Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

(α) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (OJL327 της 22.12.2000, σελ. 1)

(β) Απόφαση ΑΡ. 2455/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2001 για τη θέσπιση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και τροποποίησης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (OJL331 της 15.12.2001, σελ. 1).

«Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ, και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»,

Για σκοπούς εναρμόνισης με το ’ρθρο 32 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006», και

για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το ’ρθρο 10 παράγραφος 2 σημείο (γ) και το ’ρθρο 16 παράγραφος 8 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009,

Για σκοπούς εναρμόνισης με το ’ρθρο 2 και το παράρτημα ΙΙ της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

«Οδηγία 2013/39/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων»,

Για να εξουσιοδοτείται η αρμόδια αρχή να καθορίζει απαγορευτικά ή/και επιτακτικά μέτρα μέσα στις ζώνες προστασίας των συστημάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων καθώς και των έργων υδροληψίας, το νερό των οποίων προορίζεται ή θα προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ΅ε σκοπό να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητάς του και έτσι να μειωθεί το επίπεδο επεξεργασίας καθαρισμού που απαιτείται για την παραγωγή πόσιμου νερού,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2.(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αβεβαιότητα μέτρησης» σημαίνει την παράμετρο που δεν λαμβάνει αρνητικές τιμές και χαρακτηρίζει τη διασπορά των ποσοτικών τιμών που αποδίδονται σε μετρούμενο μέγεθος, με βάση τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία·

«απευθείας απόρριψη στα υπόγεια ύδατα» σημαίνει την απόρριψη ρύπων στα υπόγεια ύδατα χωρίς να διαπεράσουν το έδαφος ή το υπέδαφος·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«διαθέσιμοι πόροι υπόγειων υδάτων» σημαίνει τον μακροπρόθεσμο μέσο ετήσιο ρυθμό γενικής ανατροφοδότησης ενός συστήματος υπόγειων υδάτων μείον τον μακροπρόθεσμο μέσο ετήσιο ρυθμό φυσικής εκροής στην οποία περιλαμβάνονται οι ποσότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων οικολογικής ποιότητας για τα συναφή επιφανειακά ύδατα οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 9, για την αποφυγή οιασδήποτε σημαντικής μείωσης της οικολογικής κατάστασης των υδάτων αυτών και για την αποφυγή οιασδήποτε σημαντικής ζημίας των συναφών χερσαίων οικοσυστημάτων·

«έλεγχοι εκπομπών» σημαίνει ελέγχους οι οποίοι απαιτούν περιορισμό μιας συγκεκριμένης εκπομπής, όπως είναι η οριακή τιμή εκπομπής, ή οι οποίοι ορίζουν, κατ΄ άλλο τρόπο, όρια ή συνθήκες για τις επιπτώσεις, τη φύση ή άλλα χαρακτηριστικά μιας εκπομπής ή τις συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν τις εκπομπές και η χρήση του όρου «έλεγχος εκπομπών» στον παρόντα Νόμο, σε σχέση με τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, δεν θεωρείται ως νέα ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων·

«επικίνδυνες ουσίες» σημαίνει τις ουσίες ή ομάδες ουσιών που είναι τοξικές, σταθερές και επιρρεπείς σε βιοσυσσώρευση, καθώς και άλλες ουσίες ή ομάδες ουσιών που δημιουργούν ανάλογο βαθμό ανησυχίας·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«επιφανειακά ύδατα» σημαίνει -

(α) τα εσωτερικά ύδατα, εκτός των υπόγειων υδάτων· και

(β) τα μεταβατικά και τα παράκτια ύδατα, εκτός εάν πρόκειται για τη χημική τους κατάσταση, οπότε περιλαμβάνουν και τα ύδατα εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας όπως αυτή καθορίζεται με βάση τον περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμο του 1964·

«έργο υδροληψίας» σημαίνει ανόρυξη ή κατασκευή φρέατος ή άλλου έργου, με το οποίο καθίσταται δυνατή η λήψη νερού από οποιαδήποτε πηγή νερού και περιλαμβάνει τη διεύρυνση, εκβάθυνση ή με άλλο τρόπο επέκταση ή τροποποίηση οποιασδήποτε φυσικής πηγής·

«εσωτερικά ύδατα» σημαίνει το σύνολο των στάσιμων ή των ρεόντων επιφανειακών υδάτων και όλα τα υπόγεια ύδατα που βρίσκονται προς την πλευρά της ξηράς σε σχέση με τη γραμμή βάσης από την οποία μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης·

«ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό σύστημα» σημαίνει σύστημα επιφανειακών υδάτων του οποίου ο χαρακτήρας έχει μεταβληθεί ουσιαστικά λόγω φυσικών αλλοιώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και το οποίο καθορίζεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και του Παραρτήματος ΙΙ·

«καλή κατάσταση επιφανειακών υδάτων» σημαίνει την κατάσταση επιφανειακού υδατικού συστήματος που χαρακτηρίζεται τουλάχιστον «καλή», τόσο από οικολογική όσο και από χημική άποψη·

«καλή κατάσταση υπόγειων υδάτων» σημαίνει την κατάσταση υπόγειου υδατικού συστήματος που χαρακτηρίζεται τουλάχιστον «καλή», τόσο από ποσοτική όσο και από χημική άποψη·

«καλή οικολογική κατάσταση» σημαίνει την κατάσταση ενός συστήματος επιφανειακών υδάτων το οποίο ταξινομείται έτσι σύμφωνα με το Παράρτημα V·

«καλή ποσοτική κατάσταση» σημαίνει την κατάσταση που ορίζεται στον πίνακα 2.1.2 του Παραρτήματος V·

«καλή χημική κατάσταση επιφανειακών υδάτων» σημαίνει τη χημική κατάσταση που απαιτείται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τα επιφανειακά ύδατα, οι οποίοι καθορίζονται στο άρθρο 9, δηλαδή η χημική κατάσταση που έχει επιτύχει ένα σύστημα επιφανειακών υδάτων, στο οποίο οι συγκεντρώσεις ρύπων δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας τα οποία ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ, καθώς και δυνάμει άλλων συναφών κοινοτικών νομοθετημάτων που θεσπίζουν ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα σε κοινοτικό επίπεδο ή ορίζονται με βάση οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου και αφορούν τις συγκεντρώσεις των ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, τα ιζήματα και το βιόκοσμο·

«καλή χημική κατάσταση υπόγειων υδάτων» σημαίνει τη χημική κατάσταση συστήματος υπόγειων υδάτων, η οποία πληροί όλους τους όρους του πίνακα 2.3.2 του Παραρτήματος V·

«καλό οικολογικό δυναμικό» σημαίνει την κατάσταση ενός ιδιαίτερα τροποποιημένου ή τεχνητού υδατικού συστήματος, το οποίο ταξινομείται έτσι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος V·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 334/2014·

«κατάσταση επιφανειακών υδάτων» σημαίνει τη συνολική έκφραση της κατάστασης ενός επιφανειακού υδατικού συστήματος, που καθορίζεται από τις χαμηλότερες τιμές της οικολογικής και της χημικής του κατάστασης·

«κατάσταση υπόγειων υδάτων» σημαίνει τη συνολική έκφραση της κατάστασης υπογείου υδατικού συστήματος, που καθορίζεται από τις χαμηλότερες τιμές της ποσοτικής και της χημικής του κατάστασης·

«Κοινότητα» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα·

«λεκάνη απορροής ποταμού» σημαίνει την εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών και πιθανώς λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα·

«λίμνη» σημαίνει σύστημα στάσιμων εσωτερικών επιφανειακών υδάτων·

«μεταβατικά ύδατα» σημαίνει συστήματα επιφανειακών υδάτων πλησίον του στομίου ποταμών τα οποία είναι εν μέρει αλμυρά λόγω της γειτνίασής τους με παράκτια ύδατα αλλά τα οποία επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύματα γλυκού νερού·

«νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμος του 2001·

«Οδηγία» σημαίνει την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων·

«Οδηγία 2008/105/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2013/99/ΕΕ.

«οικολογική κατάσταση» σημαίνει την ποιοτική έκφραση της διάρθρωσης και της λειτουργίας υδάτινων οικοσυστημάτων που συνδέονται με επιφανειακά ύδατα, η οποία ταξινομείται σύμφωνα με το παράρτημα V·

«οριακές τιμές εκπομπής» σημαίνει τη μάζα, εκφρασμένη σε σχέση με ορισμένες ειδικές παραμέτρους, τη συγκέντρωση ή τη στάθμη μιας εκπομπής, της οποίας δεν επιτρέπεται η υπέρβαση κατά τη διάρκεια μιας ή περισσοτέρων συγκεκριμένων χρονικών περιόδων·

«όριο ανίχνευσης» σημαίνει το σήμα εξόδου οργάνου ή την τιμή συγκέντρωσης, πάνω από το οποίο ή την οποία είναι δυνατό να βεβαιωθεί, με τη δηλούμενη στάθμη εμπιστοσύνης, ότι ένα δείγμα διαφέρει από το τυφλό δείγμα που δεν περιέχει κανένα ενδιαφέρον προσδιοριζόμενο στοιχείο·

«όριο ποσοτικού προσδιορισμού» σημαίνει το δηλούμενο πολλαπλάσιο του ορίου ανίχνευσης σε συγκέντρωση του προσδιοριζόμενου στοιχείου, που μπορεί εύλογα να προσδιοριστεί με αποδεκτή ορθότητα και ακρίβεια· το όριο ποσοτικού προσδιορισμού είναι δυνατό να υπολογιστεί με τη βοήθεια κατάλληλου προτύπου ή δείγματος και, ενδεχομένως, να συναχθεί από το χαμηλότερο σημείο της καμπύλης βαθμονόμησης, εξαιρουμένου του τυφλού δείγματος·

«ουσίες προτεραιότητας» σημαίνει ουσίες που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ· μεταξύ των ουσιών αυτών υπάρχουν «επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας», δηλαδή ουσίες καθοριζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 3 και 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ·

«παράκτια ύδατα» σημαίνει τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς μιας γραμμής, κάθε σημείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης από την οποία μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης και τα οποία, κατά περίπτωση, εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των μεταβατικών υδάτων·

«περιβαλλοντικοί στόχοι» σημαίνει τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 9 μέχρι 17·

«περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού» σημαίνει τη θαλάσσια και χερσαία έκταση, που αποτελείται από μια ή περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής ποταμού μαζί με τα συναφή υπόγεια και παράκτια ύδατα, και η οποία προσδιορίζεται δυνάμει του άρθρου 5(1) ως η βασική μονάδα διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού·

«πηγή νερού» σημαίνει οποιαδήποτε επιφανειακά και υπόγεια  νερά, περιλαμβανομένου του νερού από φυσικές πηγές·

«ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο» σημαίνει τη συγκέντρωση, στο νερό, στο ίζημα ή στο βιόκοσμο, συγκεκριμένου ρύπου ή ομάδας ρύπων της οποίας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση, ώστε να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον·

«ποσοτική κατάσταση» σημαίνει την έκφραση του βαθμού στον οποίο ένα σύστημα υπόγειων υδάτων επηρεάζεται από άμεσες και έμμεσες αντλήσεις·

«ποταμός» σημαίνει σύστημα εσωτερικών υδάτων το οποίο ρέει, κατά το πλείστον, στην επιφάνεια του εδάφους αλλά το οποίο μπορεί, για ένα μέρος της διαδρομής του, να ρέει και υπογείως·

«ρύπανση» σημαίνει τη συνεπεία ανθρώπινων δραστηριοτήτων, άμεση ή έμμεση εισαγωγή, στον αέρα, το νερό ή το έδαφος, ουσιών ή θερμότητας που μπορούν να είναι επιζήμια για την υγεία του ανθρώπου ή για την ποιότητα των υδατικών οικοσυστημάτων ή των χερσαίων οικοσυστημάτων που εξαρτώνται άμεσα από υδατικά οικοσυστήματα, συντελούν στη φθορά υλικής ιδιοκτησίας, ή επηρεάζουν δυσμενώς ή παρεμβαίνουν σε λειτουργίες αναψυχής ή σε λοιπές νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος·

«ρύπος» σημαίνει κάθε ουσία που εμπεριέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει ρύπανση, ιδίως αυτές που απαριθμούνται στο Παράρτημα VIII·

«συνδυασμένη προσέγγιση» σημαίνει τον έλεγχο των απορρίψεων και των εκπομπών στα επιφανειακά ύδατα σύμφωνα με την προσέγγιση που εκτίθεται στο άρθρο 25·

«σύστημα επιφανειακών υδάτων» σημαίνει διακεκριμένο και σημαντικό στοιχείο επιφανειακών υδάτων και ο όρος περιλαμβάνει λίμνη, ταμιευτήρα, ρεύμα, ποταμό ή διώρυγα, τμήμα ρεύματος, ποταμού ή διώρυγας, μεταβατικά ύδατα ή τμήμα παράκτιων υδάτων·

«σύστημα υπόγειων υδάτων» σημαίνει συγκεκριμένο όγκο υπόγειων υδάτων εντός ενός ή περισσότερων υδροφόρων οριζόντων·

«ταξινομική ομάδα ζώντων οργανισμών» σημαίνει μια συγκεκριμένη υδρόβια ταξινομική ομάδα εντός της ταξινομικής βαθμίδας “υποσυνομοταξία”, “ομοταξία” ή ισοδύναμής τους·

«τεχνητό υδατικό σύστημα» σημαίνει σύστημα επιφανειακών υδάτων που δημιουργείται με δραστηριότητα του ανθρώπου·

«υδροφόρος ορίζοντας» σημαίνει υπόγειο στρώμα ή στρώματα πετρωμάτων ή άλλων γεωλογικών στρωμάτων επαρκώς πορώδη και διαπερατά ώστε να επιτρέπουν είτε σημαντική ροή υπόγειων υδάτων είτε την άντληση σημαντικών ποσοτήτων υπόγειων υδάτων·

«υλικός φορέας» σημαίνει ένα στοιχείο του υδάτινου περιβάλλοντος, κατά περίπτωση ύδατα, ιζήματα ή ζώντες οργανισμοί·

«υπηρεσίες ύδατος» σημαίνει όλες τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν για τα νοικοκυριά, τους δημόσιους οργανισμούς ή για οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα -

(α) άντληση, κατακράτηση, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων·

(β) εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες στη συνέχεια πραγματοποιούν απορρίψεις σε επιφανειακά ύδατα·

«υπόγεια ύδατα» σημαίνει το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσμού και σε άμεση επαφή με το έδαφος ή το υπέδαφος·

«υπολεκάνη» σημαίνει την εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής μέσω σειράς ρευμάτων, ποταμών και πιθανώς λιμνών σε συγκεκριμένο σημείο υδάτινου ρεύματος (συνήθως λίμνης ή συμβολής ποταμών)·

«φυσική πηγή» σημαίνει τη φυσική ανάδυση του υπόγειου νερού προς την επιφάνεια του εδάφους και τη λήψη του νερού αυτού για σκοπούς ανθρώπινης κατανάλωσης και περιλαμβάνει τη διεύρυνση, εκβάθυνση ή με άλλο τρόπο επέκταση ή τροποποίησή της˙

«χρήση ύδατος», για τους σκοπούς του άρθρου 3 και της οικονομικής ανάλυσης που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και την παράγραφο (β) του Παραρτήματος ΙΙΙ, σημαίνει τις υπηρεσίες ύδατος μαζί με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το Παράρτημα ΙΙ και η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση των υδάτων.

(2) Οποιεσδήποτε οριακές τιμές εκπομπής που ορίζονται με βάση τον παρόντα Νόμο, μπορούν να ορίζονται και για συγκεκριμένες ομάδες, οικογένειες ή κατηγορίες ουσιών, ιδιαίτερα για αυτές που προσδιορίζονται με βάση το άρθρο 26.

(3) Οι οριακές τιμές εκπομπής ουσιών ισχύουν κανονικά στο σημείο όπου οι εκπομπές βγαίνουν από την εγκατάσταση, χωρίς να υπολογίζεται, για τον προσδιορισμό τους, η τυχόν αραίωσή τους. Όσον αφορά τις έμμεσες απορρίψεις στο νερό, οι επιπτώσεις ενός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων μπορούν να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό των οριακών τιμών εκπομπής της συγκεκριμένης εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι κατοχυρώνεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του όλου περιβάλλοντος και ότι αυτό δεν οδηγεί σε ψηλότερα επίπεδα ρύπανσης στο περιβάλλον.

Σκοπός του Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η προστασία των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων, των μεταβατικών υδάτων, των παράκτιων υδάτων και των υπόγειων υδάτων, με τη θέσπιση κατάλληλων διατάξεων οι οποίες -

(α) να αποτρέπουν την περαιτέρω επιδείνωση των υδάτινων οικοσυστημάτων και να προστατεύουν και βελτιώνουν την κατάστασή τους καθώς και των αμέσως εξαρτώμενων από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων σε ότι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό·

(β) να προωθούν τη βιώσιμη χρήση του νερού βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων·

(γ) να ενισχύουν την προστασία και βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος με την εφαρμογή διαφόρων μέτρων, περιλαμβανομένων ειδικών μέτρων για προοδευτική μείωση των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών ουσιών προτεραιότητας και την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας·

(δ) να διασφαλίζουν την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και να αποτρέπουν την περαιτέρω μόλυνση τους·

(ε) να μετριάζουν τις επιπτώσεις από πλημμύρες και ξηρασίες, και να συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο -

(i) στην εξασφάλιση επαρκούς παροχής επιφανειακού και υπόγειου νερού καλής ποιότητας όπως απαιτείται για τη βιώσιμη, ισόρροπη και δίκαιη χρήση νερού,

(ii) σε σημαντική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων,

(iii) στην προστασία των χωρικών και θαλάσσιων υδάτων, και

(iv) στην επίτευξη των στόχων των σχετικών διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην πρόληψη και εξάλειψη της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω των ειδικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θεσπίζονται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 16 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα οποία θα συμβάλουν στον τερματισμό ή τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας, με απώτατο στόχο να επιτευχθούν συγκεντρώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον οι οποίες, για μεν τις φυσικώς απαντώμενες ουσίες να πλησιάζουν το φυσικό βασικό επίπεδο για δε τις τεχνητές συνθετικές ουσίες, να είναι σχεδόν μηδενικές.

Ευθύνες της αρμόδιας αρχής

4.(1) Η αρμόδια αρχή ευθύνεται για την πιστή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αποτελεί την αρμόδια αρχή τόσο για τους σκοπούς της παραγράφου 2 όσο και για τους σκοπούς της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της Οδηγίας.

(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των εδαφίων (3), (4) και (5) του άρθρου 22, η αρμόδια αρχή προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να ενθαρρύνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και το κοινό να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(3) Οι απαιτήσεις του παρόντος Νόμου για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10 και 11 και ειδικώτερα το πρόγραμμα μέτρων, συντονίζονται από την αρμόδια αρχή για την όλη περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού.

(4) Το αργότερο σε έξη μήνες από την έναρξη της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή οφείλει να αποστείλει προς την Επιτροπή έκθεση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι. Εάν επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων αυτών μετά την αποστολή τους, τότε η αρμόδια αρχή πληροφορεί κατάλληλα την Επιτροπή, το αργότερο σε τρεις μήνες από την εν λόγω αλλαγή.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Λεκάνες απορροής ποταμού

5.(1) Για τους σκοπούς της Οδηγίας και του παρόντος Νόμου, ολόκληρο το έδαφος της Δημοκρατίας καθορίζεται ως μια περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού στην οποία υπάγονται όλες οι επί μέρους λεκάνες απορροής ποταμού και τα υδατικά συστήματα που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(2) Το αργότερο σε έξη μήνες από την έναρξη της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή προσδιορίζει όλες τις λεκάνες απορροής ποταμού που παρουσιάζει το έδαφος της Δημοκρατίας και εντάσσει σ΄ αυτές όλα τα υπόγεια και παράκτια ύδατα.

Ανάλυση χαρακτηριστικών των υδατικών συστημάτων

6.(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να αρχίσει και το αργότερο σε ένα χρόνο από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, να περατωθεί -

(α) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, -

(i) ανάλυση των χαρακτηριστικών όλων των συστημάτων επιφανειακών και όλων των συστημάτων υπόγειων υδάτων στη Δημοκρατία· και

(ii) επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων· και

(β) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος στη Δημοκρατία.

(2) Οι αναλύσεις και επισκοπήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), επανεξετάζονται και εφόσον κριθεί αναγκαίο, ενημερώνονται το αργότερο δέκα χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και στη συνέχεια ανά εξαετία.

Καθορισμός υδατικού συστήματος ως τεχνητού ή ιδιαιτέρως τροποποιημένου

7.(1) Αφού προσδιορίσει όλα τα συστήματα επιφανειακών υδάτων, η αρμόδια αρχή καθορίζει, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3), ποιά από αυτά θα πρέπει να χαρακτηριστούν, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως τεχνητά ή ιδιαιτέρως τροποποιημένα.

(2) Η ανάγκη όπως ένα σύστημα επιφανειακών υδάτων χαρακτηριστεί ως τεχνητό ή ιδιαιτέρως τροποποιημένο καθώς και η αιτιολογία για τον εν λόγω χαρακτηρισμό του, αναφέρονται στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που καταρτίζεται με βάση το άρθρο 22.

(3) Ένα σύστημα επιφανειακών υδάτων μπορεί να καθοριστεί ως τεχνητό ή ιδιαιτέρως τροποποιημένο όταν -

(α) οι αλλαγές στα υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού, που είναι αναγκαίες για την επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης, δυνατό να προκαλέσουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις -

(i) στο ευρύτερο περιβάλλον·

(ii) στη ναυσιπλοϊα, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών εγκαταστάσεων·

(iii) στην αναψυχή του κοινού·

(iv) στην υδροδότηση, στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, στην άρδευση ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα για τους σκοπούς της οποίας αποθηκεύεται ύδωρ·

(ν) στη ρύθμιση του ύδατος·

(νi) στην προστασία από πλημμύρες·

(νii) στην αποξήρανση εδαφών· ή

(νiii) για άλλες εξίσου σημαντικές ανθρώπινες δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης.

(β) οι χρήσιμοι στόχοι που εξυπηρετούνται από τα τεχνητά ή τροποποιημένα χαρακτηριστικά του υδατικού συστήματος δεν μπορούν, λόγω τεχνικής αδυναμίας ή δυσανάλογου κόστους, να επιτευχθούν λογικά με άλλα μέσα τα οποία αποτελούν πολύ καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή.

Μητρώο προστατευόμενων περιοχών

8.(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη δημιουργία Μητρώου στο οποίο καταγράφονται όλες οι περιοχές που έχουν καθοριστεί με βάση οποιοδήποτε Νόμο ως περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας, είτε για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων είτε για τη διατήρηση των οικότοπων και των ειδών που εξαρτώνται άμεσα από το νερό.

(2) Το Μητρώο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε ένα χρόνο μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(3) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε το μητρώο να τηρείται πάντοτε ορθά ενημερωμένο.

Περιβαλλοντικοί στόχοι για επιφανειακά ύδατα

9.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 15, 16 και 17, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να τύχουν εφαρμογής όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης της κατάστασης όλων των συστημάτων επιφανειακών υδάτων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η αρμόδια αρχή μεριμνά για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση όλων των συστημάτων επιφανειακών υδάτων, με σκοπό την επίτευξη μιας καλής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος V, το αργότερο δώδεκα χρόνια από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(3) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την προστασία και αναβάθμιση όλων των τεχνητών και ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος V, με σκοπό την επίτευξη καλού οικολογικού δυναμικού και καλής χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων το αργότερο σε δώδεκα χρόνια από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(4) Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα ειδικά μέτρα που θεσπίζει η Επιτροπή κατά της ρύπανσης των υδάτων από μεμονωμένους ρύπους ή ομάδες ρύπων που αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για τα ύδατα που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου ύδατος. Για τους ρύπους αυτούς, τα μέτρα αποσκοπούν στην προοδευτική μείωση και, για τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας, στην παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών.

(5) Οι ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν τις διατάξεις οποιασδήποτε διεθνούς σύμβασης στην οποία η Δημοκρατία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αποσκοπούν στην πρόληψη ή εξάλειψη της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με κοινωνική δράση δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 3 της Οδηγίας για την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας, με απώτατο στόχο να επιτευχθούν συγκεντρώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον οι οποίες, για μεν τις φυσικώς απαντώμενες ουσίες να πλησιάζουν το φυσικό βασικό επίπεδο, για δε τις τεχνητές συνθετικές ουσίες να είναι σχεδόν μηδενικές.

Περιβαλλοντικοί στόχοι για υπόγεια ύδατα

10.(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της διοχέτευσης ρύπων στα υπόγεια ύδατα και για την πρόληψη της υποβάθμισης της κατάστασης όλων των συστημάτων των υπόγειων υδάτων.

(2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση όλων των συστημάτων των υπόγειων υδάτων και για τη διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ άντλησης και ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων, με στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων το αργότερο δώδεκα χρόνια από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος V.

(3) Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα για την αναστροφή κάθε σημαντικής και έμμονης ανοδικής τάσης συγκέντρωσης οποιουδήποτε ρύπου η οποία οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα προκειμένου να μειωθεί προοδευτικά η ρύπανση των υπόγειων υδάτων. Για το σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή υιοθετεί τα ειδικά μέτρα και κριτήρια που θεσπίζονται από την Κοινότητα με βάση το ’ρθρο 17 της Οδηγίας. Σε περίπτωση όμως που αυτά δεν θεσπιστούν εντός δύο ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, τότε τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς αξιολόγησης της καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό σημαντικής και βιώσιμης ανοδικής τάσης και για τον καθορισμό εναρκτήριων σημείων αναστροφής της τάσης καθορίζονται από την αρμόδια αρχή.

(4) Εάν για σημαντικούς λόγους δεν καταστεί δυνατό η αρμόδια αρχή να θεσπίσει τα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (3), τότε για τους σκοπούς του ιδίου εδαφίου, η αναστροφή της τάσης λαμβάνει ως εναρκτήριο σημείο της το 75%, κατ΄ ανώτατο όριο, του επιπέδου των ποιοτικών προδιαγραφών που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η οποία εφαρμόζεται στα υπόγεια ύδατα.

Περιβαλλοντικοί στόχοι για προστατευόμενες περιοχές

11. Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα και τους στόχους που καθορίζονται με τον παρόντα Νόμο το αργότερο δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος του, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό εναρμονισμένο με σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με βάση τον οποίο έχουν καθοριστεί οι επί μέρους προστατευόμενες περιοχές.

Εφαρμογή αυστηρότερου στόχου

12. Εάν διαπιστωθεί ότι για συγκεκριμένο υδατικό σύστημα ισχύουν δύο ή περισσότεροι από τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 11, τότε η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε για το σύστημα αυτό να εφαρμόζεται ο αυστηρότερος στόχος.

Παράταση προθεσμιών

13. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 9, 10 και 11, μπορούν να παραταθούν για σκοπούς σταδιακής επίτευξης των στόχων για υδατικά συστήματα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα επιφέρει περαιτέρω υποβάθμιση της κατάστασης του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται και νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, δηλαδή-

(α) η αρμόδια αρχή κατόπιν έρευνας διαπιστώνει ότι δεν μπορούν εύλογα να επιτευχθούν όλες οι απαιτούμενες βελτιώσεις της κατάστασης του υδατικού συστήματος εντός των ανωτέρω προθεσμιών, για ένα τουλάχιστο από τους ακόλουθους λόγους, δηλαδή-

(ι) ο βαθμός των απαιτούμενων βελτιώσεων, για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί, παρά μόνο κατά χρονικά στάδια που υπερβαίνουν το χρονοδιάγραμμα.

(ιι) η ολοκλήρωση των βελτιώσεων εντός του χρονοδιαγράμματος, θα ήταν δυσανάλογα δαπανηρή. ή

(ιιι) οι φυσικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έγκαιρη βελτίωση της κατάστασης του υδατικού συστήματος.

(β) η παράταση της προθεσμίας και η αντίστοιχη αιτιολογία εκτίθενται ειδικά και επεξηγούνται στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που καταρτίζεται με βάση το άρθρο 22.

(γ) οι παρατάσεις περιορίζονται σε δύο κατ΄ ανώτατο όριο περαιτέρω ενημερώσεις του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, εκτός των περιπτώσεων όπου επικρατούν τέτοιες φυσικές συνθήκες, ώστε οι στόχοι να μη μπορούν να επιτευχθούν εντός της παραταθείσας περιόδου.

(δ) στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού παρατίθενται-

(ι) περίληψη των μέτρων που απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20 και 21 και τα οποία θεωρούνται αναγκαία προκειμένου να επαναφέρουν προοδευτικά τα υδατικά συστήματα στην απαιτούμενη κατάσταση εντός της παραταθείσας προθεσμίας.

(ιι) οι λόγοι για οποιαδήποτε σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. και

(ιιι) το χρονοδιάγραμμα που αναμένεται να χρειαστεί για την εφαρμογή τους:

Λιγότερο αυστηροί στόχοι

14. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11, η αρμόδια αρχή μπορεί, για ορισμένα υδατικά συστήματα, να επιδιώκει περιβαλλοντικούς στόχους λιγότερο αυστηρούς από αυτούς που επιβάλλουν τα εν λόγω άρθρα, στις περιπτώσεις όπου τα συστήματα αυτά, είτε επηρεάζονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως διαπιστώνεται από την επισκόπηση που διενεργείται με βάση το άρθρο 6(1)(α)(ιι), είτε η φυσική τους κατάσταση είναι τέτοια ώστε η επίτευξη των στόχων αυτών να είναι ανέφικτη η δυσανάλογα δαπανηρή και νοουμένου ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις, δηλαδή -

(α) οι περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές ανάγκες που εξυπηρετούνται από τις ανωτέρω ανθρώπινες δραστηριότητες, δεν μπορούν να επιτευχθούν με άλλα μέσα τα οποία αποτελούν πολύ καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή η οποία δεν συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος.

