Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία, και Έλεγχος) Νόμος του 2005.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αιτητής» σημαίνει το νομικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για ίδρυση και λειτουργία πανεπιστημίου·

«αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης» σημαίνει εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή λειτουργεί στο εξωτερικό και αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία λειτουργεί

«αξιολογημένος – πιστοποιημένος κλάδος σπουδών» σημαίνει κλάδο σπουδών ο οποίος έτυχε εκπαιδευτικής αξιολόγησης – πιστοποίησης σύμφωνα με το Μέρος V του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου

«διδακτικό ερευνητικό προσωπικό» σημαίνει το ακαδημαϊκό προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 32 του Νόμου·

«ειδικό διδακτικό προσωπικό» σημαίνει το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί σύμφωνα με   τις διατάξεις του άρθρου 34·

«Επιτροπή Αξιολόγησης» σημαίνει την Επιτροπή που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10·

«Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης» σημαίνει την Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 36·

«εσωτερικοί κανονισμοί» σημαίνει κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 45·

«κανονισμοί» σημαίνει τους κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 44·

«Καταστατικός Χάρτης» σημαίνει τον Καταστατικό Χάρτη του Πανεπιστημίου που αναφέρεται στο άρθρο 9

«πανεπιστήμιο» σημαίνει ιδιωτικό πανεπιστήμιο που ιδρύεται και λειτουργεί με βάση τον παρόντα Νόμο·

“Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης» σημαίνει το Συμβούλιο που διορίζεται με βάση το άρθρο 32 του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου

«Σχολή» σημαίνει Σχολή του Πανεπιστημίου.

«σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» σημαίνει σχολή που ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Σκοποί του πανεπιστημίου.

3.-(1) Οι σκοποί κάθε πανεπιστημίου είναι –

(α) η προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου

(β) η καλλιέργεια, η μετάδοση, η εφαρμογή και η διεπιστημονική ανταλλαγή των γνώσεων· και

(γ) η παροχή υψηλής ποιότητας πτυχιακής ή και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η οποία να τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης.

(2) Οι ανωτέρω σκοποί του πανεπιστήμιου επιτυγχάνονται με –

(α)      τη δημιουργία αυτοτελούς διοικητικής και ακαδημαϊκής οντότητας, η οποία να διασφαλίζει την ελεύθερη και δημοκρατική λειτουργία των ακαδημαϊκών διαδικασιών

(β)     την παροχή προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές και προς όλους τους εμπλεκόμενους με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση φορείς, υπεύθυνης λογοδότησης για την προσφορά του πανεπιστημίου

(γ) τη χορήγηση πτυχιακών ή και μεταπτυχιακών τίτλων σε ευρύ φάσμα σπουδών·

(δ) την παροχή μέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα·

(ε) την προαγωγή της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της, με τη χρήση της διδασκαλίας, της έρευνας και άλλων μέσων σε υψηλά επίπεδα ποιότητας·

(στ) την ενθάρρυνση της μελέτης και της έρευνας και την παροχή διευκολύνσεων προς τούτο·

(ζ) την παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων συμπληρωματικής εκπαίδευσης·

(η) τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία και την οικονομία·

(θ) την ενεργό συμβολή στην ικανοποίηση των γενικότερων αναγκών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου·

(ι) τη διεθνή παρουσία και την προβολή του χαρακτήρα του πανεπιστημίου και τη μετεξέλιξή του σε εκπαιδευτικό πόλο έλξης για άλλες χώρες·

(ια) τη συνεργασία με ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα και την προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας και κατανόησης μέσω της εκπαίδευσης·

(ιβ) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς εκτός πανεπιστημίου· και

(ιγ) τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελεύθερης ακαδημαϊκής αναζήτησης.

Αρμοδιότητα Υπουργού.

4. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, ο Υπουργός είναι αρμόδιος για την πιστή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδόμενων κανονισμών και για τους σκοπούς άσκησης των εξουσιών του, παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία κάθε πανεπιστημίου.

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πανεπιστημίου.

5.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου σχετικού με την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης, απαγορεύεται η ίδρυση στη Δημοκρατία πανεπιστημίου, εκτός εάν αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο και ο ιδρυτής του κατέχει πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Πανεπιστήμιο που έχει εγγραφεί στο Μητρώο δεν μπορεί να λειτουργήσει, εκτός εάν ο ιδρυτής του κατέχει αρχική άδεια λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Νομικό καθεστώς του πανεπιστημίου.

6.-(1)  Από την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο και την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού, το πανεπιστήμιο αποκτά νομική προσωπικότητα με δική του επωνυμία και σφραγίδα και θεωρείται ότι αποτελεί οργανισμό ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανάλογα με τη δήλωση των ιδρυτών του στο έγγραφο της ιδρυτικής πράξης.

(2)  Οι διατάξεις των εδαφίων (3), (4) και (5) κατωτέρω, θα ισχύουν για κάθε πανεπιστήμιο που σύμφωνα με την ιδρυτική του πράξη  αποτελεί οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

(3)  Για την επίτευξη των σκοπών του, το πανεπιστήμιο μπορεί –

(α)  να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία

(β)  να συνάπτει συμφωνίες

(γ)  να αποδέχεται εισφορές σε χρήματα ή υπηρεσίες ή σε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία, και

(δ)  να δανείζεται χρήματα και να επενδύει χρήματα όταν τα προς επένδυση ποσά δεν είναι αναγκαία για την ικανοποίηση άμεσων αναγκών του.

(4)  Απαγορεύεται σε πανεπιστήμιο να διανέμει οποιοδήποτε μέρος των εσόδων ή της περιουσίας του σε οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένων και των ιδρυτών του, εκτός εάν πρόκειται για δαπάνες αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών του, όπως αυτοί καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στον Καταστατικό του Χάρτη.

(5) Τα εισοδήματα του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστημίου δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος με βάση τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ιδρυτής πανεπιστημίου.

7.  Ιδρυτής πανεπιστημίου είναι νομικό πρόσωπο που ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις -

(α) είναι εγγεγραμμένο στη δημοκρατία με βάση  τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου

(β) στο ιδρυτικό έγγραφο και στον Καταστατικό του Χάρτη ορίζεται ότι σκοπός του είναι η ίδρυση και λειτουργία πανεπιστημίου

(γ) μεταξύ των μελών του διοικητικού του συμβουλίου δεν περιλαμβάνεται πρόσωπο το οποίο –

(i) έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας

(ii) είναι μέλος της δημόσιας ή της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή δημόσιου οργανισμού ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου που ιδρύθηκε με βάση νόμο ή τα κεφάλαια του οποίου παρέχονται ή είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία.

Αίτηση για ίδρυση πανεπιστημίου.

