ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

15. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο, με βάση τον παρόντα Νόμο, χρειάζεται να καθοριστεί ή να ρυθμιστεί, με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συμβουλίου.