Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1.  Ο πάρων Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμος 2005.

Ερμηνεία.

2.  Για σκοπούς του παρόντος Νόμου εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Διευθυντής» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 16.

«Διοικητικό Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 3.

«ελαιοκομικό προϊόν» σημαίνει προϊόν που καθορίζεται στον  Κανονισμό 136/66 και προέρχεται από  ελαιόδεντρα.

«Κανονισμός 136/66» σημαίνει τον Κανονισμό 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς  στον τομέα των λιπαρών ουσιών όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

«μέλος» σημαίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 3.

«Πρόεδρος» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 3 διορισθέντα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων.

3.-(1)  Το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων που ιδρύθηκε δυνάμει του περί Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμου, μετονομάζεται  σε Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων.

(2)   Το Συμβούλιο έχει νομική προσωπικότητα.

(3)  Το Συμβούλιο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού, και απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη:

(α) ένα πρόσωπο υψηλού ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου χωρίς οποιαδήποτε συμφέροντα σε θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο, ως Πρόεδρο.

(β) ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

(γ) ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών.

(δ) ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. και

(ε) ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(4)   Το Συμβούλιο καταβάλλει στα μέλη του τέτοια αντιμισθία ή επίδομα  ως ήθελε εγκρίνει το  Υπουργικό Συμβούλιο.

Θητεία

4.-(1) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

(2)   Το Υπουργικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση του, έχει εξουσία να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να υποβάλει οποτεδήποτε εγγράφως την παραίτηση του προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4)  Θέση, στο Διοικητικό Συμβούλιο η οποία κενούται με οποιοδήποτε τρόπο, πληρούται από το Υπουργικό Συμβούλιο, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

(5)  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει μπορεί να διοριστεί για ακόμη μια θητεία.

Χηρεύουσα θέση.

5.  Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή των εργασιών του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται λόγω του ότι οποιαδήποτε εκ των θέσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύει.

Προσωρινή απουσία του Προέδρου.

6. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει προσωρινά από τη Δημοκρατία ή είναι άλλως πως προσωρινά ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντα της θέσης του,  με απόφαση των υπολοίπων μελών, ένα από αυτά ασκεί  καθήκοντα προεδρεύοντος.

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί η παρουσία του Προέδρου ή προεδρεύοντος και τριών μελών.

Παροχή συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

8.  Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλεί σε συνεδρία του, οποιοδήποτε πρόσωπο, του οποίου η συμβουλή για ειδικό θέμα θεωρείται αναγκαία:

Νοείται ότι, τέτοιο πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα ψήφου και αποχωρεί από τη συνεδρία κατά τη λήψη απόφασης.

Εξουσία για σύσταση Επιτροπών.

9.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήνει Επιτροπές αποτελούμενες από τα μέλη του για γενικούς ή ειδικούς σκοπούς, οι οποίοι κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου θα βοηθήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο στον ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό χειρισμό ενός θέματος.

(2)  Οι όροι  εντολής της Επιτροπής που αναφέρεται στον εδάφιο (1) καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Η τελική απόφαση σε κάθε θέμα που ανατίθεται για μελέτη σε Επιτροπή   ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Συμβουλευτική Επιτροπή.

10.- (1)   Ο Υπουργός διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου στον τομέα του ελαιολάδου και η οποία απαρτίζεται από:

(α) τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσωπο υψηλού ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου χωρίς οποιαδήποτε συμφέροντα σε θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο.

(β) τον εκάστοτε Διευθυντή  του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων.

(γ) ένα εκπρόσωπο της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ).

(δ) ένα εκπρόσωπο της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ).

(ε) ένα εκπρόσωπο της ΠΟΑ Αγροτικής.

(στ) ένα εκπρόσωπο του Παναγροτικού Συνδέσμου.

(ζ) ένα  εκπρόσωπο των ιδιοκτητών ελαιοτριβείων.

(η) τρεις εκπροσώπους από Οργανώσεις Παραγωγών ή Συνδέσμους Παραγωγών.

(2)  Η θητεία των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τριετής, με δυνατότητα διορισμού για ακόμα μια θητεία.

(3)  Η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει με απόφαση της τον τρόπο λειτουργίας της.

