Προοίμιο
ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«άδεια» σημαίνει άδεια εκπο΅πής αερίων θερ΅οκηπίου που εκδίδεται σύ΅φωνα ΅ε τα άρθρα 8, 9 και 10·

«αέρια θερ΅οκηπίου» σημαίνει τα αέρια που απαριθ΅ούνται στο Παράρτη΅α ΙΙ·

«Aπόφαση 2002/358/ΕΚ» σημαίνει την απόφαση αριθ. 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ'ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Απόφαση 280/2004/ΕΚ» σημαίνει την απόφαση αριθ.280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό·

«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει Δήμο ή Κοινοτικό Συμβούλιο·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το λειτουργό που εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως αρχιεπιθεωρητής με βάση το άρθρο 26(1)·

«δημόσια αρχή» σημαίνει το κράτος, κρατική υπηρεσία, αρχή που καθιδρύεται με βάση νόμο, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμό δημοσίου δικαίου, τις ενώσεις που συγκροτούνται από μία ή περισσότερες από αυτές τις αρχές ή από ένα ή περισσότερους από αυτούς τους οργανισμούς και περιλαμβάνει δημόσια επιχείρηση·

«δημόσια επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«δικαίω΅α» σημαίνει το δικαίω΅α εκπο΅πής ενός τόνου ισοδύνα΅ου διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια καθορισ΅ένης περιόδου, το οποίο ισχύει μόνο για τους σκοπούς της τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου και το οποίο ΅πορεί να μεταβιβάζεται σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«δραστηριότητα έργου» σημαίνει  δραστηριότητα έργου, η οποία έχει εγκριθεί από ένα ή περισσότερα μέρη του παραρτήματος 1 της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 ή 12 του Πρωτόκολλου και τις αποφάσεις  που λαμβάνονται με βάση τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο·

«εγκατάσταση» σημαίνει τη σταθερή τεχνική μονάδα όπου διεξάγονται ΅ία ή περισσότερες δραστηριότητες απαριθ΅ού΅ενες στο Παράρτη΅α Ι και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες ά΅εσα σχετιζό΅ενες ΅ε αυτές, οι οποίες συνδέονται, τεχνικά, ΅ε τις διεξαγό΅ενες δραστηριότητες στο συγκεκρι΅ένο τόπο και θα ΅πορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις εκπο΅πές και τη ρύπανση·

«εκπο΅πές» σημαίνει την απελευθέρωση αερίων θερ΅οκηπίου στην ατ΅όσφαιρα από πηγές ΅ιας εγκατάστασης·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«ιδιωτικός φορέας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου·

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα πρόσωπα και περιλαμβάνει ενώσεις, οργανώσεις ή ο΅άδες προσώπων·

«κοινοτική νομοθεσία» σημαίνει το σύνολο των κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη·

«κοινοτικό κεκτημένο» σημαίνει την κοινοτική νομοθεσία και περιλαμβάνει τις προσωρινές  παρεκκλίσεις  κρατών μελών, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, όπως καθορίζονται στις οικείες  Συνθήκες  Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπουργείο ή υπηρεσία που υπάγεται σε υπουργείο ή σε ανεξάρτητο αξιωματούχο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τμήμα, κλάδο ή υπηρεσία υπουργείου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«μέρος του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης» σημαίνει συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης, το οποίο αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης, και έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο, σύμφωνα με το σημείο 7 του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο που τηρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22·

«μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου·

«μηχανισμός κοινής εφαρμογής» σημαίνει το μηχανισμό κοινής εφαρμογής που προβλέπεται στο Πρωτόκολλο·

«μονάδα μείωσης των εκπομπών» ή «ERU» σημαίνει μονάδα, η οποία εκχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου και τις αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο·

«νεοεισερχό΅ενος» σημαίνει κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται ΅ία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτη΅α Ι και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπο΅πής αερίων θερ΅οκηπίου ή ενη΅έρωση της άδειας εκπο΅πής αερίων θερ΅οκηπίου λόγω αλλαγής στη φύση ή στη λειτουργία ή λόγω επέκτασης της εγκατάστασης, ύστερα από την κοινοποίηση στην Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Κατανο΅ής·

«Οδηγία 2003/87/ΕΚ» σημαίνει την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«οργανισμός δημοσίου δικαίου» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό  το άρθρο 2 του περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«πιστοποιημένη μείωση των επομπών» ή «CER» σημαίνει μονάδα, η οποία εκχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου και τις αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο·

«Πρωτόκολλο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκπομπές  Αερίων που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Κυρωτικού) Νόμου·

«Σύμβαση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (Κυρωτικού) Νόμου του 1997·

«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 24 του παρόντος Νόμου·

«σύστημα» σημαίνει το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που θεσπίζεται με βάση την Οδηγία 2003/87/ΕΚ, της οποίας οι διατάξεις ενσωματώνονται στην έννομη τάξη της Δημοκρατίας με τον παρόντα Νόμο·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία που κυρώθηκε με τον περί της Συμφωνίας Συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο του 2004 και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικός) Νόμο του 2004·

«Σχέδιο» σημαίνει το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής που ετοιμάζεται με βάση το άρθρο 20 του παρόντος Νόμου·

«τόνος ισοδύνα΅ου διοξειδίου του άνθρακα» σημαίνει ένα ΅ετρικό τόνο διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ή ποσότητα οποιουδήποτε άλλου αερίου θερ΅οκηπίου απαριθ΅ού΅ενου στο Παράρτη΅α ΙΙ, ΅ε ένα ισοδύνα΅ο δυνα΅ικό θέρ΅ανσης του πλανήτη·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«υφιστάμενη εγκατάσταση» σημαίνει εγκατάσταση που λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου·

«φορέας εκ΅ετάλλευσης» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο εκ΅εταλλεύεται ή διευθύνει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί αποφασιστικές οικονο΅ικές εξουσίες όσον αφορά την τεχνική λειτουργία της εγκατάστασης·

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η καθιέρωση ενός συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, από εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, προκειμένου να προωθηθεί η μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ, κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικά αποτελεσματικό.

(2) Ο παρών νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων απορρέουν από τον περί Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου του 2003.

Αρμόδια αρχή

4. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ορίζεται ο Υπουργός.

Έκδοση Κανονισμών

5.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, εκδίδει Κανονισμούς που απαιτούνται για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον καθορισμό νέων δραστηριοτήτων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, οι οποίες να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου

(β) τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αδειοδότηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων

(γ) την επιβολή τελών ή άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

(3) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29, να προβλέπουν κυρώσεις για τυχόν παραβιάσεις των διατάξεων των Κανονισμών, οι οποίες να μην υπερβαίνουν τον ένα χρόνο φυλάκιση και £10000 χρηματική ποινή.

(4) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να εξουσιοδοτούν την αρμόδια αρχή να εκδίδει διατάγματα με τα οποία ρυθμίζονται τεχνικής και διοικητικής φύσεως θέματα.

(5) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (4), τα διατάγματα αυτά μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον καθορισμό ελέγχων και επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις

(β) την κατάρτιση προγραμμάτων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και την πληροφόρηση και συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία κατάρτισης των προγραμμάτων αυτών

(γ) τον καθορισμό προθεσμιών εντός των οποίων διενεργούνται ορισμένες ενέργειες που προβλέπονται στους Κανονισμούς

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή Ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων ή προτύπων τα οποία έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002.

Συντονισμός διαδικασιών

6. Όταν υποβάλλεται αίτηση για άδεια με βάση τον παρόντα Νόμο και η αίτηση αφορά εγκατάσταση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου του 2003, ο Υπουργός διαβουλεύεται με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς του αναγκαίου συντονισμού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
’δεια εκπο΅πής αερίων θερ΅οκηπίου

7. Κάθε εγκατάσταση που πραγματοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα περιλαμβανόμενη στο Παράρτημα Ι, η οποία οδηγεί σε εκπο΅πές οριζό΅ενες σε σχέση ΅ε την εν λόγω δραστηριότητα, οφείλει να εξασφαλίσει άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου από την αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Αιτήσεις αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

8.-(1) Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση οφείλει να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για χορήγηση άδειας εκπο΅πής αερίων θερ΅οκηπίου μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε νέα εγκατάσταση οφείλει να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για χορήγηση άδειας εκπο΅πής αερίων θερ΅οκηπίου πριν αυτή τεθεί σε λειτουργία.

Προϋποθέσεις και περιεχόμενο της άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

9.-(1) Αίτηση για χορήγηση άδειας εκπο΅πής αερίων θερ΅οκηπίου θα υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή σε ειδικό έντυπο που καθορίζει στο οποίο περιλαμβάνεται περιγραφή τουλάχιστον των πιο κάτω:

(α) Της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της, καθώς και της χρησιμοποιούμενης από αυτή τεχνολογίας

(β) των πρώτων και των βοηθητικών υλών η χρήση των οποίων είναι πιθανό να οδηγήσει σε εκπομπές αερίων απαριθμούμενων στο Παράρτημα ΙΙ

(γ) των πηγών οποιωνδήποτε αερίων απαριθμούμενων στο Παράρτημα ΙΙ τα οποία εκπέμπονται ή δυνατό να εκπέμπονται από την εγκατάσταση, και

(δ) των μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών και των σχετικών εκθέσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που υιοθετούνται βάσει του άρθρου 18.

