ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Χρήση της ανοικτής, κλειστής και με διαπραγμάτευση διαδικασίας και του ανταγωνιστικού διαλόγου

30. [Διαγράφηκε]
Ανταγωνιστικός διάλογος

31. [Διαγράφηκε]
Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

32. [Διαγράφηκε]
Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

33. [Διαγράφηκε]
Συμφωνίες- πλαίσιο

34. [Διαγράφηκε]
Δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες- πλαίσιο που συνάπτονται από κεντρικές αρχές αγορών

35. [Διαγράφηκε]
Δυναμικά συστήματα αγορών

36. [Διαγράφηκε]
Ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών

37. [Διαγράφηκε]