ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ
Ισχύς Κεφαλαίου

135. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού θα ισχύσουν σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της.

Φορολόγηση Ασφαλιστηρίων

136.—(1) Κάθε ασφαλιστήριο, που παρέχει κάλυψη—

(α) Σε κινδύνους που βρίσκονται στη Δημοκρατία, κατά την έννοια της παραγράφου (α) του ορισμού «Κράτος Μέλος όπου ευρίσκεται ο κίνδυνος», στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου· ή

(β) σε ασφαλιστικές υποχρεώσεις, που βρίσκονται στη Δημοκρατία, κατά την έννοια του ορισμού «Κράτος Μέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης», στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου,

ανεξάρτητα από το δίκαιο που το διέπει, υπόκειται στους έμμεσους φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή δικαιώματα αποκλειστικά προς όφελος της Δημοκρατίας ή τρίτων, καθώς και εισφορές προς όφελος οποιουδήποτε οργανισμού ή ταμείου ή οργάνωσης, που προβλέπονται από τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 μέχρι 2001 ή άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, σε ό,τι αφορά την παράγραφο (α), εφαρμόζονται και στα ασφαλιστήρια, τα οποία προσφέρουν κάλυψη σε σχέση με κινητή περιουσία που περιλαμβάνεται σε ακίνητο, το οποίο ευρίσκεται στη Δημοκρατία, εκτός από κινητή περιουσία που τελεί υπό εμπορική διαμετακόμιση, έστω και αν το ακίνητο και το περιεχόμενο του δεν καλύπτονται κάτω από το ίδιο ασφαλιστήριο.

(3) Οι υποχρεώσεις καταβολής των έμμεσων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθίστανται απαιτητές στο νόμισμα, στο οποίο καταβάλλονται τα ασφάλιστρα και υπολογίζονται με βάση την ισοτιμία της λίρας Κύπρου και του ξένου νομίσματος, κατά την ημέρα της είσπραξής τους.

Καθήκοντα φορολογικού αντιπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που ασκεί εργασίες υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

137.—(1) Οι διατάξεις του άρθρου 136 του παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζονται και επί ασφαλιστηρίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού και εκδίδονται από ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., η οποία ασκεί ασφαλιστικές εργασίες στη Δημοκρατία υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου.

(2) Υποχρέωση καταβολής των έμμεσων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 136, έχει ο φορολογικός αντιπρόσωπος της ασφαλιστικής αυτής επιχείρησης, που διορίζεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου.

(3) Ο φορολογικός αντιπρόσωπος υποβάλλει, στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας, δήλωση καταβολής του φόρου σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και των άλλων χρεώσεων του τελευταίου τριμήνου του προηγούμενου έτους, καθώς και συμπληρωμένο κατάλογο των ασφαλιστηρίων που εκδόθηκαν από την ασφαλιστική επιχείρηση, την οποίαν αντιπροσωπεύει.