8.-(1) Για την εγγραφή στο Μητρώο και την έκδοση αρχικής άδειας λειτουργίας και άδειας λειτουργίας πανεπιστημίου, υποβάλλεται αίτηση στον Υπουργό από τον ιδρυτή του πανεπιστημίου ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, η οποία συνοδεύεται από τα εξής -

(α) πιστοποιημένο αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού των αιτητών και πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής τους ως νομικού προσώπου

(β) τον προτεινόμενο Καταστατικό Χάρτη του πανεπιστημίου·

(γ) το όνομα, την ιδιότητα, τα προσόντα και τη διεύθυνση των  επτά τουλάχιστον προσώπων που προτείνονται ως μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του πανεπιστημίου, στα οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού για κάθε Σχολή που προτείνεται

(δ) περιγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας και των εγκαταστάσεων στις οποίες θα λειτουργεί ή τις οποίες θα χρησιμοποιεί το πανεπιστήμιο, περιλαμβανομένων και των τυχόν παραρτημάτων του, και σε περίπτωση που οποιαδήποτε από αυτά δεν αποτελούν ιδιοκτησία του πανεπιστημίου, περιγραφή των νομικών διευθετήσεων με βάση τις οποίες διασφαλίζεται η χρήση τους·

(ε) τον προβλεπόμενο συνολικό αριθμό φοιτητών που θα φοιτούν στο πανεπιστήμιο, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος των χιλίων με ελάχιστο αριθμό τους διακόσιους πενήντα φοιτητές στο πρώτο έτος σπουδών, και τον αριθμό φοιτητών κάθε Σχολής και Τμήματός του

(στ) το σχέδιο ανάπτυξης του πανεπιστημίου, στο οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά οι τρόποι και μέθοδοι επίτευξης των σκοπών του και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου για τα πρώτα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του

(ζ) περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων και σχέδιο οικονομικού προγραμματισμού και μελέτη βιωσιμότητας του πανεπιστημίου και τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για τα πρώτα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του

(η)(i) το ύψος των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που προτείνονται για κάθε φοιτητή κατά τη διάρκεια του προγράμματος των σπουδών του·

(ii) καθορισμό της διάρκειας σπουδών στην οποία αφορούν το ύψος των διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων·

(iii) δήλωση δέσμευσης του πανεπιστημίου να ενημερώνει τους φοιτητές για το ύψος των διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβάλλουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος των σπουδών τους:

Νοείται ότι, το ύψος των διδάκτρων και άλλων πρόσθετων οικονομικών επιβαρύνσεων που δηλώνονται με βάση την παράγραφο αυτή ισχύουν επ΄ αόριστον μέχρι την αναθεώρησή τους σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (θ) του εδαφίου αυτού, και είναι δεσμευτικά για το πανεπιστήμιο έναντι κάθε φοιτητή, που έχει εγγραφεί στο πανεπιστήμιο κατά τον χρόνο ισχύος τους και για όλο το πρόγραμμα σπουδών του.

(θ)(i) Κάθε πανεπιστήμιο μετά από την πρώτη, ως άνω στην παράγραφο (η) προνοείται, έγκριση των διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων, δύναται να υποβάλλει αίτηση για αναθεώρηση των εγκεκριμένων διδάκτρων και οικονομικών επιβαρύνσεων.

(ii) Ο Υπουργός εκδίδει, εντός του Ιουνίου κάθε έτους, διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο καθορίζεται η ανώτατη επί τοις εκατό αύξηση που θα μπορεί να εγκριθεί στο ύψος των ήδη εγκεκριμένων διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων:

Noείται ότι, η πιο πάνω ανώτατη αύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 150 τοις εκατόν (150%) του ύψους του ετήσιου πληθωρισμού του αμέσως προηγούμενου έτους, όπως αυτός έχει καθοριστεί από τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, κάθε πανεπιστήμιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πιο πάνω διάταγμα κατά την ετοιμασία της αίτησής του για αναθεώρηση:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για την πρώτη εφαρμογή της υποπαραγράφου (ii) μετά την έναρξη της ισχύος του περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, ο Υπουργός εκδίδει το εν λόγω διάταγμα εντός του Ιουλίου.

(iii) Η αίτηση για αναθεώρηση πρέπει να υποστηρίζεται και να αιτιολογείται από επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία και αποδεικτικά έγγραφα.

(iv) Οποιαδήποτε αναθεώρηση ήδη εγκεκριμένων διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων θα ισχύει για το μέλλον και δεν θα επηρεάζει πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, σε σχέση με το οποίο εγκρίνεται αναθεώρηση διδάκτρων ή άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων.

(ν) Η αίτηση για αναθεώρηση δύναται να υποβάλλεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και οποιαδήποτε αναθεώρηση ήθελε εγκριθεί θα ισχύει από το Σεπτέμβριο του αμέσως επόμενου ακαδημαϊκού έτους και μόνον έναντι φοιτητών οι οποίοι θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο αφορά η αναθεώρηση.

(νi) Η αίτηση για αναθεώρηση ήδη εγκεκριμένων διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων, υποβάλλεται προς τον Υπουργό από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου.

(νii) Η αίτηση για αναθεώρηση προωθείται από τον Υπουργό εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της, για ετοιμασία σχετικής έκθεσης προς Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και στην οποία συμμετέχουν δύο λειτουργοί του Υπουργείου Οικονομικών, ένας Λειτουργός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ένας Λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

(νiii) Η Επιτροπή, που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (vii) ανωτέρω, μέσα σε τριάντα ημέρες, αφότου κατατεθεί ενώπιóν της η αίτηση αναθεώρησης, υποβάλλει στον Υπουργό την έκθεση της με τις εισηγήσεις της για το αιτιολογημένο ή όχι των αιτουμένων αναθεωρήσεων σε σχέση με ήδη εγκεκριμένα δίδακτρα και άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις.

(νiiii) Ο Υπουργός εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της έκθεσης της Επιτροπής, ως ανωτέρω στην υποπαράγραφο (viii) προνοείται, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις που περιέχονται στην έκθεση, εκδίδει απόφαση για έγκριση ή απόρριψη της αίτησης για αναθεώρηση.

(ι) Το ενδιαφερόμενο πανεπιστήμιο, δύναται, σε περίπτωση απόφασης με την οποία απορρίπτεται η αίτησή του για αναθεώρηση, να υποβάλει ένσταση προς τον Υπουργό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης αυτής.  Η ένσταση θα πρέπει να περιέχει στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν τη διαφωνία του πανεπιστημίου με την απόφαση του Υπουργού.  Ο Υπουργός παραπέμπει άμεσα την ένσταση στην Επιτροπή για τις απόψεις της.  Η Επιτροπή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες εκφέρει γραπτά και αιτιολογημένα τις απόψεις της, με βάση τις οποίες ο Υπουργός μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες εκδίδει απόφαση σε σχέση με την ένσταση:

Νοείται ότι, ο Υπουργός κατά την εξέταση της ένστασης, όπως πιο πάνω αναφέρεται, θα μπορεί να υπερβεί το ανώτατο ποσοστό αύξησης που καθορίζεται με το διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο (θ)(ii) πιο πάνω, εάν συντρέχουν τέτοιες προϋποθέσεις, οι οποίες με επάρκεια αιτιολογούν ότι η αύξηση αυτή είναι προς το συμφέρον της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης από το Πανεπιστήμιο εκπαίδευσης και της ανάπτυξης αυτού:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης αυτής το ενδιαφερόμενο πανεπιστήμιο δεν υποβάλλει νέα αίτηση αναθεώρησης που να αφορά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

(ια) Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να γνωρίζει, πριν από την έναρξη της φοίτησής του στο πανεπιστήμιο, και το πανεπιστήμιο οφείλει να τον ενημερώνει, για το ύψος των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβάλλει καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος των σπουδών του:

Νοείται ότι, το πανεπιστήμιο οφείλει να συμπεριλάβει στον Οδηγό Σπουδών, τον οποίο δημοσιεύει το αργότερο μέχρι την 31ην Μαρτίου κάθε έτους, πρόσθετα με τις πληροφορίες ακαδημαϊκού περιεχομένου, και τα ακόλουθα:

(i) το συνολικό ποσό των διδάκτρων για όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο σχετικό κλάδο σπουδών·

(ii) τα δίδακτρα σε περίπτωση που επαναλαμβάνεται ένα μάθημα·

(iii) τους όρους παροχής υποτροφιών ή μειωμένων διδάκτρων·

(iv) άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις που καλείται να πληρώνει ο φοιτητής στο πανεπιστήμιο για όλη τη διάρκεια της φοίτησης του στον κλάδο σπουδών του· και

(ν) την πολιτική του πανεπιστημίου για επιστροφή των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων σε φοιτητή που αποσύρεται ή διαγράφεται μετά από φοίτηση μέχρι και ενός μηνός ή τεσσάρων εβδομάδων από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων του εξαμήνου για το οποίο έγινε η εγγραφή:

Νοείται περαιτέρω ότι, το πανεπιστήμιο γνωστοποιεί τον Οδηγό Σπουδών, στον Υπουργό το αργότερο μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου κάθε έτους.

