Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί της Εφαρμογής του Συστήματος Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ στο Διεθνές Εμπόριο Ακατέργαστων Διαμαντιών, στο πλαίσιο της Εφαρμογής του Συναφούς Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, ο όρος-

«Κανονισμός» σημαίνει την πράξη της Κοινότητας με τίτλο: “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών”, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«τελωνειακή νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(2) Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ερμηνεύονται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Κανονισμό.

Καθορισμός αρμόδιας αρχής και σημείου επαφής

3.-(1) Ο Υπουργός ορίζεται ως αρμόδια αρχή για σκοπούς παρακολούθησης της εφαρμογής του Κανονισμού στη Δημοκρατία και συντονισμού της εφαρμογής του Κανονισμού, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων κρατών μελών της.

(2) Ο Υπουργός ενεργεί ως σημείο επαφής και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών και σε σχέση με τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα, για τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται για την υποβολή των ακατέργαστων διαμαντιών σε κοινοτική αρχή.

Υπόνοιες και διαπίστωση παράβασης των όρων εισαγωγής ή εξαγωγής ακατέργαστων διαμαντιών

4.-(1) Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού που καθορίζουν τους όρους εισαγωγής ή εξαγωγής, τα ακατέργαστα διαμάντια δεσμεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας και διατάσσεται από τον Υπουργό έρευνα για διαπίστωση της παράβασης ή/και διερεύνησης της δυνατότητας θεραπείας αυτής, η οποία διενεργείται από εντεταλμένους από τον Υπουργό λειτουργούς σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με άλλες αρχές της Δημοκρατίας και το πόρισμα της έρευνας πρέπει να καταλήξει εντός εύλογου χρόνου.

(2) Εάν από το πόρισμα της έρευνας που αναφέρεται στο εδάφιο (1), διαπιστωθεί η παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού που καθορίζουν τους όρους εισαγωγής ή εξαγωγής, τα ακατέργαστα διαμάντια κατάσχονται ως υποκείμενα σε δήμευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση αποδεσμεύονται.

Νοείται ότι, εάν το πόρισμα της έρευνας αναφέρεται σε δυνατότητα θεραπείας της παράβασης, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο, εύλογος χρόνος για θεραπεία της παράβασης.

(3) Στην περίπτωση που αρχή της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της, παραβιάσει τη συσκευασία ή τις σφραγίδες ακατέργαστων διαμαντιών ή άλλους όρους εμπορίας που καθορίζονται στον Κανονισμό και εφόσον, η εν λόγω αρμόδια αρχή βεβαιώσει ότι δεν έχει σημειωθεί άλλη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, ο Υπουργός, σε συνεργασία με την κοινοτική αρχή, προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για τη λήψη επανορθωτικών μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των όρων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή/και τον Κανονισμό.

Αδικήματα και ποινές

5. Οποιοσδήποτε:

(α)Εισάγει ή εξάγει ή διακινεί στη ή από τη Δημοκρατία ακατέργαστα διαμάντια, κατά παράβαση των συναφών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και του Κανονισμού, ή

(β)παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή που του επιβάλλεται με βάση τον παρόντα Νόμο,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ.100.000 (εκατό χιλιάδες λίρες) ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής και σε περίπτωση δεύτερης ή μετέπειτα καταδίκης, οι ποινές μπορούν να διπλασιάζονται.

Συμβιβασμός αδικημάτων

6. Η εξουσία που παρέχεται στον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για συμβιβασμό αδικημάτων, δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών σε σχέση με ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.