(2) Επιπρόσθετα από τις πληροφορίες που αναφέρεται στο εδάφιο (1), στο έντυπο πρέπει να περιλαμβάνεται, επίσης, μη τεχνικού περιεχομένου περίληψη των λεπτομερειών αναφορικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Εφόσον αυτό αιτιολογείται από τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, μαζί με τις άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται, είναι δυνατό να ζητείται και η υποβολή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας, στοιχείου ή μελέτης που ο Υπουργός κρίνει αναγκαία για την πλήρη αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στο έντυπο που υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (1).

΄Εκδοση άδειας

10.-(1) Η άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου χορηγείται από την αρμόδια αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σύμφωνα ΅ε την άδεια επιτρέπονται οι εκπο΅πές αερίων θερ΅οκηπίου από ολόκληρη την εγκατάσταση ή τ΅ή΅α της, εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει ότι ο φορέας εκ΅ετάλλευσης είναι ικανός να υπολογίζει τις εκπο΅πές και να υποβάλλει εκθέσεις γι' αυτές.

(2) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ΅πορεί να καλύπτει ΅ία ή περισσότερες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στον ίδιο τόπο και υπό τον ίδιο φορέα εκ΅ετάλλευσης.

(3) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) Το όνο΅α και τη διεύθυνση του φορέα εκ΅ετάλλευσης

(β) περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εκπο΅πών από την εγκατάσταση

(γ) απαιτήσεις παρακολούθησης, στις οποίες καθορίζονται η ΅εθοδολογία και η συχνότητα παρακολούθησης

(δ) απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και

(ε) υποχρέωση παράδοσης δικαιω΅άτων ίσων ΅ε τις συνολικές εκπο΅πές της εγκατάστασης ανά η΅ερολογιακό έτος, όπως πιστοποιούνται σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 15, ΅έσα σε τέσσερις ΅ήνες από τη λήξη του υπό αναφορά έτους.

(4) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ισχύει για την περίοδο που η αρμόδια αρχή ορίζει για κάθε εγκατάσταση και δύναται να ανανεωθεί μετά από αίτηση για ανανέωση η οποία υποβάλλεται από τον φορέα εκμετάλλευσης τουλάχιστο 6 μήνες πριν από την λήξη της άδειας.

Όροι άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

11.-(1) Κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας, η αρμόδια αρχή δύναται να επισυνάψει σε αυτή οποιουσδήποτε όρους οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Οι όροι που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δυνατό να περιλαμβάνουν -

(α) Όρους που η αρμόδια αρχή θεωρεί κατάλληλους για να διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την εγκατάσταση παρακολουθούνται και καταγράφονται οι όροι δυνατό να αφορούν -

(i) τις μεθόδους παρακολούθησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη συχνότητα παρακολούθησης που πρέπει ο φορέας εκμετάλλευσης να εφαρμόζει, και

(ii) εκθέσεις που θα πρέπει να υποβάλλονται από το φορέα εκμετάλλευσης σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της εγκατάστασης

(β) τη διαδικασία εξακρίβωσης των εκθέσεων που θα υποβάλλονται, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα V

(γ) τις υποχρέωσεις για ενημέρωση από το φορέα εκμετάλλευσης της αρμόδιας αρχής για απρόοπτους παράγοντες που τυχόν προκύπτουν και που πιθανόν να επηρεάσουν την εγκατάσταση ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να επισυνάψει στην άδεια όρους οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης θα παραδίδει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να επισυνάψει στην άδεια όρους οι οποίοι αφορούν την περίοδο όπου η εγκατάσταση έχει τυχόν εγκριθεί για προσωρινή εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 12 οι όροι δυνατόν να αφορούν -

(α) Την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να υπόκειται σε απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης ισοδύναμες προς εκείνες των εδαφίων (2) και (3), και

(β) την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε σχεδιαζό΅ενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας, ή κάθε επέκταση της εγκατάστασης η οποία ΅πορεί να απαιτεί ενη΅έρωση της άδειας εκπο΅πών αερίων θερ΅οκηπίου για την περίοδο της προσωρινής εξαίρεσης, τουλάχιστο δυο μήνες πριν τη λήξη της περιόδου προσωρινής εξαίρεσης.

Εξαιρέσεις εγκαταστάσεων

12. Εάν ζητηθεί γραπτώς από οποιοδήποτε φορέα εκμετάλλευσης, η αρμόδια αρχή μπορεί, ύστερα από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, να εγκρίνει προσωρινή εξαίρεση εγκατάστασης από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπό τον όρο ότι η εξαίρεση θα τύχει της σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή μετά από αίτημα της αρμόδιας αρχής.

Αλλαγές που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις

13.-(1) Ο φορέας εκ΅ετάλλευσης οφείλει να ενη΅ερώνει την αρ΅όδια αρχή για κάθε σχεδιαζό΅ενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας της εγκατάστασης ή επέκτασή της η οποία ΅πορεί να απαιτεί ενη΅έρωση της άδειας εκπο΅πής αερίων θερ΅οκηπίου, και εάν ενδείκνυται, η αρ΅όδια αρχή ενη΅ερώνει κατάλληλα την άδεια.

(2) Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα, η αρ΅όδια αρχή ενη΅ερώνει την άδεια ώστε να περιληφθεί το όνο΅α και η διεύθυνση του νέου φορέα.

Ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας

14. (1) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλέσει ή τροποποιήσει την άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ή οποιοδήποτε όρο έχει τεθεί σε αυτή ή να προσθέσει νέο όρο σε αυτή, όταν προκύψουν τέτοιες αλλαγές σχετικά με την εγκατάσταση, ώστε αυτό να επιβάλλεται.

(2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τη σχετική απόφαση για ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ή των όρων της άδειας, αφού λάβει και σχετική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Μεταβίβαση δικαιωμάτων άδειας

15.-(1) Η αρμόδια αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση σε άλλο πρόσωπο μέρους ή όλων των δικαιωμάτων της άδειας, εάν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν σχετική αίτηση.

(2) Η αίτηση για μεταβίβαση δικαιωμάτων υποβάλλεται από κοινού από το φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ('ο εκχωρητής') και το ενδιαφερόμενο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων πρόσωπο ("ο εκδοχέας"). Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή σε ειδικό έντυπο και συνοδεύεται από την άδεια που κατέχει ο εκχωρητής.

(3) Η αίτηση για μεταβίβαση δικαιωμάτων θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει και το όνο΅α, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση του εκχωρητή και του εκδοχέα.

(4) Σε περιπτώσεις που ο εκχωρητής επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος των δικαιωμάτων της άδειας στον εκδοχέα, στην αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα πιο κάτω:

(α) Προσδιορισμός της δραστηριότητάς της, εγκατάστασης όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι, από την οποία, θα γίνει η μεταφορά δικαιωμάτων, και

(β) προσδιορισμός της εγκατάστασης, από την οποία, θα γίνει η μεταφορά δικαιωμάτων.

(5) Η αρμόδια αρχή εγκρίνει τη μεταβίβαση δικαιωμάτων εκτός από τις περιπτώσεις όπου:

(α) Ο προτεινόμενος εκχωρητής δε θα είναι ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, και

(β) ο προτεινόμενος εκχωρητής δεν τηρεί τους όρους της άδειας που αφορούν την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων.

(6) Μετά την έγκριση μεταβίβασης δικαιωμάτων, η αρμόδια αρχή:

(α) Στην περίπτωση μεταβίβασης μέρους των δικαιωμάτων από τον εκχωρητή στον εκδοχέα -

(i) εκδίδει νέα άδεια στον εκχωρητή η οποία -

(αα) ισχύει για τη δραστηριότητα του εκχωρητή,

(ββ) προσδιορίζει την εγκατάσταση του εκχωρητή, και

(γγ) περιέχει όρους όπως αυτοί που δύνανται να περιληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 10

(ii) επιστρέφει την αρχική άδεια αναθεωρημένη με την αναγραφή της μεταβίβασης δικαιωμάτων και τροποποιημένη περιλαμβάνοντας τα πιο κάτω:

(αα) τον προσδιορισμό της δραστηριότητας της περιλαμβανόμενης στο Παράρτημα Ι και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από αυτή,

(ββ) τον προσδιορισμό της εγκατάστασης, και

(γγ) τους νέους όρους που θα ισχύουν μετά τη μεταβίβαση όπως αυτοί δύνανται να περιληφθούν σύμφωνα με το ’ρθρο 10

(β) στην περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης της ποσότητας των δικαιωμάτων της άδειας από τον εκχωρητή στον εκδοχέα, η άδεια αναθεωρείται και τροποποιείται με το όνομα και τα άλλα στοιχεία του εκδοχέα, ο οποίος στο εξής θα καλείται ο φορέας εκμετάλλευσης της εκχωρούσας εγκατάστασης.

(7)(α) Σε περίπτωση μεταβίβασης των δικαιωμάτων της άδειας από τον εκχωρητή στον εκδοχέα, η μεταβίβαση ισχύει από την ημερομηνία που συμφωνείται από τους αιτητές και καθορίζεται στην αναθεωρημένη άδεια.

