Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

«Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» (EE L 189 της 18.7.2002, σελ. 12).

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αεροδρόμιο» σημαίνει αεροδρόμιο πολιτικής αεροπορίας, με περισσότερες από δέκα χιλίαδες (10.000) κινήσεις (απογειώσεις-προσγειώσεις) ετησίως, εξαιρουμένων όσων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εκπαίδευση σε ελαφρά αεροσκάφη·

«αξιολόγηση» σημαίνει οποιαδήποτε μέθοδο υπολογισμού, πρόβλεψης, εκτίμησης ή μέτρησης της τιμής ενός δείκτη θορύβου ή των σχετικών επιβλαβών του επιδράσεων·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«δείκτης θορύβου» σημαίνει μια φυσική κλίμακα για την περιγραφή του περιβαλλοντικού θορύβου που έχει σχέση με επιβλαβείς επιδράσεις·

«ενόχληση» σημαίνει το βαθμό ηχητικής ενόχλησης περιοίκων, όπως προσδιορίζεται με επιτόπου ελέγχους·

«επιβλαβείς επιδράσεις» σημαίνει τις αρνητικές επιδράσεις του θορύβου στην ανθρώπινη υγεία·

«ήσυχη περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος» σημαίνει περιοχή καθορισμένη ως τέτοια δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 και η οποία δεν εκτίθεται σε τιμή του Lden ή άλλου κατάλληλου δείκτη θορύβου μεγαλύτερη από συγκεκριμένη τιμή η οποία καθορίζεται δυνάμει κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, ανεξαρτήτως ηχητικής πηγής·

«ήσυχη περιοχή στην ύπαιθρο» σημαίνει περιοχή καθορισμένη ως τέτοια δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 και η οποία δε διαταράσσεται από θορύβους κυκλοφορίας, βιομηχανικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων αναψυχής·

«ηχητικός σχεδιασμός» σημαίνει τον έλεγχο των θορύβων με βάση σχεδιαζόμενα μέτρα, όπως χωροταξικό σχεδιασμό, σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, κυκλοφοριακό σχεδιασμό, μείωση των οχλήσεων με μέτρα ηχητικής μόνωσης και έλεγχο των θορύβων στην πηγή τους·

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, τις ενώσεις, οργανώσεις και ομάδες τέτοιων προσώπων·

«μεγάλο πολεοδομικό συγκρότημα» σημαίνει μέρος καθορισμένο ως μεγάλο πολεοδομικό συγκρότημα δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 8 και με πληθυσμό μεγαλύτερο των 250.000 ατόμων και πυκνότητα πληθυσμού τέτοια που αποτελεί αστικο ποιημένη ζώνη·

«μεγάλος οδικός άξονας» σημαίνει επαρχιακή ή εθνική οδική αρτηρία, στην οποία καταγράφεται κυκλοφορία άνω των έξι εκατομμυρίων οχημάτων το χρόνο·

«μεγάλος σιδηροδρομικός άξονας» σημαίνει σιδηροδρομική γραμμή καθορισμένη ως μεγάλο σιδηροδρομικό άξονα δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 και στην οποία διακι νούνται περισσότεροι από 60.000 συρμοί το χρόνο·

«οδικός άξονας» σημαίνει επαρχιακή ή εθνική οδική αρτηρία, στην οποία καταγράφεται κυκλοφορία άνω των τριών εκατομμυρίων οχημάτων το χρόνο·

«οριακή τιμή» σημαίνει την τιμή του Lden ή Lnight, και ενδεχομένως του Lday και Levening, όπως καθορίζεται με βάση το άρθρο 6, η υπέρβαση της οποίας συνεπάγεται την παρέμβαση της αρμόδιας αρχής για τη μελέτη ή την επιβολή ή την προώθηση της επιβολής μέτρων περιορισμού του θορύβου·

«περιβαλλοντικός θόρυβος» σημαίνει τους ανεπιθύμητους ή επιβλαβείς θορύβους στην ύπαιθρο που δημιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου των θορύβων που εκπέμπονται από μεταφορικά μέσα, από οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και από χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας όπως αυτοί που ορίζονται στο Παράρτημα Ι·

«πολεοδομικό συγκρότημα» σημαίνει μέρος καθορισμένο ως πολεοδομικό συγκρότημα δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 8, με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 ατόμων και πυκνότητα πληθυσμού τέτοια που αποτελεί αστικο ποιημένη ζώνη·

«σιδηροδρομικός άξονας» σημαίνει σιδηροδρομική γραμμή στην οποία διακι νούνται περισσότεροι από 30.000 συρμοί το χρόνο·

«στρατηγικός χάρτης θορύβου» σημαίνει το χάρτη θορύβου που ετοιμάζεται για τη σφαιρική αξιολόγηση της έκθεσης σε θόρυβο σε συγκεκριμένη περιοχή που οφείλεται σε διάφορες πηγές θορύβου ή για γενικές προβλέψεις για την περιοχή αυτή·

«σχέδια δράσης» σημαίνει σχέδια για τη διαχείριση των προβλημάτων και των επιδράσεων του θορύβου, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του θορύβου·

«σχέση δόσης-επίδρασης» σημαίνει τη σχέση μεταξύ της τιμής του δείκτη θορύβου και της επιβλαβούς επίδρασης·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος-

«χαρτογράφηση θορύβου» σημαίνει την παρουσίαση δεδομένων σχετικά με υφιστάμενη ή προβλεπόμενη ηχητική κατάσταση με βάση δείκτες θορύβου, όπου θα φαίνονται οι υπερβάσεις των οριακών τιμών που ισχύουν, ο αριθμός των ατόμων που επηρεάζονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή ο αριθμός κατοικιών που εκτίθενται σε ορισμένες τιμές δεικτών θορύβου σε μια συγκεκριμένη περιοχή·

«Lden» σημαίνει το δείκτη θορύβου ημέρας-βραδιού-νύχτας για τη συνολική ενόχληση, όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα II·

«Lday» σημαίνει το δείκτη θορύβου ημέρας για την ενόχληση κατά το διάστημα της ημέρας, όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα II·

«Levening» σημαίνει το δείκτη βραδινού θορύβου για την ενόχληση κατά το βραδινό διάστημα, όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα II·

«Lnight» σημαίνει το δείκτη θορύβου νύκτας για τις διαταραχές του ύπνου, όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα II.

