Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1991, για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1624/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2000» (ΕΕ αριθ. L 316 της 16/11/1991, σελ. 1),

«Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3590/92 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 1992, περί των μέσων διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών για τις στατιστικές του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών» (ΕΕ αριθ. L 364 της 12/12/1992, σελ. 32),

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1901/2000 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2000, για καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1835/2002 της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2002» (ΕΕ αριθ. L 228 της 8/9/2000, σελ. 28),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νό΅ο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αγαθά» σημαίνει κάθε κινητή περιουσία, περιλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου·

«αρ΅όδια αρχή» ση΅αίνει την αρχή που ορίζεται δυνά΅ει των διατάξεων του άρθρου 3·

«βασικός κανονισμός» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις  επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«δήλωση Intrastat» ση΅αίνει τη δήλωση την οποία πρόσωπο εγγεγρα΅΅ένο στο μητρώο ενδοενωσιακών φορέων υποβάλλει στον Έφορο δυνά΅ει των διατάξεων του άρθρου 7·

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας·

«έγγραφο» σημαίνει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο γραπτό ή τυπωμένο υλικό σε οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία, περιλαμβανομένης στατιστικής πληροφορίας, που φυλάσσεται, διατηρείται ή συντηρείται με μηχανικά ή ηλεκτρονικά ΅έσα, ανεξάρτητα εάν φυλάσσεται, διατηρείται ή συντηρείται σε ευανάγνωστη ΅ορφή ή ΅η· 

«εισαγωγές αγαθών» σημαίνει κάθε φυσική μετακίνηση αγαθών τα οποία προστίθενται στο απόθεμα υλικών πόρων της Δημοκρατίας, με την είσοδό τους στο στατιστικό έδαφος της Δημοκρατίας από το στατιστικό έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«εκτελεστικός κανονισμός» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1197  της  Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και ρυθμίσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών» σημαίνει τα αγαθά που εισέρχονται στη Δημοκρατία και εξάχθηκαν αρχικά από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα V, Κεφάλαιο Ι, Τμήμα 3, σημείο 2 β) του  Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1197·

«ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών» σημαίνει τα αγαθά που εξέρχονται από τη Δημοκρατία με προορισμό άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα V, Κεφάλαιο Ι, Τμήμα 3, σημείο 2 α) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1197·

«ενδοενωσιακός φορέας» σημαίνει τη μονάδα αναφοράς για τις στατιστικές σχετικά με τις ενδοενωσιακές εξαγωγές ή εισαγωγές αγαθών, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα V, Κεφάλαιο Ι, Τμήμα 7 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)2020/1197·

«εξαγωγές αγαθών» σημαίνει κάθε φυσική μετακίνηση αγαθών, τα οποία αφαιρούνται από το απόθεμα υλικών πόρων της Δημοκρατίας με την έξοδό τους από το στατιστικό έδαφος της Δημοκρατίας, με προορισμό το στατιστικό έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«εξουσιοδοτη΅ένο πρόσωπο», τηρου΅ένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 13, σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίζεται ή εξουσιοδοτείται από τον Διευθυντή ΅ε βάση τον περί Επίσημων Στατιστικών Νό΅ο να ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στον παρόντα Νό΅ο·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«Έφορος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο « Έφορος Φορολογίας»από το  άρθρο 2 του περί Τμήματος Φορολογίας  Νόμου·

«Κοινοτικοί κανονισμοί» σημαίνει τον βασικό κανονισμό και τον εκτελεστικό κανονισμό, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνταν ή αντικαθίστανται·

«κράτος μέλος ενδοενωσιακής εισαγωγής» σημαίνει το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο στατιστικό έδαφος του οποίου εισάγονται αγαθά από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κράτος μέλος ενδοενωσιακής εξαγωγής» σημαίνει το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το στατιστικό έδαφος του οποίου εξάγονται αγαθά προς τον προορισμό τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Μητρώο ενδοενωσιακών φορέων» ση΅αίνει το μητρώο που τηρείται από τονΈφορο δυνά΅ει των διατάξεων του άρθρου 4·

«μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο το οποίο διαθέτει ατομικό αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος χορηγείται στο πρόσωπο αυτό σύμφωνα με τις πρόνοιες του ’ρθρου 214 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

