Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 14 και το Παράρτημα V της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

«Οδηγία 2014/45/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμος του 2007.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«δελτίο επιτυχούς τεχνικού ελέγχου» σημαίνει το έντυπο που εκδίδεται κατά τον καθορισμένο τύπο, στο οποίο αναγράφεται η απόφαση του υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου που διενήργησε τον τεχνικό έλεγχο μηχανοκινήτου οχήματος σε ιδιωτικό κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων, να χορηγήσει δελτίο επιτυχούς τεχνικού ελέγχου, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση πιστοποιητικού καταλληλότητας, για τους αναγραφόμενους σ’ αυτό λόγους˙

«δελτίο ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου» σημαίνει το έντυπο που εκδίδεται κατά τον καθορισμένο τύπο, στο οποίο αναγράφεται η απόφαση του υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου, ο οποίος διενήργησε τον τεχνικό έλεγχο μηχανοκινήτου οχήματος σε ιδιωτικό κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων, να μη χορηγήσει δελτίο επιτυχούς τεχνικού ελέγχου˙

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία˙

«δημόσιο κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων» σημαίνει το κέντρο τεχνικού ελέγχου μηχανοκινήτων οχημάτων που ανήκει στη Δημοκρατία, λειτουργεί υπό τη διεύθυνση και την ευθύνη του Τμήματος, στο οποίο ο τεχνικός έλεγχος μηχανοκινήτων οχημάτων, περιοδικός ή έκτακτος, διενεργείται από επιθεωρητή του δημοσίου και το οποίο στο εξής θα καλείται «Κ.Ε.Μ.Ο.»˙

«έκτακτος τεχνικός έλεγχος» σημαίνει τον, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, διενεργούμενο από επιθεωρητή του δημοσίου, τεχνικό έλεγχο μηχανοκινήτων οχημάτων˙

«ελαφρό φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 έως (Αρ. 3) του 2006 και οποιοδήποτε νόμο τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, καθώς και τους δυνάμει τούτων εκδιδόμενους Κανονισμούς˙

«επανέλεγχος» σημαίνει τον τεχνικό έλεγχο με χρήση μηχανήματος της γραμμής ελέγχου που τυγχάνει μηχανοκίνητο όχημα καθώς και τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα του, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος μετά τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου με βάση τον οποίο το όχημα κρίθηκε ακατάλληλο.

«επιθεωρητής του δημοσίου» σημαίνει λειτουργό του Τμήματος, αρμόδιο για τον τεχνικό έλεγχο μηχανοκινήτων οχημάτων ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον Έφορο και ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως “επιθεωρητής”˙

«Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων», σημαίνει τον κατά τους εκάστοτε ισχύοντες περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους, οριζόμενον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως “Έφορος”.

«ιδιοκτήτης ιδιωτικού κέντρου τεχνικού ελέγχου οχημάτων» σημαίνει το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ιδιωτικού κέντρου τεχνικού ελέγχου μηχανοκινήτων οχημάτων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου˙

«ιδιωτικό κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων» σημαίνει το κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων, που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και συνιστάται και λειτουργεί κατά τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόμου, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως “Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.”˙

«ιδιωτικό μηχανοκίνητο όχημα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό απο τους εκάστοτε ισχύοντες περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς˙

«καθορισμένος τύπος» σημαίνει τύπο καθοριζόμενο από τον Έφορο˙

«κηδεμόνας τουρκοκυπριακών περιουσιών» σημαίνει τον κηδεμόνα όπως αυτός ορίζεται στον περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο˙

«λεωφορείο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό απο τους εκάστοτε ισχύοντες περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς˙

«Μητρώο Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου», σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου τηρούμενο Μητρώο, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως “Μητρώο”˙

«μηχανοκίνητο όχημα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό απο τους εκάστοτε ισχύοντες περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως “όχημα”˙

«μοτοποδήλατο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό απο τους εκάστοτε ισχύοντες περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς˙

«μοτοσικλέτα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό απο τους εκάστοτε ισχύοντες περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς˙

«Οργανισμός Διαχείρισης Ελέγχου» σημαίνει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Έφορο, με βάση τον περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμο, κατόπιν διαγωνισμού και, στο οποίο ανατίθενται για τη χρονική περίοδο ισχύος του συναφθέντος συμβολαίου, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως “Ο.Δ.Ε.”˙

«όχημα εκμισθούμενο άνευ οδηγού» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό απο τους εκάστοτε ισχύοντες περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς˙

«οχήματα των κατηγοριών Μ, Ν και Ο» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Μέρος Α του Δέκατου Τρίτου Παραρτήματος των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών.

«οχήματα κατηγορίας L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 13 των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίας L1e μέχρι L7e), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών.

«περιοδικός τεχνικός έλεγχος» σημαίνει τον τεχνικό έλεγχο μηχανοκινήτων οχημάτων καθώς και των ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων τους, που διενεργείται δυνάμει των εκάστοτε ισχυόντων περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών˙

«πιστοποιητικό καταλληλότητας» σημαίνει το πιστοποιητικό που εκδίδεται δυνάμει των εκάστοτε ισχυόντων περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών ή και δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, μετά τη διενέργεια του προβλεπόμενου στις διατάξεις αυτές περιοδικού ή έκτακτου τεχνικού ελέγχου˙

«ταξί» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό απο τους εκάστοτε ισχύοντες περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς˙

«Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων˙

«υπεύθυνος γραμμής τεχνικού ελέγχου» σημαίνει τον ιδιώτη επιθεωρητή, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου˙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

«φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα βαρέως τύπου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό απο τους εκάστοτε ισχύοντες περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Όροι, που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο χωρίς να καθορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τους εκάστοτε ισχύοντες περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδοδόμενους Κανονισμούς.

Αρμόδια αρχή

3. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εκδιδομένων δυνάμει αυτού Κανονισμών είναι ο Έφορος.

Ορισμός Αναπληρωτών Εφόρων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων

4. (1) Ο Έφορος δύναται να ορίσει Αναπληρωτές Εφόρους, όπως και άλλους λειτουργούς για την άσκηση των εξουσιών και καθηκόντων του σε σχέση με τις αρμοδιότητές του οι οποίες πηγάζουν από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Ο Έφορος δύναται να εκχωρεί οποιαδήποτε από τις κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιότητές του σε ειδικά, κατά περίπτωση, εξουσιοδοτημένους προς τούτο λειτουργούς του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ή στον Ο.Δ.Ε.:

Νοείται ότι για ανάκληση της άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ο Ο.Δ.Ε. πρέπει να έχει την έγγραφη συγκατάθεση του Εφόρου.

Αρμοδιότητες του Εφόρου

5. Οι αρμοδιότητες του Εφόρου είναι οι ακόλουθες:

(α) Εποπτεία της λειτουργίας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο και των δραστηριοτήτων των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου.

(β) Εποπτεία της λειτουργίας του Ο.Δ.Ε. .

(γ) Χορήγηση και ανάκληση της άδειας σύστασης και λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., εξουσιοδότηση και ανάκληση της εξουσιοδότησης των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου.

(δ) Εποπτεία της ποιότητας και αξιοπιστίας των ελέγχων.

(ε) Επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας.

(στ) Εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου, μηχανογραφημένη συλλογή και στατιστική ανάλυση των πληροφοριών για τους τεχνικούς ελέγχους από τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

(ζ) Έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας.

Συνεργασία με αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής για ανταλλαγή πληροφοριών

6. Κατά την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων του, ο Έφορος δύναται να συνεργάζεται με εποπτικές αρχές της αλλοδαπής που έχουν αρμοδιότητες ανάλογες με τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο και να ανταλλάσσει με αυτές τις αναγκαίες προς άσκηση των αρμοδιοτήτων τους πληροφορίες.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος- επανέλεγχος μηχανοκινήτων οχημάτων

7. (1) Κάθε όχημα καθώς και τα ρυμουλκούμενα και τα ημιρυμουλκούμενά του υποβάλλεται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται είτε από Κ.Ε.Μ.Ο. είτε από Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(2) Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος διενεργείται με την καταβολή των νενομισμένων τελών όπως αυτά καθορίζονται, ανά κατηγορία οχημάτων, στον Πίνακα του παρόντος Νόμου.

(3) Όχημα το οποίο ύστερα από τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου δεν έχει εξασφαλίσει δελτίο επιτυχούς τεχνικού ελέγχου δύναται να τύχει επανέλεγχου μόνο εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών στο ίδιο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που διενεργήθηκε ο αρχικός έλεγχος αφού προηγουμένως καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη, όπως αυτά καθορίζονται, κατά κατηγορία οχημάτων, στον Πίνακα, σε αντίθετη δε περίπτωση, το όχημα υπόκειται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο εξ αρχής, για τον οποίο πρέπει να καταβληθούν τα ανάλογα καθορισμένα τέλη.

(4) Ποσό πέντε ευρώ (€5) για κάθε όχημα για το οποίο διενεργείται τεχνικός έλεγχος και ποσό δύο ευρώ (€2) για κάθε όχημα για το οποιο διενεργείται επανεξέταση, αποδίδεται στη Δημοκρατία και περιέρχεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, προς κάλυψη της διοικητικής δαπάνης που επάγεται η δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εποπτεία των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και του Ο.Δ.Ε.

Όχημα υποκείμενο σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο από ΚΕΜΟ

8. (1) Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος για κάθε όχημα όπως και των ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων του, το οποίο υποχρεωτικά υπόκειται στον έλεγχο αυτό δυνάμει των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων και των δυνάμει αυτών εκδιδομένων Κανονισμών δύναται να διενεργηθεί από Κ.Ε.Μ.Ο.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) [Διαγράφηκε].

(4) [Διαγράφηκε].