(ιβ) Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο που παραβιάζει τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν μέσα από τις διατάξεις των παραγράφων (η), (θ) (ιιι) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού ή δίδει παραπλανητικές πληροφορίες στους φοιτητές για το ύψος των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβάλουν, ή επιβάλλει δίδακτρα και άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις που δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων (η), (θ), (ι) και (ια) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού ή παραβιάζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του Άρθρου 24Α του παρόντος Νόμου,  διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι και 60.000 ευρώ.

(ιγ) λεπτομέρειες για τρεις τουλάχιστο διαφορετικές Σχολές οι οποίες θα λειτουργήσουν κατά την έναρξη της λειτουργίας του και οι οποίες θα καλύπτουν διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς·

(ιδ) τον αριθμό του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού που θα απασχολείται στο πανεπιστήμιο, το σύστημα μισθοδοσίας του και τα καθήκοντα ενός εκάστου

(ιε)  να προνοείται να λειτουργήσει, εντός περιόδου δέκα ετών από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, στο πανεπιστήμιο αυτό ένα τουλάχιστο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δωδεκάμηνης διάρκειας επιπέδου Μάστερ (Master).

(ιστ) δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της προτεινόμενης Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του πανεπιστημίου στην οποία καθορίζονται τα καθήκοντα που η Επιτροπή αυτή θα ασκεί, στα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται –

(i) η προώθηση όλων των ενεργειών που κρίνονται αναγκαίες για την έναρξη λειτουργίας του πανεπιστημίου·

(ii) η εκπροσώπηση του πανεπιστημίου στις επαφές με την Επιτροπή Αξιολόγησης·

(iii) η επιλογή του πρώτου κατάλληλου ακαδημαϊκού προσωπικού·

(iv) η στελέχωση του πανεπιστημίου με το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό και ο εξοπλισμός του με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή·

(vi) η εκλογή και σύσταση πριν από την έναρξη της λειτουργίας του πανεπιστημίου των πρώτων οργάνων του που προβλέπονται από το Νόμο.

(2) Για την αξιολόγηση της αίτησης καταβάλλονται από τους αιτητές τα ίδια δικαιώματα εξέτασης που καταβάλλονται για την εξέταση της δήλωσης για ίδρυση και λειτουργία σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο και τους σχετικούς κανονισμούς.

(3) Μετά την υποβολή της, η αίτηση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης για εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11.

(4) Εάν η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή από τους ιδιοκτήτες σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιδιώκεται με αυτή  η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας πανεπιστημίου από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ήδη λειτουργεί, τότε για την εξέταση της αίτησης θα πρέπει, εκτός από τα ανωτέρω, αλλά εξαιρουμένης της πρόνοιας για ελάχιστο αριθμό διακόσιων πενήντα φοιτητών στο πρώτο έτος σπουδών, να ικανοποιούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις -

(α) να φοιτούν στη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικά αξιολογημένους – πιστοποιημένους κλάδους σπουδών, σε επίπεδο πτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό, τουλάχιστον επτακόσιοι φοιτητές

(β) να λειτουργούν στη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τρεις τουλάχιστο διαφορετικές σχολές σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία και

(γ) να έχει επιδειχθεί ερευνητική δραστηριότητα.

Καταστατικός Χάρτης.

9.-(1) Ο Καταστατικός Χάρτης του πανεπιστημίου πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να περιλαμβάνει, εκτός των λεπτομερειών που προβλέπεται να περιλαμβάνονται σ΄ αυτό με βάση τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, σαφείς και ακριβείς πληροφορίες αναφορικά με -

(α) την επωνυμία και την έδρα του πανεπιστημίου·

(β) την αποστολή και τους σκοπούς του πανεπιστημίου, όπως αυτοί καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4 αυτού, αντίστοιχα·

(γ) περιγραφή της ακίνητης και κινητής ιδιοκτησίας που θα χρησιμοποιεί το πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του, το καθεστώς ιδιοκτησίας της και τους όρους υπό τους οποίους αυτή κατέχεται ή έχει τυχόν δωρηθεί, εκχωρηθεί ή εκμισθωθεί.

(δ) τα καθήκοντα και τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, της Συγκλήτου, των Συμβουλίων των Σχολών και των Συμβουλίων των Τμημάτων.

(ε)   τους τρόπους εγγραφής, αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών του

(στ)   τον τρόπο επιλογής και διορισμού, εργοδότησης και ανέλιξης του ακαδημαϊκού, του διδακτικού και του ερευνητικού προσωπικού του και της κατάταξής του σε βαθμίδες

(ζ)     τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ακαδημαϊκού, του ερευνητικού και του άλλου διδακτικού προσωπικού του

(ε)  τους όρους, τους τρόπους και τις διαδικασίες εγγραφής, αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών του

(ζ)    τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών και τους τρόπους εκπροσώπησής τους στα διάφορα σώματα του πανεπιστημίου

(η)    τις μορφές της φοιτητικής μέριμνας που θα παρέχει στους φοιτητές, περιλαμβανομένων τυχόν διευκολύνσεων διαμονής και σίτισης, καθώς και σχέδια υποτροφιών και άλλων μορφών ενίσχυσης των φοιτητών

(θ)    το καθεστώς συνεργασίας των ομότιμων καθηγητών, επισκεπτών καθηγητών και μεταπτυχιακών ή άλλων συνεργατών που θα υπηρετούν στο πανεπιστήμιο ή θα συνεργάζονται με αυτό και

(ι)  οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες που ο παρών Νόμος απαιτεί να περιέχονται στον Καταστατικό Χάρτη του πανεπιστημίου.

(2)  Ο Καταστατικός Χάρτης του πανεπιστημίου δε γίνεται δεκτός, εκτός εάν φέρει την υπογραφή του ιδρυτή ή των ιδρυτών του πανεπιστημίου και τις υπογραφές όλων των προσώπων που προτείνονται ως μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του πανεπιστημίου.

Επιτροπή Αξιολόγησης.

10.-(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού καταρτίζει επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, με πενταετή θητεία, σκοπός της οποίας είναι η εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων.

(2) Στην Επιτροπή Αξιολόγησης συμμετέχουν –

(α) ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης, ο οποίος ενεργεί ως πρόεδρος·

(β) δύο μέλη του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης τα οποία ορίζει ο Υπουργός:

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο πρόεδρος ή μέλος ή μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας τους για την οποία ορίστηκαν, από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, αποτελούσαν την ιδιότητα του Προέδρου ή του μέλους του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης, ιδιότητες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος εδαφίου, τότε το Υπουργικό Συμβούλιο με εισήγηση του Υπουργού τους αντικαθιστά με το νέο Πρόεδρο ή με άλλο μέλος ή μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης·

(γ) τέσσερα πρόσωπα που ορίζει ο Υπουργός, τα οποία κατέχουν θέση στη βαθμίδα καθηγητή ή ομότιμου καθηγητή, σε πανεπιστήμια με έδρα σε τουλάχιστον δυο διαφορετικές χώρες, τα οποία διαθέτουν ικανοποιητική εμπειρία σε θέματα διοίκησης πανεπιστημίου:

Νοείται ότι σε περίπτωση που οι πιο πάνω καθηγητές προέρχονται από Πανεπιστήμια με έδρα σε δύο μόνο χώρες θα προέρχονται από διαφορετικά Πανεπιστήμια της ίδιας χώρας:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που οι πιο πάνω καθηγητές, κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας τους για την οποία ορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, παύσουν, όχι ένεκα ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος, να κατέχουν θέση στη βαθμίδα καθηγητή ή ομότιμου καθηγητή, τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν να συμμετέχουν στην Επιτροπή μέχρι την ολοκλήρωση της πενταετούς θητείας για την οποία ορίστηκαν.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού, διορίζει ένα από τα μέλη που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2), ως αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης.  Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον πρόεδρο και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του προέδρου της Επιτροπής στην περίπτωση απουσίας του από τις συνεδρίες της Επιτροπής.

