο για επανακατασκευή ή επιστρέφεται στον αποστολέα, εφόσον αυτό δεν φέρει οποιαδήποτε σφραγίδα ή περιγραφή που τείνει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι αντικείμενο από πολύτιμα μέταλλα. Στην περίπτωση εισαγόμενων αντικειμένων εφαρμόζεται η παράγραφος (2) του άρθρου 25 του παρόντος Νόμου.

(6) Αντικείμενο στο οποίο χρησιμοποιείται υλικό επικάλυψης σε ολόκληρο ή σε μέρος του σφραγίζεται με την εγκεκριμένη σφραγίδα, αν-

(α) Σε αντικείμενο από χρυσό, η επικάλυψη είναι από χρυσό με βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από τον πρότυπο βαθμό καθαρότητας στον οποίο το αντικείμενο έχει καταταχθεί, ή

(β) σε αντικείμενο από ασήμι, η επικάλυψη είναι από ασήμι με βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από τον πρότυπο βαθμό καθαρότητας στον οποίο το αντικείμενο έχει καταταχθεί, ή

(γ) σε αντικείμενο από ασήμι, η επικάλυψη είναι από χρυσό με βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας, ή

(δ) σε αντικείμενο από χρυσό ή ασήμι, η επικάλυψη είναι από ρόδιο,

νοουμένου ότι το πάχος της επικάλυψης δεν υπερβαίνει τα δύο μικρόμετρα (μm) σε οποιοδήποτε σημείο.

(7)Αν-

(α) Το Εργαστήριο αρνηθεί να σφραγίσει αντικείμενο που υποβάλλεται για σήμανση με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και

(β) το πρόσωπο που υποβάλλει το αντικείμενο παραπέμψει το θέμα γραπτώς στο Συμβούλιο,

το Συμβούλιο εξετάζει την περίπτωση, και εάν είναι της γνώμης ότι το Εργαστήριο αδικαιολόγητα αρνήθηκε να σφραγίσει το αντικείμενο, δίδει οδηγίες στο Εργαστήριο να το σφραγίσει με την εγκεκριμένη σφραγίδα.

Μετατροπή σφραγισμένων αντικειμένων

14.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, «μη ενδεδειγμένη μετατροπή» σημαίνει προσθήκη ή μετατροπή ή επιδιόρθωση η οποία έχει γίνει σε αντικείμενο που φέρει εγκεκριμένη σφραγίδα και

(α) Η οποία αντιβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ή

(β) στην περίπτωση αντικειμένου, που φέρει σφραγίδα που τέθηκε με βάση τις πρόνοιες διεθνούς σύμβασης από επίσημη αρχή σήμανσης αντικειμένων άλλης χώρας και που θα χρειαζόταν την έγκριση του Εργαστηρίου σε περίπτωση που τέτοια προσθήκη, μετατροπή ή επιδιόρθωση γινόταν στη Δημοκρατία.

(2) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται εάν, μετά την προσθήκη, μετατροπή ή επιδιόρθωση το αντικείμενο έχει υποβληθεί στο Εργαστήριο για έλεγχο και επανασήμανση με οποιεσδήποτε επιπρόσθετες σφραγίδες που κρίνονται απαραίτητες με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (5) μέχρι (7), δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να προσθέτει, να μετατρέπει ή να επιδιορθώνει αντικείμενο που φέρει εγκεκριμένη σφραγίδα, εκτός εάν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως τη γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να διαγράφει, αφαιρεί, παραποιεί ή άλλως πως τροποποιεί σφραγίδα που έχει τεθεί σε αντικείμενο, εκτός εάν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως τη γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου.

Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού «σφραγίδα» σημαίνει-

(α) την εγκεκριμένη σφραγίδα,

(β) τη σφραγίδα κατασκευαστή, ή

(γ) οποιαδήποτε άλλη σφραγίδα που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο.

(5) Η παραμόρφωση αντικειμένου σε βαθμό που καθιστά το αντικείμενο κατάλληλο μόνο για επανακατασκευή, δεν αποτελεί αδίκημα με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3) ή (4).

(6) Η προσθήκη σε αντικείμενο σε περίπτωση που-

(α) Ο χαρακτήρας του αντικειμένου και ο σκοπός για τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραμένει αναλλοίωτος,

(β) η προσθήκη είναι από το ίδιο πολύτιμο μέταλλο όπως αυτό του αντικειμένου,

(γ) ο βαθμός καθαρότητας του πολύτιμου μετάλλου που προστέθηκε δεν είναι χαμηλότερος από τον πρότυπο βαθμό καθαρότητας στον οποίο το αντικείμενο έχει καταταχθεί, και

(δ) η ποσότητα του μετάλλου που προστέθηκε δεν υπερβαίνει-

(i) Το ένα γραμμάριο χρυσού ή τα πέντε γραμμάρια ασημιού, ανάλογα με την περίπτωση, και

(ii) το πενήντα τοις εκατό του βάρους που είχε το αντικείμενο πριν γίνει η προσθήκη,

δεν αποτελεί αδίκημα με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(7) Η επικάλυψη ολόκληρου ή μέρους-

(α) Αντικειμένου από χρυσό, εάν η επικάλυψη είναι από χρυσό με βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από τον πρότυπο βαθμό καθαρότητας στον οποίο το αντικείμενο έχει καταταχθεί, ή

(β) αντικειμένου από ασήμι, εάν η επικάλυψη είναι από ασήμι με βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από τον πρότυπο βαθμό καθαρότητας στον οποίο το αντικείμενο έχει καταταχθεί, ή

(γ) αντικειμένου από ασήμι, εάν η επικάλυψη είναι από χρυσό με βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας, ή

(δ) αντικειμένου από χρυσό ή ασήμι εάν η επικάλυψη είναι από ρόδιο,

νοουμένου ότι το πάχος της επικάλυψης δεν υπερβαίνει τα δύο μικρόμετρα (μm) σε οποιοδήποτε σημείο, δεν αποτελεί αδίκημα με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3) ή (4).

(8) Σε περίπτωση που δίδεται έγκριση με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3) ή (4), το Εργαστήριο δύναται να θέσει ως όρο όπως το αντικείμενο για το οποίο έγινε η αίτηση ή οποιαδήποτε προσθήκη που έγινε σ’ αυτό, υποβληθεί εκ νέου για έλεγχο και σήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(9) Εάν-

(α) Αίτηση για έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) ή (4) απορριφθεί από το Εργαστήριο, και

(β) ο αιτητής παραπέμψει το θέμα γραπτώς στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο εξετάζει την περίπτωση, και εάν είναι της γνώμης ότι το Εργαστήριο αδικαιολόγητα απέρριψε την αίτηση, δίδει οδηγίες όπως την εγκρίνει.

Ασφράγιστο αντικείμενο

15. Για σκοπούς του παρόντος Νόμου, ένα αντικείμενο είναι ασφράγιστο-

(α) Εάν δε φέρει την εγκεκριμένη σφραγίδα και τη σφραγίδα κατασκευαστή, ή

(β) εάν το αντικείμενο έτυχε μη ενδεδειγμένης μετατροπής.