(β) λαμβάνεται η κατάλληλη μέριμνα ώστε -

(ι) για τα επιφανειακά ύδατα, να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό οικολογικό δυναμικό και η καλύτερη δυνατή χημική κατάσταση, δεδομένων των επιπτώσεων οι οποίες δεν θα μπορούσαν εύλογα να αποφευχθούν λόγω της φύσεως των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων ή της ρύπανσης.

(ιι) για τα υπόγεια ύδατα, να επέρχονται όσο το δυνατό λιγότερες μεταβολές στην καλή κατάστασή τους, δεδομένων των επιπτώσεων οι οποίες δεν θα μπορούσαν εύλογα να αποφευχθούν λόγω της φύσεως των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων ή της ρύπανσης.

(γ) δεν σημειώνεται περαιτέρω υποβάθμιση της κατάστασης του επηρεασθέντος υδατικού συστήματος. και

(δ) η καθιέρωση λιγότερο αυστηρών περιβαλλοντικών στόχων μαζί με την αντίστοιχη αιτιολογία, εκτίθενται ειδικά στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που αναφέρεται στο άρθρο 22 και οι στόχοι αυτοί αναθεωρούνται ανά εξαετία.

Προσωρινή υποβάθμιση λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων

15.(1) Τυχόν προσωρινή υποβάθμιση της κατάστασης οποιουδήποτε υδατικού συστήματος που οφείλεται-

(α) Σε περιστάσεις που απορρέουν από φυσικά αίτια ή ανωτέρα βία και είναι εξαιρετικές ή δεν θα μπορούσαν εύλογα να προβλεφθούν, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων ακραίων πλημμυρών ή παρατεταμένης ξηρασίας. Ή

(β) σε ατυχήματα που δεν θα μπορούσαν εύλογα να προβλεφθούν,

δεν συνιστά παράβαση των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τηρούνται οι όροι των κατωτέρω εδαφίων του παρόντος άρθρου.

(2) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο(1), η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να ληφθούν όλα τα πρακτικώς εφικτά μέτρα για να προληφθεί η περαιτέρω υποβάθμιση της κατάστασης του υδατικού συστήματος που έχει επηρεαστεί και να μην υπονομευθεί η επίτευξη των στόχων του παρόντος Νόμου αναφορικά με άλλα υδατικά συστήματα που δεν έχουν επηρεαστεί.

(3) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο(2), πρέπει να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 19 και να είναι τέτοιας φύσεως και έκτασης ώστε να μην υπονομεύουν την αποκατάσταση της ποιότητας του υδατικού συστήματος μετά το τέλος των περιστάσεων ή των ατυχημάτων ένεκα των οποίων έχουν ληφθεί.

(4) Οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να κηρύσσονται από την αρμόδια αρχή οι απρόβλεπτες ή εξαιρετικές περιστάσεις του εδαφίου(1), καθορίζονται στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, το οποίο περιλαμβάνει για το σκοπό αυτό τους κατάλληλους δείκτες.

(5) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να διενεργείται ετησίως επισκόπηση των επιπτώσεων που οφείλονται σε οποιεσδήποτε περιστάσεις αναφερόμενες στο εδάφιο(1) και, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13, να λαμβάνονται όλα τα πρακτικώς εφικτά μέτρα για την ευλόγως ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση του υδατικού συστήματος στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από τις εν λόγω επιπτώσεις.

(6) Οποιεσδήποτε συνέπειες σε οποιοδήποτε υδατικό σύστημα οφειλόμενες σε περιστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), καθώς επίσης τα μέτρα που λήφθηκαν ή πρόκειται να ληφθούν για την πρόληψη ή αποκατάστασή τους, καταγράφονται σε περίληψη που περιλαμβάνεται στην αμέσως επόμενη ενημέρωση του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.

Επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις

16. Ο παρών Νόμος θεωρείται ότι δεν παραβιάζεται σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία-

(α) Παρουσιάζεται αδυναμία στην επίτευξη καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, καλής οικολογικής κατάστασης ή, αναλόγως της περιπτώσεως, καλού οικολογικού δυναμικού ή πρόληψης της υποβάθμισης της κατάστασης οποιουδήποτε συστήματος επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, που οφείλεται σε νέες τροποποιήσεις των φυσικών χαρακτηριστικών του συστήματος επιφανειακών υδάτων ή σε μεταβολές της στάθμης των συστημάτων υπογείων υδάτων. ή

(β) καθίσταται αδύνατη η πρόληψη της υποβάθμισης από την άριστη στην καλή κατάσταση οποιουδήποτε συστήματος επιφανειακών υδάτων, που είναι αποτέλεσμα νέων ανθρώπινων δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης, και νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, δηλαδή-

(ι) λαμβάνονται όλα τα πρακτικώς δυνατά μέτρα για μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση του υδατικού συστήματος.

(ιι) οι λόγοι για τις εν λόγω τροποποιήσεις ή μεταβολές εκτίθενται ειδικά στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 και οι στόχοι αναθεωρούνται κάθε έξη χρόνια.

(ιιι) οι λόγοι για τις εν λόγω τροποποιήσεις ή μεταβολές υπαγορεύονται από το δημόσιο συμφέρον, που υπερισχύει, και/ή τα οφέλη στο περιβάλλον και στην κοινωνία από την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί με τα άρθρα 9, 10, 11 και 12, υπερκαλύπτονται από τα οφέλη που οι εν λόγω τροποποιήσεις ή μεταβολές θα επιφέρουν στην δημόσια υγεία, στη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας ή στη βιώσιμη ανάπτυξη. και

(ιv) οι ευεργετικοί στόχοι που εξυπηρετούνται από τις εν λόγω τροποποιήσεις ή μεταβολές του υδατικού συστήματος, δεν μπορούν να επιτευχθούν με άλλα μέσα τα οποία αποτελούν σημαντικά καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή, είτε για τεχνικούς λόγους είτε για υπέρμετρο κόστος.

Διασφάλιση των στόχων του Νόμου

17.(1) Κατά την εφαρμογή των άρθρων 7, 13, 14, 15 και 16, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε αφενός να μην αποκλείεται μόνιμα ή να μην υπονομεύεται η επίτευξη των στόχων του παρόντος Νόμου αναφορικά με άλλα υδατικά συστήματα και αφετέρου η εφαρμογή να συμβαδίζει με την εφαρμογή των άλλων περιβαλλοντικών νομοθεσιών και του περιβαλλοντικού κοινοτικού κεκτημένου.

(2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή των άρθρων 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 εγγυάται τουλάχιστο το ίδιο επίπεδο προστασίας των υδατικών συστημάτων που προβλέπει η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το σχετικό περιβαλλοντικό κεκτημένο.

Μέτρα σε Sπερίπτωση μη επίτευξης των στόχων

18.(1) Εάν με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται κατά την παρακολούθηση που πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 24 ή με βάση άλλα στοιχεία, διαπιστώνεται ότι οι στόχοι που καθορίζονται στα άρθρα 9 έως 17 δεν είναι πιθανό να επιτευχθούν αναφορικά με οποιοδήποτε υδατικό σύστημα, τότε η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε-

(α) Να διερευνώνται τα αίτια της πιθανής αποτυχίας.

(β) να εξετάζονται οι άδειες και οποιεσδήποτε εξουσιοδοτήσεις που χορηγούνται με βάση τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο, κανονισμό ή διάταγμα και να αναθεωρούνται εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

(γ) να αναθεωρούνται και αναπροσαρμόζονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τα προγράμματα παρακολούθησης που καταρτίζονται με βάση το άρθρο 24, και

(δ) να θεσπίζονται οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι, συμπεριλαμβανομένης, όταν κρίνεται σκόπιμο, της θέσπισης αυστηρότερων περιβαλλοντικών προτύπων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V.

(2) Εάν τα αίτια της πιθανής αποτυχίας που αναφέρονται στο εδάφιο(1), οφείλονται σε περιστάσεις που απορρέουν από φυσικά αίτια ή ανωτέρα βία και είναι εξαιρετικές ή δεν μπορούσαν εύλογα να είχαν προβλεφθεί, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων ακραίων πλημμύρων ή παρατεταμένης ξηρασίας, η αρμόδια αρχή μπορεί, χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του άρθρου 15, να αποφασίζει ότι η εφαρμογή των πρόσθετων μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο(1) είναι ανέφικτη.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Καταρτισμός προγράμματος μέτρων

19.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των αναλύσεων και επισκοπήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6(1), μεριμνά για τον καταρτισμό προγράμματος μέτρων τα οποία θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 9 μέχρι 17.

(2) Το πρόγραμμα μέτρων που καταρτίζεται με βάση το εδάφιο (1), μπορεί να αναφέρεται σε μέτρα που εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμόζονται με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή διοικητικής πράξης και αφορούν είτε το σύνολο της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού είτε μέρος της εν λόγω περιοχής και περιλαμβάνει-

(α) Τα μέτρα που προσδιορίζονται στο άρθρο 20 τα οποία θα αναφέρονται στη συνέχεια ως «βασικά μέτρα»,

(β) όπου απαιτείται, τα μέτρα που προσδιορίζονται στο άρθρο 21, τα οποία θα αναφέρονται στη συνέχεια ως «συμπληρωματικά μέτρα», και

(γ) τα μέτρα που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα με βάση το άρθρο 17 παράγραφος 1 της Οδηγίας.

(3) Το πρόγραμμα μέτρων που αναφέρεται ανωτέρω, καταρτίζεται το αργότερο σε έξι χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και όλα τα μέτρα που αναφέρονται σ΄ αυτό, τίθενται σε εφαρμογή το αργότερο εννέα χρόνια μετά την εν λόγω ημερομηνία.

(4) Το πρόγραμμα μέτρων αναθεωρείται και αν είναι αναγκαίο ενημερώνεται το αργότερο σε δώδεκα χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και στη συνέχεια ανά εξαετία. Κάθε νέο ή αναθεωρημένο μέτρο που θεσπίζεται με βάση ενημερωμένο πρόγραμμα, πρέπει να είναι έτοιμο προς εφαρμογή το αργότερο σε τρία χρόνια από τη θέσπιση του.

Βασικά μέτρα

20.(1) Τα βασικά μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μέτρων που καταρτίζεται με βάση το άρθρο 19, αποτελούν στοιχειώδεις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται και συνίστανται στα ακόλουθα, δηλαδή -

(α) στα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου που αφορά την προστασία των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που απαιτούνται με βάση τις νομοθεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 25 και στο Μέρος Α του Παραρτήματος VI·

(β) Στα μέτρα που κρίνονται κατάλληλα για τους σκοπούς του άρθρου 27·

(γ) σε μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή αποτελεσματικής και βιώσιμης χρήσης ύδατος για να μη τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 9 μέχρι 17·

(δ) σε μέτρα που αποσκοπούν στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 23 συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διαφύλαξη της ποιότητας του ύδατος προκειμένου να μειωθεί το επίπεδο της επεξεργασίας καθαρισμού που απαιτείται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος·

(ε) σε ελέγχους επί της άντλησης γλυκών επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και κατακράτησης γλυκών επιφανειακών υδάτων, στην τήρηση μητρώου ή μητρώων άντλησης και στην επιβολή υποχρέωσης όπως για την άντληση και κατακράτηση εξασφαλίζεται προηγουμένως σχετική άδεια·

οι έλεγχοι αυτοί επανεξετάζονται κατά περιόδους και εφόσον είναι αναγκαίο, εκσυγχρονίζονται:

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρεί από τους ανωτέρω ελέγχους τις αντλήσεις ή κατακρατήσεις που δεν επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση των υδάτων·

(στ) σε ελέγχους των συστημάτων υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής υποχρέωσης όπως εξασφαλίζεται προηγουμένως άδεια για την τεχνητή ανατροφοδότηση των συστημάτων αυτών ή την επαύξηση του περιεχομένου τους· τα χρησιμοποιούμενα για τους σκοπούς αυτούς ύδατα δυνατό να προέρχονται από οποιαδήποτε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, υπό την προϋπόθεση ότι η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε πηγής δεν θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται για την πηγή αυτή ή για το σύστημα υπόγειων υδάτων που έτυχε ανατροφοδότησης ή επαύξησης· οι έλεγχοι αυτοί επανεξετάζονται κατά περιόδους και εφόσον κριθεί αναγκαίο, εκσυγχρονίζονται·

(ζ) για τις σημειακές πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλούν ρύπανση, σε μέτρα κανονιστικής φύσεως που λαμβάνονται με βάση τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο ή διοικητική πράξη, με τα οποία επιβάλλονται έλεγχοι επί των απορρίψεων των σχετικών ρύπων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εισαγωγής ρύπων στα ύδατα ή της απαίτησης για εξασφάλιση σχετικής άδειας η οποία να συνοδεύεται από δεσμευτικούς όρους ή να βασίζεται σε γενικούς δεσμευτικούς κανόνες· οι έλεγχοι αυτοί επανεξετάζονται κατά περιόδους και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εκσυγχρονίζονται·

(η) για τις διάχυτες πηγές που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση, σε μέτρα για την πρόληψη ή τον έλεγχο της διοχέτευσης ρύπων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εισαγωγής ρύπων στα ύδατα ή της εξασφάλισης άδειας η οποία να συνοδεύεται από δεσμευτικούς όρους ή να βασίζεται σε γενικούς δεσμευτικούς κανόνες σύμφωνα με τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη· οι έλεγχοι αυτοί επανεξετάζονται κατά περιόδους και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εκσυγχρονίζονται·

(θ) για τις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση του ύδατος μετά από τις σχετικές αναλύσεις και επισκοπήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 και στο Παράρτημα ΙΙ, σε μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι υδρομορφολογικές συνθήκες των υδάτινων συστημάτων, αντιστοιχούν στην επιδίωξη της απαιτούμενης οικολογικής κατάστασης ή του απαιτούμενου καλού οικολογικού δυναμικού για υδατικά συστήματα που χαρακτηρίζονται τεχνητά ή ιδιαιτέρως τροποποιημένα· οι έλεγχοι που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, διενεργούνται με βάση τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη και συμπεριλαμβάνουν την απαίτηση για εξασφάλιση άδειας η οποία να συνοδεύεται από δεσμευτικούς όρους ή να βασίζεται σε γενικούς δεσμευτικούς κανόνες· οι έλεγχοι αυτοί επανεξετάζονται κατά περιόδους και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εκσυγχρονίζονται·

(ι) σε μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων από τις ουσίες προτεραιότητας και στην προοδευτική μείωση της ρύπανσης που προέρχεται από άλλες ουσίες, εφόσον αυτή θα παρεμπόδιζε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 9·

(ια) σε μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη σημαντικών διαρροών ρύπων από τεχνικές εγκαταστάσεις και στην πρόληψη ή τη μείωση των επιπτώσεων από περιστατικά ρύπανσης λόγω ατυχημάτων, όπως στις περιπτώσεις πλημμύρων, περιλαμβανομένων και μέτρων εισαγωγής συστημάτων ανίχνευσης τέτοιων περιστατικών ή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης καθώς και μέτρων για μείωση των κινδύνων στα υδατικά οικοσυστήματα οι οποίοι δεν θα μπορούσαν εύλογα να προβλεφθούν.

(2) Στο πρόγραμμα μέτρων που αναφέρεται στο εδάφιο (1), περιλαμβάνονται και μέτρα που απαγορεύουν τις απορρίψεις ρύπων απευθείας στα υπόγεια ύδατα, εκτός των ακόλουθων περιπτώσεων, δηλαδή-

(α) Την επαναδιοχέτευση στον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα ύδατος που χρησιμοποιείται για γεωθερμικούς σκοπούς·

(β) τη διοχέτευση υδάτων που περιέχουν ουσίες οι οποίες προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από εργασίες αναζήτησης και εξαγωγής υδρογονανθράκων ή από μεταλλευτικές δραστηριότητες, υπό τον όρο ότι η διοχέτευση αυτή δεν περιέχει ουσίες που δεν προέρχονται από τις δραστηριότητες αυτές.

(γ) τη διοχέτευση υδάτων για τεχνικούς λόγους, σε γεωλογικούς σχηματισμούς από τους οποίους έχουν εξαχθεί υδρογονάνθρακες ή άλλες ουσίες ή σε γεωλογικούς σχηματισμούς οι οποίοι, για φυσικούς λόγους, είναι μονίμως ακατάλληλοι για άλλους σκοπούς, υπό τον όρο ότι η διοχέτευση αυτή δεν περιέχει ουσίες που δεν προέρχονται από τις δραστηριότητες αυτές·

(δ) την επαναδιοχέτευση υπόγειων υδάτων που αντλούνται από ορυχεία και λατομεία ή που συνδέονται με την κατασκευή ή την συντήρηση έργων πολιτικής μηχανικής·

(ε) τη διοχέτευση φυσικού αερίου ή υγραερίου (LPG) προς αποθήκευση σε γεωλογικούς σχηματισμούς οι οποίοι, για φυσικούς λόγους, είναι μονίμως ακατάλληλοι για άλλους σκοπούς·

(στ) τη διοχέτευση φυσικού αερίου ή υγραερίου (LPG) προς αποθήκευση σε άλλους γεωλογικούς σχηματισμούς όταν υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε αέριο και όταν η διοχέτευση πραγματοποιείται κατά τρόπο που δεν παρουσιάζει ή δεν θα παρουσιάσει κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας των υπόγειων υδάτων υποδοχής·

(ζ) την εκτέλεση κατασκευαστικών και οικοδομικών εργασιών και εργασιών πολιτικής μηχανικής και παρόμοιων δραστηριοτήτων επί ή εντός του εδάφους που έρχεται σε επαφή με τα υπόγεια ύδατα, νοουμένου ότι τηρούνται οι διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης που αφορούν τις εν λόγω εργασίες ή δραστηριότητες·

(η) τις απορρίψεις μικρών ποσοτήτων ουσιών οι οποίες πραγματοποιούνται για επιστημονικούς λόγους για το χαρακτηρισμό, την προστασία ή την αποκατάσταση υδατικών συστημάτων, νοουμένου ότι περιορίζονται αυστηρά στην απαιτούμενη ποσότητα·

(θ) τη διοχέτευση ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα για την αποθήκευση σε γεωλογικούς σχηματισμούς, οι οποίοι, για φυσικούς λόγους είναι μόνιμα ακατάλληλοι για άλλους σκοπούς, υπό τον όρο ότι η διοχέτευση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του ’νθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου ή εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου αυτού.

(3) Οι εξαιρέσεις που προσδιορίζονται στο εδάφιο (2), ισχύουν εφόσον οι απορρίψεις δεν θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται για το υδατικό σύστημα στο οποίο οι απορρίψεις αυτές πραγματοποιούνται.

(4) Η εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται με βάση το παρόν άρθρο, θα πρέπει να μην οδηγεί στην αύξηση της ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου, να μην οδηγεί αμέσως ή εμμέσως στην αύξηση της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων:

Νοείται ότι οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν ισχύουν εφόσον η συμμόρφωση με αυτές θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος ως συνόλου.

Συμπληρωματικά μέτρα

21. Τα συμπληρωματικά μέτρα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα μέτρων στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 19, αποτελούν μέτρα επιπλέον των βασικών μέτρων τα οποία εφαρμόζονται με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι των άρθρων 9 έως 17. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται τα αναφερόμενα στο Μέρος Β του Παραρτήματος VI καθώς και άλλα μέτρα που παρέχουν πρόσθετη προστασία ή βελτίωση των υδάτων, μεταξύ των οποίων και αυτά για τα οποία προβλέπουν οι διεθνής συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 3(ε).

Σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού

22.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε το αργότερο έξι έτη μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, να καταρτιστεί σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (στη συνέχεια αναφερόμενο ως «σχέδιο»), το οποίο να καλύπτει ολόκληρο το έδαφος της Δημοκρατίας και να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που εκτίθενται λεπτομερώς στο Παράρτημα VII καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που προβλέπεται να περιλαμβάνονται σ΄ αυτό από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Το σχέδιο καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα εδάφια (3) μέχρι (7) και δημοσιεύεται το αργότερο έξι χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(3) Για σκοπούς εκπόνησης του σχεδίου, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε προηγουμένως να δημοσιευθούν και να τεθούν στη διάθεση του κοινού, συμπεριλαμβανόμενων των προσώπων που χρησιμοποιούν το νερό, τα ακόλουθα προκειμένου να διατυπωθούν παρατηρήσεις:

(α) Χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα εργασιών, τουλάχιστο τρία χρόνια πριν από την περίοδο στην οποία αναφέρεται το σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης και έκθεσης αναφορικά με τα μέτρα που θα ληφθούν για τις σχετικές διαβουλεύσεις·

(β) ενδιάμεση επισκόπηση των σημαντικών ζητημάτων διαχείρισης των υδάτων, τα οποία εντοπίστηκαν στη λεκάνη απορροής ποταμού, δύο τουλάχιστο χρόνια πριν από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται το σχέδιο·

(γ) αντίγραφα προσχεδίου του σχεδίου, ένα τουλάχιστο χρόνο πριν από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται το σχέδιο.

(4) Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, αφού υποβάλει σχετική αίτηση, να εξασφαλίσει πρόσβαση σε βοηθητικά έγγραφα και πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση του πιο πάνω προσχεδίου.

(5) Προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα διαβουλεύσεων και ενεργού συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην εκπόνηση του σχεδίου, παρέχεται προθεσμία τουλάχιστον έξη μηνών για υποβολή γραπτών παρατηρήσεων σχετικά με τα έγγραφα που αναφέρονται στα εδάφια (3) και (4).

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε το σχέδιο να αναθεωρείται και ενημερώνεται το αργότερο δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και, στη συνέχεια, ανά εξαετία. Σε τέτοια περίπτωση, εφαρμόζονται εξίσου τα εδάφια (3), (4) και (5):

Νοείται ότι στις ανωτέρω ενημερώσεις περιλαμβάνονται-

(α) Επισκόπηση της εφαρμογής των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 19, 20 και 21, και

(β) περίληψη των τυχόν πρόσθετων μέτρων.

(7) Χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, το σχέδιο μπορεί, για σκοπούς χειρισμού ειδικών πτυχών της διαχείρισης των υδάτων, να συμπληρώνεται με την κατάρτιση λεπτομερέστερων προγραμμάτων και διαχειριστικών σχεδίων για κάθε υπολεκάνη, τομέα, θέμα ή τύπο ύδατος.

Επικαιροποιημένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού

22Α.-(1) Η αρμόδια αρχή περιλαμβάνει στο επικαιροποιημένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22, τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Πίνακα, στον οποίο εκτίθενται τα όρια ποσοτικού προσδιορισμού των μεθόδων ανάλυσης που εφαρμόζονται, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις των μεθόδων αυτών σε σχέση με τα ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων που καθορίζονται στον Κανονισμό 5 των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Χημική Ανάλυση και Παρακολούθηση της Κατάστασης των Υδάτων) Κανονισμών του 2011·

(β) για τις ουσίες για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 26Α,

(i) τους σκοπούς και τους λόγους της χρήσης ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 26Α.

(ii) κατά περίπτωση, τα εναλλακτικά ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα που δύναται να καθοριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 26Α, τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα προσφέρουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα που καθορίζονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΧΑ, περιλαμβανομένων των δεδομένων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων, και τις κατηγορίες επιφανειακών υδάτων στις οποίες εφαρμόζονται. και

(iii) τα όρια ποσοτικού προσδιορισμού των μεθόδων ανάλυσης για τους υλικούς φορείς που καθορίζονται στο Μέρος A του Παραρτήματος ΧΑ, περιλαμβανομένων στοιχείων για τις επιδόσεις των μεθόδων αυτών σε σχέση με τα ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων που καθορίζονται στον Κανονισμό 5 των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Χημική Ανάλυση και Παρακολούθηση της Κατάστασης των Υδάτων) Κανονισμών του 2011, για σκοπούς σύγκρισης των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο (α).

(γ) αιτιολόγηση της συχνότητας παρακολούθησης που εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 26Α, εάν η περιοδικότητα της παρακολούθησης υπερβαίνει το ένα έτος.

(2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το επικαιροποιημένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 22, το οποίο περιέχει όλα τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων και η ενδιάμεση έκθεση, στην οποία περιγράφεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή του προβλεπόμενου προγράμματος μέτρων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 28, καθίστανται διαθέσιμα μέσω κεντρικής δικτυακής πύλης, στην οποία το κοινό έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου.

Ειδικές διατάξεις για ορισμένες ουσίες στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού

22Β.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του σημείου 1.4.3 του Παραρτήματος V σχετικά με την παρουσίαση της συνολικής χημικής κατάστασης, των στόχων και των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο άρθρο 9 και στην παράγραφο (i) του εδαφίου (1) του άρθρου 20 και των προτάσεων ελέγχου που υποβάλλει η Επιτροπή για προοδευτική μείωση των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών των σχετικών ουσιών σύμφωνα με το ’ρθρο 16, παράγραφος 6 της Οδηγίας, στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, η αρμόδια αρχή μπορεί να περιλάβει συμπληρωματικούς χάρτες, που παρουσιάζουν στοιχεία σχετικά με τη χημική κατάσταση μιας ή περισσότερων από τις ακόλουθες ουσίες ξεχωριστά από τα στοιχεία που αφορούν τις υπόλοιπες ουσίες που περιλαμβάνονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΧΑ:

(α) Ουσίες με αριθμό 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 και 44, οι οποίες συμπεριφέρονται ως πανταχού παρούσες Ανθεκτικές Βιοσυσσωρεύσιμες Τοξικές·

(β) ουσίες με αριθμό 34 έως 45, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί με την Οδηγία 2013/39/ΕΕ·

(γ) ουσίες με αριθμό 2, 5, 15, 20, 22, 23 και 28, για τις οποίες ορίζονται αναθεωρημένα, αυστηρότερα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα.

(2) (α) Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να παρουσιάζει, στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού το εύρος της απόκλισης από την τιμή του ποιοτικού περιβαλλοντικού προτύπου για τις ουσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(β)  Σε περίπτωση που στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού περιλαμβάνονται συμπληρωματικοί χάρτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), πρέπει να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα αυτών τόσο σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθορισμός υδατικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για πόσιμο νερό

23.(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για τον καταρτισμό καταλόγου στον οποίο να καθορίζονται όλα τα υδατικά συστήματα στη Δημοκρατία τα οποία -

(α) Χρησιμοποιούνται για τη λήψη ύδατος για σκοπούς ανθρώπινης κατανάλωσης και παρέχουν κατά μέσο όρο άνω των 10m3 ύδατος ημερησίως ή εξυπηρετούν περισσότερα από πενήντα πρόσωπα· και

(β) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για τη λήψη ύδατος για σκοπούς ανθρώπινης κατανάλωσης·

(2) ΄Ολα τα υδατικά συστήματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και τα οποία παρέχουν κατά μέσο όρο άνω των 100m3 ημερησίως, παρακολουθούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 και τις απαιτήσεις του Παραρτήματος V.

(3) Για κάθε υδατικό σύστημα που καθορίζεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εκτός από τη συμμόρφωση με τους στόχους των άρθρων 9 μέχρι 17 για τα επιφανειακά υδατικά συστήματα, περιλαμβανομένων των ποιοτικών προτύπων που καθορίζονται με οποιοδήποτε άλλο Νόμο, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει όπως υπό το εφαρμοζόμενο καθεστώς επεξεργασίας ύδατος και σύμφωνα με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το νερό που προκύπτει πληροί τις απαιτήσεις του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και ΄Ελεγχος) Νόμου του 2001.

(4)(α) Η αρ΅όδια αρχή μερι΅νά ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία προστασία των υδατικών συστημάτων που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ΅ε σκοπό να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητάς τους και έτσι να μειωθεί το επίπεδο επεξεργασίας καθαρισμού που απαιτείται για την παραγωγή πόσιμου νερού.

(β) Για την προστασία αυτή η αρ΅όδια αρχή, μετά από γραπτή πρόταση του Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, και αφού λάβει υπόψη, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, τις θέσεις άλλων αρμόδιων αρχών και εμπλεκόμενων φορέων, εκδίδει διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ΅ε τα οποία καθορίζει ζώνες προστασίας για τα συστήματα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων καθώς και των έργων υδροληψίας, το νερό των οποίων προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

(γ) Με τα πιο πάνω διατάγματα, η αρ΅όδια αρχή μπορεί, εντός των ζωνών προστασίας, να –

(i) Aπαγορεύει συγκεκριμένες δραστηριότητες ή λειτουργίες,

(ii) καθορίζει απαγορευτικά ή/και επιτακτικά μέτρα, και

(iii) καθορίζει οποιαδήποτε άλλα μέτρα προστασίας κρίνει αναγκαία.

Παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων

24.(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την κατάρτιση τέτοιων προγραμμάτων για την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, ώστε μέσω των προγραμμάτων αυτών να παρουσιάζεται μια συνεκτική και συνολική εικόνα της κατάστασης των υδάτων σε όλο το έδαφος της Δημοκρατίας.

(2) Τα προγράμματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) καλύπτουν-

(α) Για τα επιφανειακά ύδατα -

(ι) τον όγκο και τη στάθμη ή το ρυθμό ροής τους, στην έκταση που αφορά την οικολογική και χημική τους κατάσταση και το οικολογικό τους δυναμικό· και

(ιι) την οικολογική και χημική τους κατάσταση και το οικολογικό τους δυναμικό·

(β) για τα υπόγεια ύδατα, την παρακολούθηση της χημικής και της ποσοτικής τους κατάστασης.

(3) Για τις προστατευόμενες περιοχές, τα ανωτέρω προγράμματα συμπληρώνονται με τις προδιαγραφές που περιέχονται στην εναρμονιστική με το κοινοτικό κεκτημένο νομοθεσία με βάση την οποία έχουν καθοριστεί οι προστατευόμενες περιοχές της Δημοκρατίας.

(4) Τα ανωτέρω προγράμματα τίθενται σε εφαρμογή το αργότερο σε τρία χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό με το θέμα αυτό νόμο και η παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος V.