(4) Η Επιτροπή Αξιολόγησης καθορίζει τόσο τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριάσεών της όσο και τις διαδικασίες που ακολουθεί κατά τις συνεδριάσεις και γενικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της και δύναται να ορίζει ομάδες ειδικών για την εξέταση ορισμένων θεμάτων που αφορούν αίτηση, αλλά η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

(5) Στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και στις ομάδες ειδικών καταβάλλονται επίδομα και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από καιρού εις καιρόν ποσά που χορηγούνται σε ανάλογες περιπτώσεις στα μέλη του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης.

Διαδικασία εξέτασης αίτησης.

11.-(1)  Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της αίτησης και για το σκοπό αυτό προβαίνει σε αξιολόγηση των χώρων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που προορίζονται για τη λειτουργία του πανεπιστημίου και διαβουλεύεται τόσο με τους αιτητές όσο και με οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή αρχές κρίνει αναγκαίο.

(2)  Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αναθέσει σε ομάδα ειδικών η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον πρόσωπα που δεν προέρχονται από το ίδιο ίδρυμα, σώμα ή αρχή, να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και να υποβάλει προς την Επιτροπή Αξιολόγησης υπόμνημα με τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της.  Κατά την ανάθεση του έργου, η Επιτροπή Αξιολόγησης καθορίζει τους όρους εντολής της ομάδας ειδικών.

(3)  Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή αφού λάβει το υπόμνημα που αναφέρεται στο εδάφιο (2), υποβάλλει γραπτώς έκθεση με τις διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις της στον Υπουργό ο οποίος την κοινοποιεί μαζί με τυχόν δικές του παρατηρήσεις και εισηγήσεις στην Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του υπό ίδρυση πανεπιστημίου.

(4)  Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του πανεπιστημίου, οφείλει όπως, μέσα σε τρεις μήνες από την παραλαβή της ανωτέρω έκθεσης, υποβάλει γραπτώς, μέσω του Υπουργού, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης, τυχόν παρατηρήσεις και εισηγήσεις επί της έκθεσης.

(5)  Μετά την παραλαβή των ανωτέρω παρατηρήσεων ή εισηγήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό τελικές αιτιολογημένες εισηγήσεις αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης ή την αναβολή λήψης απόφασης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο μέσα στην οποία οι αιτητές θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα που θα οδηγήσουν στην έγκριση της αίτησης.

(6)  Το χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής της αίτησης και των τελικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης προς τον Υπουργό, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

(7)  Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αναβάλει τη λήψη σχετικής απόφασης, μόνο για μια φορά και για μια συγκεκριμένη περίοδο που καθορίζει και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη του ενός έτους και ούτε μεγαλύτερη των δύο ετών, παρέχοντας πλήρη αιτιολογία για την αναβολή και εισηγήσεις προς τους αιτητές για τη λήψη καταλλήλων μέτρων που θα οδηγήσουν στην ικανοποίηση των προϋποθέσεων εγγραφής του πανεπιστημίου στο Μητρώο.

Απόφαση για εγγραφή στο Μητρώο.

12.  Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, το αργότερο σε τρεις μήνες από την υποβολή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης –

(α) να απορρίψει την αίτηση, παρέχοντας πλήρη αιτιολογία· ή

(β) να επιτρέψει την εγγραφή του πανεπιστημίου στο Μητρώο, εφόσον η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται τούτο και να καθορίζει τις Σχολές που θα πρέπει να λειτουργήσουν μετά τη χορήγηση της αρχικής άδειας, καθώς και την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τους.

Διαδικασία σε περίπτωση αναβολής.

13.  Σε περίπτωση που η λήψη της ανωτέρω απόφασης αναβάλλεται, σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 11, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, οφείλει να υποβάλει προς τον Υπουργό, τέσσερις τουλάχιστο μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου αναβολής που καθορίζεται με βάση το εδάφιο αυτό έκθεση προόδου στην οποία να αναφέρονται τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί από τους αιτητές προκειμένου να επιτραπεί η εγγραφή του πανεπιστημίου στο Μητρώο. Εάν η έκθεση προόδου δεν υποβληθεί έγκαιρα, η αίτηση απορρίπτεται.

(2) Μετά τη λήψη της έκθεσης προόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός τη διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία προβαίνει σε εξέτασή της και υποβολή των τελικών εισηγήσεων της, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 και μέσα στα χρονικά περιθώρια της αναβολής.  Στη συνέχεια ο Υπουργός υποβάλλει την έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει είτε την εγγραφή του πανεπιστημίου στο Μητρώο είτε την απόρριψη της αίτησης.

(3)  Στην περίπτωση που η αίτηση απορρίπτεται, ο αιτητής μπορεί να υποβάλει και πάλι αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία της απόρριψής της.

Υπόμνημα προόδου.

14.  Το αργότερο σε έξι μήνες από την εγγραφή του πανεπιστημίου στο Μητρώο, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να υποβάλει προς τον Υπουργό υπόμνημα στο οποίο να αναφέρεται η πρόοδος που έχει επιτελεστεί για να καταστεί το πανεπιστήμιο έτοιμο προς λειτουργία.  Εάν το υπόμνημα δεν υποβληθεί έγκαιρα, η αίτηση απορρίπτεται:

Νοείται ότι, αν η αίτηση για άδεια λειτουργίας πανεπιστημίου δεν υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ήδη λειτουργεί, το υπόμνημα προόδου υποβάλλεται στον Υπουργό κάθε έξι μήνες μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του, η οποία καθορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Απόφαση για αρχική άδεια λειτουργίας.

15.-(1)  Μετά την παραλαβή του ανωτέρω υπομνήματος, ο Υπουργός το διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία, αφού αξιολογήσει το περιεχόμενο του υπομνήματος, υποβάλλει στον Υπουργό, το αργότερο σε σαράντα πέντε ημέρες, εισήγηση για τη χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας του πανεπιστημίου ή την αναβολή λήψης απόφασης προκειμένου να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες απαιτήσεις που αναφέρονται λεπτομερώς στην εισήγηση.

(2) Η ανωτέρω εισήγηση υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση και εντός τριών μηνών το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει -

(α) τη χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας για περίοδο τεσσάρων χρόνων και καθορίζει την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του πανεπιστημίου και των σχολών του ή

(β) την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος προκειμένου να ικανοποιηθούν οποιεσδήποτε απαιτήσεις που καθορίζονται στην απόφαση και αυτή διαβιβάζεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

Αναβολή και επανεξέταση.

16.  Εάν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει την αναβολή της λήψης απόφασης για τη χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας, τότε  πρέπει να καθορίσει, εκτός από τις απαιτήσεις που αξιώνει να ικανοποιηθούν, την προθεσμία εντός της οποίας θα επανεξετάσει την αίτηση και η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός έτους.

Διαδικασία επανεξέτασης.

17.-(1) Σε περίπτωση που η λήψη απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο αναβάλλεται για επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 16, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να υποβάλει  προς τον Υπουργό, έξι τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου αναβολής, έκθεση προόδου στην οποία να δηλώνεται ότι έχουν ικανοποιηθεί όλοι οι όροι που έχουν τεθεί για να χορηγηθεί η αρχική άδεια λειτουργίας του πανεπιστημίου.  Εάν η ανωτέρω έκθεση προόδου δεν υποβληθεί έγκαιρα, η αίτηση απορρίπτεται.