Ανάρτηση αγγελίας

16.-(1) Κάθε κατασκευαστής/κοσμηματοπώλης πρέπει να έχει αναρτημένη πάντοτε, σε περίοπτο σημείο των υποστατικών του, όπου συνήθως συναλλάσσεται, αγγελία καθορισμένου τύπου την οποία προμηθεύει ο Οργανισμός και στην οποία περιγράφεται η εγκεκριμένη σφραγίδα και επεξηγείται ο τρόπος σήμανσης.

(2) Ο Οργανισμός χρεώνει τα καθορισμένα τέλη για την προμήθεια του εντύπου της αγγελίας που πρέπει να αναρτάται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Διαφήμιση από κατασκευαστές, κοσμηματοπώλες και αγοραστές μεταχειρισμένων αντικειμένων

16Α.-(1) Κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να προβαίνει σε οποιαδήποτε διαφήμιση με την οποία άμεσα ή έμμεσα, παρουσιάζεται ως κατασκευαστής, κοσμηματοπώλης ή αγοραστής μεταχειρισμένων αντικειμένων, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του Οργανισμού και οποιαδήποτε διαφήμιση πρέπει να περιλαμβάνει ρητή αναφορά στον αριθμό εγγραφής  του αντίστοιχου Μητρώου του Οργανισμού:

Νοείται ότι η πιο πάνω υποχρέωση δεν ισχύει στις περιπτώσεις που φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να πωλήσει δικής του ιδιοκτησίας προσωπικό ή οικογενειακό του αντικείμενο από πολύτιμο μέταλλο.

(2) Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και τις δύο αυτές ποινές.

Απαγορευμένες περιγραφές ασφράγιστων αντικειμένων

17.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε κατά τη διεξαγωγή εμπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλματος:

(α) Να επιθέτει σε ασφράγιστο αντικείμενο, περιγραφή που τείνει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ολόκληρο το αντικείμενο ή μέρος αυτού είναι κατασκευασμένο από χρυσό ή ασήμι, ή

(β) να επιθέτει σε αντικείμενο περιγραφή που περιέχει αριθμό ο οποίος συμπίπτει με ένα από τους πρότυπους βαθμούς καθαρότητας, ή

(γ) να πωλεί ασφράγιστο αντικείμενο στο οποίο έχει επιτεθεί περιγραφή που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο ή οποιαδήποτε άλλη περιγραφή ή σήμανση που τείνει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι αντικείμενο από πολύτιμα μέταλλα.

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις περιγραφών που επιτρέπονται με βάση τις διατάξεις του Μέρους Ι του Παραρτήματος Ι του παρόντος Νόμου.

(3) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των αντικειμένων που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος Ι του παρόντος Νόμου.

(4) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου (η έννοια του όρου «ανακριβής εμπορική περιγραφή» ως περιγραφή που είναι ανακριβής σε βαθμό που εξ αντικειμένου μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση), εμπορική περιγραφή που αναφέρεται στο βαθμό καθαρότητας οποιουδήποτε πολύτιμου μετάλλου, είτε σε μέρη ανά χίλια είτε άλλως πως, θεωρείται ανακριβής εμπορική περιγραφή εάν η ένδειξη αυτή είναι ανακριβής σε οποιαδήποτε έκταση ή βαθμό, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η ένδειξη αναφέρεται σε βαθμό καθαρότητας χαμηλότερο από τον πραγματικό.

(5) Περιγραφές που σχετίζονται με το βαθμό καθαρότητας πολύτιμων μετάλλων ερμηνεύονται, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ του Παραρτήματος Ι.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) «Διαφήμιση» περιλαμβάνει κατάλογο, εγκύκλιο και τιμοκατάλογο·

(β) το άρθρο 6 του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου που δίδει την έννοια του όρου «επίθεση εμπορικής περιγραφής», εφαρμόζεται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) για την ερμηνεία αναφορών σε περιγραφές που τίθενται σε αντικείμενα, όπως εφαρμόζεται στους εν λόγω Νόμους για την ερμηνεία αναφορών σε εμπορικές περιγραφές·

(γ) οποιοσδήποτε εκθέτει αντικείμενα ή έχει στην κατοχή του αντικείμενα με πρόθεση να τα διαθέσει, θεωρείται ότι τα προσφέρει προς πώληση.

(7) Οπουδήποτε σε διαφήμιση χρησιμοποιείται περιγραφή σε σχέση με οποιαδήποτε κατηγορία αντικειμένων, για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει διαπραχθεί αδίκημα με βάση-

(α) Την παράγραφο (α) ή (β) του εδαφίου (1), ή

(β) την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) στην περίπτωση που το πρόσωπο που δημοσιεύει ή εκθέτει τη διαφήμιση, προμηθεύει ή προσφέρει προς πώληση αντικείμενα της κατηγορίας εκείνης,

η περιγραφή θα εκλαμβάνεται ότι αφορά όλα τα αντικείμενα της κατηγορίας, είτε υπάρχουν κατά το χρόνο που δημοσιεύεται η διαφήμιση, είτε όχι.

(8) Το εδάφιο (3) του άρθρου 7 του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου εφαρμόζεται για να διαπιστωθεί κατά πόσο οποιαδήποτε αντικείμενα ανήκουν στην κατηγορία που αναφέρεται στην περιγραφή που χρησιμοποιήθηκε σε διαφήμιση.

(9) Το εδάφιο (2) του άρθρου 2 του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου εφαρμόζεται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Χειρισμός από το Εργαστήριο μη εγκεκριμένων σφραγίδων

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) το Εργαστήριο μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ακυρώσει ή να εξαλείψει οποιαδήποτε σφραγίδα σε αντικείμενο η οποία προσομοιάζει με την εγκεκριμένη σφραγίδα, είτε φαίνεται να είναι εγκεκριμένη σφραγίδα, είτε κατά τη γνώμη του Εργαστηρίου μπορεί να εκληφθεί σαν τέτοια, εάν το Εργαστήριο ικανοποιηθεί ότι η σφραγίδα αυτή-

(α) Δεν έχει τεθεί με βάση τον παρόντα Νόμο από το Εργαστήριο ή εγκεκριμένο εργαστήριο, ή

(β) δεν αποτελεί αληθινή περιγραφή, διότι το αντικείμενο φαίνεται να έχει υποστεί μη ενδεδειγμένη μετατροπή.

(2) Το Εργαστήριο δεν μπορεί να εξαλείψει «αρχαία σφραγίδα», παρά μόνο με την έγκριση του ιδιοκτήτη ή του προσώπου που έχει το αντικείμενο στην κατοχή του, μπορεί όμως να την ακυρώσει κατά τρόπο που θα καθοριστεί από το Συμβούλιο.

(3) Εάν αποδειχθεί ότι το Εργαστήριο έχει-

(α) Ακυρώσει ή εξαλείψει σύμφωνα με το εδάφιο (1) οποιαδήποτε σφραγίδα που με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου έχει τεθεί από το Εργαστήριο ή εγκεκριμένο εργαστήριο σε αντικείμενο, το οποίο δεν έτυχε μη ενδεδειγμένης μετατροπής, ή

(β) εξαλείψει οποιαδήποτε «αρχαία σφραγίδα» που βρίσκεται σε αντικείμενο,

ο Οργανισμός και όχι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται στον Οργανισμό, έχει αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη αντικειμένου για ζημιές που τυχόν θα προκληθούν.

