Έκθεση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών

50.—(1) Η άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εκτίθεται από την κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή την αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση που της χορηγήθηκε, σε περίοπτη θέση στα κεντρικά της γραφεία στη Δημοκρατία. Πιστοποιημένο αντίγραφο της άδειας αυτής εκτίθεται κατά τον αυτό τρόπο και σε όλα τα υποκαταστήματα και τις αντιπροσωπείες της εταιρείας ή της επιχείρησης στη Δημοκρατία.

(2) Σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, θα ισχύει η ακόλουθη διάταξη:

«Σε περίπτωση ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών στη Δημοκρατία από ασφαλιστική επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, η αντίστοιχη άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών που χορηγήθηκε στην επιχείρηση αυτή, από την αρμόδια εποπτική αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας, θα εκτίθεται σε περίοπτη θέση στα γραφεία του υποκαταστήματος ή της αντιπροσωπείας στη Δημοκρατία».

(3) Παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων λιρών.