«Οδηγία 2006/112/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο«Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«όριο απαλλαγής» σημαίνει το εκφραζόμενο σε αξία όριο των ενδοενωσιακών εισαγωγών  και  ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών ξεχωριστά, κάτω από το οποίο οι υπόχρεοι παροχής πληροφοριών απαλλάσσονται από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών που απαιτούνται στο σύστημα Intrastat·

«όριο απλούστευσης» σημαίνει το εκφραζόμενο σε αξία όριο των ενδοενωσιακών εισαγωγών και ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών ξεχωριστά, κάτω από το οποίο οι υπόχρεοι παροχής πληροφοριών δύναται να παρέχουν απλουστευμένες πληροφορίες που απαιτούνται στο σύστημα Intrastat·

«περίοδος αναφοράς» σημαίνει την περίοδο που ορίζεται στο Παράρτημα  V, Κεφάλαιο I, Τμήμα 5, σημείο 1 του εκτελεστικού κανονισμού·

«στατιστικά κατώφλια» ση΅αίνει τα εκφραζό΅ενα σε αξία όρια των ενδοενωσιακών εισαγωγών αγαθών ή των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών, στο επίπεδο των οποίων οι υποχρεώσεις των εκάστοτε υπόχρεων παροχής πληροφοριών είτε αναστέλλονται είτε ελαφρύνονται·

«στατιστικό έδαφος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει το έδαφος που ορίζεται στο Παράρτημα V,  Κεφάλαιο  I,  Τμήμα  4  του εκτελεστικού κανονισμού·

«σύστη΅α Intrastat» ση΅αίνει το ΅όνι΅ο σύστη΅α συλλογής στατιστικών στοιχείων για την κατάρτιση των στατιστικών των ενδοενωσιακών εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών·

«υποκείμενος στον φόρο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Τίτλο III της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

«Υπουργείο» ση΅αίνει το Υπουργείο Οικονο΅ικών·

«Υπουργός» ση΅αίνει τον Υπουργό Οικονο΅ικών·

«Φ.Π.Α.» ση΅αίνει τον φόρο προστιθέ΅ενης αξίας που επιβάλλεται σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέ΅ενης Αξίας Νό΅ου.

(2) Όροι οι οποίοι δεν ερμηνεύονται στον παρόντα Νό΅ο έχουν την έννοιαπου αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Φόρου Προστιθέ΅ενης Αξίας Νό΅ο ή από τον βασικό κανονισμό και τον εκτελεστικό κανονισμό.

Αρμόδια αρχή.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ορίζεται ως αρμόδια αρχή ο Έφορος, στον οποίο υποβάλλονται οι δηλώσεις Intrastat.

Μητρώο ενδοενωσιακών φορέων

4. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης δυνάμει των κοινοτικών κανονισμών, ο Έφορος τηρεί Μητρώο ενδοενωσιακών φορέων, το οποίο ενημερώνει με τα στοιχεία των δηλώσεων Intrastat που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 8.

Παροχή πληροφοριών από τον ΄Εφορο στο Διευθυντή

5.-(1) Ο Έφορος παρέχει στο Διευθυντή είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από σχετική αίτηση του Διευθυντή -

(α) Aντίγραφα δηλώσεων Intrastat που υποβάλλονται στον Έφορο από ή εκ μέρους των ενδοενωσιακών φορέων σύμφωνα με το άρθρο 7(1)·

(β) κάθε πληροφορία η οποία θα μπορούσε να συντελέσει στη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών, και την οποία, εν πάση περιπτώσει παρέχουν, για φορολογικούς λόγους, οι υποκείμενοι στο φόρο ή τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα στον Έφορο.

(2) Οι πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται στο Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (1) θεωρούνται εμπιστευτικές κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του περί Επισήμων Στατιστικών Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ INTRASTAT
Στατιστικά κατώφλια

6. Το Υπουργικό Συ΅βούλιο ΅ε διάταγ΅ά του καθορίζει ετησίως τα στατιστικά κατώφλια, με τη θέσπιση των ορίων απαλλαγής και απλούστευσης.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης Intrastat

7.-(1) Ο υποκεί΅ενος στον φόρο ή το μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην αρ΅όδια αρχή πλήρη δήλωση Intrastat για ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών όταν-

(α) Κατά τη διάρκεια του τελευταίου ημερολογιακού έτους η αξία των ενδοενωσιακών εισαγωγών αγαθών έχει υπερβεί το ποσό που αναφέρεται στο διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6· ή

(β) κατά τη διάρκεια ημερολογιακού έτους που καθορίζεται στο διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6, η αξία των ενδοενωσιακών εισαγωγών αγαθών έχει υπερβεί το ποσό που αναφέρεται στο διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6, και στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση του αρχίζει κατά το μήνα κατά τον οποίο σημειώθηκε η υπέρβαση.

