Συνεχείς υποχρεώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων

52.—(1) Εκτός εάν άλλωσπως προβλέπεται ρητά ή συνάγεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και αφορούν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι συνεχείς και οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να τις τηρούν αδιαλείπτως.

(2) Κάθε μεταβολή που επάγεται σε συνεχή υποχρέωση που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που καθορίζονται στο άρθρο 21, ανακοινώνεται άμεσα στον Έφορο.