Πεδίο εφαρμογής

3.—(1) Ο παρών Νόμος καλύπτει τον περιβαλλοντικό θόρυβο στον οποίο εκτίθενται οι άνθρωποι, ιδίως σε περιοχές πυκνής δόμησης, σε δημόσια πάρκα ή άλλες ήσυχες περιοχές πολεοδομικών συγκροτημάτων, σε ήσυχες περιοχές της υπαίθρου, καθώς και κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία, και άλλα κτίρια και περιοχές ευαίσθητες σε θορύβους.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται—

(α) Στους θορύβους που προκαλούνται από το ίδιο το εκτιθέμενο πρόσωπο,

(β) στους θορύβους από οικιακές δραστηριότητες,

(γ) στους θορύβους που προκαλούν οι γείτονες,

(δ) στο θόρυβο στο χώρο εργασίας,

(ε) στο θόρυβο μέσα στα μεταφορικά μέσα, και

(στ) στο θόρυβο που οφείλεται σε στρατιωτικές δραστηριότητες μέσα σε στρατιωτικές περιοχές.

Σκοπός

4.—(1) Ο παρών Νόμος αποβλέπει στον καθορισμό μιας κοινής προσέγγισης για την αποφυγή, την πρόληψη ή τον περιορισμό, με βάση την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, δυσμενών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενόχλησης, από έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο.

(2) Για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), εφαρμόζονται από την αρμόδια αρχή προοδευτικά οι ακόλουθες δράσεις:

(α) Προσδιορισμός της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο με τη χαρτογράφηση του θορύβου·

(β) συλλογή πληροφοριών σχετικών με τον περιβαλλοντικό θόρυβο και τις επιδράσεις του στους πολίτες·

(γ) ετοιμασία σχεδίων δράσης βασισμένων στα αποτελέσματα της χαρτογράφησης του θορύβου, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού θορύβου όπου χρειάζεται, ιδιαίτερα όπου τα επίπεδα έκθεσης μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, καθώς και τη διαφύλαξη της ηχητικής ποιότητας του περιβάλλοντος όπου αυτή είναι καλή.

(3) Ο παρών Νόμος αποβλέπει, και, στη συμβολή για τη δημιουργία βάσης για την ανάπτυξη Κοινοτικών μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου που εκπέμπουν οι μείζονες πηγές, ιδιαίτερα τα τροχοφόρα οχήματα, ο σιδηρόδρομος και η σχετική με αυτόν υποδομή, τα αεροσκάφη, ο υπαίθριος και ο βιομηχανικός εξοπλισμός και τα κινητά μηχανήματα.

Δείκτες θορύβου

5.—(1) Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τους δείκτες θορύβου Lden και Lnight όπως αναφέρονται στο Παράρτημα II, για την ετοιμασία και αναθεώρηση της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου σύμφωνα με το άρθρο 8.

(2) Η αρμόδια αρχή, κατά την κρίση της, μπορεί να χρησιμοποιεί τους πρόσθετους δείκτες θορύβου για ειδικές περιπτώσεις, οι οποίοι αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 του Παραρτήματος II.

(3) Η αρμόδια αρχή, κατά την κρίση της, μπορεί να χρησιμοποιεί για τον ηχητικό σχεδιασμό και την ηχητική οριοθέτηση, εκτός από τους δείκτες Lden και Lnight, και άλλους δείκτες θορύβου.

Καθορισμός οριακών τιμών

6.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τις οριακές τιμές εκφρασμένες με την βοήθεια των Lden και Lnight και, κατά περίπτωση των Lday και Levening, για θορύβους οδικής κυκλοφορίας, θορύβους σιδηροδρομικής ή αεροπορικής κυκλοφορίας κοντά στα αεροδρόμια και θορύβους σε βιομηχανικούς χώρους.

(2) Οι οριακές τιμές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μπορεί να διαφέρουν ανά τύπο θορύβου, όπως θόρυβος οδικής, σιδηροδρομικής, αεροπορικής κυκλοφορίας, βιομηχανικοί θόρυβοι, ανά περιβάλλον ή ανά διαφορετική ευαισθησία του πληθυσμού στο θόρυβο· μπορεί,επίσης, να διαφέρουν ανάλογα με το αν αφορούν ήδη υφιστάμενες ή καινούργιες καταστάσεις όπου υπάρχει μεταβολή συνθηκών σχετικά με την πηγή θορύβου ή τη χρήση του περιβάλλοντος.

(3) Το αργότερο μέχρι τις 18 Ιουλίου 2005, η αρμόδια αρχή παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες για τις οριακές τιμές που καθορίζονται με βάση το εδάφιο (1) μαζί με εισηγήσεις σχετικά με την εφαρμογή τους.

Μέθοδοι αξιολόγησης

7.—(1) Οι τιμές Lden και Lnight προσδιορίζονται με βάση τις μεθόδους αξιολόγησης που καθορίζονται στο Παράρτημα III.

(2) Μέχρι να καθοριστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινές μέθοδοι αξιολόγησης για τον προσδιορισμό των Lden και Lnight με αναθεώρηση του Παραρτήματος III της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, η αρμόδια αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί μεθόδους αξιολόγησης προσαρμοσμένες σύμφωνα με το Παράρτημα III του παρόντος Νόμου.

(3) Οι επιβλαβείς επιδράσεις μπορούν να αξιολογούνται με τη βοήθεια των σχέσεων δόσης-επίδρασης που αναφέρονται στο Παράρτημα IV.

Στρατηγική χαρτογράφηση θορύβου

8.- (1) Οι  στρατηγικοί χάρτες θορύβου εκπονούνται από την αρμόδια αρχή αφού προηγηθούν τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (2) και (3).

(2) Ο Υπουργός με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει -

(α) τους μεγάλους οδικούς άξονες,

(β) τους μεγάλους σιδηροδρομικούς άξονες,

(γ) τα αεροδρόμια,

(δ) τις ήσυχες περιοχές πολεοδομικών συγκροτημάτων, και

(ε) τις ήσυχες περιοχές στην ύπαιθρο.