Απορρίψεις σε επιφανειακά ύδατα

25.(1) ΄Ολες οι απορρίψεις στα επιφανειακά ύδατα των ρύπων οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα VIII, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απορρίψεις που δυνατό να πραγματοποιούνται με βάση οποιοδήποτε νομοθέτημα που αναφέρεται στο Παράρτημα IX ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ελέγχονται σύμφωνα με τη συνδυασμένη προσέγγιση που καθορίζεται στις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη σχετική νομοθεσία, το αργότερο σε εννέα χρόνια από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου θα καθιερωθούν και θα εφαρμόζονται -

(α) Έλεγχος όλων των απορρίψεων στα επιφανειακά ύδατα σύμφωνα με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές·

(β) σχετικές οριακές τιμές απόρριψης· και

(γ) στις περιπτώσεις των διάχυτων επιπτώσεων, έλεγχοι, περιλαμβανομένων, αναλόγως της περιπτώσεως, των βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών.

(3) Η καθιέρωση και εφαρμογή των όσων αναφέρονται στο εδάφιο (2), θα πραγματοποιείται όπως καθορίζουν -

(α) Τα νομοθετήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ·

(β) οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 16 της Οδηγίας· και

(γ) οποιοδήποτε άλλο σχετικό νομοθέτημα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(4) Εάν οποιοσδήποτε ποιοτικός στόχος ή ποιοτικό πρότυπο που έχει καθοριστεί κατ΄ εφαρμογή του παρόντος Νόμου, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, ή νομοθετήματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, απαιτεί αυστηρότερους όρους από εκείνους που θα προέκυπταν από την εφαρμογή των εδαφίων (2) και (3), τότε εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία αυστηρότεροι έλεγχοι των απορρίψεων.

Ουσίες προτεραιότητας

26.(1) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιεσδήποτε διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή κανονισμού, για τα επιφανειακά ύδατα στα οποία απορρίπτονται οποιεσδήποτε από τις ουσίες προτεραιότητας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Χ, ισχύουν τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα και οι έλεγχοι των απορρίψεων στις πηγές τους, όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με βάση την παράγραφο 8 το άρθρου 16 της Οδηγίας και από τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο του 2002.

(2) Εάν τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα και οι έλεγχοι που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με βάση την παράγραφο 8 του άρθρου 16 της Οδηγίας, δεν καθοριστούν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα εντός τριών χρόνων από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, τότε καθορίζονται από την αρμόδια αρχή με βάση, μεταξύ άλλων, την εξέταση όλων των τεχνικών επιλογών περιορισμού. Ο καθορισμός γίνεται με διάταγμα της αρμόδιας αρχής που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2Α) Η αρμόδια αρχή με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα για τις ουσίες προτεραιότητας που προβλέπονται στο  Παράρτημα Χ, εφόσον –

(α) έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία προσθήκης της οικείας ουσίας προτεραιότητας στον κατάλογο που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 του ’ρθρου 16 της Οδηγίας· και

(β) δεν υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο που εφαρμόζεται στην οικεία ουσία προτεραιότητας.

(3) Η αρμόδια αρχή με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για τις ουσίες προτεραιότητας.

Εφαρμοστέα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα σε συστήματα επιφανειακών υδάτων

26Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή εφαρμόζει στα συστήματα επιφανειακών υδάτων τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα που καθορίζονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΧΑ, τα οποία εφαρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β του Παραρτήματος αυτού.

(2) (α) Χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όπως αυτός ίσχυε την 13η Ιανουαρίου 2009 και ιδίως της υποχρέωσης επίτευξης καλής χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων όσον αφορά τις ουσίες και τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα που περιλαμβάνονται σε αυτόν κατά την εν λόγω ημερομηνία, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα που προβλέπονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΧΑ όσον αφορά:

(i) Τις ουσίες με αριθμό 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΧΑ, για τις οποίες έχουν οριστεί αναθεωρημένα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα, από τις 22 Δεκεμβρίου 2015, με στόχο να επιτευχθεί έως τις 22 Δεκεμβρίου 2021 καλή χημική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων ως προς αυτές τις ουσίες, μέσω προγραμμάτων μέτρων στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού του 2015, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 22· και

(ii) τις ουσίες με αριθμό 34 έως 45 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΧΑ, που έχουν χαρακτηριστεί με την Οδηγία 2013/39/ΕΕ, από τις 22 Δεκεμβρίου 2018 με στόχο την επίτευξη καλής χημικής κατάστασης στα επιφανειακά ύδατα όσον αφορά τις ουσίες αυτές έως τις 22 Δεκεμβρίου 2027 και την πρόληψη της επιδείνωσης της χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων ως προς τις ουσίες αυτές.

(β) Στην περίπτωση ουσιών για τις οποίες δεν έχουν εγκριθεί τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές με βάση το ’ρθρο 3, παράγραφος 8α της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ έως τις 22 Δεκεμβρίου 2014, οι προθεσμίες της 22ας Δεκεμβρίου 2015 και της 22ας Δεκεμβρίου 2021 που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) παρατείνονται έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018 και 22 Δεκεμβρίου 2027, αντίστοιχα.

(γ)  Οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν όσον αφορά τις ουσίες που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α).

(δ)  Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α), η αρμόδια αρχή καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή, έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018, πρόσθετο πρόγραμμα παρακολούθησης και προκαταρκτικό πρόγραμμα μέτρων για την κάλυψη αυτών των ουσιών. το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2021, θεσπίζεται τελικό πρόγραμμα μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 έως 21 το οποίο εφαρμόζεται και τίθεται πλήρως σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατό μετά την ημερομηνία αυτή και όχι αργότερα από τις 22 Δεκεμβρίου 2024.

(3)(α)  Για τις ουσίες με αριθμό 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 και 44 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΧΑ, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα για τους ζώντες οργανισμούς που καθορίζονται στο Μέρος Α αυτού.

(β) Για ουσίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο (α), η αρμόδια αρχή  εφαρμόζει τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα για τα ύδατα που καθορίζονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΧΑ.

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), η αρμόδια αρχή δύναται να επιλέξει, σχετικά με μία ή περισσότερες κατηγορίες επιφανειακών υδάτων, να εφαρμόσει ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα για υλικό φορέα διαφορετικό από εκείνον που καθορίζεται στο εδάφιο (3) ή, κατά περίπτωση, ταξινομική ομάδα ζώντων οργανισμών άλλη από αυτές που καθορίζονται στο Μέρος A του Παραρτήματος ΧΑ.

(β) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή επιλέγει να εφαρμόσει τις διατάξεις της παραγράφου (α), εφαρμόζει το σχετικό ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο που καθορίζεται στο Μέρος A του Παραρτήματος ΧΑ ή σε περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο για το συγκεκριμένο υλικό φορέα ή την ταξινομική ομάδα ζώντων οργανισμών, θεσπίζει ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο το οποίο παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με το ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο που καθορίζεται στο Μέρος A του Παραρτήματος ΧΑ.

(γ) Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει τις διατάξεις της παραγράφου (α), μόνο εφόσον η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τον επιλεγμένο υλικό φορέα ή την ταξινομική ομάδα ζώντων οργανισμών πληροί τα ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων που καθορίζονται στον Κανονισμό 5 των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Χημική Ανάλυση και Παρακολούθηση της Κατάστασης των Υδάτων) Κανονισμών του 2011.

(δ) Στις περιπτώσεις που τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται για κανέναν υλικό φορέα, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η παρακολούθηση διενεργείται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος και ότι η μέθοδος ανάλυσης αποδίδει τουλάχιστον εξίσου καλά με τη μέθοδο που διατίθεται για τον υλικό φορέα που καθορίζεται στο εδάφιο (3) για τη σχετική ουσία.

(5) Όταν εντοπίζεται ενδεχόμενος κίνδυνος λόγω υπερβολικής έκθεσης είτε για το ίδιο το υδάτινο περιβάλλον είτε μέσω αυτού ως αποτέλεσμα μέτρησης ή εκτίμησης των περιβαλλοντικών συγκεντρώσεων ή εκπομπών και όταν εφαρμόζεται ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο ως προς ίζημα ή ζώντα οργανισμό, η αρμόδια αρχή  διασφαλίζει ότι διεξάγεται επίσης η παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων και εφαρμόζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση του ποιοτικού περιβαλλοντικού προτύπου που ορίζεται στο Μέρος A του Παραρτήματος ΧΑ, εφόσον τέτοιο ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο έχει προσδιοριστεί.

(6) Σε περίπτωση που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 6 των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Χημική Ανάλυση και Παρακολούθηση της Κατάστασης των Υδάτων) Κανονισμών του 2011, η υπολογισθείσα μέση τιμή των αποτελεσμάτων μετρήσεων που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική που δεν συνεπάγεται υπερβολικό κόστος είναι κάτω από το όριο ποσοτικού προσδιορισμού και το όριο ποσοτικού προσδιορισμού, όπως αυτό καθορίζεται στους περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Χημική Ανάλυση και Παρακολούθηση της Κατάστασης των Υδάτων) Κανονισμούς του 2011, ακόμη και της εν λόγω τεχνικής υπερβαίνει τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα, το αποτέλεσμα για την ουσία που καταμετράται δεν λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση της γενικής χημικής κατάστασης του συγκεκριμένου υδατικού συστήματος.

(7) Ουσίες που περιλαμβάνονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΧΑ, για τις οποίες εφαρμόζεται ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο ως προς ίζημα ή/και ζώντα οργανισμό, η αρμόδια αρχή παρακολουθεί την εκάστοτε ουσία στο σχετικό υλικό φορέα τουλάχιστον μία φορά ετησίως, εκτός εάν οι τεχνικές γνώσεις και οι γνώμες των εμπειρογνωμόνων δικαιολογούν άλλη περιοδικότητα.

(8)(α) Η αρμόδια αρχή, στη βάση της παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του το άρθρου 24, προβαίνει στην ανάλυση των μακροπρόθεσμων τάσεων των συγκεντρώσεων των ουσιών προτεραιότητας που περιλαμβάνονται στο Μέρος A του Παραρτήματος ΧΑ, οι οποίες τείνουν να συγκεντρώνονται σε ιζήματα ή/και ζώντες οργανισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ουσίες με αριθμό 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 και 44 που παρατίθενται στο Μέρος A του εν λόγω Παραρτήματος. τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9, η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι συγκεντρώσεις αυτές δεν αυξάνονται σημαντικά σε ιζήματα ή/και σχετικούς ζώντες οργανισμούς.

(β) Η αρμόδια αρχή καθορίζει τη συχνότητα παρακολούθησης σε ιζήματα ή/και ζώντες οργανισμούς, ώστε να παρέχονται επαρκή δεδομένα για αξιόπιστη ανάλυση των μακροπρόθεσμων τάσεων. σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, η παρακολούθηση πρέπει να γίνεται ανά τριετία, εκτός εάν οι τεχνικές γνώσεις και η γνώμη των εμπειρογνωμόνων δικαιολογούν άλλη περιοδικότητα.

Λήψη συμπληρωματικών μέτρων

26Β.-(1)  Σε περίπτωση που από  τα αποτελέσματα της έκθεσης της Επιτροπής που αναφέρεται στο ’ρθρο 7α, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ, προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η λήψη συμπληρωματικών μέτρων προκειμένου να διευκολύνεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου αναφορικά με συγκεκριμένη ουσία που έχει εγκριθεί δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ’ρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ή οι διατάξεις του ’ρθρου 48 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, αντίστοιχα, αναφορικά με την εν λόγω ουσία ή τα προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία.

(2) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν αξιολογήσεις κινδύνου και οι κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις ή οι αναλύσεις κόστους-οφέλους που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων των εν λόγω κανονισμών, περιλαμβανομένης της διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων.

Ειδικές διατάξεις για ουσίες που συμπεριφέρονται ως πανταχού παρούσες

26Γ.-(1) Η αρμόδια αρχή, για τις ουσίες με αριθμό 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 και 44 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΧΑ, μπορεί να διενεργεί λιγότερο εντατική παρακολούθηση από αυτή που απαιτείται για τις ουσίες προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 26Α και του Παραρτήματος V, υπό τον όρο ότι η παρακολούθηση είναι αντιπροσωπευτική και ότι υπάρχει αξιόπιστη στατιστική βάση αναφοράς σχετικά με την παρουσία των ουσιών αυτών στο υδάτινο περιβάλλον.

(2) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (8) του άρθρου 26Α, η παρακολούθηση των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) ουσιών γίνεται ανά τριετία, εκτός εάν οι τεχνικές γνώσεις και η γνώμη των εμπειρογνωμόνων δικαιολογούν άλλη περιοδικότητα.

Κατάλογος επιτήρησης

26Δ.-(1)(α) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί κάθε ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιτήρησης, τον οποίο καταρτίζει η Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων του ’ρθρου 8β, της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ, σε επιλεγμένους αντιπροσωπευτικούς σταθμούς παρακολούθησης, όπως αυτοί προβλέπονται στο εδάφιο (2), για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

(β) Η περίοδος παρακολούθησης του καταλόγου επιτήρησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ’ρθρου 8β, παράγραφος 1, εδάφιο 2 της Οδηγίας 2013/39/ΕΕ αρχίζει στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 ή εντός έξι (6)  μηνών από την εκπόνηση του καταλόγου, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

(γ) Η αρμόδια αρχή αρχίζει την παρακολούθηση κάθε ουσίας που περιλαμβάνεται στους επικαιροποιημένους καταλόγους που προβλέπονται από τις διατάξεις του ’ρθρου 8β, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2013/39/ΕΕ, εντός έξι (6) μηνών από την εγγραφή της στους καταλόγους.

(2) Η αρμόδια αρχή επιλέγει τουλάχιστον ένα σταθμό παρακολούθησης και επιπλέον:

(α) Ένα σταθμό παρακολούθησης, εφόσον ο πληθυσμός του κράτους μέλους υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1000000) κατοίκους,

(β) αριθμό σταθμών παρακολούθησης που ισούται με το πηλίκο της γεωγραφικής έκτασης του κράτους μέλους σε τετραγωνικά χιλιόμετρα προς τον αριθμό 60000, με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, και

(γ) αριθμό σταθμών παρακολούθησης που ισούται με το πηλίκο του πληθυσμού του κράτους μέλους προς τον αριθμό 5000000, με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

(3) Η αρμόδια αρχή, κατά την επιλογή των αντιπροσωπευτικών σταθμών παρακολούθησης, της συχνότητας και του χρονικού σημείου παρακολούθησης κάθε ουσίας, λαμβάνει υπόψη τα πρότυπα χρήσης και την πιθανότητα εμφάνισης της ουσίας. η παρακολούθηση διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

(4) Όταν η αρμόδια αρχή παρέχει επαρκή, συγκρίσιμα, αντιπροσωπευτικά και πρόσφατα στοιχεία παρακολούθησης για μια συγκεκριμένη ουσία από υφιστάμενα προγράμματα ή μελέτες παρακολούθησης, μπορεί να αποφασίσει να μην προβαίνει σε πρόσθετη παρακολούθηση για την εν λόγω ουσία στο πλαίσιο του μηχανισμού του καταλόγου επιτήρησης, υπό την προϋπόθεση ότι η παρακολούθηση της ουσίας έχει διεξαχθεί με μέθοδο που πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών που έχει αναπτύξει η Επιτροπή δυνάμει του ’ρθρου 8β, παράγραφος 5 της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ.

(5)(α) Η αρμόδια αρχή  υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που διενεργεί δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (4).

(β) Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης για τον κατάλογο επιτήρησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ’ρθρου 8β, παράγραφος 1, εδάφιο 2 της Οδηγίας 2013/39/ΕΕ υποβάλλονται με έκθεση εντός δεκαπέντε (15) μηνών από τις 14 Σεπτεμβρίου 2015 ή εντός είκοσι ενός (21) μηνών από την εκπόνηση του καταλόγου επιτήρησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, και εν συνεχεία ανά δώδεκα (12) μήνες, για την περίοδο κατά την οποία η ουσία διατηρείται στον κατάλογο.

(γ) Η αρμόδια αρχή, για κάθε ουσία που περιλαμβάνεται στους επακόλουθους καταλόγους υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης εντός είκοσι ενός (21) μηνών από την εγγραφή της ουσίας στον κατάλογο επιτήρησης και στη συνέχεια ανά δώδεκα (12) μήνες, για την περίοδο κατά την οποία η ουσία παραμένει στον κατάλογο.

(δ) Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία για την αντιπροσωπευτικότητα των σταθμών παρακολούθησης και τη στρατηγική παρακολούθησης.

ΜΕΡΟΣ V ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ανάκτηση κόστους υπηρεσιών ύδατος

27.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, η αρμόδια αρχή καθορίζει την πολιτική τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος στη Δημοκρατία και για το σκοπό αυτό λαμβάνει υπόψη την αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους καθώς επίσης την οικονομική ανάλυση που διενεργείται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ και ειδικότερα σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε μέχρι το 2010 -

(α) Οι πολιτικές τιμολόγησης του ύδατος να παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες του ύδατος για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους και να συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του παρόντος Νόμου·

(β) να διασφαλιστεί ότι στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, η οποία θα βασίζεται στην οικονομική ανάλυση που θα διενεργείται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ και λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», θα συμβάλλουν κατάλληλα οι διάφορες χρήσεις του ύδατος, οι οποίες θα πρέπει να διαχωριστούν τουλάχιστο σε χρήσεις στη βιομηχανία, στα νοικοκυριά και στη γεωργία.

(3) Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, η αρμόδια αρχή μπορεί να συνεκτιμά τις κοινωνικές, τις περιβαλλοντικές και τις οικονομικές επιπτώσεις της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής ή των περιοχών που επηρεάζονται.

(4) Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει την μη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) και κατά συνέπεια την μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του εδαφίου (6)(α), εάν κρίνει ότι υφίστανται ιδιάζουσες συνθήκες που δικαιολογούν τούτο για συγκεκριμένη δραστηριότητα χρήσης ύδατος και νοουμένου ότι η απόφαση δεν επηρεάζει τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και την επίτευξη των στόχων του.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν παρεμποδίζουν τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων προληπτικών ή διορθωτικών μέτρων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του παρόντος Νόμου.

(5A)(α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, η ποσότητα νερού η οποία καταναλώθηκε για σκοπούς παγετοπροστασίας ή για σκοπούς κατάσβεσης πυρκαγιάς ή για άλλους λόγους που είναι πέραν του ελέγχου του καταναλωτή, που επιφέρουν επιπρόσθετες υδατικές ανάγκες δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του συνόλου της ποσότητας νερού που δικαιούται να λαμβάνει καταναλωτής για σκοπούς άρδευσης.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου και των προνοιών των περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Δικαιώματα, Τέλη ή ’λλα Χρηματικά Ανταλλάγματα) Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του υπό αναφορά Νόμου, το επιβαλλόμενο τέλος για την ποσότητα νερού που καταναλώνεται για τους προβλεπόμενους στην παράγραφο (α) σκοπούς καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.

(6) Στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που καταρτίζεται με βάση το άρθρο 22, αναφέρονται -

(α) Οι προγραμματιζόμενες ενέργειες για την εφαρμογή των εδαφίων (1), (2) και (3) · και

(β) σε περίπτωση που λαμβάνεται απόφαση με βάση το εδάφιο (4), οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η απόφαση.

Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

28.(1) Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή και σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή του, αντίγραφο του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και όλων των επακόλουθων ενημερωμένων μορφών του.

(2) Εντός τριών ετών από τη δημοσίευσή του σχεδίου, ή την ενημέρωσή του, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει προς την Επιτροπή ενδιάμεση έκθεση στην οποία περιγράφεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή του προβλεπόμενου προγράμματος μέτρων.

(3) Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει προς την Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωσή τους, συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με -

(α) τις αναλύσεις που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 6· και

(β) τα προγράμματα παρακολούθησης που καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 24,

και τα οποία αφορούν το πρώτο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που αναφέρεται στο άρθρο 22.

Καθοδηγητικά κείμενα

29. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή μπορεί να συμβουλεύεται οποιαδήποτε καθοδηγητικά κείμενα που περιέχουν συστάσεις σχετικές με την εφαρμογή της Οδηγίας, τα οποία εκδίδονται με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και απευθύνονται προς τα κράτη μέλη.

Παροχή πληροφοριών στην αρμόδια αρχή

30.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμου του 2000, η αρμόδια αρχή μπορεί να αξιώνει από οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο όπως παραχωρεί σ΄ αυτή οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία που αυτός κατέχει λόγω αρμοδιότητας και τα οποία θεωρούνται χρήσιμα ή αναγκαία για σκοπούς εφαρμογής οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Στο παρόν άρθρο, ο όρος «δημόσιος υπάλληλος» περιλαμβάνει και τους υπαλλήλους των Δήμων και των Κοινοτικών Συμβουλίων, καθώς και των οργανισμών, συμβουλίων, επιτροπών ή άλλων σωμάτων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν με βάση οποιοδήποτε νόμο.

Εκχώρηση εξουσιών

30Α.-(1) Η αρμόδια αρχή, δύναται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εκχωρήσει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες ή αρμοδιότητές της που είναι σχετικές με τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού κανονισμών ή διαταγμάτων-

(α) σε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία Υπουργείου της Δημοκρατίας, ή

(β) σε οποιοσδήποτε πρόσωπο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα, ή

(γ) σε οποιοδήποτε οργανισμό δημόσιας ωφέλειας που ιδρύθηκε με νόμο, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται, όποτε το κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφασή της για εκχώρηση οποιωνδήποτε εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της, η οποία λήφθηκε με βάση το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Σε περίπτωση κατά της οποία η αρμόδια αρχή εκχωρεί οποιεσδήποτε εξουσίες, σύμφωνα με την παράγραφο (1), η εν λόγω εκχώρηση δεν παρεμποδίζει την αρμόδια αρχή να ασκεί η ίδια οποτεδήποτε τις εκχωρηθείσες εξουσίες.

Τροποποιήσεις Παραρτημάτων

31. Οι τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες για την προσαρμογή των Παρατημάτων του παρόντος Νόμου -

(α) Στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο· ή

(β) σε Οδηγίες ή άλλη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που δημοσιεύεται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου· ή

(γ) σε υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, οι οποίες προκύπτουν από διεθνείς συμβάσεις,

μπορούν να θεσπίζονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έκδοση Κανονισμών

32.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα για τη ρύθμιση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα θέματα, δηλαδή -

(α) Την επιβολή υποχρεώσεων ή την ανάθεση εξουσιών σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο αναφορικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικώτερα διατάξεων των άρθρων 19, 20, 21, 23(4) και 24·

(β) την εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών και τυποποιημένων μεθόδων για την ανάλυση και την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, όπως θεσπίζονται από την Επιτροπή με βάση τη διαδικασία του άρθρου 21 της Οδηγίας·

(γ) τον καθορισμό των λεπτομερειών σε σχέση με τον προσδιορισμό και την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων που η αρμόδια αρχή πρέπει να εφαρμόσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου·

(δ) τον καθορισμό πρόσθετων κριτηρίων με βάση τα οποία καθορίζεται η πολιτική τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος σύμφωνα με το άρθρο 27·

(ε) τον καθορισμό λεπτομερειών αναφορικά με τις δημοσιεύσεις ή την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων και του κοινού σε θέματα για τα οποία πρέπει να παρέχεται πληροφόρηση σύμφωνα με το Νόμο και τις ενέργειες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(στ) τον καθορισμό των λεπτομερειών αναφορικά με το σχεδιασμό των ζωνών προστασίας που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 23(4).

(2) Οι κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1), μπορούν να προβλέπουν για διάπραξη αδικημάτων σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων τους, και, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος, την επιβολή ποινής φυλάκισης μέχρι τρία χρόνια, ή την επιβολή χρηματικής ποινής μέχρι είκοσι χιλιάδες λίρες, ή την επιβολή και των δύο αυτών ποινών.

(3) Οι κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) μπορούν να εξουσιοδοτούν την αρμόδια αρχή να εκδίδει διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία να τροποποιούνται τα Παραρτήματα των εν λόγω κανονισμών, για σκοπούς προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

Επηρεασμός άλλων νόμων

33. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου υπερισχύουν των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου στην έκταση που αφορούν ή ρυθμίζουν θέματα διαχείρισης ή προστασίας των υδάτων.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

34. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 22α Δεκεμβρίου 2003.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(’ρθρο 4)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Τα ακόλουθα στοιχεία για την αρμόδια αρχή περιέχονται σε έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

i) Όνομα και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής: Επίσημο όνομα και Διεύθυνση.

ii) Γεωγραφική κάλυψη της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού: Τα ονόματα των κυριότερων ποταμών στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, μαζί με ακριβή περιγραφή των ορίων της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού. Τα ως άνω στοιχεία πρέπει κατά το δυνατόν να είναι διαθέσιμα για να εισαχθούν στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) ή/και στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών της Επιτροπής (GISCO).

iii) Νομικό καθεστώς της αρμόδιας αρχής: Περιγραφή του νομικού καθεστώτος της αρμόδιας αρχής.

iv) Αρμοδιότητες: - Περιγραφή των νομικών και των διοικητικών αρμοδιοτήτων της αρμόδιας αρχής και του ρόλου της στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(’ρθρα 1,6, 20)

1.ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ

1.1.Χαρακτηρισμός των τύπων συστημάτων επιφανειακών υδάτων

Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει την τοποθεσία και τα όρια των συστημάτων επιφανειακών υδάτων και πραγματοποιεί αρχικό χαρακτηρισμό όλων των συστημάτων αυτών με την ακόλουθη μεθοδολογία. Για τον αρχικό αυτό χαρακτηρισμό, η αρμόδια αρχή μπορεί να συνενώνει διάφορα συστήματα επιφανειακών υδάτων.

i) Τα συστήματα επιφανειακών υδάτων εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού κατατάσσονται είτε σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες επιφανειακών υδάτων - ποταμοί, λίμνες, μεταβατικά ύδατα ή παράκτια ύδατα - είτε ως τεχνητά συστήματα επιφανειακών υδάτων είτε ως ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα.

ii) Για κάθε κατηγορία επιφανειακών υδάτων, τα σχετικά συστήματα επιφανειακών υδάτων εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, διακρίνονται σε τύπους. Οι τύποι αυτοί ορίζονται είτε με το "σύστημα Α" είτε με το "σύστημα Β", τα οποία περιγράφονται στο σημείο 1 2.

iii) Εάν χρησιμοποιείται το σύστημα Α, τα συστήματα επιφανειακών υδάτων εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού διαχωρίζονται πρώτα στις αντίστοιχες οικοπεριοχές ανάλογα" με τις γεωγραφικές περιοχές που περιγράφονται στο σημείο 1 2 και εμφαίνονται στο σχετικό χάρτη του παραρτήματος XI Στη συνέχεια, τα υδατικά συστήματα κάθε οικοπεριοχής διαχωρίζονται σε τύπους συστημάτων επιφανειακών υδάτων με βάση τους περιγραφείς των πινάκων του συστήματος Α

iν) Εάν χρησιμοποιείται το σύστημα Β, η αρμόδια αρχή πρέπει να επιτυγχάνει τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό διαχωρισμού που θα επιτυγχάνονταν με το σύστημα Α Κατά συνέπεια, τα συστήματα επιφανειακών υδάτων εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού διαχωρίζονται σε τύπους βάσει των τιμών των υποχρεωτικών περιγραφέων και των προαιρετικών περιγραφέων η συνδυασμών περιγραφέων που απαιτούνται για να εξασφαλίζεται ο αξιόπιστος υπολογισμός των τυποχαρακτηριστικών βιολογικών συνθηκών αναφοράς

ν) Για τα τεχνητά και τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα συστήματα επιφανειακών υδάτων, ο διαχωρισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τους περιγραφείς, ανάλογα με την κατηγορία επιφανειακών υδάτων προς την οποία ομοιάζει περισσότερο το συγκεκριμένο ιδιαιτέρως τροποποιημένο ή τεχνητό υδατικό σύστημα.

vi) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή χάρτη ή χάρτες (σε μορφή GIS) της γεωγραφικής θέσης των τύπων που αντιστοιχούν στο βαθμό διαχωρισμού που απαιτείται βάσει του συστήματος Α.