(2) Μετά τη λήψη της ανωτέρω έκθεσης προόδου, ο Υπουργός τη διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία προβαίνει στην εξέτασή της και υποβολή στον Υπουργό των τελικών της εισηγήσεων.  Οι εισηγήσεις αυτές, υποβάλλονται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει για χορήγηση ή μη της αρχικής άδειας λειτουργίας του πανεπιστημίου ή για απόρριψη της αίτησης.

Έκδοση αρχικής άδειας λειτουργίας.

18.  Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει τη χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας, καθορίζει επίσης την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια ο Υπουργός –

(α) μεριμνά για τη δημοσίευση της απόφασης στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(β) ενημερώνει κατάλληλα το Μητρώο· και

(γ) εκδίδει την αρχική άδεια λειτουργίας προς τους ιδρυτές του πανεπιστημίου στην οποία προσδιορίζονται και οι ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των Σχολών και της εγγραφής των φοιτητών.

Έναρξη λειτουργίας του πανεπιστημίου.

19.-(1) Η λειτουργία του πανεπιστημίου αρχίζει κατά την ημερομηνία που ορίζει για το σκοπό αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο και κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ετών της λειτουργίας του, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Συμβουλίου και της Συγκλήτου του πανεπιστημίου, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στον Καταστατικό Χάρτη του Πανεπιστημίου:

Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών μηνών από τη λειτουργία του πανεπιστημίου ο ιδρυτής του πανεπιστημίου προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες έτσι ώστε στη σύνθεση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής να περιλαμβάνεται τουλάχιστον αριθμός μελών με ακαδημαϊκή ιδιότητα ο οποίος ισούται με τον αμέσως επόμενο ακέραιο του μισού συν ένα του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μελών της:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα μέλη που έχουν ακαδημαϊκή ιδιότητα θα πρέπει να κατέχουν τη θέση καθηγητή ή και αναπληρωτή καθηγητή ή και ομότιμου καθηγητή στο πανεπιστήμιο ή και σε άλλο αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο της Κύπρου ή του εξωτερικού, έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μελών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8(1)(γ) του παρόντος Νόμου.

(2) Κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την ίδρυση των οργάνων του πανεπιστημίου όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στον Καταστατικό Χάρτη.

(3) Τα ονόματα των μελών που απαρτίζουν το Συμβούλιο του πανεπιστημίου, κοινοποιούνται στον Υπουργό ένα τουλάχιστο μήνα πριν από τη λήξη της τριετούς περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

Υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της αρχικής άδειας λειτουργίας.

20.  Κατά τη διάρκεια της ισχύος της αρχικής άδειας λειτουργίας το πανεπιστήμιο οφείλει να εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Καταστατικού του Χάρτη και να μεριμνά ώστε το επίπεδο εκπαίδευσης των φοιτητών, το ερευνητικό του έργο, η υλικοτεχνική του υποδομή, η διοίκηση και η φοιτητική μέριμνα που παρέχει να βελτιώνονται συνεχώς.

Έλεγχος από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

21.-(1) Κατά την περίοδο ισχύος της αρχικής άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης πραγματοποιεί περιοδικές επιθεωρήσεις στο πανεπιστήμιο με σκοπό να διαπιστώσει την πρόοδο που επιτελείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της φοιτητικής μέριμνας, της υλικοτεχνικής υποδομής και της διοίκησης και κατά πόσο τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Καταστατικού Χάρτη του Πανεπιστημίου και για το σκοπό αυτό το πανεπιστήμιο επιτρέπει την είσοδο της Επιτροπής Αξιολόγησης για σκοπούς επιθεώρησης.

(2) Με βάση τις διαπιστώσεις της από τις ανωτέρω επιθεωρήσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει στον Υπουργό ετήσιες εκθέσεις και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, σχετικές εισηγήσεις, στη βάση των οποίων ο Υπουργός δύναται να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο αναστολή λειτουργίας του πανεπιστημίου.

Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας.

22.-(1) Έξι μήνες πριν τη συμπλήρωση των τεσσάρων πρώτων χρόνων, λειτουργίας, με βάση την αρχική άδεια λειτουργίας του, το πανεπιστήμιο, υποβάλλει προς τον Υπουργό έκθεση στην οποία καταγράφεται η πρόοδος που έχει επιτελέσει, τόσο ως προς την επίτευξη των σκοπών και της αποστολής του όσο και ως προς τη συμμόρφωσή του με το Νόμο και τον Καταστατικό Χάρτη του.

(2)  Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, αφού μελετήσει την ανωτέρω έκθεση προόδου και τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης μαζί με σχετική εισήγηση του Υπουργού -

(α)  να χορηγεί άδεια λειτουργίας στο πανεπιστήμιο ή

(β) να αναστείλει την αρχική άδεια λειτουργίας και να αξιώσει τερματισμό των εργασιών και δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου ή

(γ) να παρατείνει για περίοδο όχι μεγαλύτερη του ενός έτους την αρχική άδεια λειτουργίας του πανεπιστημίου και να επιβάλει συγκεκριμένους όρους προς τους οποίους το πανεπιστήμιο οφείλει να συμμορφωθεί κατά τη διάρκεια της παράτασης.

(3)  Οι όροι που το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), δυνατό να αφορούν-

(α) τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών και της υλικοτεχνικής υποδομής του πανεπιστημίου·

(β) την ανάπτυξη της φοιτητικής μέριμνας·

(γ) την ενίσχυση του ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού·

(δ) την εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων· ή

(ε) τη συμμόρφωση προς συγκεκριμένες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του Καταστατικού Χάρτη του Πανεπιστημίου.

(4) Τέσσερις τουλάχιστο μήνες πριν από την εκπνοή της παράτασης η οποία τυχόν παρέχεται με βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), το πανεπιστήμιο οφείλει να υποβάλει προς τον Υπουργό έκθεση προόδου στην οποία να δηλώνεται ότι έχει συμμορφωθεί με όλους τους όρους που του έχουν επιβληθεί.

(5)  Πριν από την εκπνοή της παράτασης που δυνατό να αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του Υπουργού, έκθεση προόδου στην οποία αναφέρεται κατά πόσο το πανεπιστήμιο έχει συμμορφωθεί τόσο με τους όρους που έχουν επιβληθεί σ’  αυτό όσο και με τις υποδείξεις της Επιτροπής Αξιολόγησης.

(6)  Το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού εξετάσει την έκθεση προόδου που αναφέρεται ανωτέρω καθώς και σχετική εισήγηση του Υπουργού, αποφασίζει είτε τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πανεπιστημίου είτε την έκδοση απόφασης για τη διαγραφή του από το Μητρώο και τον τερματισμό των δραστηριοτήτων του εντός προθεσμίας που καθορίζεται στην απόφασή του και η σχετική απόφαση αιτιολογείται δεόντως.

Δικαστικό διάταγμα.

23.-(1) Εάν για οποιαδήποτε εύλογη αιτία το Υπουργικό Συμβούλιο αρνηθεί τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε πανεπιστήμιο, θεωρεί όμως ότι ο τερματισμός της λειτουργίας του δυνατό να παραβλάψει το δημόσιο συμφέρον, με αίτηση που ο Γενικός Εισαγγελέας υποβάλλει στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Επαρχίας στην οποία ευρίσκεται η έδρα του πανεπιστημίου, μπορεί να ζητήσει την έκδοση διατάγματος με το οποίο να τερματίζεται η λειτουργία του υφιστάμενου Συμβουλίου και να ανατίθεται η διοίκηση του πανεπιστημίου σε Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία ως πέντε πρόσωπα ανωτάτου ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου που θα διορίσει το δικαστήριο.

(2) Με το ανωτέρω διάταγμα το δικαστήριο μπορεί να δώσει προς το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο οποιεσδήποτε οδηγίες κρίνει αναγκαίες ή κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, περιλαμβανομένων και οδηγιών με βάση τις οποίες να τερματιστεί σταδιακά ή να συνεχιστεί   η λειτουργία του πανεπιστημίου  κατά τρόπο ο οποίος να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των προσώπων που φοιτούν και απασχολούνται σ’  αυτό.