Μηχανοκίνητα οχήματα υποκείμενα σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο από Ι.Κ.Τ.Ε.Ο

9.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 8 και τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (4) και (5) του παρόντος άρθρου, κάθε μηχανοκίνητο όχημα υπόκειται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο διενεργούμενο σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

(2) Κάτοχος μηχανοκίνητου οχήματος μπορεί να επιλέξει να διενεργηθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος του οχήματος του σε Κ.Ε.Μ.Ο. σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί και λειτουργήσει Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που να δύναται να διενεργήσει περιοδικό τεχνικό έλεγχο για την κατηγορία του εν λόγω μηχανοκίνητου οχήματος στην επαρχία στην οποία βρίσκεται η δηλωμένη στο μητρώο του Εφόρου διεύθυνση του κατόχου του μηχανοκίνητου οχήματος.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), κάτοχος οχήματος κατηγορίας Μ2 ή Μ3 ή κατηγορίας Ν2 ή Ν3 μικτού βάρους 7.500 κιλών και άνω ή ρυμουλκούμενου κατηγορίας Ο3 ή Ο4, δύναται να επιλέξει να διενεργηθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος του οχήματος του σε Κ.Ε.Μ.Ο., έστω και αν έχει συσταθεί και λειτουργήσει Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που να δύναται να διενεργήσει περιοδικό τεχνικό έλεγχο για τις εν λόγω κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων στην επαρχία στην οποία βρίσκεται η δηλωμένη στο μητρώο του Εφόρου διεύθυνση του κατόχου του μηχανοκίνητου οχήματος.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), κάτοχος μηχανοκίνητου οχήματος δι’ αναπήρους, όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, δύναται να επιλέξει να διενεργηθεί ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος του οχήματος του σε Κ.Ε.Μ.Ο..

(5) Ο Έφορος δύναται, με Γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει κατηγορίες μηχανοκινήτων οχημάτων ή υποκατηγορίες τους ανάλογα με τη χρήση του οχήματος, που θα υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο διενεργούμενο αποκλειστικά σε Κ.Ε.Μ.Ο.

Διενέργεια τεχνικού ελέγχου από Κ.Ε.Μ.Ο

10. (1) Οι διατάξεις του άρθρου 40, που αφορούν στη διενέργεια τεχνικού ελέγχου από Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και οι διατάξεις του άρθρου 41, που αφορούν στους λόγους που δικαιολογούν την άρνηση του προς διενέργεια του τεχνικού ελέγχου, ισχύουν και αναφορικά με τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου από Κ.Ε.Μ.Ο.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 42, που αφορούν στο δικαίωμα προς υποβολή έγγραφης ένστασης κατά της άρνησης προς έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας από τον Έφορο ή από εξουσιοδοτημένους προς τούτο εκπροσώπους του και προς επανεξέταση του οχήματος, ισχύουν και στην περίπτωση άρνησης προς έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας από Κ.Ε.Μ.Ο. ή στην περίπτωση ακύρωσης ισχύοντος πιστοποιητικού καταλληλότητας, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 11, νοουμένου ότι:

(α) η προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) του άρθρου 42 επανεξέταση διενεργείται από δύο επιθεωρητές, άλλους από αυτόν που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, που εκάστοτε ορίζονται προς τούτο από τον ΄Εφορο˙ και

(β) δεν εισπράττεται από το Κ.Ε.Μ.Ο. το διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στο εδάφιο (8) του άρθρου 42.

Έκτακτος τεχνικός έλεγχος

11. (1) Κάθε όχημα καθώς και τα ρυμουλκούμενα και τα ημιρυμουλκούμενά του, που υπόκειται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο δυνάμει των εκάστοτε ισχυόντων περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων και των δυνάμει αυτών εκδιδομένων Κανονισμών, υπόκειται ανά πάσα στιγμή σε έκτακτο τεχνικό έλεγχο διενεργούμενο κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Έκτακτος τεχνικός έλεγχος δύναται να διενεργηθεί κατόπιν τυχαίας επιλογής, σε όχημα, στα ρυμουλκούμενα ή στα ημιρυμουλκούμενα του, καθώς αυτό διακινείται ή βρίσκεται σταθμευμένο ή ακινητοποιημένο σε οποιαδήποτε οδό, σε ένα ή περισσότερα από τα σημεία υποχρεωτικού ελέγχου, που προβλέπονται στους εκάστοτε ισχύοντες περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδιδομένους Κανονισμούς, από επιθεωρητή είτε επί τόπου κατά μήκος ή παραπλεύρως της οδού, είτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Μ.Ο., όπου παρουσιάζεται το όχημα.

(3) Για σκοπούς διενέργειας του ελέγχου αυτού, το όχημα δύναται να σταματήσει οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από τον Έφορο πρόσωπο ή να κληθεί από τον Έφορο για να παρουσιαστεί σε τόπο και χρόνο που θα καθορίσει ο Έφορος, στην περίπτωση δε που το όχημα δεν παρουσιαστεί στον καθορισμένο χρόνο και τόπο, αναστέλλεται η ισχύς του πιστοποιητικού καταλληλότητας του μέχρι να παρουσιαστεί σε Κ.Ε.Μ.Ο. και κριθεί κατάλληλο.

(4) Ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος δύναται να διενεργηθεί έστω και αν το όχημα είναι εφοδιασμένο με ισχύον πιστοποιητικό καταλληλότητας, το οποίο έχει εκδοθεί από τον Έφορο ή από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο διενεργήσας τον έλεγχο επιθεωρητής διαπιστώσει ότι το όχημα δεν ευρίσκεται σε κατάλληλη για οδική χρήση κατάσταση, διατάσσει τη διενέργεια των αναγκαίων επισκευών ή προσαρμογών και ακυρώνει το ισχύον πιστοποιητικό καταλληλότητας για το συγκεκριμένο όχημα:

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο επιθεωρητής κρίνει ότι η χρήση του οχήματος είναι επικίνδυνη δύναται να το ακινητοποιήσει, οπότε η μετακίνησή του δύναται να γίνει μόνο με άλλο μεταφορικό μέσο κατά ασφαλή τρόπο.

(6) Εφόσον διενεργηθούν οι αναγκαίες επισκευές ή προσαρμογές, ο ιδιοκτήτης του οχήματος δύναται να παρουσιάσει το όχημα σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Μ.Ο. και, αφού καταβληθεί το νενομισμένο τέλος, όπως αυτό καθορίζεται ανά κατηγορία οχήματος στον Πίνακα, διενεργείται τεχνικός έλεγχος και, εφόσον κριθεί κατάλληλο, εκδίδεται γι’ αυτό πιστοποιητικό καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το όχημα εξακολουθεί να μην βρίσκεται σε κατάλληλη για οδική χρήση κατάσταση, δεν εκδίδεται γι’ αυτό πιστοποιητικό καταλληλότητας και ο ιδιοκτήτης του δύναται να το παρουσιάσει για επανέλεγχο στο ίδιο Κ.Ε.Μ.Ο., αφού καταβάλει το νενομισμένο τέλος, όπως αυτό καθορίζεται ανά κατηγορία οχήματος στον Πίνακα.

Απαγόρευση οδικής χρήσης μηχανοκίνητου οχήματος που στερείται πιστοποιητικού καταλληλότητας

12. (1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), απαγορεύεται η οδική χρήση οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταλληλότητας, η δε άδεια κυκλοφορίας του οχήματος λογίζεται ανασταλείσα μέχρις ότου ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή αυτός που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του οχήματος εφοδιαστεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς ή τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 11.

(2) Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η οδική χρήση μηχανοκινήτου οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταλληλότητας, προς το σκοπό μεταφοράς αυτού σε κέντρο τεχνικού ελέγχου ή σε συνεργείο επισκευής μηχανοκινήτων οχημάτων, εφόσον το όχημα αυτό δύναται να μετακινηθεί επί δημοσίας οδού χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του κοινού:

Νοείται ότι η οδική χρήση τέτοιου οχήματος επιτρέπεται μόνον εφόσον -

(α) το όχημα αυτό δύναται να μετακινηθεί επί δημοσίας οδού χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του κοινού, και

(β) ο οδηγός του οχήματος μπορεί να αποδείξει ότι κατευθύνεται σε συγκεκριμένο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή σε Κ.Ε.Μ.Ο.

(3) Τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και το πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του οχήματος, εφόσον ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου , διαπράττουν αμφότεροι αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες (Λ.Κ.1.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

13. (1) Τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είναι τεχνικές μονάδες που συστήνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με αποκλειστικό σκοπό τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο μηχανοκινήτων οχημάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 65 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

(2) Το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:-

(α) στον απαιτούμενο χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ο οποίος περιλαμβάνει γη και οικοδομές και ο οποίος είναι απαραίτητος και εύλογα θεωρείται ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη λειτουργία της επιχείρησης, δεν επιτρέπεται να συνυπάρχει ή να λειτουργεί οποιασδήποτε άλλης χρήσης επιχείρηση ή λειτουργία˙

(β) ο εν λόγω χώρος πρέπει να δηλώνεται σε οποιαδήποτε σχέδια υποβάλονται προς εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών˙ Και

(γ) ο χώρος εισόδου οχημάτων από δημόσιο δρόμο μπορεί να είναι κοινός με άλλες λειτουργίες.

Προκαταρτικές απόψεις

14. (1) Ο ενδιαφερόμενος για τη σύσταση και λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., πριν προβεί στην υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως και λειτουργίας του κέντρου, δύναται να υποβάλει στον Έφορο αίτηση για προκαταρκτικές απόψεις.

(2) Η αίτηση υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τύπο και περιέχει τα προβλεπόμενα σ’ αυτό στοιχεία και μαζί με αυτήν υποβάλλονται τα αναγκαία δικαιολογητικά.

(3) Για την εξέταση της αίτησης καταβάλλονται τα τέλη, όπως αυτά καθορίζονται στον Πίνακα, τα οποία δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για προκαταρκτικές απόψεις.

Άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο

15. Για τη σύσταση, λειτουργία και επαναλειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., απαιτείται άδεια που χορηγείται από τον Έφορο, κατ΄ αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 18, προϋποθέσεις.

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο

16. (1) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης, λειτουργίας και επαναλειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υποβάλλεται στον Έφορο κατά τον καθορισμένο τύπο, περιέχει τα προβλεπόμενα σ’ αυτό στοιχεία και υπογράφεται από τον αιτητή.

(2) Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα αναγκαία δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι η αίτηση ικανοποιεί τις κατά νόμο προϋποθέσεις, προς χορήγηση της άδειας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 18.

(3) Ο Έφορος δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αίτησης να απαιτήσει την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων, τα οποία κρίνει αναγκαία για την εξέταση της αίτησης.

(4) Για την εξέταση της αίτησης καταβάλλονται τα τέλη, που καθορίζονται στον Πίνακα, τα οποία όμως δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.

Απόφαση του Εφόρου προς χορήγηση της άδειας ή προς απόρριψη της αίτησης

17. (1) Ο Έφορος εξετάζει την αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά καθώς και όλα τα πρόσθετα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν του και αφού προβεί στις αναγκαίες έρευνες και επιτόπιες επιθεωρήσεις, αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας, εφόσον κρίνει ότι ικανοποιούνται σωρευτικά οι κατά νόμο προϋποθέσεις, διαφορετικά απορρίπτει την αίτηση κοινοποιώντας δεόντως αιτιολογημένη την απόφασή του στον αιτητή.

(2) Ο Έφορος δύναται με τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. να καθορίζει τις κατηγορίες των οχημάτων που υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και τον τρόπο διεξαγωγής του τεχνικού ελέγχου.

(3) Η άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. εκδίδεται κατά τον καθορισμένο τύπο, δε μεταβιβάζεται και για τη χορήγησή της καταβάλλονται τα τέλη, που καθορίζονται στον Πίνακα.

Προϋποθέσεις για χορήγηση της άδειας

18. (1) Άδεια σύστασης, λειτουργίας και επαναλειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., δε χορηγείται, εκτός αν ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Έχει υποβληθεί έγκυρη κατά νόμο αίτηση για τη χορήγηση της άδειας, συνυποβλήθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά και καταβλήθηκαν τα τέλη κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 16˙

(β) ο αιτητής διαθέτει υποστατικό για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..

(γ) ο αιτητής έχει εξασφαλίσει την πολεοδομική άδεια, την άδεια οικοδομής για το υποστατικό, καθώς και κάθε άλλη κατά νόμο, αναγκαία άδεια για το υποστατικό και τον εξοπλισμό του˙

(δ) ο αιτητής διαθέτει πλήρη μηχανογράφηση, συμβατή με την αντίστοιχη του Τμήματος και του Ο.Δ.Ε. ή όπως εκάστοτε καθορίζει ο ΄Εφορος˙

(ε) ο αιτητής έχει εγκαταστήσει γραμμές ελέγχου και τον αναγκαίο εγκεκριμένο εξοπλισμό, που ο Έφορος ανακοινώνει˙

(στ) ο αιτητής έχει στελεχώσει το κέντρο με το αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό˙

(ζ) το υπό σύσταση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις:

(i) το οργανόγραμμά του είναι αναρτημένο σε περίοπτη θέση˙

(ii) διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών στο οποίο περιγράφονται όλες οι διαδικασίες οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του˙

(iii) διατηρεί ξεχωριστό ενημερωμένο οργανόγραμμα, το οποίο παρουσιάζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού και τη θέση του κατά νόμο υπευθύνου διευθυντή να φαίνεται στο οργανόγραμμα˙

(iv) διαθέτει σύστημα ποιότητας το οποίο είναι καταγραμμένο σε εγχειρίδιο ποιότητας, το οποίο περιγράφει τη δομή του συστήματος για την ποιότητα και καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις για την ποιότητα, όπως και τις ειδικές διαδικασίες ποιότητας, που καλύπτουν όλες τις διεργασίες για τον έλεγχο των οχημάτων και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(αα) τις γενικές πληροφορίες, όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα και νομική υπόσταση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..

(ββ) τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της διεύθυνσης και του προσωπικού του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..

(γγ) τη δήλωση της διεύθυνσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και του προσώπου της επιλογής του που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ποιότητας και το οποίο θα έχει άμεση πρόσβαση στην υψηλότερη βαθμίδα της διοίκησης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και δε θα έχει οποιαδήποτε εμπορική, οικονομική ή άλλης μορφής εξάρτηση που να δύναται να επηρεάσει την κρίση του˙

(δδ) τις πληροφορίες για τυχόν σχέσεις με άλλες εταιρείες˙

(εε) ενημερωμένο οργανόγραμμα, το οποίο να παρουσιάζει σαφώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού˙

(στστ) δήλωση της διεύθυνσης για τα προσόντα, την κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού˙

(ζζ) περιγραφή των διαδικασιών χειρισμού εγγράφων και εσωτερικού ελέγχου˙

(ηη) τις διαδικασίες αναθεώρησης και λήψης διορθωτικών ενεργειών˙

(θθ) τις διαδικασίες αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας εκ μέρους της διεύθυνσης˙

(ιι) τον κατάλογο διανομής του εγχειριδίου ποιότητας:

Νοείται ότι η υποπαράγραφος (iv) της παραγράφου (ζ) δεν εφαρμόζεται για το υπό σύσταση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. το οποίο έχει τύχει διαπίστευσης ως Φορέας Ελέγχου δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου με βάση το πρότυπο CYS EN ISO IEC 17020 του 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙ και

(η)  ο  αιτητής, ο διευθυντής ή σε περίπτωση νομικού προσώπου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του αιτητή, δεν διετέλεσαν κατά νόμο υπεύθυνοι, διευθυντές ή μέλη διοικητικού συμβουλίου σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για το οποίο έχει ανακληθεί μόνιμα η άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20.

(2) Ο Έφορος δύναται να εκδίδει με διάταγμα επιπρόσθετους όρους για βελτίωση της λειτουργικότητας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Λήξη της ισχύος της άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο

19. (1) Η ισχύς της άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. λήγει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση που ο κατά νόμο ιδιοκτήτης του κέντρου είναι φυσικό πρόσωπο με το θάνατό του ή με την κατά νόμο κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή όταν αυτός καταστεί ανίκανος προς εκτέλεση των καθηκόντων του.

(β) Σε περίπτωση που ο κατά νόμο ιδιοκτήτης του κέντρου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τη διάλυσή του ή με την έκδοση διατάγματος παραλαβής κατ΄αυτού.

(2) Σε κάθε περίπτωση εφόσον η άδεια ανακληθεί κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο

20. (1) Ο Έφορος ανακαλεί προσωρινά ή μόνιμα την άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.-

(α) αν διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 18 προϋποθέσεις δεν ικανοποιείται πλέον˙

(β) σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου που τυχόν τέθηκε κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.˙

(γ) σε περίπτωση παραβίασης, των κατά νόμο υποχρεώσεων του κέντρου και ειδικά σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι το κέντρο δεν έδωσε πλήρη ή ορθά στοιχεία του ελέγχου ή αρνήθηκε να δώσει στοιχεία του ελέγχου, στον Έφορο προς έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της κειμένης νομοθεσίας, ή επέτρεψε τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου από πρόσωπο το οποίο δεν είναι ο υπεύθυνος γραμμής τεχνικού ελέγχου˙

(δ) σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. δηλώνει εγγράφως στον Έφορο την πρόθεσή του να τερματίσει τις εργασίες του κέντρου αυτού.

(2) Σε περίπτωση παράβασης των προνοιών της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ο Έφορος, αυτεπαγγέλτως, ή μετά από εισήγηση του Ο.Δ.Ε., δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι δύο χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.2.000) στον ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και μέχρι δύο χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.2.000) στον υπεύθυνο γραμμής τεχνικού ελέγχου.

Αναστολή εργασιών Ι.Κ.Τ.Ε.Ο

21. (1) Εξαιρουμένης της περίπτωσης που προβλέπεται από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 20, ο Έφορος πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής του προς ανάκληση της άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., οφείλει να κοινοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του στον ιδιοκτήτη του κέντρου και να παραθέσει τους λόγους που, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, δικαιολογούν την απόφασή του επισημαίνοντας τα δικαιώματα που παρέχονται στον ιδιοκτήτη, δυνάμει του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

(2) Ο Έφορος δύναται για περιπτώσεις προστασίας του κοινού να διατάξει με την κοινοποίηση αυτή, την άμεση αναστολή εργασιών του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., μέχρι το τέλος της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 22 διαδικασίας.

(3) Ο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., προς τον οποίο κοινοποιήθηκε έγγραφο κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), έχει το δικαίωμα εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου, να προβεί σε γραπτή ένσταση προς τον Έφορο:

Νοείται ότι σε περίπτωση που κοινοποιήθηκε συγχρόνως και απόφαση του Εφόρου προς αναστολή των εργασιών του κέντρου, ο κατά νόμο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να συμμορφωθεί αμέσως προς την απόφαση αυτή.

Δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης ενώπιον του Υπουργού

22. (1) Οι αποφάσεις του Εφόρου προς απόρριψη της αίτησης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και οι αποφάσεις του Εφόρου προς ανάκληση της άδειας ή εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 21, δύναται να προσβληθούν ενώπιον του Υπουργού με υποβολή έγγραφης ένστασης.

(2) Το δικαίωμα προς προσβολή των αποφάσεων του Εφόρου ενώπιον του Υπουργού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, επισημαίνεται από τον Έφορο στον ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., κατά τη διαδικασία κοινοποίησης των πιο πάνω αποφάσεων.