1.2. Οικοπεριοχές και τύποι συστημάτων επιφανειακών υδάτων

1.2.1 Ποταμοί

Σύστημα Α

Σταθερή τυπολογία

Περιγραφές

Οικοπεριοχή

Οικοπεριοχές του χάρτη Α του παραρτήματος XI

Τύπος

Τυπολογία υψομέτρου

 

υψηλός > 800 m

 

μέσου υψομέτρου 200-800 m

 

πεδινός <200 m

 

Τυπολογία μεγέθους βάσει της υδρολογικής λεκάνης

 

μικρός 10-100 km2

 

μέτριος > 100-1000 km2

 

μεγάλος > 1 000-10 000 km2

 

πολύ μεγάλος > 10 000 km2

 

Γεωλογία

 

ασβεστολιθικός

 

πυριτικός

 

οργανικός

Σύστημα Β

Εναλλακτικός χαρακτηρισμός

Φυσικοί και χημικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα

 

χαρακτηριστικά του ποταμού ή τμήματος του ποταμού και, κατά

 

συνέπεια, τη δομή και τη σύνθεση του βιολογικού πληθυσμού

Υποχρεωτικοί παράγοντες

Υψόμετρο

 

Γεωγραφικό πλάτος

 

Γεωγραφικό μήκος

 

Γεωλογία

 

Μέγεθος

Προαιρετικοί παράγοντες

Απόσταση από την πηγή του ποταμού

 

Ενέργεια του ρεύματος (συνάρτηση του ρεύματος και της κλίσης)

 

Μέσο πλάτος νερού

 

Μέσο βάθος νερού

 

Μέση κλίση νερού

 

Μορφή και σχήμα της κύριας κοίτης του ποταμού

 

Κατηγορία παροχής (ροής) ποταμού

 

Σχήμα κοιλάδας

 

Μεταφορά στερεών

 

Ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων

 

Μέση σύνθεση υποστρώματος

 

Χλωριούχες ενώσεις

 

Φάσμα ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας

 

Μέση ατμοσφαιρική θερμοκρασία

 

Βροχόπτωση

1.2.2 Λίμνες

Σύστημα Α

Σταθερή τυπολογία

Περιγραφές

 

Οικοπεριοχή

Οικοπεριοχές του χάρτη Α του παραρτήματος XI

Τύπος

Τυπολογία υψομέτρου

 

 

υψηλός > 800 m

 

 

μέσου υψομέτρου 200-800 m

 

 

πεδινός <200 m

 

 

Τυπολογία βάθους βάσει του μέσου βάθους

 

 

<3m

 

 

3-15 m

 

 

>15m

 

 

Τυπολογία μεγέθους βάσει της επιφάνειας

 

 

0,5-1 km2

 

 

1-10 km2

 

 

10-100 km2

 

 

>100km2

 

 

Γεωλογία

 

 

ασβεστολιθικός

 

 

πυριτικός

 

 

οργανικός

 

Σύστημα Β

Εναλλακτικός χαρακτηρισμός

Φυσικοί και χημικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα

 

χαρακτηριστικά, της λίμνης και, κατά συνέπεια, τη δομή και τη

 

σύνθεση του βιολογικού πληθυσμού

Υποχρεωτικοί παράγοντες

Υψόμετρο

 

Γεωγραφικό πλάτος

 

Γεωγραφικό μήκος

 

Βάθος

 

Γεωλογία

 

Μέγεθος

Προαιρετικοί παράγοντες

Μέσο βάθος νερού

 

Σχήμα λίμνης

 

Χρόνος παραμονής

 

Μέση ατμοσφαιρική θερμοκρασία

 

Φάσμα ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας

 

Μεικτικά χαρακτηριστικά (π.χ. μονομεικτική, διμεικτική, πολυμεικτική)

 

Ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων

 

Βασική κατάσταση θρεπτικών ουσιών

 

Μέση σύνθεση υποστρώματος

 

Διακύμανση της στάθμης του νερού

1.2.3. Μεταβατικά ύδατα

Σύστημα Α

Σταθερή τυπολογία

Περιγραφές

Οικοπεριοχή

Οι ακόλουθες περιοχές του χάρτη Β του παραρτήματος XI:

 

Βαλτική Θάλασσα

 

Θάλασσα του Μπάρεντς

 

Νορβηγική Θάλασσα

 

Βόρεια Θάλασσα

 

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

 

Μεσόγειος Θάλασσα

Τύπος

Βάσει της μέσης ετήσιας αλατότητας

 

<0,5°/οο γλυκό νερό

 

0,5-<5 °/οο μικρής αλατότητας

 

5-<18°/οο μέσης αλατότητας

 

18-<30°/οο υψηλής αλατότητας

 

30-<40°/οο μεγάλου εύρους αλατότητας

 

Βάσει του μέσου παλιρροιακού φάσματος

 

< 2 m μικροπαλιρροιακό

 

2-4 m μεσοπαλιρροιακό

 

> 4 m μακροπαλιρροιακό

Σύστημα Β

Εναλλακτικός χαρακτηρισμός

Φυσικοί και χημικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα

 

 

χαρακτηριστικά των μεταβατικών υδάτων και, κατά συνέπεια τη δομή και τη σύνθεση του βιολογικού πληθυσμού.

 

Υποχρεωτικοί παράγοντες

Γεωγραφικό πλάτος

 

 

Γεωγραφικό μήκος

 

 

Παλιρροιακό φάσμα

 

 

Αλατότητα

 

Προαιρετικοί παράγοντες

Βάθος

 

 

Ταχύτητα ρεύματος

 

 

Έκθεση στα κύματα

 

 

Χρόνος παραμονής

 

 

Μέση θερμοκρασία νερού

 

 

Μεικτικά χαρακτηριστικά

 

 

Θολότητα

 

 

Μέση σύνθεση υποστρώματος

 

 

Σχήμα

 

 

Φάσμα θερμοκρασίας νερού

 

1.2.4. Παράκτια ύδατα

Σύστημα Α

Σταθερή τυπολογία

Περιγραφές

Οικοπεριοχή

Οι ακόλουθες περιοχές του χάρτη Β του παραρτήματος XI:

 

Βαλτική Θάλασσα

 

Θάλασσα του Μπάρεντς

 

Νορβηγική Θάλασσα

 

Βόρεια Θάλασσα

 

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

 

Μεσόγειος Θάλασσα

Τύπος

Βάσει της μέσης ετήσιας αλατότητας

 

<0,5°/οο γλυκό νερό

 

0,5-<5°/οο μικρής αλατότητας

 

5-<18 °/οο μέσης αλατότητας

 

18-<30°/οο υψηλής αλατότητας

 

30-<40°/οο μεγάλου εύρους αλατότητας

 

Βάσει του μέσου βάθους

 

ρηχά νερά < 30 m

 

νερά μέσου βάθους (30-200 m)

 

βαθιά νερά >200 m

Σύστημα Β

Εναλλακτικός χαρακτηρισμός

Φυσικοί και χημικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα

 

χαρακτηριστικά των παράκτιων υδάτων και, κατά συνέπεια, τη δομή

 

και τη σύνθεση του βιολογικού πληθυσμού

Υποχρεωτικοί παράγοντες

Γεωγραφικό πλάτος

 

Γεωγραφικό μήκος

 

Παλιρροιακό φάσμα

 

Αλατότητα

Προαιρετικοί παράγοντες

Ταχύτητα ρεύματος

 

Εκθεση στα κύματα

 

Μέση θερμοκρασία νερού

 

Μεικτικα χαρακτηριστικά

 

Θολότητα

 

Χρόνος παρακράτησης (σε κλειστούς κόλπους)

 

Μέση σύνθεση υποστρώματος

 

Φάσμα θερμοκρασίας νερού

1.3.Καθορισμός τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς για τους διαφόρους τύπους συστημάτων επιφανειακών υδάτων

i) Για κάθε τύπο συστημάτων επιφανειακών υδάτων που χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το σημείο 1.1, καθορίζονται τυποχαρακτηριστικές υδρομορφολογικές και φυσικοχημικές συνθήκες που αντιπροσωπεύουν τις τιμές των υδρομορφολογικών και φυσικοχημικών ποιοτικών στοιχείων τα οποία ορίζονται στο σημείο 1.1 του παραρτήματος V, για το συγκεκριμένο σύστημα επιφανειακών υδάτων όταν η οικολογική του κατάσταση χαρακτηρίζεται ως υψηλή στο σχετικό πίνακα του σημείου 1.2 του παραρτήματος V. Καθορίζονται τυποχαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες που αντιπροσωπεύουν τις τιμές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων τα οποία ορίζονται στο σημείο 1.1 του παραρτήματος V και τα οποία προβλέπονται για το συγκεκριμένο σύστημα επιφανειακών υδάτων όταν η οικολογική του κατάσταση χαρακτηρίζεται ως υψηλή στο σχετικό πίνακα του σημείου 1.2 του παραρτήματος V.

ii) Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών του παρόντος σημείου σε ιδιαιτέρως τροποποιημένα ή τεχνητά επιφανειακά υδατικά συστήματα, οι αναφορές της υψηλής οικολογικής κατάστασης νοούνται ως αναφορές στο μέγιστο οικολογικό δυναμικό το οποίο ορίζεται στον πίνακα 1.2.5 του παραρτήματος V. Οι τιμές του μέγιστου οικολογικού δυναμικού ενός υδατικού συστήματος επανεξετάζονται ανά εξαετία.

iii) Οι τυποχαρακτηριστικές συνθήκες για τους σκοπούς των σημείων i) και ii) και οι τυποχαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες μπορούν είτε να έχουν χωρική βάση, είτε να βασίζονται σε μοντέλο, είτε να υπολογίζονται με συνδυασμό των μεθόδων αυτών. Όταν δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι αυτές, η αρμόδια αρχή μπορούν να βασίζονται σε εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων για τον καθορισμό των συνθηκών αυτών. Κατά τον καθορισμό της υψηλής οικολογικής κατάστασης σε σχέση με τη συγκέντρωση συγκεκριμένων συνθετικών ρύπων, ως όρια ανίχνευσης λαμβάνονται εκείνα που είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τις τεχνικές που είναι διαθέσιμες κατά τον καθορισμό των τυποχαρακτηριστικών συνθηκών.

iν) Για τις τυποχαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες αναφοράς με χωρική βάση, η αρμόδια αρχή καταρτίζουν δίκτυο αναφοράς για κάθε τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων. Το δίκτυο περιλαμβάνει επαρκή αριθμό τόπων υψηλής κατάστασης, ώστε να παρέχεται επαρκής εμπιστοσύνη για τις τιμές των συνθηκών αναφοράς, λαμβανομένων υπόψη της παραλλακτικότητας των τιμών των ποιοτικών στοιχείων που αντιστοιχούν σε υψηλή οικολογική κατάσταση για το συγκεκριμένο τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων και των τεχνικών μοντελοποίησης που εφαρμόζονται σύμφωνα με το σημείο ν).

ν) Οι τυποχαρακτηριστικές βιολογικές συνθήκες αναφοράς που βασίζονται σε μοντέλο μπορούν να υπολογίζονται είτε με μοντέλα προβλέψεων, είτε με μεθόδους προβολής στο παρελθόν. Οι μέθοδοι πρέπει να χρησιμοποιούν ιστορικά, παλαιολογικά και άλλα διαθέσιμα δεδομένα, πρέπει δε να παρέχουν επαρκές επίπεδο εμπιστοσύνης για τις τιμές των συνθηκών αναφοράς ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενες συνθήκες είναι συνεπείς και ισχύουν για κάθε τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων.

vi) Όταν δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν αξιόπιστες συνθήκες αναφοράς για ένα ποιοτικό στοιχείο ενός τύπου συστήματος επιφανειακών υδάτων λόγω της υψηλής φυσιολογικής παραλλακτικότητας και όχι απλώς λόγω των εποχιακών διακυμάνσεων του στοιχείου αυτού, το στοιχείο αυτό μπορεί να παραλείπεται από την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης για το συγκεκριμένο τύπο επιφανειακών υδάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια αρχή αναφέρουν τους λόγους της παράλειψης αυτής στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.

1.4.Προσδιορισμός των πιέσεων

Η αρμόδια αρχή συλλέγει και διατηρεί πληροφορίες για τον τύπο και το μέγεθος των σημαντικών ανθρωπογενών πιέσεων που ενδέχεται να ασκούνται στα συστήματα επιφανειακών υδάτων κάθε περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, ιδίως δε:

υπολογίζει και προσδιορίζει τη σημαντική ρύπανση από σημειακές πηγές, ιδίως από ουσίες του παραρτήματος VIII, που προέρχονται από αστικές, βιομηχανικές, γεωργικές και άλλες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, βάσει, μεταξύ άλλων, των πληροφοριών που συλλέγονται δυνάμει των νομοθεσιών οι οποίες έχουν θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα-

i) 15 και 17 της οδηγίας 91/271/ΕΚ,.

ii) 9 και 15 της οδηγίας 96/61/ΕΚ(1)

και, για τους σκοπούς του αρχικού σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού:

iii) με το άρθρο 11 της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ και

iv) τις οδηγίες του Συμβουλίου 75/440/ΕΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ και 79/923/ΕΟΚ,

υπολογίζουν και προσδιορίζουν τη σημαντική ρύπανση από διάχυτες πηγές, ιδίως από ουσίες του παραρτήματος VIII, που προέρχονται από αστικές, βιομηχανικές, γεωργικές και άλλες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, βάσει, μεταξύ άλλων, των πληροφοριών που συλλέγονται δυνάμει των νομοθεσιών οι οποίες έχουν θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης-

i) με τα άρθρα 3, 5 και 6 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ,

ii) με τα άρθρα 7 και 17 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ,

iii) με την οδηγία 98/8/ΕΚ,

και, για τους σκοπούς του πρώτου σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού:

iv) με τις οδηγίες 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 76/464/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ και 79/923/ΕΟΚ·

υπολογίζουν και προσδιορίζουν τη σημαντική υδροληψία για αστικές, βιομηχανικές, γεωργικές και λοιπές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εποχιακών διακυμάνσεων και της ολικής ετήσιας ζήτησης, και την απώλεια του νερού στα δίκτυα διανομής·

υπολογίζουν και προσδιορίζουν τις επιπτώσεις των σημαντικών μέτρων ρύθμισης της ροής του νερού, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της εκτροπής του νερού, για τα γενικά χαρακτηριστικά της ροής και τα ισοζύγια νερού·

υπολογίζουν και προσδιορίζουν τις επιπτώσεις των σημαντικών μέτρων ρύθμισης της ροής του νερού, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της εκτροπής του νερού, για τα γενικά χαρακτηριστικά της ροής και τα ισοζύγια νερού·

υπολογίζουν και προσδιορίζουν άλλες σημαντικές ανθρωπογενείς επιπτώσεις στην κατάσταση των επιφανειακών υδάτων και

υπολογίζουν τις μορφές χρήσης της γης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των κυριότερων αστικών, βιομηχανικών και γεωργικών περιοχών και, κατά περίπτωση, των αλιευτικών και δασικών περιοχών.

 

1.5.Αξιολόγηση των επιπτώσεων

Η αρμόδια αρχή αξιολογεί την ευαισθησία της κατάστασης των συστημάτων επιφανειακών υδάτων στις προαναφερόμενες πιέσεις.

Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων παρακολούθησης του περιβάλλοντος, προκειμένου να αξιολογούν κατά πόσον είναι πιθανόν τα συστήματα επιφανειακών υδάτων μιας περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού να μην τηρήσουν τους ποιοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται για τα συστήματα αυτά βάσει των άρθρων 9-17. Για την αξιολόγηση αυτή, η αρμόδια αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί και τεχνικές μοντελοποίησης.

Για τα συστήματα για τα οποία εντοπίζεται κίνδυνος μη τήρησης των ποιοτικών περιβαλλοντικών στόχων, πρέπει να διεξάγεται, κατά περίπτωση, περαιτέρω χαρακτηρισμός με στόχο τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τόσο των προγραμμάτων παρακολούθησης που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 24, όσο και των προγραμμάτων μέτρων που απαιτούνται δυνάμει των άρθρων 18-21.

 

2.ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ

2.1.Αρχικός χαρακτηρισμός

Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε αρχικό χαρακτηρισμό όλων των συστημάτων υπόγειων υδάτων προκειμένου να αξιολογηθούν οι χρήσεις τους και οι κίνδυνοι που διατρέχουν να μην πληρούν τους στόχους για κάθε σύστημα υπόγειων υδάτων σύμφωνα με τα άρθρα 9-17. Για τον αρχικό αυτό χαρακτηρισμό, η αρμόδια αρχή μπορεί να συνενώνει διάφορα συστήματα υπόγειων υδάτων. Κατά την ανάλυση αυτή, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται υφιστάμενα στοιχεία υδρολογίας, γεωλογίας, εδαφολογίας, χρήσεων γης, απορροών, υδροληψιών κ.λπ., προκειμένου να προσδιορίζονται:

- η θέση και τα όρια του ή των συστημάτων υπόγειων υδάτων,

- οι πιέσεις τις οποίες αναμένεται να υποστούν το ή τα συστήματα υπόγειων υδάτων, δηλαδή μεταξύ άλλων:

- διάχυτες πηγές ρύπανσης.

- σημειακές πηγές ρύπανσης,

- υδροληψία,

- τεχνητή ανατροφοδότηση,

- ο γενικός χαρακτήρας των υπερκείμενων στρωμάτων στην υδρολογική λεκάνη   από την οποία τροφοδοτείται το σύστημα υπόγειων υδάτων,

- τα συστήματα υπόγειων υδάτων για τα οποία υπάρχουν άμεσα εξαρτημένα οικοσυστήματα επιφανειακών υδάτων ή χερσαία οικοσυστήματα.

2.2. Περαιτέρω χαρακτηρισμός

Έπειτα από τον αρχικό αυτό χαρακτηρισμό, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε περαιτέρω χαρακτηρισμό των συστημάτων ή των ομάδων συστημάτων υπόγειων υδάτων τα οποία έχουν θεωρηθεί ότι απειλούνται προκειμένου να επιτευχθεί ακριβέστερη αξιολόγηση της σοβαρότητας του κινδύνου και να προσδιοριστούν τα τυχόν μέτρα που θα απαιτηθούν δυνάμει των άρθρων 18-21  Συνεπώς, ο χαρακτηρισμός αυτός περιλαμβάνει σχετικές πληροφορίες για τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και, κατά περίπτωση, πληροφορίες για:

- τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του συστήματος υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της έκτασης και του τύπου των γεωλογικών ενοτήτων,

- τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του συστήματος υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της υδροαγωγιμότητας, του πορώδους και της στεγανότητας,

τα χαρακτηριστικά των επιφανειακών εναποθέσεων και εδαφών στην υδρολογική λεκάνη από την οποία τροφοδοτείται το σύστημα υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων του πάχους, του πορώδους, της υδροαγωγιμότητας και των απορροφητικών ιδιοτήτων των εναποθεμάτων και εδαφών,

- τα χαρακτηριστικά διαστρωμάτωσης του ύδατος εντός του συστήματος υπόγειων υδάτων,

απογραφή των συνδεόμενων επιφανειακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων οικοσυστημάτων και των συστημάτων επιφανειακών υδάτων, με τα οποία συνδέεται δυναμικά το σύστημα υπόγειων υδάτων,

- εκτιμήσεις των κατευθύνσεων και των ρυθμών ανταλλαγής υδάτων μεταξύ του συστήματος υπόγειων υδάτων και των συνδεόμενων επιφανειακών συστημάτων και

- επαρκή στοιχεία για τον υπολογισμό του μακροπρόθεσμου μέσου ετήσιου ρυθμού συνολικής ανατροφοδότησης,

- το χαρακτηρισμό της χημικής σύνθεσης των υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των συμβολών από ανθρώπινη δραστηριότητα. Όταν καθορίζουν φυσικά βασικά επίπεδα για τα συστήματα αυτά υπόγειων υδάτων, η αρμόδια αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί τυπολογίες χαρακτηρισμού υπόγειων υδάτων.

2.3. Επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων επί των υπόγειων υδάτων

Για τα συστήματα υπόγειων υδάτων που θεωρούνται στον αρχικό χαρακτηρισμό που διενεργείται σύμφωνα με το σημείο 2.1, ως διατρέχοντα τον κίνδυνο να μην πληρούν τους στόχους που καθορίζονται για κάθε σύστημα δυνάμει των άρθρων 9-17, συλλέγονται και διατηρούνται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε σύστημα υπόγειων υδάτων:

α) η θέση των σημείων υδροληψίας του συστήματος υπόγειων υδάτων πλην:

-των σημείων υδροληψίας που παρέχουν λιγότερα από 10 m3 ημερησίως κατά μέσον όρο ή

-των σημείων άντλησης ύδατος προοριζομένου για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία παρέχουν λιγότερα από 10 m3 ημερησίως κατά μέσο όρο ή που εξυπηρετούν λιγότερα από 50 άτομα·

β) οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί υδροληψίας από τα σημεία αυτά·

γ) η χημική σύνθεση του ύδατος που αντλείται από το σύστημα υπόγειων υδάτων·

δ) η θέση των σημείων του συστήματος υπόγειων υδάτων στα οποία γίνεται άμεση εισαγωγή ύδατος·

ε) οι ρυθμοί απόρριψης στα σημεία αυτά·

στ) η χημική σύνθεση του ύδατος που εισάγεται στο σύστημα υπόγειων υδάτων και

ζ) η χρήση γης στην υδρολογική λεκάνη ή λεκάνες από τις οποίες το σύστημα υπόγειων υδάτων δέχεται τις ανατροφοδοτήσεις του, συμπεριλαμβανομένων των εισροών ρύπων και των ανθρωπογενών μεταβολών στα χαρακτηριστικά των ανατροφοδοτήσεων, όπως π.χ. η εκτροπή και η διαρροή ομβρίων λόγω στεγανοποίησης εδαφών, τεχνητής ανατροφοδότησης, κατασκευής φραγμάτων ή αποστράγγισης.

2.4. Επισκόπηση των επιπτώσεων των μεταβολών της στάθμης των υπόγειων υδάτων

Η αρμόδια αρχή εντοπίζει επίσης τα συστήματα υπόγειων υδάτων για τα οποία καθορίζονται χαμηλότεροι στόχοι δυνάμει των άρθρων 9-17, μεταξύ άλλων λόγω των επιπτώσεων της κατάστασης του συστήματος:

i) στα επιφανειακά ύδατα και τα συνδεδεμένα χερσαία οικοσυστήματα·

ii) στη ρύθμιση του ύδατος, την προστασία από τις πλημμύρες και την αποστράγγιση των γαιών

iii) στην ανθρώπινη ανάπτυξη

2.5. Επισκόπηση των επιπτώσεων της ρύπανσης στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων

Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει επίσης τα συστήματα υπόγειων υδάτων για τα οποία καθορίζονται λιγότερο αυστηροί στόχοι δυνάμει του άρθρου 14 όταν, λόγω των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας που ορίζεται στο άρθρο 6(1), το σύστημα υπόγειων υδάτων είναι τόσο ρυπασμένο ώστε να είναι ανέφικτο ή δυσανάλογα δαπανηρό να επιτευχθεί καλή χημική κατάσταση υπόγειων υδάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(’ρθρα 2, 6, 27)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η οικονομική ανάλυση περιέχει επαρκείς πληροφορίες, με επαρκείς λεπτομέρειες (λαμβανομένου υπόψη του κόστους συλλογής των σχετικών δεδομένων), ώστε:

α) Να εκτελούνται οι υπολογισμοί που απαιτούνται για να λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 27, η αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, λαμβανομένων υπόψη των μακροπρόθεσμων προβλέψεων της προσφοράς και της ζήτησης ύδατος στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού και, όταν απαιτείται:

- των υπολογισμών του όγκου, των τιμών και του κόστους των υπηρεσιών  ύδατος και

- των υπολογισμών των σχετικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων τέτοιων επενδύσεων·

β) να επιλέγεται ο αποτελεσματικότερος συνδυασμός μέτρων για τις χρήσεις ύδατος, ο οποίος θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μέτρων των άρθρων 19-21, βάσει των υπολογισμών του δυνητικού κόστους των μέτρων αυτών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(’ρθρο 8)

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

1. Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών του άρθρου 8 περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους προστατευόμενων περιοχών:

i) Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το άρθρο 23·

ii) περιοχές που προορίζονται για την προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία·

iii) υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που έχει θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης με την οδηγία 76/160/ΕΟΚ·

iv) περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες ζώνες, σύμφωνα με τη νομοθεσία που έχει θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης με την οδηγία 91/676/ΕΟΚ και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες περιοχές, σύμφωνα με τη νομοθεσία που έχει θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και

ν) περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικότοπων ή ειδών όταν η διατήρηση ή η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων είναι σημαντική για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τόπων του προγράμματος "Φύση 2000", που καθορίζονται δυνάμει της νομοθεσίας που έχει θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ

2. Η περίληψη του μητρώου που απαιτείται ως μέρος του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού περιλαμβάνει χάρτες στους οποίους εμφαίνεται η θέση κάθε προστατευόμενης περιοχής, καθώς και περιγραφή της νομοθεσίας βάσει της οποίας έχουν χαρακτηριστεί

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

 

(’ρθρα 2, 9,10, 18,24)

 

1.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

1.1.

Ποιοτικά στοιχεία για την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης

1.1.1.

Ποταμοί

1.1.2.

Λίμνες

1.1.2.

Μεταβατικά ύδατα

1.1.4.

Παράκτια ύδατα

1.1.5.

Τεχνητά και ιδιαίτερα τροποποιημένα συστήματα επιφανειακών υδάτων

1.2.

Κανονιστικοί ορισμοί για την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης

1.2.1.

Ορισμοί της υψηλής, της καλής και της μέτριας οικολογικής κατάστασης ποταμών

1.2.2.

Ορισμοί της υψηλής, της καλής και της μέτριας οικολογικής κατάστασης λιμνών

1.2.3.

Ορισμοί της υψηλής, της καλής και της μέτριας οικολογικής κατάστασης μεταβατικών υδάτων

1.2.4.

Ορισμοί της υψηλής, της καλής και της μέτριας οικολογικής κατάστασης παράκτιων υδάτων

1.2.5.

Ορισμοί του μέγιστου, του καλοί, και του μέτριου οικολογικού δυναμικού των ιδιαίτερα τροποποιημένων ή τεχνητών υδατικών συστημάτων

1.2.6

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν η αρμόδια αρχή για τη θέσπιση προτύπων χημικής ποιότητας

1.3.

Παρακολούθηση της οικολογικής και χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων

1.3.1.

Σχεδιασμός της εποπτικής παρακολούθησης

1.3.2.

Σχεδιασμός της επιχειρησιακής παρακολούθησης

1.3.3.

Σχεδιασμός της διερευνητικής παρακολούθησης

1.3.4.

Συχνότητα της παρακολούθησης

1.3.5.

Πρόσθετες απαιτήσεις για την παρακολούθηση προστατευομένων περιοχών

1.3.6.

Πρότυπα για την παρακολούθηση ποιοτικών στοιχείων

 

1.4. Ταξινόμηση και παρουσίαση της οικολογικής κατάστασης

1 4 1

Συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων βιολογικής παρακολούθηση

1.4.2.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και ταξινόμηση της

 

οικολογικής κατάστασης και του οικολογικού δυναμικού.

1.4.3.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και ταξινόμηση της χημικής κατάστασης.

 

 

2.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ

2.1.

Ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων

2.1.1.

Παράμετρος για την ταξινόμηση της ποσοτικής κατάστασης

2.1.2.

Ορισμός της ποσοτικής κατάστασης

2.2.

Παρακολούθηση της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.2.1.

Δίκτυο παρακολούθησης της στάθμης των υπόγειων υδάτων

2.2.2.

Πυκνότητα των τόπων παρακολούθησης

2.2.3.

Συχνότητα της παρακολούθησης

2.2.4.

Ερμηνεία και παρουσίαση της ποσοτικής κατάστασης των υπογείων υδάτων

2.3.

Χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων

2.3.1.

Παράμετροι για τον προσδιορισμό της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.3.2.

Ορισμός της καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.4.

Παρακολούθηση της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.4.1.

Δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων

2.4.2.

εποπτική παρακολούθηση

2.4.3.

Επιχειρησιακή παρακολούθηση

2.4.4.

Διαπίστωση των τάσεων των ρύπων

2.4.5.

Ερμηνεία και παρουσίαση της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.5.

Παρουσίαση της κατάστασης των υπόγειων υδάτων

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

1.1. Ποιοτικά στοιχεία για την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης

1.1.1. Ποταμοί

Βιολογικά στοιχεία:

Σύνθεση και αφθονία της υδατικής χλωρίδας

Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών ασπόνδυλων

 

Σύνθεση, αφθονία και κατανομή κατά ηλικίες της ιχθυοπανίδας

 

Υδρομορφολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία:

 

Υδρολογικό καθεστώς

 

ποσότητα και δυναμική των υδάτινων ροών

 

σύνδεση με συστήματα υπόγειων υδάτων

 

Συνέχεια του ποταμού

 

Μορφολογικές συνθήκες

 

διακύμανση του βάθους και του πλάτους του ποταμού

 

δομή και υπόστρωμα του πυθμένα του ποταμού

 

δομή της παρόχθιας ζώνης

 

Χημικά και φυσικοχημικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία:

 

Γενικά

 

Θερμικές συνθήκες

 

Συνθήκες οξυγόνωσης

 

Αλατότητα

 

Κατάσταση οξίνισης

 

Συνθήκες θρεπτικών ουσιών

 

Συγκεκριμένοι ρύποι

 

Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι

 

απορρίπτονται στο υδατικό σύστημα

 

Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε

 

σημαντικές ποσότητες στο υδατικό σύστημα

1.1.2

Λίμνες

 

Βιολογικά στοιχεία

 

Σύνθεση, αφθονία και βιομάζα του φυτοπλαγκτού

 

Σύνθεση και αφθονία της λοιπής υδατικής χλωρίδας

Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών ασπονδύλων

Σύνθεση, αφθονία και κατανομή κατά ηλικίες της ιχθυοπανίδας

Υδρομορφολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία:

Υδρολογικό καθεστώς

ποσότητα και δυναμική των υδάτινων ροών

χρόνος παραμονής

σύνδεση με το σύστημα υπόγειων υδάτων

Μορφολογικές συνθήκες

διακύμανση του βάθους της λίμνης

ποσότητα, δομή και υπόστρωμα του πυθμένα της λίμνης

δομή της όχθης της λίμνης

Χημικά και φυσικοχημικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία;

Γενικά

Διαφάνεια

Θερμικές συνθήκες

Συνθήκες οξυγόνωσης

Αλατότητα

Κατάσταση οξίνισης

Συνθήκες θρεπτικών ουσιών

Συγκεκριμένοι ρύποι

Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται στο υδατικό σύστημα

Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε σημαντικές ποσότητες στο υδατικό σύστημα

1.1.3. Μεταβατικά ύδατα

Βιολογικά στοιχεία:

Σύνθεση, αφθονία και βιομάζα του φυτοπλαγκτού

Σύνθεση και αφθονία της λοιπής υδατικής χλωρίδας

Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών ασπονδύλων

Σύνθεση και αφθονία της ιχθυοπανίδας

Υδρομορφολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία

Μορφολογικές συνθήκες

διακύμανση του βάθους

ποσότητα, δομή και υπόστρωμα του πυθμένα

δομή της διαπαλιρροιακής ζώνης

Παλιρροιακό καθεστώς

ροή γλυκού νερού

έκθεση στα κύματα

Χημικά και φυσικοχημικά στοιχεία πού υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία:

Γενικά

Διαφάνεια

Θερμικές συνθήκες

Συνθήκες οξυγόνωσης

Αλατότητα

Συνθήκες θρεπτικών ουσιών

Συγκεκριμένοι ρύποι

Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται στο υδατικό σύστημα

Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε σημαντικές ποσότητες στο υδατικό σύστημα

1.1.4. Παράκτια ύδατα

Βιολογικά στοιχεία:

Σύνθεση, αφθονία και βιομάζα του φυτοπλαγκτού

Σύνθεση και αφθονία της λοιπής υδατικής χλωρίδας

Σύνθεση και αφθονία της πανίδας βενθικών ασπονδύλων

Υδρομορφολογικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία:

Μορφολογικές συνθήκες

διακύμανση βάθους

δομή και υπόστρωμα της ακτής

δομή της διαπαλιρροιακής ζώνης

Παλιρροιακό καθεστώς

κατεύθυνση δεσποζόντων ρευμάτων

έκθεση στα κύματα

Χημικά και φυσικοχημικά στοιχεία που υποστηρίζουν τα βιολογικά στοιχεία:

Γενικά

Διαφάνεια

Θερμικές συνθήκες

Συνθήκες οξυγόνωσης

Αλατότητα

Συνθήκες θρεπτικών ουσιών

Συγκεκριμένοι ρύποι

Ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται στο υδατικό σύστημα

Ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε σημαντικές ποσότητες στο υδατικό σύστημα

1.1.5. Τεχνητά και ιδιαιτέρως τροποποιημένα συστήματα επιφανειακών υδάτων

Τα ποιοτικά στοιχεία που εφαρμόζονται στα τεχνητά και τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα συστήματα επιφανειακών υδάτων είναι εκείνα που ισχύουν για οποιαδήποτε από τις τέσσερις κατηγορίες φυσικών επιφανειακών υδάτων η οποία ομοιάζει περισσότερο με το συγκεκριμένο ιδιαιτέρως τροποποιημένο ή τεχνητό υδατικό σύστημα.