(4)   Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ζητά τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής πάνω σε οποιοδήποτε θέμα ή ζήτημα που εγείρεται ή φαίνεται στο Συμβούλιο ότι πιθανόν να εγερθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Ρύθμιση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία του, τη σύγκληση των συνεδριάσεων του και τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις αυτές.

(2)  Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πρακτικά τα οποία φυλάσσονται σε ειδικά τηρούμενο βιβλίο.

(3)  Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από ή εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται, από τον Πρόεδρο ή από άλλο πρόσωπο, το οποίο εξουσιοδοτείται γι’ αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(4) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο Πρόεδρος, ή στην απουσία του ο προεδρεύων, έχει τη νικώσα ψήφο.

(5)  Ο Διευθυντής του Συμβουλίου συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου.

Σφραγίδα.

12.  Το Συμβούλιο διαθέτει σφραγίδα, η οποία τίθεται σε έγγραφα κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, και η επίθεση της σφραγίδας βεβαιώνεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου προσώπου γενικά ή ειδικά εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απόδειξη εγγράφων.

13.  Κάθε έγγραφο φερόμενο ως έγγραφο που έχει δεόντως υπογραφεί ή εκδοθεί με τη σφραγίδα του Συμβουλίου ή εκ μέρους του Συμβουλίου γίνεται δεκτό ως απόδειξη και θεωρείται, μέχρις αποδείξεως του εναντίον, ότι  έχει υπογραφεί ή εκδοθεί χωρίς περαιτέρω απόδειξη.

Γνωστοποίηση συμφερόντων των μελών που συμμετέχουν σε συμβάσεις.

14.  Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να δηλώσει πριν την έναρξη οποιασδήποτε συνεδρίασης οποιοδήποτε προσωπικό άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που δυνατόν να έχει σε σχέση με θέμα που είναι υπό συζήτηση στη συνεδρίαση.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εξαίρεση τέτοιου μέλους από την συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Διοίκηση του Συμβουλίου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

15.  Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες που του παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, βοηθούμενο από το Διευθυντή και τους υπαλλήλους που διορίζονται δυνάμει του άρθρου 16.

Διορισμός Διευθυντή και υπαλλήλων του Συμβουλίου.

16.-(1)  Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει Διευθυντή του Συμβουλίου ο οποίος είναι το κύριο εκτελεστικό  όργανο του Συμβουλίου και ο υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Συμβουλίου και τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών του.  Ο διορισμός του Διευθυντή γίνεται με συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, στο οποίο περιέχονται οι όροι εργασίας και τα ωφελήματα του:

Νοείται ότι, ο πρώτος διορισμός του Διευθυντή του Συμβουλίου με συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, θα πραγματοποιηθεί μετά την αφυπηρέτηση του προσώπου   που υπηρετεί ως Διευθυντής κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2)  Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει υπαλλήλους και άλλους εποχιακούς εργάτες οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

(3)  Οι όροι υπηρεσίας του Διευθυντή και των υπαλλήλων του Συμβουλίου, συνάδουν όσο είναι πρακτικά δυνατόν με την γενική πολιτική της Κυβέρνησης.

Ενημέρωση Υπουργού για θέματα του Συμβουλίου.

17.-(1)  Το Διοικητικό Συμβούλιο εξασφαλίζει στον Υπουργό κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη λήψη πληροφοριών αναφορικά με την περιουσία και τις δραστηριότητες του Συμβουλίου και υποβάλλει σ’ αυτόν εκθέσεις,  λογαριασμούς και άλλα συναφή στοιχεία.  Εξασφαλίζει επίσης σ’ αυτόν κάθε δυνατή διευκόλυνση για τον έλεγχο των πληροφοριών που  του δίδονται.

(2)  Για θέματα σχετικά με τα οποία οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επηρεάζουν ή δυνατόν να επηρεάσουν το δημόσιο συμφέρον, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Υπουργού.

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου.

18.  Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : -

(α) παρέχει επ’ αμοιβή στους παραγωγούς υπηρεσίες συγκέντρωσης ελαιολάδου, εργαστηριακών αναλύσεων, ελέγχου της ποιότητας, ποιοτική ταξινόμηση, αποθεματοποίηση του ελαιολάδου και συντήρησή του μέχρι τη διάθεσή του.