(4) Σ’ οποιαδήποτε αγωγή εναντίον του Οργανισμού με βάση το εδάφιο (3), αποτελεί υπεράσπιση για τον Οργανισμό εάν αποδείξει ότι το Εργαστήριο είχε λόγο να πιστεύει ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή (β) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ VIΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήματα και ποινές

19.-(1) Οποιοσδήποτε-

(α) Πωλεί ασφράγιστο αντικείμενο, ή

(β) πωλεί αντικείμενο που φέρει οποιαδήποτε σφραγίδα που μπορεί να εκληφθεί σαν εγκεκριμένη σφραγίδα και που με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου θα μπορούσε, εάν το αντικείμενο βρισκόταν στην κατοχή του Εργαστηρίου, να ακυρωθεί ή να εξαλειφθεί, ή

(γ) πωλεί από πόρτα σε πόρτα αντικείμενα λιανικώς, εκτός εάν φέρει πιστοποιητικό εγγραφής του ιδίου ή του εργοδότη του που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, ή

(δ) σφραγίζει χωρίς την εξουσιοδότηση του Οργανισμού, αντικείμενο με σφραγίδα την οποία παρουσιάζει σαν σφραγίδα κατασκευαστή εγγεγραμμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή σαν σφραγίδα Εργαστηρίου, ή

(ε) με πρόθεση να εξαπατήσει, παραποιεί σφραγίδα ή μήτρα, ή

(στ) χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση ή δικαιολογία, έχει στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του οτιδήποτε το οποίο είναι και το οποίο γνωρίζει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι είναι πλαστή μήτρα ή αντικείμενο, ανεξάρτητα αν αυτό είναι από πολύτιμο μέταλλο ή όχι, που φέρει παραποιημένη οποιαδήποτε σφραγίδα, ή

(ζ) πωλεί παραποιημένη μήτρα ή αντικείμενο που φέρει παραποιημένη σφραγίδα, ή

(η) χρησιμοποιεί, εγγράφει ή επιθέτει σφραγίδα που είναι πανομοιότυπη με οποιαδήποτε σφραγίδα που καθορίστηκε με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ως εγκεκριμένη σφραγίδα ή που προσομοιάζει με τέτοια σφραγίδα ώστε να είναι πιθανό να εκληφθεί σαν τέτοια, ή

(θ) αφαιρεί σφραγίδα από αντικείμενο με πρόθεση την επανατοποθέτησή της σε άλλο αντικείμενο, ανεξάρτητα αν αυτό είναι από πολύτιμο μέταλλο ή όχι ή προσθέτει σε αντικείμενο σφραγίδα που έχει αφαιρεθεί από άλλο αντικείμενο, ανεξάρτητα αν αυτό είναι από πολύτιμο μέταλλο ή όχι,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα (10) χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δεκαπέντε (15) χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή και στις δύο ποινές.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1)-

«μήτρα» σημαίνει ολόκληρο ή μέρος μεταλλικής πλάκας, εργαλείου ή οργάνου με το οποίο μπορεί κάποιος να επιθέτει σε οποιοδήποτε μέταλλο σφραγίδα που είναι ή μπορεί να εκληφθεί ότι είναι εγκεκριμένη σφραγίδα ή σφραγίδα κατασκευαστή. και

«σφραγίδα» σημαίνει σφραγίδα η οποία είναι ή μπορεί να εκληφθεί ότι είναι εγκεκριμένη σφραγίδα ή σφραγίδα κατασκευαστή.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), πρόσωπο θεωρείται ότι πωλεί παραποιημένη μήτρα ή αντικείμενο που φέρει παραποιημένη σφραγίδα, εάν πωλεί μήτρα ή αντικείμενο, ενώ γνωρίζει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι η μήτρα ή η σφραγίδα είναι παραποιημένη.

Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

19Α.-(1) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εξουσιοδοτημένος λειτουργός, που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) του άρθρου 9Β, του άρθρου 16Α και του άρθρου 19, έχει εξουσία να εκδίδει ειδοποίηση για εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος.

(1Α) Η εκδιδόμενη, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ειδοποίηση επιδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό, εντός τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος, στο πρόσωπο το οποίο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα:

Νοείται ότι, εάν το πρόσωπο το οποίο διαπράττει ή έχει διαπράξει το αδίκημα είναι νομικό πρόσωπο, η ειδοποίηση επιδίδεται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους ή κατ’ εντολή του νομικού προσώπου και σε τέτοια περίπτωση θεωρείται ότι επιδόθηκε δεόντως στο νομικό πρόσωπο που διέπραξε το αδίκημα:

Νοείται περαιτέρω ότι, η εν λόγω γραπτή ειδοποίηση, δύναται να επιδίδεται προσωπικά από εξουσιοδοτημένο λειτουργό ή να αποστέλλεται ταχυδρομικώς με προσωπική συστημένη επιστολή.

(2) Τα ποσά για εξώδικη ρύθμιση, όπως αυτή αναφέρεται στο εδάφιο (1), δεν υπερβαίνουν τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) και καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στο οποίο περιέχονται οι βασικές παραβάσεις.

(3) Για σκοπούς εφαρμογής της εξώδικης ρύθμισης, η ειδοποίηση που εκδίδεται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό-

(α) Kαθορίζει το αδίκημα, το οποίο φέρεται ότι έχει διαπραχθεί, κατά παράβαση συγκεκριμένης διάταξης του παρόντος Νόμου·

(β) παρέχει σε συντομία κάθε στοιχείο του αδικήματος που κρίνεται αναγκαίο για να δικαιολογηθεί ο προβαλλόμενος ισχυρισμός·

(γ) εκθέτει την περίοδο κατά την οποία σύμφωνα με το εδάφιο (4), δεν θα ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα·

(δ) παραθέτει το ποσό του εξώδικου προστίμου και αναφέρει ότι, σε περίπτωση που το ποσό αυτό δεν καταβληθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αυξάνεται κατά το ήμισυ·

(ε) παραθέτει τη διεύθυνση και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, όπου το πρόστιμο δύναται να καταβληθεί.

(4)(α) Μετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη εναντίον του προσώπου στο οποίο επιδόθηκε, εάν δεν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσής της.

(β) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση δεν καταβάλει το εξώδικο πρόστιμο που αναφέρεται σε αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσής της, το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται κατά το ήμισυ.

(5) Κάθε ποσό που καταβάλλεται με βάση τα εδάφια (1), (2) ή (3), θεωρείται χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος.

(6) Με την καταβολή του ποσού κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός εκδίδει σχετική απόδειξη στο πρόσωπο που το κατέβαλε, στην οποία αναγράφονται τα εξής:

(α) Το όνομα του προσώπου που πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκημα,

(β) συνοπτική αναφορά του αδικήματος,

(γ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος,

(δ) το ποσό που καταβλήθηκε.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), σε περίπτωση που το χρηματικό ποσό, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) καταβληθεί πριν από την περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά με την διάπραξη του σχετικού αδικήματος.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή του ποσού στον Οργανισμό και την έκδοση σχετικής απόδειξης, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, δεν χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική διαδικασία σχετικά με το αδίκημα και η προσαγωγή στο Δικαστήριο της απόδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (6) αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή και συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορουμένου.