1.2. Κανονιστικοί ορισμοί για την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης

Πίνακας 1 2 Γενικοί ορισμοί για τους ποταμούς, τις λίμνες, τα μεταβατικά ύδατα και τα παράκτια ύδατα

Στο κείμενο που ακολουθεί, δίδεται γενικός ορισμός της οικολογικής ποιότητας. Για τους σκοπούς της ταξινόμησης, οι τιμές των ποιοτικών στοιχείων της οικολογικής κατάστασης κάθε κατηγορίας επιφανειακών υδάτων είναι οι τιμές των κατωτέρω πινάκων 1.2.1.-1 2.4.

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

Γενικά

Έλλειψη, ή ήσσονος μόνον σημασίας ανθρωπογενείς μεταβολές των τιμών των φυσικοχημικών και των υδρομορφολογικών ποιοτικών στοιχείων του τυπικού συστήματος επιφανειακών υδάτων σε σχέση με εκείνα που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά τον τύπο αυτόν υπό μη διαταραγμένες συνθήκες.

Οι τιμές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του συστήματος επιφανειακών υδάτων εμφανίζουν χαμηλού επιπέδου αλλοιώσεις λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων αλλά παραλλάσσουν μόνον ελαφρώς από τις τιμές που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά το τυπικό σύστημα επιφανειακών υδάτων υπό μη διαταραγμένες συνθήκες.

Οι τιμές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του συστήματος επιφανειακών υδάτων παραλλάσσουν μετρίως από τις τιμές που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά το τυπικό σύστημα επιφανειακών υδάτων υπό μη διαταραγμένες συνθήκες. Οι τιμές εμφανίζουν μέτριες αλλοιώσεις λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων και είναι σημαντικά πιο διαταραγμένες από ό,τι υπό τις συνθήκες καλής κατάστασης

 

Οι τιμές των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του συστήματος επιφανειακών υδάτων αντικατοπτρίζουν εκείνες που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά τον τύπο αυτόν υπό μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

 

 

Υπάρχουν τυποχαρακτηριστικές συνθήκες και κοινότητες.

 

 

Τα ύδατα κατάστασης κάτω της μέτριας ταξινομούνται ως ελλιπούς ή κακής κατάστασης:

Τα ύδατα τα οποία εμφανίζουν ενδείξεις σημαντικών αλλοιώσεων των τιμών των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του τυπικού συστήματος επιφανειακών υδάτων και στα οποία οι σχετικές βιολογικές κοινότητες διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνες που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά το τυπικό σύστημα επιφανειακών υδάτων υπό μη διαταραγμένες συνθήκες, ταξινομούνται ως ελλιπούς κατάστασης.

Τα ύδατα τα οποία εμφανίζουν ενδείξεις σοβαρών αλλοιώσεων των τιμών των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων του τυπικού συστήματος επιφανειακών υδάτων και από τα οποία απουσιάζει μεγάλο μέρος των σχετικών βιολογικών κοινοτήτων που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά το τυπικό σύστημα επιφανειακών υδάτων υπό μη διαταραγμένες συνθήκες, ταξινομούνται ως κακής κατάστασης.

1 2 1 Ορισμοί της υψηλής, της καλής και της μέτριας οικολογικής κατάστασης ποταμών

Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

Φυτοπλαγκτόν

Η ταξινομική σύνθεση του φυτοπλαγκτού αντιστοιχεί πλήρως η σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Η μέση αφθονία φυτοπλαγκτού αντιστοιχεί πλήρως προς τις τυποχαρακτηριστικές φυσικοχημικές συνθήκες και δεν αλλοιώνει σημαντικά τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες διαφάνειας.

 

Οι εξανθήσεις πλαγκτού εμφανίζονται με συχνότητα και ένταση που αντιστοιχεί προς τις τυποχαρακτηριστικές φυσικοχημικές συνθήκες

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας των ταξινομικών κατηγοριών του πλαγκτού σε σχέση με τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες Οι αλλαγές αυτές δεν υποδηλώνουν ταχύτερη αύξηση φυκών η οποία οδηγεί σε ανεπιθύμητη διατάραξη της ισορροπίας των οργανισμών που υπάρχουν στο υδατικό σύστημα ή της φυσικοχημικής ποιότητας του νερού ή του ιζήματος.

 

Ενδέχεται να εμφανίζετα ελαφρά αύξηση της συχνότητας και της έντασης των εξανθήσεων πλαγκτού.

Η σύνθεση των ταξινομικών κατηγοριών του πλαγκτού διαφέρει μετρίως από τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες.

 

Παρατηρείται μέτρια διατάραξη της αφθονίας, η οποία ενδέχεται να οδηγεί σε σημαντική ανεπιθύμητη διατάραξη των τιμών των λοιπών βιολογικών και φυσικοχημικών ποιοτικών στοιχείων.

 

Ενδέχεται να παρατηρείται μέτρια αύξηση της συχνότητας και της έντασης των εξανθήσεων πλαγκτού. Κατά τους θερινούς μήνες, ενδέχεται να παρατηρείται μόνιμη εξάνθηση πλαγκτού.

Μακρόφυτα και φυτοβένθος

Η ταξινομική σύνθεση αντιστοιχεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Δεν παρατηρούνται ανιχνεύσιμες αλλαγές της μέσης μακροφυτικής και της μέσης φυτοβενθικής αφθονίας

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας των ταξινομικών κατηγοριών των μακροφύτων και του φυτοβένθους σε σχέση με τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες. Οι αλλαγές αυτές δεν υποδηλώνουν ταχύτερη αύξηση φυτοβένθους ή ανώτερων φυτών η οποία οδηγεί σε ανεπιθύμητη διατάραξη της ισορροπίας των οργανισμών που υπάρχουν στο υδατικό σύστημα ή της φυσικοχημικής ποιότητας του νερού ή του ιζήματος.

 

Η φυτοβενθική κοινότητα δεν επηρεάζεται αρνητικά από βακτηριακή ανάπτυξη λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

Η σύνθεση των μακροφυτικών και φυτοβενθικών ταξινομικών κατηγοριών διαφέρει μετρίως από την τυποχαρακτηριστική κοινότητα και είναι σημαντικά αλλοιωμένη σε σχέση με την καλή κατάσταση.

 

Παρατηρούνται μέτριες αλλαγές της μέσης μακροφυτικής και της μέσης φυτοβενθικής αφθονίας.

 

Η φυτοβενθική κοινότητα ενδέχεται να παρεμποδίζεται και, σε μερικές περιοχές, να εκτοπίζεται από βακτηριακή ανάπτυξη που εμφανίζεται λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

Στοιχείο

 

Πανίδα βενθικών ασπονδύλων

Υψηλή κατάσταση

 

Η ταξινομική σύνθεση αντιστοιχεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Ο λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη ταξινομικών κατηγοριών προς τις μη ευαίσθητες δεν παρουσιάζει ενδείξεις αλλαγής σε σχέση με τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Η στάθμη ποικιλότητας των ταξινομικών κατηγοριών ασπονδύλων δεν παρουσιάζει ενδείξεις αλλαγής σε σχέση με τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

Καλή κατάσταση

 

Ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας των ταξινομικών κατηγοριών ασπονδύλων σε σχέση με τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες.

 

Ο λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη ταξινομικών κατηγοριών προς τις μη ευαίσθητες διαφέρει ελαφρώς από τα τυποχαρακτηριστικά επίπεδα.

 

Η στάθμη ποικιλότητας των ταξινομικών κατηγοριών ασπονδύλων διαφέρει ελαφρώς από τα τυποχαρακτηριστικά επίπεδα.

Μέτρια κατάσταση

 

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινομικών κατηγοριών ασπονδύλων διαφέρουν μετρίως από τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες.

 

Απουσία σημαντικών ταξινομικών ομάδων της τυποχαρακτηριστικής κοινότητας.

 

Ο λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη ταξινομικών κατηγοριών προς τις μη ευαίσθητες, καθώς και η στάθμη ποικιλότητας, είναι ουσιαστικά χαμηλότερα από το τυποχαρακτηριστικά επίπεδο και σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι στην καλή κατάσταση.

 

Ιχθυοπανίδα

 

Η σύνθεση και η αφθονία των ειδών αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Παρουσία όλων των τυποχαρακτηριστικών ειδών που είναι ευαίσθητα στη διατάραξη.

 

Η κατανομή κατά ηλικίες των ιχθυοκοινοτήτων δεν παρουσιάζει ενδείξεις ανθρωπογενούς διατάραξης, ούτε ενδείξεις για αδυναμία αναπαραγωγής ή ανάπτυξης οποιουδήποτε είδους.

 

Ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας των ειδών σε σχέση με τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες, λόγω ανθρωπογενών επιπτώσεων στα φυσικοχημικά και τα υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Η κατανομή κατά ηλικίες των ιχθυοκοινοτήτων παρουσιάζει ενδείξεις διατάραξης λόγω ανθρωπογενών επιπτώσεων στα φυσικοχημικά ή τα υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία και, σε μερικές περιπτώσεις, ενδείξεις για αδυναμία αναπαραγωγής ή ανάπτυξης ορισμένων ειδών, στο μέτρο που ενδέχεται να απουσιάζουν ορισμένες κατηγορίες ηλικίας.

 

Η σύνθεση και η αφθονία των ειδών ιχθύων διαφέρουν μετρίως από τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες λόγω ανθρωπογενών επιπτώσεων στα φυσικοχημικά ή τα υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Η κατανομή κατά ηλικίες των ιχθυοκοινοτήτων παρουσιάζει σημαντικές ενδείξεις ανθρωπογενούς διατάραξης, στο μέτρο που ένα μέτριο ποσοστό τυποχαρακτηριστικών ειδών απουσιάζει ή απαντά με πολύ χαμηλή αφθονία.

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

Υδρολογικό καθεστώς

Η ποσότητα και η δυναμική της ροής, καθώς και η συνακόλουθη σύνδεση με τα υπόγεια ύδατα, αντικατοπτρίζουν πλήρως ή σχεδόν πλήρως τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων, τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνέχεια του ποταμού

Η συνέχεια του ποταμού δεν επηρεάζεται απο ανθρωπογενείς δραστηριότητες και επιτρέπει την απρόσκοπτη μετανάστευση υδρόβιων οργανισμών και μεταφορά ιζήματος

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Μορφολογικές συνθήκες

Η μορφή των διαύλων, η διακύμανση του πλάτους και του βάθους, η ταχύτητα του ρεύματος, οι συνθήκες υποστρώματος και η δομή και οι συνθήκες των παρόχθιων ζωνών αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζομένων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

 

Γενικές συνθήκες

 

Οι τιμές των φυσικοχημικών στοιχείων αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών παραμένουν εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Τα επίπεδα αλατότητας, ρΗ, ισοζυγίου οξυγόνου, ικανότητας εξουδετέρωσης οξέων, διαφάνειας και θερμοκρασίας δεν παρουσιάζουν ενδείξεις ανθρωπογενούς διατάραξης και παραμένουν εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Η θερμοκρασία, το ισοζύγιο οξυγόνου, το ρΗ, η ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων, η διαφάνεια και η αλατότητα δεν φθάνουν τα όρια που καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του οικοσυστήματος και η επίτευξη των τιμών που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του τυποχαρακτηριστικού οικοσυστήματος και η επίτευξη των τιμών που, ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά-ποιοτικά στοιχεία.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συγκεκριμένοι συνθετικοί ρύποι

 

Συγκεντρώσεις σχεδόν μηδενικές και οπωσδήποτε κάτω των ορίων ανίχνευσης των πλέον προηγμένων αναλυτικών μεθόδων γενικής χρήσης.

 

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που καθορίζονται με τη διαδικασία του σημείου 1.2.6, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που έχει θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ (<πππ).

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συγκεκριμένοι μη συνθετικοί ρύποι

 

Συγκεντρώσεις εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες (βασικά επίπεδα = βε)

 

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που καθορίζονται με τη. διαδικασία του σημείου 1.2.6(2), με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που έχει θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ (<πππ).

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

(1) Συντομογραφίες βε = βασικό επίπεδο, πππ = ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο.

(2) Η εφαρμογή των προτύπων που καταρτίζονται δυνάμει του πρωτοκόλλου αυτού δεν συνεπάγεται μείωση των συγκεντρώσεων των ρύπων κάτω του βασικού επιπέδου.(πππ>βε).

1.2.2. Ορισμοί της υψηλής, της καλής και της μέτριας οικολογικής κατάστασης λιμνών

Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

 

Φυτοπλαγκτόν

 

Η ταξινομική σύνθεση και αφθονία του φυτοπλαγκτου αντιστοιχεί πλήρως η σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Η μέση αφθονία φυτοπλαγκτου αντιστοιχεί προς τις τυποχαρακτηριστικες φυσικοχημικές συνθήκες και δεν αλλοιώνει σημαντικά τις τυποχαρακτηριστικες συνθήκες διαφάνειας.

 

Οι εξανθησεις πλαγκτού εμφανίζονται με συχνότητα και ένταση που αντιστοιχεί προς τις τυποχαρακτηριστικές φυσικοχημικές συνθήκες.

 

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας των ταξινομικών κατηγοριών του πλαγκτού σε σχέση με τις τυποχαρακτηριστικες κοινότητες Οι αλλαγές αυτές δεν υποδηλώνουν ταχύτερη αύξηση φυκων η οποία οδηγεί σε ανεπιθύμητη διατάραξη της ισορροπίας των οργανισμών που υπάρχουν στο υδατικό σύστημα ή της φυσικοχημικής ποιότητας του νερού η του ιζήματος.

 

Ενδέχεται να εμφανίζεται ελαφρά αύξηση της συχνότητας και της έντασης των τυποχαρακτηριστικων εξανθήσεων πλαγκτού.

 

Η σύνθεση και αφθονία των ταξινομικών κατηγοριών του πλαγκτού διαφέρει μετρίως από τις τυποχαρακτηριστικες κοινότητες.

 

Παρατηρείται μέτρια διατάραξη της βιομάζας η οποία ενδέχεται να οδηγεί σε σημαντική ανεπιθύμητη διατάραξη της κατάστασης άλλων βιολογικών ποιοτικών στοιχείων και της φυσικοχημικής ποιότητας του νερού η του ιζήματος.

 

Ενδέχεται να παρατηρείται μέτρια αύξηση της συχνότητας και της έντασης των εξανθήσεων πλαγκτού. Κατά τους θερινούς μήνες, ενδέχεται να παρατηρείται μόνιμη εξάνθηση πλαγκτού.

 

Μσκρόφυτα και φυτοβένθος

 

Η ταξινομική σύνθεση αντιστοιχεί πλήρως η σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Δεν παρατηρούνται ανιχνεύσιμες αλλαγές της μέσης μακροφυτικης και της μέσης φυτοβενθικης αφθονίας

 

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας των ταξινομικών κατηγοριών των μακροφυτων και του φυτοβένθους σε σχέση με τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες Οι αλλαγές αυτές δεν υποδηλώνουν ταχύτερη αύξηση φυτοβενθους η ανωτέρων φυτών η οποία οδηγεί σε ανεπιθύμητη διατάραξη της ισορροπίας των οργανισμών που υπάρχουν στο υδατικό σύστημα η της φυσικοχημικής ποιότητας του νερού ή του ιζήματος.

 

Η φυτοβενθική κοινότητα δεν επηρεάζεται αρνητικά από βακτηριακη ανάπτυξη λόγω ανθρωπογενων δραστηριοτήτων

 

Η σύνθεση των μακροφυτικων και φυτοβενθικων ταξινομικών κατηγοριών διαφέρει μετρίως από τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες και είναι σημαντικά αλλοιωμένη σε σχέση με εκείνη που παρατηρείται στην καλή κατάσταση.

 

Παρατηρούνται μέτριες αλλαγές της μέσης μακροφυτικής και της μέσης φυτοβενθικης αφθονίας.

 

Η φυτοβενθική κοινότητα ενδέχεται να παρεμποδίζεται και, σε μερικές περιοχές να εκτοπίζεται απο βακτηριακη ανάπτυξη που εμφανίζεται λόγω ανθρωπογενων δραστηριοτήτων

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

 

 

Πανίδα βενθικων ασπόνδυλων

 

Η ταξινομική σύνθεση αντιστοιχεί πλήρως η σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Ο λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη ταξινομικών κατηγοριών προς τις μη ευαίσθητες δεν παρουσιάζει ενδείξεις αλλαγής σε σχέση με τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Η στάθμη ποικιλότητας των ταξινομικών κατηγοριών ασπόνδυλων δεν παρουσιάζει ενδείξεις αλλαγής σε σχέση με τις μη διαταραγμένες συνθήκες

 

Ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας των ταξινομικών κατηγοριών ασπονδύλων σε σχέση με τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες.

 

Ο λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη ταξινομικών κατηγοριών προς τις μη ευαίσθητες παρουσιάζει ελαφρές ενδείξεις αλλαγής από τα τυποχαρακτηριστικά επίπεδα

 

Η στάθμη ποικιλότητας των ταξινομικών κατηγοριών ασπονδύλων διαφέρει ελαφρώς από τα τυποχαρακτηριστικά επίπεδα.

 

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινομικών κατηγοριών ασπονδύλων διαφέρουν μετρίως από τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες.

 

Απουσία σημαντικών ταξινομικών ομάδων της τυποχαρακτηριστικής κοινότητας.

 

Ο λόγος των ευαίσθητων στη διατάραξη ταξινομικών κατηγοριών προς τις μη ευαίσθητες, καθώς και η στάθμη ποικιλότητας, είναι ουσιαστικά χαμηλότερα από το τυποχαρακτηριστικά επίπεδο και σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι στην καλή κατάσταση.

 

Ιχθυοπανίδα

 

Η σύνθεση και η αφθονία των ειδών αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Παρουσία όλων των τυποχαρακτηριστικών ειδών που είναι ευαίσθητα στη διατάραξη.

 

Η κατανομή κατά ηλικίες των t ιχθυοκοινοτήτων δεν παρουσιάζει ενδείξεις ανθρωπογενούς διατάραξης, ούτε ενδείξεις για αδυναμία αναπαραγωγής ή ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου είδους.

 

Ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας των ειδών σε σχέση με τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες, λόγω ανθρωπογενών επιπτώσεων στα φυσικοχημικά και τα υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Η κατανομή κατά ηλικίες των ιχθυοκοινοτήτων παρουσιάζει ενδείξεις διατάραξης λόγω ανθρωπογενών επιπτώσεων στα φυσικοχημικά ή τα υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία και, σε μερικές περιπτώσεις, ενδείξεις για αδυναμία αναπαραγωγής ή ανάπτυξης ορισμένων ειδών, στο μέτρο που ενδέχεται να απουσιάζουν ορισμένες κατηγορίες ηλικίας.

 

Η σύνθεση και η αφθονία των ειδών ιχθύων διαφέρουν μετρίως από τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες λόγω ανθρωπογενών επιπτώσεων στα φυσικοχημικά ή τα υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Η κατανομή κατά ηλικίες των ιχθυοκοινοτήτων παρουσιάζει σημαντικές ενδείξεις διατάραξης λόγω ανθρωπογενών επιπτώσεων στα φυσικοχημικά ή τα υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία, στο μέτρο που ένα μέτριο ποσοστό τυποχαρακτηριστικών ειδών απουσιάζει ή απαντά με πολύ χαμηλή αφθονία.

Υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

 

Υδρολογικό καθεστώς

 

Η ποσότητα και η δυναμική της ροής, η στάθμη, ο χρόνος παραμονής καθώς και η συνακόλουθη σύνδεση με τα υπόγεια ύδατα, αντικατοπτρίζουν πλήρως ή σχεδόν πλήρως τις μη διαταραγμένες συνθήκες

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Μορφολογικές συνθήκες

 

Η διακύμανση του βάθους της λίμνης, η ποσότητα και η δομή του υποστρώματος και η δομή και οι συνθήκες της παρόχθιας ζώνης αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τι μη διαταραγμένες συνθήκες

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζομένων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία (1)

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

 

Γενικές συνθήκες

 

Οι τιμές των φυσικοχημικών στοιχείων αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες

 

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών παραμένουν εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες

 

Τα επίπεδα αλατότητας, ρΗ, ισοζυγίου οξυγόνου, ικανότητας εξουδετέρωσης οξέων, διαφάνειας και θερμοκρασίας δεν παρουσιάζουν ενδείξεις ανθρωπογενούς διατάραξης και παραμένουν εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες

 

Η θερμοκρασία, το ισοζύγιο οξυγόνου, το ρΗ, η ικανότητα εξουδετέρωσης οξέων, η διαφάνεια και η αλατότητα δεν φθάνουν τα όρια που καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του οικοσυστήματος και η επίτευξη των τιμών που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του τυποχαρακτηριστικού οικοσυστήματος και η επίτευξη των τιμών που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συγκεκριμένοι συνθετικοί Ρυποι

 

Συγκεντρώσεις σχεδόν μηδενικές και οπωσδήποτε κάτω των ορίων ανίχνευσης των πλέον προηγμένων αναλυτικών μεθόδων γενικής χρήσης

 

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που καθορίζονται με τη διαδικασία του σημείου 1.2.6, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που έχει θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ (<πππ).

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συγκεκριμένοι μη συνθετικοί ρύποι

 

Συγκεντρώσεις εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες (βασικά επίπεδα = βε)

 

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που καθορίζονται με τη διαδικασία του σημείου 1.2.6(2), με την επιφύλαξη της νομοθεσία που έχει θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ (<πππ).

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

(1) Συντομογραφίες βε = βασικό επίπεδο, πππ = ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο.

(2) Η εφαρμογή των προτύπων που καταρτίζονται δυνάμει του πρωτοκόλλου αυτού δεν συνεπάγεται μείωση των συγκεντρώσεων των ρύπων κάτω του βασικού επιπέδου.

1 2 3 Ορισμοί της υψηλής, της καλής και της μέτριας οικολογικής κατάστασης μεταβατικών υδάτων

Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

 

Φυτοπλαγκτόν

 

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινομικών κατηγοριών του φυτοττλαγκτού αντιστοιχεί προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Η μέση βιομάζα φυτοττλαγκτού αντιστοιχεί προς τις τυποχαρακτηριστικές φυσικοχημικές συνθήκες και δεν αλλοιώνει σημαντικά τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες διαφάνειας.

 

Οι εξανθήσεις πλαγκτού εμφανίζονται με συχνότητα και ένταση που αντιστοιχεί προς τις τυποχαρακτηριστικές φυσικοχημικές συνθήκες

 

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας των ταξινομικών κατηγοριών του φυτοπλαγκτού.

 

Ελαφρές αλλαγές της βιομάζας σε σχέση με τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες. Οι αλλαγές αυτές δεν υποδηλώνουν ταχύτερη αύξηση φυκών η οποία οδηγεί σε ανεπιθύμητη διατάραξη της ισορροπίας των οργανισμών που υπάρχουν στο υδατικό σύστημα ή της φυσικοχημικής ποιότητας του νερού.

 

'Ενδέχεται να εμφανίζεται Ελαφρά αύξηση της συχνότητας και της έντασης των τυποχαρακτηριστικών εξανθήσεων πλαγκτού

 

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινομικών κατηγοριών του φυτοπλαγκτού διαφέρει μετρίως από τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες.

 

Παρατηρείται μέτρια διατάραξη της βιομάζας, η οποία ενδέχεται να οδηγεί σε σημαντική ανεπιθύμητη διατάραξη της κατάστασης άλλων βιολογικών ποιοτικών στοιχείων.

 

Ενδέχεται να παρατηρείται μέτρια αύξηση της συχνότητας και της έντασης των εξανθήσεων πλαγκτού. Κατά τους θερινούς μήνες, ενδέχεται να παρατηρείται μόνιμη εξάνθηση πλαγκτού.

 

Μακροφύκη

 

Η σύνθεση των ταξινομικών κατηγοριών μακροφυκών αντιστοιχεί προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Δεν παρατηρούνται ανιχνεύσιμες αλλαγές της μακροφυκικής κάλυψης λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων

 

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας των μακροφυκικών ταξινομικών κατηγοριών σε σχέση με τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες Οι αλλαγές αυτές δεν υποδηλώνουν ταχύτερη αύξηση φυτοβένθους ή ανώτερων φυτών η οποία οδηγεί σε ανεπιθύμητη διατάραξη της ισορροπίας των οργανισμών που υπάρχουν στο υδατικό σύστημα ή της φυσικοχημικής ποιότητας του νερού.

 

Η σύνθεση των μακροφυκικών ταξινομικών κατηγοριών διαφέρει μετρίως από τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες και είναι σημαντικά αλλοιωμένη σε σχέση με την καλή κατάσταση.

 

Παρατηρούνται μέτριες αλλαγές της μέσης μακροφυκικής αφθονίας οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν σε ανεπιθύμητη διατάραξη της ισορροπίας των οργανισμών που απαντούν στο υδατικό σύστημα.

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

 

Αγγειόσπερμα

 

Η σύνθεση των ταξινομικών κατηγοριών αντιστοιχεί πλήρως η σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Δεν παρατηρούνται ανιχνεύσιμες αλλαγές της αφθονίας αγγειοσπέρμων λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

 

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της σύνθεσης και της αφθονίας των ταξινομικών κατηγοριών των αγγειοσπέρμων σε σχέση με τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες.

 

Η αφθονία αγγειοσπέρμων εμφανίζει ελαφρές ενδείξεις διατάραξης.

 

Η σύνθεση των αγγειοσπερμικών ταξινομικών κατηγοριών διαφέρει μετρίως από τις τυποχαρακτηριστικές κοινότητες και είναι σημαντικά αλλοιωμένη σε σχέση με την καλή ποιότητα.

 

Μέτριες αλλοιώσεις της αφθονίας των ταξινομικών κατηγοριών αγγειοσπέρμων

 

Πανίδα βενθικών ασπονδύλων

 

Το επίπεδο ποικιλίας και αφθονίας των ταξινομικών κατηγοριών ασπονδύλων κείται εντός των ορίων που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Παρουσία όλων των ευαίσθητων στη διατάραξη ταξινομικών κατηγοριών που χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες. συνθήκες

 

Το επίπεδο ποικιλίας και αφθονίας των ταξινομικών κατηγοριών ασπονδύλων κείται ελαφρώς εκτός των ορίων πουν χαρακτηρίζουν τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες.

 

Παρουσία των περισσότερων ευαίσθητων στη διατάραξη ταξινομικών κατηγοριών των τυποχαρακτηριστικών κοινοτήτων.

 

Το επίπεδο ποικιλίας και αφθονίας των ταξινομικών κατηγοριών ασπονδύλων κείται μετρίως εκτός των ορίων που χαρακτηρίζουν τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες.

 

Παρουσία ταξινομικών κατηγοριών που συνιστούν δείκτες ρύπανσης.

 

Απουσία πολλών ευαίσθητων ταξινομικών κατηγοριών των τυποχαρακτηριστικών κοινοτήτων.

 

Ιχθυοπανίδα

 

Η σύνθεση και η αφθονία αντιστοιχούν προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες

 

Η αφθονία των ειδών που είναι ευαίσθητα στη διατάραξη παρουσιάζει ελαφρές ενδείξεις απόκλισης από τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες λόγω ανθρωπογενών επιπτώσεων στα φυσικοχημικά ή τα υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Μέτριο ποσοστό των τυποχαρακτηριστικών ειδών που είναι ευαίσθητα στη διατάραξη απουσιάζει λόγω ανθρωπογενών επιπτώσεων στα φυσικοχημικά ή τα υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

 

Παλιρροιακό καθεστώς

 

Το καθεστώς ρεύματος του γλυκού νερού αντιστοιχεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Μορφολογικές συνθήκες

 

Η διακύμανση του βάθους, οι συνθήκες υποστρώματος και η δομή και οι συνθήκες των διαπαλιρροιακών ζωνών αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία (1)

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

 

Γενικές συνθήκες

 

Τα φυσικοχημικά στοιχεία αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών παραμένουν εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Η θερμοκρασία, το ισοζύγιο οξυγόνου και η διαφάνεια δεν παρουσιάζουν ενδείξεις ανθρωπογενούς διατάραξης και παραμένουν εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Η θερμοκρασία, οι συνθήκες οξυγόνωσης και η διαφάνεια δεν φθάνουν επίπεδα εκτός των ορίων που καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του οικοσυστήματος και η επίτευξη των τιμών που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του συστήματος και η επίτευξη των τιμών που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συγκεκριμένοι συνθετικοί ρύποι

 

Συγκεντρώσεις σχεδόν μηδενικές και οπωσδήποτε κάτω των ορίων ανίχνευσης των πλέον προηγμένων αναλυτικών μεθόδων γενικής χρήσης.

 

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που καθορίζονται με τη διαδικασία του σημείου 1.2.6, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που έχει θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ (<πππ).

