Απαγόρευση οδικής χρήσης μηχανοκίνητου οχήματος που στερείται πιστοποιητικού καταλληλότητας

12. (1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), απαγορεύεται η οδική χρήση οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταλληλότητας, η δε άδεια κυκλοφορίας του οχήματος λογίζεται ανασταλείσα μέχρις ότου ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή αυτός που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του οχήματος εφοδιαστεί με πιστοποιητικό καταλληλότητας, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς ή τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 11.

(2) Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η οδική χρήση μηχανοκινήτου οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καταλληλότητας, προς το σκοπό μεταφοράς αυτού σε κέντρο τεχνικού ελέγχου ή σε συνεργείο επισκευής μηχανοκινήτων οχημάτων, εφόσον το όχημα αυτό δύναται να μετακινηθεί επί δημοσίας οδού χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του κοινού:

Νοείται ότι η οδική χρήση τέτοιου οχήματος επιτρέπεται μόνον εφόσον -

(α) το όχημα αυτό δύναται να μετακινηθεί επί δημοσίας οδού χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του κοινού, και

(β) ο οδηγός του οχήματος μπορεί να αποδείξει ότι κατευθύνεται σε συγκεκριμένο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή σε Κ.Ε.Μ.Ο.

(3) Τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και το πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του οχήματος, εφόσον ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου , διαπράττουν αμφότεροι αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες (Λ.Κ.1.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.