Τμήμα 3 – Επικοινωνίες και ενημέρωση
Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

50. [Διαγράφηκε]
Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων

51. [Διαγράφηκε]
Πληροφορίες που πρέπει να τηρούνται για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί

52. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 3 – Επικοινωνίες και ενημέρωση
Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

50. [Διαγράφηκε]
Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων

51. [Διαγράφηκε]
Πληροφορίες που πρέπει να τηρούνται για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί

52. [Διαγράφηκε]