(3) Η ένσταση ενώπιον του Υπουργού δύναται να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία 30 ημερών, από την κοινοποίηση της απόφασης, κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση και η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

Δημοσίευση της λήξης της ισχύος και της ανάκλησης άδειας

23. Η λήξη της ισχύος και η ανάκληση της άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Απαγόρευση διενέργειας τεχνικού ελέγχου μετά τη λήξη της ισχύος ή την ανάκληση της άδειας ή μετά την απόφαση του Εφόρου προς αναστολή των εργασιών

24. Απαγορεύεται η διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων από Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., του οποίου η άδεια λειτουργίας έληξε ή ανακλήθηκε ή στο οποίο κοινοποιήθηκε απόφαση του Εφόρου προς άμεση αναστολή των εργασιών του, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 21.

Επιστροφή της άδειας και άλλων εγγράφων σε περίπτωση λήξης της ισχύος της ή ανάκλησής της

25. (1) Ο κατά νόμον υπεύθυνος για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., του οποίου η άδεια λειτουργίας έληξε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19, οφείλει να επιστρέψει στον Έφορο την άδεια αυτή, καθώς και κάθε αντίγραφό της, το ταχύτερο δυνατό αφότου επεσυνέβη το περιστατικό που επέφερε τη λήξη της ισχύος της άδειας.

(2) Ο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., του οποίου ανακαλείται η άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οφείλει να επιστρέψει στον Έφορο την άδεια αυτή καθώς και κάθε αντίγραφο της, μόλις του κοινοποιηθεί ή δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η απόφαση περί ανάκλησής της.

(3) Εκτός από την άδεια λειτουργίας, σε περίπτωση λήξης της ισχύος της άδειας ή ανάκλησης της, επιστρέφονται στον Έφορο και τα ακόλουθα έγγραφα που τυχόν ευρίσκονται στην κατοχή του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά το χρόνο λήξης της ισχύος ή ανάκλησης της άδειας:

(α) όλα τα χρησιμοποιηθέντα έντυπα πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου και δελτία επιτυχούς ή ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου˙

(β) όλα τα αντίγραφα των χορηγηθέντων δελτίων επιτυχούς και ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου˙

(γ) όλα τα τηρούμενα δυνάμει του άρθρου 44 αρχεία.

(4) Παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνιστά αδίκημα, τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.2.000).

ΜΕΡΟΣ IV ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΄Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Εκχώρηση ή καθορισμός εξουσίας στον Ο.Δ.Ε. εκ μέρους του Εφόρου

26.(1) Ο Έφορος δύναται να εκχωρήσει ή να καθορίσει οποιαδήποτε από την εξουσία που του παρέχεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, με βάση τον περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδομένους Κανονισμούς, στον Ο.Δ.Ε., νοουμένου ότι η εκχώρηση ή ο καθορισμός αυτός γίνεται στα πλαίσια του παρόντος Νόμου και δεν αντίκειται σε άλλη πρόνοια Νόμου.

(2) Οι εξουσίες, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις που δύνανται να εκχωρηθούν από τον Έφορο περιλαμβάνουν -

(α) τον έλεγχο ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ˙

(β) τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου˙

(γ) την εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου˙

(δ) την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου˙

(ε) τη μηχανογραφημένη συλλογή πληροφοριών από τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.˙

(ζ) τη στατιστική ανάλυση πληροφοριών˙

(στ) τις έγγραφες ή σε ηλεκτρονική μορφή αναφορές προς το Τμήμα˙ και

(η) οτιδήποτε άλλο ήθελε ανατεθεί σ΄ αυτόν από τον Έφορο.

(3) Ο Ο.Δ.Ε. ως εποπτικός φορέας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και δραστηριότητες:

(α)  Την εποπτεία των κέντρων τεχνικού ελέγχου αναφορικά με:

(i) τον έλεγχο του κατά πόσο πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους,

(ii) τον έλεγχο  των υποχρεωτικών  απαιτήσεων του εξουσιοδοτημένου κέντρου·

(β)  τον έλεγχο, την εκπαίδευση και την εξέταση των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων αναφορικά με:

(i) τον έλεγχο της αρχικής εκπαίδευσης των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων,

(ii) τον έλεγχο της περιοδικής επανεκπαίδευσης των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων,

(iii) τη διεξαγωγή της περιοδικής επανεκπαίδευσης των εξεταστών του εποπτικού φορέα,

(iv) τη διεξαγωγή ή την εποπτεία  της εξέτασης·

(γ)  τους λογιστικούς ελέγχους:

(i) τον έλεγχο του κέντρου τεχνικού ελέγχου πριν αυτό εξουσιοδοτηθεί,

(ii) τον περιοδικό επανέλεγχο του κέντρου,

(iii) τον ειδικό έλεγχο σε περίπτωση παρατυπιών,

(iv) τον έλεγχο της εκπαίδευσης/εξέτασης του κέντρου·

(δ) την παρακολούθηση, με τη χρήση των ακόλουθων μέτρων:

(i) του επανελέγχου έγκυρου στατιστικά ποσοστού των ελεγμένων οχημάτων,

(ii) του ελέγχου πελατειακής εξυπηρέτησης (με προαιρετική χρήση ακατάλληλου οχήματος),

(iii) της ανάλυσης των αποτελεσμάτων των τεχνικών ελέγχων (με στατιστικές μεθόδους),

(iv) των επαναληπτικών ελέγχων,

(v) της διερεύνησης των καταγγελιών,

(ε) την επικύρωση των αποτελεσμάτων μέτρησης των τεχνικών ελέγχων·

(στ) την υποβολή πρότασης απόσυρσης ή αναστολής της εξουσιοδότησης κέντρων τεχνικού ελέγχου ή/και της εξουσιοδότησης υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων:

(i) σε περίπτωση που το οικείο κέντρο ή ο υπεύθυνος γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων δεν συμμορφώνονται με σημαντική απαίτηση για την εξουσιοδότηση,

(ii) σε περίπτωση διαπίστωσης μείζονων παρατυπιών,

(iii) σε περίπτωση συνεχών αρνητικών αποτελεσμάτων στον λογιστικό έλεγχο,

(iv) σε περίπτωση που μέρος του εν λόγω κέντρου ή ο εν λόγω υπεύθυνος γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων χάνουν τα εχέγγυα αξιοπιστίας.·

(4)  Το προσωπικό που απασχολείται από τον εποπτικό φορέα Ο.Δ.Ε. απαιτείται όπως πληροί τα ακόλουθα:

(α)  Tεχνική ικανότητα,

(β)  αμεροληψία,

(γ) πρότυπα προσόντων και εκπαίδευσης.

Αντιποίηση του έργου υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου

27. (1) Όποιος διενεργεί περιοδικό τεχνικό έλεγχο σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., χωρίς να είναι υπεύθυνος γραμμής τεχνικού ελέγχου κατά τις διατάξεις του Μέρους αυτού και χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στο προς τούτο τηρούμενο Μητρώο, ή επαγγέλλεται ή ψευδώς εμφανίζει εαυτόν ως υπεύθυνο γραμμής τεχνικού ελέγχου ή εν γένει αντιποιείται το έργο υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση μέχρι δύο (2) χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.5.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Το ίδιο αδίκημα με το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) διαπράττει και ο κατά νόμον ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ο οποίος εν γνώσει του συνεργεί ή ανέχεται τη διάπραξη του πιο πάνω αδικήματος.

Εξουσιοδότηση υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου και εγγραφή στο Μητρώο

28. (1) Για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από υπεύθυνο γραμμής τεχνικού ελέγχου απαιτείται η εξουσιοδότησή του προς τούτο από τον Έφορο και η εγγραφή του στο κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 τηρούμενο Μητρώο.

(2) Η εξουσιοδότηση χορηγείται από τον Έφορο κατ΄ αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, εφόσον ικανοποιούνται οι καθοριζόμενες στο άρθρο 31 προϋποθέσεις.

Αίτηση για την εξουσιοδότηση και εγγραφή στο Μητρώο

29. (1) Η αίτηση για την εξουσιοδότηση υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου και για την εγγραφή του στο Μητρώο υποβάλλεται στον Έφορο κατά τον καθορισμένο τύπο, περιέχει τα προβλεπόμενα στον τύπο αυτό στοιχεία και υπογράφεται από τον αιτητή.

(2) Με την αίτηση υποβάλλονται όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι η αίτηση ικανοποιεί όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προς χορήγηση της εξουσιοδότησης και την εγγραφή του αιτητή στο Μητρώο, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 31.

(3) Ο Έφορος δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αίτησης να απαιτήσει την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων, που κρίνει αναγκαία για την εξέταση της αίτησης.

(4) Για την εξέταση της αίτησης καταβάλλονται τα τέλη, όπως αυτά καθορίζονται στον Πίνακα, τα οποία δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.

Απόφαση του Εφόρου προς χορήγηση της εξουσιοδότησης ή απόρριψη της αίτησης

30. (1) Ο Έφορος εξετάζει την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και όλα τα λοιπά στοιχεία που τυχόν τέθηκαν ενώπιον του και, αφού προβεί στις αναγκαίες έρευνες, αποφασίζει για τη χορήγηση της εξουσιοδότησης και για την εγγραφή του αιτητή στο δυνάμει του άρθρου 32 τηρούμενο Μητρώο, εφόσον κρίνει ότι ικανοποιούνται σωρευτικά όλες οι κατά νόμο προϋποθέσεις προς τούτο και καταβληθούν τα τέλη όπως αυτά καθορίζονται στον Πίνακα, διαφορετικά απορρίπτει την αίτηση και κοινοποιεί δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του στον αιτητή.

(2) Ο Έφορος δύναται, κατά τη χορήγηση της εξουσιοδότησης, να επιβάλλει όρους που αφορούν στην κατηγορία μηχανοκινήτων οχημάτων που υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο από αυτόν. Στην περίπτωση αυτή οι όροι αυτοί αναγράφονται στο Μητρώο και στο πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 33.