(9) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο δεν θεωρείται ως καταδίκη και σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης για διάπραξη άλλου παρόμοιου αδικήματος, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής:

Νοείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, καταβάλλει το ποσό της εξώδικης ρύθμισης στον Οργανισμό.

Αποκάλυψη πληροφοριών

20. - (1) Οποιοσδήποτε, ο οποίος ασκεί εξουσία με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς, αποκαλύψει σε άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με επαγγελματικά μυστικά και διαδικασίες οποιουδήποτε κατασκευαστή και κοσμηματοπώλη την οποία απέκτησε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εκτός εάν η αποκάλυψη έγινε κατά ή για την εκπλήρωση από τον ίδιο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο καθηκόντων που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς, είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα (10) χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δεκαπέντε (15) χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή και στις δύο ποινές.

(2) Εφόσον κρίνεται κατάλληλο για διευκόλυνση της ενάσκησης των καθηκόντων και εξουσιών που παρέχονται στον Έφορο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό για την εφαρμογή του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να αποκαλύψει ή/και να εξουσιοδοτήσει λειτουργό του Οργανισμού να αποκαλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες, κατά τη διεξαγωγή έρευνας η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου.

(3) Η αποκάλυψη πληροφοριών που γίνεται δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε πρόσωπο θα γίνεται σύμφωνα με οδηγίες του Διευθυντή και μέσω τέτοιων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του Διευθυντή και κατά τις οδηγίες του.

Ευθύνη εργοδότη

21.-(1) Εργοδότης, ο οποίος γνωρίζει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτόν έχει παραβεί κατά τη διάρκεια της εργοδότησής του οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιοδήποτε Κανονισμό, θεωρείται ότι παρακίνησε την παράβαση της διάταξης αυτής. Τέτοια παρακίνηση δε θεωρείται ότι έγινε, εάν ο εργοδότης, εντός επτά ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της παράβασης, ή σχημάτισε την εύλογη πεποίθηση ότι έγινε η παράβαση, γνωστοποίησε προς τον Οργανισμό το όνομα του παραβάτη, την ημερομηνία και άλλες λεπτομέρειες της παράβασης.

(2) Όποιος, με βάση το εδάφιο (1), θεωρείται ότι παρακίνησε τη διάπραξη αδικήματος κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, υπόκειται στις ίδιες κυρώσεις ως εάν να είχε ο ίδιος παραβεί τη σχετική διάταξη.

Αδικήματα εταιρειών και αξιωματούχων

22.-(1) Όταν το πρόσωπο που διαπράττει αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών είναι εταιρεία, ένοχος για το αδίκημα αυτό είναι τόσο η ίδια η εταιρεία, όσο και οποιοσδήποτε είχε τη διεύθυνση και την ευθύνη έναντι της εταιρείας για τη διεξαγωγή των εργασιών της κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν είναι ποινικά υπεύθυνο με βάση το εδάφιο (1), εάν αποδείξει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε εν αγνοία του ή ότι επέδειξε κάθε επιμέλεια για να παρεμποδίσει τη διάπραξή του.

(3) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε διαλαμβάνεται στο εδάφιο (1), οποτεδήποτε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών έχει διαπραχθεί αδίκημα από εταιρεία και εφόσον αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή ανοχή ή ότι οφείλεται σε αμέλεια οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου αξιωματούχου της εταιρείας, ο εν λόγω διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος είναι επίσης ένοχος αδικήματος.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

(α) «εταιρεία» περιλαμβάνει οποιαδήποτε ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, και

(β) «διευθυντής», σε σχέση με ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία περιλαμβάνει και τον ομόρρυθμο εταίρο.

Ποινές μη ειδικά προβλεπόμενες

23. Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου, για την παράβαση του οποίου δεν προβλέπεται καμιά ποινή, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι πέντε (5) χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και στις δυο ποινές. Σε περίπτωση όμως δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δεκαπέντε (15) χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή και στις δύο ποινές.

Αντικείμενα μετά από καταδίκη

24.-(1) Μετά την καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα που έχει διαπραχθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει Διάταγμα όπως οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο έχει σχέση με τη διαδικασία, παραδοθεί στο Εργαστήριο το οποίο, τηρουμένων των όρων του διατάγματος, μπορεί να ενασκήσει τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών όσο αφορά την υποβολή αντικειμένου για σήμανση.

(2) Αντικείμενο που με βάση το εδάφιο (1) παραδίδεται στο Εργαστήριο μετά από Διάταγμα του Δικαστηρίου, επιστρέφεται στο δικαιούχο.

ΜΕΡΟΣ VIII ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Η΄ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
Αντικείμενα που εισάγονται από τρίτη χώρα ή μεταφέρονται από κράτος μέλος

25. - (1) Απαγορεύεται η πώληση αντικειμένων που εισάγονται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή μεταφέρονται από άλλο κράτος μέλος, εκτός εάν αυτά συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, αντικείμενο που μεταφέρεται από άλλο κράτος μέλος ή από κράτος με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τελωνειακή ένωση θεωρείται ότι κυκλοφορεί νόμιμα και ελεύθερα στη Δημοκρατία, εφόσον το κράτος από το οποίο προέρχεται εφαρμόζει σύστημα ή πρότυπα αντίστοιχα με αυτά που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται περαιτέρω, ότι εάν το αντικείμενο αυτό δεν φέρει εγκεκριμένη σφραγίδα, θα υποβάλλεται στον Οργανισμό για σφράγιση προτού τεθεί προς πώληση.

(2) Εάν μετά από διεξαγωγή ελέγχου αντικειμένων που εισάγονται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή που μεταφέρονται από κράτος μέλος, διαπιστωθεί από το Εργαστήριο ότι αυτά έχουν βαθμό καθαρότητας χαμηλότερο από τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας όσον αφορά χρυσό ή ασήμι, ο εισαγωγέας μπορεί να ζητήσει να του παραδοθούν είτε στην κατάσταση που βρίσκονται για να επανεξαχθούν, είτε παραμορφωμένα σε βαθμό που τα καθιστά κατάλληλα μόνο για επανακατασκευή.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αντικειμένων που εισάγονται από τρίτη χώρα ή που μεταφέρονται από κράτος μέλος προσωρινά ως εμπορικά δείγματα ή για σκοπούς εκθέσεων και τελούν υπό την ευθύνη του Τμήματος Τελωνείων, υπό τον όρο ότι αυτά θα επανεξαχθούν μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Στις πιο πάνω εξαιρέσεις δεν περιλαμβάνονται αντικείμενα που διατίθενται προς πώληση στα καταστήματα αδασμολογήτων ειδών.

ΜΕΡΟΣ IX ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ταμείο

26.-(1) Ο Οργανισμός τηρεί χωριστό Ταμείο στο οποίο κατατίθενται:

(α) Τα τέλη που προβλέπονται στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου·

(β) οι δωρεές προς τον Οργανισμό·

(γ) οι επιχορηγήσεις του Κράτους ή άλλων οργανισμών·

(δ) τα δάνεια τα οποία συνάπτονται από τον Οργανισμό· και

(ε) οποιαδήποτε άλλη πρόσοδος του Οργανισμού.