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συγκεκριμένοι μη συνθετικοί ρύποι

 

Συγκεντρώσεις εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες (βασικά επίπεδα = βε).

 

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που καθορίζονται με τη διαδικασία του σημείου 1.2.6(2), με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που έχει θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης με τις

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

(1) Συντομογραφίες βε = βασικό επίπεδο, πππ = ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο

(2) Η εφαρμογή των προτύπων που καταρτίζονται δυνάμει του πρωτοκόλλου αυτού δεν συνεπάγεται μείωση των συγκεντρώσεων των ρύπων κάτω του βασικού επιπέδου.

1 2.4 Ορισμοί της υψηλής, της καλής και της μέτριας οικολογικής κατάστασης παράκτιων υδάτων

Βιολογικά ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

 

Φυτοπλαγκτόν.

 

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινομικών κατηγοριών του φυτοπλαγκτού αντιστοιχούν προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Η μέση βιομάζα φυτοπλαγκτού αντιστοιχεί προς τις τυποχαρακτηριστικες φυσικοχημικές συνθήκες και δεν αλλοιώνει σημαντικά τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες διαφάνειας.

 

Οι εξανθησεις πλαγκτού εμφανίζονται με συχνότητα και ένταση που αντιστοιχεί προς τις τυποχαρακτηριστικες φυσικοχημικές συνθήκες.

 

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινομικών κατηγοριών του φυτοπλαγκτού παρουσιάζουν ελαφρές ενδείξεις διατάραξης.

 

Παρατηρούνται ελαφρές αλλαγές της βιομάζας σε σχέση με τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες Οι αλλαγές αυτές δεν υποδηλώνουν ταχύτερη αύξηση φυκων η οποία οδηγεί σε ανεπιθύμητη διατάραξη της ισορροπίας των οργανισμών που υπάρχουν στο υδατικό σύστημα η της ποιότητας του νερού.

 

Ενδέχεται να εμφανίζεται αλαφρά αύξηση της συχνότητας και της έντασης των τυποχαρακτηριστικων εξανθησεων πλαγκτού.

 

Η σύνθεση και η αφθονία των ταξινομικών κατηγοριών του φυτοπλαγκτού παρουσιάζουν ενδείξεις μέτριας διατάραξης.

 

Η βιομάζα των φύκων κείται ουσιαστικά εκτός των ορίων που χαρακτηρίζουν τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες και επηρεάζει αλλά βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Ενδέχεται να εμφανίζεται μέτρια αύξηση της συχνότητας και της έντασης των εξανθησεων πλαγκτού Κατά τους θερινούς μήνες ενδέχεται να παρατηρείται μόνιμη εξανθηση.

 

Μακροφύκη και Αγγειόσπερμα

 

Παρουσία όλων των ταξινομικών κατηγοριών μακροφυκων και αγγειοσπερμων που είναι ευαίσθητες στη διατάραξη και χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Τα επίπεδα μακροφυκικης κάλυψης και αφθονίας αγγειοσπερμων αντιστοιχούν προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Παρουσία των περισσοτέρων ταξινομικών κατηγοριών μακροφυκων και αγγειοσπερμων που είναι ευαίσθητες στη διατάραξη και χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Τα επίπεδα μακροφυκικης κάλυψης και αφθονίας αγγειοσπέρμων παρουσιάζουν ελαφρές ενδείξεις διατάραξης.

 

Απουσία μέτριου αριθμού ταξινομικών κατηγοριών μακροφυκων και αγγειοσπερμων που είναι ευαίσθητες στη διατάραξη και χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Τα επίπεδα μακροφυκικής κάλυψης και αφθονίας αγγειοσπερμων είναι μετρίως διαταραγμένα και ενδέχεται να οδηγούν σε ανεπιθύμητη διατάραξη της ισορροπίας των οργανισμών που απαντούν στο υδατικό σύστημα.

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

 

Πανίδα βενθικων ασπόνδυλων

 

Το επίπεδο ποικιλότητας και αφθονίας των ταξινομικών κατηγοριών ασπόνδυλων κείται εντός των ορίων που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Παρουσία όλων των ταξινομικών κατηγοριών που είναι ευαίσθητες στη διατάραξη και που χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Το επίπεδο ποικιλότητας και αφθονίας των ταξινομικών κατηγοριών ασπονδύλων κείται ελαφρώς εκτός των ορίων που χαρακτηρίζουν τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες.

 

Παρουσία των περισσότερων ευαίσθητων ταξινομικών κατηγοριών των τυποχαρακτηριστικών κοινοτήτων.

 

Το επίπεδο ποικιλίας και αφθονίας των ταξινομικών κατηγοριών ασπονδύλων κείται μετρίως εκτός των ορίων που χαρακτηρίζουν τις τυποχαρακτηριστικές συνθήκες.

 

Παρουσία ταξινομικών κατηγοριών που συνιστούν δείκτες ρύπανσης.

Απουσία πολλών ευαίσθητων ταξινομικών κατηγοριών των τυποχαρακτηριστικών κοινοτήτων.

Υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

 

Παλιρροιακό καθεστώς

 

Το καθεστώς ρεύματος του γλυκού νερού και η κατεύθυνση και η ταχύτητα των δεσποζόντων ρευμάτων αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Μορφολογικές συνθήκες

 

Η διακύμανση του βάθους, η δομή και το υπόστρωμα του πυθμένα της ακτής, και η δομή και οι συνθήκες των διαπαλιρροιακών ζωνών αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Φυσικοχημικά ποιοτικά στοιχεία (1)

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

 

Γενικές συνθήκες

 

Τα φυσικοχημικά στοιχεία αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών παραμένουν εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Η θερμοκρασία, το ισοζύγιο οξυγόνου και η διαφάνεια δεν παρουσιάζουν ενδείξεις ανθρωπογενούς διατάραξης και παραμένουν εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Η θερμοκρασία, οι συνθήκες οξυγόνωσης και η διαφάνεια δεν φθάνουν επίπεδα εκτός των ορίων που καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του οικοσυστήματος και η επίτευξη των τιμών που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του οικοσυστήματος και η επίτευξη των τιμών που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συγκεκριμένοι συνθετικοί ρύποι

 

Συγκεντρώσεις σχεδόν μηδενικές και οπωσδήποτε κάτω των ορίων ανίχνευσης των πλέον προηγμένων αναλυτικών μεθόδων γενικής χρήσης

 

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που καθορίζονται με τη διαδικασία του σημείου 1.2.6, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που έχει θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ (<πππ).

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συγκεκριμένοι μη συνθετικοί ρύποι

 

Συγκεντρώσεις εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες (βασικά επίπεδα = βε)

 

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που καθορίζονται με τη διαδικασία του σημείου 1.2.6(2), με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που έχει θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ(<ττππ).

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

(1) Συντομογραφίες βε = βασικό επίπεδο, πππ = ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο.

 

(2) Η εφαρμογή των προτύπων που καταρτίζονται δυνάμει του πρωτοκόλλου αυτού δεν συνεπάγεται μείωση των συγκεντρώσεων των ρύπων κάτω του βασικού επιπέδου.

 

1.2.5. Ορισμοί του μέγιστου, του καλού και του μέτριου οικολογικού δυναμικού των ιδιαίτερα τροποποιημένων ή τεχνητών υδατικών συστημάτων

Στοιχείο

Μέγιστο οικολογικό δυναμικό

Καλό οικολογικό δυναμικό

Μέτριο οικολογικό δυναμικό

 

Βιολογικά ποιοτικά Στοιχεία

 

Οι τιμές των σχετικών βιολογικών ποιοτικών στοιχείων αντικατοπτρίζουν, στο μέτρο του δυνατού, τις τιμές που χαρακτηρίζουν το πλέον συγκρίσιμο τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων, λαμβανομένων υπόψη των φυσικών συνθηκών που απορρέουν από τα τεχνητά ή ιδιαίτερα τροποποιημένα χαρακτηριστικά του υδατικού συστήματος.

 

Ελαφρές αλλαγές των τιμών των σχετικών βιολογικών ποιοτικών στοιχείων σε σχέση με τις τιμές που απαντούν στο μέγιστο οικολογικό δυναμικό.

 

Μέτριες αλλαγές των τιμών των σχετικών βιολογικών ποιοτικών στοιχείων σε σχέση με τις τιμές που απαντούν στο μέγιστο οικολογικό δυναμικό.

 

Οι τιμές αυτές εμφανίζουν στρέβλωση σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη που απαντά στην καλή ποιότητα.

 

Υδρομορφολογικά Στοιχεία

 

Οι υδρομορφολογικές συνθήκες αντιστοιχούν στην ύπαρξη, στο σύστημα επιφανειακών υδάτων, μόνον των επιπτώσεων που οφείλονται στα τεχνητά ή ιδιαίτερα τροποποιημένα χαρακτηριστικά του υδατικού συστήματος μετά τη λήψη όλων των πρακτικώς εφικτών μετριαστικών μέτρων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη προσέγγιση στην οικολογική συνέχεια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σεβασμο της μετανάστευσης της πανίδας και των κατάλληλων εδαφών αναπαραγωγής και ανάπτυξης

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Φυσικοχημικά στοιχεία

Στοιχείο

Μέγιστο οικολογικό δυναμικό

Καλό οικολογικό δυναμικό

Μέτριο οικολογικό δυναμικό

 

Γενικές συνθήκες

 

Τα φυσικοχημικά στοιχεία αντιστοιχούν πλήρως ή σχεδόν πλήρως προς τις μη διαταραγμένες συνθήκες που χαρακτηρίζουν τον τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων που είναι ο πλέον συγκρίσιμος προς το συγκεκριμένο τεχνητό ή ιδιαίτερα τροποποιημένο σύστημα.

 

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών παραμένουν εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Τα επίπεδα θερμοκρασίας ισοζυγίου οξυγόνου και ρΗ αντιστοιχούν προς εκείνα που απαντούν στους πλέον συγκρίσιμους τύπους συστημάτων επιφανειακών υδάτων υπό μη διαταραγμένες συνθήκες.

 

Οι τιμές των φυσικοχημικών στοιχείων παραμένουν εντός των ορίων που καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του οικοσυστήματος και η επίτευξη των τιμών που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Η θερμοκρασία και το ρΗ δεν φθάνουν σε επίπεδα εκτός των ορίων που καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του οικοσυστήματος και η επίτευξη των τιμών που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα πou καθορίζονται για να εξασφαλίζεται η λειτουργία του οικοσυστήματος και η επίτευξη των τιμών που ορίζονται ανωτέρω για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

Στοιχείο

Υψηλή κατάσταση

Καλή κατάσταση

Μέτρια κατάσταση

 

Συγκεκριμένοι συνθετικοί Ρύποι

 

Συγκεντρώσεις σχεδόν μηδενικές και οπωσδήποτε κάτω των ορίων ανίχνευσης των πλέον προηγμένων αναλυτικών μεθόδων γενικής χρήσης.

 

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που καθορίζονται με τη διαδικασία του σημείου 1.2.6, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που έχει θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ (<πππ).

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

 

Συγκεκριμένοι μη συνθετικοί ρύποι

 

Συγκεντρώσεις εντός των ορίων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη διαταραγμένες συνθήκες του τύπου συστήματος επιφανειακών υδάτων ο οποίος είναι ο πλέον συγκρίσιμος με το συγκεκριμένο τεχνητό ή ιδιαίτερα τροποποιημένο σύστημα (βασικά επίπεδα = βε).

 

Οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα που καθορίζονται με τη διαδικασία του σημείου 1.2.6(1), με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που έχει θεσπισθεί για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες 91/414/ΕΚ και 98/8/ΕΚ(<πππ).

 

Συνθήκες που αντιστοιχούν στην επίτευξη των παραπάνω οριζόμενων τιμών για τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία.

(1 Η εφαρμογή των προτύπων που καταρτίζονται δυνάμει του πρωτοκόλλου αυτού δεν συνεπάγεται μείωση των συγκεντρώσεων

1.2.6. Διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί η αρμόδια αρχή για τη θέσπιση προτύπων χημικής ποιότητας

Κατά την κατάρτιση ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων για τους ρύπους που καταγράφονται στα σημεία 1-9 του παραρτήματος VIII για την προστασία των υδρόβιων ζώντων οργανισμών, η αρμόδια αρχή θα ενεργεί σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις. Μπορούν να οριστούν πρότυπα για τα ύδατα, τα ιζήματα ή τους ζώντες οργανισμούς.

Στο μέτρο του δυνατού, πρέπει να συγκεντρώνονται δεδομένα τόσο οξείας όσο και χρόνιας τοξικότητας για τις ακόλουθες ταξινομικές κατηγορίες, που αφορούν το σχετικό υδατικό σύστημα, καθώς και για κάθε άλλη ταξινομική κατηγορία για την οποία υπάρχουν δεδομένα. Το "βασικό σύνολο" ταξινομικών κατηγοριών είναι:

- φύκη ή/και μακρόφυτα,

- daphnia, ή αντιπροσωπευτικοί οργανισμοί αλμυρών νερών,

- ψάρια.

Θέσπιση ποιοτικού περιβαλλοντικού προτύπου

Η ακόλουθη διαδικασία εφαρμόζεται για τη θέσπιση ανώτατης ετήσιας μέσης συγκέντρωσης:

i) η αρμόδια αρχή ορίζει για κάθε περίπτωση κατάλληλους συντελεστές ασφάλειας σύμφωνα με τη φύση και την ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων και σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο σημείο 3.3.1 του μέρους II του "Εγγράφου τεχνικών οδηγιών προς υποστήριξη της οδηγίας 93/67/ΕΟΚ της Επιτροπής για την εκτίμηση των κινδύνων από νέες κοινοποιούμενες ουσίες και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής για την εκτίμηση των κινδύνων από υφιστάμενες ουσίες", καθώς και σύμφωνα με τους συντελεστές ασφάλειας του ακόλουθου πίνακα:

 

Συντελεστής ασφαλείας

 

Τουλάχιστον μία οξεία L(E)Cso για καθένα από τα τροφικά επίπεδα του βασικού συνόλου

1 000

 

Μία χρόνια NOEC (είτε ψάρια είτε daphnia ή αντιπροσωπευτικός οργανισμός αλμυρών νερών)

100

 

Δύο χρόνιες NOEC για είδη που αντιπροσωπεύουν δύο τροφικά επίπεδα (ψάρια η/και daphnia ή αντιπροσωπευτικός οργανισμός αλμυρών νερών ή/και φύκη)

50

 

Χρόνιες NOEC από τρία τουλάχιστον είδη (συνήθως ψάρια, daphnia ή αντιπροσωπευτικός οργανισμός αλμυρών νερών και φύκη) που αντιπροσωπεύουν τρία τροφικά επίπεδα.

10

 

Λοιπές περιπτώσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται επιτοπίως συλλεγόμενα δεδομένα ή μοντέλα οικοσυστημάτων, που επιτρέπουν τον υπολογισμό και την εφαρμογή ακριβέστερων συντελεστών ασφάλειας.

Αξιολόγηση κατά περίπτωση

ii) εάν υπάρχουν δεδομένα υπολειμματικής δράσης και βιοσυσσώρευσης, τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της τελικής τιμής του ποιοτικού περιβαλλοντικού προτύπου·

iii) το κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενο πρότυπο πρέπει να αντιπαραβάλλεται προς τις τυχόν ενδείξεις από επιτόπου μελέτες. Εάν διαπιστώνονται αναντιστοιχίες, ο υπολογισμός επανεξετάζεται προκειμένου να υπολογιστεί ένας ακριβέστερος συντελεστής ασφάλειας·

i) το υπολογιζόμενο πρότυπο υποβάλλεται σε αξιολόγηση από ομάδες ειδικών ("peer review") και σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να υπολογιστεί ένας ακριβέστερος συντελεστής ασφάλειας.

1.3. Παρακολούθηση της οικολογικής και χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων

Το δίκτυο παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων καθορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 24. Το δίκτυο παρακολούθησης σχεδιάζεται έτσι ώστε να παρέχει μια συνεκτική και συνολική εποπτεία της οικολογικής και χημικής κατάστασης σε κάθε λεκάνη απορροής ποταμού και επιτρέπει την ταξινόμηση των υδατικών συστημάτων σε πέντε κατηγορίες που αντιστοιχούν στους κανονιστικούς ορισμούς του σημείου 1.2. Η αρμόδια αρχή παρέχει έναν ή περισσότερους χάρτες, στους οποίους φαίνεται το δίκτυο παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.

Με βάση το χαρακτηρισμό και την εκτίμηση των επιπτώσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το παράρτημα II, η αρμόδια αρχή, για κάθε περίοδο εφαρμογής ενός σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, καταρτίζει ένα πρόγραμμα εποπτικής παρακολούθησης και ένα πρόγραμμα επιχειρησιακής παρακολούθησης. Μπορεί επίσης να χρειαστεί σε ορισμένες περιπτώσεις η αρμόδια αρχή να καταρτίσει και προγράμματα διερευνητικής παρακολούθησης.

Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί τις παραμέτρους που είναι ενδεικτικές της κατάστασης κάθε σχετικού ποιοτικού στοιχείου. Κατά την επιλογή παραμέτρων για στοιχεία βιολογικής ποιότητας, η αρμόδια αρχή εντοπίζει το κατάλληλο ταξινομικό επίπεδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η δέουσα πιστότητα και ακρίβεια στην ταξινόμηση των ποιοτικών στοιχείων. Στο σχέδιο παρέχονται εκτιμήσεις για το βαθμό πιστότητας και ακρίβειας των παρεχόμενων από τα προγράμματα παρακολούθησης αποτελεσμάτων.

1.3.1. Σχεδιασμός της εποπτικής παρακολούθησης

Στόχος

Η αρμόδια αρχή καταρτίζει προγράμματα εποπτικής παρακολούθησης προκειμένου να παρέχει πληροφορίες για-

- τη συμπλήρωση και την επικύρωση της διαδικασίας εκτίμησης των επιπτώσεων, που αναπτύσσεται λεπτομερώς στο παράρτημα II,

- τον αποτελεσματικό και ουσιαστικό σχεδιασμό μελλοντικών προγραμμάτων παρακολούθησης,

- την εκτίμηση μακροπρόθεσμων μεταβολών των φυσικών συνθηκών και

- την εκτίμηση μακροπρόθεσμων μεταβολών που προκύπτουν από διαδεδομένες ανθρώπινες δραστηριότητες

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής εξετάζονται και χρησιμοποιούνται, σε συνδυασμό με τη διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων που περιγράφεται στο παράρτημα II, για τον καθορισμό των απαιτήσεων για τα προγράμματα παρακολούθησης στο τρέχον και τα επόμενα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού

Επιλογή σημείων παρακολούθησης

Η εποπτική παρακολούθηση διενεργείται σε επαρκή συστήματα επιφανειακών υδάτων έτσι ώστε να παρέχει εκτίμηση της συνολικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων σε κάθε υδρολογική λεκάνη ή υδρολογικές υπολεκάνες εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού. Κατά την επιλογή των συστημάτων αυτών, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε, όπου αυτό ενδείκνυται, η παρακολούθηση να γίνεται σε σημεία όπου:

- υπάρχει σημαντική ροή ύδατος εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων των σημείων μεγάλων ποταμών όπου η έκταση της υδρολογικής λεκάνης είναι μεγαλύτερη από 2500 km2,

- υπάρχει σημαντικός όγκος ύδατος εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων λιμνών και ταμιευτήρων,

- υπάρχουν σημαντικά υδατικά συστήματα, τα οποία διασχίζουν τα σύνορα κράτους μέλους,

- υπάρχουν τόποι προσδιοριζόμενοι σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής 77/795/ΕΟΚ για την ανταλλαγή πληροφοριών και

- υπάρχουν άλλοι τέτοιοι τόποι που είναι απαραίτητοι προκειμένου να εκτιμηθεί το φορτίο των ρύπων, το οποίο μεταφέρεται διά μέσου των συνόρων κράτους μέλους, καθώς και στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Επιλογή των ποιοτικών στοιχείων

Η εποπτική παρακολούθηση διενεργείται σε κάθε τόπο παρακολούθησης για μια περίοδο ενός έτους στη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από ένα σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού όσον αφορά:

- παραμέτρους ενδεικτικές για όλα τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία,

- παραμέτρους ενδεικτικές για όλα τα υδρομορφολογικά ποιοτικά στοιχεία,

- παραμέτρους ενδεικτικές για όλα τα στοιχεία γενικής φυσικοχημικής ποιότητας,

- ρύπους του καταλόγου προτεραιότητας που απορρίπτονται στη λεκάνη ή την υπολεκάνη απορροής ποταμού και

- άλλους ρύπους που απορρίπτονται σε σημαντικές ποσότητες στη λεκάνη ή την υπολεκάνη απορροής ποταμού,

εκτός εάν, κατά την προηγούμενη περίοδο εποπτικής παρακολούθησης, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο σύστημα έφθασε σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχουν ενδείξεις, από την επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων η οποία διεξάγεται δυνάμει του παραρτήματος II, ότι έχουν μεταβληθεί οι επιπτώσεις στο σύστημα. Στις περιπτώσεις αυτές, η εποπτική παρακολούθηση διενεργείται μία φορά για κάθε τρία σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.

1.3.2. Σχεδιασμός της επιχειρησιακής παρακολούθησης

Πραγματοποιείται επιχειρησιακή παρακολούθηση προκειμένου:

- να προσδιοριστεί η κατάσταση εκείνων των συστημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ότι κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους και

- να αξιολογηθούν οποιεσδήποτε μεταβολές στην κατάσταση των συστημάτων αυτών που προκύπτουν από τα προγράμματα μέτρων.

Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί κατά την περίοδο του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος II ή του παρόντος παραρτήματος, ιδίως προκειμένου να μειωθεί η συχνότητα στις περιπτώσεις όπου οι επιπτώσεις αποδεικνύονται ασήμαντες ή απομακρύνεται η σχετική πίεση.

Επιλογή των τόπων παρακολούθησης

Επιχειρησιακή παρακολούθηση διενεργείται σε όλα τα υδατικά συστήματα τα οποία, με βάση είτε την εκτίμηση των επιπτώσεων που πραγματοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II, είτε την εποπτική παρακολούθηση, χαρακτηρίζονται ότι κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους, σύμφωνα με τα άρθρα 9-17, και σε όλα τα υδατικά συστήματα, στα οποία απορρίπτονται ουσίες του καταλόγου προτεραιότητας Τα σημεία παρακολούθησης επιλέγονται για τις ουσίες του καταλόγου προτεραιότητας όπως ορίζεται στη νομοθεσία που θεσπίζει τα σχετικά ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανόμενων των ουσιών του καταλόγου προτεραιότητας για τις οποίες δεν παρέχονται ειδικές οδηγίες στην εν λόγω νομοθεσία, τα σημεία παρακολούθησης επιλέγονται ως εξής

- για συστήματα που κινδυνεύουν από σημαντικές πιέσεις σημειακής πηγής, επαρκή σημεία παρακολούθησης μέσα σε κάθε σύστημα, έτσι ώστε να εκτιμάται το μέγεθος και οι επιπτώσεις των πιέσεων σημειακής πηγής Στις περιπτώσεις όπου ένα σύστημα υπόκειται σε πιέσεις περισσότερων σημειακών πηγών, τα σημεία παρακολούθησης μπορούν να επιλέγονται έτσι ώστε να εκτιμάται το μέγεθος και οι επιπτώσεις αυτών των πιέσεων στο σύνολο τους,

- για συστήματα που κινδυνεύουν από σημαντικές πιέσεις διάχυτης πηγής, επαρκή σημεία παρακολούθησης από μια επιλογή των συστημάτων αυτών, έτσι ώστε να εκτιμάται το μέγεθος και οι επιπτώσεις των πιέσεων διάχυτης πηγής. Η επιλογή των συστημάτων γίνεται έτσι ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά των σχετικών κινδύνων από την εμφάνιση πιέσεων διάχυτης πηγής, καθώς και των σχετικών κινδύνων από την αποτυχία να επιτευχθεί καλή κατάσταση των επιφανειακών υδάτων,

- για συστήματα που κινδυνεύουν από σημαντική υδρομορφολογική πίεση, επαρκή σημεία παρακολούθησης από μια επιλογή των συστημάτων αυτών, έτσι ώστε να εκτιμάται το μέγεθος και οι επιπτώσεις των υδρομορφολογικών πιέσεων. Η επιλογή των συστημάτων θα είναι ενδεικτική των συνολικών επιπτώσεων της υδρομορφολογικής πίεσης στην οποία υπόκεινται όλα τα συστήματα.

Επιλογή των ποιοτικών στοιχείων

Προκειμένου να εκτιμάται το μέγεθος της πίεσης στην οποία υπόκεινται συστήματα επιφανειακών υδάτων, η αρμόδια αρχή παρακολουθεί τα ποιοτικά στοιχεία που είναι ενδεικτικά των πιέσεων στις οποίες υπόκεινται το ένα ή τα περισσότερα συστήματα. Προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των πιέσεων αυτών, η αρμόδια αρχή παρακολουθεί κατά περίπτωση:

- παραμέτρους ενδεικτικές του ενός ή περισσοτέρων ποιοτικών βιολογικών στοιχείων, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις πιέσεις στις οποίες υπόκεινται τα υδατικά συστήματα,

- όλες τις ουσίες προτεραιότητας που απορρίπτονται, καθώς και άλλους ρύπους που απορρίπτονται σε σημαντικές ποσότητες,

- όλες τις ουσίες προτεραιότητας που απορρίπτονται, καθώς και άλλους ρύπους που απορρίπτονται σε σημαντικές ποσότητες,

1.3 3 Σχεδιασμός της διερευνητικής παρακολούθησης

Στόχος

Διερευνητική παρακολούθηση διενεργείται

- όταν είναι άγνωστη η αιτία των υπερβάσεων,

- όταν η εποπτική παρακολούθηση δείχνει ότι είναι απίθανο να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στα άρθρα 9-17 για ένα υδατικό σύστημα και όταν δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα η επιχειρησιακή παρακολούθηση, έτσι ώστε να εξακριβωθούν οι αιτίες για τις οποίες ένα ή περισσότερα υδατικά συστήματα δεν μπορούν να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους ή

- προκειμένου να εξακριβωθεί το μέγεθος και οι επιπτώσεις ρύπανσης οφειλόμενης σε ατύχημα, και γνωστοποιείται η θέσπιση προγράμματος μέτρων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και ειδικών μέτρων που είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της οφειλόμενης σε ατύχημα ρύπανσης.

1.3.4. Συχνότητα της παρακολούθησης

Για την περίοδο της εποπτικής παρακολούθησης, πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες συχνότητες για παραμέτρους παρακολούθησης ενδεικτικές των ποιοτικών φυσικοχημικών στοιχείων, εκτός εάν δικαιολογούνται μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα με βάση τις τεχνικές γνώσεις και την κρίση των εμπειρογνωμόνων. Όσον αφορά τα ποιοτικά βιολογικά ή υδρομορφολογικά στοιχεία, διενεργείται μία τουλάχιστον παρακολούθηση στη διάρκεια της περιόδου εποπτικής παρακολούθησης.

Για την επιχειρησιακή παρακολούθηση: η συχνότητα της παρακολούθησης που απαιτείται για κάποια παράμετρο καθορίζεται από την αρμόδια αρχή έτσι ώστε γα παρέχει επαρκή δεδομένα για μιαν αξιόπιστη αξιολόγηση της κατάστασης του σχετικού ποιοτικού στοιχείου. Σε γενικές γραμμές, πρέπει να πραγματοποιείται παρακολούθηση κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα χρονικά όρια, εκτός εάν δικαιολογούνται μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα με βάση τις τεχνικές γνώσεις και την κρίση των εμπειρογνωμόνων.

Οι συχνότητες επιλέγονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα αποδεκτό επίπεδο πιστότητας και ακρίβειας. Οι εκτιμήσεις για την πιστότητα και την ακρίβεια που επιτυγχάνονται από το χρησιμοποιούμενο σύστημα παρακολούθησης αναφέρονται στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.

Στις επιλεγόμενες συχνότητες, λαμβάνεται υπόψη η διακύμανση των παραμέτρων λόγω φυσικών αλλά και ανθρωπογενών συνθηκών. Η χρονική στιγμή που διενεργείται η παρακολούθηση επιλέγεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις των εποχικών διακυμάνσεων στα αποτελέσματα, και έτσι να εξασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν μεταβολές στο υδατικό σύστημα που προέρχονται από μεταβολές οφειλόμενες σε ανθρωπογενή πίεση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, διενεργείται, όπου αυτό είναι απαραίτητο, πρόσθετη παρακολούθηση σε διάφορες εποχές του ίδιου έτους.

 

Ποιοτικό στοιχείο

Ποταμοί

Λίμνες

Μεταβατικά

Παράκτια

Βιολογικό

Φυτοπλαγκτόν

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

Λοιπή υδατική χλωρίδα

3 έτη

3 έτη

3 έτη

3 έτη

Μακροασπόνδυλα

3 έτη

3 έτη

3 έτη

3 έτη

Ψάρια

3 έτη

3 έτη

3 έτη

 

Υδρομορφολογικό

Συνέχεια

6 έτη

 

 

 

Υδρολογία

Συνεχής

1 μήνας

 

 

Μορφολογία

6 έτη

6 έτη

6 έτη

6 έτη

Φυσικοχημικό


Θερμικές συνθήκες

3 μήνες

3 μήνες

3 μήνες

3 μήνες

Οξυγόνωση

3 μήνες

3 μήνες

3 μήνες

3 μήνες

Αλατότητα

3 μήνες

3 μήνες

3 μήνες

 

Θρεπτικές ουσίες

3 μήνες

3 μήνες

3 μήνες

3μήγες

Κατάσταση οξίνισης

3 μήνες

3 μήνες

 

 

Λοιποί ρύποι

3 μήνες

3 μήνες

3 μήνες

3 μήνες

Ουσίες προτεραιότητας

. 1 μήνας

1 μήνας

1 μήνας

1 μήνας

 

1.3.5. Πρόσθετες απαιτήσεις για την παρακολούθηση προστατευόμενων περιοχών

Τα απαιτούμενα ως ανωτέρω προγράμματα παρακολούθησης συμπληρώνονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Σημεία υδροληψίας πόσιμου ύδατος

Τα συστήματα επιφανειακών υδάτων που έχουν εντοπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 23 (υδροληψία πόσιμου ύδατος) και τα οποία παρέχουν άνω των 100 m3 ημερησίως κατά μέσο όρο ορίζονται ως τόποι παρακολούθησης και υπόκεινται στην εν λόγω πρόσθετη παρακολούθηση, όπως ενδεχομένως απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του άρθρου αυτού. Τα συστήματα αυτά παρακολουθούνται για όλες τις ουσίες προτεραιότητας που διοχετεύονται σε αυτά, καθώς και για όλες τις άλλες ουσίες που διοχετεύονται σε σημαντικές ποσότητες, οι οποίες μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην κατάσταση του υδατικού συστήματος και ελέγχονται βάσει των διατάξεων του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001 (87(1) του 2001).