(3) Ο Έφορος εκδίδει την απόφασή του προς χορήγηση της εξουσιοδότησης και εγγραφή του αιτητή στο Μητρώο ή προς απόρριψη της αίτησης, παραθέτοντας τους λόγους που δικαιολογούν την απόρριψη της αίτησης και επισημαίνοντας το δικαίωμα του αιτητή προς υποβολή γραπτής ένστασης ενώπιον του Υπουργού, παραπέμποντας στη διάταξη του νόμου πάνω στην οποία στηρίζεται το δικαίωμα αυτό.

(4) Η απόφαση του Εφόρου προς απόρριψη της αίτησης για χορήγηση εξουσιοδότησης και εγγραφή στο Μητρώο δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Υπουργού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22, του οποίου οι διατάξεις εφαρμόζονται κατά πάντα και στην προκειμένη περίπτωση.

Προϋποθέσεις για χορήγηση της εξουσιοδότησης και εγγραφή στο Μητρώο

31. Ο Έφορος χορηγεί την εξουσιοδότηση και εγγράφει τον αιτητή στο κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου τηρούμενο Μητρώο, εφόσον ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν σωρευτικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί του Τρίτου Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου:

(α) Έχει υποβληθεί έγκυρη κατά νόμο αίτηση για τη χορήγηση της εξουσιοδότησης, συνυποβλήθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά και καταβλήθηκαν τα τέλη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29˙

(β) ο αιτητής κατέχει τα αναγκαία προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται με γνωστοποίηση του Εφόρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας˙

(γ) ο αιτητής έχει καταβάλει το τέλος που καθορίζεται στο Μέρος Α του Πίνακα και έχει υποστεί επιτυχώς την ειδική εξέταση που εκάστοτε καθορίζεται από τον Έφορο ή τον Ο.Δ.Ε.˙

(δ) ο αιτητής δεν έχει καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας ή για άλλο σοβαρό ποινικό αδίκημα, που επάγεται ποινή φυλάκισης πέραν των τριών (3) μηνών για τα τελευταία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια:

Νοείται ότι ο αιτητής θα ασκεί ως κύριο επάγγελμα το επάγγελμα του υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου και δε θα ασκεί δραστηριότητες στους τομείς της εισαγωγής, της επισκευής, της εμπορίας, ασφάλισης ή οδικής βοήθειας μηχανοκινήτων οχημάτων ή στους τομείς της εισαγωγής, του σχεδιασμού, της κατασκευής, της συναρμολόγησης, της εγκατάστασης συσκευών ή εξαρτημάτων και εμπορίας ανταλλακτικών οχημάτων, ή της ενοικίασης οχημάτων άνευ οδηγού, ή της ενοικίασης οχημάτων με οδηγό. και

(ε) στον αιτητή δεν έχει επιβληθεί μόνιμη ανάκληση εξουσιοδότησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37.

Μητρώο υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου

32. (1) Ο Έφορος τηρεί Μητρώο, καλούμενο «Μητρώο Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου», στο οποίο καταγράφονται κατ΄ αύξοντα αριθμό, κατά σειρά εγγραφής, όλα τα πρόσωπα τα οποία έτυχαν εξουσιοδότησης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(2) Στο Μητρώο καταγράφονται στη μερίδα κάθε υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου τα προσωπικά του στοιχεία και κάθε άλλο στοιχείο που εκάστοτε καθορίζεται από τον Έφορο ή τον Ο.Δ.Ε.

Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο

33. (1) Εφόσον ο Έφορος προβεί στην εγγραφή υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου στο κατά το προηγούμενο άρθρο τηρούμενο Μητρώο, εκδίδει προς αυτόν σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής, κατά τον καθορισμένο τύπο.

(2) Στο πιστοποιητικό εγγραφής αναγράφονται μεταξύ άλλων τα προσωπικά στοιχεία και η ιδιότητα του προσώπου στο οποίο χορηγήθηκε το πιστοποιητικό καθώς και ο αριθμός εγγραφής του.

(3) Το πιστοποιητικό εγγραφής συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξη του γεγονότος ότι ο κάτοχός του είναι υπεύθυνος γραμμής τεχνικού ελέγχου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., αρμόδιος κατά νόμο διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο, στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδομένους Κανονισμούς.

(4) Το πιστοποιητικό εγγραφής ή δεόντως πιστοποιημένο αντίγραφό του εκτίθεται σε περίοπτη θέση στο υποστατικό του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., στο οποίο ο κάτοχος του πιστοποιητικού υπεύθυνος γραμμής τεχνικού ελέγχου εργοδοτείται και διενεργεί τεχνικό έλεγχο οχημάτων.

Έργο υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου και υποχρεώσεις

34. (1) Έργο του υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου είναι να διενεργεί ο ίδιος τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων που απευθύνονται για έλεγχο στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο, στο οποίο εργοδοτείται.

(2) Μετά τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου στα σημεία υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου που καθορίζονται, ανά κατηγορία οχημάτων, στους εκάστοτε ισχύοντες περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους και στους δυνάμει αυτών εκδιδομένους Κανονισμούς, ο υπεύθυνος γραμμής τεχνικού ελέγχου συμπληρώνει και υπογράφει το δελτίο επιτυχούς ή ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου στο οποίο αναγράφει τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος από αυτόν τεχνικού ελέγχου.

(3) Αν ο υπεύθυνος γραμμής τεχνικού ελέγχου διαπιστώσει ότι το υποβληθέν στον έλεγχο όχημα ευρίσκεται πράγματι σε καλή και ασφαλή κατάσταση, αποστέλλει όλα τα στοιχεία στον Έφορο, για έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας, άλλως πως εκδίδει δελτίο ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου και υποδεικνύει τις αναγκαίες επισκευές και αλλαγές.

(4) Τα δελτία επιτυχούς ή ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου εκδίδονται και υπογράφονται αμέσως μετά τον τεχνικό έλεγχο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμπλήρωση και υπογραφή τους την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον το όχημα που υπέστη τον τεχνικό έλεγχο δε μετακινήθηκε από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., στο οποίο διενεργήθηκε ο τεχνικός έλεγχος:

Νοείται ότι σε περίπτωση έκδοσης δελτίου ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου ο ιδιοκτήτης του οχήματος, δύναται να υποβάλει έγγραφη ένσταση ενώπιον του Εφόρου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42.

(5) Παράβαση των κατά το άρθρο αυτό υποχρεώσεων του υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου, επάγεται την επιβολή των προβλεπόμενων στο άρθρο 50 του παρόντος Νόμου διοικητικών κυρώσεων, η επανάληψη δε της παράβασης, επάγεται την ανάκληση της χορηγηθείσας εξουσιοδότησής του και τη διαγραφή του από το Μητρώο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38.

Επιμόρφωση υπεύθυνων γραμμής τεχνικού ελέγχου

35. Με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή/και στον ημερήσιο τύπο, ο Έφορος δύναται εκάστοτε να καλεί τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο υπευθύνους γραμμής τεχνικού ελέγχου ή κάποιους από αυτούς να παρακολουθήσουν ειδικά επιμορφωτικά μαθήματα διενεργούμενα από το Τμήμα και όπως μετά το πέρας των μαθημάτων αυτών παρακαθίσουν σε ειδική εξέταση επί των θεμάτων της επιμόρφωσής τους.

Λήξη της ισχύος της εξουσιοδότησης

36. Η ισχύς της εξουσιοδότησης υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου λήγει, αν επισυμβεί ένα από τα ακόλουθα περιστατικά:

(α) Σε περίπτωση θανάτου του˙

(β) σε περίπτωση της κατά νόμο κήρυξής του σε κατάσταση άνοιας ή φρενοβλάβειας˙

(γ) σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης του για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας, ή για άλλο σοβαρό ποινικό αδίκημα που επάγεται την ποινή φυλάκισής του πέραν των τριών (3) μηνών˙

(δ) σε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδότησης, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Ανάκληση εξουσιοδότησης

37.(1) Ο Έφορος δύναται να αναστέλλει ή να ανακαλεί την εξουσιοδότηση ενός υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου και να το διαγράφει από το Μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση παραβίασης όρου, που τυχόν τέθηκε κατά τη χορήγηση της εξουσιοδότησης˙

(β) σε περίπτωση παραβίασης των κατά το άρθρο 34 υποχρεώσεων του˙ και

(γ) σε περίπτωση παράλειψής του να προσέλθει στην παρακολούθηση των ειδικών επιμορφωτικών μαθημάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 21, που αφορούν στο δικαίωμα προς υποβολή ενστάσεων ενώπιον του Εφόρου πριν από την έκδοση της απόφασής του για ανάκληση της εξουσιοδότησης και οι διατάξεις του εδαφίου (2) του ίδιου άρθρου, που αφορούν στο δικαίωμα του Εφόρου να διατάξει άμεση αναστολή εργασιών, ισχύουν και στην προκειμένη περίπτωση.

(3) Η απόφαση του Εφόρου προς ανάκληση της εξουσιοδότησης και διαγραφή από το Μητρώο δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Υπουργού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος Νόμου, του οποίου οι διατάξεις εφαρμόζονται και στην προκειμένη περίπτωση. Στην απόφαση του Εφόρου παρατίθενται οι λόγοι που δικαιολογούν την ανάκληση της εξουσιοδότησης και τη διαγραφή από το Μητρώο, και επισημαίνεται το δικαίωμα του υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου του οποίου ανακαλείται η εξουσιοδότηση, προς υποβολή ένστασης ενώπιον του Υπουργού, καθώς και η διάταξη του νόμου πάνω στην οποία στηρίζεται το δικαίωμα αυτό.

Διαγραφή από το Μητρώο και επιστροφή πιστοποιητικού εγγραφής

38. (1) Ο Έφορος διαγράφει από το Μητρώο το όνομα υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου -

(α) αν επισυμβεί οποιοδήποτε περιστατικό από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 37, ή

(β) όταν η ανάκληση της εξουσιοδότησης καταστεί οριστική, είτε λόγω παρελεύσεως άπρακτης της προθεσμίας προς υποβολή ένστασης ενώπιον του Υπουργού είτε λόγω επικύρωσης της απόφασης του Εφόρου από τον Υπουργό.