(2) Οι καταθέσεις στο Ταμείο του Οργανισμού διατίθενται για:

(α) Την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Οργανισμού·

(β) την καταβολή των μισθών του Διευθυντή και του προσωπικού του Οργανισμού, των αποζημιώσεων των μελών του Συμβουλίου, όπως και άλλων εντεταλμένων προσώπων·

(γ) την καταβολή τόκων για δάνεια που έχουν συναφθεί ή αναληφθεί από τον Οργανισμό·

(δ) την αποπληρωμή δανείων που έχουν συναφθεί ή αναληφθεί από τον Οργανισμό ή την εκπλήρωση άλλων συμβατικών υποχρεώσεων του·

(ε) τη διαφύλαξη των ποσών που απαιτούνται για την αντικατάσταση ή συμπλήρωση των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό·

(στ)τη δημιουργία γενικού ή άλλων αποθεματικών που μπορούν να επενδυθούν ή διατεθούν για τη βελτίωση της ενημέρωσης για το θεσμό της σήμανσης ως μέσου για διασφάλιση της αξιοπιστίας του επαγγέλματος της Αργυροχρυσοχοΐας· και

(ζ) την καταβολή γενικά κάθε άλλου ποσού που νόμιμα οφείλει ο Οργανισμός.

Δάνεια

27. Ο Οργανισμός μπορεί να συνάπτει δάνεια για προώθηση των σκοπών του.

Προϋπολογισμός

28.-(1) Πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, ο Οργανισμός καταρτίζει τον προϋπολογισμό του ο οποίος υποβάλλεται από τον Υπουργό στην Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(2) Ο Οργανισμός υποβάλλει στον Υπουργό, αμέσως μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, τον απολογισμό της χρήσης του έτους που έληξε και έκθεση των πεπραγμένων του Οργανισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

(3) Το οικονομικό έτος του Οργανισμού αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το πρώτο οικονομικό έτος θα αρχίσει από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Οικονομική διαχείριση

29. Το Συμβούλιο εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς που καθορίζουν τα πιο κάτω:

(α) Τα σχετικά με την τήρηση του Ταμείου του Οργανισμού·

(β) τον τρόπο της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Οργανισμού·

(γ) τα σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους του Οργανισμού και τον τρόπο εντολής, πραγματοποίησης και δικαιολόγησης των δαπανών του·

(δ) τα σχετικά με την επένδυση των χρημάτων του Οργανισμού που δεν απαιτούνται για τη λειτουργία του· και

(ε) τα σχετικά με το λογιστικό σύστημα που πρέπει να τηρείται και το σύστημα διαχείρισης των χρημάτων, των υλικών και της περιουσίας του Οργανισμού.

Έλεγχος διαχείρισης

30.-(1) Οι λογαριασμοί, ο ισολογισμός και γενικά η οικονομική διαχείριση του Οργανισμού ελέγχονται από ελεγκτές τους οποίους ορίζει ο Υπουργός.

(2) Οι εξελεγμένοι λογαριασμοί του Οργανισμού μαζί με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται στον Υπουργό, ο οποίος καταθέτει αντίγραφό τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωσή της.

(3) Τα έξοδα ελέγχου καταβάλλονται από τον Οργανισμό.

ΜΕΡΟΣ Χ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εξουσιοδότηση λειτουργών

31.-(1) Ο Υπουργός μπορεί με γνωστοποίηση να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών ή των Διαταγμάτων:

Νοείται ότι η εξουσία που εκχωρείται με γνωστοποίηση του Υπουργού σε εξουσιοδοτημένους λειτουργούς χορηγείται σε υπαλλήλους του Οργανισμού και σε λειτουργούς της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

(2) Οι ακόλουθες διατάξεις του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου, ισχύουν σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, όπως αυτές ισχύουν σε σχέση με την εφαρμογή του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου:

(α) Το άρθρο 25 όσον αφορά την εξουσία για διενέργεια δοκιμαστικών αγορών·

(β) Το άρθρο 26 όσον αφορά την εξουσία εισόδου σε υποστατικά, επιθεώρησης και κατάσχεσης αγαθών ή εγγράφων·

(γ) Το άρθρο 27, όσον αφορά την παρακώλυση εξουσιοδοτημένου λειτουργού·

(δ) Το άρθρο 28 όσον αφορά τη γνωστοποίηση δοκιμής και πρόθεσης για ποινική δίωξη· και

(ε) Το άρθρο 29 όσον αφορά την αποζημίωση για ζημιές και άλλες επιβαρύνσεις αγαθών που κατάσχονται δυνάμει του άρθρου 26.

(3) Οποιαδήποτε αναφορά στον όρο «εξουσιοδοτημένος λειτουργός», η οποία περιέχεται στις διατάξεις του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμουν που αναφέρονται στο εδάφιο (2), λογίζεται ότι γίνεται, σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, στον Οργανισμό και σε εξουσιοδοτημένους λειτουργούς του Οργανισμού.

(4) (α) Εφόσον κρίνεται κατάλληλο για διευκόλυνση της ενάσκησης από τον Οργανισμό ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων μπορεί να εξουσιοδοτήσει την αποκάλυψη στο λειτουργό αυτό οποιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνεται κατά την ενάσκηση από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με εισαγόμενα αντικείμενα.

(β) Η αποκάλυψη πληροφοριών που γίνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει της παραγράφου (α) θα γίνεται σύμφωνα με οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων και μπορεί να γίνει μέσω τέτοιων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του προσώπου αυτού και κατά τις οδηγίες του.

Εξουσίες μελών της Αστυνομίας, παρουσία λειτουργών του Οργανισμού

31Α.-(1) Οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας, παρουσία λειτουργού του Οργανισμού, δύναται, χωρίς ένταλμα να εισέρχεται σε υποστατικό στο οποίο πραγματοποιούνται συναλλαγές αντικειμένων ή μεταχειρισμένων αντικειμένων ή κραμάτων πολυτίμων μετάλλων που προέρχονται από λιώσιμο μεταχειρισμένων αντικειμένων, οποιαδήποτε ώρα κατά την οποία αυτό είναι ανοιχτό για εργασία και να διενεργεί έλεγχο για διαπίστωση κατά πόσο τηρούνται οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογης υποψίας για διάπραξη αδικήματος, το μέλος της Αστυνομίας δικαιούται να ασκήσει τα καθήκοντά του, χωρίς την παρουσία λειτουργού του Οργανισμού.

(2) Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, κάθε  μέλος της Αστυνομίας ή/και λειτουργός του Οργανισμού, έχει εξουσία να απαιτήσει και να παραλάβει οποιαδήποτε έγγραφα, μητρώα, φωτογραφικό υλικό ή αντικείμενα, τα οποία δύνανται να προσφέρουν ως μαρτυρία σε οποιαδήποτε μελλοντική δικαστική διαδικασία, τηρουμένων και των διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

(3) Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας και/ή λειτουργό του Οργανισμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα έξι ευρώ (€256) ή και στις δυο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ ΧI ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εκπροσώπηση του Οργανισμού

32. Ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν, εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις σχέσεις του με τρίτους και ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου και υπογράφει εκ μέρους του κάθε σύμβαση που συνάπτεται από τον Οργανισμό.

