ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΕΙΑΣ - ΦΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Έκθεση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών

50.—(1) Η άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εκτίθεται από την κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή την αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση που της χορηγήθηκε, σε περίοπτη θέση στα κεντρικά της γραφεία στη Δημοκρατία. Πιστοποιημένο αντίγραφο της άδειας αυτής εκτίθεται κατά τον αυτό τρόπο και σε όλα τα υποκαταστήματα και τις αντιπροσωπείες της εταιρείας ή της επιχείρησης στη Δημοκρατία.

(2) Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, θα ισχύει η ακόλουθη διάταξη:

«Σε περίπτωση ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία από ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, η αντίστοιχη άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών που χορηγήθηκε στην επιχείρηση αυτή, από την αρμόδια εποπτική αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας, θα εκτίθεται σε περίοπτη θέση στα γραφεία του υποκαταστήματος ή της αντιπροσωπείας στη Δημοκρατία».

(3) Παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων λιρών.

Επιστροφή άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών σε περίπτωση ανάκλησης ή τροποποίησής της. Ποινικό αδίκημα

51.—(1) Κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση, της οποίας ανακαλείται ή τροποποιείται η άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οφείλει να επιστρέψει στον Έφορο την άδεια αυτή, καθώς και κάθε πιστοποιημένο αντίγραφο της, μόλις της κοινοποιηθεί ή δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η απόφαση περί ανακλήσεως ή τροποποιήσεως της άδειας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών έχει απωλεσθεί ή καταστραφεί και η επιστροφή της καθίσταται αδύνατη, η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει όπως προβεί σε σχετική ένορκη δήλωση.

(2) Παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων λιρών.

Συνεχείς υποχρεώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων

52.—(1) Εκτός εάν άλλωσπως προβλέπεται ρητά ή συνάγεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και αφορούν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι συνεχείς και οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να τις τηρούν αδιαλείπτως.

(2) Κάθε μεταβολή που επάγεται σε συνεχή υποχρέωση που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που καθορίζονται στο άρθρο 21, ανακοινώνεται άμεσα στον Έφορο.