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός

 

Συχνότητα

<10 000

4 ανά έτος

10 000-30 000

8 ανά έτος

 

> 30 000

12 ανά έτος

 
 

Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών

Τα υδατικά συστήματα που αποτελούν τις περιοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα επιχειρησιακής παρακολούθησης που αναφέρεται παραπάνω, εφόσον, με βάση την εκτίμηση των επιπτώσεων και την εποπτική παρακολούθηση, εντοπίζεται ότι κινδυνεύουν να μην μπορέσουν να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους βάσει των άρθρων 9-17. Η παρακολούθηση διενεργείται προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος και οι επιπτώσεις όλων των σχετικών σημαντικών πιέσεων στα συστήματα αυτά και, όπου αυτό χρειάζεται, προκειμένου να αξιολογηθούν οι μεταβολές στην κατάσταση των συστημάτων αυτών οι οποίες οφείλονται στα προγράμματα μέτρων. Η παρακολούθηση συνεχίζεται μέχρις ότου οι περιοχές καλύψουν τις σχετικές με τα ύδατα απαιτήσεις της νομοθεσίας βάσει της οποίας έχουν οριστεί και ανταποκριθούν στους στόχους τους βάσει των άρθρων 9-17.

1.3.6. Πρότυπα για την παρακολούθηση ποιοτικών στοιχείων

Οι μέθοδοι για την παρακολούθηση των τυπικών παραμέτρων είναι σύμφωνες με τα κατωτέρω διεθνή πρότυπα ή όποια τέτοια εθνικά ή διεθνή πρότυπα εξασφαλίζουν τη συγκέντρωση δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας και συγκρισιμότητας.

Δειγματοληψία μακροασπονδύλων

Δειγματοληψία μακροσπονδύλων

 

 

ISO 5667-3 1995

 

Water quality - Sampling - Part 3 Guidance on the preservation and handling of samples

 

ΕΝ 27828 1994

 

Water Quality - Methods for biological sampling - Guidance on hand net sampling of benthic macroinvertebrates

 

ΕΝ 28265 1994

 

Water Quality - Methods of biological sampling - Guidance on the design and use of quantitative samplers for benthic macroinvertebrates on stony substrata in shallow waters

 

ΕΝ ISO 9381 1995

 

Water Quality - Sampling in deep waters for macroinvertebrates - Guidance on the use of colonization, qualitative and quantitative samplers

 

ΕΝ ISO 8689-1 1999

 

Biological Classification of Rivers part I Guidance on the Interpretation of Biological Quality Data Surveys of Benthic Macroinvertebratfes-in Running Waters

 

ΕΝ ISO 8689-2 1999

 

Biological Classification of Rivers part II Guidance on the Presentation of Biological Quality Data from Surveys of Benthic Macroinvertebrates in Running Waters

Δειγματοληψία μακροφύτων

Σχετικά πρότυπα CEN/ISO, όταν καταρτιστούν

Δειγματοληψία ψαριών

Σχετικά πρότυπα CEN/ISO, όταν καταρτιστούν

Δειγματοληψία διατόμων

Σχετικά πρότυπα CEN/ISO, όταν καταρτιστούν

Πρότυπα για τις φυσικοχημικές παραμέτρους

Οποιοδήποτε σχετικό πρότυπο CEN/ISO.

Πρότυπα για τις υδρομορφολογικές παραμέτρους

Πρότυπα για τις υδρομορφολογικές παραμέτρους

1.4. Ταξινόμηση και παρουσίαση της οικολογικής κατάστασης

1.4.1. Συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων βιολογικής παρακολούθησης

i) Η αρμόδια αρχή καταρτίζει συστήματα παρακολούθησης προκειμένου να εκτιμήσουν τις τιμές των ποιοτικών βιολογικών στοιχείων που ορίζονται για κάθε κατηγορία επιφανειακών υδάτων ή για ιδιαίτερα τροποποιημένα και τεχνητά συστήματα επιφανειακών υδάτων. Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται παρακάτω σε ιδιαίτερα τροποποιημένα ή τεχνητά υδατικά συστήματα, οι αναφορές στην οικολογική κατάσταση πρέπει να θεωρούνται ως αναφορές στο οικολογικό δυναμικό. Τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούν ιδιαίτερα είδη ή ομάδες ειδών αντιπροσωπευτικών του ποιοτικού στοιχείου στο σύνολό του.

ii) Για να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα αυτών των συστημάτων παρακολούθησης, τα αποτελέσματα των συστημάτων που εφαρμόζει η αρμόδια αρχή εκφράζονται ως λόγοι οικολογικής ποιότητας για τους σκοπούς της ταξινόμησης της ρικολογικής κατάστασης. Οι λόγοι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη σχέση μεταξύ των τιμών των βιολογικών παραμέτρων που έχουν παρατηρηθεί σε ένα δεδομένο σύστημα επιφανειακών υδάτων και των τιμών των παραμέτρων αυτών στις συνθήκες αναφοράς που εφαρμόζονται στο εν λόγω σύστημα. 0 λόγος εκφράζεται ως αριθμητική τιμή μεταξύ του μηδενός και του ενός, όπου η υψηλή οικολογική κατάσταση δηλώνεται με τιμές γύρω στο ένα και η κακή οικολογική κατάσταση με τιμές γύρω στο μηδέν.

ii) Για να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα αυτών των συστημάτων παρακολούθησης, τα αποτελέσματα των συστημάτων που εφαρμόζει η αρμόδια αρχή εκφράζονται ως λόγοι οικολογικής ποιότητας για τους σκοπούς της ταξινόμησης της ρικολογικής κατάστασης. Οι λόγοι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη σχέση μεταξύ των τιμών των βιολογικών παραμέτρων που έχουν παρατηρηθεί σε ένα δεδομένο σύστημα επιφανειακών υδάτων και των τιμών των παραμέτρων αυτών στις συνθήκες αναφοράς που εφαρμόζονται στο εν λόγω σύστημα. 0 λόγος εκφράζεται ως αριθμητική τιμή μεταξύ του μηδενός και του ενός, όπου η υψηλή οικολογική κατάσταση δηλώνεται με τιμές γύρω στο ένα και η κακή οικολογική κατάσταση με τιμές γύρω στο μηδέν.

iv) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε εισηγήσεις της Επιτροπής που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τη διαβαθμονόμηση αυτή προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω όρια των κλάσεων προσδιορίζονται σύμφωνα με τους κανονιστικούς ορισμούς του σημείου 1.2 και είναι συγκρίσιμα στα διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ν) Στο πλαίσιο της εν λόγω διαβαθμονόμησης, η αρμόδια αρχή μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με στόχο τον εντοπισμό, σε κάθε οικοπεριοχή της Κοινότητας, ενός συνόλου τόπων· οι τόποι αυτοί θα αποτελέσουν ένα διαβαθμονομικό δίκτυο. Το δίκτυο αποτελείται από τόπους που επιλέγονται από διάφορους τύπους συστημάτων επιφανειακών υδάτων που απαντούν σε κάθε οικοπεριοχή. Σε κάθε επιλεγόμενο τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων, το δίκτυο αποτελείται από δύο τουλάχιστον τόπους που αντιστοιχούν στο όριο μεταξύ των κανονιστικών ορισμών της υψηλής και της καλής κατάστασης, και από δύο τουλάχιστον τόπους που αντιστοιχούν στο όριο μεταξύ των κανονιστικών ορισμών της καλής και της μέτριας κατάστασης. Οι τόποι επιλέγονται κατά την κρίση εμπειρογνωμόνων, η οποία βασίζεται σε κοινές επιθεωρήσεις και κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφορία.

vi) Το σύστημα παρακολούθησης εφαρμόζεται σε τόπους του δικτύου διαβαθμονόμησης, οι οποίοι ευρίσκονται στην οικοπεριοχή αλλά και ανήκουν σε τύπο συστήματος επιφανειακών υδάτων στον οποίο θα εφαρμοστεί στο σύστημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αριθμητικών τιμών για τα αντίστοιχα όρια κλάσης στο σύστημα παρακολούθησης.

viii) Η αρμόδια αρχή ολοκληρώνει τη διαδικασία της διαβαθμονόμησης εντός δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

1.4.2. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης και του οικολογικού δυναμικού

ι) Για τις κατηγορίες επιφανειακών υδάτων, η ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης του υδατικού συστήματος εκφράζεται με τη χαμηλότερη τιμή των αποτελεσμάτων της βιολογικής και φυσικοχημικής παρακολούθησης των σχετικών ποιοτικών στοιχείων, η οποία ταξινομείται σύμφωνα με την πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα Η αρμόδια αρχή παρέχει χάρτη για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, με την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης κάθε υδατικού συστήματος χρησιμοποιώντας ένα χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα για να φαίνεται η ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης του υδατικού συστήματος

Ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης

Χρωματικός κώδικας

Υψηλή

Γαλάζιο

Καλή

Πράσινο

Μέτρια

Κίτρινο

Ελλιπής

Πορτοκαλί

Κακή

Κόκκινο

 

ii) Για ιδιαίτερα τροποποιημένα και τεχνητά υδατικά συστήματα, η ταξινόμηση του οικολογικού δυναμικού του υδατικού συστήματος εκφράζεται με τη χαμηλότερη τιμή των αποτελεσμάτων  της βιολογικής και φυσικοχημικής παρακολούθησης των σχετικών ποιοτικών στοιχείων, η οποία ταξινομείται σύμφωνα με την πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα. Η αρμόδια αρχή παρέχει χάρτη για την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, με την ταξινόμηση του οικολογικού δυναμικού κάθε υδατικού συστήματος, χρησιμοποιώντας ένα χρωματικό κώδικα, όσον αφορά τα τεχνητά υδατικά συστήματα, σύμφωνα με τη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα, και όσον αφορά τα ιδιαίτερα τροποποιημένα υδατικά συστήματα, σύμφωνα με την τρίτη στήλη του πίνακα αυτού:

Ταξινόμηση οικολογικού δυναμικού

Χρωματικός κώδικας

 

Τεχνητά υδατικά συστήματα

Ιδιαίτερα τροποποιημένα

Καλό και ανώτερο

Πράσινες και ανοικτόγκριζες ρίγες του ίδιου πλάτους

Πράσινες και σκούρες γκρίζες ρίγες του ίδιου πλάτους

Μέτριο

Κίτρινες και ανοικτόγκριζες ρίγες του ίδιου πλάτους

Κίτρινες και σκούρες γκρίζες ρίγες του ίδιου πλάτους

Ελλιπές

Πορτοκαλιές και ανοικτόγκριζες ρίγες του ίδιου πλάτους

Πορτοκαλιές και σκούρες γκρίζες ρίγες του ίδιου πλάτους'

Κακό

Κόκκινες και ανοικτόγκριζες ρίγες του ίδιου πλάτους

Κόκκινες και σκούρες γκρίζες ρίγες του ίδιου πλάτους

iii) Η αρμόδια αρχή δηλώνει επίσης, με μια μαύρη κουκκίδα στο χάρτη, τα υδατικά συστήματα στα οποία η αδυναμία επίτευξης καλής κατάστασης ή καλού οικολογικού δυναμικού οφείλεται σε μη τήρηση ενός ή περισσότερων προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας, τα οποία έχουν καθοριστεί για το εν λόγω υδατικό σύστημα όσον αφορά συγκεκριμένους συνθετικούς και μη συνθετικούς ρύπους (σύμφωνα με το καθεστώς συμβατότητας που καθορίζει η αρμόδια αρχή).

1.4.3. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και ταξινόμηση της χημικής κατάστασης

Όταν ένα υδατικό σύστημα επιτυγχάνει συμβατότητα με όλα τα πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας που καθορίζονται στο παράρτημα IX, στο άρθρο 16 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και σε όποια άλλη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθορίζει πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας, καταγράφεται ότι επιτυγχάνει καλή χημική κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση, καταγράφεται ότι το σύστημα αδυνατεί να επιτύχει καλή χημική κατάσταση

Η αρμόδια αρχή παρέχει χάρτη για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, στον οποίο φαίνεται η χημική κατάσταση κάθε υδατικού συστήματος, χρησιμοποιώντας ένα χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα για να φαίνεται η ταξινόμηση της χημικής κατάστασης του υδατικού συστήματος

 

Ταξινόμηση της χημικής κατάστασης

Χρωματικός κώδικας

 

 

Καλή

Γαλάζιο

Κατάσταση κατώτερη της καλής

Κόκκινο

 

2. ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ

2 1. Ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων

2 11 Παράμετρος για την ταξινόμηση της ποσοτικής κατάστασης

Καθεστώς στάθμης των υπόγειων υδάτων

2.1.2. Ορισμός της ποσοτικής κατάστασης

Στοιχεία

Καλή κατάσταση

Στάθμη υπόγειων υδάτων

Η στάθμη των υπόγειων υδάτων στο υπόγειο υδατικό σύστημα εξασφαλίζει ότι ο διαθέσιμος πόρος υπόγειων υδάτων δεν εξαντλείται από το μακροπρόθεσμο ετήσιο μέσο όρο άντλησης.

 

Κατά συνέπεια, η στάθμη των υπόγειων υδάτων δεν υπόκειται σε ανθρωπογενείς μεταβολές που θα οδηγούσαν.

 

- σε μη τήρηση των περιβαλλοντικών στόχων που ορίζονται στα άρθρα 9-17 για τα συνδεδεμένα επιφανειακά ύδατα,

 

- σε σημαντική μείωση της κατάστασης των υδάτων αυτών,

 

- σε σημαντική βλάβη των χερσαίων " οικοσυστημάτων τα οποία εξαρτώνται άμεσα από το σύστημα υπογείων υδάτων,

 

και μπορεί να εμφανίζονται προσωρινά, ή συνεχώς σε χωρικώς περιορισμένη περιοχή, μεταβολές της κατεύθυνσης της ροής λόγω μεταβολών της στάθμης, αλλά οι αντιστροφές αυτές δεν οδηγούν σε εισροή αλμυρού νερού ή άλλων υλών και δεν αποτελούν μόνιμη και σαφώς διαπιστωμένη ένδειξη τάσεων, οφειλόμενων σε ανθρωπογενή αίτια, αλλαγής της κατεύθυνσης της ροής ικανών να οδηγήσουν σε τέτοιες εισροές

2.2. Παρακολούθηση της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.2.1. Δίκτυο παρακολούθησης της στάθμης των υπόγειων υδάτων

Το δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων συγκροτείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 7 και 8 Το δίκτυο παρακολούθησης σχεδιάζεται έτσι ώστε να παρέχει αξιόπιστη εκτίμηση της ποσοτικής κατάστασης όλων των υπόγειων υδατικών συστημάτων ή ομάδων συστημάτων, συμπεριλαμβανόμενης της εκτίμησης του διαθέσιμου πόρου υπόγειων υδάτων Η αρμόδια αρχή παρέχει έναν ή περισσότερους χάρτες στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού στους οποίους φαίνεται το δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων υδάτων

2.2.2. Πυκνότητα των τόπων παρακολούθησης

Το δίκτυο περιλαμβάνει επαρκή αντιπροσωπευτικά σημεία παρακολούθησης με σκοπό την εκτίμηση της στάθμης των υπογείων υδάτων σε κάθε υπόγειο υδατικό σύστημα ή ομάδα συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες διακυμάνσεις στην ανατροφοδότηση, και συγκεκριμένα:

- όσον αφορά τα συστήματα υπογείων υδάτων που διαπιστώνεται ότι κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους των άρθρων 9-17, εξασφαλίζεται επαρκής πυκνότητα των σημείων παρακολούθησης προκειμένου να εκτιμηθεί η επίπτωση των αντλήσεων και απορρίψεων στη στάθμη των υπογείων υδάτων,

2.2.3. Συχνότητα της παρακολούθησης

Η συχνότητα των παρατηρήσεων είναι επαρκής προκειμένου να εκτιμηθεί η ποσοτική κατάσταση κάθε υπόγειου υδατικού συστήματος ή ομάδας συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες διακυμάνσεις στην ανατροφοδότηση, και συγκεκριμένα:

- όσον αφορά τα συστήματα υπόγειων υδάτων που διαπιστώνεται ότι κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους των άρθρων 9-17, εξασφαλίζεται επαρκής συχνότητα των μετρήσεων προκειμένου να εκτιμηθεί η επίπτωση των αντλήσεων και απορρίψεων στη στάθμη των υπόγειων υδάτων,

2.2.4. Ερμηνεία και παρουσίαση της ποσοτικής κατάστασης των υπογείων υδάτων

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το δίκτυο παρακολούθησης ενός συστήματος υπόγειων υδάτων ή ομάδας συστημάτων χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ποσοτικής κατάστασης του εν λόγω συστήματος ή συστημάτων. Με την επιφύλαξη του σημείου 2.5, η αρμόδια αρχή καταρτίζει χάρτη με βάση αυτή την εκτίμηση της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους χρωματικούς κώδικες:

Καλή: πράσινο

Κακή: κόκκινο

2.3. Ερμηνεία και παρουσίαση της χημικής κατάστασης των υπογείων υδάτων

2.3.1. Παράμετροι για τον προσδιορισμό της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

Αγωγιμότητα

Συγκεντρώσεις ρύπων

2.3.2  Ορισμός της καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

Στοιχεία

Καλή κατάσταση

 

 

Γενικά

Η χημική σύνθεση του συστήματος υπόγειων υδάτων είναι τέτοια ώστε οι συγκεντρώσεις των ρύπων.

 

- όπως καθορίζεται παρακάτω, δεν

εμφανίζουν επιπτώσεις εισροής αλμυρού νερού ή άλλων υλών,

 

- δεν υπερβαίνουν τα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζονται βάσει άλλης σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

 

- δεν είναι τέτοιες ώστε να οδηγήσουν σε μη επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων των άρθρων 9-17 για τα συνδεδεμένα επιφανειακά ύδατα, ούτε σε σημαντική επιδείνωση της οικολογικής ή χημικής ποιότητας των συστημάτων αυτών, ούτε σε σημαντική βλάβη των χερσαίων οικοσυστημάτων που εξαρτώνται άμεσα από το σύστημα υπογείων υδάτων

 

 

Αγωγιμότητα

Οι μεταβολές της αγωγιμότητας δεν υποδηλώνουν εισροή αλμυρού νερού η άλλων υλών στο υπόγειο υδατικό σύστημα

2.3.  Παρακολούθηση της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

2.4.1. Δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων

Το δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων συγκροτείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 του Νόμου. Το δίκτυο παρακολούθησης σχεδιάζεται έτσι ώστε να παρέχεται συνεκτική και συνολική εποπτεία της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων σε κάθε λεκάνη απορροής ποταμού και να ανιχνεύεται η παρουσία μακροπρόθεσμων ανθρωπογενούς αιτίας ανοδικών τάσεων των ρύπων.

Με βάση το χαρακτηρισμό και την εκτίμηση των επιπτώσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το παράρτημα II, η αρμόδια αρχή, για κάθε περίοδο εφαρμογής ενός σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, καταρτίζουν πρόγραμμα εποπτικής παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση προγράμματος επιχειρησιακής παρακολούθησης, το οποίο εφαρμόζεται κατά το υπόλοιπο τμήμα της περιόδου του σχεδίου.

Στο σχέδιο παρέχονται εκτιμήσεις για το βαθμό πιστότητας και ακρίβειας των παρεχόμενων από τα προγράμματα παρακολούθησης αποτελεσμάτων.

2.4.2. Εποπτική παρακολούθηση

Στόχος

Η εποπτική παρακολούθηση διενεργείται για:

- τη συμπλήρωση και την επικύρωση της διαδικασίας εκτίμησης,

-την παροχή πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση μακροπρόθεσμων τάσεων που οφείλονται σε μεταβολές των φυσικών συνθηκών αλλά και σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

Επιλογή των τόπων παρακολούθησης

Επιλέγονται επαρκείς τόποι παρακολούθησης όσον αφορά:

- συστήματα που διαπιστώνεται ότι κινδυνεύουν μετά την εφαρμογή του χαρακτηρισμού που γίνεται σύμφωνα με το παράρτημα II,

- συστήματα που διασχίζουν όρια κράτους μέλους.

Επιλογή παραμέτρων

Η ακόλουθη σειρά βασικών παραμέτρων παρακολουθείται σε όλα τα επιλεγμένα συστήματα υπογείων υδάτων:

- περιεκτικότητα σε οξυγόνο,

- τιμή ρΗ,

- αγωγιμότητα,

- νιτρικές ενώσεις,

- αμμώνιο.

Τα συστήματα, τα οποία διαπιστώνεται, σύμφωνα με το παράρτημα II, ότι διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο να μην επιτύχουν την καλή κατάσταση, παρακολουθούνται επίσης ως προς τις παραμέτρους που είναι ενδεικτικές των επιπτώσεων των πιέσεων αυτών.

2.4.3. Επιχειρησιακή παρακολούθηση

Στόχος

Κατά τις ενδιάμεσες περιόδους μεταξύ των προγραμμάτων εποπτικής παρακολούθησης πραγματοποιείται επιχειρησιακή παρακολούθηση, προκειμένου:

- να διαπιστωθεί η χημική κατάσταση όλων των συστημάτων υπόγειων υδάτων ή ομάδων συστημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ότι κινδυνεύουν,

- να διαπιστωθεί η παρουσία μακροπρόθεσμων ανθρωπογενούς αιτίας ανοδικών τάσεων στη συγκέντρωση των ρύπων.

Επιλογή των τόπων παρακολούθησης

Επιχειρησιακή παρακολούθηση διενεργείται σε όλα τα συστήματα υπόγειων υδάτων ή ομάδες συστημάτων, τα οποία, με βάση τόσο την εκτίμηση των επιπτώσεων που πραγματοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II όσο και την εποπτική παρακολούθηση, χαρακτηρίζονται ότι κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους στόχους των άρθρων 9-17. Η επιλογή των τόπων παρακολούθησης αντικατοπτρίζει επίσης μια εκτίμηση για την αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων παρακολούθησης του συγκεκριμένου τόπου ως προς την ποιότητα του σχετικού ενός ή περισσοτέρων συστημάτων υπόγειων υδάτων.

Συχνότητα της παρακολούθησης

Κατά τις ενδιάμεσες περιόδους μεταξύ των προγραμμάτων εποπτικής παρακολούθησης πραγματοποιείται επιχειρησιακή παρακολούθηση σε επαρκή συχνότητα προκειμένου να ανιχνευθούν οι επιπτώσεις των σχετικών πιέσεων και, πάντως, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

2.4.4. Διαπίστωση των τάσεων των ρύπων

Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τα δεδομένα τόσο της εποπτικής όσο και της επιχειρησιακής παρακολούθησης για τη διαπίστωση μακροπρόθεσμων ανθρωπογενούς αιτίας ανοδικών τάσεων στις συγκεντρώσεις ρύπων και την αντιστροφή των τάσεων αυτών. Προσδιορίζεται το βασικό έτος ή βασική περίοδος από την οποία υπολογίζονται οι τάσεις αυτές. 0 υπολογισμός των τάσεων γίνεται σε ένα σύστημα ή, κατά περίπτωση, σε ομάδα συστημάτων υπόγειων υδάτων. Η αντιστροφή των τάσεων αποδεικνύεται στατιστικά και δηλώνεται ο βαθμός αξιοπιστίας της σχετικής διαπίστωσης.

2.4.5. Ερμηνεία και παρουσίαση της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων

Κατά την εκτίμηση της κατάστασης, τα αποτελέσματα των μεμονωμένων σημείων παρακολούθησης ενός συστήματος υπογείων υδάτων ενσωματώνονται στα αποτελέσματα για το όλο υδατικό σύστημα. Με την επιφύλαξη των σχετικών οδηγιών, για να θεωρηθεί καλή η κατάσταση ενός συστήματος υπογείων υδάτων, ως προς τις χημικές παραμέτρους για τις οποίες ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα:

- υπολογίζεται η μέση τιμή των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης σε κάθε σημείο του συστήματος ή της ομάδας συστημάτων υπόγειων υδάτων και

- σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, οι μέσες αυτές τιμές χρησιμοποιούνται για να αποδεικνύεται η τήρηση της καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων.

Με την επιφύλαξη του σημείου 2.5, η αρμόδια αρχή καταρτίζει χάρτη της χημικής κατάστασης των υπογείων υδάτων, χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους χρωματικούς κώδικες:

Καλή· πράσινο

Κακή κόκκινο

Η αρμόδια αρχή σημειώνει επίσης στο χάρτη με μαύρη κουκκίδα τα συστήματα υπόγειων υδάτων που υπόκεινται σε μόνιμη και σημαντική ανοδική τάση των συγκεντρώσεων οποιουδήποτε ρύπου οφειλόμενη στις επιπτώσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η αντιστροφή μιας τάσης σημειώνεται στο χάρτη με γαλάζια κουκκίδα.

Οι χάρτες αυτοί συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.

2.5. Παρουσίαση της κατάστασης των υπόγειων υδάτων

Η αρμόδια αρχή παρέχει στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού χάρτη, στον οποίο φαίνεται, για κάθε σύστημα υπόγειων υδάτων ή ομάδα συστημάτων, τόσο η ποσοτική όσο και η χημική κατάσταση του εν λόγω συστήματος ή ομάδας συστημάτων, χρησιμοποιώντας χρωματικούς κώδικες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σημείων 2.2.4 και 2.4.5. Η αρμόδια αρχή έχει την επιλογή να μην καταρτίσει χωριστούς χάρτες για τα σημεία 2.2.4 και 2.4.5, αλλά, στην περίπτωση αυτή, θα δηλώνουν επίσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 2.4.5, στον απαιτούμενο από το τμήμα αυτό χάρτη τα συστήματα που υπόκεινται σε σημαντική και μόνιμη ανοδική τάση της συγκέντρωσης οποιουδήποτε ρύπου ή τυχόν αντιστροφή της τάσης αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(’ρθρα 2(Κ1)(α), 21)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α

Μέτρα τα οποία απαιτούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

i) η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης (76/160/ΕΟΚ),

ii) η οδηγία για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ)(1),

iii) η οδηγία για το πόσιμο νερό (80/778/ΕΟΚ), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/83/ΕΚ,

iν) η οδηγία για τα μεγάλα ατυχή μαία (Seveso) (96/82/EK)(2),

ν) η οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (85/337/ΕΟΚ)(3),

νi) η οδηγία για την ιλύ σταθμών καθαρισμού (86/278/ΕΟΚ)(4),

νii) η οδηγία για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ),

viii) η οδηγία για τα προϊόντα φυτοπροστασίας (91/414/ΕΟΚ),

ix) η οδηγία για την προστασία από νιτρορρύπανση (91/676/ΕΟΚ),

x) η οδηγία για τα οικοσυστήματα (92/43/ΕΟΚ)(5),

xi) η οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο ρύπανσης (96/61/ΕΚ).

ΜΕΡΟΣ Β

Ακολουθεί μη εξαντλητικός κατάλογος συμπληρωματικών μέτρων που μπορούν θεσπιστούν για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, ως τμήμα του προγράμματος μέτρων που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 21.

i) Κανονιστικές διοικητικές πράξεις,

ii) διοικητικές ενέργειες,

iii) οικονομικές ή φορολογικές πράξεις,

iv) περιβαλλοντικές συμφωνίες μετά από διαπραγμάτευση,

ν) έλεγχοι εκπομπής,

vi) κώδικες ορθών πρακτικών,

vii) ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροτόπων,

νiii) έλεγχοι άντλησης,

ix) μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, μεταξύ άλλων προώθηση της προσαρμοσμένης γεωργικής παραγωγής, όπως π.χ. καλλιεργειών χαμηλών απαιτήσεων σε ύδωρ σε περιοχές που υποφέρουν από ανομβρία,

x) μέτρα αποτελεσματικότητας και επαναχρησιμοποίησης, μεταξύ άλλων προώθηση τεχνολογιών αποτελεσματικής χρήσης ύδατος στη βιομηχανία και αρδευτικές τεχνικές εξοικονόμησης ύδατος,

xι) έργα δομικών κατασκευών,

xii) εγκαταστάσεις αφαλάτωσης,

xiii) έργα αποκατάστασης,

xiν) τεχνητή επαναπλήρωση υπόγειων υδροφορέων,

xν) έργα εκπαιδευτικής φύσεως,

xνi) έργα έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης,

xνii) λοιπά σχετικά μέτρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

(’ρθρο 22(1))

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

Α. Τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού καλύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, η οποία απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το παράρτημα II. Η περιγραφή αυτή περιλαμβάνει:

1.1. Για τα επιφανειακά ύδατα:

- χάρτες της θέσης και των ορίων των υδατικών συστημάτων,

- χάρτες των οικοπεριοχών και τύπων συστημάτων επιφανειακών υδάτων εντός κάθε περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού,

- προσδιορισμό των συνθηκών αναφοράς για τους τύπους συστημάτων επιφανειακών υδάτων.

1.2. Για τα υπόγεια ύδατα:

- χάρτες της θέσης και των ορίων των συστημάτων υπόγειων υδάτων.