(2) Μετά τη διαγραφή από το Μητρώο, δυνάμει του εδαφίου (1), επιστρέφεται στον Έφορο το πιστοποιητικό εγγραφής που εκδόθηκε στον διαγραφέντα κατά τις διατάξεις του άρθρου 33, καθώς και κάθε πιστοποιημένο αντίγραφο αυτού.

(3) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες (Λ.Κ.1.000).

(4) Η διαγραφή από το Μητρώο ανακοινώνεται από τον Έφορο στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., στο οποίο εργοδοτείται ο διαγραφείς υπεύθυνος γραμμής τεχνικού ελέγχου .

ΜΕΡΟΣ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ
Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

39.(1) Ο ιδιοκτήτης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να -

(α) κατέχει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής για το υποστατικό του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.:

Νοείται ότι σε περιπτώσεις που Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. λειτουργεί σε τουρκοκυπριακό ακίνητο απαιτείται μόνο η έγκριση του κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών και οι θετικές απόψεις της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής˙

(β) τηρεί κατά πάντα χρόνο τους όρους που τυχόν τέθηκαν στην άδεια λειτουργίας του κέντρου, που του χορηγήθηκε˙

(γ) μεριμνά ώστε κατά πάντα χρόνο ο τεχνικός έλεγχος μηχανοκινήτων οχημάτων στο κέντρο αυτό να διενεργείται οπωσδήποτε από υπεύθυνο γραμμής τεχνικού ελέγχου σύμφωνα με τους όρους, που τυχόν τέθηκαν στην εξουσιοδότηση που του χορηγήθηκε και αναγράφονται στο πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο, που αυτός κατέχει˙

(δ) κοινοποιεί στον Έφορο, το όνομα κάθε υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου που προσλαμβάνεται στο κέντρο για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου και ταυτόχρονα κοινοποιεί στον Έφορο κάθε απόλυση ή αποχώρηση από το κέντρο υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου˙

(ε) αναρτά, σε εμφανές μέρος εντός του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ώστε να είναι ευδιάκριτη, την άδεια που του χορηγήθηκε καθώς και κατάλογο με το όνομα κάθε υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου που προσλαμβάνεται στο κέντρο˙

(στ) διατηρεί ανηρτημένο, εκτός του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., σε εμφανές μέρος ώστε να είναι ευδιάκριτο, σήμα του μεγέθους, του χρώματος και του τύπου που εκάστοτε καθορίζεται από τον Έφορο με γνωστοποίησή του δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας˙ και

(ζ) μεριμνά ώστε ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων στο κέντρο αυτό να διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40.

(2) Ο ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., στον οποίο κοινοποιήθηκε η διαγραφή από το Μητρώο προσώπου που απασχολείται στο κέντρο αυτό ως υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37, οφείλει όπως πάραυτα αφαιρέσει από το μέρος, όπου είναι ανηρτημένο, το πιστοποιητικό εγγραφής του προσώπου αυτού και όπως μη επιτρέψει τη διενέργεια οποιουδήποτε περαιτέρω τεχνικού ελέγχου από το πρόσωπο αυτό.

(3) Παράβαση της διάταξης του εδαφίου (2) συνιστά το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 αδίκημα και επιφέρει τις προβλεπόμενες σ΄ αυτό ποινές.

Διενέργεια τεχνικού ελέγχου

40. (1) Το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να καταγράψει την ώρα και την ημέρα κατά την οποία του υποβλήθηκε αίτημα για διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχήματος και να καθορίζει χρόνο για τη διενέργεια του ελέγχου το ταχύτερο δυνατό από την υποβολή της αίτησης.

(2) Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται κατά τις συνήθεις ώρες και ημέρες εργασίας του κέντρου, με αυστηρή σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την ημέρα και ώρα που υποβλήθηκε το αίτημα .

(3) Το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. δε δύναται να αρνηθεί τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχήματος, εκτός αν συντρέχει ένας από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 41 λόγους.

(4) Το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. απαγορεύεται να διενεργήσει οποιοδήποτε προκαταρκτικό τεχνικό έλεγχο επί οποιουδήποτε οχήματος για σκοπούς προκαταρκτικής διαπίστωσης της καταλληλότητας του ή μη.

Άρνηση διενέργειας τεχνικού ελέγχου

41. Το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. δύναται να αρνηθεί τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχήματος κατά τον καθορισμένο χρόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Aν κατά την προσαγωγή του οχήματος για τεχνικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του οχήματος, εφόσον κληθεί προς τούτο, παραλείπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ή άλλο έγγραφο στοιχείο αποδεκτό στο κέντρο, που αποδεικνύει την ημερομηνία πρώτης χρήσης ή κατασκευής του οχήματος, τον αριθμό πλαισίου ή τον αύξοντα αριθμό που δόθηκε στο όχημα από τον κατασκευαστή˙

(β) αν το όχημα ή μέρος αυτού ή ο εξοπλισμός του είναι ακάθαρτο σε βαθμό που να καθιστά δυσχερή τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος˙

(γ) αν για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου επιβάλλεται η οδήγηση του οχήματος σε ένα ορισμένο σημείο του κέντρου ελέγχου και η οδήγηση είναι ανέφικτη λόγω έλλειψης καυσίμων ή από άλλη αιτία, και το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στερείται των αναγκαίων μέσων της μετακίνησης του οχήματος˙

(δ) αν στο όχημα ευρίσκονται πράγματα που δεν αποτελούν μέρος του εξοπλισμού του ή προσαρτήματα του που δυσχεραίνουν τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου και τα πράγματα αυτά δεν απομακρύνονται από το όχημα ή στερεώνονται επαρκώς, ώστε να διασφαλισθεί η διενέργεια του τεχνικού ελέγχου με ασφάλεια και επάρκεια˙

(ε) αν δεν προκαταβληθούν τα νενομισμένα τέλη για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου, όπως αυτά καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου˙

(στ) αν το όχημα εκπέμπει μεγάλες ποσότητες καπνού˙

(ζ) αν δεν είναι δυνατός ο άμεσος τεχνικός έλεγχος˙

(η) αν η κατάσταση του οχήματος είναι τέτοια ώστε, κατά την κρίση του υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου στον οποίο ανατέθηκε η διενέργεια του τεχνικού ελέγχου, η διενέργεια του κατάλληλου τεχνικού ελέγχου στο όχημα θα συνεπάγεται κίνδυνο πρόκλησης σωματικής βλάβης ή ζημιάς στο όχημα ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία˙

(θ) αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραποίηση της ταυτότητας του οχήματος.

Έγγραφη ένσταση προς τον Έφορο κατά της άρνησης προς έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και αίτηση προς επανεξέταση του οχήματος

42. (1) Κατά της άρνησης έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας επιτρέπεται η υποβολή έγγραφης ένστασης ενώπιον του Εφόρου από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

(2) Η ένσταση ασκείται, κατά τον εκάστοτε καθορισμένο από τον Έφορο τύπο, μέσα σε προθεσμία τριάντα ( 30) ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε το σχετικό δελτίο ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου και συνοδεύεται από αίτηση προς επανεξέταση του οχήματος και τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου από επιθεωρητές.

(3) Εντός τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της ένστασης και υποβολής της αίτησης προς επανεξέταση του οχήματος, ο Έφορος γνωστοποιεί στον ενιστάμενο την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της επανεξέτασης του οχήματος, η οποία διενεργείται σε Κ.Ε.Μ.Ο., από δύο επιθεωρητές.

(4) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει να μεταφέρει το όχημα στον καθορισμένο τόπο κατά τον καθορισμένο χρόνο, να παραδώσει στους επιθεωρητές που διενεργούν κατ’ εντολή του Εφόρου την επανεξέταση, το δελτίο ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου, το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ή άλλο επαρκές έγγραφο στοιχείο που αποδεικνύει την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής ή της κατασκευής του οχήματος και να παράσχει στους επιθεωρητές κάθε πληροφορία αναγκαία για τη διενέργεια της επανεξέτασης, αναφορικά με οποιαδήποτε επισκευή ή προσαρμογή που τυχόν έγινε στο όχημα ή ατύχημα ή άλλο συμβάν που τυχόν επεσυνέβη από την ημέρα που εκδόθηκε το δελτίο ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου που δυνατό να επηρέασε έκτοτε το όχημα ή τον εξοπλισμό του.

(5) Οι διατάξεις του άρθρου 41, που αφορούν στους λόγους που δικαιολογούν την άρνηση για διενέργεια τεχνικού ελέγχου από Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ισχύουν και στην προκειμένη περίπτωση.

(6) Μετά τη διενέργεια της επανεξέτασης του οχήματος, οι διενεργήσαντες τον έλεγχο επιθεωρητές συμπληρώνουν και υπογράφουν-

(α) πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήματος, ή

(β) δελτίο ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι της άρνησης για έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας.

(7) Για τη διενέργεια της επανεξέτασης, κατόπιν, ένστασης καταβάλλονται τα ίδια τέλη, όπως εκείνα που προβλέπονται για τη διενέργεια του αρχικού τεχνικού ελέγχου σε Κ.Ε.Μ.Ο., τα οποία καταβάλλονται κατά την υποβολή της ένστασης και της αίτησης προς επανεξέταση του οχήματος και δεν επιστρέφονται σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης του οχήματος παραλείπει να μεταφέρει το όχημα για τεχνικό έλεγχο στον καθορισμένο τόπο και κατά τον καθορισμένο για τη διενέργεια της επανεξέτασης χρόνο.