Περιγραφές σε ξένη γλώσσα

33. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που αφορούν περιγραφές, εφαρμόζονται και στην περίπτωση που περιγραφή είναι διατυπωμένη σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής.

Κανονισμοί

34.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο με βάση τις διατάξεις αυτού χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Οι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εάν μέσα σε εξήντα ημέρες από την ημερομηνία της κατάθεσής τους, η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς αυτούς, στο σύνολό τους ή μερικώς, τότε, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους. Σε περίπτωση τροποποίησης των Κανονισμών αυτών, στο σύνολό τους ή μερικώς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται, όταν ρυθμίζουν, με ευνοϊκότερο τρόπο θέματα που αφορούν όρους υπηρεσίας ή συνταξιοδοτικά ωφελήματα υπαλλήλων του Οργανισμού ή άλλα παρεμφερή θέματα ή την ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων, να προβλέπουν για αναδρομική εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τις διατάξεις τους.

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας του παρόντος Νόμου

35. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί για λόγους ανωτέρας βίας, να αναστείλει για περιορισμένο χρονικό διάστημα την ισχύ ολόκληρου ή μέρους του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές διατάξεις

36.-(1) (α) Μέχρις ότου πληρωθεί η θέση Διευθυντή, ο κατέχων τη μόνιμη οργανική θέση του Προϊστάμενου του Εργαστηρίου θα είναι ο ιεραρχικά ανώτερος λειτουργός του Οργανισμού στον οποίο το Συμβούλιο δύναται να αναθέσει όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή.

(β) Η οργανική θέση του Προϊστάμενου του Εργαστηρίου θα καταργηθεί με την αφυπηρέτηση ή την παραίτηση του Λειτουργού ο οποίος κατέχει την θέση αυτή, κατά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού.

(2) Μεταχειρισμένα αντικείμενα μπορούν να εκτίθενται προς πώληση, εφόσον φέρουν την εγκεκριμένη σφραγίδα.

(3) Οι κατασκευαστές και κοσμηματοπώλες που είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα του Οργανισμού πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίσουν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι τα αντίστοιχα υποστατικά τους να επιθεωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι κάθε κατασκευαστής και κοσμηματοπώλης θα υποβάλει αίτηση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 9Α του παρόντος Νόμου, το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(4) Οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου δεν θα ισχύουν για έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, για τους αγοραστές μεταχειρισμένων αντικειμένων:

Νοείται ότι οι αγοραστές μεταχειρισμένων αντικειμένων πρέπει να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή τους στο αντίστοιχο Μητρώο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω, ότι εάν η αίτηση που υποβάλει ο αγοραστής μεταχειρισμένων αντικειμένων εγκριθεί ή απορριφθεί πριν τους έξι μήνες τότε οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου θα ισχύουν από την ημερομηνία ενημέρωσης του αιτητή για έγκριση ή απόρριψη.

Κατάργηση Νόμων

37. Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμοι του 1991 έως 2006 καταργούνται με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

38. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με την δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρο 17)

ΑΣΦΡΑΓΙΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

 

1.-(1) Τnρουμένων των διατάξεων της παρούσας παραγράφου:

(α) Η λέξη «χρυσό» επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέρος της σύνθετης λέξης «επίχρυσο» ή της φράσης «φύλλο χρυσού»,

(β) η χρήση της λέξης «ασήμι» απαγορεύεται, η δε λέξη «άργυρος» επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέρος της σύνθετης λέξης «επάργυρο» ή της φράσης «φύλλο αργύρου».

(2) Εάν χρησιμοποιείται γραπτή περιγραφή, το μέγεθος των γραμμάτων της λέξης «φύλλο» ή του συνθετικού «επί» ή «επ» των λέξεων «επίχρυσο» ή «επάργυρο» πρέπει να είναι τουλάχιστο ίσο με το μέγεθος των γραμμάτων της υπόλοιπης περιγραφής.

(3) Η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η περιγραφή αποτελεί παραπλανητική περιγραφή ή εάν αυτή τίθεται σε αντικείμενο για το οποίο τέτοια περιγραφή δεν είναι η αρμόζουσα.

2. Περιγραφή που σαφώς αναφέρεται μόνο στο χρώμα του αντικειμένου θεωρείται αποδεκτή, εάν είναι πρόδηλο ότι το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του συγκεκριμένου αντικειμένου, δεν είναι οποιοδήποτε μέταλλο.

 

ΜΕΡΟΣ II

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

 

1. Αντικείμενο που προορίζεται για εξαγωγή.

2. Αντικείμενο που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας ή που πρόκειται να μεταφερθεί από άλλη χώρα απ' ευθείας στο Εργαστήριο.

3. Νόμισμα που κυκλοφορεί ή κυκλοφόρησε στο παρελθόν σε οποιαδήποτε χώρα.

4. Αντικείμενο που έχει χρησιμοποιηθεί ή που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς, οδοντιατρικούς, κτηνιατρικούς, επιστημονικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

5. Αντικείμενο που είναι παραμορφωμένο σε βαθμό που καθίσταται κατάλληλο μόνο για επανακατασκευή.

6. Αντικείμενο από χρυσή ή ασημένια κλωστή.

7. Πρώτη ύλη που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πρώτη ύλη σε ράβδους, πλάκες, φύλλα, σύρματα, λωρίδες, σωλήνα ή κόκκους.

8. Αντικείμενο σε ημι-τελειωμένη μορφή που πρόκειται να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία.

9. Αντικείμενο που:

(α) Αποτελείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από χρυσό ή ασήμι ή από χρυσό και ασήμι και τα μέρη του από χρυσό έχουν βαθμό καθαρότητας όχι χαμηλότερο από 375 και τα μέρη του από ασήμι όχι χαμηλότερο από 800, και

(β) έχει κατασκευαστεί πριν από το 1900 και έκτοτε δεν έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε μετατροπή, που θα μπορούσε να θεωρηθεί μη ενδεδειγμένη μετατροπή στην περίπτωση που το αντικείμενο έφερε εγκεκριμένη σφραγίδα.

10. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 14 του παρόντος Μέρους, μουσικό όργανο, του οποίου η περιγραφή βρίσκεται στο στόμιο, και το στόμιο έχει βαθμό καθαρότητας τουλάχιστο ίσο με τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας.

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 14 του παρόντος Μέρους, αντικείμενο που αποτελείται μόνο από ένα πολύτιμο μέταλλο, και ικανοποιεί τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου και το βάρος του είναι μικρότερο από ένα γραμμάριο χρυσού ή τρία γραμμάρια ασημιού.

(2) Η υποπαράγραφος (1) δεν εφαρμόζεται σε αντικείμενο που περιέχει ένα μόνο πολύτιμο μέταλλο και ένα ή περισσότερα άλλα υλικά γέμισης ή/και στήριξης, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν κερί, ρητίνη, ξύλο, πλαστικό, γυαλί, γύψο ή γόμα, το οποίο περιέχει χρυσό βάρους κάτω από ένα γραμμάριο ή ασήμι βάρους κάτω από τρία γραμμάρια.

12. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 14 του παρόντος Μέρους, εκτός της περίπτωσης αντικειμένου που είναι κατασκευασμένο από αλυσίδα, αντικείμενο που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα με βαθμό καθαρότητας τουλάχιστον ίσο με τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας και που κατά την κρίση του Εργαστηρίου, είναι τόσο μικρό ή λεπτό ή για τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να σφραγιστεί.

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 14 του παρόντος Μέρους, αντικείμενο που αποτελείται από δύο ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα και ικανοποιεί τους όρους σήμανσης οι οποίοι αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙ, και :

(α) περιέχει χρυσό και πλατίνα αλλά όχι ασήμι, και το συνολικό βάρος είναι λιγότερο από ένα γραμμάριο· ή

(β) περιέχει ασήμι με χρυσό ή με πλατίνα ή με χρυσό και πλατίνα, και το συνολικό βάρος είναι λιγότερο από 3 γραμμάρια.

(2) Η υποπαράγραφος (1) δεν εφαρμόζεται σε αντικείμενο που περιέχει δύο ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα και ένα ή περισσότερα άλλα υλικά γέμισης ή/και στήριξης, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν κερί, ρητίνη, ξύλο, πλαστικό, γυαλί, γύψο ή γόμα, το οποίο περιέχει -

(α) χρυσό και πλατίνα αλλά όχι ασήμι, και το συνολικό βάρος είναι λιγότερο από ένα γραμμάριο, ή

(β) ασήμι με χρυσό ή με πλατίνα ή με χρυσό και πλατίνα, και το συνολικό βάρος είναι λιγότερο από 3 γραμμάρια.

14. Οι παράγραφοι 10 μέχρι 13 του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζονται σε αντικείμενο, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε συγκολλητικό υλικό που περιέχει πολύτιμο μέταλλο, εκτός εάν το συγκολλητικό υλικό έχει βαθμό καθαρότητας ίσο με εκείνο που θα απαιτείτο με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου, στην περίπτωση που το αντικείμενο υποβαλλόταν στο Εργαστήριο για σήμανση.

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ «ΚΑΡΑΤΙ» ΚΑΙ «ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ»

1. Το Μέρος αυτό του παρόντος Παραρτήματος εφαρμόζεται σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου, του παρόντος Παραρτήματος και του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου.

2. - (1) Περιγραφή που τείνει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι αντικείμενο ή μέταλλο σε αντικείμενο είναι συγκεκριμένου αριθμού καρατίων, θεωρείται ότι αποτελεί ένδειξη ότι το αντικείμενο εκείνο είναι από χρυσό και ο βαθμός καθαρότητάς του είναι ίσος με τον αντίστοιχο βαθμό όπως προσδιορίζεται στον πιο κάτω Πίνακα:

Αριθμός καρατίων

Υποδηλεί χρυσό με βαθμό

καθαρότητας

9 375
14 585
18 750
22 916,6
και κατ' αναλογία οποιοσδήποτε άλλος αριθμός καρατίων.

(2) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν, στην περίπτωση που το αντικείμενο είναι πολύτιμος λίθος, η λέξη «καράτι» ή «καράτια» ή η ένδειξη «c», «ct», «k» ή «kt» χρησιμοποιείται ως μέτρο βάρους για πολύτιμους λίθους και όχι ως μέτρο του βαθμού καθαρότητας.

3.Περιγραφή αντικειμένου ή μετάλλου σε αντικείμενο ως «στέρλινγκ» («sterling») θεωρείται ότι αποτελεί ένδειξη ότι το αντικείμενο ή μέταλλο αποτελείται από ασήμι με βαθμό καθαρότητας τουλάχιστον ίσο με 925.

4. Περιγραφή αντικειμένου ή μετάλλου σε αντικείμενο ως «καθαρός χρυσός» («pure gold») και ως «καθαρό ασήμι» («pure silver»), θεωρείται ότι αποτελεί ένδειξη ότι το αντικείμενο ή μέταλλο αποτελείται από χρυσό ή ασήμι αντίστοιχα με βαθμό καθαρότητας τουλάχιστον ίσο με 999.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρο 13)

ΣΗΜΑΝΣΗ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ

Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

 

1. Αντικείμενο που αποτελείται από δύο ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα σφραγίζεται μόνο, εάν:

(α) Ανταποκρίνεται σε μια ή περισσότερες περιγραφές που αναφέρονται στις ακόλουθες υποπαραγράφους, και

(β) συνάδει με την παράγραφο 2 του παρόντος Παραρτήματος,

και μόνο με τον τρόπο που καθορίζεται για αντικείμενο το οποίο ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη εκείνη περιγραφή:

(α) εάν αντικείμενο αποτελείται από 2 ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα και αυτά ξεχωρίζουν σε εμφάνιση, το αντικείμενο θα σφραγίζεται με την εγκεκριμένη σφραγίδα σαν να αποτελείτο από το λιγότερο πολύτιμο μέταλλο. Τα μέρη που περιέχουν πιο πολύτιμο μέταλλο μπορούν, με τη διακριτική ευχέρεια του Εργαστηρίου, να σφραγίζονται μόνο με την επίσημη σφραγίδα που είναι κατασκευασμένα τα μέρη αυτά.

Για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου, η πλατίνα θεωρείται πιο πολύτιμη από το χρυσό ή το ασήμι και ο χρυσός πιο πολύτιμος από το ασήμι. Οι όροι «πιο πολύτιμο» και «λιγότερο πολύτιμο» θα ερμηνεύονται ανάλογα,

(β) εάν οποιαδήποτε μικρά λειτουργικά μέρη, τα οποία για τεχνικούς λόγους δεν μπορούν να κατασκευαστούν από πολύτιμο μέταλλο που έχει τον ίδιο βαθμό καθαρότητας ή από το ίδιο πολύτιμο μέταλλο από το οποίο αποτελείται το υπόλοιπο αντικείμενο, αποτελούν μέρος αντικειμένου του οποίου τα υπόλοιπα μέρη έχουν ψηλότερο βαθμό καθαρότητας ή είναι από πιο πολύτιμο μέταλλο από ότι τα λειτουργικά αυτά μέρη, το μέρος εκείνο που έχει ψηλότερο βαθμό καθαρότητας ή, ανάλογα με την περίπτωση, αποτελείται από πιο πολύτιμο μέταλλο, σφραγίζεται σαν να αποτελούσε ξεχωριστό αντικείμενο, τα δε μέρη που έχουν χαμηλότερο βαθμό καθαρότητας ή είναι από λιγότερο πολύτιμο μέταλλο, σφραγίζονται μόνο με την επίσημη σφραγίδα για το συγκεκριμένο μέταλλο.

Για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου η πλατίνα θεωρείται πιο πολύτιμη από το χρυσό ή το ασήμι και ο χρυσός πιο πολύτιμος από το ασήμι. Οι όροι «πιο πολύτιμο» και «λιγότερο πολύτιμο» θα ερμηνεύονται ανάλογα,

(γ) εάν σε αντικείμενο από ασήμι, υπάρχει μερική ή ολική επικάλυψη από χρυσό, το αντικείμενο σφραγίζεται ως εάν να αποτελείτο μόνο από ασήμι, και'

(δ) εάν σε αντικείμενο από χρυσό, ασήμι ή πλατίνα υπάρχει μερική ή ολική επικάλυψη από ρόδιο, το αντικείμενο σφραγίζεται ως εάν να αποτελείτο μόνο από χρυσό, ασήμι ή πλατίνα, ανάλογα με την περίπτωση.