(β) Στην περίπτωση μεταβίβασης μέρους των δικαιωμάτων της άδειας από τον εκχωρητή στον εκδοχέα:

(α) Η μεταβίβαση ισχύει από την ημερομηνία που συμφωνείται από τους αιτητές και καθορίζεται στη νέα άδεια που εκδίδεται, και

(β) οι όροι της άδειας, που θα ισχύουν μετά τη μεταβίβαση, θα είναι οι ίδιοι με τους όρους της αρχικής άδειας πριν από την εν λόγω μεταβίβαση.

Επιστροφή δικαιωμάτων άδειας

16. Κάθε αδειοδοτημένη, με βάση τον παρόντα Νόμο, εγκατάσταση που τερματίζει τη λειτουργία οποιασδήποτε δραστηριότητας περιλαμβανόμενης στο Παράρτημα Ι, η οποία οδηγεί σε εκπο΅πές οριζό΅ενες σε σχέση ΅ε την εν λόγω δραστηριότητα, οφείλει—

(α) Στην περίπτωση που τερματίζει τη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης, να παραδίδει στην αρμόδια αρχή την άδεια καθώς και αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση όπως αυτό καθορίζεται στους όρους της άδειας

(β) στην περίπτωση που τερματίζει τη λειτουργία μίας ή ορισμένων δραστηριοτήτων της, να παραδίδει στην αρμόδια αρχή αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στις εκπομπές από τις εν λόγω δραστηριότητες της εγκατάστασης όπως αυτό καθορίζεται στους όρους της άδειας.

Ακύρωση δικαιωμάτων άδειας

17.-(1) Η αρμόδια αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να ακυρώσει, άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που χορηγήθηκε σε εγκατάσταση, στο σύνολό της ή μέρος της, ειδοποιώντας ταυτόχρονα με επιστολή το φορέα εκμετάλλευσης της εν λόγω εγκατάστασης, όταν για οποιοδήποτε λόγο οι συνθήκες υπό τις οποίες η αρχική άδεια εκδόθηκε, διαφοροποιούνται κατά τρόπο που να δικαιολογούν τέτοια ακύρωση.

(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) και σύμφωνα με το εδάφιο (3), η αρμόδια αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να ειδοποιήσει με επιστολή, για ακύρωση δικαιωμάτων άδειας όταν-

(α) Ο κάτοχος άδειας παύσει να είναι ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης που πραγματοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα περιλαμβανόμενη στο Παράρτημα Ι, ή

(β) όταν δεν πραγματοποιείται στην εγκατάσταση οποιαδήποτε δραστηριότητα περιλαμβανόμενη στο Παράρτημα Ι.

(3) Η άδεια εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να ακυρωθεί από την αρμόδια αρχή για σκοπούς που αναφέρεται στο εδάφιο (2) αφού πρώτα ολοκληρωθεί η σχετική περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 20, εάν το Σχέδιο προβλέπει για αυτή την περίοδο την παραχώρηση δικαιωμάτων στο φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης που πραγματοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα περιλαμβανόμενη στο Παράρτημα Ι.

(4) Η ειδοποίηση ακύρωσης δικαιωμάτων άδειας μπορεί-

(α) Να ακυρώνει το σύνολο των δικαιωμάτων της άδειας, ή

(β) να ακυρώνει δικαιώματα που αφορούν συγκεκριμένη δραστηριότητα της εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.

(5) Η ειδοποίηση ακύρωσης δικαιωμάτων της άδειας πρέπει να καθορίζει-

(α) Στην περίπτωση ακύρωσης που αφορά το εδάφιο (4)(β), την ποσότητα των δικαιωμάτων της άδειας που ακυρώνονται, και

(β) σε όλες τις περιπτώσεις, την ημερομηνία από την οποία θα τίθεται σε ισχύ η ακύρωση των δικαιωμάτων της άδειας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι οχτώ μέρες από την αποστολή της ειδοποίησης ακύρωσης.

Εξακρίβωση

18.-(1) Η αρμόδια αρχή εξετάζει τις εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης βάσει του άρθρου 10 σύμφωνα με τα κριτήρια που εκτίθενται στο Παράρτημα V.

(2) Η αρμόδια αρχή αναστέλλει την άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, όταν η έκθεση που υποβάλλει έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, όσον αφορά τις εκπο΅πές κατά τη διάρκεια του προηγού΅ενου έτους ο φορέας εκ΅ετάλλευσης βάσει του εδαφίου (1) δεν κριθεί ως ικανοποιητική σύ΅φωνα ΅ε τα κριτήρια του Παραρτή΅ατος V και σε τέτοια περίπτωση δεν θα του επιτρέπει να πραγ΅ατοποιεί περαιτέρω ΅εταβιβάσεις δικαιω΅άτων ΅έχρις ότου η έκθεση κριθεί ως ικανοποιητική.

Κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων περί των εκπομπών

19.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός εκδίδει διάταγμα με το οποίο καθορίζει κατευθυντήριες γρα΅΅ές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων περί των εκπο΅πών αερίων θερ΅οκηπίου που καθορίζονται σε σχέση ΅ε τις απαριθ΅ού΅ενες στο Παράρτη΅α Ι δραστηριότητες.

(2) Οι κατευθυντήριες γρα΅΅ές που αναφέρονται στο εδάφιο (1), βασίζονται στις αρχές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων που αναφέρονται στο Παράρτη΅α IV.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Εθνικό Σχέδιο Κατανομής

20.-(1) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκδίδει διάταγμα με το οποίο καταρτίζει, για κάθε περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (2), Εθνικό Σχέδιο Κατανομής με τη συνολική ποσότητα δικαιω΅άτων που σκοπεύει να κατανεί΅ει για την περίοδο αυτή και τον τρόπο κατανο΅ής τους.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1) καθορίζονται οι ακόλουθες περίοδοι:

(α) Η τριετής περίοδος που αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2005 (πρώτη περίοδος), και

(β) πενταετείς περίοδοι, η πρώτη από τις οποίες αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 (δεύτερη και επακόλουθες περίοδοι).

(3) Το Σχέδιο βασίζεται σε αντικει΅ενικά και διαφανή κριτήρια, συ΅περιλα΅βανο΅ένων εκείνων που απαριθ΅ούνται στο Παράρτη΅α ΙΙΙ, λα΅βανο΅ένων δεόντως υπόψη των τυχόν παρατηρήσεων του κοινού.

(4) Ο Υπουργός για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη το Σχέδιο μέχρι την 1η Μαΐου 2004. Για τις μετέπειτα περιόδους, το Σχέδιο δη΅οσιεύεται και κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη ΅έλη δεκαοκτώ τουλάχιστον ΅ήνες πριν από την έναρξη της σχετικής περιόδου.

(5)(α) Πριν από κάθε χρονική περίοδο, που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή δημοσιεύει στο Σχέδιο-

(i) τη χρήση των ERU και των CER, στην οποία προτίθεται να προβεί· και

(ii) το ποσοστό της κατανομής που αφορά κάθε εγκατάσταση, μέχρι το ύψος του οποίου οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις ERU και τις CER που καθορίζονται στο σύστημα κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

(β) Η συνολική χρήση ERU και CER πρέπει να είναι συνεπής προς τις σχετικές υποχρεώσεις  συμπληρωματικότητας, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο και τη Σύμβαση, καθώς και τις αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει αυτών.

(6) Η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης 280/2004/ΕΚ, αναφέρει, ανά διετία, στην Επιτροπή το βαθμό στον οποίο η εσωτερική δράση αποτελεί πράγματι σημαντικό στοιχείο των προσπαθειών που αναλήφθηκαν σε εθνικό επίπεδο και το βαθμό στον οποίο η χρήση μηχανισμών έργου είναι πράγματι συμπληρωματική προς την εγχώρια δράση καθώς και τη μεταξύ τους αναλογία, σύμφωνα με τις σχετικές  διατάξεις του Πρωτοκόλλου και των αποφάσεων που λαμβάνονται με βάση αυτό.

Κατανομή δικαιωμάτων

21.-(1) Για κάθε περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 20, το Σχέδιο,

(α) Καθορίζει τις συνολικές ποσότητες δικαιωμάτων τα οποία θα κατανεμηθούν για συγκεκριμένη περίοδο, και

(β) καθορίζει τον αριθμό των δικαιω΅άτων τα οποία θα κατανεμηθούν στο φορέα εκ΅ετάλλευσης κάθε εγκατάστασης για κάθε δραστηριότητα περιλαμβανόμενη στο Παράρτημα Ι, κάθε χρόνο και κάθε συγκεκριμένη περίοδο.

(2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου η οποία βασίζεται στο Σχέδιο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν παρατηρήσεις του κοινού -

(α) Σχετικά με την πρώτη περίοδο, μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2004, και

(β) σχετικά με τη δεύτερη και τις επακόλουθες περιόδους, δώδεκα τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη της σχετικής περιόδου.

(3) Η αρ΅όδια αρχή εκχωρεί ΅έρος των συνολικών δικαιω΅άτων ποσότητας εκπο΅πών ανά έτος της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 20 έως τις 28 Φεβρουαρίου του οικείου έτους.

(4) Η συνολική ποσότητα δικαιω΅άτων που θα κατανεμηθούν για τις περιόδους που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 20 και η κατανο΅ή των εν λόγω δικαιω΅άτων στο φορέα εκ΅ετάλλευσης κάθε εγκατάστασης πρέπει να γίνει λα΅βάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη παροχής πρόσβασης στα δικαιώ΅ατα και για νεοεισερχο΅ένους.

