ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εγκεκριμένες επενδύσεις αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων

85.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου αυτού, οι διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου του Μέρους αυτού, άρθρα 76 έως 84, εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που ασκούν ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν τα τεχνικά αποθέματα σε σχέση με κινδύνους ή υποχρεώσεις που ευρίσκονται στη Δημοκρατία, πρέπει να ευρίσκονται εντός της Δημοκρατίας.

(3) Η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να υποβάλει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 83 Μητρώο Επενδύσεων εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήξη κάθε τριμηνίας από την έναρξη του οικονομικού της έτους. Με το Μητρώο Επενδύσεων συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 83, που υπογράφεται από το γενικό αντιπρόσωπο της επιχείρησης αυτής στη Δημοκρατία και ένα από τους διοικητικούς της συμβούλους.

Νοείται ότι, το Μητρώο Επενδύσεων που αφορά στηδεύτερη τριμηνία και την τελευταία τριμηνία κάθεοικονομικού έτους, θα είναι ελεγμένο καιυπογεγραμμένο από τους εγκεκριμένους ελεγκτές τηςεπιχείρησης και θα υποβάλλεται εντός πέντεεβδομάδων από τη λήξη της πιο πάνω τριμηνίας.

(4)  Στην περίπτωση αλλοδαπής αντασφαλιστικής επιχείρησης,  το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1)  τουάρθρου 83, Μητρώο Επενδύσεων, υποβάλλεται εντόςεπτά εβδομάδων από τη λήξη κάθε τριμηνίας από τηνέναρξη του οικονομικού της έτους. Με το Μητρώο Επενδύσεων συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 83, πουυπογράφεται από το γενικό αντιπρόσωπο τηςεπιχείρησης αυτής στη ∆ημοκρατία και ένα από τουςδιοικητικούς της συμβούλους:

Νοείται ότι, το Μητρώο Επενδύσεων που αφορά στη δεύτερη τριμηνία και την τελευταία τριμηνία κάθεοικονομικού έτους, θα είναι ελεγμένο και υπογεγραμμένο από τους εγκεκριμένους ελεγκτές τηςεπιχείρησης,  και θα υποβάλλεται εντός οκτώεβδομάδων από τη λήξη της πιο πάνω τριμηνίας.

Εγκεκριμένες επενδύσεις της Ένωσης Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου

86.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου εδαφίου του άρθρου αυτού, οι διατάξεις των άρθρων 76 και 77, και 79 έως 84 του προηγούμενου Κεφαλαίου του Μέρους αυτού, εφαρμόζονται και στην περίπτωση της Ενώσεως Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία, δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Το Μητρώο Επενδύσεων, που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 83, υποβάλλεται στον Έφορο εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη λήξη κάθε τριμηνίας από την έναρξη του οικονομικού της έτους. Με το Μητρώο Επενδύσεων συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 83, που υπογράφεται από το γενικό αντιπρόσωπο της Ενώσεως Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου, στη Δημοκρατία καθώς και από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Ενώσεως.

(3) Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων του άρθρου αυτού δε θα ισχύουν και η Ένωση Ασφαλιστών Λλόυδς Λονδίνου θα διέπεται κατά πάντα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, που αφορούν στην άσκηση ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία, από Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.