(β) παρέχει επ’ αμοιβή στους παραγωγούς ή και σε άλλους ενδιαφερόμενους, υπηρεσίες εμφιάλωσης και παράδοσης τελικού έτοιμου προϊόντος ελαιόλαδου.

(γ) παρέχει στους παραγωγούς πληροφορίες και άλλα στοιχεία ενημέρωσης για την τρέχουσα κατάσταση ζήτησης ελαιοκομικών προϊόντων τόσο στην εγχώρια όσο και στην ξένη αγορά.

(δ) υλοποιεί παρεμβατικά μέτρα για τη ρύθμιση της αγοράς ελαιολάδου, τα οποία δυνατόν να ανατεθούν στο Συμβούλιο ως αναδόχου, από τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών δυνάμει των διατάξεων του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου  και αναλαμβάνει δυνάμει σχετικών συμφωνιών τέτοιες άλλες παρεμφερείς αρμοδιότητες και εργασίες ως ανάδοχος του πιο πάνω Οργανισμού, οι οποίες έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση παρεμβατικών μέτρων ρύθμισης της αγοράς ελαιολάδου σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.

(ε) προβαίνει σε έρευνες και μελέτες που έχουν σχέση με τη μείωση του κόστους παραγωγής, του κόστους διάθεσης, τη βελτίωση της ποιότητας την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την προώθηση της κατανάλωσης ελαιολάδου.

(στ) συγκεντρώνει, αξιολογεί και εκδίδει στατιστικά στοιχεία και πληροφοριακά δελτία, τα οποία σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορία των ελαιοκομικών προϊόντων:

Νοείται ότι, κατά την εφαρμογή των προνοιών της πιο πάνω παραγράφου δεν επιτρέπεται η αποκάλυψη οποιασδήποτε πληροφορίας, η οποία ελήφθη από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την άσκηση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου εκτός εάν γίνεται -

(i) με τη συναίνεση του προσώπου από το οποίο παρασχέθηκαν οι πληροφορίες σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο,

(ii) στον Υπουργό ή σε άλλο άτομο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του με βάση τον παρόντα Νόμο,

(iii) υπό τον τύπο σύνοψης παρόμοιων καταστάσεων ή πληροφοριών που παράσχονται από αριθμό προσώπων ή λαμβάνονται από αυτά και τέτοια σύνοψη είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η εξακρίβωση οποιωνδήποτε στοιχείων που αφορούν την επιχείρηση συγκεκριμένων ατόμων,

(iv) για τους σκοπούς αστικής ή ποινικής δικαστικής διαδικασίας ή διαιτησίας, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή για τα πρακτικά  τέτοιας διαδικασίας·

(ζ) αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή ερευνών της αγοράς των ελαιοκομικών προϊόντων·

(η) προβάλλει και διαφημίζει τα κυπριακά ελαιοκομικά προϊόντα εντός και εκτός Κύπρου και ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

(θ) παρέχει γνωμοδοτήσεις και υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του.

Αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες.

19.  Το Συμβούλιο δύναται να αγοράζει υπηρεσίες από ιδιώτες προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που προκύπτουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων  του.

Εξουσίες του Συμβουλίου.

20.  Το Συμβούλιο δύναται να -

(α) συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις για ανάληψη εργασιών ή αρμοδιοτήτων ως ανάδοχος από τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών που στόχο έχουν μεταξύ άλλων την υλοποίηση μέτρων που προνοούνται στις εκάστοτε ισχύουσες πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα των ελαιοκομικών προϊόντων.

(β) συνάπτει συμφωνίες γενικού περιεχομένου ή συμφωνίες επιστημονικής συνεργασίας που εξυπηρετούν την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων και συμφωνιών για την εφαρμογή σχεδίων ή προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα των ελαιοκομικών προϊόντων.

(γ) λαμβάνει αποφάσεις, μετά από έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Υπουργού Οικονομικών ώστε να -

(i) αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακίνητη ή κινητή περιουσία για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Συμβουλίου.

(ii) αποδέχεται την παροχή χορηγιών από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνή Οργανισμό.

(iii) πωλεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή διαθέτει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία του Συμβουλίου και υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν λόγω περιουσία για τις ανάγκες του Συμβουλίου.

(iv) μισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Συμβουλίου.