(3) Ο Υπουργός Εσωτερικών με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει–

(α) τα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα· και

(β) πριν την 30η Ιουνίου 2008 τα πολεοδομικά συγκροτήματα.

(4) Ο Υπουργός, με βάση τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (2) και (3), εγκρίνει με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(α) το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2007, στρατηγικούς χάρτες θορύβου για την κατάσταση που επικρατούσε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, στους μεγάλους οδικούς άξονες, στους μεγάλους σιδηροδρομικούς άξονες και στα αεροδρόμια·

(β) το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2012, στρατηγικούς χάρτες θορύβου για την κατάσταση που επικρατούσε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στα πολεοδομικά συγκροτήματα και στους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες.

(5) Η  αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων -

(α) το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2005 και ακολούθως ανά πενταετία, τους μεγάλους οδικούς άξονες, τα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, τους μεγάλους σιδηροδρομικούς άξονες και τα αεροδρόμια·

(β) το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008, τους οδικούς άξονες, τους σιδηροδρομικούς άξονες και όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα,

που καθορίζονται ως τέτοια βάσει του παρόντος Νόμου.

(6)  Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου-

(α) να καταρτίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα V·

(β) να επανεξετάζονται και, όταν υπάρχει ανάγκη να αναθεωρούνται, τουλάχιστο πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία της εκπόνησής τους και ακολούθως τουλάχιστο κάθε πενταετία.

Σχέδια δράσης

9.—(1) Ο Υπουργός, το αργότερο μέχρι την 18η Ιουλίου 2008, δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να εγκρίνει σχέδια δράσης για τη διαχείριση, των προβλημάτων και των επιδράσεων του θορύβου, τα οποία έχουν εκπονηθεί από την αρμόδια αρχή σε συνεργασία με όλες τις αρχές με επιμέρους ευθύνη στα διάφορα θέματα και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας των ήσυχων περιοχών από την αύξηση του θορύβου και εν ανάγκη και του περιορισμού του θορύβου:

(α) Σε σημεία κοντά σε μεγάλους οδικούς άξονες, μεγάλους σιδηροδρομικούς άξονες και αεροδρόμια,

(β) σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα·

(2)  Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε, το αργότερο μέχρι τις 18 Ιουλίου 2013, να έχουν εκπονηθεί σχέδια δράσης για τα πολεοδομικά συγκροτήματα, τους οδικούς άξονες και τους μεγάλους σιδηροδρομικούς άξονες και κυρίως για την αντιμετώπιση προτεραιοτήτων, οι οποίες ενδέχεται να επισημανθούν, λόγω υπέρβασης κάποιας ισχύουσας οριακής τιμής.

(3) Τα σχέδια δράσης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα VI.

(4) Τα σχέδια δράσης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) επανεξετάζονται και εν ανάγκη αναθεωρούνται, οποτεδήποτε σημειώνονται σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν την υπάρχουσα κατάσταση θορύβου αλλά τουλάχιστο κάθε πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία της έγκρισής τους.

(5) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε να λαμβάνεται η γνώμη του κοινού σχετικά με προτάσεις για σχέδια δράσης και να παρέχεται στο κοινό εγκαίρως και ουσιαστικά η ευκαιρία να συμμετέχει στον καταρτισμό και την αναθεώρηση των σχεδίων δράσης.

(6) Οι απόψεις του κοινού που εκφράζονται με βάση το εδάφιο (5), λαμβάνονται υπόψη, και το κοινό ενημερώνεται για τις λαμβανόμενες αποφάσεις.

(7) Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του εδαφίου (5), το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς για τις διαδικασίες συμμετοχής και τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται για την πληροφόρηση και συμμετοχή του κοινού, έτσι ώστε να παρέχεται αρκετός χρόνος για τη συμμετοχή του κοινού.

Ενημέρωση

10.—(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου που καταρτίζονται και, εγκρίνονται και τα σχέδια δράσης που ετοιμάζονται, να καθίστανται διαθέσιμα και να παρέχονται στο κοινό σύμφωνα με τον περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμο, και τα Παραρτήματα V και VI του παρόντος νόμου με χρήση, μεταξύ άλλων, των διαθέσιμων τεχνολογιών πληροφορικής.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και διαθέσιμες στο κοινό και να παρέχεται περίληψη στην οποία να εκτίθενται τα κυριότερα σημεία.

Συλλογή και δημοσίευση δεδομένων

11.—(1) Η αρμόδια αρχή αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός έξι μηνών μετά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9, αντιστοίχως, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους στρατηγικούς χάρτες θορύβου και τις περιλήψεις των σχεδίων δράσης, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VII.

Κανονισμοί

12.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο ενδείκνυται να ρυθμιστεί με Κανονισμούς.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύνανται να ρυθμίζουν μεταξύ άλλων και τον καθορισμό:

(α) Δεικτών θορύβου, και

(β) οριακών τιμών,

για εξειδικευμένες δραστηριότητες ή και χρήσεις που προκαλούν ενόχληση ή έχουν επιβλαβείς επιδράσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(Άρθρο 2)

 

Σημείωση 1. Το παρόν Παράρτημα δεν αφορά τις εγκαταστάσεις ή τμήματα εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την έρευνα, την ανάπτυξη και την πειραματική δοκιμή νέων προϊόντων και βιομηχανικών μεθόδων.

 

Σημείωση 2. Όπου αναφέρονται οριακές τιμές, αυτές αφορούν, κατά κανόνα σε παραγωγική δυναμικότητα ή σε αποδόσεις. Εάν ο ίδιος φορέας λειτουργίας ασκεί πολλές δραστηριότητες της ίδιας κατηγορίας στην ίδια εγκατάσταση ή τον ίδιο χώρο, οι δυναμικότητες των δραστηριοτήτων αυτών αθροίζονται.

 

 

1. Βιομηχανίες ενεργειακών δραστηριοτήτων

 

1.1. Εγκαταστάσεις καύσης με θερμική ισχύ καύσης μεγαλύτερη των 50 MW(1).

1.2. Διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου.

1.3. Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης.

1.4. Εγκαταστάσεις αεροποίησης και υγροποίησης του άνθρακα.