2. Τα μέρη από πλατίνα ή από χρυσό και πλατίνα ή από χρυσό, από λιγότερο πολύτιμο μέταλλο και η επικάλυψη από χρυσό που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α), (β), και (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος Μέρους, αντίστοιχα, πρέπει να έχουν βαθμό καθαρότητας τουλάχιστον ίσο με τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας για εκείνο το μέταλλο.

 

 

ΜΕΡΟΣ II

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ

ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ

 

1. Αντικείμενο που αποτελείται από ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα και ένα ή περισσότερα άλλα υλικά, τα οποία στην παρούσα παράγραφο θα αναφέρονται ως «άλλα υλικά», σφραγίζεται ως εάν να αποτελούσε ξεχωριστό αντικείμενο το μέρος από πολύτιμο μέταλλο, μόνο εάν συνάδει με μια από τις ακόλουθες υποπαραγράφους:

(α) Στην περίπτωση που τα άλλα υλικά περιλαμβάνουν κοινό μέταλλο, το αντικείμενο σφραγίζεται μόνο εάν η χρήση του υλικού στην κατασκευή του αντικειμένου επιτρέπεται με έγκριση του Συμβουλίου ή στην περίπτωση μεμονωμένου αντικειμένου, εγκρίνεται από τον Διευθυντή και ενημερώνεται το Συμβούλιο:

(i) Η επιφάνεια του πολύτιμου μετάλλου να μην είναι μικρότερη από 10 mm x 3 mm ή άλλες διαστάσεις που μπορούν να καθοριστούν από το Συμβούλιο,

(ii) η επιφάνεια τουλάχιστον ενός μέρους που αποτελείται από κοινό μέταλλο να μην είναι μικρότερη από 10 mm x 3 mm και στο μέρος εκείνο να έχει τεθεί η περιγραφή «μέταλλο» ή άλλη περιγραφή που θα καθοριστεί από το Συμβούλιο, και

(iii) το μέρος που αποτελείται από κοινό μέταλλο πρέπει να είναι σαφές και να ξεχωρίζει ευκρινώς λόγω χρώματος από το πολύτιμο μέταλλο και όχι να είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε η εμφάνιση να δίδει την εντύπωση του πολύτιμου μετάλλου.

(β) Στην περίπτωση που τα άλλα υλικά δεν περιλαμβάνουν κοινό μέταλλο, το αντικείμενο θα σφραγίζεται μόνο πάνω στο μέρος που αποτελείται από πολύτιμο μέταλλο και μόνο εάν:

(i) Εκείνα τα υλικά σαφώς ξεχωρίζουν από οποιοδήποτε μέρος που αποτελείται από πολύτιμο μέταλλο και δεν έχουν επικάλυψη ή χρώμα που να μοιάζει με οποιοδήποτε πολύτιμο μέταλλο και τα όρια της έκτασής τους είναι ευκρινή, ή

(ii) σε σχέση με οποιοδήποτε αντικείμενο όπου το πολύτιμο μέταλλο περιβάλλει τα άλλα υλικά είτε εντελώς είτε μερικώς, το αντικείμενο έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η σήμανσή του πριν γεμιστεί, (εκτός στην περίπτωση της λαβής μαχαιριού, πηρουνιού ή κουταλιού όπου η ποσότητα του γεμίσματος της λαβής δεν υπερβαίνει εκείνη που είναι απαραίτητη για τη συνένωση) και έχει χαραγμένη τη λέξη «γεμιστό» («filled») με έγκριση του Συμβουλίου.

2. Στην παράγραφο (1) του παρόντος Μέρους «κοινό μέταλλο» σημαίνει οποιοδήποτε μέταλλο εκτός από τα πολύτιμα μέταλλα και την πλατίνα, ο δε όρος περιλαμβάνει επίσης χρυσό και ασήμι με βαθμό καθαρότητας χαμηλότερο από τον ελάχιστο επιτρεπτό βαθμό καθαρότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(Άρθρο 13)

ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙ

 

1. Το Μέρος αυτό του παρόντος Παραρτήματος καθορίζει τους πρότυπους βαθμούς καθαρότητας σε αντικείμενα από χρυσό, ασήμι ή κράματα αυτών.

2. Οι πρότυποι βαθμοί καθαρότητας χρυσού ή κραμάτων χρυσού φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πρότυπος βαθμός

καθαρότητας Χρυσού

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας

Χρυσού στο κράμα

999 999
916 916,6
750 750
585 585
417 417
375 375

 

3. Οι πρότυποι βαθμοί καθαρότητας ασημιού ή κραμάτων ασημιού φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πρότυπος βαθμός

καθαρότητας Ασημιού

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας

Ασημιού στο κράμα

999 999
925 930
830 830
800 800

4. Ο προσδιορισμός του βαθμού καθαρότητας σε αντικείμενο από χρυσό, ασήμι ή κράματα αυτών γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους ανάλυσης που καθορίζονται στο Πρότυπο ή/και στη Σύμβαση.

 

 

ΜΕΡΟΣ II

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

1. Το Μέρος αυτό του παρόντος Παραρτήματος καθορίζει τους επιτρεπόμενους βαθμούς καθαρότητας του συγκολλητικού υλικού σε αντικείμενα από χρυσό ή ασήμι.

2. Το συγκολλητικό υλικό σε χρυσά αντικείμενα, πρέπει να είναι χρυσός με βαθμό καθαρότητας, όπως καθορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πρότυπος βαθμός

καθαρότητας αντικειμένου

από χρυσό

Βαθμός καθαρότητας του

συγκολλητικού υλικού σε

χρυσό

999 όχι λιγότερο από 750
916
750
585 όχι λιγότερο από 585
417 όχι λιγότερο από 417
375 όχι λιγότερο από 375
750 (λευκός χρυσός) όχι λιγότερο από 500
585 (λευκός χρυσός)

3. Στην περίπτωση που το αντικείμενο ανήκει στον πρότυπο βαθμό καθαρότητας 750 και είναι ωρολογοθήκη ή αντικείμενο με λεπτό πλέξιμο - όπως η καδένα - τότε το συγκολλητικό υλικό μπορεί να είναι χρυσός με βαθμό καθαρότητας 740.

4. Το συγκολλητικό υλικό σε αντικείμενα από ασήμι, πρέπει να είναι ασήμι με βαθμό καθαρότητας όχι λιγότερο από 650.

5. Ο προσδιορισμός του βαθμού καθαρότητας του συγκολλητικού υλικού σε αντικείμενα από χρυσό ή ασήμι γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους ανάλυσης που καθορίζονται στο Πρότυπο ή/και στη Σύμβαση.

Σημείωση
10 του Ν.139(I)/2012Έναρξη της ισχύος του Ν.139(I)/2012

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.139(I)/2012] τίθεται σε ισχύ από τη 2α Ιανουαρίου 2013.

Σημείωση
9 του Ν. 55(Ι)/2020Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ: δηλαδή του Ν. 55(Ι)/2020]

9.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 55(Ι)/2020] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 4 και του εδαφίου (α) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 55(Ι)/2020] που αφορούν τον διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, τίθενται σε ισχύ μετά την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι διορισμένο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 55(Ι)/2020].