Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Υπαλλήλων του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2008.

Ερμηνεία

2. Στον Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«βασικός μισθός» σημαίνει το μισθό τον οποίο υπάλληλος του ΟΑΠ δικαιούται να λάβει με βάση την καθορισμένη για τη θέση του με προϋπολογισμό ή με ειδικό νόμο μισθοδοτική κλίμακα ή πάγιο μισθό˙

«ΟΑΠ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμων του 2003˙

«σύνταξη» σημαίνει οποιαδήποτε ετήσια σύνταξη που πληρώνεται περιοδικά δυνάμει των εκάστοτε σε ισχύ νόμων που διέπουν τις συντάξεις των υπαλλήλων του ΟΑΠ και περιλαμβάνει σύνταξη εξαρτωμένων·

«σύνταξη εξαρτωμένων» σημαίνει σύνταξη που καταβάλλεται στο χήρο ή στη χήρα ή και στα τέκνα υπαλλήλου του ΟΑΠ ή συνταξιούχου που απεβίωσε, δυνάμει οποιουδήποτε από τους εκάστοτε σε ισχύ νόμους που διέπουν τις συντάξεις των υπαλλήλων του ΟΑΠ·

«συνταξιούχος» σημαίνει πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε σύνταξη δυνάμει οποιουδήποτε από τους εκάστοτε σε ισχύ Νόμους που διέπουν τις συντάξεις των υπαλλήλων του ΟΑΠ·

«υπάλληλος του ΟΑΠ» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση στον ΟΑΠ είτε μόνιμα είτε με σύμβαση.

Αύξηση βασικών μισθών των υπαλλήλων του ΟΑΠ

3. - (1) Ο βασικός μισθός των υπαλλήλων του ΟΑΠ αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2008 κατά δύο τοις εκατόν (2%), με κατώτατο ποσό αύξησης διακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ (€275) το χρόνο και από την 1η Ιανουαρίου 2009 κατά ενάμισι τοις εκατόν (1,5%), με κατώτατο ποσό αύξησης διακόσια έντεκα Ευρώ (€211) το χρόνο.

(2) Με γενικές αυξήσεις του ίδιου ύψους και από τις ίδιες ημερομηνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), αυξάνεται ο βασικός μισθός οποιουδήποτε προσώπου απασχολείται στον ΟΑΠ πάνω σε έκτακτη βάση, με βάση τον περί Προσλήψεως ΄Εκτακτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο, όχι, όμως, με μίσθωση υπηρεσιών, σύμφωνα με τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2006.

(3) Οι γενικές αυξήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τιμαριθμικού επιδόματος και τον καθορισμό των συντάξιμων απολαβών, για τους σκοπούς των Νόμων που διέπουν τις συντάξεις των υπαλλήλων του ΟΑΠ.

Αύξηση συντάξεων συνταξιούχων υπαλλήλων του ΟΑΠ

4. Οι συντάξεις που χορηγήθηκαν ή που θα χορηγηθούν σε συνταξιούχους υπαλλήλους του ΟΑΠ κατά ή πριν την 1η Ιανουαρίου 2008, αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2008 με ποσό ίσο προς δύο τοις εκατόν (2%) αυτών και από την 1η Ιανουαρίου 2009 με ποσό ίσο προς ενάμισι τοις εκατόν (1,5%) αυτών, ανεξαρτήτως των εκάστοτε σε ισχύ διατάξεων των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2005.