(2) Η υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης Intrastat για ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών παύει να υφίσταται κατά το τέλος οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους, αν κατά τη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού έτους η αξία των ενδοενωσιακών εισαγωγώναγαθών είναι χαμηλότερη από το ποσό που αναφέρεται στο διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6.

(3) Ο υποκεί΅ενος στον φόρο ή το μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην αρ΅όδια αρχή πλήρη δήλωση Intrastat για ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών όταν-

(α) Κατά τη διάρκεια του τελευταίου ημερολογιακού έτους, η αξία των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών έχει υπερβεί το ποσό που αναφέρεται στο διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6· ή

(β) κατά τη διάρκεια ημερολογιακού έτους που καθορίζεται στο διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6, η αξία των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών έχει υπερβεί το ποσό που αναφέρεται στο διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6, και στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση του αρχίζει κατά το μήνα κατά τον οποίο σημειώθηκε η υπέρβαση.

(4) Η υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης Intrastat για ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών παύει να υφίσταται κατά το τέλος οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους, αν κατά τη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού έτους η αξία των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών είναι χαμηλότερη από το ποσό που αναφέρεται στο διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6.

Χρόνος και τρόπος υποβολής δήλωσης Intrastat

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), οποιαδήποτε δήλωση Intrastat υποβάλλεται όχι αργότερα από τη δέκατη ημέρα που ακολουθεί το τέλος της περιόδου αναφοράς στην οποία η δήλωση Intrastat αναφέρεται.

(2)(α) Η υποβολή της δήλωσης Intrastat γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία καθορίζονται σε Γνωστοποίηση του Εφόρου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Για σκοπούς οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας, ο κωδικός αριθμός, ο οποίος χορηγείται από τον Έφορο στο πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση Intrastat με ηλεκτρονικά μέσα, θεωρείται ότι υπέχει τη θέση χειρόγραφης υπογραφής που θα έφερε η δήλωση Intrastat αν δεν υποβαλλόταν με ηλεκτρονικά μέσα και το πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση Intrastat θεωρείται ότι έχει γνώση του περιεχομένου της.

(3) [Διαγράφηκε]

Μη πραγματοποίηση ενδοενωσιακών εισαγωγών και ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών

9.-(1) Εάν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου αναφοράς, πρόσωπο που αναφέρεται στο Μητρώο ενδοενωσιακών φορέων δεν πραγματοποίησε οποιεσδήποτε αφίξεις αγαθών, αλλά ήταν υπόχρεος να υποβάλει δήλωση Intrastat για ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών αναφορικά με την αμέσως προηγούμενη περίοδο αναφοράς, θα πρέπει, εκτός αν ο Έφορος του επιτρέψει διαφορετικά, να υποβάλει τη δήλωση Intrastat για την εν λόγω περίοδο αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Νόμου, δηλώνοντας ότι δεν έχει πραγματοποιήσει ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών αναφορικά με την περίοδο αυτή.

(2) Εάν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου αναφοράς, πρόσωπο που αναφέρεται στο Μητρώο ενδοενωσιακών φορέων δεν πραγματοποίησε οποιεσδήποτε ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών, αλλά ήταν υπόχρεος να υποβάλει δήλωση Intrastat για ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών αναφορικά με την αμέσως προηγούμενη περίοδο αναφοράς, θα πρέπει, εκτός αν ο Έφορος του επιτρέψει διαφορετικά, να υποβάλει τη δήλωση Intrastat για την εν λόγω περίοδο αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Νόμου, δηλώνοντας ότι δεν έχει πραγματοποιήσει ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών αναφορικά με την περίοδο αυτή.

Διαπίστωση λαθών

10. Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο που υπέβαλε δήλωση Intrastat για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, διαπιστώσει εκ των υστέρων την ύπαρξη οποιουδήποτε λάθους, τότε ειδοποιεί τον Έφορο εντός δύο μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.

Γραπτή ειδοποίηση στον ΄Εφορο

11. Πρόσωπο, το οποίο προτίθεται να μεταβιβάσει την εκπλήρωση της υποχρέωσης για την υποβολή δήλωσης Intrastat σε τρίτο πρόσωπο, αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση προς τον Έφορο στην οποία κατονομάζει το τρίτο πρόσωπο.