Χρήση των CER και ERU από δραστηριότητες έργων στο σύστημα

21Α-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει σε φορείς εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν CER και ERU από δραστηριότητες έργων στο σύστημα, κατά τη διάρκεια έκαστης χρονικής περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 20, μέχρι ένα ποσοστό της κατανομής δικαιωμάτων σε κάθε εγκατάσταση, το οποίο προσδιορίζεται στο Σχέδιο για την εν λόγω περίοδο.

(β) Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (α) εξασφαλίζεται με την εκχώρηση και την άμεση παράδοση δικαιώματος από την αρμόδια αρχή σε αντάλλαγμα CER και ERU, την οποία κατέχει ο φορέας εκμετάλλευσης στο Μητρώο.

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), κατά τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 20, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει σε φορείς εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν CER από δραστηριότητες έργου στο σύστημα.

(β) Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (α) εξασφαλίζεται με την εκχώρηση και την άμεση παράδοση δικαιώματος από την αρμόδια αρχή σε αντάλλαγμα CER.

(γ) Η αρμόδια αρχή ακυρώνει CER, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί από τους φορείς εκμετάλλευσης κατά την περίοδο που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 20.

(3) Εξαιρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), όλες οι CER και ERU, που εκχωρούνται και δύνανται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο και τις μεταγενέστερες αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει αυτών, μπορούν να χρησιμοποιούνται στο σύστημα.

(4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του εδαφίου (3), και

(α) επειδή αναγνωρίζεται ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο και τις μεταγενέστερες αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει αυτών, η αρμόδια αρχή πρέπει να αποφεύγει να χρησιμοποιεί τις CER ΚΑΙ  ERU που προκύπτουν από πυρηνικές εγκαταστάσεις, και

(β) προκειμένου η Δημοκρατία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της, βάσει της παραγράφου (1) του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου και της Απόφασης 2002/358/ΕΚ.

οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τις CER και ERU που προκύπτουν από τέτοιες εγκαταστάσεις στο σύστημα, κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 και κατά την πρώτη πενταετή περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 20.

(5) Οι CER και ERU, που προκύπτουν από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής της χρήσης γης και δασοκομίας εξαιρούνται από τις διατάξεις του εδαφίου (3).

Δραστηριότητες έργων

21Β.-(1) Εξαιρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3). σε περίπτωση που η Δημοκρατία φιλοξενεί δραστηριότητες έργων. η αρμόδια αρχή δεν εκχωρεί ERU ή CER για μειώσεις ή περιορισμούς των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(2) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, για τις δραστηριότητες έργων του μηχανισμού κοινής εφαρμογής και του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης, οι οποίες μειώνουν ή περιορίζουν άμεσα τις εκπομπές εγκατάστασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής  του παρόντος Νόμου, μπορούν να εκχωρούνται ERU και CER, μόνον εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από το φορέα εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

(3) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και στην περίπτωση που η Δημοκρατία αποτελεί το κράτος μέλος προέλευσης των ERU ή CER, αναφορικά με τις δραστηριότητες έργων του μηχανισμού κοινής εφαρμογής και του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης, οι οποίες  μειώνουν ή περιορίζουν έμμεσα τις εκπομπές εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, μπορούν να εκχωρούνται ERU και CER, μόνον εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από το Μητρώο.

(4) Στην  περίπτωση που η  αρμόδια αρχή επιτρέψει σε ιδιωτικό φορέα ή δημόσια αρχή να συμμετάσχει σε δραστηριότητες έργων, η Δημοκρατία παραμένει υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο και η αρμόδια αρχή πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτή η συμμετοχή είναι συμβατή με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, τους όρους και τις διαδικασίες, που εγκρίνονται με βάση τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο.

(5) Στην περίπτωση δραστηριοτήτων υδροηλεκτρικών έργων με δυνατότητα παραγωγής άνω των 20 MW, η αρμόδια αρχή, κατά την έγκριση τέτοιων δραστηριοτήτων έργων, εξασφαλίζει ότι, κατά την εκτέλεση αυτών, τηρούνται τα σχετικά διεθνή κριτήρια και οι κατευθυντήριες γραμμές, περιλαμβανομένων εκείνων που καθορίζονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και από την Παγκόσμια Τράπεζα και εκείνων που περιέχονται στην ετήσια έκθεση του Νοεμβρίου 2000 της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Φράγματα "Φράγματα και Ανάπτυξη- Νέο πλαίσιο λήψεως αποφάσεων".

Μητρώο

22. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 32, η Αρμόδια Αρχή τηρεί ΅ητρώο προς επακριβή καταγραφή κάθε εκχώρησης, κατοχής, ΅εταβίβασης και ακύρωσης δικαιω΅άτων.

Ομαδοποίηση

23.-(1) Η αρμόδια αρχή δύνανται να επιτρέψει στους φορείς εκ΅ετάλλευσης των εγκαταστάσεων που ασκούν ΅ια από τις δραστηριότητες του Παραρτή΅ατος Ι να συγκροτούν ο΅άδα εγκαταστάσεων ΅ε την ίδια δραστηριότητα για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 ή για την πρώτη πενταετή περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 20, σύ΅φωνα ΅ε τα εδάφια (2) έως και (5) του παρόντος άρθρου.

(2) Οι φορείς εκ΅ετάλλευσης που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του Παραρτή΅ατος Ι και επιθυ΅ούν να συγκροτήσουν ο΅άδα, υποβάλλουν αίτηση στην αρ΅όδια αρχή, προσδιορίζοντας τις εγκαταστάσεις και την περίοδο για την οποία επιθυ΅ούν να συγκροτήσουν την ο΅άδα και προσκο΅ίζουν αποδείξεις ότι ο επι΅ελητής που ορίζεται με βάση το εδάφιο (3) θα δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (3) και (4).

(3) Οι φορείς εκ΅ετάλλευσης που επιθυ΅ούν να συγκροτήσουν την ανωτέρω ο΅άδα ορίζουν ως επι΅ελητή κατάλληλο πρόσωπο στο οποίο-

(α) εκχωρείται το σύνολο των δικαιω΅άτων που υπολογίζονται ανά εγκατάσταση των φορέων εκ΅ετάλλευσης, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21

(β) ανατίθεται η ευθύνη για την παράδοση δικαιω΅άτων ίσων προς τις συνολικές εκπο΅πές από τις εγκαταστάσεις της ο΅άδας κατά παρέκκλιση από την παράγραφο (ε) του εδαφίου (5) του άρθρου 9 και το εδάφιο (3) του άρθρου 11, και

(γ) επιβάλλονται περιορισ΅οί όσον αφορά την πραγ΅ατοποίηση περαιτέρω ΅εταβιβάσεων δικαιω΅άτων, όταν η έκθεση του φορέα εκ΅ετάλλευσης δεν κρίνεται ικανοποιητική, σύ΅φωνα ΅ε το εδάφιο (2) του άρθρου 20.

(4) Ο επι΅ελητής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 σχετικά ΅ε την επιστροφή επαρκών δικαιω΅άτων για την κάλυψη των συνολικών εκπο΅πών από εγκαταστάσεις της ο΅άδας.

(5) Αν ο επι΅ελητής δεν συ΅΅ορφωθεί με τις κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4, κάθε φορέας εκ΅ετάλλευσης εγκατάστασης στην ο΅άδα καθίσταται υπεύθυνος, δυνά΅ει του εδαφίου (3) του άρθρου 11 και του άρθρου 30 όσον αφορά τις εκπο΅πές της εγκατάστασής του.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Συμβουλευτική Επιτροπή

24.-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν:

(α) Ένας εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως πρόεδρος

(β) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

(δ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, και

(ε) ένας εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

(2) Ο κάθε φορέας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μπορεί να εκπροσωπείται σε κάθε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής από διαφορετικό εκπρόσωπο ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από ένα ή δύο συμβούλους.

(3) Σε κάθε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η παρουσία του Προέδρου και δύο μελών αποτελεί απαρτία.

(4) Οι συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρό της. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει έκτακτη συνεδρία αφού δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί και τέτοια συνεδρία συγκαλείται από τον Πρόεδρο μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία που ζητήθηκε η σύγκλησή της.

(5) Ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μεριμνά ώστε για κάθε συνεδρία στην οποία θα συζητηθεί θέμα που αφορά συγκεκριμένη εγκατάσταση, καλούνται έγκαιρα για να συμμετάσχουν στη συνεδρία εκπρόσωπος του Επάρχου και εκπρόσωπος της αρχής τοπικής διοίκησης στην περιοχή της οποίας ασκεί τις εργασίες της η εγκατάσταση. Οι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη συνεδρία χωρίς, όμως, να έχουν δικαίωμα ψήφου.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει την αρμόδια αρχή για τα θέματα που ορίζει ο παρών Νόμος.

(7) Ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή των ειδοποιήσεων για συνεδρίες, ώστε να παραληφθούν από τα μέλη της επτά τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρία. Στην ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικές με το κάθε θέμα που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί.

Γνώμη κοινού

25. Κατά την άσκηση των εξουσιών της, η αρμόδια αρχή είναι υποχρεωμένη, πριν την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και πριν την έκδοση του Σχεδίου, να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις του κοινού.

Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

26.-(1) Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Υπουργός εξουσιοδοτεί λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να ενεργεί ως Αρχιεπιθεωρητής και λειτουργούς του ίδιου Υπουργείου να ενεργούν ως επιθεωρητές.

(2) Ο Υπουργός, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δύναται να εξουσιοδοτεί λειτουργούς των υπουργείων αυτών ως επιθεωρητές για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(3) Τα ονόματα των λειτουργών που διορίζονται ως επιθεωρητές με βάση τα εδάφια (1) και (2), δημοσιεύονται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), ο Υπουργός μπορεί με σχετικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως θα καθορίζεται στην εξουσιοδότηση.

(5) Οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (4), ασκούν τα καθήκοντα τους υπό το συντονισμό του Αρχιεπιθεωρητή και η εξουσιοδότηση μπορεί να τερματίζεται σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σ΄ αυτή.

(6) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (4), μπορεί να λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τις υπηρεσίες που παρέχει, η οποία καθορίζεται από τον Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.

(7) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (4) οφείλουν -

(α) Να επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας που εκδίδει η αρμόδια αρχή, στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητά τους και

(β) να ενεργούν μόνο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που καθορίζει ο Νόμος.

Καθήκοντα και εξουσίες Επιθεωρητών

27.-(1) Οι Επιθεωρητές πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους των εγκαταστάσεων για να διαπιστώνεται κατά πόσο οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, ο Επιθεωρητής μπορεί -

(α) Να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά εγκαταστάσεων στα οποία διενεργείται ή υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι διενεργείται δραστηριότητα ή λαμβάνει χώρα διεργασία η οποία αποτελεί ή δυνατό να αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή είσοδος στα υποστατικά μπορεί να γίνει ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η δραστηριότητα ή η διεργασία ή σε οποιοδήποτε χρόνο

(β) να διενεργεί δοκιμές ή μετρήσεις τις οποίες κρίνει αναγκαίες στην εκτέλεση των καθηκόντων του

(γ) να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία οποιωνδήποτε κατασκευών, μηχανημάτων, συσκευών ή εξοπλισμού που βρίσκεται στα υποστατικά εγκατάστασης και να προβαίνει σε κινηματογραφήσεις ή φωτογραφίσεις εφόσον τις κρίνει αναγκαίες

(δ) να αξιώνει την παρουσίαση και να προβαίνει σε επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων που αφορούν ή σχετίζονται με την εγκατάσταση και τα οποία θεωρεί ότι περιέχουν πληροφορίες χρήσιμες για σκοπούς διερεύνησης οποιουδήποτε θέματος που αφορά την εγκατάσταση

(ε) να παραλαμβάνει και μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία ή δείγμα ουσίας που κρίνει ότι είναι αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή για σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου

(στ) να αξιώνει από το φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ή τον κάτοχο των υποστατικών στα οποία ευρίσκεται η εγκατάσταση, ή από τους αντιπροσώπους ή εργοδοτουμένους τους που είναι παρόντες, όπως -

(i) του παράσχουν ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών

(ii) θέσουν στη διάθεσή του εύλογες διευκολύνσεις ή μέσα για τη διενέργεια δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνει αναγκαίες για σκοπούς ελέγχου ή για διερεύνηση πιθανού αδικήματος ή παράβασης όρου της άδειας

(iii) του παράσχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχουν ή στις οποίες δυνατό να έχουν πρόσβαση και τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για το σκοπό έρευνας που διενεργεί

(ζ) να αξιώνει όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε μέρος τους, ή οποιαδήποτε μηχανήματα, συσκευές, εξοπλισμός ή ουσίες που βρίσκονται σ΄ αυτά, παραμείνουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για σκοπούς ελέγχου, δοκιμής, μέτρησης ή εξέτασης, νοουμένου ότι η συμμόρφωση με την αξίωση αυτή δεν συνεπάγεται τον τερματισμό ή τη διακοπή οποιασδήποτε ουσιώδους λειτουργίας της εγκατάστασης

(η) να αξιώνει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στα υποστατικά της εγκατάστασης ή είχε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διεργασία σ΄ αυτά εντός της περιόδου των τελευταίων τριών μηνών, όπως του παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση, εφόσον αυτές είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας που διενεργεί.

(3) Εάν ο Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει κατά τρόπο ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με τους όρους της άδειας, τότε έχει εξουσία να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ή επίβλεψη της εγκατάστασης, ειδοποίηση με την οποία -

(α) Αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους όρους της άδειας

(β) δίνει οδηγίες για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων

(γ) ορίζει χρονική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα και

(δ) αξιώνει όπως η λειτουργία της εγκατάστασης τερματιστεί μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου εφόσον δεν ληφθούν τα μέτρα που όρισε.

(4) Εάν κατά την είσοδό του στα υποστατικά οποιασδήποτε εγκατάστασης για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο επιθεωρητής θεωρεί ότι είναι αναγκαία η παρουσία και άλλου προσώπου που θα τον υποβοηθήσει στο έργο του, τότε μπορεί να συνοδεύεται είτε από αστυνομικό είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο ή τον Αρχιεπιθεωρητή και ο κάτοχος της άδειας ή ο αντιπρόσωπός του, οφείλει σε τέτοια περίπτωση να επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν λόγω προσώπου.

Ειδοποίηση βελτίωσης και απαγορευτική ειδοποίηση

28.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επιθεωρητής διαπιστώσει παραβίαση οποιουδήποτε όρου της άδειας, μπορεί να επιδώσει στον φορέα εκμετάλλευσης ειδοποίηση βελτίωσης η οποία -

(α) Θα αναφέρει ότι ο Επιθεωρητής διαπίστωσε παραβίαση όρου της άδειας,

(β) θα αναφέρει τον ή τους όρους της άδειας που έχουν παραβιαστεί, και

(γ) θα καθορίζει χρονική περίοδο, όχι μικρότερη από 21 ημέρες, μέσα στην οποία η παράβαση πρέπει να αρθεί.

(2) Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα που ορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης εντός της καθοριζόμενης χρονικής περιόδου, μπορεί να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση ή επιχείρηση, απαγορευτική ειδοποίηση.

(3) Η πιο πάνω απαγορευτική ειδοποίηση -

(α) Θα αναφέρει ότι ο Επιθεωρητής διαπίστωσε ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα που ορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης εντός της καθοριζόμενης χρονικής περιόδου,

(β) θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψη του Επιθεωρητή, δεν πληρούνται οι όροι της άδειας,

(γ) μπορεί να περιέχει οδηγίες για συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τήρηση των όρων, και

(δ) θα ορίζει xρονική περίοδο μετά την παρέλευση της οποίας η εγκατάσταση θα πρέπει να παύσει να λειτουργεί αν δεν τηρηθούν οι όροι της άδειας και αν δεν ληφθούν τα μέτρα για τα οποία έδωσε οδηγίες σύμφωνα με την παράγραφο (γ).

Αδικήματα και ποινές

29.- (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο -

(α) Προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη που σύμφωνα με το Νόμο ή οποιουσδήποτε κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται με βάση το Νόμο αποτελεί αδίκημα ή

(β) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς απαγόρευση ή υποχρέωση η οποία του επιβάλλεται από το Νόμο ή από οποιουσδήποτε κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται με βάση το Νόμο ή

(γ) αρνείται ή παραλείπει να τηρήσει οποιοδήποτε όρο άδειας η οποία του χορηγήθηκε με βάση το Νόμο,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(2) Εάν κατά την εκδίκαση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω αδικήματα, υπάρχει ισχυρισμός ότι η διάπραξή του έχει ή πρόκειται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει προσωρινό διάταγμα με το οποίο να απαγορεύει τη συνέχιση ή επανάληψη της πράξης ή παράλειψης μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης.

(3) Οι προϋποθέσεις εκδόσεως τέτοιου διατάγματος διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από το άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου, το άρθρο 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και τους σχετικούς περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

(4) Το προσωρινό διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μπορεί να εκδοθεί και μετά από μονομερή (ex parte) αίτηση κατ’ εφαρμογή, τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών. Στην περίπτωση αυτή για σκοπούς καταχώρησης ενστάσεως ή για να καταδειχθεί εκ μέρους του αντιδίκου λόγος ώστε να παύσει το εκδοθέν διάταγμα να παραμένει σε ισχύ, η σχετική προθεσμία που δύναται να τεθεί από το Δικαστήριο δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις ημέρες.

(5) Αν το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1), δεν υπακούει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Εάν για τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αδικήματα ευθύνεται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, σύμπραξη ή ανοχή-

(α) Oποιουδήποτε από τα μέλη του διοικητικού ή διαχειριστικού συμβουλίου ή της επιτροπής που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του εν λόγω νομικού προσώπου, ή

(β) του γενικού διευθυντή ή του διευθυντή ή του διευθύνοντος συμβούλου του νομικού προσώπου,

τότε η ποινική δίωξη για το αδίκημα μπορεί να στραφεί εναντίον του νομικού προσώπου και όλων ή οποιουδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα.