2. Περίληψη των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσεων που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες για την κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, συμπεριλαμβανομένων

- ενός υπολογισμού της ρύπανσης από σημειακές πηγές,

- ενός υπολογισμού της ρύπανσης από διάχυτες πηγές, συμπεριλαμβανομένης μιας περίληψης της χρήσης της γης,

- ενός υπολογισμού των πιέσεων που ασκούνται στην ποσοτική κατάσταση του νερού, συμπεριλαμβανομένης της υδροληψίας,

- μιας ανάλυσης άλλων επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων για την κατάσταση του νερού

1. Προσδιορισμό και χαρτογράφηση των προστατευόμενων περιοχών, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 και το παράρτημα IV

2. Χάρτη των δικτύων παρακολούθησης που συγκροτούνται για τους σκοπούς του άρθρου 24 και του παραρτήματος V και παρουσίαση, υπό μορφή χάρτη, των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων παρακολούθησης που εφαρμόζονται δυνάμει των διατάξεων αυτών για την κατάσταση:

4.1. Των επιφανειακών υδάτων (οικολογική και χημική).

2.2. Των υπόγειων υδάτων (χημική και ποσοτική).

2.3. Των προστατευόμενων περιοχών.

3. Κατάλογο των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται δυνάμει των άρθρων 9-17 για τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τις προστατευόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως των περιστάσεων κατά τις οποίες εφαρμόσθηκαν τα άρθρα 13-16, καθώς και των σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου αυτού.

4. Περίληψη της οικονομικής ανάλυσης της χρήσης ύδατος, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το παράρτημα III.

5. Περίληψη του ή των προγραμμάτων μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 19, 20 και 21, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων με τους οποίους θα επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται δυνάμει των άρθρων 9-17.

7.1. Περίληψη των μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων.

7.2. Έκθεση των πρακτικών μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή της αρχής της ανάκτησης του κόστους της χρήσης ύδατος σύμφωνα με το άρθρο 27.

7.3. Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται για να τηρηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 23.

7.4. Περίληψη των ελέγχων της υδροληψίας και της κατακράτησης νερού, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στα μητρώα και στα στοιχεία των περιπτώσεων κατά τις οποίες παραχωρήθηκαν εξαιρέσεις δυνάμει του άρθρου 20(ι)(ε).

7.5. Περίληψη των ελέγχων που διενεργούνται για τις απορρίψεις από σημειακές πηγές και άλλες δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν την κατάσταση του νερού σύμφωνα με το άρθρο 20(ι)(ζ) και (η)

7.6. Προσδιορισμός των περιπτώσεων κατά τις οποίες επετράπησαν απευθείας απορρίψεις σύμφωνα με το άρθρο 20(2).

7.7. Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 26 για τις ουσίες προτεραιότητας

7.8. Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται για να προληφθούν ή να μειωθούν οι επιπτώσεις των ρυπαντικών ατυχημάτων.

7.9. Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 18(ι) για υδατικά συστήματα τα οποία είναι απίθανο να επιτύχουν τους στόχους των άρθρων 9-17.

7.10. Λεπτομέρειες των συμπληρωματικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία για να τηρηθούν οι καθοριζόμενοι περιβαλλοντικοί στόχοι.

7.11. Λεπτομέρειες των μέτρων που λαμβάνονται για να αποφευχθεί η αύξηση της ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων σύμφωνα με το άρθρο 20(4).

8. Μητρώο των τυχόν λεπτομερέστερων προγραμμάτων και σχεδίων διαχείρισης για την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, τα οποία αφορούν ιδίως υπολεκάνες, τομείς, θέματα ή τύπους υδάτων, καθώς και περίληψη του περιεχομένου τους.

9. Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται για την πληροφόρηση του κοινού και τη διαβούλευση, των αποτελεσμάτων τους και των συνακόλουθων τροποποιήσεων των σχεδίων.

10. Κατάλογο με τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

11. Τα σημεία επαφής και τις διαδικασίες για την προμήθεια των εγγράφων που χρησίμευσαν ως υπόβαθρο και των στοιχείων που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2), (3) και (4) του άρθρου 19, ιδίως δε λεπτομέρειες των μέτρων ελέγχου που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 20(1)(ζ) και (θ), καθώς και των πραγματικών δεδομένων παρακολούθησης που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 24 και το παράρτημα V.

Β. Η πρώτη ενημέρωση του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και όλες οι επόμενες ενημερώσεις πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν:

1. Περίληψη των τυχόν αλλαγών ή ενημερώσεων από τη δημοσίευση της προηγούμενης έκδοσης του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, συμπεριλαμβανομένης περίληψης των επισκοπήσεων που γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 13,14, 15 και 16.

2. Εκτίμηση της προόδου προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης κατά την περίοδο του προηγούμενου σχεδίου υπό μορφή χάρτη, και διευκρινίσεις για τους περιβαλλοντικούς στόχους που δεν επιτεύχθηκαν

3. Περίληψη των τυχόν μέτρων που είχαν προβλεφθεί στην προηγούμενη έκδοση του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού τα οποία δεν εφαρμόστηκαν, και σχετικές διευκρινίσεις

4. Περίληψη των πρόσθετων ενδιάμεσων μέτρων που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 18 μετά τη δημοσίευση της προηγούμενης έκδοσης του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

(’ρθρα 2, 25)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΥΠΩΝ

1. Οργανοαλογονούχες ενώσεις και ουσίες που μπορεί να σχηματίζουν τέτοιες ενώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις.

3. Οργανοκασσιτερικές ενώσας.

4. Ουσίες και παρασκευάσματα ή προϊόντα αποικοδόμησής τους, που αποδεδειγμένα έχουν καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ιδιότητες ή ιδιότητες που μπορεί να επηρεάσουν τη στερεοειδογόνο λειτουργία, το θυρεοειδή, την αναπαραγωγή ή άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με το ενδοκρινικό σύστημα μέσα στο υδάτινο περιβάλλον ή μέσω αυτού.

5. Επίμονοι υδρογονάνθρακες και επίμονες και βιοσωρεύσιμες οργανικές τοξικές ουσίες.

6. Κυανιούχες ενώσεις.

7. Μέταλλα και ενώσεις τους.

8. Αρσενικό και ενώσεις του.

9. Βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

10. Υλικά σε αιώρημα.

11. Ουσίες που συμβάλλουν στον ευτροφισμό (ιδίως τα νιτρικά και τα φωσφορικά άλατα).

12. Ουσίες που επηρεάζουν δυσμενώς το ισοζύγιο οξυγόνου (και μπορούν να μετρηθούν χρησιμοποιώντας παραμέτρους, όπως BOD, COD κλπ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

(’ρθρο 25)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Οι «οριακές τιμές» και οι «ποιοτικοί στόχοι» που καθορίζονται στα πιο κάτω νομοθετήματα, θεωρούνται, αντιστοίχως, οριακές τιμές εκπομπών και ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

1. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 2) του 2009 και των Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

2. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από το Βιομηχανικό Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων Αλάτων Αλκαλίων) Κανονισμοί του 2002·

3. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από Τομείς Εκτός του Βιομηχανικού Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων Αλάτων Αλκαλίων) Κανονισμοί του 2002·

4. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καδμίου) Κανονισμοί του 2002·

5. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Εξαχλωροκυκλοεξανίου) Κανονισμοί του 2002·

6. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών) Κανονισμοί του 2002 και 2007·

7. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2002·

8. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυμάτων) Κανονισμοί του 2003.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

 

Αριθμός CAS (1)

Αριθμός ΕΕ (2)

Ονομασία ουσίας προτεραιότητας(3)

Χαρακτηρισμός ως επικίνδυνης ουσίας προτεραιότητας

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alachor

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Αθρακένιο

(Χ)

(3)

1912-24-9

217-617-8

Ατραζίνη

 

(4)

71-43-2

200-753-7

Βενζόλιο

 

(5)

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Βρωμιούχος διφαινυλαιθέρας (4)

Χ(5)

32534-81-9 Δεν εφαρμόζεται Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (συγγενείς ουσίες 28, 47, 99, 100, 153 και 154

(6)

7440-43-9

231-152-8

Κάδμιο και ενώσεις του

Χ

(7)

85535-84-8

287-476-5

Χλωροαλκάνια C10-13(4)

Χ

(8)

470-90-6

207-432-0

Chlorfenviphos

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-ethyl)

 

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-Διχλωροαιθάνιο

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Διχλωρομεθάνιο

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Φθαλικό δι (2-αιθυλεξύλιο) (ΦΔΑΕ-DEHP)

 

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

 

(14)

115-29-7

204-079-4

Ενδοσουλφάνιο

X

(15)

206-44-0

205-912-4

Φλορανθένιο (6)

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Εξαχλωροβενζόλιο

Χ

(17)

87-68-3

201-765-5

Εξαχλωροβουταδιένιο

Χ

(18)

608-73-1

210-158-9

Εξαχλωροκυκλοεξάνιο

Χ

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

 

(20)

7439-92-1

231-100-4

Μόλυβδος και ενώσεις του

 

(21)

7439-97-6

231-106-7

Υδράργυρος και ενώσεις του

Χ

(22)

91-20-3

202-049-5

Ναφθαλίνιο

 

(23) 7440-02-0 231-111-14 Νικέλιο και ενώσεις του
(24) 25154-52-3 246-672-0 Εννεϋλοφαινόλη Χ
104-40-5 203-199-4 (4-εννεϋλοφαινόλη) Χ
(25) 1806-26-4 217-302-5 Οκτυλοφαινόλη
140-66-9 Δεν εφαρμόζεται (4-(1,1΄, 3, 3΄-τετραμεθυλβουτυλική)-φαινόλη)
(26) 608-93-5 210-172-5 Πενταχλωροβενζόλιο Χ
(27) 87-86-5 231-152-8 Πενταχλωροφαινόλη
(28) Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες Χ
50-32-8 200-028-5 (Βενζοα)πυρένιο) Χ
205-99-2 205-911-9 (Βενζοβ)φθορανθένιο) Χ
191-24-2 205-883-8 (Βενζο(ζ,η,θ,περυλένιο) Χ
207-08-9 205-916-6 (Βενζο(κ)φθορανθένιο) Χ
193-39-5 205-893-2 (Ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο) Χ
(29) 122-34-9 204-535-2 Σιμαζίνη
(30) Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Ενώσεις τριβουτυλτίνης Χ
36643-28-4 Δεν εφαρμόζεται Κατιόν τριβουτυλτίνης Χ
(31) 12002-18-1 234-413-4 Τριχλωροβενζόλια
(32) 67-66-3 200-663-8 Τριχλωρομεθάνιο (χλωροφόρμιο)
(33) 1582-09-8 216-428-8 Τριφθοραλίνη

 

(1) CAS: Chemical Abstracts Service (Παροχή Υπηρεσιών για Χημικές Ουσίες).

(2) Αριθμός ΕΕ: Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων χημικών ουσιών (EINECS) ή Ευρωπαϊκός κατάλογος κοινοποιημένων χημικών ουσιών (ELINCS).

(3) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν επιλεγεί ομάδες ουσιών, ως ενδεικτικές παράμετροι παρατίθενται τυπικές μεμονωμένες αντιπροσωπευτικές τιμές (σε αγκύλες και χωρίς αριθμό). Για αυτές τις ομάδες ουσιών, η ενδεικτική παράμετρος πρέπει να προσδιορίζεται μέσω της αναλυτικής μεθόδου.

(4) Αυτές οι ομάδες ουσιών κανονικά περιλαμβάνουν πλήθος μεμονωμένων ενώσεων. Επί του παρόντος, δεν είναι δυνατόν να δοθούν οι κατάλληλες ενδεικτικές παράμετροι.

(5) Μόνον ο πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας (αριθμός CAS 32534-81-9).

(6) Το φθορανθένιο αναφέρεται στον κατάλογο ως δείκτης άλλων, περισσότερο επικίνδυνων πολυαρωματικών υδρογονανθράκων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑ
(άρθρα 22Α, 22Β, 26Α και 26Γ)

Ποιοτικά Περιβαλλοντικά Πρότυπα για Ουσίες Προτεραιότητας  και Ορισμένες ’λλες
Ρυπογόνες Ουσίες

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΠΠ: Ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο
ΕΜΤ: ετήσια μέση τιμή.ΜΕΣ: μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση.
Μονάδα:[΅g/l] για τις στήλες (4) έως (7)
[΅g/kg υγρού βάρους] για τη στήλη (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Αριθ. Ονομασία
ουσίας
Αριθμός
CAS 1
ΕΜΤ-ΠΠΠ 2
Επιφανειακά
ύδατα
ενδοχώρας 3
ΕΜΤ-ΠΠΠ 2
Λοιπά
επιφανειακά
ύδατα
ΜΕΣ-ΠΠΠ 4
Επιφανειακά
ύδατα
ενδοχώρας 3
ΜΕΣ-ΠΠΠ 4
Λοιπά
επιφανειακά
ύδατα
ΠΠΠ
Ζώντες
οργανισμοί 12
(1) Alachlor 15972‑6
0‑8
0,3 0,3 0,7 0,7
(2) Ανθρακένιο 120-12-7 0,1 0,1 0,1 0,1
(3) Ατραζίνη 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0
(4) Βενζόλιο 71-43-2 10 8 50 50
(5) Βρωμιούχοι
διφαινυλαιθέρες 5
32534-8
1-9
0,14 0,014 0,0085
(6) Κάδμιο και
οι ενώσεις
του
(ανάλογα με
τις
κατηγορίες
σκληρότητας
νερού) 6
7440-43-
9
≤ 0,08
(Κατηγορία 1)
0,08
(Κατηγορία 2)
0,09
(Κατηγορία 3)
0,15
(Κατηγορία 4)
0,25
(Κατηγορία 5)
0,2 ≤ 0,45
(Κατηγορία 1)
0,45
(Κατηγορία 2)
0,6
(Κατηγορία 3)
0,9
(Κατηγορία 4)
1,5
(Κατηγορία 5)
≤ 0,45
(Κατηγορία 1)
0,45
(Κατηγορία 2)
0,6
(Κατηγορία 3)
0,9
(Κατηγορία 4)
1,5
(Κατηγορία 5)
(6α) τετραχλωράν-
θρακας7
56-23-5 12 12 δεν
εφαρμόζεται
δεν
εφαρμόζεται
(7) Χλωροαλκάνια
C10-138
85535-8
4-8
0,4 0,4 1,4 1,4
(8) Chlorfenvinphos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3
(9) Chlorpyrifos
(Chlorpyrifos-ethyl)
2921-88-2 0,03 0,03 0.1 0,1
(9α) Φυτοφάρμακα κυκλοδιενίου:
Αλδρίνη 7
Διελδρίνη 7
Ενδρίνη 7
Iσοδρίνη7
309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6

Σ=0,01

Σ=0,005 δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται
(9β) Ολικό DDT 7,9 δεν
εφαρμόζεται
0,025 0,025 δεν
εφαρμόζεται
δεν
εφαρμόζεται
(10) 1,2-
Διχλωροαιθάνιο
107-06-02 10 10 δεν
εφαρμόζεται
δεν
εφαρμόζεται
(11) Διχλωρομεθάνιο 75-09-2 20 20 δεν
εφαρμόζεται
δεν
εφαρμόζεται
(12) Φθαλικό
δι(2-
αιθυλεξύλιο)
(DEHP)
117-81-7 1,3 1,3 δεν
εφαρμόζεται
δεν
εφαρμόζεται
(13) Diuron
(Διουρόνη)
330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8
(14) Endosulfan (Ενδοσουλφάνη) 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004
(15) Φλουορανθένιο 206-44-0 0,0063 0.0063 0,12 0,12 30
(16) Εξαχλωροβε-νζόλιο 118-74-1 0,05 0,05 10
(17) Εξαχλωροβου-
ταδιένιο
87-68-3 0,6 0,6 55
(18) Εξαχλωροκυ-
κλοεξάνιο
608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02
(19) Isoproturon
(Ισοπροτου-ρόνη)
34123-59 0,3 0,3 1,0 1,0
(20) Μόλυβδος
και οι ενώσεις του
7439-92-1 1,213 1,3 14

14

 

(21) Υδράργυρος και οι 
ενώσεις του
7439-976 0,07 0,07 20
(22) Ναφθαλίνιο 91-20-3 2 2 130 130
(23) Νικέλιο και οι
ενώσεις του
7440-02-0 413 8,6 34 34
(24) Εννεϋλοφαινόλες (4-εννεϋλοφαινόλη) 84852-15-3 0,3 0,3 2,0 2,0
(25) Οκτυλοφαινόλη
((4-(1,1’,3,3’-τετραμεθυλβουτυλική)
-φαινόλη))
140-66-9 0,1 0,1 δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται
(26) Πενταχλωροβενζόλιο 608-93-5 0,007 0,0007 δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται
(27) Πενταχλωροφαινόλη 87-86-5 0,4 0,4 1 1
(28) Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
(PAH)11
δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται

 

 

Βενζο(a)πυρένιο 50-32-8 1,7×10-4 1,7×10-4 0,27 0,027 5
Βενζο(b)φλουορανθένιο 205-99-2 βλ. υποσημείωση 11 βλ. υποσημείωση 11 0,017 0,017 βλ. υποσημείωση 11
Βενζο(k)φλουορανθένιο 207-08-9 βλ. υποσημείωση 11 βλ. υποσημείωση 11 0,017 0,017 βλ. υποσημείωση 11
βενζο(g,h,i)περυλένιο 191-24-2 βλ. υποσημείωση 11 βλ. υποσημείωση 11 8,2×10-3 8,2×10-4 βλ. υποσημείωση 11
Iνδενο(1,2,3-cd)πυρένιο 193-39-5 βλ. υποσημείωση 11 βλ. υποσημείωση 11 δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται βλ. υποσημείωση 11
(29) Σιμαζίνη 122-34-9 1 1 4 4
(29α) Tετραχλωροαιθυλένιο 7 127-18-4 10 10 δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται
(29β) Tριχλωροαιθυλένιο 7 127-18-4 10 10 δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται
(30) Ενώσεις τριβουτυλοκασσιτέρου (κατιόν τριβουτυλοκασσιτέρου) 36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015
(31) Τριχλωροβενζόλια 12002-48-1 0,4 0,4 δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται
(32) Τριχλωρομεθάνιο 67-66-3 2,5 2,5 δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται
(33) Τριφλουραλίνη 1582-09-8 0,03 0,03 δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται
(34) Dicofol 115-32-2 1,3×10-3 3,2×10-5 δεν εφαρμόζεται 10 δεν εφαρμόζεται 10 33
(35) Υπερφθορο
κτανοσουλφονικό
οξύ και τα
παράγωγά του (PFOS)
1763-23-1 6,5×10-4 1,3×10-4 36 7,2 9,1
(36) Quinoxyfen 124495-18-7 0,15 0,015 2,7 0,54
(37) Διοξίνες και
παρόμοιες με τις
διοξίνες ενώσεις
Βλ. υποσημείωση 9 στο
Παράρτημα Χ
δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται ’θροισμα των PCDD+PCDF
+PCB-DL
0,0065 ΅g.kg-1
TEQ 14
(38) Aclonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012
(39) Bifenox 42576-02-3 0,012 0,0012 0,04 0,004
(40) Cybutryne 28159-98-0 0,0025 0,0025 0,016 0,016
(41) Κυπερμεθρίνη 52315-07-8 8×10-5 8×10-6 6×10-4 6×10-5
(42) Dichlorvos 62-73-7 6×10-4 6×10-5 7×10-4 7×10-5
(43) Εξαβρωμοκυκλο-
δωδεκάνιο (HBCDD)
Βλ. υποσημείωση 11
στο Παράρτημα Χ
0,0016 0,0008 0,5 0,05 167
(44) Heptachlor και
εποξείδιο του
heptachlor
76-44-8 / 1024-57-3 2×10-7 1×10-8 3×10-4 3×10-5 6,7×10-3

(45)
Τερβουτρίνη 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Η παράμετρος αυτή είναι το ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο εκφραζόμενο ως ετήσια μέση τιμή (ΕΜΤ-ΠΠΠ). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ισχύει για την ολική συγκέντρωση όλων των ισομερών.
3 Τα επιφανειακά ύδατα ενδοχώρας καλύπτουν τους ποταμούς και τις λίμνες, καθώς και τα συναφή τεχνητά ή ιδιαιτέρως τροποποιημένα  υδατικά συστήματα.
4 Η παράμετρος αυτή είναι το ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο εκφραζόμενο ως μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (ΜΕΣ-ΠΠΠ). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για το ΜΕΣ-ΠΠΠ σημειώνεται «δεν εφαρμόζεται», οι τιμές ΕΜΤ-ΠΠΠ θεωρείται ότι προστατεύουν έναντι βραχυπρόθεσμων αιχμών ρύπανσης σε συνεχείς απορρίψεις, καθώς είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τις τιμές που προκύπτουν με βάση την οξεία τοξικότητα.
5 Για την ομάδα ουσιών προτεραιότητας που καλύπτεται από τους βρωμιούχους διφαινυλαιθέρες (με αριθμό 5) το ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο συγκρίνεται με το άθροισμα των συγκεντρώσεων των συγγενών ουσιών με αριθμό 28, 47, 99, 100, 153 και 154.
6 Για το κάδμιο και τις ενώσεις του αριθμού 6 οι τιμές των ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων διαφέρουν ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού, που κατατάσσεται σε 5 κατηγορίες (κατηγορία 1: < 40 mg CaCO3/l,κατηγορία 2: 40 έως <50 mg CaCO3/l, κατηγορία 3: 50 έως <100 mg CaCO3/l, κατηγορία 4: 100 έως <200 mg CaCO3/l, κατηγορία 5: ≥200 mg CaCO3/l).
7 Η ουσία αυτή δεν είναι ουσία προτεραιότητας, αλλά ένας από τους άλλους ρύπους για τους οποίους τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα είναι ίδια με τα πρότυπα που καθορίζονται στο δίκαιο που ίσχυε πριν από τις 13 Ιανουαρίου 2009.
8 Δεν παρέχεται ενδεικτική παράμετρος γι’ αυτή την ομάδα ουσιών. Η/οι ενδεικτική/-ές παράμετρος/οι πρέπει να καθορίζεται/ονται μέσω της αναλυτικής μεθόδου.
9 Το ολικό DDT περιλαμβάνει το άθροισμα των ισομερών 1,1,1-τριχλωρο2,2 δις(p-χλωροφαινυλ)-αιθάνιο (αριθμός CAS 50293· αριθμός ΕΕ 200-0243), 1,1,1-τριχλωρο2 (ο-χλωροφαινυλο)2-(p-χλωροφαινυλ)-αιθάνιο (αριθμός CAS 789-026· αριθμός ΕΕ 212-332-5), 1,1-διχλωρο2,2 δις(p- χλωροφαινυλ)-αιθυλένιο (αριθμός CAS 72559· αριθμός ΕΕ 200-784-6) και 1,1-διχλωρο2,2 δις(p-χλωροφαινυλ)-αιθάνιο (αριθμός CAS 7254-8∙ αριθμός ΕΕ 200-783-0).
10 Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να καθοριστεί ΜΕΣ-ΠΠΠ για τις ουσίες αυτές.
11 Για την ομάδα ουσιών προτεραιότητας των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH) (με αριθμό 28), το ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο στους ζώντες οργανισμούς και το αντίστοιχο ΕΜΤ-ΠΠΠ στα ύδατα αναφέρονται στη συγκέντρωση βενζο(a)πυρενίου, στην τοξικότητα του οποίου βασίζονται. Το βενζο(a)πυρένιο μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης για τους άλλους PAH, για το λόγο αυτό μόνο το βενζο(a)πυρένιο πρέπει να παρακολουθείται για να συγκρίνεται με το ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο στους ζώντες οργανισμούς ή το αντίστοιχο ΕΜΤ-ΠΠΠ στα ύδατα.
12 Το ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο στους ζώντες οργανισμούς αναφέρεται στους ιχθείς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Αντί των ιχθύων μπορεί να παρακολουθείται εναλλακτική ταξινομική ομάδα ζώντων οργανισμών, ή άλλος υλικός φορέας, με την προϋπόθεση ότι το εφαρμοζόμενο ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο προσφέρει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας. Για τις ουσίες με αριθμό 15 (Φλουορανθύνιο) και 28 (πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ), το ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο σε ζώντες οργανισμούς αναφέρεται στα καρκινοειδή και τα μαλάκια. Για την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης, η μέτρηση του φλουορανθυνίου και των ΡΑΗ σε ιχθείς δεν είναι σωστή. Για τις ουσίες με αριθμό 37 (Διοξίνες και παρόμοιες με τις διοξίνες ενώσεις), το ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο σε ζώντες οργανισμούς αναφέρεται στους ιχθείς, στα καρκινοειδή και τα μαλάκια. σύμφωνα με το τμήμα 5.3 του παραρτήματος στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1259/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επίπεδα διοξινών, παρόμοιων με τις διοξίνες PCB και μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε τρόφιμα.
13 Αυτά τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα αναφέρονται στις βιοδιαθέσιμες συγκεντρώσεις των ουσιών.
14 PCDD: πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες· PCDF: πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια· PCB-DL: παρόμοια με τις διοξίνες πολυχλωριωμένα διφαινύλια· TEQ: τοξικά ισοδύναμα σύμφωνα με τους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το 2005.

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α

1.1 Στήλες 4 και 5 του πίνακα: Για κάθε δεδομένη επιφάνεια υδάτινης μάζας, η εφαρμογή του ΕΜΤ-ΠΠΠ σημαίνει ότι, για οποιοδήποτε αντιπροσωπευτικό σημείο παρακολούθησης εντός της υδάτινης μάζας, ο αριθμητικός μέσος των μετρούμενων συγκεντρώσεων σε διάφορους χρόνους κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπερβαίνει το πρότυπο.
1.2 Ο υπολογισμός του αριθμητικού μέσου, η εφαρμοζόμενη αναλυτική μέθοδος καθώς και, όπου δεν υφίσταται κατάλληλη αναλυτική μέθοδος που να συμμορφώνεται με τα κριτήρια ελάχιστων επιδόσεων, η μέθοδος εφαρμογής του ποιοτικού περιβαλλοντικού προτύπου πρέπει να συμφωνεί με τις εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για τη χημική παρακολούθηση και την ποιότητα των αναλυτικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και της Οδηγίας.
2.1 Στήλες 6 και 7 του πίνακα: Για κάθε δεδομένη μάζα επιφανειακών υδάτων, η εφαρμογή ΜΕΣ-ΠΠΠ σημαίνει ότι η μετρούμενη συγκέντρωση σε οποιοδήποτε αντιπροσωπευτικό σημείο παρακολούθησης εντός της υδάτινης μάζας δεν υπερβαίνει το πρότυπο.
2.2 Ωστόσο, σύμφωνα με το σημείο 1.3.4 του Παραρτήματος V, η αρμόδια αρχή δύναται να εφαρμόζει στατιστικές μεθόδους, όπως ο υπολογισμός του εκατοστημορίου, προκειμένου να διασφαλίζεται αποδεκτός βαθμός εμπιστοσύνης και ακρίβειας για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προς τα ΜΕΣ-ΠΠΠ.  Σε αυτή την περίπτωση, οι εν λόγω στατιστικές μέθοδοι πρέπει να είναι σύμφωνες προς τους λεπτομερείς κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του ’ρθρου 9 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ.
3.1 Τα ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπά για τα ύδατα που καθορίζονται στο παρόν Παράρτημα εκφράζονται ως ολικές συγκεντρώσεις στο συνολικό δείγμα ύδατος.
3.2 Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του σημείου 3.1, στις περιπτώσεις του καδμίου, του μολύβδου, του υδραργύρου και του νικελίου (εφεξής «μέταλλα») το ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο για τα ύδατα αναφέρεται στην εν διαλύσει συγκέντρωση, δηλαδή την εν διαλύσει φάση δείγματος ύδατος που λαμβάνεται με διήθηση μέσω ηθμού 0,45 μm ή κάθε ισοδύναμη προεπεξεργασία ή, εφόσον αναφέρεται ρητά, στην βιοδιαθέσιμη συγκέντρωση.
3.3 Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης σε σχέση με τα οικεία ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα, να λαμβάνει υπόψη:
(α) τις φυσικές συγκεντρώσεις μετάλλων σε μη εκτεθειμένο περιβάλλον και τις ενώσεις τους, στην περίπτωση που οι συγκεντρώσεις αυτές εμποδίζουν τη συμμόρφωση προς τα οικεία ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα·
(β) το βαθμό σκληρότητας, το pH, του διαλυμένου οργανικού άνθρακα ή άλλες παραμέτρους ποιότητας του ύδατος, οι οποίες επηρεάζουν τη βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων, εφόσον οι βιοδιαθέσιμες συγκεντρώσεις προσδιορίζονται με τη χρήση κατάλληλων μοντέλων βιοδιαθεσιμότητας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

 

 

(Παράρτημα II)

 

ΧΑΡΤΗΣ Α

 

Σύστημα Α: Οικοπεριοχές για ποταμούς και λίμνες

1.

Ιβηρική-Μακρονησιακή περιοχή

2.

Πυρηναία

3.

Ιταλία, Κορσική και Μάλτα

4.

’λπεις

5.

Δειναρικά δυτικά Βαλκάνια

6.

Ελληνικά δυτικά Βαλκάνια

7.

Ανατολικά Βαλκάνια

8.

Δυτικά υψίπεδα

9.

Κεντρικά υψίπεδα

10

. Καρπάθια

11.

Ουγγρικά πεδινά

12.

Ποντιακή περιοχή

13.

Δυτικές πεδιάδες

14.

Κεντρικές πεδιάδες

15.

Βαλτική περιοχή

16.

Ανατολικές πεδιάδες

17.

Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία

18.

Μεγάλη Βρετανία

19.

Ισλανδία

20.

Σκανδιναβικά υψίπεδα

21.

Τούνδρα

22.

Φινοσκανδιναβική ασπίδα

23.

Τάιγκα

24.

Καύκασος

25.

Κασπιακό κοίλωμα

26.

Κύπρος

ΧΑΡΤΗΣ Β

Σύστημα Α: Οικοπεριοχές για μεταβατικά και παράκτια ύδατα

1.

Ατλαντικός Ωκεανός

2.

Νορβηγική Θάλασσα

3.

Θάλασσα του Μπάρεντς

4.

.Βόρεια Θάλασσα

5.

Βαλτική Θάλασσα

6.

Μεσόγειος Θάλασσα

Σημείωση
6 του Ν. 159(Ι)/2015Κατάργηση Διατάγματος

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 159(Ι)/2015] , το περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων) Διάταγμα του 2010 καταργείται [Σ.Σ.: Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 10.12.2010].