Νοείται ότι, στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζει αντιπρόσωπο, ο αντιπρόσωπος αυτός πρέπει να είναι τελωνειακός πράκτορας όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 74 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Τήρηση αρχείων.

12.-(1) Κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο Μητρώο ενδοενωσιακών φορέων, οφείλει -

(α) Να τηρεί τα έγγραφα, τα οποία το ίδιο το πρόσωπο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους του, χρησιμοποίησε για τους σκοπούς ετοιμασίας των δηλώσεων Intrastat για ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών.

(β) να τηρεί τα έγγραφα, τα οποία το ίδιο το πρόσωπο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους του, χρησιμοποίησε για τους σκοπούς ετοιμασίας των δηλώσεων Intrastat για ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών.

(γ) να προσαγάγει ή να μεριμνήσει ώστε να προσαχθούν σε εύλογο χρόνο τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β), όταν απαιτηθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και σε περίπτωση που τα έγγραφα αυτά είναι σε μη αναγνώσιμη μορφή να τα αναπαράγει σε αναγνώσιμη μορφή·

(δ) να επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να εισέρχεται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο σε οποιαδήποτε υποστατικά, εξαιρουμένης της κατοικίας, στα πλαίσια άσκησης των εξουσιών του που αναφέρονται στην παράγραφο (ε)·

(ε) να επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να επιθεωρεί και να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των εγγράφων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β), συμπεριλαμβανομένου, στην περίπτωση εγγράφου σε μη αναγνώσιμη μορφή, και αντιγράφου ή αποσπάσματος τέτοιου εγγράφου σε αναγνώσιμη μορφή, που σχετίζονται άμεσα με τις υποχρεώσεις του υποκείμενου στο φόρο προσώπου ή του μη υποκείμενου στον φόρο νομικού προσώπου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Εάν, κατά την άσκηση από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των εξουσιών που προβλέπονται στο εδάφιο (1)(δ), παρεμποδίζεται η είσοδος στο πρόσωπο αυτό, η είσοδος δύναται να εξουσιοδοτείται με δικαστικό Διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση του Διευθυντή.

(3) Οποιαδήποτε από τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1)(α) και (β) θα διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου εμπίπτει η περίοδος αναφοράς στην οποία αναφέρονται.

Υποχρέωση εξουσιοδοτημένων λειτουργών προς εχεμύθεια

13.-(1) Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε τρίτους, με οποιοδήποτε τρόπο, εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας και έχει καθήκον να προστατεύσει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα εν λόγω στοιχεία ή πληροφορίες:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, εξουσιοδοτημένο πρόσωπο περιλαμβάνει και πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από τον ΄Εφορο:

Νοείται περαιτέρω ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου για το οποίο υπάρχει υποχρέωση προς εχεμύθεια.

(2) Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αποκαλύπτει οποιαδήποτε εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες εβδομήντα δύο ευρώ (€17.072) ή και στις δύο ποινές μαζί.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Χρηματικές επιβαρύνσεις

14.-(1) Πρόσωπο που παραλείπει, αρνείται ή καθυστερεί να υποβάλει κατά τον τρόπο και στον χρόνο που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8-

(α) Τη δήλωση Intrastat για ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση δεκαπέντε ευρώ (€15) για κάθε δήλωση· και

(β) τη δήλωση Intrastat για ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση δεκαπέντε ευρώ (€15) για κάθε δήλωση:

Νοείται ότι οι πιο πάνω χρηματικές επιβαρύνσεις δεν επιβάλλονται σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης INTRASTAT, η οποία έληγε την 31η Μαρτίου 2020, την 30ή Απριλίου 2020 και την 31η Μαϊου 2020.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η χρηματική επιβάρυνση επιβάλλεται την ενδέκατη ημέρα μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς.

(3) Πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 7 υποβάλλει στον Έφορο δήλωση INTRASTAT που σχετίζεται με οποιαδήποτε περίοδο αναφοράς και που περιέχει ουσιώδη παράλειψη ή/και ανακρίβαια και δεν πληροφορήσει τον Έφορο σχετικά εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο άρθρο 10, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση δεκαπέντε ευρώ (€15).

Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου ως ουσιώδης παράλειψη ή/και ανακρίβεια είναι:

(i) Η παράλειψη συμπλήρωσης στη δήλωση INTRASTAT οποιουδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:

-Κωδικός εμπορευμάτων.

-Κωδικός χώρας προέλευσης/προορισμού.

-Τιμολογημένο ποσό.

-Στατιστική αξία (όπου απαιτείται).

-Καθαρή μάζα (όπου απαιτείται).

-Συμπληρωματικές μονάδες (όπου απαιτείται)

(ii) H Ακύρωση του συνόλου των δηλωθέντων σύμφωνα με τα πιο πάνω, στοιχεία τα οποία αφορούν ένα εμπόρευμα.

Ποινικά αδικήματα και κυρώσεις

15. Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή δια εκπροσώπου του -

(α) Εξακολουθεί να παραλείπει, αρνείται ή καθυστερεί, πέραν του χρόνου που καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, να υποβάλει δήλωση Intrastat, για ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7 και κατά τον τρόπο που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8·

(β) εξακολουθεί να παραλείπει, αρνείται ή καθυστερεί, πέραν του χρόνου που καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, να υποβάλει δήλωση Intrastat, για ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 7 και κατά τον τρόπο που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8·

(γ) παρακωλύει, παρεμποδίζει, παρενοχλεί ή παράνομα επιτίθεται εναντίον εξουσιοδοτημένου προσώπου το οποίο εισέρχεται σε υποστατικά δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12(1)(δ)·

(δ) παρακωλύει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το να επιθεωρεί και να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των εγγράφων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12(1)(ε)·

(ε) προβαίνει εσκεμμένα ή αμελώς σε αναληθή ή μη πλήρη ή παραπλανητική δήλωση Intrastat για ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών·

(στ) προβαίνει εσκεμμένα ή αμελώς σε αναληθή ή μη πλήρη ή παραπλανητική δήλωση Intrastat για ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών·

(ζ) προβαίνει εσκεμμένα ή αμελώς σε αναληθή ή μη πλήρη ή παραπλανητική δήλωση σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο·

(η) αποσπά, επάγει ζημιά ή καταστρέφει οποιαδήποτε έγγραφα που οφείλει να παραδίδει σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12(1)(γ) και (ε)·

(θ) δεν τηρεί τα έγγραφα που χρησιμοποίησε για τους σκοπούς ετοιμασίας των δηλώσεων Intrastat για ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12(1)(α).

(ι) δεν τηρεί τα έγγραφα που χρησιμοποίησε για τους σκοπούς ετοιμασίας των δηλώσεων Intrastat για ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12(1)(β).

(ια) παραλείπει, αρνείται ή καθυστερεί να παρέχει σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12(1)(γ),

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ (€2.562).

ΜΕΡΟΣ V ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Απόδειξη με πιστοποιητικό, κ.τ.λ

16.- (1) Πιστοποιητικό του Εφόρου που βεβαιώνει ότι -

(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο ήταν ή δεν ήταν υπόχρεο για την υποβολή δήλωσης Intrastat σύμφωνα με το σύστημα Intrastat·

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόταν ή δεν αναφερόταν στο Μητρώο ενδοενωσιακών φορέων·

(γ) οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για σκοπούς που σχετίζονται με το σύστημα Ιntrastat δεν έχει παρασχεθεί ή δεν είχε παρασχεθεί σε οποιαδήποτε ημερομηνία·

(δ) η δήλωση Intrastat που προσάγεται σε Δικαστήριο είναι πανομοιότυπη με τη δήλωση που λαμβάνεται με ηλεκτρονικά μέσα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8(2),

αποτελεί επαρκή απόδειξη του γεγονότος που βεβαιώνει.

(2) Φωτογραφία οποιουδήποτε εγγράφου που προσκομίζεται στον Έφορο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και η οποία πιστοποιείται από τον ίδιο ότι συνιστά φωτογραφία του εν λόγω εγγράφου είναι δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε διαδικασία, είτε πολιτική είτε ποινική, στην ίδια έκταση όπως το ίδιο το έγγραφο.