 

 

2. Παραγωγή και μεταποίηση μετάλλων

 

2.1. Εγκαταστάσεις φρύξης ή επίτηξης μεταλλεύματος, συμπεριλαμβανομένου του θειούχου μεταλλεύματος.

 

2.2. Εγκαταστάσεις παραγωγής χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενούς ή δευτερογενούς), συμπεριλαμβανομένων των χυτηρίων συνεχούς χύτευσης ωριαίας δυναμικότητας άνω των 2,5 τόνων.

 

2.3. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων:

α) με έλασμα εν θερμώ, ωριαίας δυναμικότητας άνω των 20 τόνων ακατέργαστου χάλυβα

β) με σφυρηλάτηση με σφύρες κρουστικής ενέργειας άνω των 50 kj ανά σφύρα και όταν η χρησιμοποιούμενη θερμική ισχύς υπερβαίνει τα 20 MW

γ) με επίθεση προστατευτικού στρώματος τηγμένου μετάλλου, με δυναμικότητα κατεργασίας άνω των δύο τόνων ακατέργαστου χάλυβα ανά ώρα..

 

2.4. Χυτήρια σιδηρούχων μετάλλων με δυναμικότητα παραγωγής άνω των 20 τόνων ημερησίως.

 

2.5. Εγκαταστάσεις:

α) παραγωγής ακατέργαστων μη σιδηρούχων μετάλλων από μεταλλεύματα, συγκεντρώματα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, με μεταλλουργικές, χημικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες

β) τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ανάκτησης (εξευγενισμός, χύτευση), τηκτικής δυναμικότητας άνω των 4 τόνων για το μόλυβδο και το κάδμιο ή 20 τόνων για όλα τα άλλα μέταλλα ημερησίως.

 

2.6. Εγκαταστάσεις επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων και πλαστικών υλικών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες, εφόσον ο όγκος των κάδων που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία υπερβαίνει τα 30m3.

 

 

3. Βιομηχανία ορυκτών προϊόντων

 

3.1. Εγκαταστάσεις παραγωγής κλίνκερ (τσιμέντου) σε περιστροφικούς κλιβάνους, με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής άνω των 500 τόνων, ή άσβεστου σε περιστροφικούς κλιβάνους με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 50 τόνων, ή σε άλλου είδους κλιβάνους με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 50 τόνων.

 

3.2. Εγκαταστάσεις παραγωγής αμιάντου και κατασκευής προϊόντων με βάση τον αμίαντο.

 

3.3. Εγκαταστάσεις παραγωγής γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ινών γυαλιού, με ημερήσια τηκτική δυναμικότητα άνω των 20 τόνων.

 

3.4. Εγκαταστάσεις τήξης ορυκτών υλών, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ινών από ορυκτές ύλες, με ημερήσια τηκτική δυναμικότητα άνω των 20 τόνων.

 

3.5. Εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικών ειδών με ψήσιμο, ιδιαίτερα δε κεραμιδιών, τούβλων, πυρίμαχων πλίνθων, πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης ή πορσελάνης, με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 75 τόνων ή/ και με δυναμικότητα κλιβάνου άνω των 4 M3 και πυκνότητα φορτώσεως άνω των 300 Kg/m3.

 

 

4. Χημική βιομηχανία

 

Η κατά την έννοια των κατηγοριών δραστηριοτήτων της κατηγορίας αυτής παραγωγή υποδηλώνει την παραγωγή, σε βιομηχανική κλίμακα και με χημική μετατροπή, των υλών ή ομάδων υλών που αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 έως 4.6.

 

4.1. Χημικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή βασικών χημικών οργανικών προϊόντων, όπως:

α) απλών υδρογονανθράκων, (γραμμικών ή κυκλικών, κεκορεσμένων ή ακόρεστων, αλειφατικών ή αρωματικών)

β) οξυγονούχων υδρογονανθράκων, ιδίως δε αλκοολών, αλδεϋδών, κετονών, καρβοξυλικών οξέων, εστέρων, οξικών ενώσεων, αιθέρων, υπεροξειδίων, εποξικών ρητινών

γ) θειούχων υδρογονανθράκων

δ) αζωτούχων υδρογονανθράκων, ιδίως δε αμινών, αμιδίων, νιτρωμένων, νιτρωδών ή νιτρικών ενώσεων, νιτριλίων, κυανικών και ισοκυανικών ενώσεων

ε) φωσφορούχων υδρογονανθράκων

στ) αλογονούχων υδρογονανθράκων

η) βασικών πλαστικών υλών, (πολυμερών; συνθετικών ινών, ινών με βάση την κυτταρίνη)

ι) συνθετικού καουτσούκ

ια) χρωμάτων και χρωστικών υλικών

ιβ) απορρυπαντικών και τασιενεργών ουσιών.

 

4.2. Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής βασικών ανόργανων χημικών προϊόντων, όπως:

α) αερίων, όπως αμμωνίας, χλωρίου ή υδροχλωρίου, φθορίου ή υδροφθορίου, οξειδίων του άνθρακα, θειικών ενώσεων, οξειδίων του αζώτου, υδρογόνου, διοξειδίου του θείου, διχλωριούχου καρβονυλίου

β) οξέων, όπως χρωμικού, υδροφθορικού, φωσφορικού, νιτρικού, υδροχλωρικού, θειικού, ατμίζοντος θειικού και άλλων θειούχων οξέων

γ) βάσεων, ιδίως δε υδροξειδίου του αμμωνίου, υδροξειδίου του καλίου, υδροξειδίου του νατρίου

δ) αλάτων, όπως χλωριούχου αμμωνίου, χλωρικού καλίου, ανθρακικού καλίου, ανθρακικού νατρίου, υπερβορικών αλάτων, νιτρικού αργύρου

ε) αμετάλλων, μεταλλοξειδίων ή άλλων ανόργανων ενώσεων, όπως ανθρακάσβεστίου, πυριτίου, ανθρακοπυριτίου.

 

4.3. Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων λιπασμάτων (απλών ή σύνθετων).

 

4.4. Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής βασικών φυτοϋγειονομικών προϊόντων και βιοκτόνων.

 

4.5. Χημικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν χημική ή βιολογική διεργασία για την παρασκευή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων.