(8) Σε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται δικαιολογημένη η ένσταση ο Έφορος επιστρέφει στον ενιστάμενο το καταβληθέν κατά την υποβολή της ένστασης τέλος και εισπράττει το διπλάσιο του ποσού αυτού από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που διενήργησε τον αρχικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος και εξέδωσε το δελτίο ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου.

Ηλεκτρονική συγκέντρωση και διαβίβαση στοιχείων

43. Κάθε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να συγκεντρώνει τα στοιχεία των διενεργουμένων από αυτό τεχνικών ελέγχων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να τα αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή ή με ηλεκτρονική σύνδεση καθημερινώς στον Έφορο.

Τήρηση αρχείου

44. (1) Κάθε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. οφείλει να τηρεί, εις διπλούν, ένα αρχείο στο οποίο καταγράφει κάθε τεχνικό έλεγχο που διενεργείται στο κέντρο αυτό.

(2) Το αρχείο τηρείται κατά τον καθορισμένο τύπο και περιέχει τα προβλεπόμενα στον τύπο αυτό στοιχεία.

(3) Το ένα αντίγραφο του αρχείου αυτού αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή καθημερινώς στον Έφορο και αφορά σε όλους τους τεχνικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν από το κέντρο αυτό, καθώς και σε κάθε δελτίο επιτυχούς ή ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου, που εκδόθηκε από το κέντρο αυτό, και το άλλο αντίγραφο τηρείται στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για διάστημα τριάντα τουλάχιστον μηνών και είναι κατά πάντα χρόνο διαθέσιμο προς επιθεώρηση, διενεργούμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49.

Φύλαξη αντιγράφων πιστοποιητικών και δελτίων τεχνικού ελέγχου

45. (1) Το δελτίο επιτυχούς τεχνικού ελέγχου ή το δελτίο ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου εκδίδεται από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που διενεργεί τον τεχνικό έλεγχο εις διπλούν και σε ηλεκτρονική μορφή που αποστέλλεται καθημερινά στον Έφορο.

(2) Το κατά το εδάφιο (1) πρωτότυπο δελτίο παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος, στο οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος, το δε αντίγραφο φυλάσσεται στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για χρονικό διάστημα τριάντα (30) τουλάχιστον μηνών.

ΜΕΡΟΣ VI ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ - ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Εποπτική αρμοδιότητα του Εφόρου επί των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο

46. Ο Έφορος, κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας δυνάμει του παρόντος Νόμου –

(α) ελέγχει, όποτε και όπως το κρίνει σκόπιμο, τη λειτουργία των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τις δραστηριότητες των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου˙

(β) συλλέγει πληροφορίες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, απαραίτητες για την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του˙

(γ) εισέρχεται σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και διενεργεί επιτόπιο έλεγχο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49˙ και

(δ) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 50 .

Εποπτική αρμοδιότητα Εφόρου επί του Ο.Δ.Ε.

47. Ο Έφορος, κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας δυνάμει του παρόντος Νόμου-

(α) ελέγχει, όποτε και όπως το κρίνει σκόπιμο, τη λειτουργία του Ο.Δ.Ε. όσον αφορά στην ενάσκηση των υπηρεσιών του ότι είναι με βάση τους όρους σύμβασης που συνήψε καθώς και σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου˙ και

(β) σε περίπτωση που οι ενέργειες του Ο.Δ.Ε. δε συνάδουν με τους όρους της σύμβασης που αναφέρεται στην παράγραφο (α), δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 ή διοικητικό πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 20.

Εξουσία του Εφόρου προς συλλογή πληροφοριών

48. (1) Ο Έφορος έχει εξουσία να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να απευθύνει σχετικό γραπτό αίτημα σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ευλόγως εικάζεται ότι είναι σε θέση να δώσει τις πληροφορίες.

(2) Στο γραπτό αίτημα του Εφόρου καθορίζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου στις οποίες θεμελιώνεται το αίτημα, η αιτιολογία του αιτήματος, η τασσόμενη προς παροχή των πληροφοριών εύλογη προθεσμία και οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμορφώσης προς την ως άνω υποχρέωση της παροχής των πληροφοριών.

(3) Το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα του Εφόρου έχει υποχρέωση προς πλήρη και επακριβή παροχή των νομίμως αιτούμενων πληροφοριών.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης παροχής των πληροφοριών μέσα στην καθορισμένη στο εδάφιο (2) προθεσμία ή σε περίπτωση εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχής ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών, ο Έφορος έχει εξουσία, αφού προηγουμένως καλέσει τον υπαίτιο σε απολογία, να επιβάλει εις αυτόν, με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του, τις προβλεπόμενες στο άρθρο 50, διοικητικές κυρώσεις.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Έφορο, κατά την άσκηση της εξουσίας που του παρέχει το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν.

(6) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, η υποχρέωση προς παροχή πληροφοριών περιλαμβάνει και την υποχρέωση προς προσκόμιση και κατάθεση κάθε είδους γραπτών στοιχείων και τη διάθεση πληροφοριών εναποθηκευμένων σε ηλεκτρονική μορφή.

Εξουσία Εφόρου προς είσοδο και επιτόπιο έλεγχο

49. (1) Ο Έφορος, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να εισέρχεται σε οποιοδήποτε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., κατά οιανδήποτε ώρα λειτουργίας του, να επιθεωρεί και ελέγχει επί τόπου το κέντρο και τον εξοπλισμό του και να εποπτεύει τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου από υπεύθυνο γραμμής τεχνικού ελέγχου, είτε εντός του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είτε και εκτός, εφόσον η διενέργεια του τεχνικού ελέγχου επιβάλλει την οδήγηση του οχήματος οπουδήποτε εκτός του κέντρου αυτού.

(2) Σε επιτόπιο έλεγχο κατά τα ανωτέρω υπόκεινται και τα τηρούμενα κατά τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 αρχεία και αντίγραφα των δελτίων επιτυχούς τεχνικού ελέγχου, καθώς και των δελτίων ανεπιτυχούς τεχνικού ελέγχου, που φυλάσσονται στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

(3) Ο Έφορος δύναται να προβαίνε σε έλεγχο σε όχημα το οποίο είτε ελέγχεται είτε έχει ήδη ελεγχθεί από Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που διενεργεί ή διενήργησε τον έλεγχο, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται δε να απαιτεί από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. να επαναλάβει ολόκληρη ή μέρος της διαδικασίας τεχνικού ελέγχου στην παρουσία του, χωρίς να καταβληθούν εκ νέου τέλη και χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση για οποιαδήποτε των πιο πάνω αναφερόμενων περιπτώσεων.

Διοικητικό πρόστιμο

50. Ο Έφορος έχει εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους, από εκατό λίρες (Λ.Κ.100) μέχρι δύο χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 2.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνει ότι Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή ο υπεύθυνος γραμμής τεχνικού ελέγχου παραβιάζει οποιαδήποτε από τις κατά νόμον υποχρεώσεις του.

Κλήση σε απολογία και παραστάσεις

51. (1) Πριν ο Έφορος προβεί στην έκδοση της απόφασής του προς επιβολή διοικητικού προστίμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50, οφείλει να κοινοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του προς διερεύνηση της παράβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να παραθέσει τους λόγους που δικαιολογούν την πρόθεσή του προς διερεύνηση και επιβολή διοικητικού προστίμου και να επισημαίνει τα δικαιώματα που τους παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο κοινοποιήθηκε έγγραφο κατά τα ανωτέρω έχει το δικαίωμα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της κοινοποίησης του εγγράφου, να προβεί σε γραπτές και, εφόσον το επιθυμεί, προφορικές παραστάσεις προς τον Έφορο.

(3) Ο Έφορος οφείλει να λάβει υπόψη τις παραστάσεις αυτές, πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής του προς επιβολή διοικητικού προστίμου και να καθορίσει το ύψος του οφειλόμενου ποσού.

(4) Οι αποφάσεις του Εφόρου προς επιβολή διοικητικού προστίμου πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες και να κοινοποιούνται εγγράφως προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(5) Οι αποφάσεις του Εφόρου προς επιβολή διοικητικού προστίμου κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού δύνανται να προσβληθούν με γραπτή ένσταση ενώπιόν του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22.

Είσπραξη διοικητικού προστίμου

52. (1) Το διοικητικό πρόστιμο, που επιβάλλεται από τον Έφορο κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, περιέρχεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του διοικητικού προστίμου, ο Έφορος λαμβάνει δικαστικά μέτρα προς είσπραξή του και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη στοιχείων ή παρεμπόδιση ελέγχου

53. Όποιος εν γνώσει του προβαίνει, κατά την παροχή πληροφοριών για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ως προς ουσιώδες στοιχείο της ή αποκρύπτει οτιδήποτε ουσιώδες ή παραλείπει την υποβολή στοιχείων ή με οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει τη διενέργεια ελέγχου από τον ΄Εφορο, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57.

Ποινική και αστική ευθύνη για αδικήματα τελούμενα από νομικά πρόσωπα

54. (1) Ποινική ευθύνη για τα κατά τον παρόντα Νόμο ποινικά αδικήματα τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο υπέχει, επιπρόσθετα από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, ο Γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος ή άλλο όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.

(2) Πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, υπέχουν ποινική ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα, ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή και κεχωρισμένως για κάθε ζημιά που γίνεται σε τρίτους ένεκα της πράξης ή της παράλειψης που στοιχειοθετεί το αδίκημα.

(3) Ο Έφορος δύναται να ακυρώσει και/ή τροποποιήσει όρους του συμβολαίου που συνήψε το Τμήμα με τον Ο.Δ.Ε., αν ο Ο.Δ.Ε. παραβίασε οποιοδήποτε όρο του συμβολαίου, με απόφαση του Εφόρου δεόντως αιτιολογημένη, η δε πρόνοια αυτή αναγράφεται στο συμβόλαιο.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

55. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, για ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

Έκδοση τεχνικών οδηγιών

56. Ο Έφορος δύναται να εκδίδει τεχνικές οδηγίες προς τους υπευθύνους γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων και να καθορίζει τις διαδικασίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Ποινικά Αδικήματα

57. Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες (£5.000) ή σε ποινή φυλάκισης μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

Μεταβατικές Διατάξεις. Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που ήδη διενεργούν τεχνικό έλεγχο

58.(1) Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου διενεργούν τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το συμβόλαιο που συνήψαν με βάση την προσφορά 1/2001/ΤΟΜ με το Τμήμα, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου για έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για τα πιο πάνω Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου, στα τέλη επιθεώρησης και στις προβλεπόμενες ποινές.