(3) Οποιοδήποτε έγγραφο που φέρεται ως πιστοποιητικό δυνάμει των εδαφίων (1) ή (2), θεωρείται ότι αποτελεί τέτοιο πιστοποιητικό μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

Ποινική ευθύνη συμβούλων, κ.τ.λ

17.- (1) Όταν διαπράττεται ποινικό αδίκημα κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου από νομικό πρόσωπο, οι σύμβουλοι ή οι διευθύνοντες αξιωματούχοι του νομικού προσώπου θεωρούνται ότι συμμετέχουν στη διάπραξη του αδικήματος και ότι είναι ένοχοι γι’ αυτό, αν είχαν ή έχουν συμμετοχή στη λήψη της σχετικής απόφασης.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “διευθύνων αξιωματούχος”, σε σχέση με νομικό πρόσωπο, σημαίνει οποιοδήποτε διευθυντή του νομικού προσώπου, γραμματέα ή οποιοδήποτε πρόσωπο που φέρεται ότι ενεργεί σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα ή ως σύμβουλος.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πρόσβαση σε καταχωρημένες πληροφορίες μετά από Διάταγ-μα Δικαστηρίου

18.-(1) Όταν δικαστής, ύστερα από αίτηση εξουσιοδοτημένου προσώπου, ικανοποιείται ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι -

(α) Αδίκημα σε σχέση με το σύστημα Intrastat διαπράττεται, έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί· και

(β) οποιαδήποτε έγγραφα τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία για τους σκοπούς οποιασδήποτε διαδικασίας σε σχέση με το προαναφερόμενο αδίκημα, είναι στην κατοχή οποιουδήποτε προσώπου,

δύναται να εκδώσει Διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(2) Το Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) συνιστά διαταγή όπως το πρόσωπο, το οποίο ο δικαστής κρίνει ότι έχει στην κατοχή του έγγραφα σχετικά με την αίτηση -

(α) Παραχωρήσει πρόσβαση στα έγγραφα αυτά στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη διεξαγωγή διερεύνησης· και

(β) επιτρέψει σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να παραλάβει και να κατακρατήσει οποιαδήποτε από τα έγγραφα αυτά θεωρεί εύλογα αναγκαία ή/και να λάβει αντίτυπα ή/και να αντιγράψει αποσπάσματά των,

σε χρόνο όχι μεταγενέστερο από το τέλος της περιόδου επτά (7) ημερών που αρχίζει από την ημερομηνία του Διατάγματος ή από το τέλος μεγαλύτερης περιόδου που δυνατό να καθορίζει το Διάταγμα:

Νοείται ότι, εάν οι πληροφορίες των εγγράφων είναι καταχωρημένες σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, το Διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου ισχύει ως διαταγή για να προσαχθούν οι πληροφορίες σε τύπο που είναι ορατός και ευανάγνωστος και, αν το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επιθυμεί να τις μετακινήσει, σε τύπο που μπορεί να μετακινηθεί.

Μετακίνηση εγγράφων και λοιπών αντικειμένων

19.-(1) Οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μετακινεί οποιοδήποτε πράγμα ή έγγραφο μέσα στα πλαίσια άσκησης της εξουσίας που του παρέχεται δυνάμει του άρθρου 16, οφείλει, αν αυτό ζητείται από το πρόσωπο που παρουσιάζεται ότι -

(α) Είναι ο κάτοχος των εγκαταστάσεων από όπου αυτό μετακινήθηκε· ή

(β) είχε τη φύλαξη ή έλεγχο αυτού αμέσως πριν τη μετακίνηση,

να προμηθεύσει το πρόσωπο αυτό με κατάλογο ως προς το τι έχει μετακινήσει.

(2) Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προμηθεύει τον κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από το χρόνο που απαιτείται ο κατάλογος.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), αν το πρόσωπο που είχε τη φύλαξη ή τον έλεγχο του πράγματος ή εγγράφου αμέσως πριν τη μετακίνηση του από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή αν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους τέτοιου προσώπου ζητά άδεια από το λειτουργό που έχει τη γενική ευθύνη της διερεύνησης για πρόσβαση σε ο’τιδήποτε -

(α) Έχει μετακινηθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο· και

(β) κατακρατείται από τον Διευθυντή για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος,

ο λειτουργός δύναται να επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτό στο πρόσωπο που την αιτήθηκε κάτω από την εποπτεία εξουσιοδοτημένου προσώπου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), αν το πρόσωπο που είχε τη φύλαξη ή τον έλεγχο του πράγματος ή εγγράφου αμέσως πριν τη μετακίνηση του από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή αν οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους τέτοιου προσώπου, ζητά φωτογραφία ή αντίγραφο του αντικειμένου από το λειτουργό που έχει τη γενική ευθύνη της διερεύνησης, ο λειτουργός δύναται να -

(α) Επιτρέψει στο πρόσωπο που υπόβαλε την απαίτηση, την πρόσβαση στο πράγμα ή έγγραφο κάτω από την εποπτεία εξουσιοδοτημένου προσώπου για τους σκοπούς φωτογράφησης ή αντιγραφής του· ή

(β) φωτογραφήσει ή αντιγράψει το πράγμα ή έγγραφο, ή μεριμνήσει ώστε να φωτογραφηθεί ή να αντιγραφεί από άλλο πρόσωπο.