 

4.6. Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής εκρηκτικών υλών.

 

 

5. Διαχείριση των αποβλήτων

 

5.1. Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση των επικίνδυνων αποβλήτων, όπως ορίζονται στα Παραρτήματα II Α και II Β (ενέργειες R1, R5, R6, R8 και R9) του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου (Αρ.215(Ι)/2002) και τους περί Διαθέσεως των Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων Κανονισμούς, (ΔΠ 637/2002) ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 10 τόνων.

 

5.2. Εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων, όπως ορίζεται στους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από τις Νέες Εγκαταστάσεις Καύσης Αστικών Αποβλήτων) Κανονισμούς (ΚΔΠ 74/2003) και τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από τις Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Καύσης Αστικών Απορριμμάτων) (Κ.Δ.Π.75/2003) με ωριαία δυναμικότητα άνω των τριών τόνων Κανονισμούς.

 

5.3. Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη μη-επικινδύνων αποβλήτων, όπως ορίζονται στο Παράρτημα II, κατηγορία Α του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου (Αρ.215(Ι)/2002), κατηγορία D8, D9, με ημερήσια δυναμικότητα άνω των 50 τόνων.

 

5.4. Χώροι ταφής που δέχονται άνω των 10 τόνων ημερησίως ή ολικής χωρητικότητας άνω των 25.000 τόνων, εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών απορριμμάτων

 

 

6. Άλλες δραστηριότητες

 

6.1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις:

α) παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο ή άλλα ινώδη υλικά.

β) παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού με ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 20 τόνων.

 

6.2. Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (δραστηριότητες πλύσης, λεύκανσης, μερσερισμού) ή βαφής ινών ή υφασμάτων, με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας άνω των δέκα τόνων.

 

6.3. Εγκαταστάσεις δέψης δερμάτων εφόσον η ημερήσια δυναμικότητα κατεργασίας υπερβαίνει τους 12 τόνους τελικών προϊόντων.

 

6.4.

α) σφαγεία με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων

β) επεξεργασία και μεταποίηση για την παραγωγή προϊόντων διατροφής από:

- ζωική πρώτη ύλη (εκτός του γάλακτος) με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 75 τόνων,

- φυτική πρώτη ύλη, ημερήσιας δυναμικότητας παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 300 τόνων (μέση τριμηνιαία τιμή)

γ) επεξεργασία και μεταποίηση του γάλακτος, όταν η ποσότητα του λαμβανομένου γάλακτος υπερβαίνει τους 200 τόνους ημερησίως (μέση ετήσια τιμή).

 

6.5. Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφάγιων και ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας μεγαλύτερης των 10 τόνων.

 

6.6. Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών και χοίρων οι οποίες διαθέτουν πάνω από:

α) 40.000 θέσεις για πουλερικά:

β) 2.000 θέσεις για χοίρους παραγωγής (άνω των 30 kg) ή

γ) 750 θέσεις για χοιρομητέρες.

 

6.7. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας της επιφάνειας υλών, αντικειμένων ή προϊόντων με τη χρησιμοποίηση οργανικών διαλυτών, ιδίως για τις εργασίες προετοιμασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, καθαρισμού των λιπών, αδιαβροχοποίησης, κολλαρίσματος, βαφής, καθαρισμού ή διαβροχής, με δυναμικότητα κατανάλωσης άνω των 150 kg διαλύτη ανά ώρα ή άνω των 200 τόνων ανά έτος.

 

6.8. Εγκαταστάσεις για την παραγωγή άνθρακα (σκληρός, άνθρακας) ή ηλεκτρογραφίτη με καύση ή γραφιτοποίηση.

 

 

(1) Οι ουσιαστικές. απαιτήσεις των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμούς (ΚΔΠ. 74/2003) για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

(Άρθρο 5)

 

1. Ορισμός του επιπέδου ημέρας-βραδιού-νύχτας Lden

Το επίπεδο ημέρας-βραδιού-νύχτας Lden, σε Ντεσιμπέλ (dB), ορίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Lday είναι η Α-σταθμισμένη μακροπρόθεσμη μέση ηχοστάθμη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 1996-2:1987, προσδιορισμένη επί του συνόλου των περιόδων ημέρας ενός έτους.

 

Levening είναι η Α-σταθμισμένη μακροπρόθεσμη μέση ηχοστάθμη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 1996-2:1987, προσδιορισμένη επί του συνόλου των βραδινών περιόδων ενός έτους.

 

Lnight είναι η Α-σταθμισμένη. μακροπρόθεσμη μέση ηχοστάθμη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 1996-2: 1987, προσδιορισμένη επί του συνόλου των νυχτερινών περιόδων ενός έτους:

 

με δεδομένο ότι:

 

α) η ημέρα διαρκεί δώδεκα ώρες, το βράδυ τέσσερις ώρες και η νύχτα οκτώ ώρες, όμως η αρμόδια αρχή μπορεί να περικόψει τη βραδινή περίοδο κατά μία ή δύο ώρες και να αυξήσει αναλόγως την περίοδο της ημέρας ή / και της νύχτας, υπό τον όρο ότι η επιλογή αυτή θα ισχύει για όλες τις πηγές, και ότι η αρμόδια αρχή θα παράσχει στην Επιτροπή πληροφορίες για τις συστηματικές διαφορές σε σχέση με τις βασικές επιλογές,

 

β) η αρχή της ημέρας και κατά συνέπεια η αρχή του βραδιού και της νύκτας καθορίζεται από την αρμόδια αρχή για όλες τις πηγές θορύβου, οι δε εξ' ορισμού τιμές είναι 07.00 έως 19.00, 19.00 έως 23.00 και 23.00 έως 07.00 τοπική ώρα,

 

γ) ένα έτος αντιστοιχεί σε ένα σχετικό έτος όσον αφορά την εκπομπή θορύβων, και σε ένα μέσο έτος όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες·

 

και ότι:

 

λαμβάνεται υπόψη ο προσπίπτων θόρυβος, που σημαίνει ότι ο ήχος που ανακλάται στην πρόσοψη του συγκεκριμένου κτιρίου δε λαμβάνεται υπόψη, αυτό δε, κατά κανόνα, σημαίνει διόρθωση 3 dB σε περίπτωση μέτρησης.