Κυρώσεις

30.-(1) Κάθε φορέας εκ΅ετάλλευσης που δεν παραδίδει έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους επαρκή δικαιώ΅ατα για την κάλυψη των εκπο΅πών κατά τη διάρκεια του προηγού΅ενου έτους, υπόκειται στην καταβολή διοικητικού προστί΅ου για υπέρβαση εκπο΅πών. Το πρόστι΅ο ανέρχεται σε 60 Λ.Κ. για κάθε τόνο εκπο΅πών ισοδυνά΅ου διοξειδίου του άνθρακα από την εν λόγω εγκατάσταση, για τον οποίο ο φορέας δεν παρέδωσε δικαιώ΅ατα:

Νοείται ότι, η καταβολή του διοικητικού προστί΅ου δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να παραδώσει, κατά την επιστροφή δικαιω΅άτων για το επό΅ενο η΅ερολογιακό έτος, δικαιώ΅ατα για ποσότητες εκπο΅πών ίσες ΅ε τις καθ' υπέρβαση εκπο΅πές.

(2) Το διοικητικό πρόστι΅ο για την τριετία που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005 ανέρχεται σε 25 Λ.Κ. για κάθε τόνο εκπο΅πών ισοδυνά΅ου διοξειδίου του άνθρακα από την εν λόγω εγκατάσταση, για τον οποίο ο φορέας δεν παρέδωσε δικαιώ΅ατα:

Νοείται ότι, η καταβολή του προστί΅ου δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να παραδώσει, κατά την επιστροφή δικαιω΅άτων για το επό΅ενο η΅ερολογιακό έτος, δικαιώ΅ατα για ποσότητες εκπο΅πών ίσες ΅ε τις καθ' υπέρβαση εκπο΅πές.

(3) Εάν εγκατάσταση παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή μπορεί αφού εξασφαλίσει σχετικό διάταγμα του δικαστηρίου, να προβεί στην προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της έως ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Η αρμόδια αρχή μπορεί, επίσης, να προβεί στην ανάκληση της χορηγηθείσας βάσει των άρθρων 8, 9, 10, ή 11 του παρόντος Νόμου άδειας, εάν η εγκατάσταση ή επιχείρηση παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα από την αρμόδια αρχή μέτρα ή εάν η λήψη αποτελεσματικών μέτρων είναι ανέφικτη.

(4) Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου, αρχίζει με την κοινοποίηση στον παραβάτη σχετικής έκθεσης που συντάσσεται από την αρμόδια αρχή και έγγραφης κλήτευσης προς τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του εντός διαστήματος πέντε ημερών από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του παραβάτη, για πέντε επιπλέον ημέρες.

(5) Το διοικητικό πρόστιμο που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2), εισπράττεται ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Πρόσβαση σε πληροφορίες

31. Τα πιο κάτω έγγραφα τίθενται στη διάθεση του κοινού από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τον περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμο:

(α) Αποφάσεις σχετικά με την κατανομή δικαιωμάτων,

(β) πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες έργων, στις οποίες συμμετέχει η Δημοκρατία ή εξουσιοδοτεί ιδιωτικό φορέα ή δημόσια αρχή να συμμετάσχει και

(γ) εκθέσεις για τις εκπομπές που απαιτούνται στο πλαίσιο της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και οι οποίες φυλάσσονται από την αρμόδια αρχή.

Αρχείο

32.-(1) Η αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται λεπτομέρειες για θέματα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο περιλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν-

(α) Τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, και

(β) τα αποτελέσματα των ελέγχων ή/ και μετρήσεων ή/ και υπολογισμών που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις.

(2) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, η αρμόδια αρχή μπορεί, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμου του 2000, να επιτρέψει εξαίρεση από την καταχώρηση στο αρχείο οποιασδήποτε κατηγορίας πληροφοριών, η δημοσίευση της οποίας μπορεί κατά τη γνώμη του—

(α) Να βλάψει σε βαθμό πέραν του εύλογου μέτρου ιδιωτικό συμφέρον, με την αποκάλυψη πληροφοριών αναφορικά με εμπορικό μυστικό, ή

(β) να βλάψει το δημόσιο συμφέρον.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμου του 2000, κάθε πρόσωπο δικαιούται έπειτα από αίτηση, να λαμβάνει αντίγραφο καταχώρησης του Αρχείου, έναντι καταβολής τέλους που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.

Τέλη

33.-(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί -

(α) Να επιβάλλει τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης για χορήγηση άδειας και

(β) για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η άδεια, να επιβάλλει ετήσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων της συνήθους παρακολούθησης και διεξαγωγής μετρήσεων ή/ και υπολογισμών των εκπομπών.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου εγκαθιστά εξοπλισμό μέτρησης ή και καταγραφής οποιασδήποτε ουσίας ή παραμέτρου στις εκπομπές, είτε οικειοθελώς είτε σύμφωνα με όρο της άδειας, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιστρέψει μέρος του ανωτέρω ετήσιου τέλους το οποίο θεωρεί εύλογο.

(3) Το ύψος των τελών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μπορεί να διαφέρει κατά περίπτωση.

ΜΕΡΟΣ V ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τροποποιήσεις Παραρτημάτων

34. Οι τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες για την προσαρμογή των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο και τη συμμόρφωση με διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, θεσπίζονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έκθεση προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

35.-(1) Κάθε χρόνο η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Η έκθεση συντάσσεται κατά τον τύπο και περιέχει τις πληροφορίες που ορίζει εκάστοτε η Επιτροπή.

(2) Στην έκθεση αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων, τη χρήση των ERU και CER στο σύστημα, τη λειτουργία του Μητρώου, την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, την εξακρίβωση, καθώς και σε θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/87/ΕΚ και τους παρόντες Νόμους και τους δυνάμει αυτών εκδιδομένους κανονισμούς και διατάγματα και με το φορολογικό καθεστώς των δικαιωμάτων, εφόσον τέτοιο καθεστώς υπάρχει.

Υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης και υποδομής

35Α. Η αρμόδια αρχή προσπαθεί να υποστηρίζει δραστηριότητες ανάπτυξης και υποδομής σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες με μεταβατική οικονομία, σύμφωνα με τη Σύμβαση, το  Πρωτόκολλο και οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται για την εφαρμογή τους, ώστε να τις βοηθήσει να επωφελούνται πλήρως, από το μηχανισμό κοινής εφαρμογής και το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης, κατά τρόπο που να ενισχύει τις στρατηγικές τους για αειφόρο ανάπτυξη, και να διευκολύνουν τη συμμετοχή φορέων στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων του μηχανισμού κοινής εφαρμογής και του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης.

Μεταβατική διάταξη

35Β. Μέχρι την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίζει ότι οι βάσεις για τις δραστηριότητες έργων όπως καθορίζονται σε  αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει της Σύμβασης ή του Πρωτοκόλλου, οι οποίες αναλαμβάνονται στις εν λόγω χώρες, είναι απολύτως σύμφωνες με το κοινοτικό κεκτημένο.

΄Εναρξη ισχύος

36. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(΄Αρθρο 3)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

1. Οι εγκαταστάσεις ή ΅έρη εγκαταστάσεων που χρησι΅οποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και δοκι΅ή νέων προϊόντων και διεργασιών δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο.

2. Οι κατωτέρω κατώτατες οριακές τι΅ές αναφέρονται εν γένει σε παραγωγικό δυνα΅ικό ή σε πραγ΅ατική παραγωγή. Όταν ένας φορέας εκ΅ετάλλευσης αναπτύσσει στην ίδια εγκατάσταση ή τον ίδιο χώρο εγκαταστάσεων διάφορες δραστηριότητες υπαγό΅ενες στην ίδια υποκατηγορία, το εκάστοτε δυνα΅ικό των δραστηριοτήτων αυτών αθροίζεται.

Δραστηριότητες Αέρια θερ΅οκηπίου
Ενεργειακές δραστηριότητες

Εγκαταστάσεις καύσεως ΅ε ονο΅αστική θερ΅ική κατανάλωση άνω των 20 MW (εκτός εγκαταστάσεων επικίνδυνων ή αστικών αποβλήτων)

∆ιυλιστήρια ορυκτελαίων

Οπτανθρακοποιεία

∆ιοξείδιο του άνθρακα

 

 

Παραγωγή και επεξεργασία σιδηρούχων ΅ετάλλων

Εγκαταστάσεις φρύξης ή θερ΅οσυσσω΅άτωσης ΅εταλλευ΅άτων (συ΅περιλα΅βανο΅ένων και θειούχων ΅εταλλευ΅άτων)

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενής ή δευτερογενής τήξη) συ΅περιλα΅βανο΅ένης και της συνεχούς χύτευσης, ΅ε δυνα΅ικότητα άνω των 2½  τόνων την ώρα

∆ιοξείδιο του άνθρακα

 

 

Βιο΅ηχανία ανόργανων υλών

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κλίνκερ τσι΅έντου σε περιστροφικούς κλιβάνους παραγωγικού δυνα΅ικού άνω των 500 τόνων την η΅έρα ή ασβέστου σε περιστροφικούς κλιβάνους παραγωγικού δυνα΅ικού άνω των 50 τόνων την η΅έρα ή σε άλλους κλιβάνους παραγωγικού δυνα΅ικού άνω των 50 τόνων την η΅έρα

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή γιαλιού, συ΅περιλα΅βανο΅ένων και ινών γιαλιού, ΅ε τηκτική ικανότητα άνω των 20 τόνων την η΅έρα