(2)  Στην περίπτωση αίτησης κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 18, για άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου διενεργεί τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το συμβόλαιο που σύνηψε με βάση την προσφορά 1/2001/ΤΟΜ με το Τμήμα, και για το οποίο ο αιτητής έχει υποβάλει αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής για το υποστατικό ή έγκρισης που αναφέρεται στην επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 39, ή για νέο υποστατικό, αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η διαδικασία έκδοσής τους μέχρι την ημερομηνία της αίτησης για άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ο Έφορος εξετάζει την αίτηση και, εάν οι υπόλοιπες απαιτήσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο τηρούνται, παραχωρεί στον αιτητή προσωρινή, μη ανανεώσιμη άδεια λειτουργίας η οποία ισχύει μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014 και η οποία μετατρέπεται σε μόνιμη άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., όταν ο αιτητής προσκομίσει στον Έφορο τις σχετικές άδειες ή έγκριση για το υποστατικό.

(3)  [Καταργήθηκε].

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

59. (1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη της ισχύος των επιμέρους διατάξεων του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

[άρθρα 7(2), 7(3), 11(6), 14(3), 16(4), 17(3), 29(4), 30(1), 31(γ) και  41(ε)]

Μέρος Α

Άρθρο και περιγραφή υπηρεσίας Τέλος

Άρθρο 14(3)
Εξέταση αίτησης για σκοπούς προκαταρκτικών απόψεων Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..

85

Άρθρο 16(4)
Εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..

170

Άρθρο 17(3)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..

850

Άρθρο 29(4)
Εξέταση αίτησης για εξουσιοδότηση υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου και για εγγραφή του στο Μητρώο.

50

Άρθρο 30(1)
Χορήγηση εξουσιοδότησης υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου και εγγραφή στο Μητρώο.

170

Άρθρο 31(γ)
Συμμετοχή στην ειδική εξέταση για την εξουσιοδότηση υπευθύνου γραμμής τεχνικού ελέγχου.

60

 

Μέρος Β
(Τέλος που καταβάλλεται σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

Κατηγορία
οχήματος
Περιγραφή οχήματος Παρεχόμενη
υπηρεσία
Καθορισμένη
αποζημίωση ΙΚΤΕΟ
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ποσό που
αποδίδεται
στη
Δημοκρατία
[Άρθρο 7(4)]
Καθορισμένο
τέλος
Μ1 Επιβατικά μέχρι 8 θέσεις επιβατών, μη
περιλαμβανομένου του οδηγού
Έλεγχος 30 5 35
Επιβατικά μέχρι 8 θέσεις επιβατών, μη
περιλαμβανομένου του οδηγού
Επανέλεγχος 8 2 10
Ν1 Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 3.500
κιλά
Έλεγχος 30 5 35
Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 3.500
κιλά
Επανέλεγχος 8 2 10
Κατηγορία
οχήματος
Περιγραφή οχήματος Παρεχόμενη
υπηρεσία
Μέγιτη
αποζημίωση ΙΚΤΕΟ
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ποσό που
αποδίδεται
στη
Δημοκρατία
[Άρθρο 7(4)]
Καθορισμένο
τέλος
Μ2 Μικρό Λεωφορείο Έλεγχος 60 5 65
Μικρό Λεωφορείο Επανέλεγχος 18 2 20
Μ3 Μεγάλο Λεωφορείο Έλεγχος 80 5 85
Μεγάλο Λεωφορείο Επανέλεγχος 28 2 30
Ν2 (7.500) Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 7.500
κιλά
Έλεγχος 60 5 65
Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 7.500
κιλά
Επανέλεγχος 18 2 20
Ν2 (7.500+)
και Ν3, διαξονικά
Διαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών Έλεγχος 60 5 65
Διαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών Επανέλεγχος 18 2 20
Ν2 (7.500+)
και Ν3, τριαξονικά
Τριαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών Έλεγχος 80 5 85
Τριαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών Επανέλεγχος 28 2 30
Ν2 (7.500+)
και Ν3, τριαξονικά
Φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλων με πέραν τους τρεις άξονες Έλεγχος 90 5 95
Φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλων με πέραν τους τρεις άξονες Επανέλεγχος 28 2 30
L1e - L7e Μοτοποδήλατα, Μοτοσικλέτες, τρίκυκλα, τετράκυκλα Έλεγχος 20 5 10
Μοτοποδήλατα, Μοτοσικλέτες, τρίκυκλα, τετράκυκλα Επανέλεγχος 8 2 10
Ο1 και Ο2 Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά Έλεγχος 20 5 25
Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά Επανέλεγχος 8 2 10
Ο3 και Ο4 μέχρι 3 άξονες Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με μέχρι τρεις άξονες Έλεγχος 40 5 45
Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με μέχρι τρεις άξονες Επανέλεγχος 13 2 15
Ο3 και Ο4 με περισσότερους από 3 άξονες Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με περισσότερους από τρεις άξονες Έλεγχος 50 5 55
Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με περισσότερους από τρεις άξονες Επανέλεγχος 13 2 15
Άλλα Άλλα βαρέα οχήματα (π.χ. γερανοί, εσκαφείς, κλπ) Έλεγχος 80 5 85
Άλλα βαρέα οχήματα (π.χ. γερανοί, εσκαφείς, κλπ) Επανέλεγχος 28 2 30
Σημ.: Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, τα ποσά που αναγράφονται στην τέταρτη στήλη και έκτη στήλη του πιο πάνω Μέρους Β του Πίνακα αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα.

 

 

Μέρος Γ
(Καθορισμένο τέλος που καταβάλλεται σε Κ.Ε.Μ.Ο.)

Κατηγορία οχήματος Περιγραφή οχήματος Παρεχόμενη υπηρεσία Καθορισμένο τέλος
Μ1 Επιβατικά μέχρι 8 θέσεις επιβατών, μη περιλαμβανομένου του οδηγού Έλεγχος 40
Επιβατικά μέχρι 8 θέσεις επιβατών, μη περιλαμβανομένου του οδηγού Επανέλεγχος 10
M2 Μικρό Λεωφορείο Έλεγχος 80
Μικρό Λεωφορείο Επανέλεγχος 25
M3 Μεγάλο Λεωφορείο Έλεγχος 110
Μεγάλο Λεωφορείο Επανέλεγχος 40
N1 Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά Έλεγχος 40
Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά Επανέλεγχος
10
Ν2 (7.500) Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 7.500 κιλά Έλεγχος 80
Φορτηγό με μικτό βάρος μέχρι 7.500 κιλά Επανέλεγχος
25
Ν2 (7.500 +) και Ν3, διαξονικά Διαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών Έλεγχος 80
Διαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών Επανέλεγχος 25
Ν2 (7.500 +) και Ν3, τριαξονικά Τριαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλώνΔιαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών Έλεγχος 110
Τριαξονικά φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών Επανέλεγχος 40
Ν2 (7.500 +) και Ν3, πέραν των 3 αξόνων Φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών με πέραν τους τρεις άξονες Έλεγχος 125
Φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 7.500 κιλών με πέραν τους τρεις άξονες Επανέλεγχος 40
L1e - L7e Μοτοποδήλατα, Μοτοσικλέτες, τρίκυκλα, τετράκυκλα Έλεγχος
25
Μοτοποδήλατα, Μοτοσικλέτες, τρίκυκλα, τετράκυκλα Επανέλεγχος 10
Ο1 και Ο2 Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά Έλεγχος 25
Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά Επανέλεγχος 10
Ο3 και Ο4 μέχρι 3 άξονες Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με μέχρι τρεις άξονες Έλεγχος 55
Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με μέχρι τρεις άξονες Επανέλεγχος 20
Ο3 και Ο4 με περισσότερους από 3 άξονες Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με περισσότερους από τρεις άξονες Έλεγχος 70
Ρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.500 κιλών με περισσότερους από τρεις άξονες Επανέλεγχος 20
Οποιαδήποτε κατηγορία Μηχανοκίνητο όχημα δι’ αναπήρους, όπως αυτό ορίζεται στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο Έλεγχος 0
Οποιαδήποτε κατηγορία
Μηχανοκίνητο όχημα δι’ αναπήρους, όπως αυτό ορίζεται στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμ Επανέλεγχος 0
Άλλα Άλλα βαρέα οχήματα (π.χ. γερανοί, εσκαφείς, κλπ) Έλεγχος 110
Άλλα βαρέα οχήματα (π.χ. γερανοί, εσκαφείς, κλπ) Επανέλεγχος 40
Σημείωση
3 του Ν.109(Ι)/2011Έναρξη της ισχύος του Ν.109(Ι)/2011

Η ισχύς του παρόντος  Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 109(Ι)/2011] θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιουνίου 2011.

Σημείωση
3 του Ν.82(I)/2012Έναρξη της ισχύος του Ν.82(I)/2012

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.82(I)/2012] θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιουνίου 2012.

Σημείωση
3 του Ν. 70(Ι)/2013Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 70(Ι)/2013]

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 70(Ι)/2013] θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Ιουνίου 2013.

Σημείωση
3 του Ν. 93(Ι)/2014Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 93(Ι)/2014] θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Ιουνίου 2014.

Σημείωση
15 του Ν. 115(Ι)/2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 115(Ι)/2018

15.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 115(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το Μέρος Γ του Πίνακα, με εξαίρεση τις κατηγορίες οχημάτων Μ1 και Ν1, τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019.