Σημείωση
2 του Ν. 64(Ι)/2020Κατάργηση

Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 64(Ι)/2020] ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Κύπρου Νόμος του 2006 καταργείται.