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κερα΅ικών προϊόντων ΅ε πύρωση, ιδίως δε κερα΅ιδιών, τούβλων, πυρί΅αχων τούβλων, πλακιδίων, πήλινων σκευών ή πορσελάνης, παραγωγικού δυνα΅ικού άνω των 75 τόνων την η΅έρα ή/ και χωρητικότητας κλιβάνων άνω των 4 m3 και πυκνότητας στοιβασίας ανά κλίβανο άνω των 300 kg/m3

∆ιοξείδιο του άνθρακα

 

 

 

 

 

’λλες δραστηριότητες

Βιο΅ηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή -

α) πολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη υλικά

β) χαρτιού και χαρτονιού παραγωγικού δυνα΅ικού άνω των 20 τόνων την η΅έρα

∆ιοξείδιο του άνθρακα

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(΄Αρθρο 3)

ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

 

∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Μεθάνιο (CH4)

Υποξείδιο του αζώτου (N2O)

Υδροφθοράνθρακες (HFCs)

Υπερφθοράνθρακες (PFCs)

Εξαφθοριούχο θείο (SF6)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ

(΄Αρθρο 20)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

 

1. Η συνολική ποσότητα των κατανε΅ητέων δικαιω΅άτων για τη σχετική περίοδο πρέπει να αντιστοιχεί προς την υποχρέωση της Δημοκρατίας να περιορίσει τις εκπο΅πές της βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση μπορεί να αναληφθεί από αυτή, λα΅βανο΅ένης υπόψη, αφενός, της αναλογίας συνολικών εκπο΅πών που τα δικαιώ΅ατα αυτά αντιπροσωπεύουν σε σύγκριση ΅ε τις εκπο΅πές από πηγές που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο και, αφετέρου, της πολιτικής της Δημοκρατίας και θα πρέπει να συ΅φωνά ΅ε το εθνικό πρόγρα΅΅α για τις κλι΅ατικές ΅εταβολές. Η συνολική ποσότητα των κατανε΅ητέων δικαιω΅άτων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ενδεχο΅ένως απαιτού΅ενη για αυστηρή εφαρ΅ογή των κριτηρίων του παρόντος Παραρτή΅ατος. Πριν από το 2008, η ποσότητα πρέπει να συ΅βαδίζει ΅ε την κατεύθυνση της επίτευξης ή της υπέρβασης του στόχου της Δημοκρατίας, όπως αυτός θα καθοριστεί, και το πρωτόκολλο του Κιότο.

2. Η συνολική ποσότητα των κατανε΅ητέων δικαιω΅άτων πρέπει να αντιστοιχεί προς τις εκτι΅ήσεις της πραγ΅ατικής και της προβλεπό΅ενης προόδου για εκπλήρωση της συμβολής της Δημοκρατίας στις δεσ΅εύσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας βάσει της Αποφάσεως 93/389/ΕΟΚ.

3. Οι ποσότητες των κατανε΅ητέων δικαιω΅άτων πρέπει να αντιστοιχούν προς το δυνα΅ικό, συ΅περιλα΅βανο΅ένου του τεχνολογικού δυνα΅ικού, δραστηριοτήτων που καλύπτονται από αυτό το σύστη΅α ΅είωσης των εκπο΅πών. Το Σχέδιο ΅πορεί να βασίζει την κατανο΅ή δικαιω΅άτων στις ΅έσες εκπο΅πές αερίων θερ΅οκηπίου ανά προϊόν σε κάθε το΅έα δραστηριοτήτων και στην πρόοδο που είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε κάθε δραστηριότητα.

4. Το Σχέδιο πρέπει να είναι συμβατό ΅ε άλλα Κοινοτικά νο΅οθετικά ΅έσα και ΅έσα πολιτικής και πρέπει να λα΅βάνει υπόψη τυχόν αναπόφευκτες αυξήσεις εκπο΅πών λόγω νέων νο΅οθετικών απαιτήσεων.

5. Το Σχέδιο δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις ΅εταξύ επιχειρήσεων ή το΅έων ώστε να ευνοούνται αθέμιτα κάποιες επιχειρήσεις ή δραστηριότητες, σύ΅φωνα ΅ε τις απαιτήσεις της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ιδιαίτερα των άρθρων 87 και 88.

6. Το Σχέδιο πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο ΅ε τον οποίο οι νεοεισερχό΅ενοι θα ΅πορούν να αρχίζουν να συ΅΅ετέχουν στο Κοινοτικό σύστη΅α.

7. Το Σχέδιο δύναται να συνεκτι΅ά την έγκαιρη δράση και να περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο ΅ε τον οποίο η έγκαιρη δράση λα΅βάνεται υπόψη. ∆είκτες αναφοράς που απορρέουν από έγγραφα αναφοράς τα οποία αφορούν τις καλύτερες διαθέσι΅ες τεχνολογίες, ΅πορούν να χρησι΅οποιούνται κατά την ανάπτυξη του Σχεδίου και οι δείκτες αυτοί ΅πορούν να ενσω΅ατώνουν ένα στοιχείο που να προβλέπει πρώι΅η δράση.

8. Το Σχέδιο περιέχει πληροφορίες για το πώς λα΅βάνεται υπόψη η καθαρή τεχνολογία, συ΅περιλα΅βανο΅ένων των ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών.

9. Το Σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα στο κοινό να διατυπώσει παρατηρήσεις και περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο ΅ε τον οποίο οι παρατηρήσεις αυτές θα λα΅βάνονται δεόντως υπόψη πριν από τη λήψη απόφασης για την κατανο΅ή δικαιω΅άτων.

10. Το Σχέδιο περιέχει πίνακα των εγκαταστάσεων που καλύπτει ο παρόν Νόμος, ΅ε τις ποσότητες δικαιω΅άτων που πρόκειται να διατεθούν σε κάθε ΅ια.

11. Το Σχέδιο ΅πορεί να περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο ΅ε τον οποίο θα λα΅βάνεται υπόψη η ύπαρξη ανταγωνισ΅ού από χώρες ή φορείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12. Το Σχέδιο ορίζει το ανώτατο ποσό CER και ERU, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορείς εκμετάλλευσης εντός του συστήματος ως ποσοστό της κατανομής των δικαιωμάτων που αφορά κάθε εγκατάσταση. Το ποσοστό αυτό πρέπει να συνάδει προς τις υποχρεώσεις συμπληρωματικότητας δυνάμει του Πρωτοκόλλου και των αποφάσεων που λαμβάνονται δυνάμει την Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

(΄Αρθρο 19)

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 

Παρακολούθηση εκπο΅πών διοξειδίου του άνθρακα

 

Οι εκπο΅πές παρακολουθούνται είτε ΅ε υπολογισ΅ό είτε ΅ε ΅ετρήσεις.

 

Υπολογισ΅ός

 

Οι εκπο΅πές υπολογίζονται ΅ε τον τύπο:

 

∆εδο΅ένα δραστηριότητας × συντελεστής εκπο΅πών × συντελεστής οξειδώσεως

 

Τα δεδο΅ένα δραστηριότητας (χρησι΅οποιού΅ενο καύσι΅ο, ρυθ΅ός παραγωγής, κ.λπ.) παρακολουθούνται βάσει στοιχείων εφοδιασ΅ού ή ΅ε ΅ετρήσεις.

 

Χρησι΅οποιούνται αποδεκτοί συντελεστές εκπο΅πών. Για όλα τα καύσι΅α γίνονται δεκτοί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκπο΅πών. Εξ’ ορισ΅ού συντελεστές είναι αποδεκτοί για όλα τα καύσι΅α εκτός από την περίπτωση ΅η διαθέσι΅ων στο ε΅πόριο καυσί΅ων (π.χ. απόβλητα καύσι΅α όπως ελαστικά και αέρια βιο΅ηχανικών διεργασιών). Πρέπει να ετοιμαστούν, για ΅εν τον άνθρακα, ειδικοί συντελεστές ανά κοίτασ΅α, για δε το φυσικό αέριο, εξ ορισ΅ού συντελεστές για την ΕΕ ή κατά χώρα παραγωγής. Για τα προϊόντα διυλίσεως είναι αποδεκτές οι εξ ορισ΅ού τι΅ές της Διακυβερνητικής Ο΅άδας για τις Κλι΅ατικές Μεταβολές (IPCC). Ο συντελεστής εκπο΅πών για τη βιο΅άζα είναι ΅ηδέν. Εάν στο συντελεστή εκπο΅πών δεν λα΅βάνεται υπόψη το γεγονός ότι ΅έρος του άνθρακα δεν οξειδώνεται, πρέπει να χρησι΅οποιείται ένας πρόσθετος συντελεστής οξειδώσεως. Εάν έχουν υπολογισθεί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκπο΅πών στους οποίους έχει ήδη ληφθεί υπόψη η οξείδωση, δεν χρειάζεται να εφαρ΅οστεί συντελεστής οξειδώσεως.

 

Πρέπει να χρησι΅οποιούνται οι εξ’ ορισ΅ού συντελεστές οξειδώσεως που καθορίζονται βάσει της Οδηγίας 96/61/ΕΚ, εκτός εάν ο φορέας εκ΅ετάλλευσης ΅πορεί να αποδείξει ότι οι ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές είναι ακριβέστεροι.