(v) συνάπτει συμβάσεις και πράττει οτιδήποτε σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους (i), (ii), (iii),(iv) πιο πάνω ή που συντελούν στην εκπλήρωση τους με την εγγύηση του Υπουργού Οικονομικών και όπου χρειάζεται της Βουλής των Αντιπροσώπων, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμου και οποιουδήποτε άλλου νόμου ή διάταξης που αφορά στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων.

(vι) συνάπτει δάνεια αναγκαία προς υλοποίηση των όσων αναφέρονται στις παραγράφους (i), (iii)  και (iv).

(δ) προσλαμβάνει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, τέτοιους εμπειρογνώμονες ή συμβούλους ως ήθελε κρίνει αναγκαίο για να το βοηθούν στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.

(ε) ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, τα οποία παρέχονται στο Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Η Κυβέρνηση δύναται να εγγυάται δάνεια.

21.  Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να εγγυάται εκ μέρους της Κυβέρνησης οποιοδήποτε δάνειο συνάπτεται από το Συμβούλιο με τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους, τους οποίους ο ίδιος κρίνει κατάλληλους τηρουμένων των διατάξεων του περί Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμου και οποιουδήποτε άλλου νόμου ή διάταξης που αφορά στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων.

Προϋπολογισμός του Συμβουλίου.

22.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ετήσιο Προϋπολογισμό, αναφορικά με τις προβλεπόμενες δαπάνες λειτουργίας ο οποίος αφού εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Έσοδα του Συμβουλίου.

23.  Τα έσοδα του Συμβουλίου είναι:

(α) ποσά που εξειδικεύονται από την Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την ψήφιση του ετήσιου Προϋπολογισμού.

(β) ποσά που καθορίζονται ως αμοιβή για παρεχόμενες υπηρεσίες.

(γ) ποσά που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του Συμβουλίου.

(δ) ποσά από δάνεια που δυνατόν να συνάψει το Συμβούλιο.

(ε) οποιοδήποτε άλλο ποσό ή στοιχείο του ενεργητικού του, το οποίο δυνατόν να καταστεί πληρωτέο στο Συμβούλιο ή να περιέλθει σε αυτό ως αποτέλεσμα της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

Δαπάνες του Συμβουλίου.

24.  Το Συμβούλιο δύναται να διαθέτει τα κεφάλαια που έχει στη διάθεση του ως ακολούθως:

(α) για τις δαπάνες που απαιτούνται για την εκ μέρους του άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή για οποιαδήποτε από αυτές  τις αρμοδιότητες ή σχετικά με αυτές.

(β) για τα ποσά μισθών, χορηγημάτων, συντάξεων και άλλων ωφελημάτων που είναι πληρωτέα στο Διευθυντή και στα μέλη του προσωπικού του Συμβουλίου, τα ποσά που είναι πληρωτέα σε εξαρτώμενα πρόσωπα τους και τις οικογένειες των μελών αυτών.

(γ) για το τοκοχρεολύσιο οποιουδήποτε δανείου, το οποίο έχει συνάψει το Συμβούλιο.

(δ) για οποιοδήποτε νόμιμα οφειλόμενο ποσό που κατέστη πληρωτέο δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης, που έχει συναφθεί νόμιμα από το Συμβούλιο.

(ε) για οποιοδήποτε  νόμιμα οφειλόμενο ποσό που κατέστη πληρωτέο σε σχέση με πληρωτέα δικηγορικά έξοδα ή αμοιβή σε σχέση με την εκπροσώπηση του Συμβουλίου ενώπιον των δικαστηρίων ή οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής ή σε σχέση με την παροχή νομικών συμβουλών στο Συμβούλιο.

(στ) για οποιοδήποτε ποσό καθίσταται νομικά πληρωτέο για την άσκηση οποιασδήποτε αρμοδιότητας εξουσίας ή καθήκοντος του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(ζ) για ποσά που προκύπτουν από την άσκηση οποιασδήποτε αρμοδιότητας του Συμβουλίου δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(η) για αποζημιώσεις που επιδικάσθηκαν εναντίον του Συμβουλίου από οποιοδήποτε Δικαστήριο για πράξεις, αποφάσεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του με βάση τον παρόντα Νόμο.

(θ) για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες ήθελαν κριθεί αναγκαίες για την εύρυθμη  και αποτελεσματική λειτουργία του Συμβουλίου.

Λογαριασμοί και έλεγχος αυτών.

