ΜΕΡΟΣ VΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές διατάξεις

13. Οι συμβάσεις περί υφιστά΅ενων αποκλειστικών ρυθ΅ίσεων, οι οποίες δεν ε΅πίπτουν στην εξαίρεση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 12 παύουν να ισχύουν με την εκπνοή της σύ΅βασης ή, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκε΅βρίου του 2008.

Έκδοση Κανονισμών

14. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι μπορούν να καθορίζουν οποιοδήποτε θέμα για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και για οτιδήποτε πρέπει ή είναι δεκτικό καθορισμού στον παρόντα Νόμο.