ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συμβάσεις υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΑ

22. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΒ

23. [Διαγράφηκε]
Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΑ και στο Παράρτημα ΙΙΒ

24. [Διαγράφηκε]