 

Το ύψος του σημείου αξιολόγησης του Lden εξαρτάται από την εκάστοτε περίσταση:

 

α) σε περίπτωση υπολογισμού για τους σκοπούς της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου σε σχέση με την έκθεση στο θόρυβο μέσα και κοντά στα κτίρια; τα σημεία αξιολόγησης βρίσκονται σε ύψος 4,0 ± 0,2 μέτρα (3,8 — 4,2 μέτρα) πάνω από το. έδαφος και στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη, η οποία, για το σκοπό αυτό, θεωρείται ότι είναι ο εξωτερικός τοίχος που είναι απέναντι και πιο κοντά προς τη συγκεκριμένη πηγή θορύβου, ενώ, για άλλους σκοπούς, μπορούν να γίνονται άλλες επιλογές,

 

β) σε περίπτωση μέτρησης για τους σκοπούς της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου σε σχέση με την έκθεση στο θόρυβο μέσα και κοντά σε κτίρια, μπορούν να επιλέγονται άλλα ύψη αλλά δε θα πρέπει ποτέ να είναι κάτω των 1,5 μέτρων από το έδαφος και τα αποτελέσματα πρέπει να διορθώνονται σύμφωνα με ισοδύναμο ύψος 4 μέτρα για άλλους σκοπούς όπως ο ηχητικός σχεδιασμός και η ηχητική οριοθέτηση, μπορούν να επιλέγονται άλλα ύψη, αλλά τα σημεία μέτρησης δεν πρέπει ποτέ να είναι κάτω των 1,5 μέτρων από το έδαφος, λαμβάνοντας, δε, υπόψη, τα ακόλουθα παραδείγματα:

ι) αγροτικές περιοχές με μονόροφα σπίτια,

ιι) σχεδιασμός τοπικών μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων του θορύβου σε συγκεκριμένες κατοικίες,

ιιι) λεπτομερής χαρτογράφηση θορύβου σε μια περιορισμένη περιοχή, όπου παρουσιάζεται χωριστά η έκθεση καθεμιάς κατοικίας στους θορύβους.

 

 

2. Ορισμός του δείκτη νυχτερινού θορύβου.

 

Ο δείκτης νυχτερινού θορύβου Lnight είναι η Α-σταθμισμένη μακροπρόθεσμη μέση ηχοστάθμη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 1996-2:1987, προσδιορισμένη με βάση όλες τις νυχτερινές περιόδους επί ένα έτος,

 

με δεδομένο ότι:

 

α) η νύκτα διαρκεί οκτώ ώρες, όπως ορίζεται στο σημείο 1,

 

β) ένα έτος αντιστοιχεί σε ένα σχετικό έτος όσον αφορά τις ηχητικές εκπομπές και ένα μέσο έτος όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, όπως ορίζεται στο σημείο 1,

 

γ) λαμβάνεται υπόψη ο προσπίπτων ήχος, όπως ορίζεται στο σημείο 1,

 

δ) σημείο αξιολόγησης είναι αυτό που προβλέπεται για τον δείκτη Lden

 

 

3. Πρόσθετοι δείκτες θορύβου.

 

Σε μερικές περιπτώσεις, εκτός των δεικτών Lden και Lnight, και, κατά περίπτωση, των δεικτών Lday και Levening, μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική η χρησιμοποίηση ειδικών δεικτών θορύβου και αντίστοιχων οριακών τιμών. Δίνονται τα ακόλουθα παραδείγματα:

 

α) η εξεταζόμενη, πηγή θορύβου λειτουργεί μόνο για μικρό χρονικό διάστημα (για παράδειγμα λιγότερο από το 20 % του χρόνου των ολικών ημερήσιων, βραδινών ή νυχτερινών περιόδων ενός έτους),

 

β) ο μέσος αριθμός ηχητικών γεγονότων, σε μια ή περισσότερες περιόδους, είναι πολύ μικρός (π.χ. λιγότερο από ένα ηχητικό γεγονός ανά ώρα ως ηχητικό γεγονός θα μπορούσε να ορισθεί ο θόρυβος που διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά, π.χ. ο θόρυβος από διερχόμενο τραίνο ή αεροπλάνο),

 

γ) η εμπεριεχόμενη συνιστώσα χαμηλών συχνοτήτων είναι ισχυρή,

 

δ) LAmax ή SEL (επίπεδο έκθεσης στο θόρυβο) για προστασία κατά τη διάρκεια της νυχτερινής περιόδου στην περίπτωση αιχμών θορύβου,

 

ε) επιπρόσθετη προστασία κατά τα Σαββατοκύριακα ή σε ορισμένες χρονικές . στιγμές του έτους,

 

στ) επιπρόσθετη προστασία της ημερήσιας περιόδου,

 

ζ) επιπρόσθετη προστασία της βραδινής περιόδου,

 

η) συνδυασμός θορύβων από διάφορες πηγές,

 

θ) ήσυχες περιοχές στην ύπαιθρο,

 

ι) θόρυβος με έντονα τονικά συστατικά,

 

ια) θόρυβος με απότομο (ωθητικό) χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα III.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα IV.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

(Άρθρο 8)

 

1. Στρατηγικός, χάρτης θορύβων είναι η παρουσίαση δεδομένων σχετικών με ένα από τα ακόλουθα:

α) μια υπάρχουσα, προγενέστερη ή προβλεπόμενη ηχητική κατάσταση υπό μορφή δείκτη θορύβου,

β) η υπέρβαση μιας οριακής τιμής,

γ) ο εκτιμούμενος αριθμός κατοικιών, σχολείων και νοσοκομείων σε μια ορισμένη περιοχή που εκτίθενται σε συγκεκριμένες τιμές ενός δείκτη θορύβου,

δ) ο εκτιμούμενος αριθμός ανθρώπων που βρίσκονται σε περιοχή εκτεθειμένη σε θόρυβο.

 

2. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου μπορούν να παρουσιάζονται στο κοινό ως:

 

α) γραφικές παραστάσεις,

β) αριθμητικά δεδομένα σε πίνακες,

γ) αριθμητικά δεδομένα υπό ηλεκτρονική μορφή.