25.-(1) Το Συμβούλιο τηρεί ακριβείς λογαριασμούς για κάθε ποσό που λαμβάνεται ή δαπανάται από αυτό σε κάθε οικονομικό έτος για τα θέματα αναφορικά με τα οποία λήφθηκε ή δαπανήθηκε οποιοδήποτε ποσό, για το υφιστάμενο αποθεματικό του Συμβουλίου, για την κατάσταση του ενεργητικού και του παθητικού του Συμβουλίου, η οποία δείχνει ξεχωριστά τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού ή πάγιου κεφαλαίου του Συμβουλίου και όλα τα οφειλόμενα ποσά λόγω συναφθέντων δανείων ή προκαταβολών που έγιναν.

(2)  Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται από ιδιωτικό γραφείο εγκεκριμένων λογιστών που διορίζεται από τον Υπουργό.

(3)  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει, το συντομότερο, την έκθεση που ετοιμάζεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) στον Υπουργό, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργικό Συμβούλιο, και κατατίθεται επίσης στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

Επισφαλείς οφειλές.

26.  Το Συμβούλιο δύναται, με την έγκριση του Υπουργού, να διαγράψει  επισφαλείς οφειλές.

Αμοιβές.

27.  Το Συμβούλιο εισπράττει για τις παρεχόμενες προς τους παραγωγούς υπηρεσίες του αμοιβή,  η οποία θα καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Συμβουλίου και θα δημοσιοποιείται ή γνωστοποιείται υπό μορφή λεπτομερούς τιμοκαταλόγου για κάθε είδος παρεχόμενης υπηρεσίας.

Κανονισμοί.

28.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς του Συμβουλίου για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.  Οι Κανονισμοί αυτοί υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(2)  Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί του Συμβουλίου δύνανται να ρυθμίζουν θέματα που αφορούν τους όρους υπηρεσίας, τα χορηγήματα, τις συντάξεις και άλλα ωφελήματα που παρέχονται στους υπαλλήλους του Συμβουλίου.

Αδικήματα.

29.  Κάθε πρόσωπο το οποίο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παραβαίνει τις διατάξεις της επιφύλαξης της παραγράφου (στ)  του άρθρου 18, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες Λίρες Κύπρου ή και στις δύο αυτές ποινές.

Υπουργικές Οδηγίες.

30.  Ανεξάρτητα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που ο Υπουργός θεωρήσει ότι το αποτέλεσμα οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του Συμβουλίου αντίκειται προς το δημόσιο συμφέρον, δύναται να δώσει τέτοιες εντολές προς το Συμβούλιο τις οποίες θεωρεί αναγκαίες ή σκόπιμες για να αποτρέψει ή μειώσει τη ζημιά ή να παρεμποδίσει το αποτέλεσμα της και το Συμβούλιο έχει καθήκον να συμμορφωθεί προς τέτοιες εντολές.

Διαιτησία.

31.-(1)  Κάθε πρόσωπο με το οποίο το Συμβούλιο διατηρεί συνεργασία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και του οποίου τα νόμιμα συμφέροντα βλάπτονται από πράξεις ή παραλείψεις του Συμβουλίου, δύναται να υποβάλει το θέμα σε διαιτησία ενός μόνο διαιτητή.

(2)  Ο διαιτητής διορίζεται από το Συμβούλιο και το ενδιαφερόμενο μέρος, εφόσον και τα δύο μέρη συμφωνούν. Σε περίπτωση διαφωνίας ο διαιτητής διορίζεται, μετά από αίτηση  των μερών, από το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας όπου διαμένει το ενδιαφερόμενο μέρος.

(3)  Η εκδίκαση της υπόθεσης διεξάγεται και η απόφαση εκδίδεται σύμφωνα με τον περί Διαιτησίας Νόμο και συναφείς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στην Δημοκρατία.

Διάλυση και εκκαθάριση του Συμβουλίου.

32.-(1)  Ο Υπουργός δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο να εκδώσει Διάταγμα για  διάλυση του Συμβουλίου. Με την έκδοση τέτοιου Διατάγματος το Συμβούλιο δεν ασκεί πλέον καμία αρμοδιότητα του εκτός στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την οριστική διάλυσή του.  Ο Υπουργός πριν εκδώσει Διάταγμα διάλυσης του Συμβουλίου δύναται να ζητά και να λαμβάνει την γνώμη του Συμβουλίου και άλλων φορέων που κρίνει ότι θα ήταν χρήσιμο να λάβει την άποψή τους.