(3) Με την έκδοση του διατάγματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το υφιστάμενο Συμβούλιο του πανεπιστημίου οφείλει να παραδώσει στο Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο τη διοίκηση του πανεπιστημίου και ολόκληρη την υλικοτεχνική υποδομή του μαζί με όλες τις πληροφορίες που αφορούν την οικονομική και τεχνική διαχείρισή του.

(4)   (4) Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται με βάση το εδάφιο (1), ασκεί όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου του πανεπιστημίου και επιπρόσθετα από την ημερομηνία εφαρμογής  του ανωτέρω διατάγματος, μεριμνά για την πιστή και αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου και του Καταστατικού Χάρτη του πανεπιστημίου.

Έκθεση αξιολόγησης ανά πενταετία.

24. Αμέσως μετά την πάροδο πέντε ετών από τη χορήγηση από το Υπουργικό Συμβούλιο άδειας λειτουργίας και στη συνέχεια ανά πενταετία, το πανεπιστήμιο υποβάλλεται σε εκπαιδευτική αξιολόγηση από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, για να διαπιστωθεί η πρόοδος που έχει επιτελεστεί κατά τη διάρκεια της πενταετίας τόσο ως προς την επίτευξη των σκοπών και της αποστολής του, όσο και ως προς τη συμμόρφωσή του με τους κανόνες του Καταστατικού του Χάρτη.

Επιθεωρήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης

24Α.-(1)(α)  Χωρίς επηρεασμό των προνοιών των διατάξεων των άρθρων του Μέρους αυτού του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να πραγματοποιεί, καθ΄ οιονδήποτε χρόνο λειτουργίας του πανεπιστημίου, επιθεωρήσεις με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης, από μέρους του πανεπιστημίου, των υποχρεώσεων του όπως αυτές απορρέουν μέσα από τις διατάξεις των παραγράφων (η), (θ) και (ια) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου ή δίδει παραπλανητικές πληροφορίες στους φοιτητές για το ύψος των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβάλουν ή επιβάλλει δίδακτρα και άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις που δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων (η), (θ), (ι) και (ια) του εδαφίου (1) του ως άνω άρθρου 8.

(β) Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού ολοκληρώσει τις επιθεωρήσεις, που ως άνω στην παράγραφο (α) αναφέρονται, ετοιμάζει σχετική έκθεση με πόρισμα, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό.

(2)  Εάν από την ως άνω έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης προκύπτει ότι το πανεπιστήμιο παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, ο Υπουργός, δύναται να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την έκδοση απόφασης του με την οποία να αναστείλει το δικαίωμα του πανεπιστημίου να εγγράφει φοιτητές, στον ακαδημαϊκό κλάδο ή στους ακαδημαϊκούς κλάδους σπουδών για τους οποίους διαπιστώθηκε η παράβαση, για ένα έως τρία ακαδημαϊκά έτη, ανάλογα με την έκταση ή/και την επανάληψη των παραβάσεων που διαπιστώνονται:

Νοείται ότι, οι φοιτητές που ήδη φοιτούν στους εν λόγω ακαδημαϊκούς κλάδους θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο αυτό και το πανεπιστήμιο ευθύνεται σε άμεση αποκατάσταση της τήρησης των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις που παραβιάστηκαν και επιστροφή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που κατέβαλαν οι φοιτητές κατά παράβαση των διατάξεων αυτών, το οποίο αποτελεί αστικό χρέος του πανεπιστημίου έναντι των φοιτητών.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Συμβούλιο του πανεπιστημίου.

25.-(1)  Το Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη της διαχείρισης όλων των θεμάτων που αφορούν το πανεπιστήμιο, περιλαμβανομένων των οικονομικών θεμάτων, των θεμάτων που αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή του πανεπιστημίου, την εποπτεία και τον έλεγχο του διοικητικού και άλλου προσωπικού, τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων φοιτητών, τις ατομικές διοικητικές υποθέσεις των φοιτητών και εγκρίνει τις προσλήψεις του ακαδημαϊκού προσωπικού που διενεργεί η Σύγκλητος.

(2) Ο τρόπος σύστασης του Συμβουλίου και η θητεία, ο αριθμός, τα προσόντα και οι ιδιότητες των μελών του καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη του Πανεπιστημίου, δεν μπορεί όμως να συμμετέχει σ’  αυτό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας.

(3)  Στο Συμβούλιο του πανεπιστημίου συμμετέχουν και οι αιρετοί εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του και ένας αιρετός εκπρόσωπος των φοιτητών.

Σύγκλητος.

26.-(1)  Σε κάθε πανεπιστήμιο λειτουργεί Σύγκλητος η οποία αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό σώμα  του πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου στους τομείς της διδασκαλίας, της επιστημονικής έρευνας και κάθε άλλης ακαδημαϊκής δραστηριότητας.  Οι αρμοδιότητές της Συγκλήτου καθορίζονται λεπτομερώς στον Καταστατικό Χάρτη  και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται -

(α) ο καθορισμός των ακαδημαϊκών προγραμμάτων και του επιπέδου, καθώς και του τρόπου επιλογής των φοιτητών για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο·

(β) ο καθορισμός των συστημάτων βαθμολογίας και προαγωγής των φοιτητών και των όρων απονομής τίτλων σπουδών·

(γ) η υποβολή εισηγήσεων προς το Συμβούλιο για την ίδρυση ή κατάργηση Σχολών ή Τμημάτων Σχολών

(δ) ο καθορισμός της διαδικασίας επιλογής του ακαδημαϊκού προσωπικού του και η εποπτεία του προσωπικού αυτού:

Νοείται ότι το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου εγκρίνει το ακαδημαϊκό προσωπικό που προσλαμβάνει η Σύγκλητος

(ε)      η υποβολή εισηγήσεων στο Συμβούλιο για την ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής του πανεπιστημίου

(στ) η ανάπτυξη των σχέσεων του πανεπιστημίου με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς στη Δημοκρατία και στο εξωτερικό· και

(ζ) η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε μέλη του ακαδημαϊκού ερευνητικού και άλλου διδακτικού  προσωπικού και στους φοιτητές σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη.

(2)  Στη Σύγκλητο συμμετέχουν -

(α)  ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης του πανεπιστημίου

(β)  ο Κοσμήτορας κάθε Σχολής του πανεπιστημίου

(γ)  δύο εκπρόσωποι από κάθε Σχολή που εκλέγονται μεταξύ του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού της Σχολής

(δ) ένας εκπρόσωπος των φοιτητών από κάθε Σχολή του πανεπιστημίου, ο οποίος εκλέγεται από τους φοιτητές της Σχολής

(ε)  ο Διευθυντής Διοίκησης του πανεπιστημίου και

(στ) ένα μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής, που εκλέγεται από το σύνολο του εν λόγω προσωπικού, αν υπάρχει.

(3)  Πρόεδρος της Συγκλήτου είναι ο Πρύτανης του πανεπιστημίου.

(4)  Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη θητεία, την εκλογή και την  επανεκλογή των μελών της Συγκλήτου καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη.

(5)  Οι εκπρόσωποι των φοιτητών που αποτελούν μέλη της Συγκλήτου δυνατό να αποκλείονται από τις συνεδριάσεις κατά τη συζήτηση ορισμένων θεμάτων που καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη.

Πρύτανης

27.-(1)  Ο Πρύτανης του πανεπιστημίου εκλέγεται μεταξύ των καθηγητών του πανεπιστημίου, σε συνεδρία που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και στην οποία μετέχουν τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων όλων των Σχολών.

(2) Η θητεία και οι αρμοδιότητες του Πρύτανη καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη.