 

3. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου για πολεοδομικά συγκροτήματα πρέπει να. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο θόρυβο που εκπέμπεται από:

 

α) την οδική κυκλοφορία,

β) τη σιδηροδρομική κυκλοφορία,

γ) τα αεροδρόμια,

δ) τους χώρους βιομηχανικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων.

 

4. Η στρατηγική χαρτογράφηση θορύβου χρησιμοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

α) παροχή δεδομένων που αποστέλλονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 και το Παράρτημα VII,

β) πηγή πληροφοριών για τους πολίτες, σύμφωνα με το άρθρο 10,

γ) βάση για σχέδια δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 9.

Καθένας από τους στόχους αυτούς απαιτεί διαφορετικό τύπο στρατηγικών χαρτών . θορύβου.

 

5. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου αναφορικά με τα δεδομένα που αποστέλλονται στην Επιτροπή, δίδονται στις παραγράφους 1.5,1.6, 2.5, 2.6 και 2.7 του Παραρτήματος VII.

 

6. Για την ενημέρωση των πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 10 και την εκπόνηση σχεδίων δράσης σύμφωνα με το άρθρο 9, .απαιτούνται πρόσθετα και πιο λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία, όπως:

 

α) γραφικές παραστάσεις,

β) χάρτες όπου παρουσιάζονται οι υπερβάσεις μιας οριακής τιμής,

γ) χάρτες, στους οποίους συγκρίνεται η τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με δυνατές μελλοντικές καταστάσεις,

δ) χάρτες στους οποίους παρουσιάζεται η τιμή του δείκτη θορύβου σε άλλο ύψος από τα τέσσερα μέτρα, όπου ενδείκνυται.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς σχετικούς με τον τύπο και την μορφή των εν λόγω χαρτών θορύβου.

 

7. Εκπονούνται στρατηγικοί χάρτες θορύβου τοπικής ή εθνικής χρήσεως για αξιολογήσεις σε ύψος τεσσάρων μέτρων και για κλίμακες τιμών των δεικτών Lden και Lnight 5 dB, όπως ορίζεται στο Παράρτημα VII.

 

8. Για τα πολεοδομικά συγκροτήματα, εκπονούνται ειδικοί στρατηγικοί χάρτες θορύβου για τους θορύβους οδικής, σιδηροδρομικής και αεροπορικής κυκλοφορίας και για τους βιομηχανικούς θορύβους. Μπορούν να καταρτίζονται χάρτες και για άλλες πηγές θορύβου.

 

9. Η αρμόδια αρχή καθοδηγείται περαιτέρω από κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τους χάρτες θορύβου, τη χαρτογράφηση του θορύβου και το σχετικό λογισμικό που ετοιμάζεται από την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

(Άρθρο 9)

 

1. Τα σχέδια δράσης πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Περιγραφή του πολεοδομικού συγκροτήματος, των οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων ή των αεροδρομίων και άλλων πηγών θορύβου που λαμβάνονται υπόψη:

 

α) την υπεύθυνη αρχή,

β) το νομικό πλαίσιο,

γ) τις τυχόν ισχύουσες οριακές τιμές σύμφωνα με το άρθρο 6,

δ) την περίληψη αποτελεσμάτων της χαρτογράφησης θορύβου,

ε) την εκτίμηση του αριθμού ατόμων που εκτίθενται στο θόρυβο, την επισήμανση προβλημάτων και καταστάσεων προς βελτίωση,

στ) το ιστορικό των δημόσιων διαβουλεύσεων που διοργανώθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 9,

ζ) τα μέτρα κατά του θορύβου τα οποία ήδη εφαρμόζονται και τα σχέδια τα οποία προετοιμάζονται,

η) τις σχεδιαζόμενες δράσεις για τα επόμενα πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διατήρηση των ήσυχων περιοχών,

θ) τη μακροπρόθεσμη στρατηγική,

ι) τα χρηματοοικονομικά δεδομένα (εφόσον υπάρχουν) όπως προϋπολογισμοί, αξιολόγηση κόστους/ απόδοσης, αξιολόγηση κόστους/ ωφελείας, ια) τις προβλεπόμενες διατάξεις για την αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης.

 

2. Στις δράσεις που σχεδιάζουν οι τοπικές αρχές στους αντίστοιχους τομείς της αρμοδιότητάς τους, μπορούν να συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

 

α) κυκλοφοριακός σχεδιασμός,

β) χωροταξικός σχεδιασμός,

γ) τεχνικά μέτρα επί των πηγών θορύβου,

δ) επιλογή πηγών χαμηλότερου θορύβου,

ε) περιορισμοί στη διάδοση των θορύβων,

στ) κανονιστικά ή οικονομικά μέτρα ή κίνητρα.

 

3. Κάθε σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτιμήσεις αναφορικά με τη μείωση του αριθμού των επηρεαζόμενων ατόμων (ενοχλήσεις, διαταραχές ύπνου ή άλλο).

 

4. Κατά την ετοιμασία των σχετικών δράσεων λαμβάνονται υπόψη κατευθυντήριες γραμμές με περαιτέρω οδηγίες για τα σχέδια δράσης, τις οποίες δυνατόν να ετοιμάσει η Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Άρθρο 11)

 

Τα δεδομένα που πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή έχουν ως εξής:

 

1. Για τα πολεοδομικά συγκροτήματα:

 

1.1 Σύντομη περιγραφή του πολεοδομικού συγκροτήματος: γεωγραφική θέση, μέγεθος,, αριθμός κατοίκων.

 

1.2 Αρμόδια αρχή.

 

1.3 Προγράμματα ελέγχου θορύβου που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν και εφαρμοζόμενα μέτρα κατά του θορύβου.

 

1.4 Εφαρμοζόμενες μέθοδοι υπολογισμού ή μέτρησης.

 

1.5Υπολογιζόμενος αριθμός ατόμων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε κατοικίες εκτεθειμένες στα ακόλουθα επίπεδα του Lden (σε dB) σε ύψος τεσσάρων μέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, χωριστά για θορύβους από οδική, σιδηροδρομική και αεροπορική κυκλοφορία και από βιομηχανικές πηγές. Οι αριθμοί δίδονται κατά προσέγγιση εκατοντάδας (π.χ.: 5.200 = μεταξύ 5.150 και 5.249 ατόμων, 100 = μεταξύ 50 και 149, O = λιγότερο από 50 άτομα).