 

Για κάθε δραστηριότητα, εγκατάσταση και καύσι΅ο πρέπει να γίνεται χωριστός υπολογισ΅ός.

 

Μετρήσεις

 

Για τις ΅ετρήσεις εκπο΅πών χρησι΅οποιούνται τυποποιη΅ένες ή αποδεκτές ΅έθοδοι που επιβεβαιώνονται ΅ε υπολογισ΅ό των εκπο΅πών.

 

Παρακολούθηση εκπο΅πών άλλων αερίων θερ΅οκηπίου

 

Χρησι΅οποιούνται τυποποιη΅ένες ή αποδεκτές ΅έθοδοι που θα ετοιμαστούν από την Επιτροπή, σε συνεργασία ΅ε όλους τους οικείους ενδιαφερό΅ενους και θα υιοθετηθούν σύ΅φωνα ΅ε τη διαδικασία του άρθρου 23 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ

 

Υποβολή έκθεσης για τις εκπο΅πές

 

Στις εκθέσεις τους για τις εγκαταστάσεις, οι φορείς εκ΅ετάλλευσης περιλα΅βάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Α. Στοιχεία ταυτότητας της εγκατάστασης, στα οποία συ΅περιλα΅βάνονται:

— ονο΅ασία της εγκατάστασης,

— διεύθυνση της εγκατάστασης, συ΅περιλα΅βανο΅ένου του ταχυδρο΅ικού το΅έα,

— τύπος και αριθ΅ός δραστηριοτήτων του Παραρτή΅ατος Ι που λα΅βάνουν χώρα στην εγκατάσταση,

— διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρο΅είο του ατό΅ου επαφής, και

— όνο΅α του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και της τυχόν ΅ητρικής επιχείρησης.

 

Β. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτή΅ατος Ι που λα΅βάνει χώρα στον χώρο εγκατάστασης για τον οποίο υπολογίζονται οι εκπο΅πές:

— στοιχεία δραστηριότητας,

— συντελεστές εκπο΅πών,

— συντελεστές οξειδώσεως,

— συνολικές εκπο΅πές, και

— αβεβαιότητα.

 

Γ. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτή΅ατος Ι που λα΅βάνει χώρα στο χώρο εγκατάστασης για τον οποίο γίνονται ΅ετρήσεις εκπο΅πών:

— συνολικές εκπο΅πές, και

— πληροφορίες για την αξιοπιστία των ΅εθόδων ΅έτρησης, και

— αβεβαιότητα.

 

∆. Για εκπο΅πές από καύση, η έκθεση πρέπει να περιλα΅βάνει και το συντελεστή οξειδώσεως, εκτός εάν η οξείδωση έχει, ήδη, ληφθεί υπόψη στην εκπόνηση ειδικού κατά δραστηριότητα συντελεστή εκπο΅πών.

 

Η αρμόδια αρχή λα΅βάνει ΅έτρα για το συντονισ΅ό των απαιτήσεων υποβολής έκθεσης ΅ε τυχόν υφιστά΅ενες άλλες σχετικές υποχρεώσεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο όγκος εργασίας των επιχειρήσεων για την υποβολή εκθέσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(΄Αρθρο 18)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ

 

Γενικές αρχές

 

1. Οι εκπο΅πές από κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτη΅α Ι υπόκεινται σε εξακρίβωση.

 

2. Η διαδικασία εξακρίβωσης περιλα΅βάνει εξέταση, βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 18, της εκθέσεως και της παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του προηγού΅ενου έτους. Εξετάζεται η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η ακρίβεια των συστη΅άτων παρακολούθησης και των σχετικών ΅ε τις εκπο΅πές αναφερό΅ενων στοιχείων και πληροφοριών και ειδικότερα:

α) τα αναφερό΅ενα για τη δραστηριότητα στοιχεία και οι σχετικές ΅ετρήσεις και υπολογισ΅οί

β) η επιλογή και η χρήση συντελεστών εκπο΅πής

γ) οι υπολογισ΅οί για τον προσδιορισ΅ό των συνολικών εκπο΅πών και

δ) εφόσον γίνεται χρήση ΅ετρήσεων, η καταλληλότητα της επιλογής και χρήσης των ΅εθόδων ΅έτρησης.

 

3. Οι αναφερό΅ενες εκπο΅πές ΅πορούν να επικυρώνονται ΅όνον εφόσον έγκυρα αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες επιτρέπουν τον προσδιορισ΅ό των εκπο΅πών ΅ε υψηλό βαθ΅ό βεβαιότητας. Υψηλός βαθ΅ός βεβαιότητας ση΅αίνει ότι ο φορέας εκ΅ετάλλευσης πρέπει να αποδείξει ότι:

α) τα αναφερό΅ενα στοιχεία είναι απαλλαγ΅ένα ασυνεπειών

β) η συγκέντρωση των στοιχείων έχει γίνει σύ΅φωνα ΅ε τα ισχύοντα επιστη΅ονικά πρότυπα και

γ) τα σχετικά αρχεία της εγκατάστασης είναι πλήρη και συνεπή.

 

4. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάθε χώρο και σε κάθε πληροφορία σχετική ΅ε το αντικεί΅ενο της διαπίστωσης της ακρίβειας.

 

5. Ο ελεγκτής πρέπει να λα΅βάνει υπόψη του εάν η εγκατάσταση είναι εγγεγρα΅΅ένη στο κοινοτικό σύστη΅α οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS).

 

Μεθοδολογία

 

Στρατηγική ανάλυση

 

6. Η διαπίστωση της ακρίβειας βασίζεται σε στρατηγική ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων που λα΅βάνουν χώρα στην εγκατάσταση. Ως εκ τούτου, ο ελεγκτής πρέπει να έχει εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και της ση΅ασίας τους για τις εκπο΅πές.

 

Ανάλυση διεργασίας

 

7. Η διαπίστωση της ακρίβειας των υποβαλλό΅ενων πληροφοριών, εφόσον απαιτείται, πρέπει να γίνεται στο χώρο της εγκατάστασης. Ο ελεγκτής πρέπει να προβαίνει σε δειγ΅ατοληπτικούς ελέγχους για τον προσδιορισ΅ό της αξιοπιστίας των αναφερό΅ενων στοιχείων και πληροφοριών.

 

Ανάλυση κινδύνων

 

8. Ο ελεγκτής αξιολογεί όλες τις πηγές εκπο΅πών της εγκατάστασης ως προς την αξιοπιστία των δεδο΅ένων κάθε πηγής που συντελεί στις συνολικές εκπο΅πές της εγκατάστασης.

 

9. Βάσει της αναλύσεως αυτής, ο ελεγκτής εντοπίζει επακριβώς τις πηγές ΅ε υψηλό κίνδυνο σφάλ΅ατος και άλλες πτυχές της διαδικασίας παρακολούθησης και υποβολής έκθεσης που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε σφάλ΅ατα κατά τον προσδιορισ΅ό των συνολικών εκπο΅πών. Στην ανάλυση περιλα΅βάνεται ιδιαίτερα η επιλογή των συντελεστών εκπο΅πής και οι υπολογισ΅οί που είναι αναγκαίοι για τον προσδιορισ΅ό του επιπέδου των εκπο΅πών από ΅ε΅ονω΅ένες πηγές εκπο΅πών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις πηγές που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο σφάλ΅ατος και στις προαναφερθείσες πτυχές της διαδικασίας παρακολούθησης.

 

10. Ο ελεγκτής λα΅βάνει υπόψη όλες τις ΅εθόδους διαχείρισης του κινδύνου που εφαρ΅όζει ο φορέας εκ΅ετάλλευσης για να ελαχιστοποιεί το βαθ΅ό αβεβαιότητας.

 

Έκθεση

 

11. Ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση σχετική ΅ε τη διαδικασία επικύρωσης, στην οποία δηλώνει εάν η βάσει το άρθρο 10(3) έκθεση είναι ικανοποιητική. Στην έκθεση αυτή προσδιορίζονται όλα τα θέ΅ατα σχετικά ΅ε την εκτελεσθείσα εργασία. ∆ήλωση ότι η βάσει το άρθρο 11(2) έκθεση είναι ικανοποιητική ΅πορεί να γίνεται εάν, κατά τη γνώ΅η του ελεγκτή, δεν υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες στις δηλού΅ενες συνολικές εκπο΅πές.

 

Ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας του ελεγκτή

 

12. Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από το φορέα εκ΅ετάλλευσης, να εκτελεί το έργο του ΅ε ορθό και αντικει΅ενικό και επαγγελ΅ατικό τρόπο και να γνωρίζει σε βάθος:

α) τις διατάξεις του παρόντα Νόμου, καθώς και τα σχετικά πρότυπα και κατευθυντήριες γρα΅΅ές που έχουν θεσπισθεί από την Επιτροπή βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ

β) τις νο΅οθετικές, κανονιστικές και διοικητικές απαιτήσεις σχετικά ΅ε τις ελεγχό΅ενες δραστηριότητες και

γ) την πηγή όλων των πληροφοριών σχετικά ΅ε κάθε πηγή εκπο΅πών στην εγκατάσταση, ιδιαίτερα σχετικά ΅ε τη συγκέντρωση, τη ΅έτρηση, τον υπολογισ΅ό και την αναφορά των στοιχείων.

Σημείωση
55 του Ν.110(I)/2011Κατάργηση

Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος του 2004 καταργείται.