(3)  Ο Πρύτανης είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός αξιωματούχος του πανεπιστημίου, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Συγκλήτου και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του πανεπιστημίου.

Αντιπρύτανης.

28.-(1)  Σε κάθε πανεπιστήμιο εκλέγονται ένας ή περισσότεροι Αντιπρυτάνεις μεταξύ των καθηγητών του πανεπιστημίου.  Η εκλογή πραγματοποιείται από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων κατά τη συνεδρία στην οποία εκλέγεται και ο Πρύτανης.

(2) Η θητεία και οι αρμοδιότητες του/των Αντιπρυτάνεων καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη.

(3) Ο Αντιπρύτανης ασκεί όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Πρύτανη σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Πρύτανη.

Κοσμήτορες και Αναπληρωτές Κοσμήτορες.

29.-(1)  Σε κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου εκλέγονται ένας Κοσμήτορας και ένας Αναπληρωτής Κοσμήτορας μεταξύ των καθηγητών και αναπληρωτών καθηγητών της Σχολής.  Η εκλογή  διενεργείται μεταξύ των μελών των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής.

(2) Η διαδικασία για την εκλογή τους, η θητεία του Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα, καθώς επίσης τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη.

Συμβούλια των Σχολών.

30.-(1)  Σε κάθε Σχολή Πανεπιστημίου συγκροτείται Συμβούλιο της Σχολής στο οποίο συμμετέχουν –

(α) ο Κοσμήτορας ή ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής·

(β) οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής·

(γ) δύο μέλη από κάθε Τμήμα της Σχολής που εκλέγονται από το Συμβούλιο του Τμήματος·

(δ) ένα μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού κάθε Τμήματος, αν υπάρχει· και

(ε) ένας εκπρόσωπος των φοιτητών από κάθε Τμήμα.

(2) Πρόεδρος του Συμβουλίου της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής.

(3) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Σχολής, συμμετέχουν στη συζήτηση όλων των θεμάτων που αυτό εξετάζει, εκτός ορισμένων θεμάτων τα οποία δυνατόν να καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη.

(4) Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Σχολής καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη και περιορίζονται σε ακαδημαϊκής φύσεως θέματα, αντίστοιχα των θεμάτων που εξετάζει η Σύγκλητος, οι δε αποφάσεις του υπόκεινται στην έγκριση της Συγκλήτου.

Συμβούλια των Τμημάτων.

31.-(1)  Σε κάθε Τμήμα Σχολής συγκροτείται Συμβούλιο του Τμήματος στο οποίο συμμετέχουν –

(α) όλα τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος·

(β) ένα μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, αν υπάρχει· και

(γ) εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος, που ισοδυναμούν αριθμητικά με ποσοστό 20% των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου.

(2) Ο τρόπος εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Τμήματος και οι αρμοδιότητές τους, καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη.

(3) Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Τμήματος καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη και περιορίζονται σε θέματα ακαδημαϊκής φύσεως, αντίστοιχα των θεμάτων που εξετάζει η Σύγκλητος.

Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό.

32.-(1)  Στο πανεπιστήμιο υπηρετεί διδακτικό ερευνητικό προσωπικό στον τομέα διδασκαλίας και έρευνας, τα μέλη του οποίου πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους και ανάλογης πείρας.

(2)(α) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού τίτλου για κατάληψη θέσης διδακτικού ερευνητικού προσωπικού δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή δε συνηθίζεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, <εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας γνωστικά αντικείμενα> μπορούν να θεωρηθούν οι τέχνες, καλές, εικαστικές και εφαρμοσμένες, η αρχιτεκτονική, η μουσική και ο χορός.  Στις περιπτώσεις αυτές τα προσόντα που μπορούν να υποκαθιστούν το διδακτορικό τίτλο για την εκλογή ή προαγωγή σε θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού είναι:

i. καταληκτικός τίτλος Master ανάλογα με την περίπτωση,

ii. πορτοφόλιο στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων,

iii. επαγγελματικά επιτεύγματα που περιλαμβάνουν έργα που έχουν τύχει διακεκριμένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων

iv. ακαδημαϊκή δραστηριότητα και δημοσιεύσεις:

Νοείται ότι για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτείται, επιπρόσθετα με τα πιο πάνω και ακαδημαϊκή εμπειρία τουλάχιστον επτά ετών και για τη θέση του Καθηγητή, επιπρόσθετα με τα πιο πάνω και ακαδημαϊκή εμπειρία τουλάχιστον έντεκα ετών.

(3)  Τα προσόντα των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, ο τρόπος επιλογής τους και οι όροι υπηρεσίας και ανέλιξής τους καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη του πανεπιστημίου και είναι αντίστοιχα με τα διεθνή πρότυπα και τα ισχύοντα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

(4)  Τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού -

(α) απασχολούνται πάνω σε πλήρη βάση στη διδασκαλία, στην έρευνα και σε άλλα συναφή θέματα της ακαδημαϊκής κοινότητας

(β) έχουν ως πρωταρχική αρμοδιότητα και κύρια ευθύνη την εφαρμογή, ανάπτυξη και αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και την καθοδήγηση των φοιτητών· και

(γ) προβαίνουν ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συμβάλουν στην επιστημονική ενημέρωση της κοινωνίας.

(5)  Το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό διαβαθμίζεται ιεραρχικά σε καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές και λέκτορες.

Ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές και μεταπτυχιακοί συνεργάτες.

33.-(1)  Στο πανεπιστήμιο μπορούν επίσης να υπηρετούν ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές και μεταπτυχιακοί συνεργάτες, υπό τον όρο ότι αυτό θα προβλέπεται στον Καταστατικό Χάρτη ο οποίος και καθορίζει τα προσόντα, τον τρόπο επιλογής και τους όρους υπηρεσίας τους.

(2) Οι ομότιμοι καθηγητές, οι επισκέπτες καθηγητές και οι μεταπτυχιακοί συνεργάτες υπάγονται στο διδακτικό ερευνητικό προσωπικό του πανεπιστημίου.

Ειδικό διδακτικό προσωπικό.

34.-(1)  Σε κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου, μπορεί να υπηρετεί ειδικό διδακτικό προσωπικό κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30% του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού της Σχολής.

(2) Τα προσόντα των μελών του ειδικού διδακτικού προσωπικού, ο τρόπος επιλογής και οι όροι υπηρεσίας τους, καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη.

(3) Τα μέλη του ειδικού διδακτικού προσωπικού δυνατό να μην κατέχουν προσόντα ισοδύναμα με αυτά του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, πρέπει όμως να κατέχουν κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και επαγγελματική πείρα στα θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους στο πανεπιστήμιο.

Διοικητικό προσωπικό.

35.-(1)  Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε πανεπιστημίου, το Συμβούλιο προσλαμβάνει ικανοποιητικό αριθμό διοικητικών υπαλλήλων σε κατάλληλη διοικητική δομή.

(2) Τα προσόντα, ο τρόπος πρόσληψης, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και οι άλλοι όροι υπηρεσίας του διοικητικού προσωπικού, καθώς επίσης η γενική διάρθρωση του διοικητικού προσωπικού, καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη του Πανεπιστημίου.

Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης.

36.- (1)  Το Συμβούλιο μεριμνά ώστε στο πανεπιστήμιο να λειτουργεί Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης, έργο της οποίας να είναι ο έλεγχος του επιπέδου της παρεχόμενης από όλες τις Σχολές του πανεπιστημίου εκπαίδευσης και η υποβολή εισηγήσεων για βελτίωσή του.

(2) Η σύνθεση, ο τρόπος επιλογής των μελών και οι όροι λειτουργίας της Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης, καθορίζονται στους εσωτερικούς κανονισμούς του πανεπιστημίου.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Εισαγωγή φοιτητών στο πανεπιστήμιο.