(2)  Στο Διάταγμα  που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός δύναται να περιλάβει τέτοιες διατάξεις που θεωρεί αναγκαίες για:

(α) την εκκαθάριση των υποθέσεων του Συμβουλίου.

(β) την επιβολή και διεκδίκηση επιβαρύνσεων για αντιμετώπιση των υποχρεώσεων του Συμβουλίου και των εξόδων της εκκαθάρισης, στο μέτρο που τέτοιες υποχρεώσεις και έξοδα δεν μπορούν να καλυφθούν από τα κεφάλαια ή άλλα στοιχεία του ενεργητικού του Συμβουλίου.

(γ) τη χρησιμοποίηση οποιωνδήποτε πλεοναζόντων κεφαλαίων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού για σκοπούς που καθορίζονται στο Διάταγμα και οι οποίοι σχετίζονται με τη βιομηχανία ελαιοκομικών προϊόντων.

(3)   Το Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, κατατίθεται από τον Υπουργό, αμέσως μετά την έκδοση του, στην Βουλή των Αντιπροσώπων.  Εάν η Βουλή, μετά την  παρέλευση 45 ημερών, δεν πάρει απόφαση ακύρωσης του, το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ και υλοποιείται.

(4)  Μέρος του Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου και προνοεί για τα θέματα που καθορίζονται στο εδάφιο (2) δύναται να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί με μεταγενέστερο Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Μεταβατική διάταξη.

33.  Το Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων δύναται να εμπορευθεί, τα αποθέματα ελαιολάδου που βρίσκονται στην κατοχή του και αφορούν την εσοδεία της χρονικής περιόδου 2003-2004, μέχρι το τέλος του 2005:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δε θα συνεχίσει την εμπορία άλλης ποσότητας ελαιολάδου πέραν της αναφερόμενης πιο πάνω και η διάθεση της εν λόγω ποσότητας θα γίνει με τους κανόνες στην ελεύθερη αγορά.

Κατάργηση νόμων και επιφυλάξεων.

34.-(1)  Οι περί Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμοι του 1968 μέχρι 2002, καταργούνται.

(2)  Η νομική προσωπικότητα  του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων, που ιδρύθηκε δυνάμει των καταργηθέντων Νόμων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και μετονομάζεται με βάση τον παρόντα Νόμο, σε Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων, διατηρείται και δεν επηρεάζεται, με οποιοδήποτε τρόπο, από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Οποιοσδήποτε κανονισμός, διάταγμα, γνωστοποίηση, οδηγία, έντυπο ή άλλη πράξη, η οποία ίσχυε αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, έχει εκδοθεί δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου και αφορά οποιοδήποτε ζήτημα, για το οποίο το Υπουργικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων έχει εξουσία δυνάμει του παρόντος Νόμου να εκδίδει κανονισμούς ή να παρέχει οδηγίες ή να επιβάλλει όρους ή περιορισμούς,  ισχύει ως να είχε εκδοθεί , παρασχεθεί ή επιβληθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στην έκταση που δεν αντίκειται στις πιο πάνω διατάξεις, μέχρι να ανακληθεί ή τροποποιηθεί ανάλογα με την περίπτωση από το Υπουργικό Συμβούλιο, τον Υπουργό ή το Συμβούλιο.

(4)  Διορισμοί που έγιναν, εντολές, εξουσιοδοτήσεις, άδειες ή εγκρίσεις οι οποίες παρασχέθηκαν από το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων δυνάμει των καταργηθέντων Νόμων, οι οποίοι τελούσαν σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ισχύουν ως να έγιναν ή παρασχέθηκαν δυνάμει της αντίστοιχης διάταξης του παρόντος  Νόμου, στην έκταση που δεν αντίκεινται στις πιο πάνω διατάξεις και εφόσον δεν ανακληθούν ή τροποποιηθούν ρητά.

(5)  Έγγραφο το οποίο αναφέρεται στους Νόμους που καταργούνται από τον παρόντα Νόμο, ερμηνεύεται εκτός αν προκύπτει πρόθεση για το αντίθετο στον παρόντα Νόμο, ως αναφερόμενο στον παρόντα Νόμο.