(5) Όταν πράγμα ή έγγραφο φωτογραφίζεται ή αντιγράφεται σύμφωνα με το εδάφιο (4)(β), η φωτογραφία ή το αντίγραφο παραδίδεται στο πρόσωπο που υπόβαλε την αίτηση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημέρα που γίνεται η αίτηση.

(6) Δεν παρέχεται πρόσβαση ή παραδίδεται φωτογραφία ή αντίγραφο οποιουδήποτε πράγματος ή εγγράφου, αν ο λειτουργός που έχει τη γενική ευθύνη της διερεύνησης, για τους σκοπούς της οποίας έγινε η μετακίνηση του, έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι τέτοια πράξη θα επηρέαζε αρνητικά -

(α) Την εν λόγω διερεύνηση·

(β) τη διερεύνηση αδικήματος άλλου από εκείνου για το οποίο γίνεται η διερεύνηση και για το οποίο έχει μετακινηθεί το πράγμα ή έγγραφο· ή

(γ) οποιαδήποτε ποινική διαδικασία η οποία θα διεξαγόταν ως αποτέλεσμα -

(i) της διερεύνησης για την οποία ο λειτουργός έχει τη γενική ευθύνη· ή

(ii) οποιασδήποτε διερεύνησης που αναφέρεται στην παράγραφο (β) πιο πάνω.

(7) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε λειτουργό που έχει τη γενική ευθύνη της διερεύνησης αποτελεί αναφορά στο πρόσωπο, του οποίου το όνομα και η διεύθυνση αναγράφονται στο σχετικό Διάταγμα του Δικαστηρίου ως ο υπεύθυνος λειτουργός.

ΜΕΡΟΣ VΙI ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Γνωστοποιήσεις

20. Ο Έφορος δύναται να εκδίδει Γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και γενικά για τον καθορισμό κάθε ζητήματος, το οποίο, δυνάμει του παρόντος Νόμου, χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

21. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μεταβατική διάταξη

22.-(1) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 21, η εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 14 αναστέλλεται σε σχέση με τις περιόδους αναφοράς από την 1η Μαϊου 2004 μέχρι την 31η Ιουλίου 2005 και ως εκ τούτου δεν οφείλονται οποιαδήποτε ποσά υπό μορφή χρηματικής επιβάρυνσης στον Έφορο σε σχέση με τις πιο πάνω περιόδους αναφοράς κατ΄εφαρμογήν του εδαφίου (1) του άρθρου 14.

(2) Οποιαδήποτε ποσά εισπράχθηκαν υπό μορφή χρηματικής επιβάρυνσης από τον Έφορο σε σχέση με τις πιο πάνω περιόδους αναφοράς κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 14 επιστρέφονται στα πρόσωπα από τα οποία έχουν εισπραχθεί.

Σημείωση
5(1) του Ν.95(I)/2005Έναρξη της ισχύος του Ν.95(I)/2005

Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2) η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.95(I)/2005] αρχίζει με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
5(2) του Ν.95(I)/2005Έναρξη της ισχύος του Ν.95(I)/2005

Η ισχύς του άρθρου 4 θεωρείται ότι άρχισε από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωση
2 του Ν.102(I)/2009Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής η Βουλή στο άρθρο 2 της παραγράφου (α), (β) και (δ) του Ν.102(I)/2009 παρέλειψε να μετατρέψει τα αναφερόμενα ποσά σε ευρώ.

Σημείωση
3 του Ν.102(I)/2009Έναρξη της ισχύος του Ν.102(I)/2009

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.102(I)/2009] τίθεται σε ισχύ από την Ιη Ιανουαρίου του 2010.

Σημείωση
3 του Ν.140(I)/2011Έναρξη της ισχύος του παρόντος Ν.140(Ι)/2011

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.140(I)/2011] αρχίζει την 1η Ιουλίου 2012.