37.-(1) Η εισαγωγή οποιουδήποτε φοιτητή στο πανεπιστήμιο, πραγματοποιείται με την εγγραφή του στο Αρχείο Φοιτητών, το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η εγγραφή οποιουδήποτε φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών, διενεργείται με βάση κριτήρια που καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη, τα οποία αναλύονται και επεξηγούνται λεπτομερώς στον Οδηγό Σπουδών του πανεπιστημίου.

(3)  Για εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο φοιτητών του πανεπιστημίου για παρακολούθηση προγράμματος πτυχιακού επιπέδου, ο φοιτητής πρέπει να κατέχει -

(α) απολυτήριο αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τουλάχιστο εξαετούς διάρκειας· ή

(β) προσόν ισότιμο ή αντίστοιχο του ανωτέρω απολυτηρίου,

ανεξάρτητα αν αυτό αποκτήθηκε στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό.

(4) Η εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών για παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου απαγορεύεται, εκτός εάν ο φοιτητής κατέχει πτυχίο πανεπιστημίου ή άλλο αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν.

(5) Το πανεπιστήμιο οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να βεβαιώνεται ότι κατά την εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (3) ή (4), ανάλογα με την περίπτωση, και ότι τα προσόντα που ο φοιτητής παρουσιάζει δεν είναι πλαστά ή παραπλανητικά.

(6) Οι φοιτητές του πανεπιστημίου προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες για τη συγκρότηση από τους φοιτητές συλλογικού σώματος με την ονομασία «Φοιτητική Ένωση».

Αξιολόγηση φοιτητών και αποφοίτηση.

38.-(1) Ο τρόπος αξιολόγησης και προαγωγής των φοιτητών καθώς και η διαδικασία αποφοίτησης και απονομής των κατάλληλων τίτλων σπουδών καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη.

(2) Το πανεπιστήμιο μπορεί να αναθέτει το έργο της εξέτασης ορισμένων φοιτητών σε πρόσωπα που ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό άλλου αναγνωρισμένου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης.  Στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, η εξέτασή τους θα γίνεται από εξεταστική επιτροπή στην οποία συμμετέχει μέλος του διδακτικού προσωπικού άλλου αναγνωρισμένου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης.

(3) Το πανεπιστήμιο μεριμνά ώστε στο Αρχείο Φοιτητών να καταγράφονται η πρόοδος κάθε φοιτητή, περιλαμβανομένων των βαθμολογιών, βραβείων, υποτροφιών ή άλλων βοηθημάτων που του παραχωρούνται καθώς και οι τίτλοι σπουδών που του απονέμονται.

(4) Τα κριτήρια παροχής προς τους φοιτητές υποτροφιών, βοηθημάτων, βραβείων, επιδομάτων ή φοιτητικών δανείων, καθώς επίσης οι λεπτομέρειες μερικής εργοδότησής τους από το πανεπιστήμιο ή χρηματοδότησής τους έναντι προσφοράς έργου, καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη.

Όργανα αξιολόγησης των φοιτητών.

39. Για την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής προόδου και για την αξιολόγηση των φοιτητών του πανεπιστημίου, η Σύγκλητος μεριμνά, με τη συνδρομή των Συμβουλίων των Σχολών, ώστε να συγκροτούνται και να λειτουργούν κατάλληλα όργανα, μονομελή ή πολυμελή, σύμφωνα με σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Καταστατικό Χάρτη.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τήρηση Μητρώου.

40.- (1) Ο Υπουργός τηρεί Μητρώο, με την ονομασία «Μητρώο Πανεπιστημίων», στο οποίο καταχωρούνται -

(α) η ονομασία του κάθε πανεπιστημίου του οποίου η εγγραφή επιτρέπεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β) οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία για την εγγραφή των οποίων προβλέπει ο Νόμος· και

(γ) οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες που ο Υπουργός κρίνει σκόπιμο να καταγράφονται στο Μητρώο για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του Νόμου.

(2) Το Μητρώο μπορεί να τηρείται υπό οποιαδήποτε μορφή ή τύπο καθορίζει ο Υπουργός, περιλαμβανομένης και της μηχανογραφημένης μορφής.

Παραπλανητικές διαφημίσεις.

41.-(1) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ο οποίος προβλέπει για τη ρύθμιση θεμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή πανεπιστημίων, η λειτουργία στη Δημοκρατία οποιουδήποτε οργανισμού, ιδρύματος, ή άλλου νομικού προσώπου, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που φέρει στην επωνυμία του τη λέξη «πανεπιστήμιο» χωρίς να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο, απαγορεύεται.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1), διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές.

Αρχείο Φοιτητών.

42.-(1) Το πανεπιστήμιο τηρεί Αρχείο Φοιτητών στο οποίο εγγράφεται κάθε φοιτητής ο οποίος γίνεται δεκτός στο πανεπιστήμιο.

(2) Ο τύπος του Αρχείου Φοιτητών και τα στοιχεία που καταχωρούνται σ΄ αυτό καθορίζονται στον Καταστατικό Χάρτη.

Τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη.

43. Η τροποποίηση του Καταστατικού Χάρτη του πανεπιστημίου απαγορεύεται, εκτός εάν εγκριθεί από τον Υπουργό ύστερα από σχετική αίτηση του Συμβουλίου στην οποία περιέχονται τα αναγκαία αιτιολογητικά.

Κανονισμοί.

44.-(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που μπορεί ή πρέπει να ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις του Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο μπορούν προβλέπουν τη ρύθμιση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα θέματα -

(α) τις προϋποθέσεις εγγραφής και φοίτησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών στο πανεπιστήμιο και υποχρεώσεις για παροχή φοιτητικής μέριμνας σ΄ αυτούς·

(β) την εργοδότηση αλλοδαπών ως μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του πανεπιστημίου·

(γ)  τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να επιβάλλονται τόσο για παραβάσεις του παρόντος Νόμου και των κανονισμών όσο και για παραβάσεις του Καταστατικού Χάρτη του πανεπιστημίου·

(δ) τη συνεργασία του πανεπιστημίου με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα·

(ε) τις προϋποθέσεις για την απασχόληση φοιτητών στο πανεπιστήμιο επί πληρωμή·

(στ) τη συμμετοχή του πανεπιστημίου σε δραστηριότητες πέραν αυτών στις οποίες μπορεί να συμμετέχει με βάση τον Καταστατικό του Χάρτη·

(ζ) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για  την ίδρυση οποιωνδήποτε νέων Σχολών ή Τμημάτων Σχολών ή παραρτημάτων του πανεπιστημίου και

(η) τον τύπο του Οδηγού Σπουδών που οφείλει να εκδίδει κάθε πανεπιστήμιο και τα στοιχεία που θα περιέχει.

(3)  Οι ποινικές κυρώσεις που μπορούν να προβλέπονται σε κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο χρόνια φυλάκισης ή τις πέντε χιλιάδες λίρες χρηματική ποινή.

Εσωτερικοί κανονισμοί.

45.-(1)  Το Συμβούλιο μπορεί, με τη συνεργασία της Συγκλήτου στις περιπτώσεις που το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, να εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που αφορά τη λειτουργία του πανεπιστημίου, νοουμένου ότι αυτό δε ρυθμίζεται από τον παρόντα Νόμο, τους δυνάμει τούτου εκδιδόμενους κανονισμούς ή τον Καταστατικό Χάρτη.

(2) Εσωτερικοί κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό, κοινοποιούνται στον Υπουργό ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας ως προς το περιεχόμενό τους.

(3) Η εφαρμογή από το πανεπιστήμιο οποιωνδήποτε εσωτερικών κανονισμών οι οποίοι κρίνονται από τον Υπουργό ως αντίθετοι προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του Καταστατικού Χάρτη, θεωρείται ως παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
3 του Ν.74(I)/2011Έναρξη της ισχύος του Ν.74(I)/2011

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.74(I)/2011] θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 2010.