 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον είναι σκόπιμο και εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία, πόσα άτομα των παραπάνω κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν:

 

α) ειδική μόνωση κατά του συγκεκριμένου θορύβου, δηλαδή ειδική μόνωση κτιρίου κατά ενός ή περισσότερων τύπων περιβαλλοντικού θορύβου σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις αερισμού ή κλιματισμού που να επιτρέπουν τη διατήρηση υψηλών τιμών μόνωσης κατά του περιβαλλοντικού θορύβου,

 

β) ήσυχη πρόσοψη, δηλαδή πρόσοψη κατοικίας στην οποία η τιμή Lden σε ύψος τεσσάρων μέτρων από το έδαφος και σε απόσταση δύο μέτρων από την πρόσοψη, για το θόρυβο που εκπέμπεται από μια συγκεκριμένη πηγή, είναι κατά 20 dB τουλάχιστον κατώτερη από ότι στην πρόσοψη με την υψηλότερη τιμή Lden.

 

Αναφέρεται, επίσης, πως οι οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες και τα αεροδρόμια, κατά την έννοια του άρθρου 3, συμβάλλουν στην προαναφερόμενη κατάσταση.

 

1.6 Ο εκτιμούμενος συνολικός αριθμός ατόμων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε κατοικίες εκτεθειμένες σε κάποια από τις εξής ζώνες τιμών του Lnight σε dB και σε ύψος τεσσάρων μέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη:

 

50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, χωριστά για θορύβους οδικής, σιδηροδρομικής και αεροπορικής κυκλοφορίας και για βιομηχανικές πηγές. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία και είναι σκόπιμο, πόσα άτομα των παραπάνω κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν:

 

α) ειδική μόνωση κατά του συγκεκριμένου θορύβου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.5 πιο πάνω,.

 

β) ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.5 πιο πάνω.

 

Αναφέρεται, επίσης, πως οι οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες και. τα αεροδρόμια συμβάλλουν στην προαναφερόμενη κατάσταση.

 

1.7 Όταν χρησιμοποιείται γραφική παράσταση, στους στρατηγικούς χάρτες πρέπει να φαίνονται τουλάχιστοn οι ισοθορυβικές καμπύλες 60, 65, 70 και 75 dB.

 

1.8 Περίληψη του σχεδίου δράσης,, το πολύ δέκα σελίδων, με όλες τις σημαντικές πτυχές που αναφέρονται στο Παράρτημα VI.

 

2. Οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες και αεροδρόμια.

 

2.1 Γενική περιγραφή των οδικών ή σιδηροδρομικών αξόνων ή των αεροδρομίων: γεωγραφική θέση, μέγεθος, δεδομένα περί της κυκλοφορίας.

 

2.2 Χαρακτηριστικά των περιχώρων: πολεοδομικά συγκροτήματα, χωριά, ύπαιθρος ή άλλο, πληροφορίες για τις χρήσεις γης, άλλες σημαντικές πηγές θορύβου.

 

2.3 Προγράμματα ελέγχου των θορύβων που έγιναν στο παρελθόν και εφαρμοζόμενα μέτρα κατά του θορύβου.

 

2.4 Εφαρμοζόμενες μέθοδοι υπολογισμού και μέτρησης.

 

2.5 Ο εκτιμούμενος συνολικός αριθμός ατόμων (σε εκατοντάδες) εκτός πολεοδομικών συγκροτημάτων που ζουν σε κατοικίες που εκτίθενται σε μια από τις ακόλουθες ζώνες τιμών του Lden (σε dB) και σε ύψος τεσσάρων μέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη: 55-59, 60-64, 65-69. 70-74, > 75.

 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία και είναι σκόπιμο, πόσα άτομα των παραπάνω κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν:

 

α) ειδική μόνωση κατά του συγκεκριμένου θορύβου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.5 πιο πάνω,

β) ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.5 πιο πάνω.

 

2.6 Ο εκτιμούμενος συνολικός αριθμός ατόμων (σε εκατοντάδες) εκτός πολεοδομικών συγκροτημάτων που ζουν σε κατοικίες που εκτίθεται σε κάποια από τις ακόλουθες ζώνες τιμών του Lnight (σε dB) και σε ύψος τεσσάρων μέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. Τα στοιχεία αυτά μπορούν, επίσης να υπολογισθούν για τη ζώνη τιμών των 45-49 πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10.

 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία και είναι σκόπιμο, πόσα άτομα των παραπάνω κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν:

 

α) ειδική μόνωση κατά του συγκεκριμένου θορύβου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.5 πιο πάνω,

β) ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.5 πιο πάνω.

 

2.7 Η συνολική έκταση (σε km2) που εκτίθεται σε τιμές του Lden υψηλότερες των 55 65 και 75 dB: αντιστοίχως. Επιπλέον, ο εκτιμούμενος συνολικός αριθμός κτιρίων (σε εκατοντάδες) και ο εκτιμούμενος συνολικός αριθμός ατόμων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε καθεμιά από τις προαναφερόμενες περιοχές. Οι αριθμοί αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν τα πολεοδομικά συγκροτήματα.

 

Οι ισοθορυβικές καμπύλες 55 και 65 dB πρέπει να εμφαίνονται, επίσης, σε έναν ή περισσότερους χάρτες, όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση των χωριών, πόλεων και πολεοδομικών συγκροτημάτων εντός των καμπυλών αυτών.

 

2.8 Περίληψη του σχεδίου δράσης, το πολύ δέκα σελίδων, με όλες τις σημαντικές πτυχές που αναφέρονται στο Παράρτημα VI.

 

3. Κατευθυντήριες γραμμές.

 

Η αρμόδια αρχή καθοδηγείται από κατευθυντήριες γραμμές με περαιτέρω οδηγίες για την προαναφερόμενη παροχή πληροφοριών τις οποίες ετοίμασε η Επιτροπή.

Σημείωση
3 του Ν. 147(Ι)/2021Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 147(Ι)/2021]

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2021.