Τμήμα 2 - Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς και όλα τα είδη συμβάσεων
Συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό την μεταπώληση ή την μίσθωση σε τρίτους

18. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που συνάπτονται για σκοπούς άλλους από εκείνους που συμβάλλουν στην άσκηση μιας από τις καθοριζόμενες στα άρθρα 9 και 13 δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα

19. [Διαγράφηκε]
Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας

20. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων

21. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

21Α. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 140(I)/2016
Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση, σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία

22. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 2 - Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς και όλα τα είδη συμβάσεων
Συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό την μεταπώληση ή την μίσθωση σε τρίτους

18. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που συνάπτονται για σκοπούς άλλους από εκείνους που συμβάλλουν στην άσκηση μιας από τις καθοριζόμενες στα άρθρα 9 και 13 δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα

19. [Διαγράφηκε]
Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας

20. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων

21. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

21Α. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 140(I)/2016
Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση, σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία

22. [Διαγράφηκε]